ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Tvořivá škola pro život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Tvořivá škola pro život"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné, Sobotín, Petrov nad Desnou 200, Rapotín Příloha ŠVP ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Tvořivá škola pro život Motto : Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. (Jan Ámos Komenský)

2 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program školního klubu č. j. 203/2010 Název školy: ZŠ a MŠ Údolí Desné Adresa školy: Družstevní 195, Rapotín Ředitelka školy: Mgr. Eva Bicanová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Anna Strnadová telefon: web: IZO: REDIZO: IČO: Zřizovatel školy: Svazek obcí údolí Desné Družstevní Rapotín IČO: Platnost dokumentu: od Podpis ředitelky školy:

3 1. Identifikační údaje Název: Školní klub při ZŠ a MŠ Údolí Desné Ředitelka školy: Mgr. Eva Bicanová Vedoucí ŠK: Mgr. Petra Koktavá Adresa: Družstevní 125, Rapotín Telefon: Web: 2. Charakteristika zařízení Školní klub je školským zařízením pro zájmové vzdělávání žáků naší svazkové školy. Zájmové vzdělávání organizuje pro přihlášené účastníky pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost ve dnech školního vyučování i ve dnech volna. Svou činností navazuje ŠK na školní vzdělávací program a je jeho nadstavbou. Usiluje o efektivní využití volného času žáků a rozvoj všestranných zájmů. Je nedílnou součástí prevence výskytu sociálně patologických jevů. Posláním ŠK je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti smysluplným využitím volného času s nabídkou zájmových aktivit (kroužků) pod profesionálním vedením. V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK činnosti s náplní sportovní, tvořivou, hudebně-dramatickou a mediální. Ve všech kroužcích se prolínají složky odpočinkové, rekreační, sebevzdělávací a zájmové. 3. Cíle vzdělávání Pedagogičtí pracovníci mají na zřeteli, že proces výchovy a vzdělávání je pro žáka přirozenou činností, vhodně ho motivují, vedou tak, aby se žák cítil samostatný a svobodný, aby vhodně a otevřeně komunikoval a spolupracoval. Rozvíjí základy učení, zdravé sebevědomí, sebejistotu, základy jednání v duchu lidských a estetických hodnot. Konkrétní cíle vzdělávání: Smysluplné využití volného času dítěte Podpora prevence patologických jevů Rozvoj dovedností a talentu Podpora samostatnosti a odpovědnosti dítěte Rozvoj osobnosti dítěte

4 4. Formy vzdělávání Režim ŠK zahrnuje: pravidelnou činnost zájmových kroužků, příležitostné akce, spontánní aktivity, odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Pravidelná činnost Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru. Spontánní aktivity Zahrnují každodenní výběr aktivit. Žák si může vybrat sám, čeho se zúčastní. Odpočinkové činnosti Zahrnují klidové činnosti po obědě, ale i aktivní odpočinek, kterým je kompenzována jednostranná zátěž, slouží k regeneraci sil. Příprava na vyučování Probíhá nenásilnou formou v průběhu celého dne formou didaktických her, vycházek, četby, besed apod. Příležitostné akce Tyto akce nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností, řada z nich je pořádána tradičně, např. besídky, turnaje a soutěže, kulturní a zábavné akce. 5. Obsah vzdělávání Jelikož je ŠK zaměřen na osobní výběr aktivit žáků, není uspořádán striktně do měsíců a týdnů. Aktivity jsou vybírány tak, aby jejich součástí byla průřezová témata (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, enviromentální výchova, mediální výchova) Zájmové aktivity se sportovním zaměřením: Druhy činností: Fotbal Florbal Volejbal Míčové hry

5 Výchovně vzdělávací cíle: Rozvoj obratnosti, vytrvalosti, rychlosti a síly Podporování zdravé soutěživosti Dodržování pravidel kolektivních her Osvojení si relaxační činnosti formou pohybové aktivity Všestranný rozvoj dítěte a respektování jeho individuálních schopností Obsah činnosti: Míčové hry Závodivé hry Základy volejbalu Posilování Cvičení na nářadí Relaxační aktivity Očekávané výstupy žák Rozlišuje role hráče, diváka, organizátora Respektuje a hraje míčové hry podle pravidel Uplatňuje vhodné chování, přizpůsobuje činnosti svým schopnostem Jedná v duchu fair play, respektuje spoluhráče i protihráče Metody práce: Průpravná cvičení Tréninkové metody Nápodoba Hra, turnaje, soutěže Klíčové kompetence: Účastník zájmových aktivit se sportovním zaměřením získá kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, k naplnění volného času: Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a ke spolupráci Účinně spolupracuje v týmu Chápe základní pravidla her a uvědoměle je dodržuje Používá bezpečně sportovní vybavení

6 Předvídá možná nebezpečí úrazu Aktivně využívá volný čas, rozvíjí své zájmy a záliby, zapojuje se do sportovních aktivit jako hráč i organizátor 5.2. Zájmové aktivity s dramaticko-hudebním zaměřením: Druhy činností: Dramatický kroužek Hudební vystoupení jednorázové akce Recitační soutěže Výchovně vzdělávací cíle: Podpora komunikace, estetického mluveného projevu, empatie Rozvoj smyslu pro rytmus, melodii, harmonii a prostor Zvládnutí základů pěveckých a přednesových technik Obsah činnosti: Dramatická hra, improvizace Intonační a rytmická průpravná cvičení Nácvik veřejných vystoupení Účast na soutěžích ( recitačních, pěveckých, moderátorských) Očekávané výstupy žák: Umí pracovat s hlasem, intonací a rytmizací Ovládá různé druhy komunikace ( př. nonverbální ) Umí se pohybovat v prostoru, využívá prostoru jeviště Metody práce: Nápodoba Improvizace na dané téma Práce ve skupině Pohybové a dramatické etudy

7 Klíčové kompetence: Účastník zájmového vzdělávání s hudebně-dramatickým zaměřením získá kompetence občanské, k učení, k naplnění volného času: Projevuje pozitivní postoj k umění a uměleckým dílům Organizuje a řídí si vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se umělecké činnosti Překonává zábrany a trému, aktivně komunikuje a říká své názory 5.3. Zájmové a sebevzdělávací aktivity s výtvarným a praktickým zaměřením: Druhy činností: Výtvarný kroužek Keramika Výchovně vzdělávací cíle: Rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie Podpořit kladný vztah k výtvarným a praktickým činnostem Vést k přesnosti, trpělivosti, pečlivosti a vytrvalosti Seznámení se s řadou řemeslných a rukodělných technik Poznání široké škály materiálů, jejich vlastností a postupů práce s nimi Dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny Obsah činnosti: Práce s keramickou hlínou Práce s přírodními materiály Tisk na textil, batikování Malba na sklo Práce s papírem, kartonem Tradiční práce vánoční, velikonoční Výzdoba školy

8 Očekávané výstupy žák: Prakticky ovládá nové techniky a technologické postupy Aplikuje nové zkušenosti Navrhuje výzdobu a agitaci školních akcí Metody práce: Praktické činnosti a interaktivní metody Práce podle návodu, plánku Klíčové kompetence: Účastník zájmového vzdělávání se zaměřením výtvarným a praktickým získá kompetence k učení, sociální, personální a pracovní: Pracuje s různými materiály a pomůckami, pozná své pokroky Vyhledává a využívá praktické informace Spolupracuje ve skupině, vytvoří tým, pozitivně vnímá dokončení práce Používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení Zájmové a sebevzdělávací aktivity s mediálním zaměřením: Druhy činností: Tvorba webu Školní časopis Výchovně vzdělávací cíle: Sběr, třídění a zpracování informací a jejich následná publikace Aktivní zapojení se do školního dění Využití PC techniky na škole Vydávání školního časopisu Obsah činnosti: Práce redakční rady komunikace, dělba práce Práce s informacemi Práce na PC, tisk, kopírka, kompletace časopisu

9 Očekávané výstupy žák: Výstižně zpracovává různé druhy informací, třídí je Ovládá etické zásady pro zveřejnění informací Aktivně pracuje s internetem a PC programy Aktivně se podílí na tvorbě školního časopisu Metody práce: Práce s PC, tiskárnou, kopírkou Redakční činnosti dotazování, přepisování, tisk, distribuce Interaktivní metody Klíčové kompetence: Účastník zájmového zdělávání se zaměřením mediálním získá kompetence sociální, personální a pracovní: Dokáže vyhledávat a zpracovávat informace Spolupracuje v rámci týmu Plní odpovědně svou přidělenou práci v týmu, úkol dokončí

10 6. Popis materiálních podmínek ŠK se nachází v suterénu školy. Mimo to využívá i dalších prostor školy keramickou dílnu, hudebnu, učebny s interaktivní tabulí, učebny informatiky, tělocvičny, posilovnu, bazén, horolezeckou stěnu a sportovní areály v okolí školy. Místnosti ŠK jsou udržovány, vnitřní zařízení dle možností obnovováno. Vychovatelé pravidelně zajišťují doplňování a zlepšování materiálních podmínek, své požadavky předkládají vedení školy. 7. Popis personálních podmínek Ve školním klubu pracuje vedoucí školního klubu pracovník s vysokoškolským pedagogickým vzděláním. Vedoucí kroužků jsou pedagogové nebo externisté dobrovolníci. 8. Popis ekonomických podmínek Ve školním klubu jsou zpoplatněny činnosti kroužků jednorázovým paušálním poplatkem za každé pololetí. Podmínky úplaty za vzdělávání ve školním klubu jsou stanoveny vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v 11 a 14. Výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školního klubu je stanovena vnitřní směrnicí ředitelky školy. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu podle platných tarifních tabulek. Členové školního klubu, kteří navštěvují školní klub nepravidelně, případně se zúčastňují pouze jednorázových akcí, platí jednorázový symbolický poplatek za celý školní rok. Vybrané peníze jsou použity na režijní náklady a dále na dovybavení kroužků potřebnými pomůckami. Na úplatu za školní klub může být poskytnuta sleva či úplné prominutí při pěstounské péči nebo v sociální nouzi. Při rozhodování se postupuje podle podmínek stanovených Správním řádem. Rodiče si podají žádost na ředitelství školy a donesou doklad pro uznání výjimky ze sociálního úřadu. 9. Bezpečnost práce Pro činnosti ŠK platí stejná ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků jako ve školním řádu. Pokud ŠK využívá pro svou činnosti odborné učebny, řídí se příslušnými řády těchto učeben.

11 10. Podmínky přijímání, průběhu a ukončení vzdělávání O přijetí účastníka k činnosti ŠK rozhoduje na základě písemné přihlášky vedoucí školního klubu. Odhlašování dítěte se provádí na základě písemného sdělení rodičů. Ředitel školy má právo předčasně ukončit vzdělávání žáka v kroužku ŠK z důvodu závažných kázeňských prohřešků žáka proti ustanovením vnitřního řádu ŠK. 11. Délka a časový plán vzdělávání Vzdělávací program ŠK je pro pravidelnou formu zájmového vzdělávání sestaven na dobu jednoho školního roku. Časová dotace pro jednotlivé formy činností vychází z jejich specifik a zaměření. Pravidelná činnost kroužků ŠK probíhá ve všech školních dnech podle aktuálního rozvrhu. 12. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Školní vzdělávací program ŠK vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vytváří svým pojetím podmínky pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 13. Zveřejnění školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve ŠK je všem žákům, pedagogům i veřejnosti přístupný v elektronické podobě na webových stránkách školy

12 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Vnitřní směrnice č. 8 a /2011 Vnitřní řád školního klubu Č.j.: MSaZSÚD268/2011 Vypracoval: Schválil: Miroslava Jurečková Mgr. Eva Bicanová, ředitelka školy Platnost ode dne: Účinnost ode dne: Obecná ustanovení Vnitřní řád školního klubu se řídí ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále pak ustanovením 111 školského zákona o školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, střediska volného času, školní družiny, školní kluby, kde se uskutečňuje zájmové vzdělávání. Dále se školní klub řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, která stanoví, že účastníky zájmového vzdělávání mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. Poslání školního klubu Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní klub není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která jej odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, rekreace žáků a částečně také dohledu nad žáky. Podle ustanovení 2 vyhlášky 74/2005 Sb. jsou hlavní činnosti školního klubu zejména tyto formy zájmového vzdělávání: Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová, tematická a rekreační činnost

13 Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Osvětová činnost, včetně shromažďování a poskytování informací pro žáky školy k prevenci sociálně patologických jevů Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí Využití otevřené nabídky spontánních činností Organizace a rozvrh školního klubu 1. Program školního klubu probíhá v budově školy nebo v areálu školy. 2. Školní klub je v provozu ve dnech školního vyučování od 7:00 hod. do začátku vyučování a po jeho skončení pondělí čtvrtek nejpozději do 17:00 hod. V pátek nejdéle do 16:00 hod. Žáci v těchto dnech odcházejí domů ihned po skončení poslední činnosti klubu, do kterých jsou přihlášeni. 3. Rozvrh školního klubu je vyvěšen na nástěnce školy. O případných změnách v rozvrhu klubu, odpadnutí některé z činností nebo úplné zrušení dané činnosti klubu jsou rodiče žáků informováni prostřednictvím žákovských knížek nebo písemným formulářem, na webu školy nejpozději 3 dny předem. Rodiče písemně stvrzují, že jsou s touto skutečností seznámeni. Seznámení s danou skutečností mohou také potvrdit em. 4. Některé činnosti klubu mohou být realizovány mimo budovu školy, nebo mimo areál školy, kde také mohou být ukončeny. Pedagog v takovém případě musí rodičům předem sdělit písemně nebo em čas a a místo rozchodu dětí domů. Rodiče tuto skutečnost musí písemně potvrdit a musí s ní souhlasit. Práva a povinnosti žáků a pedagogů 1. Žáci mají právo si vybrat z nabídky činnosti školního klubu podle svých zájmů. 2. Žáci se vždy zdržují na místě realizace klubových činností do kterých se přihlásili. 3. Na klubové činnosti docházejí včas a neopouští místo realizace klubových činností bez vědomí pedagoga. 4. Žáci mají povinnost chovat se ve školním klubu v souladu se školním řádem a řádem učeben, aby chránili své zdraví a zdraví svých spolužáků, předcházeli úrazům a vyhýbali se poškozováni jakéhokoliv majetku. V případě úrazu nebo poškození majetku jsou o tom povinni okamžitě informovat pedagogický dozor. 5. Pedagogové nají povinnost na začátku klubových činností kontrolovat docházku a provádět záznamy o realizované klubové činnosti. 6. V případě úrazu je pedagog povinen provést opatření k zajištění první pomoci postiženému a neprodleně provést zápis do knihy úrazů a informovat o něm ředitelku školy. Forma přijímání a odhlašování žáků do školního klubu 1. O přijetí žáka k pravidelné výchovné a zájmové činnosti ve školním klubu, se rozhoduje na základě písemné přihlášky. 2. Úhrada za školní klub je stanovena samostatnou směrnicí o úplatě ve školním klubu. 3. Odhlašování žáků ze školního klubu se rovněž provádí písemnou formou. 4. Evidence počtu žáků přihlášených do školního klubu se eviduje samostatně a dále se eviduje v třídních výkazech podle jednotlivých zájmových kroužků, které školní klub sdružuje.

14 Směrnice nabývá účinnosti dnem V Rapotíně dne Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy

15 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Vnitřní směrnice č. 7 a /2010 Směrnice o úplatě a osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j.: MSaZSÚD 203/2010 Vypracoval: Schválil: Miroslava Jurečková Mgr. Eva Bicanová, ředitelka školy Platnost ode dne: Účinnost ode dne: Ředitelka ZŠ a MŠ Údolí Desné vydává na základě ustanovení 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s 7, 9, 11, 13 a 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., ze dne o zájmovém vzdělávání, v platném znění, tuto směrnici: Čl. 1 Úvodní ustanovení Úplata za zájmové vzdělávání ve školním klubu a ve školní družině je stanovena touto směrnicí na období od 1. září 2010 do 30. června Od úplaty za zájmové vzdělávání ve školním klubu je osvobozen žák, který navštěvuje školní klub v rámci povinné organizace vzdělávání stanovené jeho denním rozvrhem v souladu s 1 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Činnost školního klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy, účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do školní družiny.

16 O přijetí žáka k činnosti školního klubu rozhoduje vedoucí školního klubu na základě písemné přihlášky. Čl. 2 Výše úplaty ve školním klubu 2.1. Výše úplaty za činnost zájmového kroužku školního klubu se stanovuje: - pro období 1. pololetí (od 1. září do 31. ledna) - pro období 2. pololetí (od 1. února do 30. června) Výše úplaty za činnost zájmového kroužku školního klubu pro období uvedená v bodě 2.1. tohoto článku se stanovuje na 50,- Kč na žáka účastníka činnosti zájmového útvaru školního klubu v daném období Je-li žák přihlášen k pravidelné účasti ve více zájmových kroužcích školního klubu, hradí úplatu v základní výši stanovené pro dané období. Čl. 4 Splatnost úplaty Úplatu za zájmové vzdělávání hradí zákonný zástupce žáka ve dvou splátkách, a to: k běžného roku ve výši 50,- Kč za činnost školního klubu, k běžného roku ve výši 50,- Kč za činnost školního klubu, 4.2. Úhradu lze provést platbou v hotovosti v kanceláři školy nebo u vedoucí ŠK. Čl. 5 Snížení nebo prominutí úplaty O snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání ve školním klubu, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním rozhoduje podle 123 odstavce (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy. Úplata bude snížena nebo prominuta zákonnému zástupci žáka, který pobírá sociální příplatek dle 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo fyzické osobě, která o žáka osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle 37 až 39 a 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

17 Čl. 6 Závěrečná ustanovení a účinnost 6.2. Podle této směrnice bude postupováno od V Rapotíně dne 31. srpna Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu Školní klub Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Husova 992, 362 51 Jáchymov IČO: 709 810 43 e-mail: musil@zsjachymov.cz Obsah: - Provozní řád školního klubu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE NA NÁVSI 60, 251 63 KUNICE, okres Praha východ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program DDM

Školní vzdělávací program DDM Arcibiskupské gymnázium STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE AG Korunní 2, Praha 2 - Vinohrady Školní vzdělávací program DDM 1 Preambule Školní vzdělávací program Střediska volného času Domu dětí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY HROU DO ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 Dokument vstoupil v platnost dnem 1.9.2008 Aktualizované vydání ze dne 1.2.2013 V Peruci 1.2.2013 razítko: Mgr. Jaroslava

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové ŠKOLNÍ KLUB 1. Identifikační údaje Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola, s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677. Litvínov, 436 01 Zřizovatel školy: Veronika Šťovíčková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více