Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu"

Transkript

1 Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Sochůrková Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation The influence of modern information technologies on the management of a hotel Klára Zapletalová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Martina Sochůrková Date of Submission: Prague 2013

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne

4 Děkuji své vedoucí práce Ing. Martině Sochůrkové za cenné podněty a rady v průběhu psaní diplomové práce, a svým rodičům za podporu během studia.

5 Abstrakt ZAPLETALOVÁ, K., Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Ve své diplomové práci na téma Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu se zabývám tím, jaké informační technologie hotely v současnosti využívají, jakým způsobem a jaký tyto technologie mají pravděpodobný směr vývoje v budoucnosti. Cílem mé práce bylo shrnout tyto technologie a porovnat je se skutečnou situací v hotelu, který zde nazývám hotelem X. V závěrečné části mé práce se zabývám navrhnutím IT strategie, která by měla být univerzální pomůckou pro hotely, které svoji strategii teprve hledají či jejichž strategie není dostatečně efektivní. Klíčová slova: hotelové systémy, informační technologie, internet, IT trendy, IT strategie, sociální sítě Abstract In my Master s Dissertation on the topic of The Influence of Modern Information Technologies on the Management of a Hotel I deal with the information technologies which are in the current time used in hotels, how are they used and which is the probable direction of their development in the future. The aim of my dissertation is to sum those technologies up and to compare them with the real situation in a hotel, which I here call Hotel X. In the final part I m suggesting an IT Strategy which could be an allpurpose aid for hotels which are still looking for their strategy or whose strategy is not effective enough. Keywords: hotel system, information technologies, internet, IT trends, IT strategy, social networks

6 OBSAH ÚVOD TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE JAKO SOUČÁST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vymezení základních pojmů Informační systém a jeho struktura TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ Trendy související s cestovním ruchem APLIKACE OSOBNÍ INFORMATIKY Definice osobní informatiky Technické prostředky osobní informatiky Rozdělení softwarových prostředků osobní informatiky SPRÁVA DOKUMENTŮ DMS Document Management System CMS Content Management System Systémy workflow HOTELOVÉ SYSTÉMY Rozdělení hotelových systémů Rezervační systémy Property Management System ANALYTICKÁ ČÁST SOUČASNÉ A BUDOUCÍ TRENDY POUŽÍVANÉ PŘI ŘÍZENÍ HOTELU INTERNET VŠEOBECNĚ Využití internetu ve vedení Hotelu X SOCIÁLNÍ SÍTĚ Využití sociálních sítí ve vedení Hotelu X E-MARKETING Využití e-marketingu ve vedení Hotelu X ZELENÉ IT Zelené IT ve vedení Hotelu X MOBILNÍ TELEFONY Využití mobilních telefonů ve vedení Hotelu X TELEVIZORY Využití televizorů ve vedení Hotelu X DALŠÍ IT TRENDY Context-aware computing Ochrana dat On-line obchod s aplikacemi Internet věcí BYOD Bring Your Own Device PŘEDPOVĚĎ SPOLEČNOSTI BRITISH TELECOMMUNICATIONS IT ODBORNÍCI V HOTELOVÉM PRŮMYSLU NÁVRHOVÁ ČÁST NÁVRH IT STRATEGIE PRO HOTELY Fáze analytická Fáze určení cíle Fáze identifikace Fáze přípravy Fáze shrnutí Fáze předání úkolů Fáze kontroly ZÁVĚR LITERATURA... 74

7 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Domácnosti s připojením k internetu Uživatelé internetu Zaměstnanci v podnicích v České republice používající ICT Vývoj počtu IT odborníků Absolventi IT oborů vysoké školy Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek 5 Obrázek 6 Obrázek 7 Obrázek 8 Obrázek 9 Obrázek 10 Obrázek 11 Prvky informačního systému Základní technické prostředky osobní informatiky Personal Area Network základní schéma Softwarové prostředky osobní informatiky Integrovaný hotelový systém Vyhledávač serveru Mobilní aplikace serveru Úvodní logo serveru Green IT Aplikace Fingi Mobilní aplikace hotelu Hilton Tabulka 1 Tabulka 2 Tabulka 3 Tabulka 4 Počet uživatelů serveru Podniky v České republice zpřístupňující zaměstnancům ICT Zaměstnanci a informační technologie v podnicích v České republice IT odborníci zaměstnaní v podnicích

8 Úvod Téma své diplomové práce jsem si vybrala ze dvou důvodů za prvé je to fakt, že informační technologie jsou poměrně novou a tedy velmi aktuální záležitostí, a přestože je většina z nás používá, stále zůstávají z velké části zahaleny tajemstvím. Používáme je bezmyšlenkovitě, ale vlastně nevíme, jak fungují a kolika různými způsoby je můžeme využívat ke svému prospěchu a ke zvýšení zisků společností, v nichž pracujeme. Vysoká škola hotelová z nás vychovává budoucí manažery a jakožto budoucí manažer bych o těchto záležitostech měla mít přehled. Druhým důvodem je fakt, že sama v hotelu pracuji a to na takové pozici, kde mám k informačním technologiím běžně přístup, respektive bez nich by vykonávání mé práce bylo o dost náročnější. Mám tedy možnost srovnání, jak práce s informačními technologiemi vypadá v teorii a jak naopak v praxi. To také bude cílem mé diplomové práce shromáždit přehledně nejdůležitější fakta o informačních technologiích, srovnat je, určit ty nejdůležitější, analyzovat je a uvést, jaká je současná situace v hotelích a jak by měla správně vypadat jinými slovy, jaký mají informační technologie vliv na řízení a rozhodovací procesy hotelu. Budu k tomu používat nástroje jako analýzu v jednotlivých kapitolách určím hlavní výhody a nevýhody konkrétních příkladů informačních technologií, jaké je jejich využití a jak mohou být při řízení nápomocny. Dále provedu komparativní analýzu na základě svých vlastních zkušeností z hotelu, který pro potřeby své diplomové práce budu označovat jako Hotel X a na základě informací, které při svém výzkumu získám, provedu predikci toho, jak se situace v oblasti informačních technologií bude dle mého názoru vyvíjet do budoucna. Označení příkladového hotelu jako Hotel X jsem zvolila z důvodu toho, aby nedošlo k neúmyslnému úniku některé z interních informací. Svoji diplomovou práci jsem rozdělila do tří kapitol v první, teoreticko-metodologické části shrnu nejdůležitější pojmy, které je třeba znát pro správné porozumění výzkumu, který obsahuje analytická část mé práce. Bude se jednat o informační technologie jako takové, jakou roli hrají v rámci informačních systémů a v rámci technologického prostředí. Zmíním, jaké druhy informačních technologií hotely a jejich zaměstnanci používají. Zaměřím se na správu informací, dat a dokumentů, jelikož to jsou podle mého názoru základní stavební kameny pro úspěšné fungování každého hotelu a jeho vedení by mělo vědět, jak s nimi správně zacházet. 8

9 Uvedu, co jsou to hotelové systémy, jaké druhy se v hotelích používají a k čemu slouží, jelikož se jedná o informační technologie stvořené speciálně pro potřeby hotelů. Okrajově se dotknu také obecných trendů, které se nyní v hotelích vyskytují a navážu tak na analytickou část svojí diplomové práce. Hlavní zdroj inspirace pro tvorbou teoretickou-metodologické části budu hledat v knize Mileny Tvrdíkové, která se jmenuje Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy, která je zdrojem mnoha podstatných informací pro tvorbu mé diplomové práce. Analytickou část budu koncipovat do jednotlivých kapitol, z nichž každá je důležitým aspektem, které by hotely v dnešní době měly brát v úvahu. Jedná se o IT trendy, které jsou v dnešní době v rámci řízení hotelů využívány a které mají potenciál rozvoje do budoucna. Patří mezi ně především internet jako takový a jeho součásti sociální sítě, e-marketing, green IT, ale také jiné informační technologie, jež se netýkají pouze přímo počítačů, a to chytré mobilní telefony nebo televizory. Ke každé z těchto kapitol pak přidám svůj komentář o tom, jaká je situace týkající se konkrétních trendů v Hotelu X a pomocí komparativní analýzy je zhodnotím. Zmíním i další trendy, které nejsou dnes ještě tolik známé či rozšířené. Pro srovnání výsledků své práce uvedu i analýzu provedenou společností British Telecommunications a analytickou část zakončím několika zmínkami o situaci, která panuje v současné době v odvětví hotelnictví ohledně toho, jak jsou v něm využívání IT odborníci a určím, jak se situace bude s největší pravděpodobností vyvíjet do budoucna. V analytické části své diplomové práce budu v rámci snahy o co nejaktuálnější údaje pracovat především s on-line zdroji a také statistikami Českého statistického úřadu, které mi budou sloužit jako podklady k predikci tohoto vývoje. V návrhové části své diplomové práci se zaměřím na výsledky zjištěné při tvorbě analytické části a na jejich základě navrhnu univerzální IT strategii, která, jak doufám, by mohla být inspirací pro hotelová zařízení, která na ní teprve pracují či jejichž strategie z nějakého důvodu není efektivní. Kromě mých vlastních závěrů mi bude inspirací kniha Davida McKeana IT Strategy & Technology Inovation. Jak jsem již zmínila, informační technologie jsou velmi aktuální záležitostí. Každý den o nich vznikají nové články a posudky, píší se o nich knihy. Jedná se o nesmírně dynamické odvětví, které zahrnuje obrovskou škálu nejrůznějších zařízení a prostředků. Budu se proto snažit pracovat s co nejaktuálnějšími zdroji a do své práce zahrnout alespoň ty, jež jsou v současné době nejdůležitější. 9

10 1. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST 1.1 Informační technologie jako součást informačních systémů Úlohou každého manažera by mělo být řízení firmy takovým způsobem, aby se neustále rozvíjela a dosahovala tak co největších zisků. Žádný manažer ale nemůže svou funkci plnit správně, aniž by měl dostatek informací. Je to jeden ze základních prvků, na nichž stavíme jakoukoliv konstruktivní činnost. Nikdy v minulosti jsme neměli tolik informací jako dnes a nikdy nebylo tak jednoduché je získávat. Stačí mít počítač, v něm internet a základní znalosti jeho používání, a můžeme získat téměř jakoukoliv informaci, na niž někdo formuloval odpověď. V první kapitole se budu zabývat tím, co vlastně pojem informace znamená, co jsou to informační technologie a informační systémy, k čemu slouží a jak je můžeme využívat Vymezení základních pojmů Začněme tedy úplně od začátku. Co je to informace? Na to neexistuje jednotná odpověď, definicí je obrovské množství. Zmíním jich zde několik, které se mi zdají nejvíce přesné a výstižné: Informace je čerpání zpráv nebo obsahu z vnějšího světa. (N. Wiener, 1948) Informace je vlastnost odstraňující apriorní neznalost jedince. (C. Shannon, 1949) Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. (N. Wiener, 1954) V nejobecnějším smyslu je informaci možno chápat jako míru uspořádanosti nebo organizovanosti. (J. Klír, M. Valach, 1965) Předávání (i uchování) informace je zásadně spojeno s výskytem nějaké množiny možností. Kee sdělování je tedy nutně zapotřebí množiny zpráv. To však není ještě všechno; informace, která je předávána příslušnou zprávou, závisí na množině, z níž je vybrána. 10

11 Předávaná informace není vnitřní vlastností individuální zprávy. (W. R. Ashby, 1956) 1 Toto je jen ukázka několika málo možností, jak lze definovat pojem informace. Nás ale bude zajímat, k čemu informace slouží a jak pro nás mohou být užitečné. Je totiž rozdíl mezi kvalitní a nekvalitní informací. Kvalitní informace snižuje naši neznalost nebo nejistotu v konkrétní situaci a je často kritickým faktorem úspěšnosti v podnikání. Taková informace musí být cílená, včasná, přesná, musí jí být přiměřené množství a musí být srozumitelná (prezentována vhodnou formou). Kvalitu informace ovlivňuje její cesta od zdroje k příjemci, protože na této cestě může být informace jak záměrně, tak neúmyslně zasažena chybami či zmanipulována, a to až do té míry, že se stává dezinformací. Vycházíme-li z teorie informace, pak informace je zpráva, která nám upřesňuje určitá fakta o jevech nebo objektech reálného světa. Její množství je vyjadřováno mírou neurčitosti, kterou zpráva odstraní, a vyjadřuje se v bitech. Co je ale důležité v současnosti se informace staly výrobním zdrojem, stejně jako pracovní síla, suroviny, výrobní zařízení či peníze. Je proto potřebně informace efektivně získávat a využívat je za podpory metod pro řízení informací. 2 Samotná informace je sice základem, ale přesto k rozhodovacímu procesu obvykle neposlouží. Abychom je mohli efektivněji využívat, seskupujeme informace do takzvaných informačních systémů. Informační sytém je systém umělý a řízený člověkem. Můžeme jej definovat buď jako soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení nebo jako obecně podpůrný systém pro systém řízení. Jestliže chceme projektovat sytém řízení jako takový, musíme znát, jaké jsou cíle, a informační systém řešit tak, aby tyto cíle podporoval. Všimněme si, co tyto definice mají společné shodují se v tom, že informační sytém je účelnou formou využití informačních technologií v sociálně-ekonomických systémech. Zde už narážíme na pojem informační technologie. Podívejme se tedy na definici tohoto pojmu. Informační technologie je to označení pro veškerou techniku zabývající se zpracováním informací (to znamená výpočetní, 1 GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. Praha: Grada, 2006., s TVRDÍKOVÁ, M Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, s

12 telekomunikační a organizační technika, ale také patřičné programové vybavení a organizační uspořádání) Informační systém a jeho struktura Informační sytém se skládá z následujících komponent: Hardware = technické prostředky - jedná se o počítačové systémy různého druhu a velikosti, doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou v případě potřeby propojeny prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na paměťový subsystém pro práci s velkými objemy dat Software = programové prostředky - jsou tvořené systémovými programy, řídícími chod počítače, efektivní prací s daty a komunikaci počítačového systému s reálným světem, a programy aplikačními, řešícími určité třídy úloh určitých tříd uživatelů Orgware = organizační prostředky - jsou tvořené souborem nařízení a pravidel, definujících provozování a využívání informačního systému a informačních technologií Peopleware = lidská složka - je řešením otázky adaptace a účinného fungování člověka v počítačovém prostředí, do kterého je vřazen reálný svět = informační zdroje, legislativa, normy - kontext informačního systému Má-li být informační systém firmy či instituce efektivní, nesmí být při jeho vývoji zanedbána žádná z jeho složek. 3 3 TVRDÍKOVÁ, M Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, s

13 Vzájemný vztah všech těchto složek znázorňuje následující obrázek: Obrázek 1 Prvky informačního systému 4 Zdroj: TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. To bylo stručné shrnutí základních pojmů, se kterými budu ve své diplomové práci pracovat. Víme tedy, co to informační technologie jsou a v následující kapitole se budu zabývat tím, jaké konkrétně to jsou a k čemu slouží. První věc, co mě v kontextu s tímto pojmem napadne, je slovo zjednodušení s tím, jak roste množství informací, se kterými běžný zaměstnanec musí pracovat, roste logicky potřeba je třídit a zpracovávat. Není ale v lidských silách pamatovat si všechny informace, které k výkonu práce potřebujeme. A tak vznikly informační technologie nejrůznější nástroje, které tyto informace pojmou a my je tak máme neustále k dispozici. Čím je daný nástroj sofistikovanější, tím je naše práce jednodušší a efektivnější. Podívejme se nyní na specifické druhy informačních technologií a jak fungují v technologickém prostředí. 1.2 Technologické prostředí Technologické prostředí je jednou z neoddělitelných složek hotelnictví. Je faktorem, který výrazně ovlivňuje život lidí i činnosti firem na Zemi. Každá nová technologie je silou tvůrčího ničení. Nové 4 TVRDÍKOVÁ, M Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, s

14 technologie způsobují zánik doposud užívaných technologií. Je tedy možné, že technologie tak, jak se o nich rozepisuji ve své diplomové práci, za 10 let již nebudou existovat, budou rozvinuty nebo modifikovány do podoby, která se současnými trendy bude mít společného jen málo. Tento vývoj i důsledky působení nových technologií totiž nejde zcela přesně předvídat. Technologické prostředí zahrnuje faktory, které vytvářejí nové technologie, a tím i nové produkty a nové příležitosti na trhu. Mezi tyto faktory patří technologické trendy, technologický vývoj, rychlost technologických změn, nároky na investice, výzkum, drobná zlepšení, vládní regulace a mnoho dalších. V hotelnictví dnes platí (a mnozí hoteliéři to již pochopili), že hostům ke spokojenosti nestačí jen klidný spánek a dobré jídlo, ale vyžadují technologický komfort, tak jak jsou na něj zvyklí z domova či zaměstnání. Dynamika využití technologií v hotelovém prostředí je obrovská. Bezdrátové připojení, videokonference, elektronická navigace či HD rozlišení jsou dnes součástí hotelových nabídek všech moderních hotelů. Tento trend se netýká jen pokojů a zázemí, ale stále více se objevuje i ve veřejných prostorách a jednacích místnostech Trendy související s cestovním ruchem Těchto trendů je samozřejmě obrovské množství, nejedná se pochopitelně jen o informační technologie, přestože jsou důležitou součástí, ale pro lepší představu uvádím i jiné: mění se administrativní technika, telekomunikační technika, informační technologie, dopravní prostředky jsou rychlejší, bezpečnější a pohodlnější, objevují se stále novější technologie pro přípravu jídel a jejich zpracování, pro přípravu polotovarů, nové technologie v oblasti stavebnictví, vytápění, využití tepelné energie, nové čistící technologie a v neposlední řadě roste vliv automatizace. Všechny tyto aspekty mají dopad na cestovní ruch obecně informační technologie, centrální systémy rezervování či využívání internetu jako distribuční cesty vedou k urychlování výměny informací a rozhodování návštěvníků i obchodní činnosti; nákup prostřednictvím internetu pozmění roli národních turistick ých organizací a posílí roli e- marketingu; vzroste potřeba spolehlivých online rezervací ze strany zkušených turistů; klasické způsoby cestování budou ustupovat na úkor vysokorychlostních vlaků, supersonických lodí a nízkonákladových přepravců, přesto ale klasická silniční doprava bude stát před problémem přesycení vzhledem k nárůstu počtu aut; lepší dostupnost přímých 14

15 vlakových a leteckých spojení bude stimulovat poptávku po prodloužených víkendech a krátkodobějších pobytech ve městech v zahraničí, klesne význam autobusové dopravy; u přípravy jídel stejně jako u ostatních složek bude kladen důraz na rychlost, rozmanitost a složení atd. 5 Nyní přejdu od obecné roviny toho, jak technologie působí na cestovní ruch ke konkrétnější složce a sice informačním technologiím. V této kapitole se budu věnovat některým příkladům jejich podoby a využití. Pokusím se popsat, jaké technologie jsou dnes ve správě hotelu nezbytné, což ukážu na příkladu aplikace osobní informatiky a budu pokračovat tím, co považuji za základní nezbytnost k efektivnímu používání informačních technologií, a tou jsou dokumenty a jejich správa. 1.3 Aplikace osobní informatiky V této kapitole zrekapituluji základní softwarové nástroje pro osobní potřeby uživatele, se kterými většina z nás dnes již denně pracuje. Představují širokou škálu nejrůznějších softwarových a technických prostředků, které jsou mezi sebou více či méně provázány. Jedná se o nástroje, bez kterých by chod v žádném z moderních hotelů již nemohl řádně fungovat Definice osobní informatiky Osobní informatiku tedy chápeme jako systém softwarových a technických prostředků informatiky a jejich využití převážně při práci jednotlivce převážně proto, že s nimi uživatelé pracují ve většině případů zcela individuálně, ale na druhé straně se tyto prostředky stávají součástí jiných rozsáhlejších systémů. Osobní informatika tak představuje kombinace nejrůznějších technických a softwarových prostředků Technické prostředky osobní informatiky Jak jsme se již řekli, vývoj techniky v průběhu času nesmírně pokročil. Pokud bychom vyslovili pojem technika pro osobní informatiku ještě nedávno, byl by tím chápán jeden standardní počítač. V dnešní době 5 JAKUBÍKOVÁ, D., Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada, s

16 pod tímto pojmem chápeme nejen stolní počítač, ale také notebook, mobilní telefon, PDA (Personal Digital Assistant neboli osobní digitální pomocník, což je malý kapesní počítač) a další. Schéma základních technických prostředků osobní informatiky můžeme vidět na následujícím obrázku: Obrázek 2 Základní technické prostředky osobní informatiky Zdroj: GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. Jak roste počet těchto technických prostředků, roste i potřeba je vzájemně provazovat, respektive integrovat a stejně tak je propojovat do dalších veřejných nebo privátních sítí. Vyjádřením integrace prostředků na úrovni osobní informatiky jsou tzv. osobní sítě, tedy PAN (Personal Area Network). Obrázek 3 Personal Area Network základní schéma 6 Zdroj: GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. 6 GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. Praha: Grada, s

17 Uživatelé používají prostředky osobní informatiky pro velmi rozdílné druhy činností, a proto softwarové prostředky osobní informatiky zahrnují širokou škálu aplikací: Obrázek 4 Softwarové prostředky osobní informatiky 7 Zdroj: GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika. Toto schéma představuje ty nejpoužívanější a pro práci uživatele i nejvýznamnější typy dat, a široké možnosti zpracování dat v osobní informatice, které zahrnují zpracování různých druhů dat od textů, tabulek až po grafická data či osobní databáze. Tato data je možné publikovat v různých formách, v rozdílném prostředí, buď ve formě dokumentu či elektronické prezentace nebo prostřednictvím webové prezentace Rozdělení softwarových prostředků osobní informatiky Jelikož těchto nástrojů je opravdu velké množství, můžeme je pro lepší přehlednost rozdělit do několika skupin. Ke každé skupině uvedu i konkrétní příklady, které jsou v prostředí českých podniků, tj. i hotelů, nejčastěji používány. Jsou to: 7 GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika. Praha: Grada, s

18 Základní kancelářské prostředky zajišťují zpracováni dokumentů při individuální práci nebo v administrativě. Patří sem prostředky pro: Zpracování textů textové editory (MS Word, WordPerfect, ) Zpracování tabulek tabulkové kalkulátory, respektive spreadsheet (MS Excel, Quattro Pro, ) Zpracování schémat a prezentací grafické editory (MS PowerPoint, MS Visio, ) Zpracování osobních databází osobní databáze (MS Access, FoxPro, Paradox, dbase, ) Zpracování www stránek editory www stránek, respektive TML editory (Macromedia Dreamweaver, HomeSite, JTML editor Yugie 4.3, ) Komunikační prostředky představují zejména elektronickou komunikaci mezi jednotlivci nebo komunikaci s dostupnými informačními zdroji. Patří sem prostředky pro: Elektronickou poštu (MS Outlook, Lotus Notes, Mozilla Thunderbird, ) Prohlížení webových zdrojů webové prohlížeče, respektive browsery (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, ) Ostatní komunikační prostředky pro on-line komunikaci v síti internet (Atlas ICQ, Skype, blog, chat, ) Organizační prostředky slouží pro plánování a organizování vlastní práce. Umožňují rozsáhlejší kooperace a sdílení dat mezi pracovníky týmu. Patří sem prostředky pro plánování a řízení projektů. Přestože jsou obvykle zahrnovány do software pro skupinovou spolupráci, mohou se také velmi efektivně používat na individuální úrovni (MS Project, On Target, InstantTeam, Gantt Project, Imendio Planner, ) Dále se používají také programy, které spíše než se samotným předáním či získáním informace slouží k jejímu (například grafickému) zpracování: Prostředky pro práci s grafikou slouží pro pořízení, úpravy a archivaci obrazových dat. Programy můžeme rozdělit do následujících skupin: 18

19 Zpracování rastrové grafiky programy pro malování nebo úpravu digitální fotografie, podpůrné programy, fotoalba, aj. (Adobe Photoshop, Corel Photopaint, Zoner PhotoStudio, InfranView, XNView, ) Zpracování vektorové grafiky a ilustrací (Corel Draw, Adobe Illustrator, Zoner Callisto, Xara Xtreme, ) Zpracování dvojrozměrných animací (GIF Movie Gear, Zoner GIF Animator, ) 3D modelování neboli vytváření trojrozměrných modelů (Blender, Google SketchUp, VariCAD, Cinema 4D, ) Zpracování videa (Pinnacle Studio, Ulead Video Studio, Adobe Premiere Pro, Corel Video Studio, Virtual Dub, ) Prostředky pro sazbu publikací sazba dokumentu spočívá ve vkládání textu, obrázků a grafiky a jejich umístění na stránku dokumentu. Texty a obrázky můžeme jednoduše upravit (umístění textu, jeho úprava a formát písma, úpravy velikosti obrázku atd.). Sázecí programy nabízejí celou řadu funkcí, počínaje přečtením mnoha datových formátů až po pokročilou přípravu dokumentu pro tisk, včetně barevné separace, podpory řízení správy barev aj. (Adobe InDesign, QuarkXpress, MS Publisher, Corel Ventura, Scribus, ) Ostatní prostředky osobní informatiky slouží k doplnění předchozích programů. Patří k nim: Souborové manažery pro práci se soubory a adresáři, které nabízejí funkce pro pojmenování souborů, vyhledávání, kopírování či přesun souborů, komprimační funkce aj. (Bortin Commander, Total Commander, Průzkumník Windows, Servant Salamander, ) Programy pro snímání obrazovky, které umožňují zachytit otisk obrazovky, který lze použít pro dokumentaci. Programy dokážou zachytit celou obrazovku nebo jen její část. Lze zachytit buď jednotlivé snímky, nebo celou sekvenci snímků, které lze uložit jako videozáznam (ScreenShots, Snaqlt, CamStudio, ) Programy pro úpravu multimediálních dat. Tato skupina představuje širokou škálu programů pro podporu práce s multimediálními daty (obraz, zvuk, animace, video). Tyto programy umožňují uživatelům připravit různé druhy dat pro 19

20 další využití, například v elektronických prezentacích. Aplikace zahrnují konvertory, kodeky, programy pro titulkování, zvuková alba aj. Antivirové prostředky zahrnující programy pro zabezpečení ochrany počítače anti-spyware, firewally (Avast! Antivirus, AVG Anti-Virus, Bortin Symantec, Norman Antivirus, NOD 32, ESET Smart Security, ) 8 V další kapitole se podrobněji rozepíšu o systémech správy dokumentů, neboť jsou v technologickém prostředí zásadními a základními zdroji informací. 1.4 Správa dokumentů Dokumenty jsou v tomto případě myšleny elektronické dokumenty ty lze s rozvojem informačních a komunikačních technologií zpracovávat stále ve větší míře, vzhledem ke konstantnímu nárůstu množství informací a přirozené potřebě jejich zpracování. Nese to s sebou i další výhody například lepší možnosti sdílení informací a umožnění všeobecného přístupu k veřejným informacím. Přirozeným důsledkem je tak automatizace. Automatizace pokud chceme efektivně řídit jakýkoliv podnik, je automatizace dnes již nezbytností. Přináší s sebou přehlednost, dostupnost, sdělitelnost, aktuálnost, flexibilitu, zvýšení informovanosti a mnoho dalších výhod. V praxi sledujeme tři úrovně automatizace: Oddělené firemní úlohy jsou používány základní kancelářské aplikace (konkrétně se jedná o tabulkové procesory, textové editory, prezentační programy, databázové programy či ). Úlohy jsou oddělení, data si uživatelé předávají prostřednictvím vnějších paměťových médií, případně sdílených adresářů v počítačové síti. Pro tuto úroveň je typické vícenásobné uložení dat a problémy se zajištěním aktuálnosti a dostupnosti dat v okamžiku jejich potřeby. Propojení firemních úloh cílem je datové propojení firemních aplikací. Uživatelé spolupracují v týmech, výsledky jsou prezentovány v elektronické podobě v rámci podnikových 8 GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika. Praha: Grada, s

21 informačních systémů. Dokumenty jsou ukládány a spravovány jednotným systém pro správu dokumentů, pracuje se s elektronickými dokumenty získanými skenováním, s elektronickými formuláři nebo y. Vzájemný počítačová komunikace je podpořena aplikacemi nazývanými groupware. Celková integrace firemních úloh propojení administrativního systému s podnikovými aplikacemi. Integrace na úrovni firemních činností (procesů). Automatizují se procesy, které jsou s informacemi a dokumenty spojeny. Pro automatizaci firemních procesů a řízení oběhu dokumentů jsou zaváděny aplikace nazývané workflow systémy (o těch se zmíním podrobněji níže). To samo o sobě ale ke zvládání tak obrovského množství informací nestačí. Existují ale soubory nástrojů a technologií, které slouží především ke tvorbě, ukládání, zpracování, sdílení, distribuci a publikování informací bez ohledu na jejich formát. 9 Musíme ale rozlišovat programy sloužící ke správě dokumentů samotných a programy sloužící ke správě obsahu dokumentů. Na základě toho rozlišujeme dva systémy DMS a CMS DMS Document Management System Tento systém se česky označuje jako Systém správy dokumentů. Jedná se o nástroje, které slouží k zajištění správy, sdílení a zpracování dokumentů. Mezi nejvýznamnějšími funkcemi, které tento systém odlišují od klasického uložení dokumentu v počítači, můžeme najít například: Verzování dokumentu vytvoříme-li dokument, považujeme jej za směrodatný a v dané chvíli platný. Většina dokumentů ale není po svém pořízení neměnná a tak v průběhu času je třeba dokumenty často modifikovat a doplňovat. Výhodou v tomto systému je zachycení historie dokumentu, včetně vyznačení provedených změn (revizi), stejně jako možnost označení aktuálně platné verze dokumentu a možnost jednoduše se vracet k předchozím verzím. Podpora definice životního cyklu dokumentu zahrnuje například princip třídění dokumentů do schránek, kdy ke každé schránce jsou 9 TVRDÍKOVÁ, M Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, s

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr.

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Diplomová práce Bc. Veronika Sokolová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: VŠH MHL Management hotelnictví

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více