PHP. Jaroslav SKÁLA. poznámky k přípravě na reparát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHP. Jaroslav SKÁLA. poznámky k přípravě na reparát"

Transkript

1 PHP Jaroslav SKÁLA poznámky k přípravě na reparát

2 OBSAH / PHP 1. PHP JAKO CELEK SKRIPT V PHP DALŠÍ RYSY KÓDU ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY PROMĚNNÉ DATOVÉ TYPY ZÁKLADNÍ OPERACE S PROMĚNNÝMI ZJEDNODUŠENÉ ZÁPISY + ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ OPERÁTORY PŘÍKAZY PRO VĚTVENÍ PROGRAMU PŘÍKAZY CYKLU FUNKCE TABULKA VŠECH DOSTUPNÝCH FUNKCÍ ŘETĚZCE PRÁCE S DATEM A ČASEM UŽIVATELSKÉ FUNKCE POLE FORMULÁŘE PRVKY FORMULÁŘE OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI ZADANÝCH HODNOT KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ FORMULÁŘOVÝCH DAT PRÁCE SE SOUBORY ČTENÍ A ZÁPIS DO TEXTOVÝCH SOUBORŮ COOKIES NAHRÁVÁNÍ SOUBORŮ NA WEB SPRÁVA SESSIONS POUŽITÁ LITERATURA.18 1

3 1. PHP JAKO CELEK - skriptovací jazyk určený především pro tvorbu internetových aplikací - PHP = [personal home page tools] 2. SKRIPT V PHP - textový soubor s příponou, která mívá povětšinou tvar *.php, *.php3, *.php4 nebo *.phtml - pro označení PHP kódu se používá kombinace znaků: 3. DALŠÍ RYSY KÓDU [!] všechny příkazy PHP musí být zakončeny středníkem - správný kód by měl být taktéž průběžně komentovaný komentáře vkládáme vždy za část hotové skriptu pomocí znaků // nebo # 4. ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY - zobrazení údaje v prohlížeči (výpis na obrazovku): echo // syntaxe: echo ahoj světe ; 5. PROMĚNNÉ - jedná se o místo v paměti počítače, které odkazuje na pojmenovanou hodnotu - každá proměnná musí začínat znakem $ // syntaxe: $mojecislo = 6; - typy proměnných: string (řetězec); integer (celé číslo); float, real & double (desetinné číslo); boolean (logická proměnná, hodnota PRAVDA, NEPRAVDA (1, 0), zapisuje se TRUE nebo FALSE) 6. DATOVÉ TYPY - celá čísla [INTEGER] = používá se pro celá čísla, která mají rozsah v intervalu od až do desetinná čísla [DOUBLE] = používá se pro desetinná čísla - pole [ARRAY] = používá se pro vícerozměrné proměnné - řetězec [STRING] = používá se pro řetězec znaků, a je tedy určen především pro texty 7. ZÁKLADNÍ OPERACE S PROMĚNNÝMI - spojování řetězců = mechanismus vyhodnocující kód nejprve převádí hodnoty po obou stranách tečky (tzv. operandy) na řetězce a poté je sloučí // syntaxe: echo Dnes je.. pondělí ; - zřetězení do nové proměnné = můžeme sdružovat několik řetězců do nové proměnné - zřetězení do stále stejné proměnné = umožňuje za pomocí jedné proměnné stále rozšiřovat řetězec 8. ZJEDNODUŠENÉ ZÁPISY + ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ OPERÁTORY STANDARTNÍ ZÁPIS ZJEDNODUŠENÝ ZÁPIS $x = $x. ahoj ; $x.= ahoj ; $x = $x + 1; $x += 1; $x = $x - 1; $x -= 1; $x = $x * 10; $x *= 10; $x = $x / 2; $x /= 2; OPERACE ZNAK Sčítání + Odčítání - násobení * Dělení / dělení se zbytkem % přičtení jedničky ++ odečtení jedničky -- 2

4 9. PŘÍKAZY PRO VĚTVENÍ PROGRAMU - jedná se o příkazy, které porovnávají hodnoty proměnných a podle výsledku porovnávání zvolí jednu ze dvou nebo více možností, jak dále pokračovat ve vykonávání kódu - podmínky pomocí příkazu IF = používáme, pokud potřebujeme otestovat, zda proměnná obsahuje nějakou určitou hodnotu, nebo zda je naopak od této hodnoty odlišná // syntaxe: if ($hodin == 12) echo Je poledne! ; - ELSEIF = vícenásobné rozhodování o pokračování vykonávání kódu, je možné použít v jednom příkazu IF vícekrát - podmíněný operátor: výraz? kladná_odpoveď : záporná_odpoveď [!] jedno rovnítko (=) slouží k přiřazení hodnoty, oproti tomu dvě rovnítka (==) slouží jako operátor provádějící porovnání - výběr z více možností příkazem SWITCH: systém nejprve vyhodnotí testovaný výraz a poté prochází jednotlivé větve příkazu a ignoruje veškeré příkazy, dokud nenarazí na shodu hodnoty testovaného výrazu a hodnoty dané větve pokud k takové shodě nedojde, bude spuštěna sekce default PŘÍKLAD: switch (testovaný vyraz / proměnná) } case hodnotaa: // příkazy, které se mají provést v případě splnění rovnosti hodnotya a hodnoty testovaného výrazu break; case hodnotab: // příkazy, které se mají provést v případě splnění rovnosti hodnotyb a hodnoty testovaného výrazu break; default: // příkazy, které se mají provést, pokud nevyhověla ani jedna podmínka } PŘEHLED OPERÁTORŮ OPRÁTOR ZÁPIS V PHP VYSVĚTLENÍ AND A && B podmínka A i podmínka B musí obě platit najednou OR A B musí platit aspoň jedna z podmínek A, nebo B 3

5 10. PŘÍKAZY CYKLU - cyklus (či smyčka) představuje sekvenci příkazů, kterou program vykonává opakovaně - cyklus s podmínkou na začátku WHILE = nejméně náročný cyklus, avšak zároveň nabízí nejnižší komfort PŘÍKLAD <? php while (výraz) { php kód } - ze zápisu plyne, že tento typ cyklu je založen na testování platnosti určité podmínky - cyklus s podmínkou na konci DO WHILE = cyklus, který testuje podmínku až na jejím samém konci, čímž je dána vlastnost, že se příkazy uvnitř cyklu provádí alespoň jednou PŘÍKLAD <? php do { php kód } while (výraz) - cyklus pro stanovený počet průběhů FOR = nejflexibilnější, ale zároveň nejnáročnější cyklus PŘÍKLAD <? php for (výraz1; výraz2; výraz3) { php kód } - význam výrazů v závorce za for je následující: výraz1 počáteční inicializace řídící proměnné (počítadla) cyklu výraz2 logická podmínka, která musí být splněna, aby se cyklus povedl výraz3 výraz pro aktualizaci řídící proměnné (počítadla) cyklu - zvýšení hodnoty počítadla o jednotku: $řídící_proměnná ++; 4

6 11. FUNKCE - jakýsi program, který nám vrátí určitá data MOŽNÉ ZPŮSOBY FORMÁTOVÁNÍ %b parametr bude zpracován jako integer a zobrazen ve dvojkové soustavě %c parametr bude zpracován jako integer a zobrazen jako písmeno na základě kódu ASCII %d parametr bude zpracován jako integer a zobrazen jako celé číslo v desítkové soustavě %u parametr bude zpracován jako integer a zobrazen jako celé číslo v desítkové soustavě bez znaménka mínus %f parametr bude zpracován jako integer a zobrazen jako double, čili včetně desetinných míst %o parametr bude zpracován jako integer a zobrazen v osmičkové soustavě %s parametr bude zpracován jako integer a zobrazen jako klasický řetězec %x parametr bude zpracován jako integer a zobrazen v šestnáctkové soustavě %X totéž jako formát %x s tím rozdílem, že písmena budou převedena na velká - parametr určující formát nemá pouze svůj typ, ale také další strukturu, kterou lze charakterizovat takto: % čím_vyplnit jak_zarovnat délka počet_desetinných_míst formát PŘÍKLADY printf( %f, 1,123456); 1, printf( %d, 1,123456); 1 printf( %d %f, 1,123456, 1,123456); 1 1, printf( %d, 1,123456ABC ); printf( %.2f, 1,123456); 1,23 printf( %010.2f, 1,123456); ,23 printf( %0-10.2f, 1,123456); 1, printf( Výsledek je: %0-10.2f, 1,123456); Výsledek je: 1, printf( Výsledek je: % x-10.2f, 1,123456); Výsledek je: 1,23xxxxxxxxx - lokální proměnné jsou všechny proměnné, které definujeme uvnitř těla nějaké funkce - jestliže je daná proměnná definována mimo definici jakékoli funkce, jedná se o tzv. globální proměnnou, která je oproti proměnným lokálních viditelná od místa její definice až na konec definičního souboru 5

7 12. TABULKA VŠECH DOSTUPNÝCH FUNKCÍ printf sprintf strtoupper strtolower ucfirst strlen strstr strpos strrpos strrev str_repeat substr substr_count str_replace strtr highlight_string, highlight_file strtok time rand srand microtime PŘEHLED FUNKCÍ zobrazí výsledek přímo na obrazovce předává výsledek funkce pro další zpracování převádí všechny znaky řetězce na velká písmena převádí všechny znaky řetězce na malá písmena převádí první písmeno z řetězce na velké písmeno zjišťuje délku řetězce získání části z řetězce definovanou pozicí prvního výskytu zadaného znaku a koncem řetězce zjišťuje pozice, na níž se nachází v textu první výskyt znaku zjišťuje pozice, na níž se nachází v textu poslední výskyt znaku umožňuje psát pozpátku slouží pro opakování řetězce umožňuje výběr podřetězce zjišťuje celkový počet výskytu znaků nahrazuje určité znaky v řetězci znaky jinými slouží k přeložení vstupního řetězce dle zadání zvýrazňuje kód aby byl co nejlépe čitelný slouží k postupnému získávání částí zadaného řetězce definovaný oddělovači funkce, jež vrací čas ve speciálním unixovém formátu, kdy je návratovou hodnotou počet sekund, které uplynuly od půlnoci generuje náhodné číslo v určeném intervalu slouží k inicializaci generátoru náhodných čísel umožňuje řetězec obsahující dva jedinečné parametry msec a sec, kdy sec je počet vteřin uplynulý od data a msec je mikrosekundová část předchozí hodnoty 6

8 13. ŘETĚZCE - řetězce (neboli string) to je všechno, co souvisí s textem. Pomocí některých funkcí můžete text ořezávat, počítat znaky, vypisovat kód ASCII atd., jedná se o kus textu length copy pos insert delete str ZÁKLADNÍ PŘEHLED ŘETĚZCŮ funkce zjišťuje aktuální velikost řetězce, což provede přetypováním nultého znaku na číslo funkce vybere z řetězce část od stanovené pozice funkce vrátí číslo, které odpovídá pozici řetězce, kde se vyskytuje zadaný podřetězec procedura, která vloží vkládaný řatězec do druhého řetězce na pozici Kam, výsledná hodnota je uložena v proměnné Retezec, je-li v parametru Kam hodnota větší, než je aktuální délka řetězce, vloží se VkladanyRetezec za Retezec procedura, která od pozice Odkud odstraní část řetězce o délce KolikZnaku, výsledná hodnota je uložena v proměnné Retezec procedura, která převede výraz libovolného číselného datového typu na řetězcovou reprezentaci, stejný proces převodu provádí procedura write a writeln METODY PHP PRO PRÁCI S ŘETĚZCI addslashes() přidá do řetězce zpětná lomítka před znaky typu("). chop() odstraní mezery na konci řetězce chr(ascii) zapíše řetězec podle ASCII chunk_split(řetězec, délka, oddělovač) rozdělí řetězec na několik částí o dané délce a oddělí je oddělovačem(implicitně mezera) explode(oddělovač, řetězec) rozdělí řetězec na několik částí podle oddělovače a vytvoří z nich pole crypt(řetězec, základ) podle dvojpísmeného základu zakóduje řetězec htmlspecialchars(řetězec) převede zvláštní znaky řetězce na entity HTML htmlentities(řetězec) stejné využití jako htmlspecialchars(), ale jinak interpretuje české znaky join(oddělovač, pole) vytvoří z pole řetězec a jednotlivé prvky oddělí oddělovačem implode(pole, oddělovač) vytvoří z pole řetězec a prvky oddělí oddělovačem ltrim(řetězec) odstraní prázdné znaky na začátku řetězce ord(řetězec) zapíše řetězec v ASCII kódu parse_str(řetězec) rozdělí řetězec dotazu na proměnné a jejich hodnoty echo(řetězec), print(řetězec) vypíše řetězec rawurlencode(řetězec) zakóduje text jako URL rawurldecode(řetězec) dekóduje zakodovaný text URL similar_text(řetězec1, řetězec2) spočítá, kolik písmen mají stejné části řetězců str_replace(hledaná část, nahradí hledanou část náhradou náhrada, řetězec) strip_tags(řetězec) odstraní z řetězce tagy HTML a PHP(to je výhodné v knize návštěv) stripslashes(řetězec) Odstraní zpětná lomítka '\' strlen(řetězec) vypočítá délku řetězce strrev(řetězec) obrátí řetězec trim(řetězec) odstraní z řetězce prázdné znaky(mezery, tabulátory) 7

9 14. PRÁCE S DATEM A ČASEM PŘEVEDENÍ DATA A ČASU DO PŘIROZENÉHO TVARU a vrací am nebo pm, podle toho, zda je odpoledne či dopoledne A obdoba a s tím, že výsledek vrací ve velkých písmenech g aktuální hodina bez počáteční nuly, 1 až 12 G aktuální hodina bez počáteční nuly, ale v rozšířeném tvaru - 0 až 23 h aktuální hodina s počáteční nulou, 1 až 12 H aktuální hodina s počáteční nulou a v rozšířeném tvaru - 0 až 23 i minuty ve tvaru 00 až 59 d vrací aktuální číslo dne, tzn j číslo dne v měsíci, bez počáteční nuly 1 až 31 l den v týdnu textově, například Friday D vrací den v týdnu symbolizovaný třípísmennou zkratkou, například Tue = Tuesday w den v týdnu numericky 0 až 6 F měsíc v textové podobě, například January m číslo měsíce, 01 až 12 M název měsíce v třípísmenné zkratce, například Jan n číslo měsíce bez počáteční nuly s počet sekund, 00 až 59 t počet dní v měsíci, 28 až 31 Y rok, prezentovaný čtyřmi číslicemi, 1999 y dvoumístný rok, 99 z pořadí dne v roce, 0 až UŽIVATELSKÉ FUNKCE - funkce se používají především pro opakující se části kódu PŘÍKLAD <? php function jméno_funkce (parametry) { příkazy_funkce; return návratová_hodnota; } - funkce může také mít i více parametrů a v takovém případě se pouze oddělí čárkou - funkce je dobré vkládat vždy na začátek skriptu 8

10 16. POLE - zjednodušeně můžeme pojem pole označit za tabulkovou proměnnou - jednotlivá čísla řádků a sloupců této pomyslné tabulky se nazývají indexy pole - pole mohou být: jednorozměrná = proměnná obsahuje několik řádků a jediný sloupec s hodnotami či opačně dvourozměrná = více řádků i sloupců vícerozměrná = což již nemá v našem prostoru příměr - všechny indexy jsou číslovány od nuly - pro naplnění pole existují dva postupy: a) pomocí názvu proměnné a indexu $moje_pole[0] = leden ; $moje_pole[1] = únor ; $moje_pole[1] = březen ; b) pomocí funkce array $moje_pole = array( leden, únor, březen ); - pro vyvolání hodnoty proměnné stačí uvést její jméno s patřičným indexem: echo $moje_pole[0]; //zobrazí leden reset end current next prev key list each array_walk sort, rsort asort, arsort in_array ZÁKLADNÍ FUNKCE PRO PRÁCI S POLEM přemístění pomyslného interního ukazatele pole na jeho začátek přemístění interního ukazatele na konec proměnné typu pole přečte hodnotu pole odpovídající aktuálnímu indexu dle pozice ukazatele přesouvá ukazatel na pozici odpovídající následujícímu indexu pole a čte jeho hodnotu před čtením aktuálního indexu proměnné typu pole je ukazatel přemístěn na předchozí index tuto funkci používáme v případě, pokud si nejsme jistí pozicí ukazatele nebo ji konkrétně nepotřebujeme umožňuje přiřadit hodnoty pole do definovaných proměnných lze využít nejen pro práci s uživatelskou proměnnou typu pole, ale také například pro načtení a zpracování datových kolekcí POST, GET, SESSION, nebo COOKIE používáme, pokud chceme, aby se každý prvek našeho pole stal parametrem pro funkci, resp. Aby se funkce provedla pro každý prvek pole seřazuje hodnoty, ale nejsou zachovávány indexy jednotlivých prvků seřazuje hodnoty a zachovává indexy jednotlivých prvků Metoda pro vyhledávání hodnoty v obsažené v poli 9

11 17. FORMULÁŘE - základní struktura formuláře by měla vypadat následovně: PŘÍKLAD <form action= xxx method= xxx onsubmit= xxx > položky formuláře odesílající tlačítko </form> - parametr ACTION = hodnota parametru určuje, kam se mají data z formuláře předat // syntaxe: action= - parametr METHOD = určuje, jakou metodou mají být formulářová data odeslána zpracovávacímu skriptu, existují dvě metody POST ukládá data do speciální kolekce $ _POST GET rovněž ukládá data do své speciální kolekce $ _GET, ale data jsou přenášena pomocí adresní řádky prohlížeče a jsou tudíž na očích uživateli a je možné je zaznamenat v různých log souborech - parametr ONSUBMIT = nejedná se vlastně ani o parametr, ale spíše o událost, která nastane po odeslání formuláře tlačítkem typu SUBMIT 10

12 18. PRVKY FORMULÁŘE - prvky formuláře se rozumí textové pole, seznam hodnot, zaškrtávací políčka, přepínače a další - TEXT = prvek formuláře používaným pro vstup řetězových nebo také numerických hodnot <input type= text name= název_položky value= počáteční_hodnota_položky size= délka_zobrazení_položky maxlength= maximální_délka_vyplněné_hodnoty > - vlastnosti: type daný typ formulářové položky, jeho hodnota je text name název formulářové položky value hodnota formulářové položky, není povinná, jedná se o předběžné vyplnění položky určitou hodnotou, která je ihned zobrazena size šířka položky při zobrazení maxlength maximální počet znaků, který je možné do položky vyplnit - SEZNAM = prvek známý též jako listbox je seznamem definovaných hodnot, z nichž je třeba vybrat minimálně jednu <select name= název_položky > <option value=hodnota_volby>název volby</option> <option value=hodnota_volby>název volby</option> <option value=hodnota_volby>název volby</option> </select> - ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO = prvek známý též jako check box je předurčen pro výběr jedné nebo více hodnot z definovaného seznamu <input type= checkbox name= název_položky value=hodnota_položky checked> - PŘEPÍNACÍ TLAČÍTKA = tlačítky typu radio buttons jsou obdobou zaškrtávacích políček s tím rozdílem, že je možné vybrat pouze jedinou z nabízených hodnot <input type= radio name= název_položky value=hodnota_položky checked> - TEXTOVÉ POLE = slouží pro zadávání rozsáhlejšího textu a právě z tohoto důvodu je navrženo tak, že na rozdíl od prvku TEXT lze definovat nejenom přípustný počet sloupců ale také řádků <textarea name= název_položky rows=počet_řádků cols=počet_sloupců>předvyplněná_hodnota</textarea> 11

13 - TLAČÍTKA = aby formuláře mohly být plně interaktivní, jsou zapotřebí také funkční tlačítka, výbava jazyka HTML nabízí taková tlačítka hned tři: SUBMIT = tlačítko, které způsobí odesílání vyplněných dat na server BUTTON = obyčejné tlačítko, které nedělá nic, dokud neošetříme jeho stisknutí metodou onclick v JavaScriptu RESET = speciální tlačítko, které vymaže všechna data z formuláře <input type= typ_tlačítka name= název_tlačítka value= text_na_tlačítku onclick= odkaz_na_javascriptovou_funkci > 19. OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI ZADANÝCH HODNOT - kontroly odeslaných dat se dají provádět dvěma způsoby, avšak každé z nich nese nějaké riziko: používání kontroly pouze před odesláním dat z formuláře vystavujeme se riziku, že uživatel bude mít v nastavení bezpečnosti svého prohlížeče vypnutou podporu JavaScriptu a tím pádem se žádná kontrola neprovede používání kontroly dat pouze na straně serveru ve své podstatě se jedná o bezesporu funkční možnost, ovšem pro každého uživatele bude časem jistě nepříjemné, že při jakékoli drobné chybě se bude znovu a znovu načítat webová stránka, což je podmínkou pro odesílání dat na server - KONTROLA PŘED ODESLÁNÍM FORMULÁŘE = abychom mohli zavolat kontrolní proceduru, musíme nejprve vytvořit javascriptovou funkci, která bude vracet logický výraz a tuto funkci volat při události formuláře OnSubmit: <script language="javascript"> <--! function checkform() { var retval retval = true if (document.all["název_testované_položky"].value == "testovaná hodnota") { alert("něco je špatně!"); document.all["název_testované_položky"].focus(); retval = false; } return retval; } --> </script> 12

14 PŘEHLED HLÁŠENÍ PRO KONTROLU PŘED ODESLÁNÍM FORMULÁŘE FUNKCE VLASTNOSTI alert confirm prompt window.alert( Něco je špatně! ); var jonebone = window.confirm( Nebyl vyplněn požadovaný parametr! Chcete pokračovat? ); var jmeno = window.prompt( Zdravím, Jak se jmenuješ? ); zobrazení informativního hlášení slouží k tomu, aby uživatel vzal na vědomí nějakou informaci zobrazení výzvy k potvrzení používáme v případě, pokud vyžadujeme nějakou interakci zobrazení výzvy k zadání údajů použijeme v případě, zda-li jsou zapotřebí zadat nějaké doplňující údaje - KONTROLA A ZPRACOVÁNÍ HODNOT NA SERVERU = kontrola, která nastává v okamžiku odeslání dat ke zpracování na server if ($jmeno == "" $prijmeni == ""): die("<font color='red'><b>chyba: nevyplnili jste vsechny polozky formulare</b></font>"); else: echo "Zpracovani formulare probehlo v poradku..."; endif; - DIE zastavuje další vykonávání skriptu zobrazením textové informace, která je parametrem funkce - pokud je odhalena chyba ve formuláři, je dobré nabídnout místo znovu prázdného formuláře korekturu, která jde vytvořit dvěma způsoby: JavaScript [funkce back]: <a href= formular.php onclick= javascript:window.history.back(); >Zpět na formulář</a> Inicializace formulářové proměnné: <input type= text name= testtext size= 20 value= <?= $testtext > - v praxi bývá lepší odlišit zdroj dat, respektive metodu, která bývá pro odeslání dat použita, data z formuláře můžeme dostat rovněž dvěma způsoby a to metodou POST a GET: $testtext = $_GET[ testtext ]; $testtext = $_GET[ testtextarea ]; echo $testtext<p>$testarea ; nebo $testtext = $_POST[ testtext ]; $testtext = $_POST[ testtextarea ]; echo $testtext<p>$testarea ; 13

15 20. KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ FORMULÁŘOVÝCH DAT - ochrana před nebezpečnými znaky = při programování je nutné mít se na pozoru speciálně před znaky, jako jsou uvozovky či apostrofy, avšak bohatě postačí, abychom si zapamatovali, že každý příkaz SQL, respektive jeho řetězové parametry, by měly být nejprve prověřeny skrze funkci addslashes: $jmeno = addslashes($http_get_vars[ jmeno ]); $sql = select * from hraci where jmeno = $jmeno ; echo $sql; - ve výsledku nám pak vyjde jak přípustný tak i nepřípustný parametr: PŘÍKLAD URL1: VÝSLEDEK 1: select * from hraci where jmeno = petr URL2: petr' VÝSLEDEK 2: select * from hraci where jmeno = \ petr 21. PRÁCE SE SOUBORY - načítání skriptů do skriptu = umožňuje vytvořit jediný univerzální soubor se skriptem, který se dá načíst následně i do ostatních programů - zvláštní přípona = pokud vybíráme souboru se skriptem koncovku, je vhodné příponu přidružit k php namapováním na php.exe, php.dll, či php4isapi.dll a pro naprostou bezpečnost je vhodné ukládat tyto soubory mimo strukturu webu - příkazy REQUIRE a INCLUDE = provádí načtení obsahu v místě jeho zápisu, rozdíl mezi těmito příkazy je však ten, že require vkládaný skript vloží pouze jedinkrát, i kdybychom příkaz zařadili víckrát například do smyčky require adresář/název_souboru_pro_načtení ; include adresář/název_souboru_pro_načtení ; 14

16 22. ČTENÍ A ZÁPIS DO TEXTOVÝCH SOUBORŮ - fopen = funkce, která vytvoří nový soubor či edituje soubor // syntaxe: fopen (název_souboru, mode [, použít_include_path]) PARAMETRY FUNKCE FOPEN r otevře soubor pouze pro čtení a umístí ukazatel na začátek souboru r+ otevře soubor pro zápis i čtení a ukazatel přemístí na začátek souboru, soubor již musí existovat w otevře soubor pro zápis nových dat a jeho původní obsah zruší, pokud soubor daného jména doposud neexistoval funkce jej vytvoří, z toho plyne že tento parametr se používá pro vytvoření nových souborů w+ obdobně jako předchozí hodnota parametru s tím rozdílem, že soubor lze také číst a otevře soubor pro zápis nových dat a umístí ukazatel na konec souboru, tzn. Že nová data budou připojena ke starým, pokud soubor zadaného jména neexistuje bude vytvořen a+ obdoba předchozí hodnoty parametru s tím rozdílem, že soubor lze opět číst FUNKCE PRO ČTENÍ, ZÁPIS A PRÁCI S TEXTOVÝMI SOUBORY file_exists umožňuje nám zjistit existenci souboru fclose otevřený datový soubor uzavře a ukončí možnost s ním pracovat fgets funkce čte data o zadané délce a odstraňuje ze souboru html a php tagy fgetc umožňuje ze souboru přečíst jediný znak fputs, fwrite zapíše řetězec do otevřeného datového souboru readfile funkce, která čte data ze souboru a vyvolává je na obrazovku copy slouží ke kopírování zdrojového souboru jinam if (!copy($file, $file,..bak )) { print ( Soubor $file se nepovedlo zkopírovat ); } rename změní název souboru if (!file_exists( index.php ) && rename ( default.php, testindex.php )) echo Soubor byl přejmenován ; unlink smaže soubor zadaného jména z disku if (unlink( test.txt )) echo Soubor byl smazán ; filesize zjistí velikost souboru v bajtech $size = filesize( test.txt ); echo Velikost souboru:.$size; filectime zjistí čas vytvoření souboru v sekundách uplynulých od data $cas = filectime( test.txt ); echo Vytvořeno:.date( d.m.y, $cas); filemtime zjistí čas poslední modifikace souboru v sekundách uplynulých od stejného data jako u minulé funkce 15

17 23. COOKIES - pomocí cookies ukládáme malé datové soubory na disku návštěvníka webu pomocí nich můžeme zjišťovat, jak často se k nám uživatel vrací, co ho nejvíce zajímá a tyto údaje poté využít při dalším vývoji - pro práci s cookies je nám nabízena jednoduchá funkce setcookie() a speciální datová lekce HTTP_COOKIE_VARS také zkráceně _COOKIE pro jejich načtení a následné zpracování - uložení dat jako cookies = základní funkcí pro práci s cookies je setcookie, slouží právě k uložení dat ve formě cookies u uživatele, syntaxe pak vypadá takto: setcookie (string name, string value, int expire, string path, string domain, int secure) - pro zjištění existence cookie můžeme využít standartní funkci ISSET [dále také určuje, zda je proměnná stanovená] 24. NAHRÁVÁNÍ SOUBORŮ NA WEB - formulář pro upload obsahuje speciální vlastnost, známou též jako enctype a to proto, že přenášená data mají dva různé typy obsahu jeden je standartní POST a jednou se přenáší binární data - nastavení umístění uploadovaných souborů, se většinou nalézá v PHP.ini, a to na řádku upload_tmp_dir SPECIÁLNÍ PROMĚNNÉ PRO UPLOADOVÁNÍ SOUBORŮ $the_file_name původní název souboru $the_file dočasný název souboru v temp adresáři $the_file_size velikost souboru v bajtech $the_file_type mime type souboru 16

18 25. SPRÁVA SESSIONS - session vždy musí začínat syntaxí session_start(); a to na samém počátku celého skriptu (avšak je zde i možnost tuto podmínku nastavit v konfiguračním souboru PHP.ini) - dobré je si také zapamatovat, jaký je rozdíl mezi session a cookies, protože zpočátku se vám může zdát, že se jedná prakticky o totéž, avšak: [!] cookies slouží k trvalému uchování informace v prohlížeči svázané s danou www doménou, ovšem sessions slouží k uchování informace na straně serveru vztahující se ke konkrétnímu návštěvníkovi po dobu sezení session.auto_start session.save_path session.cookie_lifetime session.gc_probability session.gc_maxlifetime session.use_cookies KONFIGURAČNÍ PARAMETRY PRO PHP.ini nabývá hodnot 0 = vypnuto / 1 = zapnuto a určuje, zda má být objekt session inicializován automaticky při požadavku na PHP stránku udává adresář, kam se soubory cookies dotyčné session budou ukládat specifikuje délku života cookie dané session v sekundách umožňuje při každé inicializaci objektu session odstranit veškerá stará a již nepotřebná data nastaví v sekundách maximální dobu platnosti hodnot uložených v session pokud parametr nabyde hodnoty 1, povolujeme tím využití klientských cookies pro účely dané session - VYTVOŘENÍ PROMĚNNÝCH PRO SESSION = práce se session začíná, jak již bylo řečeno session_start a ukončuje se pomocí session_destroy funkcí, která zruší veškerá data uložená v aktivní session, dále pak přiřazujeme hodnoty do objektu session pomocí session_register, kde je parametrem název proměnné a následně si ověříme její existenci pomocí funkce session_is_registered a samotný výpis provedeme za pomoci $_SESSION - ZRUŠENÍ PROMĚNNÝCH PRO SESSION = pro nejvyšší bezpečnost se využívá syntaxe unset($_session[ název_proměnné ]); a následně pro zrušení dat opět funkce session_destroy - VYPRŠENÍ ČASOVÉHO LIMITU PRO GENEROVÁNÍ STRÁNKY [TIMEOUT] = hodnota TimeOutu, je defaultně stanovena na 30 sekund, avšak PHP nabízí možnost tuto hodnotu upravovat pro každý skript zvlášt za pomoci funkce set_time_limit: //syntaxe: set_time_limit(900); - stanoví limit pro vygenerování stránky na 15 minut - existuje také alternativa v podobě funkce ignore_user_abord, která říká, že v provádění skriptu má pokračovat, i když klient ukončí činnost 17

19 POUŽITÁ LITERATURA [1] kniha: PHP PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY: 2. PŘEPRACOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ autor: JAKUB MACH vydavatelství: COMPUTER PRESS, a.s. -- BRNO, 2006 [2] web: url: TVORBA WEBU [1] [2] 18

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout. tel:

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout.   tel: Skripta ke školení Základy VBA vypracoval: Tomáš Herout e-mail: herout@helpmark.cz tel: 739 719 548 2016 Obsah TROCHA TEORIE VBA...2 ZPŮSOB ZÁPISU VE VBA...2 CO JE TO FUNKCE...2 CO JE TO PROCEDURA...2

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Hlavní funkce pro práci s řetězci

Hlavní funkce pro práci s řetězci Hlavní funkce pro práci s řetězci strtolower() Převede velká písmena v řetězci na malá echo strtolower ("PROgramáTOR"); // vypíše "programátor" strtoupper() Převede malá písmena v řetězci na velká echo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí!

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! Formuláře Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! HTML formuláře: Formuláře Možnost, jak uživatel může vložit obsah na web - odeslat data na server - zpracovat data ve

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

C2110 Operační systém UNIX a základy programování

C2110 Operační systém UNIX a základy programování C2110 Operační systém UNIX a základy programování 5. lekce Petr Kulhánek kulhanek@chemi.muni.cz Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno C2110 Operační systém

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Webové Aplikace (6. přednáška)

Webové Aplikace (6. přednáška) Webové Aplikace (6. přednáška) Co je to Webová Aplikace Co je to Webová Aplikace Klient/Server model uživatelské rozhraní běží na straně klienta (prohlížeč) "logika" programu běží na serveru klient (prohlížeč)

Více

MAXScript výukový kurz

MAXScript výukový kurz MAXScript výukový kurz Díl čtvrtý jazyk MAXScript, část I. Jan Melichar, březen 2008 Jan Melichar (aka JME) strana 1 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY... 5 OPERÁTORY... 6 PROMĚNNÉ... 6 POLE... 7 ZÁVĚREM...

Více

Sada 1 - PHP. 03. Proměnné, konstanty

Sada 1 - PHP. 03. Proměnné, konstanty S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 03. Proměnné, konstanty Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Definice funkce Funkce je pojmenovaná část programu, kterou lze dále zavolat v jiné části programu. V Pythonu je definována klíčovým slovem def. Za tímto

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 07. Základní příkazy vstup a výstup hodnot Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY

ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY Pokusíme se rozvětvit sktipt v Bashi ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY V této lekci budeme probírat podmínkové, tj., které nám pomohou rozvětvit skript a provádět určité pouze při

Více

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování 5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně budou uvedeny detaily týkající se operátorů. Doba nutná k nastudování

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

Stručný návod k programu Octave

Stručný návod k programu Octave Stručný návod k programu Octave Octave je interaktivní program vhodný pro technické výpočty. Je nápadně podobný programu MATLAB, na rozdíl od něho je zcela zadarmo. Jeho domovská vebová stránka je http://www.octave.org/,

Více

X36UNX 16. Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc. Zdeněk Sojka

X36UNX 16. Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc. Zdeněk Sojka X36UNX 16 Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc Zdeněk Sojka sojkaz1@fel.cvut.cz dc desk calculator - zadávání příkazů postfixově - data se ukládají do stacku - příkazy obyčejně pracují s jedním

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

ZPRO v "C" Ing. Vít Hanousek. verze 0.3

ZPRO v C Ing. Vít Hanousek. verze 0.3 verze 0.3 Hello World Nejjednoduší program ukazující vypsání textu. #include using namespace std; int main(void) { cout

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře Návrh a tvorba WWW stránek 1/8 Formuláře význam předávání hodnot od uživatele skriptům mezi značkami a základní atributy action definuje obslužný skript, nelze v XHTML method metoda, kterou

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

Proměnné a parametry. predn_08.odt :00:38 1

Proměnné a parametry. predn_08.odt :00:38 1 Proměnné a parametry predn_08.odt 16.04.2007 14:00:38 1 Proměnné a parametry Jméno proměnné - identifikátor [a-za-z_][a-za-z_0-9]* Hodnota proměnné textový řetězec celočíselná hodnota - ne v sh Přesun

Více

Kurz LSL skriptování. Shiny Iceberg 2009

Kurz LSL skriptování. Shiny Iceberg 2009 Kurz LSL skriptování Shiny Iceberg 2009 2 2 Kurz LSL skriptování Shiny Iceberg v Second Life od roku 2006 shiny.iceberg@virtualmagazine.cz Aktuální projekty virtualmagazine.cz Urbanica, Shinyland Bwindi

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU

PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU Prostředí, jazyk, zdrojový kód chceme-li posloupnost jistých příkazů používat opakovaně, případně z různých míst adresářové struktury, můžeme tuto posloupnost uložit souboru, který

Více

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST]

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [Aktualizace dokumentu: 27.8.2011 3:02:37 Verze dokumentu: 1.0 Obsah Obsah... 2 1. Struktura databáze a souborů... 3 2. Soubor registerdevice.php...

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 04. Datové typy, operace, logické operátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Skripty základy VB, vestavěné objekty, příklady

Skripty základy VB, vestavěné objekty, příklady Skripty základy VB, vestavěné objekty, příklady Tento dokument popisuje základy VB, vestavěné objekty, jejich metody a vlastnosti. Na závěr jsou uvedeny typické příklady použití. Stav ke dni: 9.12.2006

Více

Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky

Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky Vyučovací hodina 1vyučovací hodina: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové látky Shrnutí 5 min 20 min 15 min 5 min 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové

Více

Textové, datumové a časové funkce

Textové, datumové a časové funkce Textové, datumové a časové funkce EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.15 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Petr Blaha Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Cykly Základní funkce (matematické, textové,

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Ing. Petr Stránský VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Příkazy vstupu - definice Výstupním zařízením může být obrazovka, tiskárna nebo soubor. Jednotlivé údaje se zapisují pomocí příkazu WRITE nebo WRITELN. Příkaz

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete:

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete: LEKCE 6 Operátory V této lekci najdete: Aritmetické operátory...94 Porovnávací operátory...96 Operátor řetězení...97 Bitové logické operátory...97 Další operátory...101 92 ČÁST I: Programování v jazyce

Více

VISUAL BASIC. Přehled témat

VISUAL BASIC. Přehled témat VISUAL BASIC Přehled témat 1 ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ Co je to program? Kuchařský předpis, scénář k filmu,... Program posloupnost instrukcí Běh programu: postupné plnění instrukcí zpracovávání vstupních dat

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 4: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Řídící struktury Funkce Dynamická alokace paměti Ladění programu Kde najít další informace Poznámka: uvedené příklady jsou dostupné

Více

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox 02. HODINA Obsah: 1. Typy souborů a objektů 2. Ovládací prvky Label a TextBox 3. Základní příkazy a vlastnosti ovládacích prvků 4. Práce s objekty (ovládací prvky a jejich vlastnosti) 2.1 Typy souborů

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými (X36UNX, Jan Skalický, 2006) Pole homogenní lineární struktura implicitn ě s číselným rozsahem index ů 0...1023 (někde 4095) implicitn ě řetězcov ě orientovaná

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Sada 1 - PHP. 09. Formuláře

Sada 1 - PHP. 09. Formuláře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 09. Formuláře Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Úvod do programování. Lekce 1

Úvod do programování. Lekce 1 Úvod do programování Lekce 1 Základní pojmy vytvoření spustitelného kódu editor - psaní zdrojových souborů preprocesor - zpracování zdrojových souborů (vypuštění komentářů atd.) kompilátor (compiler) -

Více

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován.

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován. Instalace Produkt se neinstaluje. Stačí soubor uložit na libovolné místo na Vašem počítací (klikněte pravým tlačítkem a dejte 'uložit cíl jako ), pak jen spustit. Požadavky na software Produkt je odzkoušen

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 06. Proměnné, deklarace proměnných Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Formátové specifikace formátovací řetězce

Formátové specifikace formátovací řetězce 27.2.2007 Formátové specifikace formátovací řetězce - je to posloupnost podle které překladač pozná jaký formát má výstup mít - posloupnosti začínají znakem % a určující formát vstupu/výstupu - pokud chcete

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Drupal API 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Témata Práce s databází Bezpečnost práce s Drupalem Forms API Jak udělat vlastní modul Hooks Lokalizace 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 2 Práce s databází Drupal poskytuje

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 3: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Editace zdrojového kódu Překlad zdrojového kódu Základní datové typy, struktura, ukazatel, pole Načtení vstupních dat Poznámka: uvedené

Více

Práce s binárními soubory. Základy programování 2 Tomáš Kühr

Práce s binárními soubory. Základy programování 2 Tomáš Kühr Práce s binárními soubory Základy programování 2 Tomáš Kühr Binární soubory Mohou mít libovolnou strukturu Data jsou uložena ve stejné podobě jako v paměti za běhu programu Výhody: Pro uložení je potřeba

Více

Základy PHP. Josef Podstata. KTE/IZTT - Zpracování textu, tabulek a prezentací. Univerzita Palackého v Olomouci

Základy PHP. Josef Podstata. KTE/IZTT - Zpracování textu, tabulek a prezentací. Univerzita Palackého v Olomouci Základy PHP Josef Podstata KTE/IZTT - Zpracování textu, tabulek a prezentací Univerzita Palackého v Olomouci Tento výukový text slouží k seznámení se základy vývoje dynamických webových stránek za použití

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Database Research Group Úvod do databázových systémů Cvičení 3 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

HTTP. Webový server. generátor HTML stránek (CGI, Perl, PHP, Python, Ruby, Java, ASP.NET) zpracování požadavku/ odeslání odpovědi.

HTTP. Webový server. generátor HTML stránek (CGI, Perl, PHP, Python, Ruby, Java, ASP.NET) zpracování požadavku/ odeslání odpovědi. Základy jazyka PHP Martin Klíma Dynamický web Webový klient požadavek HTTP odpověď Stránka 1 Toto je dynamicky generovaná stránka x xxxx xx. zpracování požadavku/ odeslání odpovědi generátor HTML stránek

Více

LabView jako programovací jazyk II

LabView jako programovací jazyk II LabView jako programovací jazyk II - Popis jednotlivých funkcí palety Function II.část - Funkce Numeric, Array, Cluster Ing. Martin Bušek, Ph.D. Práce s daty typu NUMERIC Numerické funkce obsahuje funkce

Více

Úvod do programování 6. hodina

Úvod do programování 6. hodina Úvod do programování 6. hodina RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra informatiky a matematiky Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní 2015 Umíme z minulé hodiny Algoritmy Třídění pole: Selection

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 4. Textové řetězce, zápis dat do souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 4. Textové řetězce, zápis dat do souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 4. Textové řetězce, zápis dat do souboru Textové řetězce V jazyce C neexistuje typ proměnné, který by byl určen výhradně pro ukládání textu V jazyce C používáme

Více

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Začínáme vážně programovat Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Podmínky a cykly Dokončení stručného přehledu řídících struktur jazyka C. Složený příkaz, blok Pascalské

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.14 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 14 PHP- práce se soubory v PHP (3.část) Komplexní řešený příklad DUM je žáků průvodcem pro pochopení principu použití

Více

Jazyk C# a platforma.net

Jazyk C# a platforma.net Jazyk C# a platforma.net Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Pavel Štěpán, 2011 Syntaxe jazyka C# - 1. část BI-DNP Evropský sociální fond

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

Programování. Bc. Veronika Tomsová

Programování. Bc. Veronika Tomsová Programování Bc. Veronika Tomsová Regulární výrazy Regulární výrazy slouží k porovnání a zpracovaní textu PHP podporuje syntaxi POSIX-Extended Regulární výrazy jsou velice vhodné například k ověření emailové

Více

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Základy programování Úloha: Eratosthenovo síto Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Obsah 1 Zadání úkolu: 3 1.1 Zadání:............................... 3 1.2 Neformální zápis:.........................

Více

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více