Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 371/2004 ZM 14 Program zasedání ZM ZM po projednání schválilo program zasedání ZM. 372/2004 ZM Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 2. Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí: 1. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou, 2. Čerpání rozpočtu města stav k , 3. Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k /2004 ZM 14 Návrh termínů jednání Rady města a Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou v roce 2005 ZM po projednání bere na vědomí návrh termínů jednání Rady města a Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou v roce 2005.

2 374/2004 ZM 14 Stanovení paušální částky pro rok 2005 jako náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města uvedeným v 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ZM po projednání stanovuje v souladu s ustanovením 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2005 ve výši 50,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 375/2004 ZM 14 Obecně závazná vyhláška 1. ZM po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 na úřední desce MěÚ. T: /2004 ZM 14 Obecně závazná vyhláška Města Lipník nad Bečvou, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 na úřední desce MěÚ. T:

3 377/2004 ZM 14 Projednání připomínek a námitek k návrhu ÚPD města Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání: a) schvaluje vyhodnocení připomínek a námitek k územnímu plánu města Lipník nad Bečvou v bodech 2, 3, 4, 5 a 6, b) neschvaluje vyhodnocení připomínek a námitek k územnímu plánu města Lipník nad Bečvou v bodě ZM ukládá starostovi zabezpečit zapracování do čistopisu. T: /2004 ZM 14 Činnost kontrolního výboru 1. ZM po projednání bere na vědomí zápis kontrolního výboru z kontroly použití odvodu z části výtěžku za provozované výherní hrací přístroje městem Lipník nad Bečvou. 2. ZM po projednání bere na vědomí zápis kontrolního výboru z kontroly způsobu vybírání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů městem Lipník nad Bečvou. 3. ZM ukládá starostovi zajistit splnění opatření navržených v zápisu z kontroly dle bodu 2. T: /2004 ZM 14 Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2005 ZM schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2005 dle přílohy.

4 380/2004 ZM 14 Odvolání z funkce člena kontrolního výboru a volba nového člena kontrolního výboru 1. ZM po projednání odvolává na vlastní žádost z funkce člena kontrolního výboru p. Vlastimila Juráška ke dni ZM dle ust. 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo s účinností od členem kontrolního výboru p. Vasila Mádra. 3. ZM ukládá starostovi zaslat oznámení o odvolání z funkce a o zvolení do funkce jmenovaným členům kontrolního výboru. T: /2004 ZM 14 Smlouva o sdružení investorů dodatek č.1 1. ZM po projednání schvaluje dodatek č.1 smlouvy o sdružení investorů. 2. ZM ukládá starostovi podepsat Smlouvu o sdružení investorů - dodatek č /2004 ZM 14 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu č.p s pozemkem parc.č. 285/1 st. v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje bytového domu č.p na ul. Osecká s pozemkem parc.č. 285/1 st.zastavěná plocha o výměře 702 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: a) s žadatelem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že samotná kupní smlouva bude uzavřena: - po splacení hypotečního úvěru poskytnutého peněžním ústavem Raiffeisenbank, a.s. na výstavbu bytového domu - po splnění podmínek Státního fondu pro rozvoj bydlení dle Smlouvy č o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích ze dne

5 - nejdříve po 20 letech ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby bytového domu č.p č. 78/2004, č.j. SÚ /VLC-818 KOLA 330/V ze dne b) kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, c) kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, d) návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, e) v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, f) žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: Neotevírat prodej bytového domu č.p a POZEMKU P.Č. 285/1. Cena dle znaleckého posudku 21 mil. Kč. Upozornění pro žadatele: Jednotlivé bytové jednotky a garáže v bytovém domě jsou v současné době užívány na základě nájemních smluv. 2. ZM ukládá starostovi města vyhlásit záměr prodeje. T: /2004 ZM 14 Žádost o půjčku 1. ZM po projednání schvaluje: a) poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,- Kč Bytovému družstvu Osecká na dofinancování stavby bytového domu na dobu 1 roku, b) smlouvu o půjčce. 2. ZM ukládá starostovi města podepsat smlouvu o půjčce. T:

6 384/2004 ZM 14 Zrušení fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje zrušení: a) obecně závazné vyhlášky č. 3/99, o fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v Lipníku nad Bečvou, ze dne , b) obecně závazné vyhlášky č. 4/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/99, ze dne , c) účtu fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v Lipníku nad Bečvou vedeného u Komerční banky, a. s. 2. ZM ukládá místostarostovi p. V. Mikeškovi zabezpečit: a) zrušení obecně závazných vyhlášek č. 3/99 a č. 4/2000 vydáním obecně závazné vyhlášky nebo zapracování zrušení do nejbližší vydávané obecně závazné vyhlášky, b) převod finančních prostředků z fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v Lipníku nad Bečvou na základní účet města vedený u Komerční banky, a. s. T: /2004 ZM 14 Rozpočtové opatření č ZM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč, v následujícím členění: a) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 na pol. 1122, daň z příjmů právnických osob za obce, - navýšení na straně výdajů: Kč ,00 v org. 442, 6171, pol. 5362, platby daní a poplatků, b) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 1113, daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (20,59%), Kč 7.125,00 v pol. 1119, daň z příjmů FO zrušené daně, Kč ,00 v pol. 1334, odvody za odnětí zem. půdy, Kč ,00 v pol. 1337, poplatek za likvidaci KO, Kč 1.600,00 v pol. 1341, poplatek ze psů, Kč ,00 v pol. 1347, poplatek za VHP, Kč ,00 v 3612, pol. 3112, příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí, Kč 2.756,00 v 3635, pol. 2131, příjmy z pronájmu pozemků, - navýšení na straně výdajů: Kč ,00 v 3612, pol. 5613, org. 415, půjčka Bytovému družstvu Osecká. 2. ZM ukládá místostarostovi p. V. Mikeškovi zabezpečit zapracování rozpočtového opatření do rozpočtu města. T:

7 386/2004 ZM 14 Rozpočet Města Lipník nad Bečvou na rok ZM po projednání schvaluje: a) rozpočet Města Lipník nad Bečvou na rok 2005 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů, ve výši ,00 tis. Kč v následujícím členění: - příjmy: daňové příjmy ve výši ,00 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši ,00 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 1.153,00 tis. Kč, přijaté dotace ve výši 658,00 tis. Kč, financování splátky úvěrů ve výši ,00 tis. Kč, vlastní fondy ve výši 575,00 tis. Kč, - výdaje: lesní hospodářství ve výši 205,00 tis. Kč, průmysl a ostatní odvětví hospodářství ve výši ,08 tis. Kč, služby pro obyvatelstvo ve výši ,82 tis. Kč, sociální věci a politika zaměstnanosti ve výši 5.118,50 tis. Kč, obrana, bezpečnost a právní ochrana ve výši 5.530,00 tis. Kč, všeobecná veřejná správa a služby ve výši ,60 tis. Kč, vlastní fondy ve výši 575,00 tis. Kč, b) použití příjmů získaných z odvodů výtěžků z provozování výherních hracích automatů k částečnému krytí výdajů na veřejně prospěšné účely, na činnost organizací sociálního, zdravotního, sportovního a kulturního zaměření. Ve výdajové části rozpočtu navrhnuto v org. 500 příspěvky a dotace pod 3319, 3419, 3429, 4319 a 4323, položka č ZM ukládá starostovi zabezpečit zpracování návrhu doplňku k Zásadám pro sestavování rozpočtu Města Lipník nad Bečvou, ve kterém bude pro rozpočet na rok 2006 stanovena z disponibilních příjmů procentní výše ke krytí výdajů investičních akcí a stanoveny limity pro maximální růst výdajů města. T: /2004 ZM 14 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. ZM po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

8 2. ZM ukládá místostarostovi p. V. Mikeškovi zabezpečit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 na úřední desce MěÚ. T: ZM ukládá starostovi zpracovat návrh na způsob organizace odpadového hospodářství. T: /2004 ZM 14 Darovací smlouva 1. ZM po projednání schvaluje darovací smlouvu na movitý majetek příspěvkové organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, dle přílohy. 2. ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 389/2004 ZM 14 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace 1. ZM po projednání: a) schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace, dle přílohy, b) schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace, dle přílohy, c) pověřuje starostu podpisem dodatků č. 1 ke zřizovacím listinám.

9 2. ZM ukládá: a) řediteli příspěvkové organizace Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace a řediteli příspěvkové organizace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace, zabezpečit provedení změn majetku svěřeného do správy v účetnictví příspěvkové organizace, b) místostarostovi p. V. Mikeškovi zabezpečit předání dodatku č. 1 k zaslání na Krajský soud Ostrava obchodní rejstřík. T: /2004 ZM 14 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. ZM po projednání: a) schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, dle přílohy, b) pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke zřizovací listině. 2. ZM ukládá: a) ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zabezpečit provedení změn majetku svěřeného do správy v účetnictví příspěvkové organizace, b) místostarostovi p. V. Mikeškovi zabezpečit předání dodatku č. 1 k zaslání na Krajský soud Ostrava obchodní rejstřík. T: /2004 ZM 14 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. ZM po projednání: a) schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, dle přílohy, b) pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke zřizovací listině. T:

10 2. ZM ukládá: a) řediteli příspěvkové organizace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zabezpečit provedení změn majetku svěřeného do správy v účetnictví příspěvkové organizace, b) místostarostovi p. V. Mikeškovi zabezpečit předání dodatku č. 1 k zaslání na Krajský soud Ostrava obchodní rejstřík. T: /2004 ZM 14 Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - vrácení 1. ZM po projednání neschvaluje vrácení odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 2. ZM ukládá místostarostovi p. V. Mikeškovi informovat žadatele. 393/2004 ZM 14 Dohoda o splátkách 1. ZM po projednání neschvaluje manželům Lubošovi a Lence Urbanovým,., dohodu o splátkách dlužného nájemného a služeb. 2. ZM ukládá místostarostovi p. V. Mikeškovi informovat žadatele. 394/2004 ZM 14 Postoupení pohledávky na nájemném a službách s příslušenstvím spojené s užíváním bytu č. 3, II. kategorie o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 14 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje postoupení pohledávky, kterou má Město Lipník nad Bečvou za dlužníky., z titulu dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 3 II. kat. o velkosti 1+1, v II. NP domu č.p. 14 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, na

11 nájemném za měsíce listopad 1998 ve výši 1.259,00 Kč, leden 1999 ve výši 1.259,00 Kč, únor 1999 ve výši 1.319,00 Kč, březen 1999 ve výši 1.356,00 Kč, duben 1999 ve výši 1.356,00 Kč, květen 1999 ve výši 1.356,00 Kč, červen 1999 ve výši 1.356,00 Kč, červenec 1999 ve výši 1.394,00 Kč, srpen 1999 ve výši 1.394,00 Kč, září 1999 ve výši 1.394,00 Kč, říjen 1999 ve výši 1.394,00 Kč, listopad 1999 ve výši 1.394,00 Kč, prosinec 1999 ve výši 1.394,00 Kč, leden 2000 ve výši 1.394,00 Kč, červenec 2000 ve výši 1.269,00 Kč, srpen 2000 ve výši 834,00 Kč, září 2000 ve výši 1.463,00 Kč, říjen 2000 ve výši 1.463,00 Kč, listopad 2000 ve výši 677,00 Kč, duben 2001 ve výši 546,00 Kč, červen 2001 ve výši 809,00 Kč, září 2001 ve výši 834,00 Kč, leden 2002 ve výši 1299,00 Kč, únor 2002 ve výši 713,00 Kč, duben 2002 ve výši 318,00 Kč, květen 2002 ve výši 1.299,00 Kč, červen 2002 ve výši 997,00 Kč, srpen 2002 ve výši 1488,00 Kč, říjen 2002 ve výši 376,00 Kč, listopad 2002 ve výši 838,00 Kč, prosinec 2002 ve výši 838,00 Kč, leden 2003 ve výši 838,00 Kč, únor 2003 ve výši 1.488,00 Kč, březen 2003 ve výši 1.488,00 Kč, duben 2003 ve výši 1.488,00 Kč, květen 2003 ve výši 1.488,00 Kč, červen 2003 ve výši 1.488,00 Kč, červenec 2003 ve výši 1.488,00 Kč, srpen 2003 ve výši 1.488,00 Kč, září 2003 ve výši 1.488,00 Kč, říjen 2003 ve výši 1.488,00 Kč, listopad 2003 ve výši 1.488,00 Kč, prosinec 2003 ve výši 1.488,00 Kč, leden 2004 ve výši 1.457,00 Kč, únor 2004 ve výši 1.457,00 Kč, do , celkem ve výši ,00 Kč a službách spojených s užíváním bytu k (nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 1998 ve výši 508,00 Kč, nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 1999 činí 289,00 Kč, nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2000 činí 657,00 Kč, nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2002 činí 524,00 Kč, celkem ve výši 1.978,00 Kč) v celkové výši ,00 Kč, náklady soudního řízení v celkové částce ,00 Kč (tj. rozsudek Okresního soudu v Přerově č.j. 13 C 185/ ve výši 5.391,00 Kč a platební rozkaz Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 1695/ ve výši ,00 Kč), za těchto podmínek: - cena za postoupení pohledávky činí ,00 Kč, - cena za postupovanou pohledávku musí být uhrazena nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o postoupení pohledávky - zájemce navrhne způsob úhrady pohledávky, lze uvažovat i o možnosti splátek, - zájemce je povinen složit před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky jistotu ve výši 10% z ceny pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu včetně poplatků z prodlení vyhlášených v záměru města, - v případě, že zájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou, uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky do 14 dnů ode dne obdržení výzvy vlastní vinou, aniž se změnily podmínky postoupení pohledávky, bude předmětný byt přidělen dalšímu žadateli po projednání v radě města. 2. ZM ukládá místostarostovi p. V. Mikeškovi zabezpečit zpracování smlouvy o postoupení pohledávky. T: ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o postoupení pohledávky. T:

12 395/2004 ZM 14 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Sluníčko s.r.o 1. ZM po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč na rok 2004 Soukromému vzdělávacímu centru a základní škole Sluníčko, s.r.o., v Lipníku nad Bečvou. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 396/2004 ZM 14 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ZUŠ 1. ZM po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 397/2004 ZM 14 Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje záměr bezúplatného převodu jiné stavby na pozemku parc.č. st.1251 a jiné stavby č.p na pozemku parc.č. st.1252 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Spartak VTJ Lipník nad Bečvou, B. Němcové Stadion Míru do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou k termínu ZM ukládá starostovi zpracovat projekt bezúplatného převodu jiné stavby na pozemku parc.č. st.1251 a jiné stavby č.p na pozemku parc.č. st.1252 v k.ú. Lipník nad Bečvou. T:

13 398/2004 ZM 14 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a Severomoravskou energetikou, a.s., IČ , se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, (jako budoucím kupujícím), jejímž předmětem bude prodej části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 (viz situační plán, výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za cenu 160,- Kč/m 2. Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby trafostanice, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. 2. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T: /2004 ZM 14 Prodej pozemku parc.č. st.758 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. st.758 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2004) paní Jitce Sehnalové,. za cenu ,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem.

14 V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. 2. ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. T: /2004 ZM 14 Prodej části pozemku parc.č. 75 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 75 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 800 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě společnosti Stavitelství Šindler, s.r.o., IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou V Podhoří 100, za cenu 10,- Kč/m 2 + ocenění trvalých porostů. 2. ZM ukládá starostovi města informovat žadatele. T: /2004 ZM 14 Odkoupení části pozemku parc.č. st.1171 zastavěná plocha zbořeniště v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje odkoupení části pozemku parc.č. st.1171 zastavěná plocha zbořeniště o výměře 58 m 2 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou, dle geometrického plánu je tato část pozemku označena jako parc.č. 3980, od manželů Zdeňka a Jany Špittových,. za dohodnutou cenu 70,- Kč/m 2, tj. celkem 4.060,- Kč. Město Lipník nad Bečvou uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu, náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Město Lipník nad Bečvou uhradí prodávajícím kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručena kupní smlouva opatřená doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí. Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí. 2. ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. T:

15 402/2004 ZM 14 Demolice objektu zděný přístřešek situovaný na pozemku parc.č. st.483/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou ZM po projednání schvaluje demolici objektu zděný přístřešek situovaný na pozemku parc.č. st.483/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou. T: /2004 ZM 14 Revokace usnesení č. 321/2004 ZM 11 ze dne Vyhlášení záměru prodeje objektu k bydlení č.p. 79 s pozemkem parc.č. st.151 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje : a) revokaci usnesení č. 321/2004 ZM 11 ze dne , týkající se vyhlášení záměru prodeje objektu k bydlení č.p. 79, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou, s pozemkem parc.č. st.151 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, b) vyhlášení záměru prodeje objektu k bydlení č.p. 79, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou, s pozemkem parc.č. st.151 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10% z níže uvedených cen předmětných nemovitostí, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30-ti dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ DOMU Č.P. 79 V LIPNÍKU NAD BEČVOU.

16 Poznámka: - jedná se objekt, který se nachází v městské památkové rezervaci a budoucí vlastník těchto nemovitostí je povinen při správě objektu respektovat ust. zák. č. 20/1997 Sb, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, - v objektu se nachází 8 b.j. a nebytové prostory, které jsou užívány nájemníky. Cena domu dle platných Zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou činí ,- Kč. Cena pozemku dle znaleckého posudku činí ,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. 404/2004 ZM 14 Částečná revokace usnesení ZM č. 322/2004 ZM 11, bodu 1, odst. b) ze dne Vyhlášení záměru prodeje objektu k bydlení č.p. 83, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení ZM č. 322/2004 ZM 11, bodu 1.b) ze dne , týkající se vyhlášení záměru prodeje objektu k bydlení č.p. 83, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou, b) vyhlášení záměru prodeje objektu k bydlení č.p. 83, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc.č. st.155 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10% z ceny požadované nemovitosti stanovené dle platných zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30-ti dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ DOMU Č.P. 83 V LIPNÍKU NAD BEČVOU.

17 Poznámka: - pozemek parc.č. st.155 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou není ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, - jedná se o nemovitou kulturní památku, její budoucí vlastník je povinen při správě objektu respektovat ust. zák. č. 20/1997 Sb, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, - v objektu se nachází 5 b.j. a 1 nebytový prostor, které jsou užívány nájemníky. Cena domu stanovena dle Zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou činí ,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. 405/2004 ZM 14 Částečná revokace usnesení č. 259/ ZM 9, bodu 6 ze dne Vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek 1. ZM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení č. 259/2004 ZM 9, bodu 6 ze dne , týkajícího se vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek, b) vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek dle platných Zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou : 1.1 bytové jednotky č. 13 v domě č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou, na pozemku parc.č. st.2137 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2137 v k.ú. Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město. Žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 13/1250 UL. ZAHRADNÍ, LIPNÍK N. B. ; cena bytu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2137 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou dle Zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou činí ,-Kč; byt je obsazen nájemníkem, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10% z ceny požadované nemovitosti stanovené dle zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30-ti dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny,

18 - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 1.2 bytové jednotky č. 27 v domě č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou, na pozemku parc.č. st.2142 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2142 v k.ú. Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město. Žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 27/1247 UL. ZAHRADNÍ, LIPNÍK N. B. ; cena bytu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2142 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou dle Zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou činí ,- Kč; byt je obsazen nájemníkem, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10% z ceny požadované nemovitosti stanovené dle zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30-ti dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 1.3 bytové jednotky č. 22 v domě č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou, na pozemku parc.č. st.2137 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2137 v k.ú. Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město.

19 Žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 22/1251 UL. ZAHRADNÍ, LIPNÍK N. B. ; cena bytu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2137 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou dle Zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou činí ,- Kč; byt je obsazen nájemníkem, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10% z ceny požadované nemovitosti stanovené dle zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30-ti dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 1.4 bytové jednotky č. 8 v domě č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou, na pozemku parc.č. st.2150 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2150 v k.ú. Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město. Žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B. J. Č. 8/1298 UL. ZAHRADNÍ, LIPNÍK N. B. ; cena bytu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2150 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou dle Zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou činí ,-Kč; byt je obsazen nájemníkem, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10% z ceny požadované nemovitosti stanovené dle zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30-ti dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty,

20 - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. 406/2004 ZM 14 Částečná revokace usnesení č. 289/2004 ZM 10, bodu 1.b) ze dne Vyhlášení záměru prodeje objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc.č. st.1286/1 zastavěná plocha a nádvoří a objektu občanské vybavenosti č.p s pozemkem parc.č. st.1286/2 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení č. 289/2004 ZM 10, bodu 1.b) ze dne , týkající se vyhlášení záměru prodeje objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc.č. st.1286/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m 2 a objektu občanské vybavenosti č.p s pozemkem parc.č. st.1286/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, b) vyhlášení záměru prodeje objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc.č. st.1286/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m 2 a objektu občanské vybavenosti č.p s pozemkem parc.č. st.1286/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10% z ceny požadovaných nemovitostí dle znaleckého posudku, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30-ti dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty,

21 - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ NEMOVITOSTÍ UL. BRATRSKÁ V LIPNÍKU NAD BEČVOU. Cena: - za objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc.č. st.1286/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou dle znaleckého posudku činí ,- Kč, - za objekt občanské vybavenosti č.p s pozemkem parc.č. st.1286/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou dle znaleckého posudku činí ,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. 407/2004 ZM 14 Částečná revokace usnesení č. 177/2003 ZM 7 odst. 1.a) ze dne Vyhlášení záměru prodeje garáže ev. č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení č. 177/2003 ZM 7 odst. 1.a) ze dne týkající se vyhlášení záměru prodeje garáže ev. č situované na pozemcích parc.č. st.2845/1 zastavěná plocha a parc.č. st.2845/2 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou, b) vyhlášení záměru prodeje garáže ev. č situované na pozemcích parc.č. st.2845/1 zastavěná plocha a parc.č. st.2845/2 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10 % z ceny dle znaleckého posudku, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,

22 - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ GARÁŽE EV. Č Cena nemovitosti dle znaleckého posudku činí: ,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. 408/2004 ZM 14 Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou Vyvázání nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou ze zástavy 1. ZM po projednání schvaluje: a) vyhlášení záměru prodeje: - části garáže o výměře cca 80 m 2 s částí pozemku parc.č. st.277/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 80 m 2, - jiné stavby č.p s částí pozemku parc.č. st.485 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 820 m 2, - jiné stavby s částí pozemku parc.č. st.277/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 700 m 2, (viz situační plán) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že samotná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců po splnění následujících podmínek: o po vyhotovení geometrického plánu, o výmazu zástavního práva k předmětným nemovitostem, a to na náklady Města Lipník nad Bečvou, o vybudování oplocení, provedení rekonstrukce střešních krytin, výměny oken a dveří a provedení fasád na předmětných nemovitostech, a to na náklady budoucího kupujícího, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10 % z ceny dle znaleckého posudku, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty,

23 - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ NEMOVITOSTÍ V UL. NA ZELINCE. Cena dle znaleckého posudku činí ,- Kč. Upozornění pro žadatele: Nebytové prostory v objektech situovaných na pozemcích parc.č. st.277/3 a parc.č. st.485 jsou v současné době v nájmu, část pozemku parc.č. st.485 je v nájmu, část pozemku parc.č. st.277/8 je ve výpůjčce. Na předmětných nemovitostech vázne zástavní právo ve prospěch Komerční banky, a.s. pro pohledávku ve výši ,- Kč, a to do b) vyvázání nemovitostí: - garáže s pozemkem parc.č. st.277/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m 2, - jiné stavby s pozemkem parc.č. st.277/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m 2, - jiné stavby č.p s pozemkem parc.č. st.485 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1447 m 2, - jiné stavby s pozemkem parc.č. st.277/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1963 m 2, - pozemku parc.č ostatní plocha jiná plocha o výměře 29 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou ze zástavy. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. 3. ZM pověřuje starostu města jednáním s Komerční bankou, a.s. za účelem vyvázání výše uvedených nemovitostí ze zástavy. T:

24 409/2004 ZM 14 Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 2787/2, parc.č. 2787/142, parc.č. 2787/156 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 2787/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 935 m 2, parc.č. 2787/142 trvalý travní porost o výměře 1077 m 2 a parc.č. 2787/156 trvalý travní porost o výměře 24 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10% z ceny požadovaných nemovitostí dle znaleckého posudku, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30-ti dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. Cena pozemků dle znaleckého posudku činí: ,- Kč. Upozornění: - na pozemku parc.č. 2787/2 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou se nachází nadzemní zařízení NN, které je ve správě SME, a.s., podzemní vedení telekomunikační sítě, které je ve správě ČESKÉHO TELECOMU, a.s., zařízení ve správě VaK Přerov, a.s. a podzemní plynárenské zařízení ve správě SmP, a.s. - na pozemcích parc.č. 2787/142 a parc.č. 2787/156 trvalý travní porost v k.ú. Lipník nad Bečvou se nachází VTL plynovod, který je ve správě SmP, a.s. a zařízení ve správě VaK Přerov, a.s. Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do kupní smlouvy. Předmětné pozemky jsou v současné době užívány na základě platné nájemní smlouvy. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje.

25 410/2004 ZM 14 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 3 zahrada v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 3 zahrada o výměře 41 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. Cena pozemku dle znaleckého posudku činí: 3.948,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. Ing. Miloslav Přikryl starosta Vladimír Mikeška místostarosta

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 23.03.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica )

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica ) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 12 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání dne 27. 9. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A)

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A) U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Kojetína, konané dne 25. března 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC Město Hranice QI 42-02-05 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC QI 42-02 - 05 Tyto zásady slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Šárka

Více

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy.

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy. ***************************** Do zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 13. 12. 2010 ***************************** Zpracovala: Lenka Šrotýřová, referentka odboru VMaŽP Předkládá: Miroslav

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.11.2009 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Usnesení č. 906 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní

Usnesení č. 906 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.09.2008 Usnesení č. 900 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.09.2008. Usnesení č. 901 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU Příloha k čj. 249-22/1/2010/DP-1383-Zr.Ol výt.č.3 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 XV./1.- 3. 1. Rozšíření programu zasedání o bod č. XV/13. Změna č. 1 Územního plánu Hladké Životice

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Z á p i s z 22. jednání Rady města Strakonice konaného 18. května 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 22. jednání Rady města Strakonice konaného 18. května 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 22. jednání Rady města

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í 11972/OOP/2014-OOPR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. OOP/050/2014/7 a jeho

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016 Program 16/010/002/00/00 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice OZNÁMENí

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více