Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy."

Transkript

1 Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Literatura 1. BAZALA, Jaroslav. A KOLEKTIV. Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashőfer, s ISBN VYLEŤAL, Pavel A KOLEKTIV. Ekonomické nástroje a metody řízení jakosti v akvizičním procesu. 1.vyd. Praha: AVIS, 2008, 121 s. ISBN VYLEŤAL, P., Marketing, UO, Brno s. ISBN: TOMEK, J., HOFMAN, J. Moderní řízení nákupu podniku, Praha: Management Press, 1999, s. 276, ISBN

3 Vzdělávací cíl Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

4 OBSAH PREZENTACE Úvod 1. Východiska pro formulování potřeby nakupovaných produktů 1.1 Potřeby, přání lidí a jiných subjektů 1.2 Potřeba subjektu veřejné správy 1.3 Hodnota potřeby, nakupovaného produktu 2. Akvizice - součást životního cyklu 2.1 Marketingové pojetí akvizice 2.2 Akvizice v pojetí životního cyklu 2.3 Marketingový nákupní mix 3. Lidé v procesu formulování potřeb a akvizice

5 Úvod Vlivy a působení uvedených rovin lze transformovat do prostředí MO ČR - AČR (SVS) stanovením strategických obecně formulovaných cílů AČR, při respektování základních požadavků. Rovina celospolečenského zájmu Rovina tržního prostředí SVS Rovina rizik Rovina nadnárodních zájmů

6 Úvod 1. Celková diferenciace směrem k vnějšímu prostředí (obklopujícího subjekt veřejné správy - SVS), u AČR např. v oblasti pořizování produktů (akvizice a rekrutace), při poskytování konečných produktů vně AČR, apod.; 2. Účinná diferenciace směrem dovnitř (do vlastního interního prostředí AČR), zejména v úpravě systému řízení a struktury organizace tak, aby mohlo dojít k optimálnímu využívání přidělovaných finančních, fyzických, personálních a jiných zdrojů, zejména při zabezpečování dílčích - transformačních a konečných procesů, při tvorbě dílčích - transformovaných a konečných produktů, včetně stálého zlepšování a zkvalitňování systému řízení procesů s ohledem na požadavky managementu jakosti.

7 Úvod Strategickými marketingovými cíli, v rámci kterých se promítají předpoklady v diferenciaci vně i dovnitř subjektu AČR, mohou být cíle: kvalitativní, kvantitativní. Kvalitativní cíle směřují k: zabezpečení činnosti podle stanovených cílů, úkolů určených organizaci jejím posláním a zajištění jejího efektivního a hospodárného rozvoje jako celku, řešení organizační struktury organizace, která se bude vyznačovat schopností pružné reakce flexibilním chováním na změny v chování okolního prostředí při respektování daných úkolů a cílů,

8 Úvod řešení pro realizaci systému managementu jakosti, jako sjednocujícího článku v rámci struktury organizace při reakci na přijetí nové (digitální) ekonomiky do praxe v AČR, vytvoření informačně-komunikačního prostředí v rámci organizace a tím vytvoření předpokladů pro spolupráci v rámci struktury AČR s jinými organizacemi. V oblastech potřeby a spotřeby produktů (v rámci jejich životního cyklu), nalezení takové informační báze, která umožní komunikaci (interakci) ve všech směrech činnosti struktury, to znamená jak směrem dovnitř struktury, tak i vně struktury AČR.

9 Kvantitativní cíle směřují k: Úvod využití (maximálním způsobem) přidělené disponibilní hodnoty majetku, lidí, finančních a jiných zdrojů (hospodárně, efektivně a účelně), zvyšování kvality řízení měřením a analyzováním přidělených hodnot zejména finančních a jiných zdrojů s využitím tvrdých a měkkých metrik, vytváření předpokladů pro kvantitativní hodnocení výkonu jednotlivých článků struktury organizace, a to zejména při tvorbě dílčích - transformovaných a konečných produktů, vytváření předpokladů pro trvalou standardizaci činnosti jednotlivých článků struktury organizace prostřednictvím nákladových, finančních a věcných norem a standardů.

10 Úvod Souvislosti se strategickými cíli lze pak v AČR identifikovat minimálně u níže uvedených procesů. Jedná se například o procesy: identifikace potřeb, plánování potřeb, akvizice (nákupu produktů) a rekrutace (nákupu lidských sil), průběhů životních cyklů produktů, logistické, a další.

11 1. Východiska pro formulování potřeby nakupovaných produktů V existenci každého subjektu pohybujícího se v rámci určité společenské formace existují vztahy: mezi produktem(y), mezi formou předáníči převzetí produktu(ů), a marketingem. U veřejného sektoru můžeme rozvinout uvedené vztahy do následujících zásad: Jedním z účastníků vztahu je subjekt veřejné správy, který vystupuje buď v roli subjektu jako poskytovatele produktu, nebo v roli zákazníka jako příjemce produktu. Existuje zákaznický přístup, tzn. prostřednictvím produktů je vytvářen interaktivní vztah mezi subjektem poskytovatelem produktu a zákazníkem příjemcem produktu. Zákazník se může za určitých podmínek stát také poskytovatelem jiného produktu, který je pro poskytnutí původního produktu nezbytný.

12 1. Východiska pro formulování potřeby nakupovaných produktů Může docházet k různým druhům interakcí produktů a účastníků vztahu, např. zákazníci příjemci produktů mohou být při splnění určitých podmínek zastupováni jinými zákazníky, kteří produkt nepřijímají a subjekty poskytující produkty mohou být při splnění určitých podmínek zastupováni jinými subjekty, které produkt neposkytují. Poskytované a přijímané produkty jsou specifické povahy a jejich specifikace (a také hodnota) je většinou dána společenskou potřebou a objednávkou (např. zásadami kolektivního vyjednávání občanů prostřednictvím politického procesu). Potřeba jednotlivých stran vztahu po produktech je specifické povahy, která může být zákonnou, nárokovou, požadovanou, vnucenou či vynucenou a další. Skutečnosti o specifické povaze se týká i produktů. Produkty vyskytující se ve vzájemném vztahu z hlediska zákazníka nabývají minimálně dvojího charakteru jsou chtěné a nechtěné. Zákazníci z hlediska subjektu poskytujícího produkty jsou vnitřní a vnější dále chtění a nechtění. K předání či převzetí produktů dochází většinou na základě společensky formulovaných (legislativních a jiných) pravidel. Jednou s forem předání a převzetí produktů může být i směna.

13 1. Východiska pro formulování potřeby nakupovaných produktů U veřejného sektoru můžeme rozvinout uvedené vztahy do následujících zásad: Na akvizici produktu u subjektu veřejné správy je nutné nahlížet z náhledů ekonomických i organizačních; produkt nakupovaný, výsledek akvizice (předmět, služba, stavební činnost, apod.) je pro subjekt veřejné správy spojen s otázkami: Proč, co, kolik a za co se kupuje? produkt služba nakupování, prostředek akvizice (např. zadání veřejné zakázky), jedná se zpravidla o vnitřní produkt subjektu veřejné správy; na jeho podkladě se odehrávají další vnitroorganizační související procesy se svými specifickými produkty; produkt služba, je spojen s otázkami: Proč a jak ji poskytuje, jak ji přijímá?

14 1. Východiska pro formulování potřeby nakupovaných produktů Přitom platí, že: Poskytování produktů od subjektu veřejné správy k zákazníkovi, příjemci produktu je formulováno v rámci legislativních úprav a řídí se dle zásady vše co není povoleno, je zakázáno ; přijímání produktů pro subjekt veřejné správy (např. v rámci akvizice nakupování) od poskytovatele, dodavatele produktu je formulováno v rámci legislativních úprav a řídí se dle zásady je povoleno vše, co není zakázáno.

15 1. 1 Potřeby, přání lidí a jiných subjektů Potřeby, přání lidí a jiných subjektů - S (např. podnikatelské, nepodnikatelské, společenské a jiné organizace): Potřeba je stav pociťovaného nedostatku některého základního uspokojení např. u lidí - potrava, vzduch, voda, oblečení a příbytek, ale také u všech obrany a bezpečnosti, ochrany majetku, právní ochrany, vzdělání, ochrany zdraví, sociální zabezpečení, apod. Přání jsou touhy po specifickém uspokojení potřeb subjektu - S. Přání jsou formována společenskými silami a institucemi přitom stejné přání však může být uspokojeno rozdílným způsobem. Potřeby a přání subjektů - S jsou proměnlivé, a proto v rámci příslušného státoprávního uspořádání jsou konkrétní potřeby nedostatku a přání subjektů - S, které zabezpečují SVS specificky formulovány většinou ve formě zákonných a jiných právních, organizačních a ostatních ustanovení.

16 1. 1 Potřeby, přání lidí a jiných subjektů Vztah lidí a subjektů a dodavateli produktu SVS

17 1.2. Potřeba subjektu veřejné správy (SVS) Potřeba SVS je stav subjektu SVS v pociťovaném nedostatku některého uspokojení: Potřeby SVS jsou dány podstatou lidské existence v rámci určitého státoprávního uspořádání a jeho okolí a účelem zřízení subjektu SVS. Uspokojení a potřeby SVS plynou z určení, jaké produkty bude SVS poskytovat jiným subjektům. Přání SVS jsou touhy po specifickém uspokojení potřeb. Přání SVS jsou formována společenskými silami a institucemi společností, politikou atd., pak stejné přání SVS může být uspokojeno rozdílným způsobem od jejich vlastních představ. Uspokojení, potřeby a přání SVS jsou proměnlivé, a proto v rámci příslušného státoprávního uspořádání jsou konkrétní potřeby nedostatku a konkrétní přání SVS specificky formulována většinou ve formě zákonně a jiných vymezených právních a organizačních ustanovení. Tzn., že např. stát vymezuje a konkretizuje v jakém rozsahu a jaké uspokojení, potřeby a přání SVS potřebuje.

18 1.2. Potřeba subjektu veřejné správy (SVS) Vztah SVS a dodavatelů produktu

19 1.2. Potřeba subjektu veřejné správy (SVS) Potřeby lze formulovat na podkladě využití koncepce marketingu, kdy: Marketing ve veřejné správě je společenský řídící proces u subjektu veřejné správy (SVS), který ostatním subjektům (S) v rámci příslušného státoprávního uspořádání a jeho okolí poskytuje to, co bylo příslušnými zákonnými a jinými normami prostřednictvím nabídky a poptávky specifických produktů celospolečenské potřeby určeno k uspokojení jejich specifických potřeb a přání. Společenský řídí proces, který je založen na předpokladu, že marketingovými principy a nástroji (viz marketing) je: zjišťována a zajišťována potřeba zákazníka a SVS po specifických produktech celospolečenské potřeby, zjišťována a zajišťována potřeba SVS po zdrojích pro vytváření specifických produktů celospolečenské potřeby včetně zabezpečování a organizování vlastní činnosti.

20 1.2. Potřeba subjektu veřejné správy (SVS) Základem pro definování potřeby Zákazníka subjektu (S) po produktech specifické povahy je politika státu (obcí či měst), jejichž potřeba je dána různými příčinami ekonomickými, politickými, sociálními, kulturními, ekologickými, apod., Základem pro definování potřeby Subjektu státní správy (SVS) - poptávky po zdrojích na činnost subjektu (materiálních, finančních, personálních, apod.): jsou společenské požadavky na vytvářené a přijímané specifické produkty subjektem státní správy a jejich životní cyklus, je průběh všech souvisejících procesů vztahujících se k subjektu a okolí (vnitřních a vnějších), je identifikace a klasifikace potřeby (kvalitativní i kvantitativní) po nakupovaných produktech na činnost subjektu státní správy a jejich životní cyklus, jsou roviny vnějších vztahů (jejich vstupy a výstupy) v rámci, kterých subjekt státní správy existuje, které ovlivňujíčinnost subjektu, přitom finanční zdroje jsou buď plně, nebo částečně dotovány z veřejných prostředků (vládních nebo municipálních).

21 1.2. Potřeba subjektu veřejné správy (SVS) Poptávka po produktech SVS: existuje, je li podložena nárokem či povinností (při splnění podmínek zákonných a jiných ustanovení) na poskytnutí produktů od SVS pro uspokojení subjektů. Nabídka produktů od SVS: Nabídka produktů SVS je funkce popisující vztah mezi rozsahem výstupu produktu SVS pro uspokojování specifických potřeb a přání subjektů v závislosti na ceně (např. ve formě výdajů) a příjmů), kterou stát je ochoten za specifické produkty uspokojující uvedené potřeby a přání vynaložit.

22 1.3 Hodnota potřeby, nakupovaného produktu Hodnotu si můžeme například představit, jako: to, co je považováno za důležité, čemu jednotlivec či skupina přikládá význam, co je pro jednotlivce či skupinu explicitně či implicitně žádoucí a co ovlivňuje výběr z možných způsobů, nástrojů a cílů činnosti. Poznámka: Explicitně - podrobně, zřetelně, srozumitelně postupně vyjádřený popis. Implicitně - zahrnutý, obsažený (v něčem), ale přímo nevyjádřený, rozumějící se samo sebou.

23 1.3 Hodnota potřeby, nakupovaného produktu Každá hodnota, se kterou chceme pracovat v ekonomickém prostředí, si nese s sebou následující atributy: Pojmenování hodnoty (co je považováno za důležité). Užitek = produkt (výrobek, zboží, služba, myšlenka, atd.). Ekonomické vyjádření hodnoty (co ovlivňuje výběr). Jedná se o stav hodnoty, ekonomické pojmenování (druh účtu) - výdaj, příjem, náklad, výnos, doklad, apod. Identifikace hodnoty (co ovlivňuje výběr). Jedná se o stav hodnoty identifikovaný technickými, jakostními, estetickými, právními a jinými vlastnostmi podle příslušných parametrů pro danou vlastnost. Měření (co ovlivňuje výběr). Jedná se o stav hodnoty (ekonomické, identifikační) číselně stanovený ve vyjádřitelných jednotkách, např. v měrných jednotkách, např. v Kč, kusech, tunách, nebo v jiném parametricky zvoleném vyjádření, apod.

24 2. Akvizice - součást životního cyklu Nákup (purchase) - akvizice patří mezi nejdůležitější aktivity a představuje funkční činnost, kterou začíná transformační proces (např. spotřeba produktu při dalších procesech) probíhající v subjektu SVS. Akvizicí nakupováním zabezpečujeme: Produkty (materiál, výrobky, služby, zboží, apod.) pro zhotovování následných produktů nebo pro prodej Produkty, investice (různorodé povahy) pro zabezpečení výkonu souvisejícího s činností a provozem subjektu.

25 2. Akvizice - součást životního cyklu Základní funkcí nákupu (činností nákupu) je zabezpečení vstupů produktů do reprodukčního procesu subjektu v požadovaném množství, kvalitě, sortimentu, čase a v místě s respektováním kritérií optimálnosti. Kritéria optimálnosti (např. z hlediska efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti) vyplývající z procesu akvizice a vztahují se k: výkonu procesu akvizice (např. náklady na obstarání, pořizování, získání) tzn. proč a jak kupujeme, jakým způsobem. produktu, který byl procesem akvizice nakoupen tzn. proč, co, za co kupujeme, souvisejícím procesům jako je např. přeprava, pojištění, skladování, apod. tzn. náklady na spojené s výkonem procesu akvizice i produktem, který je předmětem akvizice.

26 2. Akvizice - součást životního cyklu

27 2.1 Marketingové pojetí akvizice Marketingové cíle AKVIZICE - nákupu v organizaci: Uspokojování potřeb, kdy potřeba je stav pociťovaného nedostatku subjektu, Snižování nákupních nákladů na nakupovaný produkt (obal, rabat, poplatky, apod.) nebo na průběh procesů spojených s nákupem - pojistné, přepravné, průzkum trhu, skladování, likvidace odpadu, zpracování nabídky, vyřízení objednávky, kontrola dodávky, apod. Zvyšování jakosti nákupu tj. jakosti nakupovaných produktů technických a jiných parametrů, nebo např. zvýšení (snížení) výkonu, může vést k substitučním produktům, výměně dodavatele nebo jakosti nákupních podmínek např. ve množství, čase dodání, servisu, při komunikaci, při dodržení cenové hladiny a ostatních obchodních podmínek, apod.),

28 2.1 Marketingové pojetí akvizice Snižování nákupního rizika tj. snižování pravděpodobnosti vzniku události, která ve vztahu k stanoveným cílům naruší očekávaný průběh. Týká se produktu (parametrů, množství, ceny, apod.) i podmínek a průběhu akvizičního nákupního procesu (poruchy - nebezpečí politické, přírodní, prodejního trhu, nákupního trhu, vlastní firmy, nákupního chování, apod.). Podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy. Jedná se podporu národohospodářských (strukturální, konjunkturální) a sociálně etických (politické, charitativní) nákupních cílů. Zvyšování flexibility nákupu znamená respektovat úzké spojení mezi rizikem a flexibilitou (čím větší možnost rizika tím flexibilněji musí být realizován nákupní proces). Jedná se o: aspekty v rámci SVS finanční potenciál, věcný potenciál skladovaní prostory, přepravní zařízení, výrobní zařízení, dále informační a vývojová základna, image firmy, potřeby firmy. aspekty trhu struktura nabídky a poptávky, charakteristika produktů.

29 2.1 Marketingové pojetí akvizice Základem je však stanovení strategie spočívající zejména v aktivním vztahu odběratele k dodavateli. Strategie akvizice musí být charakterizována ofenzivním pojetím řízení procesů spojených s uspokojováním potřeb nakupujícího subjektu. Ofenzivní obchodní strategii v oblasti akvizice lze u MO ČR realizovat za užití určitých přístupů: Síla - je založena na uplatnění schopností a síly MO ČR, tzn. na přesném definování svých potřeb zadáním kritérií a parametrů požadované dodávky nakupovaného produktu, výběrového řízení, platebních podmínek, poskytnutí zajištění dlouhodobosti dodávek, jiných výhod pro dodavatele, apod.; Pružnost - je založena na pečlivém monitorování situace na trhu, analýze cen a podmínek dodávek produktů od různých dodavatelů a přizpůsobování se zjištěným skutečnostem;

30 2.1 Marketingové pojetí akvizice Lest - je založena na důvěrném poznání různých dodavatelů, jejich porovnáváním si vytvořit aktuální a rozhodující předpoklady pro účinné vyjednávání o nabídkách, kontraktech, podmínkách dodatečných, anebo souvisejících produktech s dodávkou, apod. Čisté ruce - přístup je založen na principu využití (skrytého) boje různých dodavatelů usilujících získat danou dodávku organizace (MO ČR) pro svoji firmu, způsob realizace výběrových řízení nejvýhodnější ekonomická nabídka, nejnižší cena, apod.

31 2.1 Marketingové pojetí akvizice Základním opatřením pro realizaci marketingu nákupu je stanovením strategických marketingových cílů a využití filosofií přístupů: Diferenciace směrem k vnějšímu prostředí, zejména v oblasti pořizování produktů (budoucím a současným dodavatelům, atp.). Diferenciací směrem dovnitř v rámci subjektu, zejména v úpravě systému řízení a organizace subjektu tak, aby mohlo dojít k optimálnímu využívání finančních zdrojů určených na nákup a následně ve využívání dalších finančních zdrojů (v provozu nakupovaných produktů, v rámci skladování, při optimalizaci zásob, apod.).

32 2.1 Marketingové pojetí akvizice Zásady marketingu akvizice - nákupu: Rozhodování i hodnocení ekonomických parametrů nákupu má vliv na plnění dlouhodobých strategických cílů SVS. Svou činností musí reagovat na zásadní transformační změny, flexibilita je trvalým požadavkem (změna je jedinou konstantní součástí procesu). Marketingový přístup vyžaduje stálé zdokonalování informační základny. Na osobnost nákupce jsou kladeny přiměřeně vysoké požadavky (ekonomické, právní, obchodní, technické a osobnostní znalosti a dovednosti) včetně uplatnění schopnosti komplexního vidění v rámci realizace nákupu. Ústředním vnějším subjektem nákupního managementu je dodávající subjekt - dodavatel. Plán nákupu je základním nástrojem nákupu, měl by být zpracován v souladu s uplatněním vlastní orientované strategie nákupu.

33 2.1 Marketingové pojetí akvizice Nákupní marketing chápeme jako interaktivní proces, kdy partnerem interakce (mezi nákupem a okolím) jsou: Organizace vlastní a dodavatelská, interakce se týkají řešení otázek spojených s různými problémy ve vlastní organizaci i u dodavatele. Jedná se např. o materiálové inovace, přístup k dodavateli, optimalizace dodávek, minimalizace nákladů, apod. V rámci funkčních oddělení vlastní organizace. Jedná se o typ interakce v rámci různých útvarů např. uživatele produktů, Státní ověřování jakosti, finančního zajištění nákupu, apod. Jednotlivé útvary mohou čerpat informace, které jim poskytuje nákup pro vlastní činnost. Vrcholové vedení organizace, zde se jedná o respektování požadavků vrcholového vedení a zobrazuje se v typech interakce např. při stanovení cílů a poslání organizace, výběru nákupních strategií, rozhodnutí o inovacích produktů (procesů), rozhodnutí o získávání zdrojů, apod.

34 2.2 Akvizice v pojetí životního cyklu Nákup (akvizici) jako proces můžeme chápat ve dvojím významu: užší význam, širší význam. Užší význam marketingového pojetí nákupu spočívá v zaměření se na plnění jednotlivých funkcí nákupu např.: sběru tržních informací, (produkty, ceny, podmínky, atd.), definování nákupní strategie (a filosofie přístupu), plánování nákupu (sortiment, množství, kvalita), průzkum dodavatelů, zadání dodavatelům, vyhodnocení nabídek, výběr dodavatele, jednání s dodavateli, způsoby komunikace, realizace nákupu (logistické operace), kontrola průběhu nákupních operací.

35 2.2 Akvizice v pojetí životního cyklu Širší význam marketingového pojetí nákupu spočívá v zařazení procesů smluvních (akvizice a dodání) do jednotlivých etap životního cyklu nakupovaného produktu. V rámci etap jsou realizovány procesy životního cyklu: smluvní, podnikové, projektové, technické. Jednotlivé uvedené procesy se podílejí na vytvoření předpokladů, podmínek a samotné realizace jednotlivých etap životního cyklu nakupovaného produktu.

36 2.2 Akvizice v pojetí životního cyklu Smluvní procesy se využívají pro zavedení vazeb a požadavků mezi nabyvatelem a dodavatelem. Jsou to: proces akvizice, proces dodání. Jednotlivé typy procesů poskytují a vytvářejí prostředí: umožňující na základě uzavřených dohod zabezpečovat, pořizovat a dodávat odpovídající nakupované produkty a dále je v dalších etapách a procesech užívat, spotřebovávat nebo vyřadit ze systému organizace.

37 2.3 Marketingový nákupní mix Soubor tříděných informací a prioritně sloužící k přípravě formulace potřeby nakupovaných produktů, k přípravě veřejné zakázky a realizaci obchodních jednání. Nástroje marketingového nákupního mixu: Informační mix: O nakupovaných produktech (výrobky, zboží, služby apod.), které jsou potřebné pro činnost SVS (materiálová a nákupní náročnost) pro následně realizované produkty, O nakupovaných produktech (výrobky, zboží, služby apod.), v plném rozsahu atributů hodnot pojmenování, ekonomické vyjádření, identifikační vyjádření, měření včetně dalších požadovaných identifikátorů (vazba na katalogizaci a typizaci).

38 2.3 Marketingový nákupní mix Dodavatelích produktů (výroba, prodej, zprostředkování). Identifikace dodavatele, přístupy, vstřícnost ke změnám, ochota, spolupráce, dodávková disciplína, politika dodavatele, podmínky dodávek balení, doprava, manipulace. U subjektů realizujících management kvality dochází k pravidelnému hodnocení dodavatelů z různých hledisek. Cenách produktů a jejich proměnných složkách (daně, slevy, cla, apod.), Konkrétních platebních, dodacích, logistických podmínkách dodavatele, Minulých skutečnostech (evidence a statistika o spotřebě, o nákupu, o zásobách, o plnění dodávek, o cenách, apod.).

39 2.3 Marketingový nákupní mix Komunikační mix: Výzkum dodavatelů (kdo jsou, ekonomické, výrobní, obchodní, dodavatelské a jiné schopnosti). Nákupní výzkum trhu produktů - jaké produkty s jakými vlastnostmi, za co. Volba dodavatele příprava na výběr dodavatele, jaké podmínky pro výběr stanovit. Komunikace v průběhu projednávání nákupu kdo, s kým, o čem, kdy, jak. Komunikace po uskutečnění nákupu kdo, s kým, očem, kdy, jak. Produktový mix obsahující popis produktu a jeho kvality, sortimentu, funkčnosti užití, vydatnosti, spolehlivosti, úspornosti, substituce, technických norem, standardizace, balení, vymezení manipulačních jednotek, záruky a garance. U služeb dále pohotovost, preventivnost, pružnost.

40 2.3 Marketingový nákupní mix Cenový a kontraktační mix obsahující ceny produktů, relace cen mezi jednotlivými druhy produktu, změny cen, stabilitu a kolísání cen, vztah ceny/užitné hodnoty, slevy, přirážky, cenovou pružnost, ceny substitutů, platební podmínky, informace o ochotě jednat o cenách, cenovou vstřícnost. Logistický a dodávkový mix obsahující řešení problémů spojených s dodacími a logistickými podmínkami, například s volbou dodávkové cesty, logistickým zabezpečení dodávek, dodávkový režim (velikost dodávek, periodicita, apod.), rozhodování o optimální manipulační jednotce (ochrana proti mechanickým vlivům, nárazům, vibracím, záření, rozměry, tvar, použitý balící materiál, apod.).

41 3. Lidé v procesu formulování potřeb a akvizice Rozhodovací kompetence jednotlivých osob zúčastněných na životním cyklu nakupovaného produktu by měly být přesně vymezeny příslušnými normami. Příslušný okruh zaměstnanců a osob při zajišťování potřeby plní minimálně následující funkce: uživatelskou (spotřebitelskou) v rámci organizace, poradenskou ovlivňovatelskou, preskripční projekční, návrhářskou, jakostní, kontrolní filtrační, rozhodovatelskou určující, rozhodovatelskou schvalující, ekonomickou financující, analytickou, nákupní, kontrolní - hodnotící.

42 3. Lidé v procesu formulování potřeb a akvizice Uživatelé spotřebitelé, zaměstnanci (budoucí vnitřní zákazníci z hlediska nakupovaného produktu), jsou v řadě případů nositeli identifikace potřeby nákupu, ale v souvislosti s tím, jsou také občas nositeli špatného či nedokonalého rozhodnutí. Poradci ovlivňovatelé jsou většinou osoby odborných útvarů subjektu AČR nebo osoby přizvané (z jiných subjektů) k řešení optimalizace nákupu produktu. Působí jako korektoři požadavků uživatelů. Řeší schopnost produkt pořídit po stránce finanční, produkt využít a udržovat po stránce technické, atd. Preskriptoři projektanti, návrháři jsou buď zaměstnanci subjektu AČR, nebo ve většině případů osoby přizvané organizační částí AČR, kteří většinou určují přesnou specifikaci produktu (technickou, technologickou, provozní atd.).

43 3. Lidé v procesu formulování potřeb a akvizice Kontroloři dohlížitelé (filtry), sledují vztahy při kupním rozhodování uvnitř organizace a zejména mimo ni s cílem zamezit nežádoucím krokům, které by mohly zavdat příčinu k přijetí pro organizaci nesprávných rozhodnutí, např. z hlediska ekonomického ceny, platebních a dodacích podmínek, dále z hlediska kvality, dále z prosazování subjektivních zájmů (korupce, úplatky) při rozhodování o nákupu. Rozhodovatelé určující jsou většinou zaměstnanci organizace, kteří respektují potřeby organizace (podle existence a určení organizace, nebo vnitřních norem) a následně určují, jakým způsobem, s využitím jakých produktů, bude zabezpečována činnost organizace. V některých případech je uplatňování této funkce natolik dominantní, že ovlivňuje všechny další funkce. V rámci organizace jsou to osoby, které mají určenu pravomoc za rozhodování o potřebě a pořízení produktu, ale nemají ve většině případů odpovědnost za své rozhodování.

44 3. Lidé v procesu formulování potřeb a akvizice Rozhodovatelé schvalovatelé jsou většinou zaměstnanci organizace a jsou těmi, kteří mají při rozhodování poslední slovo. Podstatným jevem pro výkon funkce je existující organizační nebo jiná norma vymezující kompetenci pro rozhodování. Ekonomové financující a analyzující jsou zaměstnanci organizace odpovědní za bezporuchový průběh nákupních operací produktů z hlediska finančního zajištění na straně jedné, na straně druhé zajišťující identifikaci ekonomických souvislostí s průběhem přípravy nákupu, jeho spotřeby a eventuálně jeho likvidace. Kupující nákupce, nabyvatel realizátor akvizice realizuje vlastní akt koupě tím, že většinou jedná s dodavatelem o všech parametrech dodávky a její realizaci, koordinuje akt koupě a dodávku produktů v souladu se schválenými postupy při rozhodování (finanční, právní, atd.).

45 3. Lidé v procesu formulování potřeb a akvizice Kontroloři - Pracovníci s odpovědností za státní ověřování jakosti. Zajišťují: aby odstavce smlouvy (obchodního vztahu mezi dodavatelem a zadavatelem veřejné zakázky) souvisící s kvalitou byly formulovány proveditelným způsobem. účast na jakémkoliv předběžném hodnocení systému managementu kvality dodavatele. aby činnosti managementu kvality byly využity v procesech dodavatele a jakéhokoliv subdodavatele.

46 3. Lidé v procesu formulování potřeb a akvizice Pro některá pořízení produktů se z výše uvedených osob (funkcí) sestavují týmy projektu, které vzájemně koordinující svoji činnost tak, aby byla potřeba uspokojena, viz Český obranný standard (ČOS) Zásady NATO pro integrovaný systémový přístup ke kvalitě v průběhu životního cyklu Členové týmu zpracovávají projekt životního cyklu produktu a podílejí s na přípravě procesu akvizice: připravují podmínky pro zpracování výběrových řízení, pro posuzování nabídek všech potencionálních dodavatelů, stanovují kritéria výběrových řízení a při větším rozsahu možností výběrem pomáhají zúžit množinu potencionálních dodavatelů s využitím zvolených rozhodovacích metod.

47 Děkuji za pozornost Dotazy?

Přednáška č. 10 NÁKUPNÍ ČINNOST PODNIKU. 25.11. 2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 10 NÁKUPNÍ ČINNOST PODNIKU. 25.11. 2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 10 NÁKUPNÍ ČINNOST PODNIKU 25.11. 2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. VÝVOJ NÁZORN ZORŮ NA OBSAH NÁKUPUN 2. FUNKCE A ÚKOLY NÁKUPUN 3. ŘÍZENÍ ZÁSOB 4. OPTIMALIZACE

Více

Studijní text. Téma 4: PLÁNOVÁNÍ AKVIZICE V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY A V RÁMCI REZORTU MO ČR

Studijní text. Téma 4: PLÁNOVÁNÍ AKVIZICE V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY A V RÁMCI REZORTU MO ČR Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Téma 4: PLÁNOVÁNÍ AKVIZICE V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY A V RÁMCI REZORTU MO ČR Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 8 - Informační systém logistiky MO a AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Studijní opora Název předmětu: Andragogika Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Vzdělávací cíl: Seznámit se zásadami plánování edukace v AČR, objasnit místo

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Realizace a průběh rozpočtového roku vyžití finančních prostředků Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 1 OBSAH: ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE... 1 Úvod.... 3 1. Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie... 4 1.1

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 4- Hospodaření s majetkem státu, tvorba zásob majetku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách. Darina Bartková

Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách. Darina Bartková Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách Darina Bartková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce na téma Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách je provedení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Úvodní charakteristika předmětu: Jednosemestrální předmět Firemní cenová politika (N_FCP) je učebním

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Investice a akvizice. Téma 4: Plánování akvizice v organizacích veřejné správy a v rámci rezortu MO ČR

Investice a akvizice. Téma 4: Plánování akvizice v organizacích veřejné správy a v rámci rezortu MO ČR Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Téma 4: Plánování akvizice v organizacích veřejné správy a v rámci rezortu MO ČR Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Studijní text. Téma 5: ETAPY A PROCESY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE. Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D.

Studijní text. Téma 5: ETAPY A PROCESY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE. Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Téma 5: ETAPY A PROCESY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Cena v kupní smlouvě. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. prikrylova@is.savs.cz Jana.Prikrylova@savs.cz. 7.11.2014 (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

Cena v kupní smlouvě. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. prikrylova@is.savs.cz Jana.Prikrylova@savs.cz. 7.11.2014 (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. Cena v kupní smlouvě doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. prikrylova@is.savs.cz Jana.Prikrylova@savs.cz Světová cena (a firemní cenová politika)(1) Existuje v obchodě surovinami a komoditami burzy a světové

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Distribuce Číslo

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

Technická způsobilost, údržba, opravy, parky vojenské techniky

Technická způsobilost, údržba, opravy, parky vojenské techniky Vojenská doprava Technická způsobilost, údržba, opravy, parky vojenské techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝROBY NEBO SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ

Více

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod Věrnostní programy Obsah kapitoly Obsahem této kapitoly je přehled problematiky věrnostních programů, jejich zaměření, typologie, plánování, problémy a rizika včetně souvisejících legislativních aspektů.

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy NÁVRH Koncepce budování informačních systémů veřejné správy Obsah: Strana 1. Úvod 2 2. Problémy, cíle, podmínky a prostředky pro realizaci Koncepce.. 3 2.1. Problémy ISVS 3 2.2. Cíle ISVS. 3 2.3. Podmínky

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU. 19063@mail.vsfs.cz

ŘÍZENÍ OBCHODU. 19063@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, Z/Zk Role obchodu ve struktuře

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2011 Miroslav Šlechta

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2011 Miroslav Šlechta ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2011 Miroslav Šlechta ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb)

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Katedra řízení podniku ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková pavla.breckova@vsfs.cz Vedoucí Katedry řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU struktura 5 řízených konzultací 1. Podnik a

Více

Marketing měst a obcí

Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák (PH) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Metodika oceňování hospitalizačního případu

Metodika oceňování hospitalizačního případu Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Petr Mašek Spoluautoři: Tým DRG Restart, zástupci referenčních nemocnic Verze: 1.0 Datum:

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu Ing. Příklady různé stupně vztahů úroveň vztahu pravidelný

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany. Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku Zásobovací funkce Obsah přednášky Pojmy zásobování všeobecně a v projektu Cíl zásobování Pozice zásobování (atd.) z pohledu trhu a okolí Pozice zásobování z pohledu

Více

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Důležitou činností v řízení materiálového toku je přesná znalost pohybu materiálů, polotovarů a výrobků umístěných v různých

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Téma 2: Investiční projekty a rozhodování v AČR Brno 2014 Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Pavel Vyletal Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

DOHODA V RÁMCI SKUPINY O HLAVNÍCH ZÁSADÁCH V OBLASTI

DOHODA V RÁMCI SKUPINY O HLAVNÍCH ZÁSADÁCH V OBLASTI konečné znění DOHODA V RÁMCI SKUPINY O HLAVNÍCH ZÁSADÁCH V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 1 GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_TC2 Úvod Signatáři této dohody

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Víc než jen portál s pǝístupem pro všechny zamģstnance vaše starosɵ na naše servery s Ǝešením Vema V4 Cloud 13. vydání Michael Armstrong ēasté legislaɵvní zmģny sledujeme za vás Stephen Taylor ŘÍZENÍ LIDSKÝCH

Více

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 PRAHA 2011 Ministerstvo obrany S c h v a l u j i : Ministr obrany RNDr. Alexandr VONDRA Praha. prosince 2011 Koncepce přípravy personálu rezortu

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 6 Plánovací a výkazová dokumentace k používání, údržbě a opravám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 3/ Procesní charakter managementu rizika identifikace, analýza, odezva, cíle řízení rizika. BIVŠ, 2015 2 = vědní disciplína, která umožňuje

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

klíčová slova sortimentu - hloubka sortimentu výrobku

klíčová slova sortimentu - hloubka sortimentu výrobku Výrobková politika klíčová slova Produkt výrobní sortiment - šířka sortimentu - hloubka sortimentu atributy výrobku značka logo klasifikace výrobků životní cyklus výrobku Výrobková politika 1P Product

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

T2/2 - Zásady pro nouzové zásobování vodou v poli

T2/2 - Zásady pro nouzové zásobování vodou v poli Všeobecná ženijní podpora T2/2 - Zásady pro nouzové zásobování vodou v poli Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Pavel Fučík 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Diplomová práce Pavel Fučík

Více

analýzu trhu č. A/2/09.2013-4, trh č. 2 původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

analýzu trhu č. A/2/09.2013-4, trh č. 2 původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě. Praha 10. září 2013 Čj. ČTÚ-84 136/2013-609 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

analýzu trhu č. A/6/12.2014-11, trh č. 6 velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na

analýzu trhu č. A/6/12.2014-11, trh č. 6 velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na Praha 16. prosince 2014 Čj. ČTÚ-42 617/2014-611 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 4 denní studium ZS 2015 Hlavní body aplikace ŘVZ, cíle aplikace Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Opakování základních pojmů z minulé hod. proč usilujeme o poznání rozhodovacího procesu zákazníků

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Brno 2015 Úvod Univerzita obrany (dále jen UO) k naplnění potřeb

Více

Č.j. S 80/99-230 V Brně dne 11. srpna 1999

Č.j. S 80/99-230 V Brně dne 11. srpna 1999 Č.j. S 80/99-230 V Brně dne 11. srpna 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 80/99-230, zahájeném dne 16. 7. 1999 na návrh účastníka řízení - společnosti Seco Tools CZ, s. r.

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ Název: Diagnostické postupy při hodnocení podnikatelské výkonnosti firem Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Anna

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

Lenka Pražská - JirÍ Jindra & kol.

Lenka Pražská - JirÍ Jindra & kol. ~ f. Lenka Pražská - JirÍ Jindra & kol. i r RETAIL MANAGEMENT, ; -' I i Management Press, Praha 1997 ' Pfedmluva Úvod Oddíl l. OBCHOD A JEHO vývojové TRENDY (J. Jindra) 1.5. 21 Kapitola 1. Obchod a obchodní

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Maturitní okruhy Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016... 1 Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

mjr. Ing. Bohumil HOLENDA

mjr. Ing. Bohumil HOLENDA Název předmětu: Garant předmětu: Zpracoval: Téma 6/1. semestr: PŘÍPRAVA V POLI I doc. Ing. Zdeněk FLASAR, CSc. mjr. Ing. Bohumil HOLENDA Velení a řízení družstva Vzdělávací cíl: Objasnit systém velení

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Č. j. SVS/2013/028189-G Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a prováděcí vyhlášky č. 232/2012 Sb., o

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 20 ze dne 2. prosince 2009 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu

Více

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie Anotace Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. Autor Mgr. Jaroslava Kholová Období tvorby Leden 2013 Obory Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium, 1. ročník Tematická oblast Klíčové

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více