Základní kola Žďár nad Sázavou, Švermova 4. METODIKA EEG Biofeedback v praxi školního poradenského pracoviště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní kola Žďár nad Sázavou, Švermova 4. METODIKA EEG Biofeedback v praxi školního poradenského pracoviště"

Transkript

1 Číslo výzvy: 1 Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/ Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II Vyhlašovatel (ZS): Kraj Vysočina Žadatel: Základní kola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Název projektu: Brána poznání otevřená integrace žáků se SVP s využitím EEG Biofeedbacku Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.37/ METODIKA OBSAH: 1. Úvod 2. Indikace vhodné pro terapii ve školním prostředí 3. Spolupráce s odborníky, rodiči a vyučujícími před zahájením terapie 4. Vstupní rozhovor s rodiči, motivující rozhovor s dítětem 5. Systém Zapojení elektrod na hlavici při tréninku 7. Vstupní měření (tzv. malá mapa mozku) 8. Normy pro jednotlivé vlny 9. Rozhodovací proces pro volbu tréninku, sestavení terapeutického plánu 10. Umístění elektrod pro jednotlivé typy obtíží 11. Průběh terapie a popis tréninkového procesu 12. Specifika hemisfér při tréninku 13. Bezpečnost pro práci s BFB 14. Spolupráce s ostatními odborníky, rodiči a vyučujícími zpětná vazba jako součást terapie 15. Závěr Literatura Příloha: Příklady her Žďár nad Sázavou PhDr. Zdeněk Kulhánek 2013 Mgr. Zlatuše Popelová

2 1. Úvod Co tedy vlastně metoda EEG Biofeedback znamená? Biofeedback, neboli biologická zpětná vazba, existuje ve své přirozené podobě ve všech živých organismech, které jsou živé právě proto, že mají zpětnou vazbu o svém chování. V jistém smyslu biologickou zpětnou vazbu lze též navodit slovy, a to za účelem učení, tréninku, nebo léčby. Jakýkoliv signál, který o sobě jedinec vnímá, je formou biofeedbacku. Na stejném principu pracuje i biofeedback vybavený přístrojem: dává nám určitý signál o sobě. EEG Biofeedback je metoda na rozhraní terapie, tréninku a učení. Tuto terapii mohou, po absolvování specializačního kurzu, provádět lékaři, speciální pedagogové a psychologové. Metoda využívá operantního podmiňování k vyladění mozkové aktivity. Jedná se vlastně o sebeučení mozku pomocí neuroregulace. Dostane-li osoba okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění svých mozkových vln, může se naučit, jak je uvést do souladu. Metoda má široké aplikace - užívá se pro trénink špičkových výkonů (např. vojenští piloti), ale i v klinickém nebo školním prostředí. 2. Indikace vhodné pro terapii ve školním prostředí 2.1 Porucha pozornosti, hyperaktivní syndrom (ADD/ADHD) 2.2. Specifické poruchy učení (SPU) 2.3 Vývojové vady řeči, koktavost 2.4 Neurotické projevy (např. tréma, napětí, nespavost aj.) Ad 2.1 Poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou Při terapii ADD/ADHD pomocí EEG Biofeedbacku dochází k pozitivnímu ovlivňování pozornosti, poznávacích funkcí a chování. Dochází také k nárůstu IQ a ke zlepšení chování. EEG Biofeedback trénink vyvolává změny neurologických funkcí, které jsou příčinou ADD/ADHD. Metoda je mnohdy účinná u těch dětí, u nichž standardní psychoterapeutické postupy obvykle selhávají právě pro neschopnost udržet pozornost. Výhody EEG Biofeedbacku při léčbě ADHD: Unikátnost EEG Biofeedbacku spočívá ve faktu, že v této metodě nemůže být pacient neúspěšný, protože parametry tréninku mu vždy určuje terapeut podle aktuálního stavu. Dochází tak k posilování sebevědomí a facilitaci procesu učení. Vzhledem k povzbudivým výsledkům se jeví metoda jako slibná, zvláště tam, kde nemohou být děti s ADHD léčeny psychofarmaky pro nonrespondenci. Je však nutné upozornit, že metoda EEG biofeedback je vždy doplňující nikoliv dominující léčbou. Ad 2.2 Specifické poruchy učení (SPU Při terapii specifických poruch učení není EEG Biofeedback primární metodou, jedná se však o významnou podpůrnou metodu. Mozek dětí s SPU vyznačuje určité odchylky od normy, na které je nutné se při tréninku zaměřit. Přínosem terapie je základní úprava EEG aktivity, která často přináší zlepšení některé z deficitních oblastí. 2

3 Při tréninku se dítě učí sedět určitou dobu v klidu, později se dokáže také soustředit. Děti s SPU se často odchylují od normálu v emocionální oblasti, může se jednat o citovou labilitu nebo naopak necitlivost. Také v těchto oblastech může dojít ke zlepšení. Ad 2.4 Neurotické poruchy v dětství Metoda EEG Biofeedback se využívá jako doplňující léčebný postup, který upravuje mozkovou aktivitu. V průběhu terapie dochází ke snížení napětí, zlepšení koncentrace, spánku, zklidnění chování. Zlepšuje se také sebeovládání dítěte, posiluje se jeho vůle a odolnost vůči stresu. 2.5 Kontraindikace Některé další stavy nejsou sice nutně kontraindikací tréninku, ale vyžadují, aby s nimi byl terapeut velmi dobře seznámen a aby ovládal určité speciální přístupy. Do této skupiny patří například: Mírně až těžce narušená pozornost a / nebo paměť Záchvatovité poruchy Klient s významným druhotným ziskem ze symptomů 3. Spolupráce s odborníky, rodiči a vyučujícími před zahájením terapie Většinou se stává, že je terapeut osloven rodičem dítěte s žádostí o terapii pomocí EEG Biofeedback. Zde doporučujeme, aby před rozhodnutím o přijetí nebo odmítnutí vzít dítě do terapie, dal rodič svolení, abychom mohli oslovit odborné pracovníky pro získání dalších informací. Popřípadě aby rodič přinesl zprávy z odborných vyšetření, které dítě již podstoupilo, nebo nás informoval o tom, že jej něco takového čeká. Pokud je žadatel o terapii pedagog, je nutné vše neprodleně konzultovat s rodiči dítěte a dále postupovat podle výše uvedeného. Velmi dobře se jeví spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. Zejména se speciálními pedagogy, kteří se zabývají reedukací vývojových poruch učení nebo se setkávají s návrhy na diagnostiku ADHD. V této souvislosti (diagnostikování ADHD u dětí) je vhodná spolupráce s dětským neurologem a pediatry obecně. V popsaném systému, kde jsou informace dostupné terapeutům EEG Biofeedbacku, se eliminuje nebezpečí přehlédnutí nějakého závažného symptomu, který je kontraindikován pro tento druh terapie. 3

4 4. Vstupní rozhovor s rodiči, motivující rozhovor s dítětem Vstupní rozhovor má za úkol potvrdit popřípadě poopravit údaje, které o dítěti máme z doby, kdy rodič žádal o začlenění do terapie. Při úvodním sezení je vyžádána osobní anamnéza dítěte. Zároveň v přítomnosti rodiče zakládáme v PC kartu klienta. Zákonný zástupce podepisuje souhlas s uvedením dat o jeho dítěti. Ve vstupném rozhovoru si také znovu potvrdíme, zda je v souladu očekávání rodiče a možnosti EEG Biofeedbacku. Terapeut všem představí metodu, podmínky pro absolvování úspěšné terapie, popřípadě uvede i dosavadní pozitivní, ale i negativní příklady. Při prvním kontaktu s dítětem je třeba zajistit vzájemnou důvěru a pocit bezpečí pro úspěšnou spolupráci. Je také vhodné ponechat prostor pro případné otázky. Je nutné zjistit motivaci samotného dítěte k podstoupení terapie. Zjistit, zda jde o rozhodnutí, na kterém se samo dítě podílelo a souhlasí s ním (přichází v úvahu u starších dětí), nebo jde o rozhodnutí rodiče, které dítě musí respektovat. U malých dětí je vhodné ukázat veškerý materiál, například elektrody, nechat dítě si s tímto materiálem chvilku hrát, získat důvěru. Všem zúčastněným poté předáme zkušenost, že se motivace a tím i přístup k tréninku může během docházky měnit. Od počátečního nadšení, přes pasivitu až po odmítání. Pro eliminaci obtíží je nutné si domluvit způsob předávání informací o měnící se motivaci, tak, aby se na tuto skutečnost mohlo včas reagovat. 5. Systém Rozmístění elektrod Systém rozmístění elektrod byl mezinárodně sjednocen a na doporučení komise odborníků schválen v roce 1957 na mezinárodním kongresu EEG. Nazývá se systém 10/20 (ten twenty electrode system). Obvod hlavy je rozdělen na určité úseky, připomínající rovnoběžky a poledníky. Elektrody se označují písmeny podle té části hlavy, kde se nacházejí a dále i číslicemi, které označují postavení elektrody od středové čáry. (Viz obr. č. 1) Každý, kdo pracuje s EEG Biofeedbackem, musí umět zcela přesně umístit aktivní elektrodu. Systém 10/20 říká, že vzdálenost elektrod je 10% nebo 20% vzdálenosti v obou rovinách. Tedy jak v rovině podélné (v sagitálním směru) - od kořene nosu (nasion) po výběžek na kosti týlní (inion), tak i v rovině příčné (transverzálním směru) - od jednoho zvukovodu ke druhému. Jednotlivé oblasti cortexu (laloky) jsou označeny písmeny: Fp - prefrontální, F -frontální, C - centrální, P - parietální, O - okcipitální, T - temporální. 4

5 Lichá čísla označují levou hemisféru a sudá čísla pravou hemisféru, písmenem z (zero) se značí střed mezi oběma mozkovými polokoulemi. Od pomyslné roviny proložené těmito čtyřmi body je vzdálenost od dvou krajních poloh (jak sagitální, tak transverzální linii) rozdělena na úseky představující 10% nebo 20%. Elektroda nejbližší uvedené rovině je od této vzdálena 10% celkové vzdálenosti, od dalších elektrod v řadě 20%, součet pak dává 100%. 5.2 Typy elektrod Elektrody jsou dvojího typu: hlavové neboli kalíškové elektrody a ušní elektrody. Rozdíl je ve způsobu jejich aplikace. Kalíškové elektrody jsou lepeny speciálním gelem na místo určení, kdežto ušní elektrody jsou přichyceny pružinově k ušnímu lalůčku. Všechny elektrody mají funkci podle aktuální potřeby. Rozhodující je zapojení do přístroje EEG Biofeedback. Elektrody se označují: 1. písmenem, které odpovídá oblasti mozku, nad kterou je elektroda umístěna, 2. číslem (lichá čísla pro levou hemisféru, sudá pro pravou). Jsou uspořádány v řadách sagitálně (sagitální, levá a pravá parasagitální linie) i transversálně (frontopolární, frontální, centrální, parietální a okcipitální linie). My používáme 3 elektrody: aktivní umisťuje se na předem vybrané místo na lbi, přenáší odraz mozkové aktivity optickým kabelem k zesilovači referenční - umisťuje se obvykle na ušní lalůček opačné strany než je umístěna elektroda aktivní, má za úkol monitorovat oblast bez mozkové aktivity pro lepší odlišení artefaktů (aktivity nemozkového, většinou svalového původu) uzemnění umístěna na druhém ušním lalůčku. 5.3 Příklad: Jak naleznu bod F3. a) změřím podélnou a příčnou míru lebky, z každého tohoto údaje spočítám 10 nebo 20% b) naleznu bod Cz, to je místo, kde se tato dvě měření protínají (uprostřed lbi) c) od tohoto centrálního bodu změřím spočítaných 20% z podélné délky dopředu a poté ještě 20% z příčné délky doleva d) jsem na bodu F3 5

6 Obr. č. 1 Systém 10/20 6

7 6. Zapojení elektrod na hlavici při tréninku Mistička L Mistička P L Hemi P Hemi EEG 1A EEG 2A L ucho P ucho EEG 1R EEG 2R L ucho P ucho uzemnění PG PG Obr. č. 2 Zapojení elektrod na hlavici Principy tréninku: 1. Zleva doprava 2. Zepředu dozadu Upozornění: Při snímání signálu z mozku je třeba, aby elektroda dobře přilnula k povrchu hlavy. Míra přilnavosti se nazývá impedance a je měřena v ohmech. Na monitoru je znázorněna barvou od modré, přes zelenou a žlutou, až k červené. Modrá je dobrá, červená znamená chybějící kontakt. 7

8 7. Vstupní měření (tzv. malá mapa mozku) 7.1 Vstupní měření Před prvním kontaktem provedeme psychologické vyšetření nebo si vyžádáme výsledky (pokud tomu tak bylo učiněno dříve). Pokud máme podezření na organickou příčinu obtíží, doporučujeme vyšetření neurologické. Při vstupním vyšetření zjistíme, které funkce je třeba na fungování mozku zlepšit (soustředění, pozornost, kognitivní funkce, uvolnění apod.). Snažíme se zjistit, proč mozek nefunguje tak, jak by měl. Provedeme zkušební EEG Biofeedback trénink, aby bylo možné odhadnout, nakolik je pro daný problém metoda vhodná a jakou může mít prognózu. Tento výsledek zpravidla získáme již po prvním sezení, protože z něho vyčteme tzv. křivku učení. Před samotným EEG Biofeedback tréninkem je nutné provést vstupní měření na přístroji, aby byly známé hodnoty se kterými bude terapeut pracovat, se kterými bude srovnávat průběh prvního cvičného sezení pro účely prognózy, se kterými bude terapeut srovnávat vývoj klienta v průběhu celého tréninku, bez ohledu na to, máme-li bohatší informaci z diagnostického EEG (neurologického). 7.2 Tzv. malá mapa mozku Je nutné vždy změřit vstupní hodnoty před tím, než se začne s tréninkem, jinak jsou hodnoty již učením ovlivněny. Měření uskutečňujeme na C3, Cz a C4. Tyto tři stavy sledujeme pro levou hemisféru v centrální části, centrální část a pro pravou hemisféru v centrální části hlavy. Na všech třech místech provádíme měření dvěma způsoby: 1 minuta oči zavřené, relaxovaný stav 1 minuta oči otevřené, relaxovaný stav Po provedení vstupního vyšetření nutné provést analýzu dat dle tabulkových norem. (Viz tabulka č. 1) 7.3 Analýza dat: Zjišťujeme odchylky od norem, zejména: I. II. III. zvýšené amplitudy Delta, Theta nízké amplitudy alfa, SMR, Beta1 zvýšené amplitudy Beta 2 Nelze si všímat pouze absolutních hodnot, je třeba vzít na zřetel i na vzájemný poměr sledovaných aktivit. Při abnormálně vysoké nebo nízké celkové amplitudě může sehrávat svou roli tloušťka lebeční kosti. Porovnání vstupních měření s tabulkovými normami je důležité pro volbu tréninku. 8

9 8. Normy pro jednotlivé vlny Měření probíhá při aktivní elektrodě umístěné v bodě Cz při otevřených očích: Theta/Beta(SMR) Delta Theta Alfa Děti <3 <30 <15 Dospělí <2 <20 10 SMR Beta1 Beta >6 >4 <10 8 >3 < 8 >4-5 Tabulka č. 1 Kanálové normy Podle toho, jaký typ odchylky od normy klient vykazuje a podle typu jeho obtíží vybíráme, kterou frekvenci je vhodné tréninkem podpořit a kterou naopak potlačit. U všech klientů výběrového souboru jsou sledovány hodnoty Theta, Beta, SMR a dále poměr Theta/Beta a Theta/SMR. Porovnání s normálními hodnotami těchto ukazatelů má význam pro volbu tréninku. Pro posouzení účinnosti jsou použity hodnoty z prvního a posledního sezení, které počtem kol, jenž je klient schopen zvládnout, ukazuje i na schopnost zvládat zátěž. Sledované hodnoty: 1. Úbytek Theta aktivity 2. Zvýšení SMR a Beta aktivity 3. Snižování či zvyšování poměru nežádoucí pomalé aktivity Theta ku aktivitě žádoucí (SMR a Beta) Všechny naměřené hodnoty jsou v mikrovoltech. 9. Rozhodovací proces pro volbu tréninku, sestavení terapeutického plánu Nejčastějším typem tréninku je ten, kdy se potlačujeme pomalé Theta frekvence a posilujeme žádoucí frekvence SMR (vpravo) a Beta (vlevo). Jako pomůcku používáme představu, že theta zatlačujeme zpět do křesla a SMR, resp. beta nadzvedáváme. Beta je frekvence Hz pro levostranný trénink, SMR (senzomotorický rytmus) je frekvence12-15 Hz pro pravostranný trénink. Po zvolení typu tréninku se rozhodujeme, kterou mozkovou hemisféru budeme stimulovat. 9

10 9.1 Zcela obecně trénujeme: Vlevo Vpravo Kognitivní symptomy, deprese nebo úzkosti (obavy, beznaděj) Nedostatečné vnímání těla (včetně chuti k jídlu) Jazykové deficity Nedostatečné vnímání sociálních podnětů) či nízká empatie Deficity v sekvenčním zpracování Neverbální LMD (sociální, emoční, motorické symptomy, deficit prostorové orientace atd.) Tabulka č. 2 Obecný výběr tréninku V průběhu sezení mističkovou elektrodu přemisťujeme z levé na pravou stranu. 9.2 Inhibiční filtry Po zvolení typu tréninku a umístění elektrody nastavujeme v setupu počítače takzvané inhibiční filtry. To zjednodušeně znamená, že při překročení nastaveného filtru přestane být dítě odměňováno body, protože každé chování (i nezralé chování mozku) udržuje v chodu ziskovost. Zároveň je úkolem terapeuta nastavit na setupu počítače odměňovanou frekvenci, za kterou se dítěti body přičítají. Nový dynamický stereotyp vzniká po 2000 až 2500 opakováních. Nastavení filtrů se mění podle momentálního stavu dítěte tak, aby bylo odměňováno dostatečně často a tím motivováno k výkonu. Inhibice 2-7 Hz Inhibice 4-7 Hz Inhibice 4-11 Hz Centrálně, parietálně Centrálně, parietálně Frontálně, prefrontálně Při vysoké amplitudě delta na křivce EEG Při vysoké amplitudě theta na křivce EEG Při vysoké amplitudě alfa na křivce EEG Při nestabilních symptomech Při symptomech ADHD Při nepozornosti, depresi a tréninku pouze beta Při poranění mozku nebo vývojové poruše Tabulka č. 3 Inhibiční filtry (frekvence, které se snažíme potlačit) 9.3 Stupeň zpomalení Tzv. stupeň zpomalení udává, nakolik bude příslušný trénink obtížný. Dalo by se tedy přesněji zvolit termín stupeň obtížnosti. U dětí nastavujeme zpočátku stupeň 9, resp 8, později v průběhu terapie, můžeme snižovat jeho číselnou hodnotu a tím i stimulovat mozek k většímu výkonu. 10

11 9.4. Terapeutický plán Sestavení terapeutického plánu je kombinace analýzy dostupných anamnestických dat, doporučených bodů pro trénink jednotlivých symptomů nebo obtíží a zkušenosti terapeuta. V průběhu terapie může docházet k revizi plánu podle toho, jakou zpětnou vazbu dostáváme od dospělých osob, které se kolem dítěte pohybují Potencionální nebezpečí vyplývající z volby nesprávného typu tréninku Potencionální nebezpečí vyplývající z volby nesprávného typu tréninku jsou pouze tato: 1. Pokud bychom pomalé frekvence trénovali u dítěte s ADHD nedošlo by ke zlepšení 2. Pokud bychom u dítěte s neurotickými obtížemi trénovali rychlé frekvence Beta 2, mohlo by pociťovat ještě větší podráždění. 10. Umístění elektrod pro jednotlivé typy obtíží Abychom dosáhli optimálního účinku, umísťujeme aktivní elektrodu na tato místa: PREFRONTÁLNĚ FP1, FPZ pro vrcholné výkony F3 F4 Zvýšená koncentrace a motivace FRONTÁLNĚ Pro koncentraci a vůli. Pro příliš odtažité nebo naopak bez zábran (příliš emocionální projevy) T3 (T3-Fp1) CENTRÁLNĚ T4 Lepší a stabilnější nálada C3-C4 Klidná a vyrovnanější nálada P3 (C3-Pz) TEMPORÁLNĚ P4 (C4-PZ) Zlepšení čtení Pro emoční rovnováhu a stabilitu Snížení tělesného napětí. Obecná stabilizace Zlepšení vnímání těla a orientace v prostoru PARIETÁLNĚ Pro vnímání těla, klid, pro lepší vnímání prostoru, lepší paměť 11

12 Typ o své činnosti, tj. o tom, Tabulka č. 4 Umístění elektrod pro Biofeedback Nízká aktivace levého mozku Dysregulace pravého mozku C3 nebo F3 nebo C3-Fpz Beta C4 nebo C4-Pz SMR Nepozornost Impulsivita/hyperaktivita Denní snění Neklid Chabá koncentrace Netrpělivost Špatné sekvenční zpracování Těkavost Pomalý, proměnlivý reakční čas Vyhledávání podnětů Nedostatek motivace Potíže s vnímáním prostoru Tabulka č. 5 Specifické tréninkové modely při kognitivních dysfunkcích Nedostatečná aktivace levého mozku Dysregulace pravého mozku F3 Beta_P3 SMR (Beta) C4 nebo P4 SMR (Beta) Dyslexie P3 Poruchy učení v neverbální oblasti Dysgrafie sémantická P3 Špatná prostorová představivost P4 Špatné sekvenční zpracování P3 Špatné kreslení Špatné chápání čteného textu P3 Neschopnost psát úhledně Potíže s dekódováním slov P3 Dysgrafie motorické C4 Počtářské potíže Pz Špatné matematické koncepty P4 Špatné hláskování Chybné vnímání při čtení Nedostatek prozodie v řeči (přízvuk, 12

13 zvuková stránka) Špatný smysl pro směr P4 Relativní silné stránky jazyk, literatura, historie Tabulka č. 6 Umístění elektrod při poruchách učení 11. Průběh terapie a popis tréninkového komplexu Práce s klientem je rozdělena do několika částí. První kontakt je nazván: úvodní sezení. Po sestavení terapeutického plánu přichází terapie, která je většinou členěna po 10 trénincích (terapeutické sezení je nazýváno: trénink ). Vždy po 10. tréninku je provedeno diferenciální měření, které je porovnáváno se vstupním měřením. Po ukončení terapie je provedeno tzv. výstupní měření a závěrečný rozhovor s dítětem, respektive zákonným zástupcem. Jednotlivé fáze práce s dítětem mají následující etapy: 11.1 Úvodní sezení. Při úvodním sezení probíhá seznámení s přístrojem, průběhem terapie, a vstupní měření (tzv. malá mapa mozku). Vše je podrobněji popsáno výše. V případě, že jde o dítě s určitou zvýšenou mírou anxiety, postupujeme ještě pomaleji a malou mapu mozku vypracujeme až v dalším setkání Diferenciální měření. Měření je prováděno vždy po 10 trénincích stejnou metodikou jako při vstupním měření. Data jsou zaznamenávána do záznamových tabulek a vyhodnocována porovnáváním s předchozím měřením a vstupním měřením. Takto je ověřován průběh a efektivita terapie a popřípadě pozměněn terapeutický plán. Průběžně je dítě (popřípadě zákonný zástupce) dotazován(o) na svá subjektivní pozorování. Ověřené ukazatele na efektivitu terapie jsou například dotazy na kvalitu spánku, školní úspěchy, projevy chování apod Výstupní měření a závěrečný rozhovor. 13

14 Měření je prováděno stejnou metodikou jako vstupní a diferenciální měření. Porovnávání a výpočty indexů jsou prováděny shodně jako v předchozích případech. Na závěr je proveden řízený rozhovor s dítětem, resp. zákonným zástupcem a dalšími zainteresovanými osobami. Podrobnosti viz dále v textu Průběh terapie Technika EEG biologické zpětné vazby používá snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy a dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a převádí je do digitální podoby. Počítač zpracovává signál a zajišťuje zpětnou vazbu, tedy biofeedback. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Dítě sedí uvolněně v pohodlném křesle, na hlavě má na příslušných místech připevněny elektrody na snímání mozkových vln. Speciální počítačový program umožňuje vyfiltrovat jednotlivá frekvenční pásma mozku (alfa, beta, théta) a promítne je na monitor terapeuta. Dítěti jsou na začátku tréninku přilepeny elektrody podle stanoveného terapeutického plánu. V průběhu aplikace obvykle dochází ke krátkému rozhovoru o aktuálním rozpoložení dítěte. Průběh mozkových vln je převedený do podoby video hry, kterou dítě na obrazovce ovládá jen činností svého mozku bez klávesnice nebo myši. Dítě si vybírá hru podle vlastního naladění, popřípadě si vybírá z návrhů terapeuta. Pokud si samo hru vybere, lépe obvykle spolupracuje. Jde to ale použít pouze v tom případě, kdy máme na výběr ze strany dítěte dostatek času. Hra je rozdělena na jednotlivá kola, jejichž délka je nastavitelná od 1-5 minut, mezi jednotlivými koly jsou krátké pauzy a po jeho absolvování je graficky zobrazen bodový výsledek, takže dítě má přehled o své momentální úspěšnosti, resp. o klesající či vzestupné tendenci výkonu. Trénuje se levá i pravá mozková hemisféra, poměr stran je individuální, dle potíží a stavu. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je klient odměňován body za dobré výsledky ve hře (např. rychlost auta se zvyšuje). Pokud však vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí (např. jízda se zpomaluje) a body se nenačítají. Mozek reaguje na motivaci, kterou mu poskytuje počítač tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Načítání bodů slyší dítě jako tón z reproduktoru a vidí také na obrazovce monitoru. Podstatná je frekvence podávání odměny, optimální je frekvence v rytmu tepu srdce. Mozek si tak sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln. Během tréninku v podstatě mozek řídí sám sebe. Jako odměna a motivace slouží načítání bodů za úspěch ve hře. Pro dokonalejší vnímání vlastního úspěchu či neúspěchu při hře je každý získaný bod ve hře doprovázen zvukem, který si klient vybere, např. cinkání zvonku, kvákání žáby, štěbetání ptáčka, zvuku motorové pily atd. Tato zvuková odezva je nepostradatelná v Alfa tréninku (relaxace, uvolnění) který probíhá při zavřených očích. Na závěr tréninku dochází ke zhodnocení práce a porovnání výsledků s předchozími tréninky, pozitivní motivaci a rozloučení s klientem Délka terapie a frekvence setkání 14

15 Délka jednoho tréninku je závislá na věku a stavu dítěte. Obvyklá doba je minut. Předškolní děti trénují maximálně 30 minut, tj. šest kol po třech minutách. V případě školních dětí a dospělých klientů je pak doba tréninku 10 kol po 3 minutách. Zpočátku, zejména u dětí s ADHD, jsou jednotlivá kola přerušována krátkými pauzami, například na protažení se, napití aj. Postupně jsou kola sdružována nejprve po dvou kolech, postupně po třech kolech, pak přichází přestávka v polovině (tj. po 4 kolech) až je klient schopen soustředění v průběhu celého tréninku pouze s krátkými šesti-sekundovými přestávkami, které jsou přednastaveny v PC programu. Takto je postupně zlepšováno soustředění a nácvik koncentrace až na 45 minut, tj. stejná délka jako školní vyučovací hodina. V průběhu dochází k pozitivní motivaci klienta. Po každém kole se na obrazovce objeví průběžné výsledky v porovnání s koly, které již proběhly. Terapeut občas slovně povzbudí a motivuje dítě, sleduje jeho činnost na obrazovce PC, kde vidí analýzu mozkové činnosti a může přizpůsobit aktuální obtížnost, rozpoložení a únavě dítěte. U každého klienta je nutný individuální přístup po celou dobu terapie. Klientovi přibližujeme stav, kterého má dosáhnout (např. relaxace) a vysvětlujeme mu fakta týkající se samotné terapie. Především u dětí je nutná dostatečná motivace. Snažíme se je proto zaujmout, sezení zpestřit Terapie může být střednědobá (40-60 sezení), krátkodobá (20 sezení), ale i dlouhodobá (více než 90 sezení), může se jednat o rehabilitaci nebo trénink. Délka tréninku záleží na závažnosti potíží a na věku. Průměrně trvá zhruba 6 měsíců (dle frekvence sezení). U mírně až středně závažných stavů by měl být počáteční pokrok zřetelný během deseti až dvaceti sezení. U dětí mladšího školního věku (do 13 let) nebo těžkých stavů se plný účinek rozvine asi po dvaceti sezeních. Na počátku je vhodné trénovat pravidelně a intenzivně. Průměrně 2 3x týdně i častěji. Když se dostaví zřetelné výsledky, může se tempo zvolnit na 1 2 sezení týdně. Optimální frekvence terapie je zpočátku nejlépe obden, doporučená frekvence dvakrát až třikrát týdně. Minimální frekvence, po kterou mozek využije novou zkušenost, je jednou týdně. Osvědčilo se tréninkové schéma, docházka dvakrát týdně po dobu minimálně 20 tréninků, aby došlo k upevnění naučené aktivace mozku. Další počet tréninků závisí na závažnosti stavu klienta a jeho zakázce, požadavcích klienta Co je nutné pohlídat Ještě zbývá dodat pár slov o možné negativní vlastnosti biofeedbacku. Řada autorů se zmiňuje o paradoxním jevu vlastním biofeedbacku - kombinace svalového oslabení a vnitřního napětí, spojeného s nutností podpory udržení vysoké úrovně pozornosti v době tréninků (což vyžaduje zvýšenou spotřebu energie) často vyvolává únavu a zvýšení psychického vyčerpání. Naproti tomu je však toto vše doprovázeno pocitem uspokojení, naplnění, poznání vlastních možností a formování celkově příznivého emocionálního stavu. 12. Specifika hemisfér při tréninku Klinická data revidovaná níže podporují tvrzení, že trénink procvičuje obě hemisféry, a to jak specificky, tak i diferencovaně. Narůstající klinické důkazy shromážděné v ordinacích 15

16 rovněž podtrhují názor, že trénink probíhající v blízkosti oblastí C3 a/nebo C4 je obecně nejúčinnější. Malé odchylky od tohoto umístění laterálně od středové čáry podél temenní roviny mají na trénink pravděpodobně malý vliv. Na druhé straně malé odchylky v horizontální rovině podle našich zkušeností podstatně mění kvalitu tréninku. Proto byla umístění elektrod stanovena procesem lokální optimizace (tj. malé prostorové odchylky), a ne procesem celkové optimizace. Pro některé aplikace (především případy nestabilních stavů), pro T3 a T4 bylo zjištěno, že nejvhodnější jsou C3 a C4 (v uvedeném pořadí). Základní znaky této strategie jsou následující: 1. Trénink podél senzorimotorického pásma se zdá být poměrně jednoduchý a přímý. 2. Trénink vně středové čáry (oproti tréninku na Cz) pravděpodobně ústí v silnější účinky, jež jsou více vázány na konkrétní hemisféru. 3. Při tréninku beta (15-18 Hz) existuje zřetelná predominance potřeby zvýšené regulace levé hemisféry a korespondující predominance potřeby snížené regulace hemisféry pravé (prostřednictvím tréninku SMR, Hz). Jeden klient často vykazuje oba druhy potřeb najednou. 13. Bezpečnost pro práci s EEG Biofeedbackem EEG trénink nemá škodlivé následky ani vedlejší účinky, protože jde o tzv. neinvazivní metodu - nic se "do člověka nedává", klient pracuje pouze se svým vlastním signálem. Trénink vede proškolený specialista, který spolupracuje s odborným lékařem - neurologem. EEG biofeedback také nemůže vyvolat závislost, jako např. počítačové hry nebo herní automaty. Není náhražkou práce mozku, naopak se jedná o práci mozku na sobě samotném. Bezpečnost EEG Biofeedbacku byla ověřena na stovkách klinických studií ve světě i u nás. V letech realizoval IPPP ČR (institut pedagogicko psychologického poradenství) výzkum, který ověřil efektivitu metody u školních dětí. Závěry doporučily metodu k aplikaci v pedagogicko psychologickém poradenství. 14. Spolupráce s ostatními odborníky, rodiči a vyučujícími zpětná vazba jako součást terapie Délka a frekvence EEG Biofeedback tréninku je u různých typů obtíží rozdílná, je rozdílná u jednotlivých dětí, ale jedno má EEG Biofeedback trénink společné. Je nutné získat zpětnou vazbu od zákonných zástupců dítěte, pedagogů, pediatrů, popřípadě jiných odborníků o jejich pohledu na změny. Zpětnou vazbu je vhodné získávat jak formou řízeného rozhovoru, tak i pomocí dotazníku (protože ne vždy můžeme se zainteresovanými osobami mluvit přímo). Ve zpětné vazbě sledujeme hlavně změny, které jsou možné u dítěte pozorovat. A to jak pozitivní rovině, tak popřípadě i v té negativní (aby terapeut mohl reagovat změnou strategie EEG Biofeedback tréninku). 16

17 Zpětná vazba je vždy vyžadována v těchto fázích: a) při dlouhodobé terapii, vždy po 10, 20, atd. sezeních, kdy je před terapeutem rozvaha o dalším postupu (změna bodů, na kterých dochází k terapii, změna tzv. stupně zpomalení, nastavení inhibičních filtrů). b) při ukončení EEG Biofeedback tréninku (kdy slouží nejen jako potvrzení nebo korekci nastavené strategie, ale i jako zkušenost pro další terapii). 15. Závěr EEG Biofeedback je metoda nová, odlišná a do jisté míry kontroverzní. Dokáže normalizovat EEG záznam pravidelným tréninkem, dokáže normalizovat rovnováhu neurotransmiterů v mozku a zklidnit mnohé patologické projevy. Téměř nikoho z odborníků nenechává chladným, má své zaryté odpůrce i zastánce. Její účinnost a bezpečnost byla ověřena mnoha domácími i zahraničními studiemi. Biofeedback je metoda multidisciplinární. I přes rychlý rozvoj této metody lze zaznamenat velký problém v nedostatečné informovanosti a s tím spojené nedůvěře veřejnosti. Velkým tíživým prvkem ovlivňující rozvíjení této metody, je také skutečnost, že tato léčba není ani z části hrazena zdravotním pojištěním. Celý průběh terapie se značně podobá normálnímu učení. Mozek si totiž jednotlivé způsoby práce a vzorce učí, zarývá si je do paměti a následně je začíná používat automaticky. Poskytneme-li mozku pohotové a účelné informace je schopný využít své přizpůsobivosti a zlepšit a svoji individuální činnost. Tato neinvazivní terapie je naprosto bezbolestná a je poskytována hravou formou. Při dosažení určitého výsledku, je tento stav trvalý a neměnný. Poněkud překvapivé je zjištění, že Biofeedback, ačkoli se jeví jako terapie hravá a zábavná, není dětmi vždy vnímán jako hra, nýbrž má pro ně charakter pracovní činnosti. Z rozhovorů s rodiči dětí, podstupujících biofeedback vyplynulo, že tato terapie měla větší či menší vliv na úbytek intenzity symptomů ADHD a byla většinou rodičů hodnocena pozitivně. Zpracovali: PhDr. Zdeněk Kulhánek Mgr. Zlatuše Popelová 17

18 Literatura: AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vyd. Praha: Galén ISBN CIALDINI, Robert B. Vliv. 1. vyd. Brno: BizBooks, ISBN GRUHL, Monika a KORBACHER, Hugo. Psychická odolnost. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN LEČBYCH, Martin. Rorschachova metoda. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN KOUKOLÍK, František. Jak si lidé hrají? 1. vyd. Praha: Radioservis, ISBN LUDEWIG, Kurt. Základy systemické terapie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 2. vyd. Praha: Portál, ISBN MEDINA, John. Pravidla mozku dítěte. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2011, ISBN MICHALOVÁ, Zdeňka. Předškolák s problémovým chováním. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN ROHR, Heinz-Peter. Nedostatečný pocit vlastní hodnoty. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN TAYLOR, John F. Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN

19 Příloha: Příklady her AUTO Auto: úkolem je udržet autíčko v pravé části jízdní dráhy. Nedostatkem je snaha klienta pomáhat si nakloněním hlavy napravo, což způsobuje četné svalové artefakty. Horizontální dimenze vlevo vpravo zobrazuje amplitudu pomalých frekvencí theta nebo delta. Čím vyšší amplituda, tím více jede auto doleva. Držení auta na pravé straně vyžaduje potlačení pomalých frekvencí. Hlavní funkcí je infibice Delta rytmu. MOTÝL Motýl: Úkolem je mít rozevřená křídla a světlou oblohu, při vzestupu inhibovaných frekvencí obloha tmavne a motýl zavírá křídla. Doporučuji pro předškolní děti a starší klienty. 19

20 DELFÍNI: Při vzestupu podporovaných frekvencí, delfíni mávají zadnímu ploutvemi, okolí je světlé, při vzestupu inhibovaných frekvencí okolí tmavne a delfíni ustávají v pohybu.velmi vhodný program pro předškolní děti. ŘEKA Tok řeky má být co nejširší a plynulý. Vhodné pro mladší školní věk a starší děti. Podporuje klidné soustředění (ADHD) 20

Neurofeedback. Úvod. Princip

Neurofeedback. Úvod. Princip Radek Procházka prochra4@fel.cvut.cz Neurofeedback Úvod Neurofeedback je moderní terapeutická metoda, používaná k léčbě či alespoň potlačení příznaků poruch soustředění, hyperaktivity a epilepsie, zejména

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 Termín: 1.8.2009 31.3.2012 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, občanské sdruţení Masarykova 745, 438

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

METODA EEG BIOFEEDBACK ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VEŘEJNOST. PhDr. Jiří Tyl, PhDr. Vendula Tylová

METODA EEG BIOFEEDBACK ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VEŘEJNOST. PhDr. Jiří Tyl, PhDr. Vendula Tylová METODA EEG BIOFEEDBACK ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VEŘEJNOST PhDr. Jiří Tyl, PhDr. Vendula Tylová CO JE TO EEG BIOFEEDBACK? Přirozená biologická zpětná vazba, biofeedback, existuje doslova odjakživa: živé organismy

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 Kapitoly z vývojové psychologie dítěte 1. část Uspokojování potřeb dítěte patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě. Optimální

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

Měření EEG, spánek, hodnocení EEG záznamů a následná vizualizace

Měření EEG, spánek, hodnocení EEG záznamů a následná vizualizace Měření EEG, spánek, hodnocení EEG záznamů a následná vizualizace Václav Gerla, Josef Rieger, Lenka Lhotská, Vladimír Krajča ČVUT, FEL, Katedra kybernetiky, Technická 2, Praha 6 Fakultní nemocnice Na Bulovce,

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Využití virtuální reality v rehabilitační péči A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Pracoviště Společné biomedicínské pracoviště FBMI a 1. LF Spolupráce FBMI a Kliniky rehabilitačního

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Podpora studentů se speciálními

Podpora studentů se speciálními Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivnívzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 PedFUK v Praze, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více