VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením 1

2 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál, I: editel: Mgr. Petr Konený - Hlavní úel zízení, dle aktuáln platné zizovací listiny: - hlavním úelem zízení organizace je úelové poslání spoívající v poskytování sociálních služeb podle zákona. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišování fakultativních inností s poskytováním sociálních služeb souvisejících - Rozhodnutí o registraci. rozhodnutí MSK / Datum vydání: Druh služby dle registrace: Domov pro osoby se zdravotním postižením - Identifikátor: Popis zaízení Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí v bývalé MŠ v rekonstruovaných 2 pavilonech. Pavilony jsou dvoupodlažní a v každém z nich je v 2NP ubytování pro 10 osob v celkem 8 jednolžkových a 6 dvoulžkových pokojích se sociálním píslušenstvím, které je oddlené mužské a ženské, spolené na chodb. V 1NP jsou výukové, rehabilitaní, terapeutické, kanceláské, stravovací a provozní prostory. Pavilony B a C jsou bariérové, oba pavilony jsou mezi sebou propojeny spojovací chodbou ze sklo ocelové konstrukce, která je klasifikována technikem BOZP i hygienickou stanicí jako havarijní provoz. K odpoinku uživatel je možné využít i pozemek související s objekty (vyjma uživatel, kteí z dvodu bezpenosti potebují fyzickou podporu pi bezpeném pohybu venku). K dispozici je také oplocené dtské hišt se skluzavkou, prlezkami rzné obtížnosti, pískovištm a sportovní škvárové hišt. Uživatelé využívají mimo výukových a terapeutických prostor místnosti urené pro odpoinek a relaxaci, které jsou vždy jedna na každém pavilonu.oba pavilony mají vlastní zdroj ohevu TUV, jsou vytápny centrální plynovou kotelnou, TUV a teplo je dodáváno 24 hodin denn 365 dn v roce. Objekty i pozemky jsou ve vlastnictví msta Bruntál, organizace je užívá na základ nájemní smlouvy za úhradu 1,-K/rok. 2. Charakteristika poskytované služby - jakému okruhu osob jsou služby poskytovány (vetn popisu oddlení, úsek pée - struná charakteristika) Služby jsou ureny dtem, mládeži a dosplým ženám i mužm s primárn mentálním postižením a pidruženými vadami nebo s poruchami autistického spektra. Domov se zamuje na speciáln pedagogickou a sociáln terapeutickou práci s dtmi a dosplými, kteí vyžadují individuální pístup. Nabízí podporu pi úasti na mimoškolních a volnoasových aktivitách. Chce rozvíjet a zachovávat zejména 2

3 praktické dovednosti uživatel a vazby s rodinou, které jsou bžnou souástí plnohodnotného života. S uživateli Domova pro osoby se zdravotním postižením pracuje celkem osm pracovník v sociálních službách v pímé péi a jeden metodický pracovník. PROSTEDÍ DOZP Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje ubytování v jednolžkových a dvojlžkových pokojích. Je k dispozici klubovna, cviná kuchyn, relaxaní místnost, dv herny, místnost pro pracovní innost a sociální zaízení pro muže a pro ženy. Klubovna je využívána ke sledování TV, videa, spolenému odpoinku, cviná kuchyn slouží uživatelm k píprav kávy, aje nebo pro nácvik tchto a podobných inností. Herny slouží k aktivnímu odpoinku, zejména pohybovým aktivitám, he se stavebnicí, s balónem atd. VYBAVENÍ DOZP Herna I.- koberec, ribstoly, švédské lavice, TV, odpoinkový kout, rehabilitaní bazén s kulikami, trampolína, rehabilitaní míe, houpací závsné sít, CD pehráva Herna II. - odpoinkový kout, stoly ke spolené práci, spoleenské hry, Tída pro individuální práci - stl pro individuální práci, stl s boxy pro samostatnou práci. Cviná kuchyn - bžné domácí poteby, mikrovlnná trouba, varná konvice, mixér, jednoplotýnkový vai, lednice s mrazákem. Relaxaní místnost- CD pehráva, barevné osvtlení, antidekubitní podložky, žínnky, vodní válec, aromalampy 3. Uživatelé služby*: 3.1 schválená kapacita zaízení pro rok 2008 celkem poet klient k rozdlení klient k (viz tabulka): POTY KLIENT ROZDLENÍ KLIENT K , POTY DLE : ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroní rozptí VK prmr modus I lehká závislost STUPE ZÁVISLOSTI II stedn tžká závislost III tžká závislost IV úplná závislost lehké osoby s mentálním postižením stední tžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tlesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupin služby bez omezení pohybu MOBILITA s ásteným omezením s úplným omezením pohybu

4 Pozn.: - modus (nejastjší vyskytovaná hodnota nap. 72 let) Pozn.: * u detašovaných pracoviš rozlete 3.4 obložnost v uplynulém roce (v %) - 96 % (vypotte na základ msín vykazované obložnosti, která vychází z denní % naplnnosti kapacity zaízení; jedná se o prmrnou obložnost za rok) 3.5 poet nových píjm (rozdlení, viz tabulka): POTY KLIENT NOVÉ PÍJMY KLIENT K , POTY DLE : ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroní rozptí VK prmr 14 29,5 21,75 modus I lehká závislost STUPE ZÁVISLOSTI II stedn tžká závislost III tžká závislost IV úplná závislost lehké osoby s mentálním postižením stední tžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tlesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupin služby bez omezení pohybu MOBILITA s ásteným omezením s úplným omezením pohybu návrh na zmnu kapacity kapacita stávající K je kapacita navýšena na 32 míst. - zdvodnní zmny kapacity: kapacita požadovaná Zmna není požadována. 4

5 4 Personál: vzdlání poet pracovník celkem pepotený stav (PS) ke dni % poet pracovník pímá pée pracovníci sociální pedagogití zdravotnití THP ostatní v sociálních pracovníci pracovníci pracovníci službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 2,42 13,54 1,21 6,77 1,21 6,77 vyšší odborné 0,29 1,62 0,29 1,62 úplné stední 9,60 53,69 7,53 42,12 0,51 2,85 1,56 8,72 vyuen 5,27 29,47 2,00 11,18 3,27 18,29 základní 0,30 1,68 0,30 1,68 celkem 17, ,53 53,30 2,01 11,24 2,77 15,49 3,57 19,97 Pozn.: PS: pepotený stav pracovník ke dni Celkový poet pracovník (úvazk) =100%. Souet sloupc 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišujeme vždy z celkového potu pracovník (úvazk). P: má-li organizace 5 zdravotnických pracovník s úplným stedním vzdláním a celkový poet pracovník v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%. zdrav. pracovník s úplným stedním vzdláním. Sloupec 5) editelé, ekonomové, úetní.. Sloupec 6) údržbái, uklizeky, pradleny, kuchai.. 5 Vzdlávaní pracovník 5.1 poet pracovník, kteí nesplují kvalifikaní pedpoklady pro výkon innosti v sociálních službách - pracovníci v sociálních službách: 0 - sociální pracovníci: poet absolvovaných školení, kurz, seminá apod. v roce 2008 zamených - na kvalitu poskytovaných služeb: 37 - k provozn technickým záležitostem : 11 6 Zvyšování kvality sociálních služeb - uplatnní poznatk z uvedených vzdlávacích akcí do praxe zaízení v souvislosti se zvyšováním kvality sociální služby - konkrétní píklady spolupráce s externími odborníky - struný popis procesu, jak zaízení pracuje s problematikou kvalitou sociální služby Pro rok 2008 probíhala plánovaná školení za úelem prohloubení znalostí v oblasti komunikace, oblasti pímé pée pi práci s uživateli DOZP a konkrétn zamené terapie. Plánované aktivity vycházejí z poteb uživatel, osobních schopností pracovník a požadavk pracovních míst. Celá strategie se opírá o požadavky pracovník samotných, požadavky nadízených pracovník a výsledky pravidelných hodnocení zamstnanc. lenové pracovního týmu mají sestaven plán osobního rozvoje ve spolupráci s pímým nadízeným. Zahrnuje nejen poteby poskytované služby a uživatel, ale i kariérní rozvoj zamstnanc. 5

6 Cíle vzdlávání zamstnanc jsou zameny na : - problematika lidí s mentálním postižením, autismem - porucha komunikace u lidí s mentálním postižením, autismem - specializace na uritou terapeutickou aktivitu (muzikoterapie, arteterapie, pohybová aktivita, pedagogicko psych. ježdní, apod..) - výchova a vzdlávání lidí s ment. postižením, autismem - jak si poradit pi první pomoci, epileptickém záchvatu, provádní fyzických restrikcí - úchop - využití technických pomcek pi práci s osobami se zdravotním postižením Organizace úzce spolupracuje se specialisty: - SPC Ostrava, Kapitána Vajdy ( autismus, problémové chování, krizová intervence) - SPC Bruntál Rýmaovská - Klinický logoped Mgr.Pavlína Dolejší - SAAK Praha - Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci Na základ projektu zavádní standard sociálních služeb pro r a pravidelných schzek týmu pracovník byly v tomto roce aktualizovány standardy. 1. až 8.. K jednotlivým standardm byly vypracovány metodické materiály. Je kladen draz na naplování základních hodnot (možnost volby, soukromí, svoboda pohybu). Personál jedná s uživateli s respektem, citliv a ohledupln. Vzájemná komunikace mezi uživateli a personálem je pirozená a pátelská. Prostedí v zaízení navozuje atmosféru skuteného domova. Zaízení cílen usiluje o zalenní uživatel do pirozeného prostedí, zejména využíváním bžných zdroj. 7 Sociální podmínky klient 7.1 poet a kapacita pokoj, umístní sociálního píslušenství 7 dvoulžkových pokoj a 8 jednolžkových pokoj, sociální zaízení je spolené na chodb vždy pro 10 uživatel rozdlené na mužské a ženské oddlení. Pokoje jsou vybaveny kvalitním nábytkem, uživatelé si dále pokoj vybavují dle svých poteb. 7.2 možnost trávení volného asu - poty a vybavenost spolených prostor (spoleenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tlocviny aj.) Sagapo Bruntál disponuje 3 klubovnami vybavenými audio a video technikou pro trávení volného asu, k dispozici jsou stolní hry. Dále disponuje dvma hernami pro možnost her ve vtším prostoru- minikopaná, stolní fotbal, stolní tenis, houpaka atd. Tlocvinu využíváme od dodavatele-zš v Bruntále, v letních msících využíváme dv zahrady-jednu vybavenou devným mobiliáem pro rozvoj hrubé motoriky a druhou vybavenou fotbalovými brankami pro úely míových her. Knihovny nejsou pro uživatele zavedeny-využívají mstskou knihovnu. 7.3 další poskytované služby rehabilitace, typy dílen, rzné druhy terapií (arte, muziko, canis, hippo ) V Sagapo Bruntál jsou poskytovány následující terapie a rehabilitace: arteterapie muzikoterapie Behaviorální terapie TEACCH program 6

7 Alternativní a augmentativní komunikace Pedagogicko-psychologické ježdní na vlastních cviených koních Canisterapie 7.4 návaznost na další dostupné zdroje V souhrnu doplkových služeb jsou pedevším: zájmové kroužky v DDM Bruntál integraní centrum Bruntál návštvy tlocvien za úelem sportování návštvy posilovny kino, divadlo turistika, výlety vlakem, autobusem, na jízdním kole pochzky do obchodu, knihovny, do rozliných institucí nákup potravin a píprava jednoduchých jídel bazén uživatelé mohou ve svém volném ase opouštt Sagapo Bruntál ti,kteí se orientují v ase a prostoru odcházejí na vycházky samostatn, ostatní s doprovodem schopného uživatele nebo se zamstnancem Sagapo Bruntál návštvy ajovny výlety každý uživatel má svého obvodního lékae Doplkové služby návštvy bazénu 1x týdn / 2hod. návštvy tlocviny pi ZŠ Bruntál - 1x týdn/1hod. fotbalové tréninky kroužek "práce s PC" - 1x týdn / 1hod. kroužek - bubnování, DDM Bruntál - 1x týdn/1hod tanení kroužek - Polárka aktivitu využívá 7 uživatel 14 uživatel 7 uživatel 5 uživatel 3 uživatelé 8 uživatel Organizace má k dispozici 2 areály s mobiliáem pro pobyt uživatel mimo zaízení, travnaté plochy,škvárové hišt. Všichni uživatelé jsou zapojeni do návazných služeb ve mst (léka, úady, pošty, školy, tlocviny, bazén, kino, divadlo, zájmové kroužky atd). Možnosti uživatel opustit areál ústavu Sagapo, píspvková organizace umožuje a pebírá na sebe PIJATELNÉ RIZIKO, které je v souladu s právem uživatele pijímat vlastní rozhodnutí a mít právo volby ke svobodnému pohybu mimo zaízení. 7.5 kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce úastnit aj. Oslava 6výroí na Sagapo ( 8uživatel) spolená veee v restauraci Maškarní bál SPMS, Kulturní stedisko Bruntál Opava- Akce pomozte dtem Aquacentrum - Rýmaov Fotbalový turnaj Plavecké závody SPMP plav. bazén Bruntál Akce Méa Krnov 7

8 Koncert Nova Praha 2 roník Turnaje v Bowlingu Aquacentrum - Rýmaov Speciální Olympiáda, pizpsobivé sporty Šumperk Výlet do Široké Nivy Lehkoatletické závody s SPMP Nové Zámky Hudební odpoledne Kouzelnický den Den dtí Cirkus -JOJO Mosty Perov Kulturní dm tanení odpoledne Jindichov ve Slezsku Zahradní slavnost a fotbalové utkání ZOO Olomouc Opékání párk vítání léta Dny msta Bruntál akce, vystoupení Koupání Slezská Harta Koupališt Výlety Milotice nad Opavou, Horní Benešov, Karlova Studánka Indiánské léto akce msta Bruntál SPMP sportovní hry Bruntál sportovní hry Opava sportovní hry Krajský pebor Akce Týden pro inkluzi DDM Kulturní dm Bruntál tanení zábava Uhlíský Vrch - pouštní draka Heloween party Sagapo Výlet Olomouc Sluákov - Víkend pro sebe Exkurze Hasiský záchranný sbor Bruntál Akademie v Divadle Bruntál Bowling s Polárkou Protipožární školení pro uživatele sociálních služeb Sagapo Protipožární cviení Záchranného sboru Bruntál v prostorech DOZP Rozsvcení Vánoního stromku na námstí Sportovní dopoledne ve sportovní hale Bruntál Vypouštní balónk na námstí Bruntál Fotbalový turnaj, sportovní hala Bruntál Rýmaov diskotéka Výstava Vánoce na zámku Bruntál Dolní Benešov, SPMP Vánoní diskotéka Mikulášská nadílka s doprovodným kulturním programem tanení skupina DDM, vystoupení student SPgŠ Krnov, setkání dtí, rodi a pátel AKTIVIZANÍ POBYT: Velké Losiny - tydenní aktivizaní pobyt nabídku využilo 7 uživatel 8

9 7.6 zpsob vzdlávání a udržování, rozvíjení schopností klient vzdlávání v zaízení x mimo zaízení poty klient VZDLÁVÁNÍ UŽIVATEL DOZP MIMO ZAÍZENÍ do každodenní školní docházky jsou zaazeni tyi uživatelé DOZP z toho ti uživatelé navštvují 1ZŠ Bruntál (autistická tída), jeden uživatel dochází do Speciální školy Bruntál, Rýmaovská 15 jedenáct uživatel navštvuje Sociáln terapeutické dílny jeden uživatel navštvuje market Billa, Bruntál za úelem praxe a osvojení si pracovních návyk v rozsahu 10hod. týdn ti uživatelé mají sjednaný pracovní pomr a uzavenou pracovní smlouvu (zkrácený úvazek) u jednoho uživatele probíhá sociální rehabilitace ve stedisku RÚT Slezské diakonie. METODY PEDAGOGICKO-REHABILITANÍ INTERVENCE Vytvoení individuálního výchovn-vzdlávacího plánu Základním prvkem nutným pro další rozvoj uživatele je plánování služby spolu s uživatelem a vytvoení individuálního výchovn-vzdlávacího plánu. Jeho nedílnou souástí IVVP je sestavení dílích cíl se zamením na domény: osobní pée, komunikace, pée o domácnost, používání veejných míst a služeb, sociální dovednosti, volný as, zdraví Draz je kladen na poteby každého uživatele, na jeho celkovou rehabilitaci a na jeho co nejpirozenjší vývoj. Strukturované uení (TEACCH program) výchovn-vzdlávací program pro osoby s poruchou komunikace a autismem do programu jsou zapojeni ti uživatelé domova Alternativní a augmentativní komunikace komunikace facilitovaná referenními pedmty sociální tení a prvky globálního tení piktogramy AAK využívá pt uživatel s autismem nebo poruchou komunikace Terapie hrou / pracovní terapie školní dti - stimulace formou hry, imitace každodenních inností, profesí - ale i sebeobsluhy a hygieny 9

10 mládež a dosplí uživatelé - rukodlné innosti, nácvik praktických inností (pée o domácnost, ešení uritých životních problém) dle svých možností ji využívají všichni uživatelé DOZP Pedagogicko-psychologické ježdní úprava psychických a výchovných problém, zvyšování sebevdomí, odstranní úzkosti a strachu ištní kon, obsloužení zvíete (nošení slámy, úklid), vyvážení pilin, cviení na koni z DOZP navštvují stáj Amír pt uživatel s lehkou až stední MR a autismem. Muzikoterapie zlepšení komunikativních dovedností, rozvoj vnímání zpv a hra na hudební nástroje, íkadla, písn s tancem, relaxace - poslech relaxaní hudby, masáže pomocí masážních mík a válek, aromaterapie terapie probíhá 1 x týdn v rozsahu 15-20min v malých skupinkách uživatel. Snažíme se, aby ve skupin byli uživatelé s podobným postižením. Aktivn se zapojili uživatelé s Downovým syndromem, tžkou mentální retardací. Arteterapie seberealizace, sebevyjádení, rozvoj vnímání lepení, stíhání, práce s barvami, plastelínou, keramickou hlínou, pískem, batika, kašírování, natírání aj. terapie probíhala v r individuální formou v rozsahu 2x týdn Behaviorální terapie zvládání problémového chování uživatel služby pomocí behaviorální terapie lidské chování není náhodným etzcem událostí, které by na sebe niím nenavazovaly. Problémová i neproblémová chování se nevyskytují náhodn. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z teorie uení a pedpokládá, že urité chování je spouštno faktory, které mu pedcházejí a udržováno faktory, které po nm následují. Tento pedpoklad se dá vyjádit vztahem: A B C spoušt vlastní chování následek, zpevova Aby se jakékoliv konkrétní chování (B) vyskytlo, musí mu pedcházet urité spoušte (A). Aby se stejné konkrétní chování (B) v budoucnosti opakovalo, musí se po nm vyskytnout takové následky (C), které lovku pináší dostatené zisky a motivují ho pi stejných spouštích (A) znovu používat stejné konkrétní 10

11 chování (B)Vlastní terapie problémového chování spoívá ve zmn patiných spoušt tak, aby se problémové chování nemohlo vyskytnout a zmn následk tak, aby problémové chování pestalo být funkní. v zaízení se terapie osvdila pedevším u problémového chování uživatel s autismem, tžkou až stední mentální retardací. Logopedie logopedická ambulance pi Speciální škole, Bruntál - Mgr. Veeová klinický logoped, Dukelská 2 - Mgr.Pavlína Dolejšová UEBNÍ POMCKY DOZP: originální pedmty bžných inností, jev (talí, ramínko, zubní kartáek...) zobrazení a znázornní pedmt a jev (fotografie, piktogramy, obrázky, modely) textové pomcky (uebnice pro pomocné a zvláštní školy, literatura pro dti, pracovní sešity pro rozvoj grafomotoriky) výpoetní a zvuková technika - CD pehráva + CD nosie, DVD pehráva, TV speciální pomcky - pomcky pro tlesnou výchovu, pro rozvoj kognitivních schopností, percepce rehabilitaní pomcky - polohovací pomcky, antidekubitní podložky, rehabilitaní sedaky, vodní postel 8 Stavebn - technický stav objektu, v nichž jsou klientm poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Souhrnn jsou hodnoceny parametry: 8.1 stav obslužného provozu: kuchyn-není prádelna-vyhovující+drobné opravy vytápní-vyhovující+drobné opravy 8.2 stav stavby: 8.2.1statika-nevyhovující+rozsáhlé úpravy(nekvalitní podloží pod základy objekt,dochází k pohybu nosných stn,praskání omítek,strop,stn) vnjší pláš-nevyhovující+rozsáhlé úpravy(popraskané a odpadlé fasády a obklady,popraskané stny stecha-vyhovující+drobné opravy 8.3 technický stav: elektroinstalace-vyhovující+drobné opravy rozvody tepla-vyhovující+drobné opravy 8.3.3vody-nevyhovující+rozsáhlé úpravy(prorezavní potrubí,zatím ešeno jako 11

12 akutní stav jednoduchou opravou-svorkou-3 místa v objektech odpady-vyhovující+drobné opravy 8.4 bariérovost objektu zcela bezbariérový, ásten bariérový, zcela bariérový ásten bariérový 9 Zprávy o plnní úkol stanovených pro rok popis jednotlivých úkol a zpsobu jejich plnní v pípad vzniku materiálu metodické povahy, piložte jej jako samostatnou pílohu. 1)Zvýšit kapacitu DOZP o 10 míst - splnno 2)Ukonit poskytování služby týdenní stacioná - splnno 3)Pesunout administrativní innosti do pavilonu C a tím uvolnit kapacity pro zázemí klient - splnno 10 Hodnocení inností realizovaných v uplynulém roce Poskytované služby se dále profesionalizovali pedevším v oblasti rozvoje alternativní a augmentativní komunikace. 1 uživatel byl zapojen do sociální rehabilitace 1 uživatel byl zapojen do podporovaného zamstnání u firmy Karla s.r.o. 11 Stžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2009 Poskytovat sociální služby v plné kapacit DOZP 12 Další vize rozvoje zaízení v prbhu píštích let (dle zjištných poteb, transformace zaízení. apod.) Pro uživatele s autismem zajistit individuální sociální služby v chránném bydlení 13 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové ásti závrené zprávy o innosti a plnní úkolu píspvkové organizace dle pílohy. 16 Metodického pokynu k provedení Zásad vztah orgán kraje k píspvkovým organizacím, které byly zízeny krajem nebo byly na kraj pevedeny zvláštním zákonem. Tabulka. 2c) Pehled výnos z hlavní a doplkové innosti písp. org. v sociální oblasti Tabulka. 3c) Pehled náklad z hlavní a doplkové innosti písp. org. v sociální oblasti Tabulka. 4) Výsledek hospodaení z hlavní a doplkové innosti Tabulka. 5) Upravený výsledek hospodaení Tabulka. 6 Píspvky a dotace na provoz Tabulka. 7) Zdroje financování investic Tabulka. 8) Majetek Tabulka. 10) Hospodaení s penžními fondy Tabulka. 11) Pípustný objem prostedk na platy v r Tabulka. 12) Nemocnost 12

13 13.1 Výsledek hospodaení k (tis. K) náklady (tis. K) výnosy (tis. K) výsledek hospodaení (tis. K) Hlavní innost Doplková innost Celkem Návrh na rozdlení zlepšeného výsledku hospodaení (K) Výsledek hospodaení z toho za rok 2008 pevod do rezervního fondu pevod do fondu odmn Výsledek hospodaení po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. K) Druh sociálních služeb náklady (tis. K) výnosy (tis. K) výsledek hospodaení (tis. K) Domov pro osoby se zdr.postižením Celkem * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovnž dle zákona 359/1999 Sb. o sociáln-právní ochran dtí 13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. K) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. K) Identifikátor domov pro osoby se zdr.postižením 4.975,20 Celkem 4.975,20 *Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní i regionální charakter 13

14 13.5 Významné dary, sponzorství (tis. K) Druh/úel celkem finanní vcný finanní vcný rezervní fond investiní fond Monitorovací za. Pro epileptiky 22,81 22, Neinvestiní výdaje 8,00 8, Neinvestiní výdaje 7,00 7, Ošacení 9,85 9, Celkem 47,66 37,81 9, Investiní akce v r (tis. K) Zdroj (poskytovatel) Úel akce Výše (tis. K) Sagapo stavební úpravy v pav. C Pemístní administrativních prostor 349,71 Celkem 349, Hospodaení s penžními fondy (tis. K) Název fondu stav (v tis. K) k k investiní fond FKSP rezervní fond fond odmn Dokonený dlouhodobý majetek (tis. K) Název akce zdroje (tis. K) celkem vlastní MSK ISPROFIN dary TZ v pav. C 349,71 349, jiné (jaké) Celkem 349,71 349, * jen dokonený dlouhodobý majetek, dokonené tech. zhodnoc. zaazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce

15 13.9 Pée o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2008 (tis. K) celková zdroje (tis. K) Druh/úel hodnota zizovatel vlastní dary jiné Malování Celkem * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než ,- K Píspvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2008* (K) Závazný ukazatel na rok 2008 (uvete úel) Úelový píspvek od úad práce Píspvek na provoz Výsledek hospodaení za rok 2008 ve výši 0,- Objem prostedk na platy podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifm * Soupis všech závazných ukazatel, i nefinanních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok % Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. K) Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišovny Celkem Zahraniní služební cesty Místo úel cesty od - do poet zamstnanc Prmrné % nemocnosti za rok doplte z tabulky. 3 15

16 Pohledávky a závazky organizace po lht splatnosti - vypište z tabulky. 1 vyhodnocení r uživatel - neuhrazená strava 8-12/ ,- K neuhrazené léky, drogerie 12/ ,- K Kontroly opatení (vlastní, jinými subjekty) Krajská hygienická stanice - Dodržování povinností dle zákona. 258/2000 Sb., zákona. 379/2005 Sb., vyhl.. 137/2004 Sb., vyhl.. 602/2006 Sb Kontrolní zjištní: bez závad Všeobecná zdravotní pojišovna - Kontrola plateb pojistného na veejné zdravotní pojištní a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Kontrolní zjištní: bez závad Krajská hygienická stanice - Dodržování povinností dle zákona. 258/2000 Sb., zákona. 552/1991 Sb. Kontrolní zjištní: bez závad Na základ smlouvy o auditorské innosti je v organizace provádn audit úetní závrky r Kontroly vlastní: Jsou provádny dle jednotlivých úsek a v asových intervalech v souladu se zpracovaným harmonogramem kontrolní innosti (viz ád pro vnitní kontrolní systém) Zpracoval: Mgr.Petr Konený Telefon/ Datum: Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních vcí ást: odborná ekonomická jméno: Hana tveráková, DiS. Jana Adamusová tel:

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava

Více

Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál

Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2010 Základní informace

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO: 71197061

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. Týdenní stacioná

VÝRONÍ ZPRÁVA. Týdenní stacioná VÝRONÍ ZPRÁVA 2008 Týdenní stacioná 1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Čajkovského 8, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháova 2968 544 01 Dvr Králové n.l. IO: 194964 Tel.: 499 391 891-3.ú.: KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dd.dvurkralove,mki.cz VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2010 Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odleh*ovací sluby Identifikátor sluby: 5190252

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odleh*ovací sluby Identifikátor sluby: 5190252 íslo smlouvy: 1/2014/OS 1 Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odleh*ovací sluby Identifikátor sluby: 5190252 Níe uvedeného dne, msíce a roku uzav!eli na základ ádosti ze dne 01.01.2011.

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením VÝRONÍ ZPRÁVA 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením 1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2009 Základní informace o PO - Název píspvkové

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál

Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562. Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562. Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Den sociálních služeb v Kop všech služeb pro osoby se zdravotním postižením v Nové Horce Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí v budov poskytování sociálních služeb nevyhovující.

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje Domovy pro osoby se zdravotním postiţením. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje Domovy pro osoby se zdravotním postiţením. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje Domovy pro osoby se zdravotním postiţením Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 25.

Více

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel.

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel. FRÝDLANT 464 01 Penzion PLUMERT námstí TGM, Frýdlant v echách - tel.: 602 186 163 - kapacita : 18 osob, dvoulžkové pokoje každý se sociálním zaízením - cena : 650,-K / osoba / noc - stravování : restaurace

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-5047 o cen obvyklé nemovitosti - bytové jednotky. 1745/3 v dom.p. 1745, ul. Pražská, Cheb, vetn podílu o velikosti 5785/43313 na spolených ástech domu a na pozemku parc..st. 2028,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE. A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu

I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE. A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu a) tvorba a realizace program zacházení V zacházení s odsouzenými byl kladen draz na dodržování norem

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek - Místek příspěvková organizace Fibichova 469, 738 01 Frýdek Místek IČ: 00847011, č. ú.:5801307 734/0600, tel.: 558 431 563, 558 647 782 centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

Více

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Oblast: OBL - oblékání, svlékání osobní prádlo - výměna 2,00 5 9,00 5 22,00 10 oblékání / svlékání části

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Osoba pečuje o svou hygienu Osobní hygiena Běžná denní hygiena Provádění běžné hygieny Mytí, koupání, péče o zuby, vlasy, nehty Mít podporu v tom, jak pečovat o tělo, jak používat kompenzační pomůcky

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY HISTORIE MĚSTA ČESKÁ KAMENICE ČESKÁ KAMENICE JE STAROBYLÉ MĚSTO S BOHATOU HISTORIÍ, KTERÁ SAHÁ AŽ DO

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ÚZEMNÍ STUDIE Místo stavby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2010 Základní informace o PO Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Za pohádkou pohádka. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Za pohádkou pohádka. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Za pohádkou pohádka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Obsah 1. Historie a charakteristika školy 2. Identifikační údaje 3. Prostorové a hygienické podmínky 4. Materiální podmínky : tělocvična

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 200/20 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 V Zápolí 250/2, Praha 4, 4 00 e-mail: specialniskola@volny.cz www.tvojeskolicka.cz V ničem se nedejte ovládat ctižádostí

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol Z á p i s. 15 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná Peterová p. Bohumil

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Do 6 síc od zahájení stavebních prací.

Do 6 síc od zahájení stavebních prací. ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Stavební úpravy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. Pro je ergonomie dležitá nejen pro uitele technické a informaní výchovy, ale pro každého uitele, bu již víte, nebo to poznáte

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/6 PROVOZNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Všechny součásti zařízení: Hlavní budova, tělocvična, budova-vila, rekreační středisko v Hutisku

Všechny součásti zařízení: Hlavní budova, tělocvična, budova-vila, rekreační středisko v Hutisku se sídlem: Husova 370., 697 01 Kyjov Dům dtí a mládeže Kyjov, příspvková organizace msta Kyjova 518 612 139 email: ddm@domecekkyjov.cz web: domecekkyjov.cz CELOROČNÍ PLÁN ČINNOSTI DDM NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více

Výroční zpráva. za rok 2011

Výroční zpráva. za rok 2011 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2011 PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče CSS, p. o. V Olomouci 9. března 2012 1 Obsah strana I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

KONTAKT: SVEJKOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 156

KONTAKT: SVEJKOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 156 TLOSKOV KONTAKT: SVEJKOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 156 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Aktivita probíhá na 2. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Prostory jsou bezbariérové.

Více

Formulář A: Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A: Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Domov Horizont, příspěvková organizace Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Název a místo zařízení poskytované sociální služby: Domov Horizont, příspěvková

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více