KRUMVÍŘ okr. Břeclav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRUMVÍŘ okr. Břeclav"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno Tel/Fax: , Tel Vedoucí a zodpovědný projektant: Ing. arch. Milan Hučík Číslo zakázky: 571 Datum zpracování: 01/2008 Autorský kolektiv: Ing. arch. Milan Hučík Ing. arch. Gabriela Konečná

2 OBSAH DOKUMENTACE I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRUMVÍŘ, ZMĚNA Č Textová a tabulková část změny č.1 ÚPO Krumvíř 2. Grafická část 1. Hlavní výkres 1 : Technická infrastruktura - vodovod a kanalizace 1 : Technická infrastruktura elektro, plyn a spoje 1 : Vymezení veřejně prospěšných staveb, asanace 1 : Výkres základního členění 1 : 2000 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ 1. Textová část 2. Grafická část 6. Vyhodnocení důsledků řešení na ZPF a LPF 1 : 2000 Strana: 2

3 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ II.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 4 II.1.1. Koordinace z hlediska širších vztahů v území 4 II.1.2. Soulad s ÚPD vydanou krajem 4 II.2. Údaje o splnění zadání 4 II.3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 5 II.3.1. Doprava silniční 5 II.3.2. Doprava železniční 5 II.3.3. Hluk ze silniční dopravy 6 II.3.4. Hluk ze železniční dopravy 10 II.3.5. Technická infrastruktura 10 II.3.6. Důsledky na udržitelný rozvoj území 13 II.4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 14 II.5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 14 II.5.1. Důsledky na ZPF 14 II.5.2. Důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů 17 II.6. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 17 II.6.1. Ochranná pásma vyplývající ze zákona 17 II.6.2. Záplavová území 17 II.6.3. Ložiska surovin 17 II.6.4. Poddolovaná území 17 II.6.5. Sesuvná území 17 II.6.6. Chráněná území přírody 17 II.6.7. Ochranná pásma ostatní 18 Strana: 3

4 II.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ II.1.1. Koordinace z hlediska širších vztahů v území Z širších vztahů nevyplývají žádné požadavky na změnu územního plánu. II.1.2. Soulad s ÚPD vydanou krajem Obec Krumvíř je součástí území řešeného Územním plánem velkého územního celku Břeclavsko (ÚP VÚC Břeclavska), který byl schválen dne Plenárním zasedáním zastupitelstva Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.usn. 921/06/Z14. Změna č. 1 ÚPO Krumvíř je v souladu s ÚP VÚC Břeclavska. II.2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ Zadání změn č. 1 ÚPO Krumvíř bylo pro zpracovatele závazné. Zadání změny územního plánu bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Krumvíř dne Splnění požadavků zadání: vytvoření předpokladů pro harmonický rozvoj při respektování kvality životního prostředí a stávajících kulturních hodnot, s důrazem na dosažení trvale udržitelného rozvoje - SPLNĚNO úprava funkčního a prostorového uspořádání území obce, pro vytvoření nejvhodnější urbanistické a organizační skladby funkčních zón s ohledem na identitu, tradici a historii obce a nové společensko ekonomické podmínky - SPLNĚNO vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření - SPLNĚNO prověření možnosti obsluhy rozvojových ploch (dopravní a technická infrastruktura) - SPLNĚNO vymezení zastavěného území podle 58 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu řešeného území (celého sídla) - SPLNĚNO Splnění dalších požadavků zadání: A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů - SPLNĚNY B. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů - NEBYLY UPLATNĚNY C. Požadavky na rozvoj území obce Akceptovány a zapracovány do změny územního plánu. D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) SPLNĚNY. E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury SPLNĚNY. F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - SPLNĚNY. G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace SPLNĚNY. Strana: 4

5 H. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky civilní ochrany, obrany státu, ochrany ložisek nerostných surovin, ochrany před povodněmi) AKCEPTOVÁNY. I. Požadavky a podmínky pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území - AKCEPTOVÁNY. J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby SPLNĚNY. K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií BYLY UPLATNĚNY, jsou splněny. L. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem NEBYLY UPLATNĚNY. M. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území NEBYLY UPLATNĚNY. N. Případný požadavek na zpracování konceptu, požadavky na zpracování variant NEBYLY UPLATNĚNY. O. Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení SPLNĚNY. II.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY Dílčí změny č a 1.2 byly vyřazeny. Dílčí změna č. 1.3.: návrh plochy pro obytnou zástavbu 1-2 podlažní (rodinné domy). Plocha leží na severním okraji obce. Pozemky ve vlastnictví obce. Relativně příznivá dosažitelnost komunikace a inženýrských sítí. Pro tuto lokalitu se požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. Dílčí změna č. 1.4.: návrh plochy pro obytnou zástavbu 1-2 podlažní (rodinné domy). Požadavek vlastníka. Pozemky se nachází v nezastavěném území. Plocha změny je cca 1100 m 2. Dílčí změna č. 1.5.: byla vyřazena. Dílčí změna č. 1.6.: návrh plochy hřbitovů (rozšíření stávajícího hřbitova). Požadavek obce. Plocha se nachází v zastavěném území. Navazuje na stávající hřbitov. Dílčí změny č a 1.8.: návrh plochy pro obytnou zástavbu 1-2 podlažní (rodinné domy), na jihozápadním okraji obce. Pozemek se nachází v nezastavěném území, bezprostředně navazují na zastavěné území. Relativně příznivá dosažitelnost komunikace a inženýrských sítí. Plochy určené ke změně jsou cca 6500 a m 2. II.3.1. Doprava silniční Změna č. 1 ÚPO Krumvíř nebude mít vliv na trasy stávajících silničních komunikací. Katastrálním územím Krumvíř prochází silnice: - silnice II/380 Brno-Hodonín - silnice II/418 Sokolnice-Otnice-Krumvíř - silnice III/0515 Krumvíř - příjezdná - silnice III/4188 Krumvíř spojka II.3.2. Doprava železniční Beze změn. Řešeným územím prochází žel. trať regionálního významu č. 256 Čejč Klobouky u Brna. Provoz osobní dopravy byl na trati ukončen v r Z hlediska zpracování územního plánu se jedná o stabilizovaný územní prvek. Ochranného pásma železniční trati Čejč Klobouky u Brna se dotýkají změny č. 1.6, 1.7, 1.8. K změně č. 1.6 není ze strany SDC Brno připomínek, jedná se o návrh plochy zeleně. Výstavba rodinných domů musí být umístěna v daných navržených plochách 1.7 a 1.8 mimo Strana: 5

6 ochranné pásmo dráhy tj.více než 60 m od osy koleje. II.3.3. Hluk ze silniční dopravy V zastavěném území je nutno respektovat požadavky Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb., jež stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách výrobních, ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanské vybavenosti a ve venkovním prostoru. Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T. V denní době (06-22hod) se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době (22-06 hod) pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Pro účely územního plánování se vyjadřuje 24hodinovou dlouhodobou ekvivalentní hladinou L dvn a noční dlouhodobou ekvivalentní hladinou L n. Nejvyšší přípustné dlouhodobé ekvivalentní hladiny L dvn a L n se číselně rovnají nejvyšším přípustným ekvivalentním hladinám akustického tlaku L Aeq,T. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem: základní hladiny hluku L Aeq,T = 50 db a korekcí pro denní nebo noční dobu a místo, které činí: a) denní doba Způsob využití území Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory Korekce (db) Provozovny Veřejné Hlavní kom. Stará zátěž komunikace a v OP drah (komunikace a ČD) b) noční doba: stejné korekce jako ad a) a dále o pro hluk ze železnice se použije další korekce - 5 db o u ostatních zdrojů hluku se pro noční dobu použije korekce - 10 db Obcí prochází silnice II. třídy č. II/380 a II/418. Na silnici II/380 je umístěno sčítací stanoviště intenzity dopravy č : II/ pro úsek mezi zaústěním silnice 418 po hranice okresů BV/HO. Dopravní zátěž: těžká vozidla 2698 Osobní automobily 3105 Motocykly 26 Celkem 5829 Na silnici II/418 je umístěno sčítací stanoviště intenzity dopravy č : II/ pro úsek mezi vyústěním ze silnice 381 po zaústění do silnice 380. Dopravní zátěž: těžká vozidla 202 Osobní automobily 348 Motocykly 7 Celkem 557 Strana: 6

7 Výhledové koeficienty intenzity dopravy (ŘSD ČR, Brno): Rok Komunikace VÝHLEDOVÉ KOEFICIENTY těžká osobní motocykly celkem Dálnice + rychlostní komunikace 1,42 1,45 0,85 1,44 I. třída - ostatní 1,37 1,41 0,85 1,40 II. třída 1,30 1,33 0,85 1,31 III. třída 1,21 1,26 0,85 1,25 celkem 1,34 1,38 0,85 1,37 Dálnice + rychlostní komunikace 1,47 1,55 0,80 1,52 I. třída - ostatní 1,41 1,49 0,80 1,47 II. třída 1,30 1,37 0,80 1,35 III. třída 1,18 1,29 0,80 1,26 celkem 1,36 1,43 0,80 1,42 Podle výše uvedených hygienických předpisů uvažujeme k základní hladině hluku L Aeq,T = 50 db použití následujících korekcí: základní hladina hluku L Aeq,T = 50 db korekce pro denní a noční dobu, které činí: a) Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory, denní doba: V okolí hlavních komunikací a v OP drah Přípustná hodnota hluku v denní době CELKEM +10 db 60 db b) Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory, noční doba: V okolí hlavních komunikací a v OP drah Korekce pro noční dobu Přípustná hodnota hluku v noční době CELKEM +10 db - 10 db 50 db Výpočet je proveden podle přílohy Zpravodaje Ministerstva životního prostředí ČR číslo 3/1996, tj. podle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (ing. Jan Kozák, Csc., RNDr. Miloš Liberko). Strana: 7

8 Číslo silnice: II/380 Sčítací stanoviště: pro úsek mezi zaústěním silnice 418 po hranice okresů BV/HO Stav návrh k r těžká vozidla T= osobní automobily O= motocykly M= CELKEM vozidel S = Výpočet hladiny hluku: a) denní doba (06-22 hod.): - průměrná denní intenzita dopravy Sd 7123,01 - průměrná denní hodinová intenzita nd 445,19 - procentuelní podíl nákl.automobilů a autobusů (%) To= 46,29 - poměr procent.podílů nákl.automobilů k osob. automobilům Nn=xNd; x= 0, průměrná denní intenzita osobních automobilů 3767 Hodinová intenzita (noad)= 235,448 - průměrná denní intenzita nákladních automobilů 3356 Hodinová intenzita (nnad)= 209,740 - nejvyšší dovolená rychlost na komunikaci 50,00 - výpočtová rychlost vd 50 km/hod - funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0, funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0, hladina akust.tlaku A osobních vozidel k návrhovému období územního plánu (LoA) 74,1 - hladina akust.tlaku A nákladních vozidel k návrhovému období územního plánu (LnA) 80,2 F1 = ,07 (F1=noAd x FvoA x 10exp LoA/10 + nnad x FvNA x 10exp LNA/10) - faktory F2 = dle tabulky 1,21 (pro sklon 3-4%) F3 = dle tabulky 1 (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba) x = F1*F2*F ,81 y = 10log x -10,1 = 67,85 db (A) Izofona 60 db(a) je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti od osy komunikace: potřebný útlum na 60 db(a): U= 7,85 10 umocněno U/8,78 7,84 pro výšku H = 2 m Vzdálenost izofony 60 db(a) d = 26,14 m a) noční doba (22-06 hod.): - průměrná noční intenzita dopravy Sn 536,14 - průměrná noční hodinová intenzita nn 67,02 - průměrná noční intenzita osobních automobilů 384,59 Hodinová intenzita (noan)= 48,073 - průměrná noční intenzita nákladních automobilů F40 151,55 Hodinová intenzita (nnan)= 18,944 - výpočtová rychlost vn 50 km/hod. - funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0, funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0, faktory (dle grafu) F1 = ,878 F2 = dle tabulky 1,21 (pro sklon 3-4% - z grafu) F3 = dle tabulky 1 (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba) x = F1*F2*F ,69 y = 10log x -10,1 = 57,91 db (A) Izofona 50 db(a) - noc - je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti od osy komunikace: potřebný útlum na 50 db(a): 7,91 10 umocněno U/8,78 7,95 Vzdálenost izofony 50 db(a) d = 26,32 m V hlukovém pásmu silnice II/380 leží celé ulice, jimiž silnice prochází. V hlukové pásmu neleží žádná z dílčích změn územního plánu. Strana: 8

9 Číslo silnice: II/418 Sčítací stanoviště: pro úsek mezi vyústěním ze silnice 381 po zaústění do silnice 380 Stav návrh k r těžká vozidla T= osobní automobily O= motocykly M= 7 6 CELKEM vozidel S = Výpočet hladiny hluku: a) denní doba (06-22 hod.): - průměrná denní intenzita dopravy Sd 680,19 - průměrná denní hodinová intenzita nd 42,51 - procentuelní podíl nákl.automobilů a autobusů (%) To= 36,27 - poměr procent.podílů nákl.automobilů k osob. automobilům Nn=xNd; x= 0, průměrná denní intenzita osobních automobilů 429 Hodinová intenzita (noad)= 26,809 - průměrná denní intenzita nákladních automobilů 251 Hodinová intenzita (nnad)= 15,703 - nejvyšší dovolená rychlost na komunikaci 50,00 - výpočtová rychlost vd 50 km/hod - funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0, funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0, hladina akust.tlaku A osobních vozidel k návrhovému období územního plánu (LoA) 74,1 - hladina akust.tlaku A nákladních vozidel k návrhovému období územního plánu (LnA) 80,2 F1 = ,779 (F1=noAd x FvoA x 10exp LoA/10 + nnad x FvNA x 10exp LNA/10) - faktory F2 = dle tabulky 1,21 (pro sklon 3-4%) F3 = dle tabulky 1 (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba) x = F1*F2*F ,72 y = 10log x -10,1 = 56,81 db (A) Izofona 60 db(a) je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti od osy komunikace: potřebný útlum na 60 db(a): U= -3,19 10 umocněno U/8,78 0,43 pro výšku H = 2 m Vzdálenost izofony 60 db(a) d = 0,00 m a) noční doba (22-06 hod.): - průměrná noční intenzita dopravy Sn 51,20 - průměrná noční hodinová intenzita nn 6,40 - průměrná noční intenzita osobních automobilů 39,85 Hodinová intenzita (noan)= 4,981 - průměrná noční intenzita nákladních automobilů F40 11,35 Hodinová intenzita (nnan)= 1,418 - výpočtová rychlost vn 50 km/hod. - funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku osob.vozidel na rychlosti (FvoA) 0, funkce závislosti ekvivalentní hladiny akust.tlaku nákl.vozidel na rychlosti (FvNA) 0, faktory (dle grafu) F1 = ,0322 F2 = dle tabulky 1,21 (pro sklon 3-4% - z grafu) F3 = dle tabulky 1 (1-živičný povrch, 1,2-cementový kryt, 2,0-drobná dlažba, 4,0-hrubá dlažba) x = F1*F2*F ,27 y = 10log x -10,1 = 46,96 db (A) Izofona 50 db(a) - noc - je při pohltivém terénu a zanedbání vlivu přilehlé zástavby v následující vzdálenosti od osy komunikace: potřebný útlum na 50 db(a): -3,04 10 umocněno U/8,78 0,45 Vzdálenost izofony 50 db(a) d = 0,00 m Hluk ze silnice II/418 nedosahuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru. Strana: 9

10 II.3.4. Hluk ze železniční dopravy Ochranného pásma železniční trati č. 256 Čejč Klobouky u Brna se dotýkají změny č. 1.6, 1.7, 1.8. V případech dílčích změn č. 1.6, 1.8 se jedná o novou obytnou výstavbu. SDC Brno požaduje, aby nová výstavba byla umístěna až za ochranné pásmo dráhy, tj. více než 60 m od osy koleje. K změně č. 1.6 není ze strany SDC Brno připomínek, jedná se o návrh plochy zeleně. Provoz osobní dopravy byl na trati ukončen v r Výpočet hluku ze železniční dopravy proto nebyl prováděn. II.3.5. Technická infrastruktura Zásobování vodou Obec Krumvíř má vodovod pro veřejnou potřebu. Základní koncepce zásobování vodou se změnou č.1 ÚPO Krumvíř nemění. Obec Krumvíř je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží. Řídícím vodojemem je vodojem Poddvorov II 2 x 1000 m3 (269,0/266,00), který slouží jako akumulace i pro obec Krumvíř. Nad areálem zemědělské farmy 600 m za železnicí JZ od obce je situován vyrovnávací vodojem VDJ Krumvíř 1 x 150 m3 (222,80/219,50 m n.m.), který v současné době slouží pouze jako akumulace pro čerpací stanici a následnou dopravu vody do VDJ Klobouky. Potřeba vody (resp. navýšení potřeby vody pro rozvojové plochy obsažené ve změně č. 1 územního plánu) je stanovena s přihlédnutím k předpokládanému počtu obyvatel. Kapacita nových ploch pro obytnou výstavbu je 33 rod.domů, tj. cca 100 obyvatel. Podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. činí směrná roční potřeba vody na 1 obyvatele bytu: je-li v bytě výtok, WC a koupelna s kamny na tuhá paliva 41 m3/rok, tj. 112 l/os/den, je-li v bytě výtok, WC a koupelna s průtokovým ohřívačem nebo el. bojlerem 46 m3/rok, tj. 126 l/os/den, je-li v bytě výtok, WC a centrální příprava teplé vody 56 m3/rok, tj. 153 l/os/den. Roční potřeba vody dle Účelových jednotek přílohy č. 12 Vyhl. 428/2001 Sb. Počet zásobených obyvatel (nárůst): (m3/os./rok) Paušální podíl na výrobu a vybavenost (20 l/os/d) 7,3 (m3/os./rok) Potřeba vody l/os/den m3/den l/s Specifická potřeba vody Qd - obyvatelstvo 153,42 15,342 0,178 - vybavenost 20,00 2,000 0,023 Celkem 17,342 0,201 Nerovnoměrnost potřeby: - max.denní potřeba Qm=Qd*1,5 26,014 0,301 - hodinové maximum Qh=Qm*1,8 0,542 Vypočtená potřeba vody bude pokryta ze skupinového vodovodu Podluží. Tlakové poměry podle vyhl. č 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., musí být hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,25 Mpa, při zástavbě do dvou nadzemních podlažní je dostatečný přetlak 0,15 Mpa. Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma by neměl přesáhnout 0,6 Mpa, v odůvodněných případech se může zvýšit až na 0,7 Mpa. Vodovod v Krumvíři je pod tlakem vodojemu Poddvorov II 2 x 1000 m3 (269,0/266,00). Vzhledem Strana: 10

11 k tomu, že je tento vodojem umístěn v poměrně značné vzdálenosti od řešeného území, nemá vcelku smysl počítat hydrostatický tlak v plochách změn územního plánu. max. hydrostatický tlak 269,0 max. hladina ve VDJ 180,00 min. kóta zástavby plocha změny č ,00 max. hydrostatický tlak Hydrostatický tlak přesahuje 60 m vodního sloupce - nevyhovuje. S ohledem na vzdálenost vodojemu od spotřebiště je nicméně pravděpodobné, že hydrodynamický tlak bude vyhovovat. Plocha leží na stejné výškové kótě jako velká část stávajících rodinných domů. V případě tlakových problémů lze po přeměření hydrodynamického tlaku v síti situaci řešit osazením redukčního ventilu s nastaveným stálým výstupním tlakem (0,27-0,30 Mpa) buď na domovních přípojkách, nebo na vodovodním řadu. Posouzení nejvýše umístěné zástavby: 266,0 min. hladina ve VDJ (dle Provozního řádu) 200,00 max. kóta zástavby plocha změny č ,00 Min. hydrostatický tlak 15 m požadovaný min. hydrostatický tlak vyhovuje Akumulace Vodovod v Krumvíři je zásobován z vodojemu Poddvorov II 2 x 1000 m3. Vodojem slouží jako akumulace i pro další obce. Posouzení akumulace proto není v možnostech změny územního plánu jedné obce. Odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Krumvíř má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je zaústěna do dvou místních potoků Kašnického a Spáleného. Stávající kanalizace bude rekonstruována na kanalizaci jednotnou. Odpadní vody budou dle Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Jihomoravského kraje odvedeny na mechanicko-biologickou ČOV pro 1300 EO, která bude situována na jihovýchodním okraji obce. Recipientem bude Kašnický potok. Beze změn. Zásobování elektrickou energií Základní koncepce zásobování elektrickou energií se změnou č. 1 ÚPO Krumvíř nemění. Elektrická energie je do obce přiváděna odbočným venkovním vedením VN 22 kv, které je napájeno kmenovým vedením VN 18. V řešeném území je 10 trafostanic, z toho 4 distribuční a 6 privátních odběrových. Předpokládaný odběr: výpočet je proveden podle směrnice č. 13/98, kterou vydaly JME, a.s. Směrnice slouží pro vypracování technických návrhů distribučních sítí NN a návrhů distribučních sítí na úrovni vstupních studií pro územní plánování. Určuje orientační zatížení bytových odběrů dle stupně elektrifikace domácností a charakteru zástavby. Dále umožňuje určit orientační hodnoty zatížení základních nebytových odběrů. Strana: 11

12 Stupeň elektrizace bytů: Odpovídající Maximální zatížení Sazba stupeň Druh odběru el.energie elektrizace P maxb (kw) doba základní (osvětlení, drobné spotřebiče, bez BBS A 0,7 dopoledne vytápění ) B B1 dtto A + příprava pokrmů elektricky 1,5 dopoledne BN B2 osvětlení, vaření a ohřev TUV 3 v noci BV C1 akumulační vytápění 15 v noci BP C2 dtto B2 + přímotopné vytápění elektrickou energií 15 dopoledne BH C3 smíšené 7,5 v noci Orientační návrh počtu transformačních stanic: Kapacita by měla být počítána pro 366 trvale obydlených bytů stávajících (ČSÚ, SLBD 2001), 65 bytů na návrhových plochách obsažených v platném územním plánu a 33 bytů v navržených zastavitelných plochách obsažených ve změně č. 1 ÚPO Krumvíř. Takový nárůst ale není pravděpodobnýmnohá stavební místa jsou blokována vlastníky pozemků a těžko lze rovněž očekávat tak dramatický nárůst počtu obyvatel. Ve výpočtu je proto uvažován nárůst počtu bytů na 410. Vzhledem k plynofikaci obce uvažujeme se stupněm elektrifikace: A u 20 % bytového fondu, "B1" u 40 % bytového fondu, "B2" u 20 % bytového fondu "C1" u 10 % bytového fondu "C2" u 10 % bytového fondu Výpočet je proveden pro zástavbu rodinnými domy, typ obce VENKOVSKÁ OBEC, dle tab.č. 3 a tab. Č. 15: % Bytů (2015) dopol. večer noc dopol. večer noc Celkový počet bytů v roce 2015: z toho kategorie "A" ,83 0,50 1,00 0,29 34,03 68,06 19,74 - z toho kategorie "B1" ,50 1,00 0,73 0,13 246,00 179,58 31,98 - z toho kategorie "B2" ,10 0,50 0,37 1,00 86,10 63,71 172,20 - z toho kategorie "C1" ,70 0,17 0,20 1,00 67,61 79,54 397,70 - z toho kategorie "C2" ,00 0,35 0,35 1,00 215,25 215,25 615,00 - z toho kategorie "C3" 0 0 6,00 0,80 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00 Podíl nebytového odběru (dle tab. "Parametry odběru elektřiny" pro venkovské obce) Měrné zatížení 1 BJ na úrovni TS VN/NN (kw) Podíl odběrů na max.zatížení v hlavních časových pásmech dne Zatížení CELKEM (kw): Potřebný počet transformátorů Si=400 kva, využití max. 80%, účiník v síti 0,95 Zatížení TS VN/NN v r.2015 celkem (kw) 0,35 143,50 143,50 143,50 792,49 749, ,12 2,61 2,47 4,54 Počet trafostanic nevyhovuje, ve změně územního plánu proto navrhujeme 1 novou trafostanici, umístěnou v blízkosti největší zastavitelné plochy, tj. změny č Nová rozvodná energetická vedení NN jsou uvažována v kabelovém zemním provedení, v souladu s Strana: 12

13 24 odst. (1) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, podle kterého se rozvodné energetické a telekomunikační vedení v zastavěných částech obcí umísťují pod zem. Zásobování plynem Základní koncepce zásobování plynem se změnou ÚPO nemění. Obec je celoplošně plynofikována. VTL přípojka DN 100/40 je vedena z VTL zásobovacího plynovodu DN 200/40, který je veden od VVTL plynovodu z Brumovic okolo Krumvíře na Dambořice. Na severozápadním okraji obce je vybudována regulační VTL/STL stanice 1200/2/ /150. Rozvod v obci je částečně středotlaký a z části nízkotlaký. Přechod středního na nízký tlak je řešen v regulačních stanicích, které jsou společné pro jednotlivé části obce. Navržené zastavitelné plochy budou zásobovány prostřednictvím prodloužení stávajících plynovodních řadů. II.3.6. Důsledky na udržitelný rozvoj území Životní prostředí, přírodní hodnoty Změna územního plánu nebude mít významný vliv na ochranu přírody a krajiny (tj. na ochranu zvláště chráněných území, na ochranu významných krajinných prvků, přírodních parků, zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, prioritních typů stanovišť a druhů, na ochranu lesů a vodních zdrojů). Vliv na ochranu ZPF je vyhodnocen v samostatné kapitole II.5. V rámci soustavy NATURA 2000 byla v blízkosti řešeného území vymezena Evropsky významná lokalita Louky pod Kumstátem kód CZ V rámci soustavy Natura 2000 nebyla v katastrálním území Krumvíř vymezena žádná ptačí oblast. Změna ÚPO č. 1 respektuje zvláště chráněné území PR Louky pod Kumstátem. Stavební aktivity v 50 m ochranných pásmech jsou pouze podmínečně přípustné dle ust. 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Kulturní a civilizační hodnoty Změnou č. 1 ÚPO Krumvíř nebudou dotčeny objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Katastrální území Krumvíř lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy. Při zásazích do terénu na takovém území dochází s velkou pravděpodobností k narušení archeologických objektů nebo situací a je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). V území je před zahájením jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Hospodářský potenciál rozvoje Hospodářský potenciál obce se nezmění, jedná se o plochy určené k bydlení v rodinných domech. Podle evidence dobývacích prostorů vedené OBÚ v Brně v souladu s ustanovením 29 odst.3 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, v k.ú.krumvíř je evidován dobývací prostor, stanovený dle 27 odst.1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění - DP Krumvíř, ev.č , stanoven pro Strana: 13

14 organizaci Moravské naftové doly a.s., se sídlem Hodonín, zasahující do k.ú. Krumvíř. Ve změně č.1 ÚPO nedošlo k dotčení hranice výše uvedeného - dobývacího prostoru II.4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo v procesu změny územního plánu požadováno. Dotčený orgán vyloučil vliv změny č. 1 ÚPO Krumvíř na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. II.5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA II.5.1. Důsledky na ZPF Úvod Zemědělská příloha byla zpracována jako součást územního plánu se zřetelem k zákonu ČNR č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Zemědělská příloha obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část v měřítku 1:2000 s vyznačením jednotlivých lokalit odnětí ZPF. Plochy nové výstavby, které nevyvolávají nutnost záboru ZPF (tj. které leží na nezemědělské půdě), byly rovněž na výkrese zakresleny, nebyly však vyhodnoceny v tabulkové části. Výchozí podklady - Zákon č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu - Mapa evidence nemovitostí obce se zakreslením hranice zastavěného území obce - Bonitace zemědělských půd a směr jejich využití, III. díl (MZVŽ, 1989) - Podnebí Československé socialistické republiky, tabulky (HMÚ Praha, 1961) - Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č 334/1992 Sb., s účinností od Bonitace zemědělských půd a směr jejich využití, III. díl (MZVŽ, 1989) Charakteristika katastrálního území Beze změn, viz platný územní plán. Uspořádání ZPF v území, hydrologické a odtokové poměry V řešeném území se nachází zemědělská půda těchto hlavních půdních jednotek: HPJ 01.- Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem HPJ 02 - Černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, převážně s příznivým vodním režimem HPJ 59 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu Strana: 14

15 Hydrologické a odtokové poměry Změny územního plánu nebudou mít významný vliv na hydrologické a odtokové poměry. Investice do půdy V okolí obce jsou vybudována nepříliš rozsáhlá zúrodňovací opatření. Žádná ze změn územního plánu nevyvolává zábor pozemků pod zúrodňovacími opatřeními. Zdůvodnění navrhovaného odnětí zemědělské půdy, včetně zdůvodnění, proč je navrhované řešení nejvýhodnější Při zpracování územního plánu bylo projektantem v souladu s ustanovením 5 zákona č. 334/92 Sb. alternativně posuzováno uspokojení rozvojových potřeb sídla. Hledáno bylo řešení, které by bylo nejvýhodnější jak z hlediska ochrany ZPF, tak i z hlediska ostatních obecných zájmů. Plochy vymezené změnou územního plánu jako zastavitelné plochy jsou vesměs o nevelké výměře. Odnětí zemědělské půdy a ostatních pozemků, zdůvodnění a popis záborů OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 1.3 Návrh obytné zástavby 1-2 podlažní (rodinné domy) Výhody: plocha navazuje na zastavěné území dobrá dopravní dostupnost dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury (inženýrské sítě v dosahu) větší část lokality zábor pozemků IV.třídy ochrany ojedinělá možnost soustředěné výstavby rodinných domů jedná se o obecní pozemek Nevýhody: asi 1/3 plochy leží v I. třídě ochrany ZPF 1.4 Návrh obytné zástavby 1-2 podlažní (rodinné domy) Výhody: plocha navazuje na zastavěné území dobrá dopravní dostupnost (při stávající komunikaci) dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury (zainvestované území) malá výměra záboru, zemědělsky nepříliš zajímavý pozemek pozemky v drobné držbě Nevýhody: zábor pozemků I.třídy ochrany 1.6 Návrh plochy hřbitovů (rozšíření stávajícího hřbitova) Výhody: plocha leží v zastavěném území navazuje na stávající hřbitov nelze řešit jinde Nevýhody: zábor pozemků I.třídy ochrany Strana: 15

16 Návrh obytné zástavby 1-2 podlažní (rodinné domy) Výhody: plocha navazuje na zastavěné území dobrá dopravní dostupnost (při stávající komunikaci) dobrá možnost napojení na sítě technické infrastruktury pozemky v drobné držbě Nevýhody: zábor pozemků I.třídy ochrany RÁMCOVÉ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PUPFL označení plochy na výkrese převažující kultura BPEJ třída přednosti ochrany zábor zemědělských pozemků [m2] Poznámky PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY ZPF V k.ú KRUMVÍŘ změna č Od změny bylo upuštěno. 1.2 Od změny bylo upuštěno. orná půda I orná půda IV bydlení v RD zábory celkem zahrada I 1100 bydlení v RD zábory celkem 1100 mimo ZÚ mimo ZÚ 1.5 Od změny bylo upuštěno. 1.6 orná půda I 1410 zeleň sídelní zábory celkem orná půda I 6610 bydlení v RD zábory celkem orná půda I 9750 bydlení v RD zábory celkem změna podmínek využití území, není záborem ZPF 1.10 změna regulativů využití území, není záborem ZPF 1.11 úprava hranice zastavěného území, není záborem ZPF ZÁBORY CELKEM v ZÚ mimo ZÚ mimo ZÚ Strana: 16

17 II.5.2. Důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů Návrh změny územního plánu nevyvolává nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. II.6. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ II.6.1. Ochranná pásma vyplývající ze zákona ÚPO Krumvíř, změna č. 1, respektuje limity využití území vyplývající z právních předpisů a pravomocných správních rozhodnutí. II.6.2. Záplavová území Řešeným územím protékají drobné vodní toky Spálený potok a Kašnický potok. Správcem obou je Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Břeclav. V řešeném území je zakresleno záplavové území Spáleného potoka, které bylo stanoveno OkÚ Břeclav, RŽP dne Rozvojové plochy leží mimo uvedená záplavová území, žádná opatření. II.6.3. Ložiska surovin Na katastrálním území Krumvíř je evidováno a těženo ložisko zemního plynu. Podle evidence dobývacích prostorů vedené Obvodním báňským úřadem v Brně v souladu s ustanovením 29 odst.3 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, je v k.ú.krumvíř evidován dobývací prostor Krumvíř, ev.č , stanoven pro organizaci Moravské naftové doly a.s., se sídlem Hodonín, zasahující do k.ú. Krumvíř. Bezpečnostní ochranné pásmo kolem vrtů je kruhové o poloměru 150 m. Změnou č.1 ÚPO Krumvíř nedojde k dotčení hranice výše uvedeného - dobývacího prostoru. Celé katastrální území Krumvíř leží v průzkumném území PÚ Svahy Českého masívu, jehož licenci vlastní společnost MND Production a.s. Úprkova 807/6, Hodonín. Dílčí změny č. 1.6, 1.7, 1.8 leží v chráněném ložiskovém území CHLÚ Krumvíř, jehož hranice jsou zakresleny v hlavním výkrese změny č. 1 ÚPO Krumvíř. II.6.4. Poddolovaná území Beze změn. V obci nejsou známy žádná poddolovaná území. II.6.5. Sesuvná území Beze změn. V obci nejsou známy žádná sesuvná území. II.6.6. Chráněná území přírody Změny č. 1 ÚPO Krumvíř nebudou mít významný vliv na chráněná území přírody. Strana: 17

18 II.6.7. Ochranná pásma ostatní Navrhovaná změna 1.4 zasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu. Plocha tohoto pásma nemůže být určena pro výstavbu rodinných domů. Výstavba rodinných domů bude v dané ploše 1.4 umístěna mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. Katastrálním územím Krumvíř prochází katodově chráněná trasa produktovodu ČEPRO, a.s. a její ochranné pásmo. Nachází se zde i stanice katodové ochrany, její kabelové vedení a anodové uzemnění. Lokalita označená 1.5 zasahovala do ochranného pásma anodového uzemnění katodové ochrany produktovodu. Od změny 1.5. bylo upuštěno. Strana: 18

KRHOVICE okr. Znojmo

KRHOVICE okr. Znojmo ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRHOVICE okr. Znojmo II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje Obec Krhovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

MĚSTA POHOŘELICE změna č. 6

MĚSTA POHOŘELICE změna č. 6 ÚZEMNÍ PLÁN sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE změna č. 6 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚN II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav říjen 2010 Pořizovatel: Obecní úřad Hrušky Objednatel: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky Projektant:

Více

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky Obec Hrušky AR projekt

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4A ÚZEMNÍHO PLÁNU. sídelního útvaru H R U Š K Y. okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4A ÚZEMNÍHO PLÁNU. sídelního útvaru H R U Š K Y. okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4A ÚZEMNÍHO PLÁNU sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor regionálního rozvoje Obec Hrušky

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

RAKVICE. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

RAKVICE. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST RAKVICE okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy Objednatel: Obec Rakvice Projektant: AR projekt s.r.o., Tel/Fax:

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. KOBYLÍ okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. KOBYLÍ okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOBYLÍ okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Kobylí

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

DRNHOLEC. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí

DRNHOLEC. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Městys Drnholec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Zpracovaný v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. ODRY správní území HEŘMÁNKY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. ODRY správní území HEŘMÁNKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODRY správní území HEŘMÁNKY okr. Nový Jičín II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Odry, stavební úřad obec

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady Zadání změny č.3 územního plánu Polerady okres Praha - východ kraj Středočeský říjen 2007, leden 2008 Pořizovatel změny č.3 územního plánu Polerady: Obecní úřad Polerady 250 63 Mratín Marek Šplíchal Na

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u, nám. Míru 169/1,

Více

PASOHLÁVKY okr. Brno - venkov

PASOHLÁVKY okr. Brno - venkov A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PASOHLÁVKY okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant:

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Městys Drnholec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, České Budějovice Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1a) Vymezení zastavěného území území: Území obce Zlatníky Hodkovice zaujímá celkovou rozlohu 766 ha a tvoří jej tato katastrální - k.ú. Hodkovice u Zlatníků - k.ú. Zlatníky u Prahy Zastavěné území Zastavěné

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Mikulov odbor stavební a životního prostředí Náměstí 1, 692 01 Mikulov tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500 SPIS. ZN.: STU/4942/2011/LEVH Č.J.: MUMI 12008132 VYŘIZUJE: Bc. Hana Levaiová TEL.:

Více

MALEŠOVICE. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

MALEŠOVICE. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu MALEŠOVICE Březen 2011 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice Obsah A. Požadavky vyplývající z politiky

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice Projektant: Ing.arch. Miroslav Dubina Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Vyhodnocení ÚP: Ing.arch. M. Dubina Vyhodnocení

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY

Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY NÁVRH ZADÁNÍ LEDEN 2015 Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prochásková Irena, odborný pracovník úřadu územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Štěkeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch. M. Slámová funkce: Vedoucí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

PROSIMĚŘICE okr. Znojmo

PROSIMĚŘICE okr. Znojmo ÚZEMNÍ PLÁN PROSIMĚŘICE okr. Znojmo I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánu a regionálního rozvoje AR projekt

Více