Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu"

Transkript

1 Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Sochůrková Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation The influence of modern information technologies on the management of a hotel Klára Zapletalová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Martina Sochůrková Date of Submission: Prague 2013

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne

4 Děkuji své vedoucí práce Ing. Martině Sochůrkové za cenné podněty a rady v průběhu psaní diplomové práce, a svým rodičům za podporu během studia.

5 Abstrakt ZAPLETALOVÁ, K., Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Ve své diplomové práci na téma Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu se zabývám tím, jaké informační technologie hotely v současnosti využívají, jakým způsobem a jaký tyto technologie mají pravděpodobný směr vývoje v budoucnosti. Cílem mé práce bylo shrnout tyto technologie a porovnat je se skutečnou situací v hotelu, který zde nazývám hotelem X. V závěrečné části mé práce se zabývám navrhnutím IT strategie, která by měla být univerzální pomůckou pro hotely, které svoji strategii teprve hledají či jejichž strategie není dostatečně efektivní. Klíčová slova: hotelové systémy, informační technologie, internet, IT trendy, IT strategie, sociální sítě Abstract In my Master s Dissertation on the topic of The Influence of Modern Information Technologies on the Management of a Hotel I deal with the information technologies which are in the current time used in hotels, how are they used and which is the probable direction of their development in the future. The aim of my dissertation is to sum those technologies up and to compare them with the real situation in a hotel, which I here call Hotel X. In the final part I m suggesting an IT Strategy which could be an allpurpose aid for hotels which are still looking for their strategy or whose strategy is not effective enough. Keywords: hotel system, information technologies, internet, IT trends, IT strategy, social networks

6 OBSAH ÚVOD TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE JAKO SOUČÁST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vymezení základních pojmů Informační systém a jeho struktura TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ Trendy související s cestovním ruchem APLIKACE OSOBNÍ INFORMATIKY Definice osobní informatiky Technické prostředky osobní informatiky Rozdělení softwarových prostředků osobní informatiky SPRÁVA DOKUMENTŮ DMS Document Management System CMS Content Management System Systémy workflow HOTELOVÉ SYSTÉMY Rozdělení hotelových systémů Rezervační systémy Property Management System ANALYTICKÁ ČÁST SOUČASNÉ A BUDOUCÍ TRENDY POUŽÍVANÉ PŘI ŘÍZENÍ HOTELU INTERNET VŠEOBECNĚ Využití internetu ve vedení Hotelu X SOCIÁLNÍ SÍTĚ Využití sociálních sítí ve vedení Hotelu X E-MARKETING Využití e-marketingu ve vedení Hotelu X ZELENÉ IT Zelené IT ve vedení Hotelu X MOBILNÍ TELEFONY Využití mobilních telefonů ve vedení Hotelu X TELEVIZORY Využití televizorů ve vedení Hotelu X DALŠÍ IT TRENDY Context-aware computing Ochrana dat On-line obchod s aplikacemi Internet věcí BYOD Bring Your Own Device PŘEDPOVĚĎ SPOLEČNOSTI BRITISH TELECOMMUNICATIONS IT ODBORNÍCI V HOTELOVÉM PRŮMYSLU NÁVRHOVÁ ČÁST NÁVRH IT STRATEGIE PRO HOTELY Fáze analytická Fáze určení cíle Fáze identifikace Fáze přípravy Fáze shrnutí Fáze předání úkolů Fáze kontroly ZÁVĚR LITERATURA... 74

7 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Domácnosti s připojením k internetu Uživatelé internetu Zaměstnanci v podnicích v České republice používající ICT Vývoj počtu IT odborníků Absolventi IT oborů vysoké školy Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek 5 Obrázek 6 Obrázek 7 Obrázek 8 Obrázek 9 Obrázek 10 Obrázek 11 Prvky informačního systému Základní technické prostředky osobní informatiky Personal Area Network základní schéma Softwarové prostředky osobní informatiky Integrovaný hotelový systém Vyhledávač serveru Mobilní aplikace serveru Úvodní logo serveru Green IT Aplikace Fingi Mobilní aplikace hotelu Hilton Tabulka 1 Tabulka 2 Tabulka 3 Tabulka 4 Počet uživatelů serveru Podniky v České republice zpřístupňující zaměstnancům ICT Zaměstnanci a informační technologie v podnicích v České republice IT odborníci zaměstnaní v podnicích

8 Úvod Téma své diplomové práce jsem si vybrala ze dvou důvodů za prvé je to fakt, že informační technologie jsou poměrně novou a tedy velmi aktuální záležitostí, a přestože je většina z nás používá, stále zůstávají z velké části zahaleny tajemstvím. Používáme je bezmyšlenkovitě, ale vlastně nevíme, jak fungují a kolika různými způsoby je můžeme využívat ke svému prospěchu a ke zvýšení zisků společností, v nichž pracujeme. Vysoká škola hotelová z nás vychovává budoucí manažery a jakožto budoucí manažer bych o těchto záležitostech měla mít přehled. Druhým důvodem je fakt, že sama v hotelu pracuji a to na takové pozici, kde mám k informačním technologiím běžně přístup, respektive bez nich by vykonávání mé práce bylo o dost náročnější. Mám tedy možnost srovnání, jak práce s informačními technologiemi vypadá v teorii a jak naopak v praxi. To také bude cílem mé diplomové práce shromáždit přehledně nejdůležitější fakta o informačních technologiích, srovnat je, určit ty nejdůležitější, analyzovat je a uvést, jaká je současná situace v hotelích a jak by měla správně vypadat jinými slovy, jaký mají informační technologie vliv na řízení a rozhodovací procesy hotelu. Budu k tomu používat nástroje jako analýzu v jednotlivých kapitolách určím hlavní výhody a nevýhody konkrétních příkladů informačních technologií, jaké je jejich využití a jak mohou být při řízení nápomocny. Dále provedu komparativní analýzu na základě svých vlastních zkušeností z hotelu, který pro potřeby své diplomové práce budu označovat jako Hotel X a na základě informací, které při svém výzkumu získám, provedu predikci toho, jak se situace v oblasti informačních technologií bude dle mého názoru vyvíjet do budoucna. Označení příkladového hotelu jako Hotel X jsem zvolila z důvodu toho, aby nedošlo k neúmyslnému úniku některé z interních informací. Svoji diplomovou práci jsem rozdělila do tří kapitol v první, teoreticko-metodologické části shrnu nejdůležitější pojmy, které je třeba znát pro správné porozumění výzkumu, který obsahuje analytická část mé práce. Bude se jednat o informační technologie jako takové, jakou roli hrají v rámci informačních systémů a v rámci technologického prostředí. Zmíním, jaké druhy informačních technologií hotely a jejich zaměstnanci používají. Zaměřím se na správu informací, dat a dokumentů, jelikož to jsou podle mého názoru základní stavební kameny pro úspěšné fungování každého hotelu a jeho vedení by mělo vědět, jak s nimi správně zacházet. 8

9 Uvedu, co jsou to hotelové systémy, jaké druhy se v hotelích používají a k čemu slouží, jelikož se jedná o informační technologie stvořené speciálně pro potřeby hotelů. Okrajově se dotknu také obecných trendů, které se nyní v hotelích vyskytují a navážu tak na analytickou část svojí diplomové práce. Hlavní zdroj inspirace pro tvorbou teoretickou-metodologické části budu hledat v knize Mileny Tvrdíkové, která se jmenuje Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy, která je zdrojem mnoha podstatných informací pro tvorbu mé diplomové práce. Analytickou část budu koncipovat do jednotlivých kapitol, z nichž každá je důležitým aspektem, které by hotely v dnešní době měly brát v úvahu. Jedná se o IT trendy, které jsou v dnešní době v rámci řízení hotelů využívány a které mají potenciál rozvoje do budoucna. Patří mezi ně především internet jako takový a jeho součásti sociální sítě, e-marketing, green IT, ale také jiné informační technologie, jež se netýkají pouze přímo počítačů, a to chytré mobilní telefony nebo televizory. Ke každé z těchto kapitol pak přidám svůj komentář o tom, jaká je situace týkající se konkrétních trendů v Hotelu X a pomocí komparativní analýzy je zhodnotím. Zmíním i další trendy, které nejsou dnes ještě tolik známé či rozšířené. Pro srovnání výsledků své práce uvedu i analýzu provedenou společností British Telecommunications a analytickou část zakončím několika zmínkami o situaci, která panuje v současné době v odvětví hotelnictví ohledně toho, jak jsou v něm využívání IT odborníci a určím, jak se situace bude s největší pravděpodobností vyvíjet do budoucna. V analytické části své diplomové práce budu v rámci snahy o co nejaktuálnější údaje pracovat především s on-line zdroji a také statistikami Českého statistického úřadu, které mi budou sloužit jako podklady k predikci tohoto vývoje. V návrhové části své diplomové práci se zaměřím na výsledky zjištěné při tvorbě analytické části a na jejich základě navrhnu univerzální IT strategii, která, jak doufám, by mohla být inspirací pro hotelová zařízení, která na ní teprve pracují či jejichž strategie z nějakého důvodu není efektivní. Kromě mých vlastních závěrů mi bude inspirací kniha Davida McKeana IT Strategy & Technology Inovation. Jak jsem již zmínila, informační technologie jsou velmi aktuální záležitostí. Každý den o nich vznikají nové články a posudky, píší se o nich knihy. Jedná se o nesmírně dynamické odvětví, které zahrnuje obrovskou škálu nejrůznějších zařízení a prostředků. Budu se proto snažit pracovat s co nejaktuálnějšími zdroji a do své práce zahrnout alespoň ty, jež jsou v současné době nejdůležitější. 9

10 1. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST 1.1 Informační technologie jako součást informačních systémů Úlohou každého manažera by mělo být řízení firmy takovým způsobem, aby se neustále rozvíjela a dosahovala tak co největších zisků. Žádný manažer ale nemůže svou funkci plnit správně, aniž by měl dostatek informací. Je to jeden ze základních prvků, na nichž stavíme jakoukoliv konstruktivní činnost. Nikdy v minulosti jsme neměli tolik informací jako dnes a nikdy nebylo tak jednoduché je získávat. Stačí mít počítač, v něm internet a základní znalosti jeho používání, a můžeme získat téměř jakoukoliv informaci, na niž někdo formuloval odpověď. V první kapitole se budu zabývat tím, co vlastně pojem informace znamená, co jsou to informační technologie a informační systémy, k čemu slouží a jak je můžeme využívat Vymezení základních pojmů Začněme tedy úplně od začátku. Co je to informace? Na to neexistuje jednotná odpověď, definicí je obrovské množství. Zmíním jich zde několik, které se mi zdají nejvíce přesné a výstižné: Informace je čerpání zpráv nebo obsahu z vnějšího světa. (N. Wiener, 1948) Informace je vlastnost odstraňující apriorní neznalost jedince. (C. Shannon, 1949) Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. (N. Wiener, 1954) V nejobecnějším smyslu je informaci možno chápat jako míru uspořádanosti nebo organizovanosti. (J. Klír, M. Valach, 1965) Předávání (i uchování) informace je zásadně spojeno s výskytem nějaké množiny možností. Kee sdělování je tedy nutně zapotřebí množiny zpráv. To však není ještě všechno; informace, která je předávána příslušnou zprávou, závisí na množině, z níž je vybrána. 10

11 Předávaná informace není vnitřní vlastností individuální zprávy. (W. R. Ashby, 1956) 1 Toto je jen ukázka několika málo možností, jak lze definovat pojem informace. Nás ale bude zajímat, k čemu informace slouží a jak pro nás mohou být užitečné. Je totiž rozdíl mezi kvalitní a nekvalitní informací. Kvalitní informace snižuje naši neznalost nebo nejistotu v konkrétní situaci a je často kritickým faktorem úspěšnosti v podnikání. Taková informace musí být cílená, včasná, přesná, musí jí být přiměřené množství a musí být srozumitelná (prezentována vhodnou formou). Kvalitu informace ovlivňuje její cesta od zdroje k příjemci, protože na této cestě může být informace jak záměrně, tak neúmyslně zasažena chybami či zmanipulována, a to až do té míry, že se stává dezinformací. Vycházíme-li z teorie informace, pak informace je zpráva, která nám upřesňuje určitá fakta o jevech nebo objektech reálného světa. Její množství je vyjadřováno mírou neurčitosti, kterou zpráva odstraní, a vyjadřuje se v bitech. Co je ale důležité v současnosti se informace staly výrobním zdrojem, stejně jako pracovní síla, suroviny, výrobní zařízení či peníze. Je proto potřebně informace efektivně získávat a využívat je za podpory metod pro řízení informací. 2 Samotná informace je sice základem, ale přesto k rozhodovacímu procesu obvykle neposlouží. Abychom je mohli efektivněji využívat, seskupujeme informace do takzvaných informačních systémů. Informační sytém je systém umělý a řízený člověkem. Můžeme jej definovat buď jako soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení nebo jako obecně podpůrný systém pro systém řízení. Jestliže chceme projektovat sytém řízení jako takový, musíme znát, jaké jsou cíle, a informační systém řešit tak, aby tyto cíle podporoval. Všimněme si, co tyto definice mají společné shodují se v tom, že informační sytém je účelnou formou využití informačních technologií v sociálně-ekonomických systémech. Zde už narážíme na pojem informační technologie. Podívejme se tedy na definici tohoto pojmu. Informační technologie je to označení pro veškerou techniku zabývající se zpracováním informací (to znamená výpočetní, 1 GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. Praha: Grada, 2006., s TVRDÍKOVÁ, M Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, s

12 telekomunikační a organizační technika, ale také patřičné programové vybavení a organizační uspořádání) Informační systém a jeho struktura Informační sytém se skládá z následujících komponent: Hardware = technické prostředky - jedná se o počítačové systémy různého druhu a velikosti, doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou v případě potřeby propojeny prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na paměťový subsystém pro práci s velkými objemy dat Software = programové prostředky - jsou tvořené systémovými programy, řídícími chod počítače, efektivní prací s daty a komunikaci počítačového systému s reálným světem, a programy aplikačními, řešícími určité třídy úloh určitých tříd uživatelů Orgware = organizační prostředky - jsou tvořené souborem nařízení a pravidel, definujících provozování a využívání informačního systému a informačních technologií Peopleware = lidská složka - je řešením otázky adaptace a účinného fungování člověka v počítačovém prostředí, do kterého je vřazen reálný svět = informační zdroje, legislativa, normy - kontext informačního systému Má-li být informační systém firmy či instituce efektivní, nesmí být při jeho vývoji zanedbána žádná z jeho složek. 3 3 TVRDÍKOVÁ, M Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, s

13 Vzájemný vztah všech těchto složek znázorňuje následující obrázek: Obrázek 1 Prvky informačního systému 4 Zdroj: TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. To bylo stručné shrnutí základních pojmů, se kterými budu ve své diplomové práci pracovat. Víme tedy, co to informační technologie jsou a v následující kapitole se budu zabývat tím, jaké konkrétně to jsou a k čemu slouží. První věc, co mě v kontextu s tímto pojmem napadne, je slovo zjednodušení s tím, jak roste množství informací, se kterými běžný zaměstnanec musí pracovat, roste logicky potřeba je třídit a zpracovávat. Není ale v lidských silách pamatovat si všechny informace, které k výkonu práce potřebujeme. A tak vznikly informační technologie nejrůznější nástroje, které tyto informace pojmou a my je tak máme neustále k dispozici. Čím je daný nástroj sofistikovanější, tím je naše práce jednodušší a efektivnější. Podívejme se nyní na specifické druhy informačních technologií a jak fungují v technologickém prostředí. 1.2 Technologické prostředí Technologické prostředí je jednou z neoddělitelných složek hotelnictví. Je faktorem, který výrazně ovlivňuje život lidí i činnosti firem na Zemi. Každá nová technologie je silou tvůrčího ničení. Nové 4 TVRDÍKOVÁ, M Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, s

14 technologie způsobují zánik doposud užívaných technologií. Je tedy možné, že technologie tak, jak se o nich rozepisuji ve své diplomové práci, za 10 let již nebudou existovat, budou rozvinuty nebo modifikovány do podoby, která se současnými trendy bude mít společného jen málo. Tento vývoj i důsledky působení nových technologií totiž nejde zcela přesně předvídat. Technologické prostředí zahrnuje faktory, které vytvářejí nové technologie, a tím i nové produkty a nové příležitosti na trhu. Mezi tyto faktory patří technologické trendy, technologický vývoj, rychlost technologických změn, nároky na investice, výzkum, drobná zlepšení, vládní regulace a mnoho dalších. V hotelnictví dnes platí (a mnozí hoteliéři to již pochopili), že hostům ke spokojenosti nestačí jen klidný spánek a dobré jídlo, ale vyžadují technologický komfort, tak jak jsou na něj zvyklí z domova či zaměstnání. Dynamika využití technologií v hotelovém prostředí je obrovská. Bezdrátové připojení, videokonference, elektronická navigace či HD rozlišení jsou dnes součástí hotelových nabídek všech moderních hotelů. Tento trend se netýká jen pokojů a zázemí, ale stále více se objevuje i ve veřejných prostorách a jednacích místnostech Trendy související s cestovním ruchem Těchto trendů je samozřejmě obrovské množství, nejedná se pochopitelně jen o informační technologie, přestože jsou důležitou součástí, ale pro lepší představu uvádím i jiné: mění se administrativní technika, telekomunikační technika, informační technologie, dopravní prostředky jsou rychlejší, bezpečnější a pohodlnější, objevují se stále novější technologie pro přípravu jídel a jejich zpracování, pro přípravu polotovarů, nové technologie v oblasti stavebnictví, vytápění, využití tepelné energie, nové čistící technologie a v neposlední řadě roste vliv automatizace. Všechny tyto aspekty mají dopad na cestovní ruch obecně informační technologie, centrální systémy rezervování či využívání internetu jako distribuční cesty vedou k urychlování výměny informací a rozhodování návštěvníků i obchodní činnosti; nákup prostřednictvím internetu pozmění roli národních turistick ých organizací a posílí roli e- marketingu; vzroste potřeba spolehlivých online rezervací ze strany zkušených turistů; klasické způsoby cestování budou ustupovat na úkor vysokorychlostních vlaků, supersonických lodí a nízkonákladových přepravců, přesto ale klasická silniční doprava bude stát před problémem přesycení vzhledem k nárůstu počtu aut; lepší dostupnost přímých 14

15 vlakových a leteckých spojení bude stimulovat poptávku po prodloužených víkendech a krátkodobějších pobytech ve městech v zahraničí, klesne význam autobusové dopravy; u přípravy jídel stejně jako u ostatních složek bude kladen důraz na rychlost, rozmanitost a složení atd. 5 Nyní přejdu od obecné roviny toho, jak technologie působí na cestovní ruch ke konkrétnější složce a sice informačním technologiím. V této kapitole se budu věnovat některým příkladům jejich podoby a využití. Pokusím se popsat, jaké technologie jsou dnes ve správě hotelu nezbytné, což ukážu na příkladu aplikace osobní informatiky a budu pokračovat tím, co považuji za základní nezbytnost k efektivnímu používání informačních technologií, a tou jsou dokumenty a jejich správa. 1.3 Aplikace osobní informatiky V této kapitole zrekapituluji základní softwarové nástroje pro osobní potřeby uživatele, se kterými většina z nás dnes již denně pracuje. Představují širokou škálu nejrůznějších softwarových a technických prostředků, které jsou mezi sebou více či méně provázány. Jedná se o nástroje, bez kterých by chod v žádném z moderních hotelů již nemohl řádně fungovat Definice osobní informatiky Osobní informatiku tedy chápeme jako systém softwarových a technických prostředků informatiky a jejich využití převážně při práci jednotlivce převážně proto, že s nimi uživatelé pracují ve většině případů zcela individuálně, ale na druhé straně se tyto prostředky stávají součástí jiných rozsáhlejších systémů. Osobní informatika tak představuje kombinace nejrůznějších technických a softwarových prostředků Technické prostředky osobní informatiky Jak jsme se již řekli, vývoj techniky v průběhu času nesmírně pokročil. Pokud bychom vyslovili pojem technika pro osobní informatiku ještě nedávno, byl by tím chápán jeden standardní počítač. V dnešní době 5 JAKUBÍKOVÁ, D., Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada, s

16 pod tímto pojmem chápeme nejen stolní počítač, ale také notebook, mobilní telefon, PDA (Personal Digital Assistant neboli osobní digitální pomocník, což je malý kapesní počítač) a další. Schéma základních technických prostředků osobní informatiky můžeme vidět na následujícím obrázku: Obrázek 2 Základní technické prostředky osobní informatiky Zdroj: GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. Jak roste počet těchto technických prostředků, roste i potřeba je vzájemně provazovat, respektive integrovat a stejně tak je propojovat do dalších veřejných nebo privátních sítí. Vyjádřením integrace prostředků na úrovni osobní informatiky jsou tzv. osobní sítě, tedy PAN (Personal Area Network). Obrázek 3 Personal Area Network základní schéma 6 Zdroj: GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. 6 GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. Praha: Grada, s

17 Uživatelé používají prostředky osobní informatiky pro velmi rozdílné druhy činností, a proto softwarové prostředky osobní informatiky zahrnují širokou škálu aplikací: Obrázek 4 Softwarové prostředky osobní informatiky 7 Zdroj: GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika. Toto schéma představuje ty nejpoužívanější a pro práci uživatele i nejvýznamnější typy dat, a široké možnosti zpracování dat v osobní informatice, které zahrnují zpracování různých druhů dat od textů, tabulek až po grafická data či osobní databáze. Tato data je možné publikovat v různých formách, v rozdílném prostředí, buď ve formě dokumentu či elektronické prezentace nebo prostřednictvím webové prezentace Rozdělení softwarových prostředků osobní informatiky Jelikož těchto nástrojů je opravdu velké množství, můžeme je pro lepší přehlednost rozdělit do několika skupin. Ke každé skupině uvedu i konkrétní příklady, které jsou v prostředí českých podniků, tj. i hotelů, nejčastěji používány. Jsou to: 7 GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika. Praha: Grada, s

18 Základní kancelářské prostředky zajišťují zpracováni dokumentů při individuální práci nebo v administrativě. Patří sem prostředky pro: Zpracování textů textové editory (MS Word, WordPerfect, ) Zpracování tabulek tabulkové kalkulátory, respektive spreadsheet (MS Excel, Quattro Pro, ) Zpracování schémat a prezentací grafické editory (MS PowerPoint, MS Visio, ) Zpracování osobních databází osobní databáze (MS Access, FoxPro, Paradox, dbase, ) Zpracování www stránek editory www stránek, respektive TML editory (Macromedia Dreamweaver, HomeSite, JTML editor Yugie 4.3, ) Komunikační prostředky představují zejména elektronickou komunikaci mezi jednotlivci nebo komunikaci s dostupnými informačními zdroji. Patří sem prostředky pro: Elektronickou poštu (MS Outlook, Lotus Notes, Mozilla Thunderbird, ) Prohlížení webových zdrojů webové prohlížeče, respektive browsery (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, ) Ostatní komunikační prostředky pro on-line komunikaci v síti internet (Atlas ICQ, Skype, blog, chat, ) Organizační prostředky slouží pro plánování a organizování vlastní práce. Umožňují rozsáhlejší kooperace a sdílení dat mezi pracovníky týmu. Patří sem prostředky pro plánování a řízení projektů. Přestože jsou obvykle zahrnovány do software pro skupinovou spolupráci, mohou se také velmi efektivně používat na individuální úrovni (MS Project, On Target, InstantTeam, Gantt Project, Imendio Planner, ) Dále se používají také programy, které spíše než se samotným předáním či získáním informace slouží k jejímu (například grafickému) zpracování: Prostředky pro práci s grafikou slouží pro pořízení, úpravy a archivaci obrazových dat. Programy můžeme rozdělit do následujících skupin: 18

19 Zpracování rastrové grafiky programy pro malování nebo úpravu digitální fotografie, podpůrné programy, fotoalba, aj. (Adobe Photoshop, Corel Photopaint, Zoner PhotoStudio, InfranView, XNView, ) Zpracování vektorové grafiky a ilustrací (Corel Draw, Adobe Illustrator, Zoner Callisto, Xara Xtreme, ) Zpracování dvojrozměrných animací (GIF Movie Gear, Zoner GIF Animator, ) 3D modelování neboli vytváření trojrozměrných modelů (Blender, Google SketchUp, VariCAD, Cinema 4D, ) Zpracování videa (Pinnacle Studio, Ulead Video Studio, Adobe Premiere Pro, Corel Video Studio, Virtual Dub, ) Prostředky pro sazbu publikací sazba dokumentu spočívá ve vkládání textu, obrázků a grafiky a jejich umístění na stránku dokumentu. Texty a obrázky můžeme jednoduše upravit (umístění textu, jeho úprava a formát písma, úpravy velikosti obrázku atd.). Sázecí programy nabízejí celou řadu funkcí, počínaje přečtením mnoha datových formátů až po pokročilou přípravu dokumentu pro tisk, včetně barevné separace, podpory řízení správy barev aj. (Adobe InDesign, QuarkXpress, MS Publisher, Corel Ventura, Scribus, ) Ostatní prostředky osobní informatiky slouží k doplnění předchozích programů. Patří k nim: Souborové manažery pro práci se soubory a adresáři, které nabízejí funkce pro pojmenování souborů, vyhledávání, kopírování či přesun souborů, komprimační funkce aj. (Bortin Commander, Total Commander, Průzkumník Windows, Servant Salamander, ) Programy pro snímání obrazovky, které umožňují zachytit otisk obrazovky, který lze použít pro dokumentaci. Programy dokážou zachytit celou obrazovku nebo jen její část. Lze zachytit buď jednotlivé snímky, nebo celou sekvenci snímků, které lze uložit jako videozáznam (ScreenShots, Snaqlt, CamStudio, ) Programy pro úpravu multimediálních dat. Tato skupina představuje širokou škálu programů pro podporu práce s multimediálními daty (obraz, zvuk, animace, video). Tyto programy umožňují uživatelům připravit různé druhy dat pro 19

20 další využití, například v elektronických prezentacích. Aplikace zahrnují konvertory, kodeky, programy pro titulkování, zvuková alba aj. Antivirové prostředky zahrnující programy pro zabezpečení ochrany počítače anti-spyware, firewally (Avast! Antivirus, AVG Anti-Virus, Bortin Symantec, Norman Antivirus, NOD 32, ESET Smart Security, ) 8 V další kapitole se podrobněji rozepíšu o systémech správy dokumentů, neboť jsou v technologickém prostředí zásadními a základními zdroji informací. 1.4 Správa dokumentů Dokumenty jsou v tomto případě myšleny elektronické dokumenty ty lze s rozvojem informačních a komunikačních technologií zpracovávat stále ve větší míře, vzhledem ke konstantnímu nárůstu množství informací a přirozené potřebě jejich zpracování. Nese to s sebou i další výhody například lepší možnosti sdílení informací a umožnění všeobecného přístupu k veřejným informacím. Přirozeným důsledkem je tak automatizace. Automatizace pokud chceme efektivně řídit jakýkoliv podnik, je automatizace dnes již nezbytností. Přináší s sebou přehlednost, dostupnost, sdělitelnost, aktuálnost, flexibilitu, zvýšení informovanosti a mnoho dalších výhod. V praxi sledujeme tři úrovně automatizace: Oddělené firemní úlohy jsou používány základní kancelářské aplikace (konkrétně se jedná o tabulkové procesory, textové editory, prezentační programy, databázové programy či ). Úlohy jsou oddělení, data si uživatelé předávají prostřednictvím vnějších paměťových médií, případně sdílených adresářů v počítačové síti. Pro tuto úroveň je typické vícenásobné uložení dat a problémy se zajištěním aktuálnosti a dostupnosti dat v okamžiku jejich potřeby. Propojení firemních úloh cílem je datové propojení firemních aplikací. Uživatelé spolupracují v týmech, výsledky jsou prezentovány v elektronické podobě v rámci podnikových 8 GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika. Praha: Grada, s

21 informačních systémů. Dokumenty jsou ukládány a spravovány jednotným systém pro správu dokumentů, pracuje se s elektronickými dokumenty získanými skenováním, s elektronickými formuláři nebo y. Vzájemný počítačová komunikace je podpořena aplikacemi nazývanými groupware. Celková integrace firemních úloh propojení administrativního systému s podnikovými aplikacemi. Integrace na úrovni firemních činností (procesů). Automatizují se procesy, které jsou s informacemi a dokumenty spojeny. Pro automatizaci firemních procesů a řízení oběhu dokumentů jsou zaváděny aplikace nazývané workflow systémy (o těch se zmíním podrobněji níže). To samo o sobě ale ke zvládání tak obrovského množství informací nestačí. Existují ale soubory nástrojů a technologií, které slouží především ke tvorbě, ukládání, zpracování, sdílení, distribuci a publikování informací bez ohledu na jejich formát. 9 Musíme ale rozlišovat programy sloužící ke správě dokumentů samotných a programy sloužící ke správě obsahu dokumentů. Na základě toho rozlišujeme dva systémy DMS a CMS DMS Document Management System Tento systém se česky označuje jako Systém správy dokumentů. Jedná se o nástroje, které slouží k zajištění správy, sdílení a zpracování dokumentů. Mezi nejvýznamnějšími funkcemi, které tento systém odlišují od klasického uložení dokumentu v počítači, můžeme najít například: Verzování dokumentu vytvoříme-li dokument, považujeme jej za směrodatný a v dané chvíli platný. Většina dokumentů ale není po svém pořízení neměnná a tak v průběhu času je třeba dokumenty často modifikovat a doplňovat. Výhodou v tomto systému je zachycení historie dokumentu, včetně vyznačení provedených změn (revizi), stejně jako možnost označení aktuálně platné verze dokumentu a možnost jednoduše se vracet k předchozím verzím. Podpora definice životního cyklu dokumentu zahrnuje například princip třídění dokumentů do schránek, kdy ke každé schránce jsou 9 TVRDÍKOVÁ, M Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, s

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost Software Software (též programové vybavení) Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost První teorie softwaru byla navržena Alanem Turingem v eseji Computable Numbers with an Application

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim.

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim. Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu protel hotelsoftware GmbH 2015 www.protel.net www.septim.cz protel Air Bez limitů. Benefity jen začít! Hotelový management

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime OBSAH 1. Standardní provozní reporting... 3 1.1. Analýza obsazenosti... 3 1.2. Výkony hotelu dle středisek... 4 1.3. Denní uzávěrka... 5 1.4. Partneři dle

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.2 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 26. března 2009 Obsah přednášky 1 2 Schéma Objekty

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení:

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení: Hotelový program Hotelový program řeší kompletně problematiku hotelové recepce ubytovacího zařízení. Vede agendu od rezervací ubytování, středisek i služeb, stravování, přes ubytování jednotlivých hostů

Více

Ceník SW pro duben 2007

Ceník SW pro duben 2007 Strana 1 Ceník SW pro duben 2007 Ceny jsou uvedené s DPH. Změna cen vyhrazena Korac s.r.o., Netušilova 3, 796 01 Prostějov, tel.582 342258, korac@korac.cz., www.korac.cz S O F T W A R E ADOBE 0801001 Adobe

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Programové vybavení lze rozdělit podle určení nebo podle typu šíření.

Programové vybavení lze rozdělit podle určení nebo podle typu šíření. 1 Programové vybavení software Programové vybavení musí být v každém počítači, abychom mohli pracovat s texty, tabulkami, obrázky a podobně. Programové vybavení nazýváme též software a dle platných zákonů

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely

Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely Hotelový systém Cenium je komplexní softwarové řešení pro hotely a lázně, které obsahuje funkce i pro další služby poskytované těmito

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 5 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Ing. Milan Tomeš, Bc. Alena Musilová Abstrakt: Tento článek se zabývá využitím portálu Sharepoint v prostředí Univerzity

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

ČMIS Počítačová učebna www.pocitacovaucebna.cz

ČMIS Počítačová učebna www.pocitacovaucebna.cz ČMIS Počítačová učebna www.pocitacovaucebna.cz Cíl: Co chceme dát našim dětem/studentům? Schopnost vyhledat, zpracovat a vyhodnotit informace Připravit konkurenceschopné jedince na dlouhodobý výkon povolání

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více