Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, Strážnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice"

Transkript

1 Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

2 Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych připomněla práci a život v našem Domově v roce 2013 Do roku 2013 jsme vstupovali již jako nositelé certifikátu Vážka, který našemu Domovu udělila Česká alzheimerovská společnost v roce Našimi plány do roku 2013 bylo především pokračovat v projektu Bon Appetit, který je zaměřen na stravování uživatelů s Alzheimerovou chorobou, poskytovat i nadále kvalitní sociální služby, poskytovat vyšetření paměti a stát se Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Náš cíl, stát se Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, jsme naplnili již v lednu. Na 9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě v únoru 2013 byla našemu Domovu pro seniory Strážnice udělena Cena hejtmana Jihomoravského kraje za dlouholetou systematickou snahu zlepšovat a zkvalitňovat poskytované služby a vysokou kvalitu poskytované péče osobám trpícím Alzheimerovou chorobou. Toto ocenění bylo velkým poděkováním pracovníkům Domova za poskytovanou péči. Naše práce byla oceněna i v knize Bon Appetit Radost z jídla v dlouhodobé péči autorů Jitky Zgola a Gilberta Bordiloona, v českém překladu, která jmenuje náš Domov jako příklad dobré praxe při podávání stravy uživatelům. V roce 2013 byl ukončen projekt Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Tento projekt vedl k výraznému zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v našem zařízení. Velké poděkování patří za realizaci tohoto projektu našemu zřizovateli -Jihomoravskému kraji a také všem lektorům,kteří nás celým projektem provázeli a díky nimž jsme získávali nové informace a zkušenosti. V červenci jsme navázali spolupráci se Zariadeniem pre seniorov ve Skalici. Jejich uživatelé a pracovníci byli našimi hosty na Folklorním odpoledni a Dnu otevřených dveří a kolegové ze Skalice se u nás účastnili Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách. Naši zástupci se pak zúčastnili slavnostního otevření nové části tohoto zařízení ve Skalici, které se bude rovněž specializovat na péči o uživatele s Alzheimerovou nemocí. Obě strany chtějí pokračovat ve spolupráci a výměně zkušeností i roce Tradičně jsme pokračovali ve výuce pro žáky ZŠ na téma Jak komunikovat se seniory a Volba povolání přímo v našem zařízení. Výuku vedou odborní pracovníci domova a je zaměřena zejména na respekt, důstojnost a úctu ke stáří a na seznámení s pracovními profesemi v domově, s požadavky na vzdělání a možnostmi dalšího odborného růstu. Po stránce materiální se nám podařilo provést několik rozsáhlých oprav generální opravy dvou koupelen pro uživatele a rekonstrukci části kuchyně. Nově byly vybaveny odpočinkové kouty, aby naši uživatelé mohli trávit příjemný čas se svými blízkými ve větším soukromí. Postupně vyměňujeme pečovatelská lůžka za komfortnější elektrická. 1

3 I roce 2013 byl náš Domov pořadatelem Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách ; loňský ročník byl zaměřen na zkušenosti v péči o uživatele s demencí, hospicovou péči a na stravování uživatelů. Po celý rok byla v Domově pro uživatele připravena spousta aktivit taneční terapie, výroba pečeného čaje, pečení vánočního cukroví, výroba studené kuchyně, draní peří, výsadba keříkových rajčat a bylinek, návštěva harmonikáře a další. Snažili jsme se o co největší zapojení imobilních uživatel do těchto aktivit, do kterých se mohou aktivně zapojit i na rehabilitačním vozíku anebo se těchto zpestření běžného života zúčastnit jako diváci. S hlediska financování se nám podařilo v roce 2013 zvýšit oproti plánu výnosy od zdravotních pojišťoven o 459 tis. Kč a příspěvku na péči o 363 tis. Kč,-. Obdrželi jsem finanční i věcné dary od fyzických i právnických osob v celkové výši 303 tis. Kč. Tato finanční částka byla použita na vybavení, které bylo využito ke kvalitněji poskytované péči v našem zařízení A co nás čeká v roce 2014? Budeme pokračovat v odborných aktivitách, vzdělávání našich pracovníků, budeme nadále úzce spolupracovat s Českou alzheimerovskou společností jako Kontaktní místo a budeme obhajovat certifikát Vážka, který je značkou kvality pro zařízení pečující na vysoké odborné úrovni o uživatele s onemocněním demence. Budeme pokračovat v projektu Bon Appetit. Zkrátka, budeme se snažit prakticky využívat všech současných poznatků a metod v zájmu spokojenosti našich uživatel. Závěrem mi dovolte, poděkovat všem pracovníkům Domova, díky nimž je poskytovaná péče na velmi vysoké úrovní a díky nimž se stává náš Domov místem dobré praxe, dávaným za příklad i pro další taková zařízení. JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka 2

4 obsah: SLOVO ÚVODEM 1 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 5 I.1. MANAGEMENT 5 Organizační schéma 6 Změny v průběhu roku 7 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče 7 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace 7 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 9 Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život 9 I.2. SOCIÁLNÍ PÉČE 9 Kapacita zařízení 9 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů 10 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování 11 Úroveň poskytovaných služeb - stravování 12 Náklady na stravování 13 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ZDRAVOTNÍ PÉČE 17 Zajištění lékařské péče 17 Tržby od zdravotních pojišťoven 19 Výskyt a prevence dekubitů 20 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 21 Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období 23 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 24 Pracovní neschopnost dle funkcí 25 Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí 25 III.PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 27 III.1. VÝNOSY 27 Podrobný rozpis všech výnosů 27 Rozbor plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby při kapacitě 89 uživatelů 28 Příspěvek na péči 30 Příspěvek na péči 30 III.2. NÁKLADY 31 Podrobný rozpis čerpání nákladů 31 Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu 34 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů 34 Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb 35 III.3. FINANČNÍ MAJETEK 36 3

5 III.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 36 III.5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY 37 III.6. INVESTICE 37 III.7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. V. AUTOPROVOZ 38 IV. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VI.KOMENTÁŘ K TABULCE PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VII.KONTROLNÍ ČINNOST VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Přílohy 4

6 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Management Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku Název: Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Adresa: Preláta Horného 515, Strážnice IČ: Tel Fax: www: ddstraznice.cz skype kontakt: ddstraznice ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel , mobilní tel , vedoucí úseku soc. péče, zástupce ředitelky : Mgr. Miroslava Kouřilová, tel , mobilní tel , vedoucí úseku zdravotní péče : Jitka Fojtíková, tel , sociální pracovnice : Mgr. Lucie Cigánková, od Mgr. Angela Blahová, tel , mobilní tel , Bc. Barbora Urbanová, DiS., tel , mobilní tel , vedoucí provozního úseku: Milan Komoň, tel , 5

7 Organizační schéma 6

8 Změny v průběhu roku Od nastoupila nová sociální pracovnice Mgr. Angela Blahová jako zástup za nemoc sociální pracovnici Mgr. Lucie Cigánkové. Všeobecná zdravotní sestra, která zastávala funkci starostky požádala o ukončení pracovního poměru dohodou k Proto od bylo zrušeno jedno pracovní místo všeobecná sestra a vytvořeno jedno pracovní místo pracovník sociální péče - přímá péče. Změna provedena Rozhodnutím ředitelky č.2/2013 ze dne Od došlo k navýšení pracovníků sociální péče- přímá péče o tři. Na základě Rozhodnutí ředitelky č.6/2013 ze dne byli zařazeni do soc. služby domov se zvláštním režimem. Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Od došlo ke změně počtu uživatel na jednotlivých službách. Sociální služba domov pro seniory má od celkem 26 uživatel (snížení o 7) a sociální služba domov se zvláštním režimem má od celkem 63 uživatel (zvýšení o 7). K tomuto došlo z důvodů zvýšení poptávky po sociální službě domov se zvláštním režimem. Podařilo se nám zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven ve srovnání s plánem o 459 tis. Kč a výnosy z příspěvku na péči o 363 tis. Kč. I nadále se rodinní příslušníci podílí na části úhrad za sociální služby u uživatel, kteří nemají dostatečně vysoký příjem, celková částka za tyto doplacené úhrady je kolem 200 tis. Kč ročně. Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace Na 9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě v únoru 2013 byla našemu Domovu pro seniory Strážnice udělena Cena hejtmana Jihomoravského kraje za dlouholetou systematickou snahu zlepšovat a zkvalitňovat poskytované služby a vysokou kvalitu poskytované péče osobám trpícím Alzheimerovou chorobou V červnu byla zahájena spolupráce se zařízením na Slovensku - Zariadenie pre seniorov. Uskutečnilo se několik setkání uživatel i pracovníků z obou zařízení, slovenské zařízení má zájem o spolupráci v oblasti péče o uživatele s demencí. V červnu jsme rovněž navštívili Pražské gerontologické dny. Setkání sloužilo k předání informací a zkušeností z oblasti péče u uživatele s demencí. I v roce 2013 byl náš Domov pořadatelem Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách ; konference byla zaměřena na zkušenosti v péči o uživatele s demencí, hospicovou péči a na stravování uživatelů. V říjnu jsme prezentovali naše zařízení jako příklad dobré praxe na konferenci Bon Appetit radost z jídla v dlouhodobé péči. Rovněž proběhl Den otevřených dveří spojený s prohlídkou zařízení, poradenstvíma prodejem výrobků našich uživatel. I nadále probíhají v Domově odborné stáže a praxe pro studenty, účastníky rekvalifikací nebo pracovníky jiných zařízení sociální péče. 7

9 Již tradicí jsou informace z Domova v místním měsíčníku Strážničan a rovněž v odborném časopise Sociální služby s celostátní působností. Účastníme se Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Veselsko. Kontaktní místo České alzheimerovské společností V lednu 2013 jsme se stali Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. V rámci Kontaktního místa poskytujeme zájemcům informace, jak rozpoznat příznaky a projevy Alzheimerovy nemoci, kdy navštívit lékaře, jak pečovat o blízké s Alzheimerovou nemocí, jak s nemocnými komunikovat, jak ochránit sama sebe před vyčerpáním, stresem, a pocity beznaděje při péči o tyto pacienty. Rovněž nabízíme vyšetření paměti. V říjnu 2013 jsme zahájili proces sebehodnocení k obhajobě certifikátu Vážka, který je naplánován na únor - březen Projekt Bon Appetit I nadále pracujeme na projektu Bon Appetit, který je zaměřen na kvalitu stravování, podávání stravy, okolní prostředí, apod.. Tento projekt je realizován v rámci projektu Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Významnou aktivitou v této oblasti bylo vydání knihy Bon Appetit Radost z jídla v dlouhodobé péči autorů Jitky Zgola a Gilberta Bordiloona, v českém překladu, která byla doplněna fotografiemi Petra Králíka a doslovem Mgr. Dany Hradcové. Kniha jmenuje náš Domov jako příklad dobré praxe při podávání stravy uživatelům. V knize najdete i řadu fotografií našich uživatelů a Domova. 8

10 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Během roku 2013 jsme obdrželi finanční a věcné dary v celkové výši ,- Kč. Část finančních prostředků byla použita na zakoupení křesel a sedacích souprav v odpočinkových koutech, nábytek do sesteren a skříní do kuchyně. Část byla určena na nákup zdravotnického materiálu. Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život V srpnu 2013 byl zjištěn na pokoji uživatele drobný požár, který byl uhašen pracovnicí zařízení. Hasičský sbor nebyl kontaktován. Patrně od žárovky se rozžhavila plastová lampa, od které začal doutnat závěs na okně. Uživatel vyvázl bez zranění, došlo pouze k zanedbatelné škodě na závěsu. V celém zařízení byly následně zkontrolovány podobné lampičky a byla přijata opatření, aby k podobné situaci nedocházelo. I.2. Sociální péče Kapacita zařízení Kapacita zařízení v roce 2013 byla Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR): celkem 89 uživatelů 26 uživatelů 63 uživatelů Počet uživatelů k DS DZR celkem 88 uživatelů 26 uživatelů 62 uživatelů Využití obložnosti zařízení celkem 99,63 % DS 99,79% DZR 99,56% Počet příjmů celkem 31 uživatelů DS 3 uživatelů DZR 28 uživatelů Ukončení pobytu DS (1 uživatel zemřel + 1 odešel do soukromí) DZR (21 uživatelů zemřelo + 1 odešel do soukromí ) celkem 24 uživatelů 2 uživatelů 22 uživatelů 9

11 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 44 žadatelů. Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 49 žadatelů. Přehled žadatelů je aktualizován vždy před jednáním Poradní skupiny, která rozhoduje o přijetí uživatele do zařízení, anebo pokud není žádný nástup, aktualizuje se jednou za 3 měsíce. Poslední aktualizace Přehledu žadatelů soc. služby Domov pro seniory byla provedena dne a soc. služby Domov se zvláštním režimem byla provedena dne Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů Věková struktura k Soc. služba Domov pro seniory: Věková struktura Počet uživatelů ve věku do 65 let 4 ve věku let 3 ve věku let 8 ve věku let 10 ve věku nad 96 let 1 Soc. služba Domov se zvláštním režimem: Průměrný věk uživatelů: Věková struktura Počet uživatelů ve věku do 65 let 3 ve věku let 6 ve věku let 24 ve věku let 29 ve věku nad 96 let 0 Průměrný věk uživatelů DS DZR 82,6 let 82,3 let 82,8 let 10

12 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Pokoj Počet celkem na DS na DZR jednolůžkový (nadst.) jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový čtyřlůžkový pětilůžkový Počet pokojů celkem Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každé sociální službě je kuchyňka, kde si mohou uživatelé či jejich příbuzní uvařit kávu, připravit jednodušší jídlo apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo.úklid, praní a žehlení prádla zajišťujeme vlastními zaměstnanci. Úhrada za ubytování Úhrada od Počet lůžek Úhrada za ubytování denně v Kč, 1 (nad 10 m 2 ) 173, ,- 1 (do 10 m 2 ) 170,- 5100, ,- 4710, ,- 4500,- 4 a více 148,- 4400,- Úhrada ubytování měsíčně Úhrady za ubytování nebyly v roce 2013 zvyšovány, pouze náklady u stravování, a to od , viz v tabulce níže. 11

13 Úroveň poskytovaných služeb - stravování Stravování uživatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci, šest kuchařů a vedoucí oddělení stravování. Celková kapacita kuchyně je 150 jídel denně. Denně je připravováno jídlo v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle požadavků uživatelů je podávána i strava mixovaná. Uživatelům je umožněno i stravování formou výživných nápojů Nutridrink v závislosti na zdravotním stavu. Uživatelé mají stravu 4x - 5x denně dle svých diet. Strava je vyvážena výtahem na jednotlivá oddělení, kde je podávána uživatelům buď na jídelně nebo na pokojích, dle jejich přání a aktuálního zdravotního stavu. Snahou je, aby uživatelé stolovali u jídelních stolů, nikoliv v lůžku. Náklady na stravování Od došlo ke zvýšení úhrad za stravování a to u normální stravy o 4,-Kč na den (z toho 1,-Kč náklad na potraviny, 3,-Kč režijní náklad), tzn. o 120,-Kč měsíčně a u diabetické stravy byla úhrada zvýšena o 6,-Kč na den (z toho 1,-Kč náklad na potraviny, 5,-Kč režijní náklad), tzn. o 180,- Kč měsíčně. Úklidové práce, praní a žehlení zajišťujeme vlastními pracovníky. S ohledem na zhoršující se zdravotní stavy uživatel, dochází ke zvyšování množství vypraného prádla a větším nákladům na vodu. 12

14 Náklady na stravování Norma spotřeby potravin: LEDEN - ČERVEN 2013 Uživatelé počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem Kč % normální, dietní ,- 47,- 39, ,00 diabetická ,- 47,- 37, ,00 Zaměstnanci počet obědů , ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost počet obědů dieta 3, 4, , ,00 Spotřeba potravin celkem: 1,381902,00 Norma spotřeby potravin: ČERVENEC - PROSINEC 2013 Uživatelé počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem Kč % normální, dietní ,- 51,- 41, ,00 diabetická ,- 52,- 40, ,00 Zaměstnanci počet obědů , ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost počet obědů dieta 3, 4, , ,00 Spotřeba potravin celkem: 1,320940,00 Spotřeba potravin: 1 Uživatelé Účet ,324191,00 2. Zaměstnanci Účet ,00 3. Doplňková činnost účet ,00 spotřeba potravin za rok celkem: 2,702842,00 13

15 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V zařízení se každoročně pořádají akce, které mají již několikaletou tradici. Naši uživatelé navštěvují každý rok akce mimo zařízení - folklorní slavnosti, strážnické vinobraní atd. Uživatelé obou sociálních služeb se v roce 2013 zúčastnili těchto akcí: Novoroční večírek - zpívání písniček (lidových, mariánských, mysliveckých, na přání uživatelů) při harmonice Fašanková obchůzka pracovníci spolu s uživateli oddělní DUHA převlečení do kostýmů obcházeli celé zařízení a společně zpívali masopustní písně Oslava mezinárodního dne žen vzpomínání na oslavy MDŽ v mládí uživatelek Posezení na terase s harmonikářem posezení uživatelů a pracovníků na terase s kávou a hudbou Loutkové divadlo pracovnice DS si přichystaly loutkové divadlo o Červené Karkulce a o Popelce Dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou žáci ZUŠ Veselí nad Moravou přišli zahrát uživatelům na dechové nástroje Oslava 100 let naší uživatelky oslava 100 let naší uživatelky za přítomnosti zástupců města Strážnice a OSSZ Sportovní odpoledne sportovní odpoledne pro uživatele zaměřené na nácvik jemné a hrubé motoriky Vystoupení zahraničních souborů v zámeckém parku - uživatelé se byli za doprovodu pracovníků podívat v zámeckém parku na generální zkoušku zahraničních souborů v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice Klarinetisté v domově vystoupení žáků ZUŠ ze Strážnice na klarinety, zahráli uživatelům známé písničky a písničky z filmů a muzikálů Návštěva radnice paní starostka města přivítala uživatele na radnici. Uživatelé paní starostce předali papírové růže, které vytvořili na výzdobu Strážnice při různých slavnostech Country trio Tuláci do zařízení nám přišli zahrát tři hudebníci známé country a folkové písničky Vernisáž výrobků výstava prací uživatelů zahájena ředitelkou, přípitkem a drobným občerstvením. 14

16 Slavnostní folklorní odpoledne folklorní odpoledne na kterém vystoupili uživatelé s taneční terapií, soubory Demižón a Demižónek, Lipovjan a Cimbálová muzika Pavla Můčky Jablečný týden uživatelé celý týden připravovali různé výrobky z jablek (sušili jablka, pekli jablečný závin, pekli jablečný čaj) Studenti oděvní školy ze Strážnice studentky, které chodily do domova spolupracovat s našimi uživateli, přišly poděkovat uživatelům za spolupráci Harmonikář v domově opět nám přišel zahrát na harmoniku pan Miškeřík, který hrál písničky ze Strážnicka a okolí Tvoření s uživateli žáci ZŠ Vnorovy přišli do zařízení v rámci projektu Zapoj se i ty! pomáhat našim uživatelům při tvorbě vánočních přání a dalších výrobků Vystoupení žáků ze ZŠ žáci ZŠ Strážnice přišli se svými učitelkami zahrát našim uživatelům na hudební nástroje a vystoupit s písničkami a básničkami, které si nacvičili Vystoupení žáků ZUŠ Strážnice žáci ZUŠ nám přišli zahrát písničky ze Strážnicka a okolí na housle, basu, cimbál a trubky Posezení se studentkami z oděvní školy studentky z oděvní školy přinesly uživatelům zarámované obrázky, které s nimi v průběhu roku vytvářely Vystoupení studentů z gymnázia studenti místního gymnázia si pro uživatele připravili pásmo vánočních písniček a básniček Předvánoční posezení před Vánocemi k nám do zařízení přišla paní Lenzová a připravila pro uživatele posezení s vánočními písničkami a hrou na housle. Přehled aktivizačních akcí pro obě sociální služby : leden reminiscence na téma Tři králové, relaxační terapie, pečení šneků z lístkového těsta, pečení plněného perníku, práce s krepovým papírem, práce s tvarovací hmotou, práce s bavlnkami, úklid vánoční výzdoby, prohlížení fotografií z Vánoc, předčítání z knih, poslech hudby, individuální činnosti s uživateli únor reminiscence na téma Fašank, pečení božích milostí, fašankový průvod, pečení slaných pletýnek a preclíků, příprava na velikonoční výzdobu vyšívání, malování, zdobení kraslic, výrobky na jarní dekoraci, výroba koláží, předčítání z knih, poslech písní z Horňácka a Slovácka, prohlížení knih s tématikou obcí, krajů, lidových krojů vzpomínání nad fotografiemi, zpívání, kognitivní hry, stolní hry březen reminiscence na téma velikonoční svátky, lidové zvyky, pečení a zdobení velikonočních perníků, výroba jednohubek, velikonoční výstava prací uživatelů, jarní a velikonoční výzdoba, zdobení kraslic, pletení ozdob z papírového pedigu, sázení semínek do truhlíků duben reminiscence na téma jarní práce, pečení šátečků z nekynutého těsta, vítání jara koncert dechové hudby, pečení slaných sušenek, příprava koláží z vlny, látek a papíru, kresba, 15

17 malování vodovými a prstovými barvami, práce s tvarovací hmotou, sázení muškátů do truhlíků, sázení květin a bylinek na zahradě, procvičování paměti, míčové hry, zpěv, předčítání z knih květen reminiscence na téma májové zvyky, beseda s harmonikářem, pečení sladkých šneků, vystoupení dětského dechového souboru, pečení slaných sýrových sušenek, výrobky ke dni dětí práce s tvarovací hmotou, malování, práce s látkou, výroba koláže, kreslení, poslech hudby, zpěv červen reminiscence na téma letní poutě a slavnosti, sportovní den, pečení vykrajovaného cukroví, výroba obložených chlebíčků, účast na Strážnických slavnostech, práce s tvarovací hmotou, šití, vyšívání, práce s barvami a papírem, dokončování koláže, míčové hry, procvičování kognitivních funkcí formou her, předčítání, zpívání, pobyt na zahradě červenec reminiscence na téma Cyril a Metoděj, žně, pečení povidlových šátečků, promítání fotografií, výroba ovocných pohárů, pobyt na zahradě, předčítání z knih, poslech dechové hudby, relaxační hudby, kognitivní trénink, hraní společenských her, míčové hry, práce s vlnou, práce s keramickou hlínou, práce s papírem, výroba dekorace do domova, výrobky na Den otevřených dveří srpen reminiscence na téma moje svatba, strážnická pouť, výroba jednohubek, ruční práce, výroba panenek, práce s keramickou hlínou, kresba, malování barvami, pobyt a práce na zahradě, kognitivní hry, hry s míčem, předčítání, zpěv září - reminiscence na téma vinobraní, folklorní koncert v zařízení, účast na Strážnickém vinobraní, pečení jablek v županu, jablečný týden, výroba jablečného kompotu, práce s keramickou hlínou, výroba andělíčků a panenek, práce s papírem, barvami, lepidlem, práce na zahradě, kognitivní hry, procvičování motoriky, četba, taneční terapie, míčové hry říjen reminiscence na téma dušičky, dýňový týden, den otevřených dveří, pečení slaných pletýnek, návštěva žáků ZŠ, vystoupení dětí, promítání fotografií z cest pracovníků, výroba andělíčků, práce s přírodninami, práce s keramickou hlínou, výroba vánočních přání, podzimní úklid zahrady, zpívání předčítání listopad reminiscence na téma vzpomínání na zemřelé, jak jsme chodili drát peří, výroba podzimní dekorace z přírodních materiálů, pečení slaného pečiva, výroba vánočních přání, ruční šití, výroba andělíčků, výroba postaviček do betléma, práce s přírodním materiálem, hry s míčem, s pomůckami, kognitivní hry, povídání, čtení, předčítání z novin a knih prosinec reminiscence na téma adventní zvyky, pečení a zdobení vánočních perníků, pečení lineckého cukroví, výroba betléma, vystoupení žáků z gymnázia, vystoupení studentů oděvní školy, výroba vánoční dekorace, přáníček, zdobení vánočních stromečků, předčítání, kognitivní trénink, poslech a zpívání adventních a vánočních písní, hry s míčem, nácvik motoriky Kromě těchto společných akcí se na každé sociální službě konají samostatně činnosti, aktivit se účastní v průměru 10 uživatelů. další aktivizační Sociální služba Domov pro seniory - společenské hry, promítání DVD, zpívání, procvičování paměti, hra s míčem, zpěv s harmonikou, prohlížení fotografií, sledování bohoslužby, poslech dechovky, setkání s dalšími uživateli domova na zahradě 16

18 Oddělení POHODA a SLUNCE - poslech mše svaté, sledování společenských událostí v televizi, zpěv při harmonice, společenské hry, hra s míčem, taneční terapie, promítání DVD, prohlížení fotografií, setkání s dalšími uživateli domova na zahradě, pečení Oddělení DUHA - výtvarná činnost, pečení, žehlení, sledování společenských událostí v televizi, poslech rádia, míčové hry, cvičení, reminiscenční terapie - povídání o aktuálním dění, společenské hry, příprava jednoduchých jídel, zpěv, společná oslava narozenin, procvičování paměti, setkání s dalšími uživateli domova na zahradě V roce 2013 se zúčastnili dva naši uživatelé soutěže v rámci projektu Senioři mezi námi. Jedna uživatelka soutěžila v oblasti Podzimní dekoraci 2013 a byla vybrána mezi dvacet nejlepších prací. Jeden náš uživatel soutěžil v oblasti Křížovka a také byl vybrán mezi dvacet nejlepších luštitelů. Oba naši uživatelé získali cenu a diplom za účast v soutěži. Od dubna do října dle počasí, je maximálně využívána zahrada k rehabilitačním cvičením, k procházkám uživatel. Na zahradu jsou rovněž vyváženi i uživatelé na lůžkách. Zahradu využívají i rodinní příslušníci k návštěvám svých příbuzných. Po generální opravě je maximálně využívána k aktivitám uživatelů venkovní terasa Zdravotní péče Zajištění lékařské péče Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková. Do zařízení dochází 2x týdně v pondělí mezi hodnou a ve čtvrtek mezi 8-11 hodinou. Telefonická konzultace je možná kdykoliv během dopoledne. Mimo ordinační dobu zajišťuje péči RZS. Tato od září 2013 dojíždí bez lékaře. Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann diabetolog 1x měsíčně. MUDr. Pálenský psychiatr - Dochází do zařízení 1-2x měsíčně. MUDr. Odrazil internista 1x měsíčně a v případě potřeby po telefonické domluvě i v jeho ordinaci. MUDr. Hudečková neurolog. návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Hořáková zajišťuje stomatologickou péči dle aktuálních potřeb našich uživatel. Výhodou je bezbariérový přístup do její ordinace. Ve velmi yyjímečných případech poskytne péči přímo v zařízení MUDr. Kaňáková. MUDr. Plesníková - oční lékařka ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.). Její ordinace se nachází v blízkosti zařízení. Uživatelé jsou k vyšetření po předchozí domluvě dopraveni našim pracovníkem na vozíku. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Moravou a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. 17

19 1x měsíčně navštěvuje naše zařízení zástupce Centra pro sluchově postižené Hodonínsko a.s. Našim uživatelům poskytuje poradenský servis, prodává baterie a drobné příslušenství ke sluchadlům, zajišťuje opravu sluchadel, pomáhá vybrat a zajistit kompenzační pomůcky. Sluchadlo používá 12 uživatel. Uživatelé využívají kompenzační pomůcku sluchátka při sledování TV. Služeb centra v našem zařízení vyžívá i veřejnost. V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenou k Zvláštní smlouvu s celkem pěti zdravotními pojišťovnami. Úhrady za lékaři předepsanými výkony byly v roce 2013 všemi zdravotními pojišťovnami hrazeny bez omezení. Kontrola ze strany zdravotních pojišťoven v zařízení neproběhla. 18

20 Tržby od zdravotních pojišťoven 19

21 Výskyt a prevence dekubitů Většina lůžek v zařízení je vybavena pasivní antidekubitní matrací. U uživatel se zvýšeným rizikem vzniku dekubitu je do lůžka vkládána aktivní antidekubitní matrace. Dále jsou lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání končetin a zad, věnečky pod paty nebo hýždě. Máme vypracovaný plán prevence dekubitů. Polohování probíhá během dne po 2 hodinách. V noci po 4 hodinách a dle individuální potřeby. O polohování vedeme záznam s podpisem odpovědného pracovníka. Při prevenci vzniku dekubitů využíváme široký sortiment přípravků pečujících o pokožku mycí a ochranné pěny, ochranné krémy, oleje, masážní gely a další přípravky dle individuální potřeby uživatele. V roce 2013 jsme léčili dekubit u celkem 17 uživatel. Tyto byly do IV. Stupně a o velikosti do 45cm2. Převážnou většinu ran tvoří bércové vředy, rány vzniklé v důsledku špatného prokrvení končetin a defekty vzniklé poškozením křehké pokožky. Při péči o ránu se řídíme ordinací praktické lékařky, kožní lékařky, ev. chirurga nebo lékaře ambulance chronických ran. Při prevenci a léčbě kožních defektů využíváme potravinové doplňky bohaté na proteiny, např. Cubitan, které výrazně napomáhají při hojení. 1x měsíčně provádíme fotodokumentaci ran, denně provádíme záznam o provedeném převazu a stavu rány. 20

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015.

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Kromě stálé snahy o další zkvalitňování péče poskytované našim uživatelům jsme se v loňském roce

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 www.ddstraznice.cz 1 Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace města Dům klidného stáří, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Služba:Domov pro seniory

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 1 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Plánované zahájení poskytování nové služby je plánováno na leden 2014. V současné době probíhají již přípravné fáze rozdělené

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více