Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, Strážnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice"

Transkript

1 Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

2 Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych připomněla práci a život v našem Domově v roce 2013 Do roku 2013 jsme vstupovali již jako nositelé certifikátu Vážka, který našemu Domovu udělila Česká alzheimerovská společnost v roce Našimi plány do roku 2013 bylo především pokračovat v projektu Bon Appetit, který je zaměřen na stravování uživatelů s Alzheimerovou chorobou, poskytovat i nadále kvalitní sociální služby, poskytovat vyšetření paměti a stát se Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Náš cíl, stát se Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, jsme naplnili již v lednu. Na 9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě v únoru 2013 byla našemu Domovu pro seniory Strážnice udělena Cena hejtmana Jihomoravského kraje za dlouholetou systematickou snahu zlepšovat a zkvalitňovat poskytované služby a vysokou kvalitu poskytované péče osobám trpícím Alzheimerovou chorobou. Toto ocenění bylo velkým poděkováním pracovníkům Domova za poskytovanou péči. Naše práce byla oceněna i v knize Bon Appetit Radost z jídla v dlouhodobé péči autorů Jitky Zgola a Gilberta Bordiloona, v českém překladu, která jmenuje náš Domov jako příklad dobré praxe při podávání stravy uživatelům. V roce 2013 byl ukončen projekt Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Tento projekt vedl k výraznému zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v našem zařízení. Velké poděkování patří za realizaci tohoto projektu našemu zřizovateli -Jihomoravskému kraji a také všem lektorům,kteří nás celým projektem provázeli a díky nimž jsme získávali nové informace a zkušenosti. V červenci jsme navázali spolupráci se Zariadeniem pre seniorov ve Skalici. Jejich uživatelé a pracovníci byli našimi hosty na Folklorním odpoledni a Dnu otevřených dveří a kolegové ze Skalice se u nás účastnili Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách. Naši zástupci se pak zúčastnili slavnostního otevření nové části tohoto zařízení ve Skalici, které se bude rovněž specializovat na péči o uživatele s Alzheimerovou nemocí. Obě strany chtějí pokračovat ve spolupráci a výměně zkušeností i roce Tradičně jsme pokračovali ve výuce pro žáky ZŠ na téma Jak komunikovat se seniory a Volba povolání přímo v našem zařízení. Výuku vedou odborní pracovníci domova a je zaměřena zejména na respekt, důstojnost a úctu ke stáří a na seznámení s pracovními profesemi v domově, s požadavky na vzdělání a možnostmi dalšího odborného růstu. Po stránce materiální se nám podařilo provést několik rozsáhlých oprav generální opravy dvou koupelen pro uživatele a rekonstrukci části kuchyně. Nově byly vybaveny odpočinkové kouty, aby naši uživatelé mohli trávit příjemný čas se svými blízkými ve větším soukromí. Postupně vyměňujeme pečovatelská lůžka za komfortnější elektrická. 1

3 I roce 2013 byl náš Domov pořadatelem Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách ; loňský ročník byl zaměřen na zkušenosti v péči o uživatele s demencí, hospicovou péči a na stravování uživatelů. Po celý rok byla v Domově pro uživatele připravena spousta aktivit taneční terapie, výroba pečeného čaje, pečení vánočního cukroví, výroba studené kuchyně, draní peří, výsadba keříkových rajčat a bylinek, návštěva harmonikáře a další. Snažili jsme se o co největší zapojení imobilních uživatel do těchto aktivit, do kterých se mohou aktivně zapojit i na rehabilitačním vozíku anebo se těchto zpestření běžného života zúčastnit jako diváci. S hlediska financování se nám podařilo v roce 2013 zvýšit oproti plánu výnosy od zdravotních pojišťoven o 459 tis. Kč a příspěvku na péči o 363 tis. Kč,-. Obdrželi jsem finanční i věcné dary od fyzických i právnických osob v celkové výši 303 tis. Kč. Tato finanční částka byla použita na vybavení, které bylo využito ke kvalitněji poskytované péči v našem zařízení A co nás čeká v roce 2014? Budeme pokračovat v odborných aktivitách, vzdělávání našich pracovníků, budeme nadále úzce spolupracovat s Českou alzheimerovskou společností jako Kontaktní místo a budeme obhajovat certifikát Vážka, který je značkou kvality pro zařízení pečující na vysoké odborné úrovni o uživatele s onemocněním demence. Budeme pokračovat v projektu Bon Appetit. Zkrátka, budeme se snažit prakticky využívat všech současných poznatků a metod v zájmu spokojenosti našich uživatel. Závěrem mi dovolte, poděkovat všem pracovníkům Domova, díky nimž je poskytovaná péče na velmi vysoké úrovní a díky nimž se stává náš Domov místem dobré praxe, dávaným za příklad i pro další taková zařízení. JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka 2

4 obsah: SLOVO ÚVODEM 1 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 5 I.1. MANAGEMENT 5 Organizační schéma 6 Změny v průběhu roku 7 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče 7 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace 7 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 9 Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život 9 I.2. SOCIÁLNÍ PÉČE 9 Kapacita zařízení 9 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů 10 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování 11 Úroveň poskytovaných služeb - stravování 12 Náklady na stravování 13 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ZDRAVOTNÍ PÉČE 17 Zajištění lékařské péče 17 Tržby od zdravotních pojišťoven 19 Výskyt a prevence dekubitů 20 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 21 Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období 23 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 24 Pracovní neschopnost dle funkcí 25 Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí 25 III.PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 27 III.1. VÝNOSY 27 Podrobný rozpis všech výnosů 27 Rozbor plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby při kapacitě 89 uživatelů 28 Příspěvek na péči 30 Příspěvek na péči 30 III.2. NÁKLADY 31 Podrobný rozpis čerpání nákladů 31 Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu 34 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů 34 Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb 35 III.3. FINANČNÍ MAJETEK 36 3

5 III.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 36 III.5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY 37 III.6. INVESTICE 37 III.7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. V. AUTOPROVOZ 38 IV. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VI.KOMENTÁŘ K TABULCE PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VII.KONTROLNÍ ČINNOST VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Přílohy 4

6 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Management Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku Název: Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Adresa: Preláta Horného 515, Strážnice IČ: Tel Fax: www: ddstraznice.cz skype kontakt: ddstraznice ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel , mobilní tel , vedoucí úseku soc. péče, zástupce ředitelky : Mgr. Miroslava Kouřilová, tel , mobilní tel , vedoucí úseku zdravotní péče : Jitka Fojtíková, tel , sociální pracovnice : Mgr. Lucie Cigánková, od Mgr. Angela Blahová, tel , mobilní tel , Bc. Barbora Urbanová, DiS., tel , mobilní tel , vedoucí provozního úseku: Milan Komoň, tel , 5

7 Organizační schéma 6

8 Změny v průběhu roku Od nastoupila nová sociální pracovnice Mgr. Angela Blahová jako zástup za nemoc sociální pracovnici Mgr. Lucie Cigánkové. Všeobecná zdravotní sestra, která zastávala funkci starostky požádala o ukončení pracovního poměru dohodou k Proto od bylo zrušeno jedno pracovní místo všeobecná sestra a vytvořeno jedno pracovní místo pracovník sociální péče - přímá péče. Změna provedena Rozhodnutím ředitelky č.2/2013 ze dne Od došlo k navýšení pracovníků sociální péče- přímá péče o tři. Na základě Rozhodnutí ředitelky č.6/2013 ze dne byli zařazeni do soc. služby domov se zvláštním režimem. Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Od došlo ke změně počtu uživatel na jednotlivých službách. Sociální služba domov pro seniory má od celkem 26 uživatel (snížení o 7) a sociální služba domov se zvláštním režimem má od celkem 63 uživatel (zvýšení o 7). K tomuto došlo z důvodů zvýšení poptávky po sociální službě domov se zvláštním režimem. Podařilo se nám zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven ve srovnání s plánem o 459 tis. Kč a výnosy z příspěvku na péči o 363 tis. Kč. I nadále se rodinní příslušníci podílí na části úhrad za sociální služby u uživatel, kteří nemají dostatečně vysoký příjem, celková částka za tyto doplacené úhrady je kolem 200 tis. Kč ročně. Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace Na 9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě v únoru 2013 byla našemu Domovu pro seniory Strážnice udělena Cena hejtmana Jihomoravského kraje za dlouholetou systematickou snahu zlepšovat a zkvalitňovat poskytované služby a vysokou kvalitu poskytované péče osobám trpícím Alzheimerovou chorobou V červnu byla zahájena spolupráce se zařízením na Slovensku - Zariadenie pre seniorov. Uskutečnilo se několik setkání uživatel i pracovníků z obou zařízení, slovenské zařízení má zájem o spolupráci v oblasti péče o uživatele s demencí. V červnu jsme rovněž navštívili Pražské gerontologické dny. Setkání sloužilo k předání informací a zkušeností z oblasti péče u uživatele s demencí. I v roce 2013 byl náš Domov pořadatelem Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách ; konference byla zaměřena na zkušenosti v péči o uživatele s demencí, hospicovou péči a na stravování uživatelů. V říjnu jsme prezentovali naše zařízení jako příklad dobré praxe na konferenci Bon Appetit radost z jídla v dlouhodobé péči. Rovněž proběhl Den otevřených dveří spojený s prohlídkou zařízení, poradenstvíma prodejem výrobků našich uživatel. I nadále probíhají v Domově odborné stáže a praxe pro studenty, účastníky rekvalifikací nebo pracovníky jiných zařízení sociální péče. 7

9 Již tradicí jsou informace z Domova v místním měsíčníku Strážničan a rovněž v odborném časopise Sociální služby s celostátní působností. Účastníme se Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Veselsko. Kontaktní místo České alzheimerovské společností V lednu 2013 jsme se stali Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. V rámci Kontaktního místa poskytujeme zájemcům informace, jak rozpoznat příznaky a projevy Alzheimerovy nemoci, kdy navštívit lékaře, jak pečovat o blízké s Alzheimerovou nemocí, jak s nemocnými komunikovat, jak ochránit sama sebe před vyčerpáním, stresem, a pocity beznaděje při péči o tyto pacienty. Rovněž nabízíme vyšetření paměti. V říjnu 2013 jsme zahájili proces sebehodnocení k obhajobě certifikátu Vážka, který je naplánován na únor - březen Projekt Bon Appetit I nadále pracujeme na projektu Bon Appetit, který je zaměřen na kvalitu stravování, podávání stravy, okolní prostředí, apod.. Tento projekt je realizován v rámci projektu Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Významnou aktivitou v této oblasti bylo vydání knihy Bon Appetit Radost z jídla v dlouhodobé péči autorů Jitky Zgola a Gilberta Bordiloona, v českém překladu, která byla doplněna fotografiemi Petra Králíka a doslovem Mgr. Dany Hradcové. Kniha jmenuje náš Domov jako příklad dobré praxe při podávání stravy uživatelům. V knize najdete i řadu fotografií našich uživatelů a Domova. 8

10 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Během roku 2013 jsme obdrželi finanční a věcné dary v celkové výši ,- Kč. Část finančních prostředků byla použita na zakoupení křesel a sedacích souprav v odpočinkových koutech, nábytek do sesteren a skříní do kuchyně. Část byla určena na nákup zdravotnického materiálu. Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život V srpnu 2013 byl zjištěn na pokoji uživatele drobný požár, který byl uhašen pracovnicí zařízení. Hasičský sbor nebyl kontaktován. Patrně od žárovky se rozžhavila plastová lampa, od které začal doutnat závěs na okně. Uživatel vyvázl bez zranění, došlo pouze k zanedbatelné škodě na závěsu. V celém zařízení byly následně zkontrolovány podobné lampičky a byla přijata opatření, aby k podobné situaci nedocházelo. I.2. Sociální péče Kapacita zařízení Kapacita zařízení v roce 2013 byla Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR): celkem 89 uživatelů 26 uživatelů 63 uživatelů Počet uživatelů k DS DZR celkem 88 uživatelů 26 uživatelů 62 uživatelů Využití obložnosti zařízení celkem 99,63 % DS 99,79% DZR 99,56% Počet příjmů celkem 31 uživatelů DS 3 uživatelů DZR 28 uživatelů Ukončení pobytu DS (1 uživatel zemřel + 1 odešel do soukromí) DZR (21 uživatelů zemřelo + 1 odešel do soukromí ) celkem 24 uživatelů 2 uživatelů 22 uživatelů 9

11 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 44 žadatelů. Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 49 žadatelů. Přehled žadatelů je aktualizován vždy před jednáním Poradní skupiny, která rozhoduje o přijetí uživatele do zařízení, anebo pokud není žádný nástup, aktualizuje se jednou za 3 měsíce. Poslední aktualizace Přehledu žadatelů soc. služby Domov pro seniory byla provedena dne a soc. služby Domov se zvláštním režimem byla provedena dne Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů Věková struktura k Soc. služba Domov pro seniory: Věková struktura Počet uživatelů ve věku do 65 let 4 ve věku let 3 ve věku let 8 ve věku let 10 ve věku nad 96 let 1 Soc. služba Domov se zvláštním režimem: Průměrný věk uživatelů: Věková struktura Počet uživatelů ve věku do 65 let 3 ve věku let 6 ve věku let 24 ve věku let 29 ve věku nad 96 let 0 Průměrný věk uživatelů DS DZR 82,6 let 82,3 let 82,8 let 10

12 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Pokoj Počet celkem na DS na DZR jednolůžkový (nadst.) jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový čtyřlůžkový pětilůžkový Počet pokojů celkem Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každé sociální službě je kuchyňka, kde si mohou uživatelé či jejich příbuzní uvařit kávu, připravit jednodušší jídlo apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo.úklid, praní a žehlení prádla zajišťujeme vlastními zaměstnanci. Úhrada za ubytování Úhrada od Počet lůžek Úhrada za ubytování denně v Kč, 1 (nad 10 m 2 ) 173, ,- 1 (do 10 m 2 ) 170,- 5100, ,- 4710, ,- 4500,- 4 a více 148,- 4400,- Úhrada ubytování měsíčně Úhrady za ubytování nebyly v roce 2013 zvyšovány, pouze náklady u stravování, a to od , viz v tabulce níže. 11

13 Úroveň poskytovaných služeb - stravování Stravování uživatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci, šest kuchařů a vedoucí oddělení stravování. Celková kapacita kuchyně je 150 jídel denně. Denně je připravováno jídlo v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle požadavků uživatelů je podávána i strava mixovaná. Uživatelům je umožněno i stravování formou výživných nápojů Nutridrink v závislosti na zdravotním stavu. Uživatelé mají stravu 4x - 5x denně dle svých diet. Strava je vyvážena výtahem na jednotlivá oddělení, kde je podávána uživatelům buď na jídelně nebo na pokojích, dle jejich přání a aktuálního zdravotního stavu. Snahou je, aby uživatelé stolovali u jídelních stolů, nikoliv v lůžku. Náklady na stravování Od došlo ke zvýšení úhrad za stravování a to u normální stravy o 4,-Kč na den (z toho 1,-Kč náklad na potraviny, 3,-Kč režijní náklad), tzn. o 120,-Kč měsíčně a u diabetické stravy byla úhrada zvýšena o 6,-Kč na den (z toho 1,-Kč náklad na potraviny, 5,-Kč režijní náklad), tzn. o 180,- Kč měsíčně. Úklidové práce, praní a žehlení zajišťujeme vlastními pracovníky. S ohledem na zhoršující se zdravotní stavy uživatel, dochází ke zvyšování množství vypraného prádla a větším nákladům na vodu. 12

14 Náklady na stravování Norma spotřeby potravin: LEDEN - ČERVEN 2013 Uživatelé počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem Kč % normální, dietní ,- 47,- 39, ,00 diabetická ,- 47,- 37, ,00 Zaměstnanci počet obědů , ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost počet obědů dieta 3, 4, , ,00 Spotřeba potravin celkem: 1,381902,00 Norma spotřeby potravin: ČERVENEC - PROSINEC 2013 Uživatelé počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem Kč % normální, dietní ,- 51,- 41, ,00 diabetická ,- 52,- 40, ,00 Zaměstnanci počet obědů , ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost počet obědů dieta 3, 4, , ,00 Spotřeba potravin celkem: 1,320940,00 Spotřeba potravin: 1 Uživatelé Účet ,324191,00 2. Zaměstnanci Účet ,00 3. Doplňková činnost účet ,00 spotřeba potravin za rok celkem: 2,702842,00 13

15 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V zařízení se každoročně pořádají akce, které mají již několikaletou tradici. Naši uživatelé navštěvují každý rok akce mimo zařízení - folklorní slavnosti, strážnické vinobraní atd. Uživatelé obou sociálních služeb se v roce 2013 zúčastnili těchto akcí: Novoroční večírek - zpívání písniček (lidových, mariánských, mysliveckých, na přání uživatelů) při harmonice Fašanková obchůzka pracovníci spolu s uživateli oddělní DUHA převlečení do kostýmů obcházeli celé zařízení a společně zpívali masopustní písně Oslava mezinárodního dne žen vzpomínání na oslavy MDŽ v mládí uživatelek Posezení na terase s harmonikářem posezení uživatelů a pracovníků na terase s kávou a hudbou Loutkové divadlo pracovnice DS si přichystaly loutkové divadlo o Červené Karkulce a o Popelce Dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou žáci ZUŠ Veselí nad Moravou přišli zahrát uživatelům na dechové nástroje Oslava 100 let naší uživatelky oslava 100 let naší uživatelky za přítomnosti zástupců města Strážnice a OSSZ Sportovní odpoledne sportovní odpoledne pro uživatele zaměřené na nácvik jemné a hrubé motoriky Vystoupení zahraničních souborů v zámeckém parku - uživatelé se byli za doprovodu pracovníků podívat v zámeckém parku na generální zkoušku zahraničních souborů v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice Klarinetisté v domově vystoupení žáků ZUŠ ze Strážnice na klarinety, zahráli uživatelům známé písničky a písničky z filmů a muzikálů Návštěva radnice paní starostka města přivítala uživatele na radnici. Uživatelé paní starostce předali papírové růže, které vytvořili na výzdobu Strážnice při různých slavnostech Country trio Tuláci do zařízení nám přišli zahrát tři hudebníci známé country a folkové písničky Vernisáž výrobků výstava prací uživatelů zahájena ředitelkou, přípitkem a drobným občerstvením. 14

16 Slavnostní folklorní odpoledne folklorní odpoledne na kterém vystoupili uživatelé s taneční terapií, soubory Demižón a Demižónek, Lipovjan a Cimbálová muzika Pavla Můčky Jablečný týden uživatelé celý týden připravovali různé výrobky z jablek (sušili jablka, pekli jablečný závin, pekli jablečný čaj) Studenti oděvní školy ze Strážnice studentky, které chodily do domova spolupracovat s našimi uživateli, přišly poděkovat uživatelům za spolupráci Harmonikář v domově opět nám přišel zahrát na harmoniku pan Miškeřík, který hrál písničky ze Strážnicka a okolí Tvoření s uživateli žáci ZŠ Vnorovy přišli do zařízení v rámci projektu Zapoj se i ty! pomáhat našim uživatelům při tvorbě vánočních přání a dalších výrobků Vystoupení žáků ze ZŠ žáci ZŠ Strážnice přišli se svými učitelkami zahrát našim uživatelům na hudební nástroje a vystoupit s písničkami a básničkami, které si nacvičili Vystoupení žáků ZUŠ Strážnice žáci ZUŠ nám přišli zahrát písničky ze Strážnicka a okolí na housle, basu, cimbál a trubky Posezení se studentkami z oděvní školy studentky z oděvní školy přinesly uživatelům zarámované obrázky, které s nimi v průběhu roku vytvářely Vystoupení studentů z gymnázia studenti místního gymnázia si pro uživatele připravili pásmo vánočních písniček a básniček Předvánoční posezení před Vánocemi k nám do zařízení přišla paní Lenzová a připravila pro uživatele posezení s vánočními písničkami a hrou na housle. Přehled aktivizačních akcí pro obě sociální služby : leden reminiscence na téma Tři králové, relaxační terapie, pečení šneků z lístkového těsta, pečení plněného perníku, práce s krepovým papírem, práce s tvarovací hmotou, práce s bavlnkami, úklid vánoční výzdoby, prohlížení fotografií z Vánoc, předčítání z knih, poslech hudby, individuální činnosti s uživateli únor reminiscence na téma Fašank, pečení božích milostí, fašankový průvod, pečení slaných pletýnek a preclíků, příprava na velikonoční výzdobu vyšívání, malování, zdobení kraslic, výrobky na jarní dekoraci, výroba koláží, předčítání z knih, poslech písní z Horňácka a Slovácka, prohlížení knih s tématikou obcí, krajů, lidových krojů vzpomínání nad fotografiemi, zpívání, kognitivní hry, stolní hry březen reminiscence na téma velikonoční svátky, lidové zvyky, pečení a zdobení velikonočních perníků, výroba jednohubek, velikonoční výstava prací uživatelů, jarní a velikonoční výzdoba, zdobení kraslic, pletení ozdob z papírového pedigu, sázení semínek do truhlíků duben reminiscence na téma jarní práce, pečení šátečků z nekynutého těsta, vítání jara koncert dechové hudby, pečení slaných sušenek, příprava koláží z vlny, látek a papíru, kresba, 15

17 malování vodovými a prstovými barvami, práce s tvarovací hmotou, sázení muškátů do truhlíků, sázení květin a bylinek na zahradě, procvičování paměti, míčové hry, zpěv, předčítání z knih květen reminiscence na téma májové zvyky, beseda s harmonikářem, pečení sladkých šneků, vystoupení dětského dechového souboru, pečení slaných sýrových sušenek, výrobky ke dni dětí práce s tvarovací hmotou, malování, práce s látkou, výroba koláže, kreslení, poslech hudby, zpěv červen reminiscence na téma letní poutě a slavnosti, sportovní den, pečení vykrajovaného cukroví, výroba obložených chlebíčků, účast na Strážnických slavnostech, práce s tvarovací hmotou, šití, vyšívání, práce s barvami a papírem, dokončování koláže, míčové hry, procvičování kognitivních funkcí formou her, předčítání, zpívání, pobyt na zahradě červenec reminiscence na téma Cyril a Metoděj, žně, pečení povidlových šátečků, promítání fotografií, výroba ovocných pohárů, pobyt na zahradě, předčítání z knih, poslech dechové hudby, relaxační hudby, kognitivní trénink, hraní společenských her, míčové hry, práce s vlnou, práce s keramickou hlínou, práce s papírem, výroba dekorace do domova, výrobky na Den otevřených dveří srpen reminiscence na téma moje svatba, strážnická pouť, výroba jednohubek, ruční práce, výroba panenek, práce s keramickou hlínou, kresba, malování barvami, pobyt a práce na zahradě, kognitivní hry, hry s míčem, předčítání, zpěv září - reminiscence na téma vinobraní, folklorní koncert v zařízení, účast na Strážnickém vinobraní, pečení jablek v županu, jablečný týden, výroba jablečného kompotu, práce s keramickou hlínou, výroba andělíčků a panenek, práce s papírem, barvami, lepidlem, práce na zahradě, kognitivní hry, procvičování motoriky, četba, taneční terapie, míčové hry říjen reminiscence na téma dušičky, dýňový týden, den otevřených dveří, pečení slaných pletýnek, návštěva žáků ZŠ, vystoupení dětí, promítání fotografií z cest pracovníků, výroba andělíčků, práce s přírodninami, práce s keramickou hlínou, výroba vánočních přání, podzimní úklid zahrady, zpívání předčítání listopad reminiscence na téma vzpomínání na zemřelé, jak jsme chodili drát peří, výroba podzimní dekorace z přírodních materiálů, pečení slaného pečiva, výroba vánočních přání, ruční šití, výroba andělíčků, výroba postaviček do betléma, práce s přírodním materiálem, hry s míčem, s pomůckami, kognitivní hry, povídání, čtení, předčítání z novin a knih prosinec reminiscence na téma adventní zvyky, pečení a zdobení vánočních perníků, pečení lineckého cukroví, výroba betléma, vystoupení žáků z gymnázia, vystoupení studentů oděvní školy, výroba vánoční dekorace, přáníček, zdobení vánočních stromečků, předčítání, kognitivní trénink, poslech a zpívání adventních a vánočních písní, hry s míčem, nácvik motoriky Kromě těchto společných akcí se na každé sociální službě konají samostatně činnosti, aktivit se účastní v průměru 10 uživatelů. další aktivizační Sociální služba Domov pro seniory - společenské hry, promítání DVD, zpívání, procvičování paměti, hra s míčem, zpěv s harmonikou, prohlížení fotografií, sledování bohoslužby, poslech dechovky, setkání s dalšími uživateli domova na zahradě 16

18 Oddělení POHODA a SLUNCE - poslech mše svaté, sledování společenských událostí v televizi, zpěv při harmonice, společenské hry, hra s míčem, taneční terapie, promítání DVD, prohlížení fotografií, setkání s dalšími uživateli domova na zahradě, pečení Oddělení DUHA - výtvarná činnost, pečení, žehlení, sledování společenských událostí v televizi, poslech rádia, míčové hry, cvičení, reminiscenční terapie - povídání o aktuálním dění, společenské hry, příprava jednoduchých jídel, zpěv, společná oslava narozenin, procvičování paměti, setkání s dalšími uživateli domova na zahradě V roce 2013 se zúčastnili dva naši uživatelé soutěže v rámci projektu Senioři mezi námi. Jedna uživatelka soutěžila v oblasti Podzimní dekoraci 2013 a byla vybrána mezi dvacet nejlepších prací. Jeden náš uživatel soutěžil v oblasti Křížovka a také byl vybrán mezi dvacet nejlepších luštitelů. Oba naši uživatelé získali cenu a diplom za účast v soutěži. Od dubna do října dle počasí, je maximálně využívána zahrada k rehabilitačním cvičením, k procházkám uživatel. Na zahradu jsou rovněž vyváženi i uživatelé na lůžkách. Zahradu využívají i rodinní příslušníci k návštěvám svých příbuzných. Po generální opravě je maximálně využívána k aktivitám uživatelů venkovní terasa Zdravotní péče Zajištění lékařské péče Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková. Do zařízení dochází 2x týdně v pondělí mezi hodnou a ve čtvrtek mezi 8-11 hodinou. Telefonická konzultace je možná kdykoliv během dopoledne. Mimo ordinační dobu zajišťuje péči RZS. Tato od září 2013 dojíždí bez lékaře. Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann diabetolog 1x měsíčně. MUDr. Pálenský psychiatr - Dochází do zařízení 1-2x měsíčně. MUDr. Odrazil internista 1x měsíčně a v případě potřeby po telefonické domluvě i v jeho ordinaci. MUDr. Hudečková neurolog. návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Hořáková zajišťuje stomatologickou péči dle aktuálních potřeb našich uživatel. Výhodou je bezbariérový přístup do její ordinace. Ve velmi yyjímečných případech poskytne péči přímo v zařízení MUDr. Kaňáková. MUDr. Plesníková - oční lékařka ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.). Její ordinace se nachází v blízkosti zařízení. Uživatelé jsou k vyšetření po předchozí domluvě dopraveni našim pracovníkem na vozíku. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Moravou a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. 17

19 1x měsíčně navštěvuje naše zařízení zástupce Centra pro sluchově postižené Hodonínsko a.s. Našim uživatelům poskytuje poradenský servis, prodává baterie a drobné příslušenství ke sluchadlům, zajišťuje opravu sluchadel, pomáhá vybrat a zajistit kompenzační pomůcky. Sluchadlo používá 12 uživatel. Uživatelé využívají kompenzační pomůcku sluchátka při sledování TV. Služeb centra v našem zařízení vyžívá i veřejnost. V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenou k Zvláštní smlouvu s celkem pěti zdravotními pojišťovnami. Úhrady za lékaři předepsanými výkony byly v roce 2013 všemi zdravotními pojišťovnami hrazeny bez omezení. Kontrola ze strany zdravotních pojišťoven v zařízení neproběhla. 18

20 Tržby od zdravotních pojišťoven 19

21 Výskyt a prevence dekubitů Většina lůžek v zařízení je vybavena pasivní antidekubitní matrací. U uživatel se zvýšeným rizikem vzniku dekubitu je do lůžka vkládána aktivní antidekubitní matrace. Dále jsou lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání končetin a zad, věnečky pod paty nebo hýždě. Máme vypracovaný plán prevence dekubitů. Polohování probíhá během dne po 2 hodinách. V noci po 4 hodinách a dle individuální potřeby. O polohování vedeme záznam s podpisem odpovědného pracovníka. Při prevenci vzniku dekubitů využíváme široký sortiment přípravků pečujících o pokožku mycí a ochranné pěny, ochranné krémy, oleje, masážní gely a další přípravky dle individuální potřeby uživatele. V roce 2013 jsme léčili dekubit u celkem 17 uživatel. Tyto byly do IV. Stupně a o velikosti do 45cm2. Převážnou většinu ran tvoří bércové vředy, rány vzniklé v důsledku špatného prokrvení končetin a defekty vzniklé poškozením křehké pokožky. Při péči o ránu se řídíme ordinací praktické lékařky, kožní lékařky, ev. chirurga nebo lékaře ambulance chronických ran. Při prevenci a léčbě kožních defektů využíváme potravinové doplňky bohaté na proteiny, např. Cubitan, které výrazně napomáhají při hojení. 1x měsíčně provádíme fotodokumentaci ran, denně provádíme záznam o provedeném převazu a stavu rány. 20

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014 Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Americká

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon 318 427 458, 736 611 680 Email sanco.kancelar@seznam.cz www.sanco-pb.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách.

Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách. Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách. I. Základní informace Dle Zřizovací listiny - doplňková činnost - realizace sociálních pobytových služeb poskytovaných

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Rok 2013 1 Základní údaje o domově Název: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Sídlo: ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více