ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003,"

Transkript

1 357/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. záøí 2003, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky: Èl.I Zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní zákona è. 272/1993 Sb., zákona è. 140/1995 Sb., zákona è. 139/1996 Sb., zákona è. 194/1999 Sb. a zákona è. 320/2002 Sb., se mìní takto: 1. V 1 se doplòuje odstavec 3, který vèetnì poznámky pod èarou è. 1a) zní: "(3) Pro úèely tohoto zákona se dítìtem rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud podle právního øádu, který se na ni vztahuje,^1a) nenabyla zletilosti døíve. 1a) Napøíklad 8 odst. 2 obèanského zákoníku.". 2. V 2 písm. e) se slova "nebo 18a" nahrazují slovy ", 18a nebo 18b". 3. V 5 se slova "mladší 15 let" zrušují. 4. V 6 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 8 se oznaèují jako odstavce 2 až V 6 odst. 2 se slova "mladší 15 let" zrušují. 6. V 6 odst. 3 se slova "mladší 15 let" zrušují. 7. V 6 odst. 4 se slova "3 nebo 4" nahrazují slovy "2 nebo 3" a na konci textu se doplòují slova "nebo pokud není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám". 8. V 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

2 "(5) Jsou-li oba rodièe dítìte zbaveni rodièovské zodpovìdnosti, výkon jejich rodièovské zodpovìdnosti byl pozastaven èi omezen, nemají-li zpùsobilost k právním úkonùm nebo pokud není pobyt rodièù žijících mimo území Èeské republiky znám, mùže uèinit prohlášení soudem ustanovený poruèník, popøípadì opatrovník dítìte; souhlas rodièù se v tìchto pøípadech nevyžaduje.". Dosavadní odstavce 5 až 7 se oznaèují jako odstavce 6 až V 6 odst. 6 se slova "jsou starší 15 let" nahrazují slovy "nabyli zletilosti". 10. V 6 odstavec 8 vèetnì poznámky pod èarou è. 3f) zní: "(8) Pøíslušný úøad vydá o prohlášení osvìdèení; kopii prohlášení a osvìdèení zašle Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo") a nabytí státního obèanství Èeské republiky oznámí a) ohlašovnì místa trvalého pobytu v Èeské republice,^3f) b) Policii Èeské republiky, c) územní vojenské správì, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti. 3f) Zákon è. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných èíslech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o evidenci obyvatel), ve znìní pozdìjších pøedpisù.". 11. V 7 odst. 1 se na konci písmene d) teèka nahrazuje slovem "a" a doplòuje se písmeno e), které vèetnì poznámky pod èarou è. 3g) zní: "e) plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního pøedpisu upravujícího pobyt a vstup cizincù na území Èeské republiky,^3g) povinnosti vyplývající ze zvláštních pøedpisù upravujících veøejné zdravotní pojištìní, sociální zabezpeèení, dùchodové pojištìní, danì, odvody a poplatky. 3g) Zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.". 12. V 8 se dosavadní text oznaèuje jako odstavec 1 a doplòuje se odstavec 2, který zní: "(2) Za úèelem prokázání podmínky uvedené v 7 odst. 1 písm. e) si ministerstvo mùže vyžádat potvrzení finanèního úøadu o úhradì daní a poplatkù, kopie daòových pøiznání, výpisù z obchodního rejstøíku, živnostenských listù nebo pracovních smluv, potvrzení zdravotní pojiš ovny o øádném prùbìhu a platbách veøejného zdravotního pojištìní a potvrzení zamìstnavatele o úhradì danì z pøíjmù a o platbách na

3 veøejné zdravotní pojištìní, sociální zabezpeèení a pøíspìvek na státní politiku zamìstnanosti.". 13. V 9 odst. 1 úvodní vìtì se slova ", popøípadì jeden z nich," a slova "mladší 15 let" zrušují. 14. V 9 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmeno c) se oznaèuje jako písmeno b). 15. V 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Pokud žádost podle odstavce 1 podává pouze jeden z rodièù, pøedloží kromì dokladù uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) také souhlas druhého rodièe se zmìnou státního obèanství dítìte, pokud výkon rodièovské zodpovìdnosti druhého rodièe nebyl omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodièovské zodpovìdnosti nebo zpùsobilosti k právním úkonùm anebo pokud není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám. Jsou-li oba rodièe dítìte zbaveni rodièovské zodpovìdnosti, výkon jejich rodièovské zodpovìdnosti byl pozastaven èi omezen, nemají-li zpùsobilost k právním úkonùm nebo pokud není pobyt rodièù žijících mimo území Èeské republiky znám, mùže uèinit prohlášení soudem ustanovený poruèník, popøípadì opatrovník dítìte; souhlas rodièù se v tìchto pøípadech nevyžaduje.". Dosavadní odstavec 2 se oznaèuje jako odstavec V 9 odst. 3 se slova "mladšímu 15 let" zrušují. 17. V 10 odst. 1 se slova "ministerstvo vnitra Èeské republiky (dále jen "ministerstvo vnitra")" nahrazují slovem "ministerstvo". 18. V 10 odst. 2 se vìta poslední nahrazuje vìtou "Úøad vyplní se žadatelem dotazník, jehož obsah je stanoven v pøíloze; prostøednictvím Policie Èeské republiky pak zašle žádost spolu se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úøadu a s doklady stanovenými tímto zákonem nejpozdìji do 30 dnù od jejího podání ministerstvu.". 19. V 10 odst. 3 se slovo "vnitra" zrušuje. 20. V 10 odst. 4 se slova "Ministerstvu vnitra" nahrazují slovem "ministerstvu". 21. V 10 odst. 5 se slovo "vnitra" zrušuje. 22. V 10 se doplòuje odstavec 6, který zní: "(6) Úøad zašle zápis o složení státoobèanského slibu nebo zápis o pøevzetí listiny o udìlení státního obèanství Èeské republiky ministerstvu a oznámí nabytí státního obèanství

4 a) ohlašovnì místa trvalého pobytu v Èeské republice, b) Policii Èeské republiky, c) územní vojenské správì, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti.". 23. V 11 odst. 1 se slovo "vnitra" zrušuje. 24. V 11 odstavec 2 zní: "(2) Ministerstvo mùže dále prominout podmínku stanovenou v 7 odst. 1 písm. b), pokud má žadatel na území Èeské republiky povolen trvalý pobyt, oprávnìnì se zdržuje na území Èeské republiky po dobu nejménì 5 let, má skuteèný vztah k Èeské republice a a) právní pøedpisy státu, jehož je státním obèanem, neumožòují jeho propuštìní ze státního svazku nebo tento stát odmítá o jeho propuštìní ze státního svazku vydat doklad, b) jeho propuštìní ze státního svazku je spojeno s nepøimìøenými správními poplatky èi jinými v demokratickém státì nepøijatelnými podmínkami, c) podáním žádosti o propuštìní ze státního svazku by žadatel mohl vystavit sebe nebo osoby blízké pronásledování z dùvodù rasy, náboženství, národnosti, pøíslušnosti k urèité sociální skupinì nebo pro politické pøesvìdèení, d) udìlení státního obèanství Èeské republiky by bylo významným pøínosem pro Èeskou republiku zejména z hlediska vìdeckého, spoleèenského, kulturního èi sportovního, nebo e) pozbyl v minulosti státní obèanství Èeskoslovenské republiky nebo Èeské a Slovenské Federativní Republiky nebo Èeské republiky, pokud nejde o žadatele, který je státním obèanem Slovenské republiky.". 25. V 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Podmínku stanovenou v 7 odst. 1 písm. b) lze rovnìž prominout žadateli, který má v Èeské republice povolen trvalý pobyt po dobu nejménì 5 let, má skuteèný vztah k Èeské republice a oprávnìnì se zdržuje na jejím území po dobu nejménì 20 let.". Dosavadní odstavec 3 se oznaèuje jako odstavec V 11 odst. 4 se slovo "vnitra" zrušuje a na konci textu odstavce 4 se doplòují slova "a e)".

5 27. V 12 odst. 1 se slova "starší 15 let" zrušují. 28. V 12 odst. 2 se slova "mladší 15 let" zrušují. 29. V 12 odst. 3 se slovo "vnitra" zrušuje. 30. V 13 písm. b) se slova "( 17) s výjimkou pøípadù, kdy k nabytí cizího státního obèanství dojde v souvislosti s uzavøením manželství nebo narozením dítìte" nahrazují slovy "na základì výslovného projevu vùle ( 17 odst. 1)". 31. V 16 odst. 1 se slova "vìku 15 let" nahrazují slovem "zletilosti,". 32. V 16 odst. 3 úvodní vìtì se slova ", popøípadì jeden z nich" a slova "mladší 15 let" zrušují. 33. V 16 odst. 3 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmeno c) se oznaèuje jako písmeno b). 34. V 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: "(4) Pokud žádost podle odstavce 3 podává pouze jeden z rodièù, pøedloží kromì dokladù uvedených v odstavci 3 také souhlas druhého rodièe se zmìnou státního obèanství dítìte, pokud výkon rodièovské zodpovìdnosti druhého rodièe nebyl omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodièovské zodpovìdnosti nebo zpùsobilosti k právním úkonùm anebo pokud není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám. Jsou-li oba rodièe dítìte zbaveni rodièovské zodpovìdnosti, výkon jejich rodièovské zodpovìdnosti byl pozastaven èi omezen, nemají-li zpùsobilost k právním úkonùm nebo pokud není pobyt rodièù žijících mimo území Èeské republiky znám, mùže uèinit prohlášení soudem ustanovený poruèník, popøípadì opatrovník dítìte; souhlas rodièù se v tìchto pøípadech nevyžaduje.". Dosavadní odstavec 4 se oznaèuje jako odstavec V 16 se doplòuje odstavec 6, který zní: "(6) Úøad po obdržení prohlášení o vzdání se státního obèanství Èeské republiky oznámí jeho pozbytí a) ohlašovnì místa souèasného trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu v Èeské republice, b) Policii Èeské republiky, c) územní vojenské správì, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti.".

6 vèetnì nadpisu zní: " 17 Nabytím cizího státního obèanství (1) Státní obèan Èeské republiky pozbývá státní obèanství Èeské republiky dnem, kdy na základì výslovného projevu vùle (žádost, prohlášení, souhlas nebo jiný úkon smìøující k nabytí cizího státního obèanství) dobrovolnì nabyde cizí státní obèanství. K pozbytí státního obèanství Èeské republiky nedojde v pøípadech, kdy došlo k nabytí cizího státního obèanství v souvislosti s uzavøením manželství se státním obèanem cizího státu, a to za pøedpokladu, že došlo k nabytí cizího státního obèanství manžela za trvání manželství. K pozbytí státního obèanství Èeské republiky nedojde ani v pøípadech, kdy k nabytí cizího státního obèanství došlo narozením. (2) Úøad po obdržení oznámení o pozbytí státního obèanství Èeské republiky oznámí jeho pozbytí a) ohlašovnì místa souèasného trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu v Èeské republice, b) Policii Èeské republiky, c) územní vojenské správì, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti, d) ministerstvu, pokud pozbytí státního obèanství Èeské republiky nebylo úøadu oznámeno tímto ministerstvem.". 37. V 18a odst. 1 se slova "podle zvláštních zákonù3b)" nahrazují slovy "podle zvláštních právních pøedpisù3f),3g)", poznámka pod èarou è. 3b) se zrušuje a za slova "žije trvale na území Èeské republiky" se vkládají slova "(dále jen "prohlašovatel")". 38. V 18a odst. 3 se slova "mladší 15 let" zrušují. 39. V 18a odst. 4 se slova "mladší 15 let" zrušují. 40. V 18a odst. 5 se slova "mladšího 15 let" zrušují. 41. V 18a odst. 7 písm. c) se slova "okresní nebo jí na roveò postavené" nahrazují slovem "územní". 42. V 18a odst. 7 písm. d) se slova "Ministerstvu vnitra" nahrazují slovem "ministerstvu". 43. Za 18a se vkládá nový 18b, který zní:

7 " 18b (1) Státní obèan Slovenské republiky, který mìl k 31. prosinci 1992 státní obèanství Èeské a Slovenské Federativní Republiky a který nabyl státní obèanství Slovenské republiky udìlením v dobì od 1. ledna 1994 do 1. záøí 1999, mùže uèinit prohlášení o nabytí státního obèanství Èeské republiky, pokud toto obèanství již v mezidobí nenabyl jinak. (2) K pøijetí prohlášení je pøíslušný zastupitelský úøad, je-li prohlášení èinìno v cizinì. Je-li prohlášení èinìno v Èeské republice, je k jeho pøijetí pøíslušný úøad podle místa trvalého pobytu, popøípadì posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území Èeské republiky. Pokud prohlašovatel v Èeské republice nikdy trvalý pobyt nemìl, je k pøijetí prohlášení pøíslušný Úøad mìstské èásti Praha 1. (3) Prohlašovatel prokáže svoji totožnost a v prohlášení uvede místo souèasného trvalého pobytu, popøípadì posledního trvalého pobytu v Èeské republice; nemìl-li nikdy takový pobyt, tuto skuteènost uvede. (4) K prohlášení se pøipojí rodný list prohlašovatele a listina o udìlení státního obèanství Slovenské republiky; pokud prohlašovatel uzavøel manželství, pøipojí se podle okolností i oddací list, doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemøelého manžela. (5) Zastupitelský úøad, který prohlášení obdrží, je povinen je postoupit spolu s pøipojenými doklady nejpozdìji do 30 dnù úøadu pøíslušnému podle odstavce 2. (6) Rodièe mohou do prohlášení zahrnout i dítì; to nemusí splòovat podmínku uvedenou v odstavci 1. K prohlášení se pøipojí rodný list dítìte. Pokud prohlášení podává pouze jeden z rodièù, k prohlášení pøipojí souhlas druhého rodièe s nabytím státního obèanství Èeské republiky, pokud nebyl výkon rodièovské zodpovìdnosti druhého rodièe omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodièovské zodpovìdnosti nebo zpùsobilosti k právním úkonùm nebo pokud není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám. (7) Rodièe mohou pro dítì uèinit samostatné prohlášení; toto dítì nemusí splòovat podmínku uvedenou v odstavci 1, pokud je alespoò jeden z rodièù státním obèanem Èeské republiky. K prohlášení se pøipojí doklady uvedené v odstavci 6. (8) Jsou-li oba rodièe dítìte zbaveni rodièovské zodpovìdnosti, výkon jejich rodièovské zodpovìdnosti byl pozastaven èi omezen, nemají-li zpùsobilost k právním úkonùm nebo pokud není pobyt rodièù žijících mimo území Èeské republiky znám, mùže uèinit prohlášení soudem ustanovený poruèník, popøípadì opatrovník dítìte; souhlas rodièù se v tìchto pøípadech nevyžaduje. Poruèník nebo opatrovník k žádosti pøipojí a) rodný list dítìte,

8 b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení poruèníkem nebo opatrovníkem. (9) Pøíslušný úøad ovìøí, zda jsou splnìny podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání osvìdèení o nabytí státního obèanství Èeské republiky prohlášením; jsou-li tyto podmínky splnìny, úøad osvìdèení vydá, v opaèném pøípadì prohlášení rozhodnutím odmítne. (10) Státní obèanství Èeské republiky se podle tohoto ustanovení nabývá dnem vydání osvìdèení o nabytí státního obèanství prohlášením. (11) Nabytí státního obèanství Èeské republiky oznámí pøíslušný úøad a) ohlašovnì místa trvalého pobytu v Èeské republice, b) Policii Èeské republiky, pokud má prohlašovatel na území Èeské republiky povolen pobyt, c) územní vojenské správì, jde-li o osobu podléhající branné povinnosti, d) ministerstvu.". 44. Za 18b se vkládá nový 18c, který zní: " 18c (1) Státní obèan Slovenské republiky, který a) se narodil na území Slovenské republiky rodièùm, z nichž jeden mìl státní obèanství Èeské socialistické republiky nebo Èeské republiky a druhý státní obèanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a b) ke dni 31. prosince 1992 byl státním obèanem Èeské a Slovenské Federativní Republiky a souèasnì Slovenské republiky mladším 18 let, mùže uèinit prohlášení o nabytí státního obèanství Èeské republiky, pokud toto obèanství již v mezidobí nenabyl jinak. (2) K pøijetí prohlášení je pøíslušný zastupitelský úøad, je-li prohlášení èinìno v cizinì. Je-li prohlášení èinìno v Èeské republice, je k jeho pøijetí pøíslušný úøad podle místa trvalého pobytu, popøípadì posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území Èeské republiky. (3) Prohlašovatel prokáže svoji totožnost a v prohlášení uvede místo souèasného trvalého pobytu, popøípadì posledního trvalého pobytu v Èeské republice; nemìl-li nikdy takový pobyt, tuto skuteènost uvede. (4) K prohlášení se pøipojí rodný list prohlašovatele a doklad o

9 státním obèanství Slovenské republiky a dále doklady o státním obèanství rodièù prohlašovatele v dobì jeho narození. Pokud prohlašovatel uzavøel manželství, pøipojí se podle okolností i oddací list, doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemøelého manžela. (5) Za dítì mohou uèinit prohlášení podle odstavce 1 jeho rodièe, popøípadì jeden z nich. K prohlášení se pøipojí rodný list dítìte a doklad o státním obèanství Slovenské republiky a dále doklady o státním obèanství rodièù v dobì narození dítìte. Jestliže prohlášení èiní za dítì pouze jeden z rodièù, pøipojí k prohlášení souhlas druhého rodièe s nabytím státního obèanství Èeské republiky, pokud nebyl výkon rodièovské zodpovìdnosti druhého rodièe omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodièovské zodpovìdnosti nebo zpùsobilosti k právním úkonùm nebo pokud není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám. (6) Jsou-li oba rodièe dítìte zbaveni rodièovské zodpovìdnosti, výkon jejich rodièovské zodpovìdnosti byl pozastaven èi omezen, nemají-li zpùsobilost k právním úkonùm nebo pokud není pobyt rodièù žijících mimo území Èeské republiky znám, mùže uèinit prohlášení soudem ustanovený poruèník, popøípadì opatrovník dítìte; souhlas rodièù se v tìchto pøípadech nevyžaduje. Poruèník nebo opatrovník k prohlášení pøipojí a) doklady uvedené v odstavci 5 vìtì druhé a b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení poruèníkem nebo opatrovníkem. (7) Zastupitelský úøad, který prohlášení obdrží, je povinen je postoupit spolu s pøipojenými doklady nejpozdìji do 30 dnù úøadu pøíslušnému podle odstavce 2. (8) Pøíslušný úøad ovìøí, zda jsou splnìny podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání osvìdèení o nabytí státního obèanství Èeské republiky prohlášením; jsou-li tyto podmínky splnìny, úøad osvìdèení vydá, v opaèném pøípadì prohlášení rozhodnutím odmítne. (9) Státní obèanství Èeské republiky se podle tohoto ustanovení nabývá dnem vydání osvìdèení o nabytí státního obèanství prohlášením. (10) Nabytí státního obèanství Èeské republiky oznámí pøíslušný úøad a) ohlašovnì místa trvalého pobytu v Èeské republice, b) Policii Èeské republiky, pokud má prohlašovatel na území Èeské republiky povolen pobyt, c) územní vojenské správì, jde-li o osobu podléhající branné povinnosti,

10 d) ministerstvu.". 45. V 20 odstavec 3 zní: "(3) Žádost o vydání osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky podává fyzická osoba nejdøíve dnem, kdy nabyde zletilosti; za dítì podává žádost jeho zákonný zástupce.". 46. V 21 se slovo "vnitra" zrušuje. 47. V 23 odst. 2 se slovo "vnitra" zrušuje. 48. V 24 odstavec 3 zní: "(3) Žádost o zjištìní státního obèanství Èeské republiky podává fyzická osoba nejdøíve dnem, kdy nabyde zletilosti; za dítì podává žádost jeho zákonný zástupce.". 49. V 26 se dosavadní text oznaèuje jako odstavec 1 a doplòuje se odstavec 2, který zní: "(2) Skuteènost, že není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám ( 6 odst. 4, 9 odst. 2, 16 odst. 4, 18b odst. 6, 18b odst. 8, 18c odst. 5 a 18c odst. 6), prokazuje žadatel (prohlašovatel) potvrzením nebo rozhodnutím vydaným pøíslušným úøadem státu, jehož je obèanem; nemùže-li z objektivních dùvodù takový doklad pøedložit, nahradí jej èestným prohlášením.". 50. Doplòuje se pøíloha, která zní: "Pøíloha k zákonu è. 40/1993 Sb. DOTAZNÍK k žádosti o udìlení státního obèanství I. 1. Žadatel (žadatelka) Jméno a pøíjmení, popøípadì též rodné pøíjmení Datum a místo narození Zamìstnání Bydlištì Vzdìlání Rodinný stav

11 Kdy a kde uzavøel(a) manželství, popøípadì kdy a kde bylo manželství rozvedeno Mìsíèní pøíjem 2. Manžel (manželka) Jméno a pøíjmení, popøípadì rodné pøíjmení Datum a místo narození Zamìstnání Bydlištì Vzdìlání Státní obèanství Mìsíèní pøíjem 3. Dìti Jméno a pøíjmení Datum a místo narození Bydlištì Státní obèanství 4. Dosavadní státní obèanství žadatele (žadatelky) Jak žadatel(ka) nabyl(a), popøípadì pozbyl(a) dosavadní státní obèanství a jak je prokazuje Dosavadní státní obèanství Žádal již v minulosti o státní obèanství Èeské republiky, kdy a kde 5. Pobyt na území Èeské republiky Od kdy se zdržuje na území Èeské republiky Od kdy má povolen trvalý pobyt na území Èeské republiky Pobyt pøed vstupem na území Èeské republiky Prùkaz k pobytu na území Èeské republiky

12 Cestovní doklad II. Rodièe žadatele (žadatelky) Jméno a pøíjmení Datum a místo narození Státní obèanství Bydlištì Pobyt na území Èeské republiky Žádali již v minulosti o státní obèanství Èeské republiky, kdy a kde Dne podpis pracovníka úøadu podpis žadatele (žadatelky) Èl.II razítko se státním znakem". Pøechodná ustanovení 1. Prohlášení o nabytí nebo pozbytí státního obèanství Èeské republiky uèinìná dìtmi staršími 15 let nebo žádosti o udìlení státního obèanství tìmito dìtmi podané pøede dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona, o nichž nebude rozhodnuto do nabytí jeho úèinnosti, se vyøizují podle dosavadních právních pøedpisù. 2. Žádosti slovenských státních obèanù, kteøí mìli k 31. prosinci 1992 státní obèanství Èeské a Slovenské Federativní Republiky a kteøí nabyli státní obèanství Slovenské republiky udìlením v dobì od 1. ledna 1994 do 1. záøí 1999, podané pøede dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona, o nichž nebude rozhodnuto do dne nabytí jeho úèinnosti, se považují za prohlášení podaná podle 18b zákona è. 40/1993 Sb., ve znìní tohoto zákona. Èl.III Pøedseda vlády se zmocòuje, aby ve Sbírce zákonù vyhlásil úplné znìní zákona è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, jak vyplývá ze zákonù jej mìnících. Èl.IV

13 Tento zákon nabývá úèinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady. ČÁST PRVNÍ Nabývání státního občanství

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady. ČÁST PRVNÍ Nabývání státního občanství Systém ASPI - stav k 20.2.2007 do částky 12/2007 Sb. a 9/2007 Sb.m.s. Obsah a text 40/1993 Sb. - poslední stav textu Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon č. 40/199 Zákon o svobodném Sb., přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění zákona č. 272/199 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č.

Více

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecnì závazná vyhláška è. 2/2016 ze dne 28.12.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 827/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 827/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 827/0 Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Zástupce

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3146 Sbírka zákonů č. 222 / 2012 222 ZÁKON ze dne 20. června 2012, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

ZÁKON. ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

ZÁKON. ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 186 ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 76 Rozeslána dne 1. července 2008 Cena Kč 22, O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 239 ZÁKON ze

Více

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 186/2013 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Prohlášení o ochranì osobních údajù.

Prohlášení o ochranì osobních údajù. Prohlášení o ochranì osobních údajù. Toto Prohlášení o ochranì údajù se vztahuje na zpracování veškerých osobních údajù klientù, zákazníkù, dodavatelù, èi jiných obchodních partnerù plynoucích z obchodních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÚ Washington ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen,,osvědčení ) podle 42 a násl. zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství

Více

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince Narodilo se vám dítě? a/ dítě z manželství jeden z rodičů předloží: - souhlasné prohlášení rodičů o jménu /jménech/ dítěte - oddací list - občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu

Více

Cílová skupina a legislativa

Cílová skupina a legislativa Cílová skupina a legislativa zákony kde se vyskytuje slovo "bezdomovec" 74/1946 Sb. o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 179/1946 Sb. o udělení státního občanství krajanům z Maďarska

Více

ZÁKON. ze dne 21. záøí o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti

ZÁKON. ze dne 21. záøí o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti 413/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. záøí 2005 o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti Zmìna: 138/2006 Sb. Zmìna: 362/2007 Sb. Zmìna: 274/2008

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2010. Hlava I Obecná ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne... 2010. Hlava I Obecná ustanovení Návrh ZÁKON ze dne... 2010 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlava I Obecná

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

295/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 16. srpna 2012,

295/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 16. srpna 2012, 295/2012 Sb. ZÁKON ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy je stanoven

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy je stanoven Strana 4578 Sbírka zákonů č. 405 / 2017 405 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb.,

Více

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální)

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální) A. Text zákona. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991 ve znìní zákonù è. 231/1992 Sb., è. 591/1992 Sb., è. 600/1992 Sb., è. 273/1993 Sb., è. 303/ 1993

Více

Zákon č. 186/2013 Sb., Účinnost od

Zákon č. 186/2013 Sb., Účinnost od Porada dne 20. 12. 2013 Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Účinnost od 1. 1. 2014 1 Základní principy, na

Více

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR.

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR. STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR Nabývání státního občanství ČR Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství. Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence

Více

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví Strana 1858 Sbírka zákonů č. 170 / 2014 Částka 71 170 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 7 11. funkční období 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO )

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) I N F O R M A C E pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) 1. Zápis údajů o rozvodu manželství Pro provedení zápisu údajů o rozvodu manželství

Více

Splnění této podmínky může být prominuto žadateli, který má na území ČR povolen trvalý pobyt a

Splnění této podmínky může být prominuto žadateli, který má na území ČR povolen trvalý pobyt a Informace k podání žádosti o udělení státního občanství České republiky podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Více

ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení.

ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. III. ZÁKON ze dne..., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn ( ZÁKON. ze dne 2019,

Zákony pro lidi - Monitor změn (  ZÁKON. ze dne 2019, ZÁKON ze dne 2019, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I N á v r h III. ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 41 Sbírka zákonů č. 106 / 2016 Strana 1955 106 ZÁKON ze dne 16. března 2016, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,

Více

Označení správního orgánu, jemuž je podání určeno: ...datum a místo narození:..., trvale bytem:.,

Označení správního orgánu, jemuž je podání určeno: ...datum a místo narození:..., trvale bytem:., MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor matrik PID Označení správního orgánu, jemuž je podání určeno: Úřad městské části Praha 1 Já, jméno a příjmení.......datum a místo narození:..., trvale bytem:.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2052 Sbírka zákonů č. 199 / 2017 199 ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15. 169 9. funkční období 169 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 118 Sbírka zákonů č. 312 / 2013 Strana 3579 312 ZÁKON ze dne 13. září 2013, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu 12 Roèník 51 Praha 2. èervna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

ČÁST PRVNÍ Změna obecního zřízení. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna obecního zřízení. Čl. I ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 186/2013 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Úřad městské části Praha 1. Já, jméno a příjmení datum a místo narození:..., trvale bytem:., doručovací adresa:...,

Úřad městské části Praha 1. Já, jméno a příjmení datum a místo narození:..., trvale bytem:., doručovací adresa:..., MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor matrik PID Označení správního orgánu, jemuž je podání určeno: Úřad městské části Praha 1 Já, jméno a příjmení.......datum a místo narození:..., trvale bytem:.,

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Matriční úřady Přidělení

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení MUŽ ŽENA Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření

Více

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 1 2 2 (2) Občanovi se vydává a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo c) občanský průkaz bez strojově čitelných

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 747/6

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 747/6 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 747/6 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven

Více

Odbor legislativy a vnitřních věcí

Odbor legislativy a vnitřních věcí Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Vedení správního řízení na úseku přestupků 10 let 0307,

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech. Čl. I ZÁKON ze dne...2004, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 9. øíjna 2001 Cena 36,- Kè OBSAH 16. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. února

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony Strana 7710 Sbírka zákonů č. 452 / 2013 Částka 176 452 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony Ministerstvo vnitra stanoví podle 74 písm. c) zákona č. 491/2001

Více

586/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. listopadu 2004,

586/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. listopadu 2004, 586/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 523 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 2.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 523 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 2. 8. funkční období 327 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 292 10. funkční období 292 Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (Navazuje na sněmovní tisk č. 639 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

SMLOUVA!. 1693V009 o poskytování a úhrad" hrazených služeb (pro klinickou psychologii a klinickou logopedii)

SMLOUVA!. 1693V009 o poskytování a úhrad hrazených služeb (pro klinickou psychologii a klinickou logopedii) SMLOUVA!. 1693V009 o poskytování a úhrad" hrazených služeb (pro klinickou psychologii a klinickou logopedii) #lánek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: PhDr. Dagmar Kone!ná s.r.o. Sídlo

Více

342/2006 Sb. kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

342/2006 Sb. kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 342/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony Změna: 274/2008 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 580 Sbírka zákonů č. 56 / 2017 Částka 20 56 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),

Více