Internetový obchod na bázi Open Source Systems

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internetový obchod na bázi Open Source Systems"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Internetový obchod na bázi Open Source Systems Bakalářská práce Autor: Lukáš Gocník Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D. Praha Červen, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Broumově dne Lukáš Gocník

3 Poděkování: Rád bych poděkoval vedoucímu své bakalářské práce Ing. Vladimíru Benešovi, Ph.D., za jeho cenné rady, názory a především trpělivost. Také bych rád poděkoval svým rodičům za podporu při studiích.

4 Anotace V rámci bakalářské práce je objasněna problematika internetových obchodů, jejich rozdělení z hlediska vyuţití a také z hlediska technického řešení. Práce je zaměřena převáţně na open source řešení. Jsou vysvětleny pojmy, se kterými se v rámci dané problematiky setkáme. V rámci práce jsou představeny dostupné řešení, především open source systémy, pro realizaci internetového obchodu. V praktické části práce jsou realizovány dva testovací obchody pomocí open source systémů OpenCart a Quick.Cart. Následně jsou tyto systémy porovnány navzájem a také s komerčním řešením firmy Acceler. Klíčová slova: open source, internetový obchod, e-shop, OpenCart, Quick.Cart, CMS

5 Annotation The Bachelor Thesis deals with the issue of online commerce, its sorting in the terms of usage and also in the terms of technical solution. The Thesis concentrates on open source solutions. The terms used in this branch are explicated. Accessible solutions, especially open source systems, are introduced in the Thesis. Two test shops realised by the open source systems OpenCart and Quick.Cart are introduced in the practical part of the Thesis. Subsequently, this two systems are compared with each other as well as with the commercial solution of the Acceler company. Key words: open source, online store, e-shop, OpenCart, Quick.Cart, CMS

6 Obsah Úvod Internetový obchod Formy prodeje nejen v rámci internetových obchodů B2C B2B C2C Moţnosti technického řešení internetového obchodu Volně dostupné webové sluţby pro tvorbu internetového obchodu Pronájem internetového obchodu Open Source řešení internetového obchodu Programování na zakázku Programování svépomocí Historie internetového obchodu Výhody internetového obchodu Nevýhody internetového obchodu Open Source Výhody open source Nevýhody open source Základní terminologie Doména Webhosting FTP PHP CMS Databáze... 21

7 3.7. RSS feed / XML Vyhledávače zboţí SEO, meta tag popis Open source řešení pro internetový obchod PrestaShop OpenCart Magento VirtueMart Ubercart ZenCart OXID eshop Quick.Cart OsCommerce WooCommerce Jigoshop nopcommerce CubeCart Funkce a moţnosti internetových obchodů Komerční řešení pro internetový obchod Moţnosti a volba zástupce Konkrétní cenová nabídka Realizace internetového obchodu pomocí systému OpenCart Registrace domény a výběr webhostingu Příprava souborů systému Opencart Instalace systému OpenCart Vytvoření databáze Základní instalace... 36

8 Instalace české lokalizace Příprava pro reálný provoz Lokalizace Informační texty a vlastnosti obchodu Instalace zásuvných modulů a rozšíření Doporučené zásuvné moduly Vzhled obchodu Doprava a platba Vkládání kategorií, výrobců a zboţí Administrace obchodu a testování Zálohování a obnova ze zálohy Shrnutí Realizace internetového obchodu pomocí systému Quick.Cart Doména a webhosting Příprava souborů systému Quick.Cart Instalace systému Quick.Cart Základní instalace Instalace české lokalizace Příprava pro reálný provoz Vlastnosti stránek systému Quick.Cart Informační texty Lokalizace Instalace zásuvných modulů Doporučené zásuvné moduly Vzhled obchodu Doprava a platba Vkládání kategorií, výrobců a zboţí... 58

9 Administrace obchodu a testování Zálohování a obnova ze zálohy Shrnutí Porovnání systémů OpenCart, Quick.Cart a Acceler Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých obrázků Seznam pouţitých tabulek... 68

10 Úvod Nakupování na internetu je stále oblíbenější a rok od roku se zvyšují nejen počty objednávek, ale také důvěra zákazníků k internetovým obchodům. Lidé jiţ nejsou tak nedůvěřiví k internetovým prodejcům a věří, ţe jim objednané zboţí přijde včas a v pořádku. Podle odborníků, oslovených konzultační společností Acomware, popularita e-shopů poroste i v roce 2015 a to zhruba o 15 %. Podíl internetových prodejů na obratu maloobchodního prodeje podle odhadů můţe překročit 7 %. (http://www.chip.cz/, leden 2015) Z technického hlediska je za rok 2014 nejvyšší podíl, zhruba 56 %, internetových obchodů (e-shopů) na trhu tvořen pomocí pronájmu jiţ hotových a předpřipravených systémů. Open source řešení jsou hned na druhém místě s podílem 38 % a zbylých 6 % připadá individuálně vytvořeným obchodům. (http://www.shoptet.cz/, leden 2015) Přiblíţíme si tedy problematiku internetových obchodů a moţnosti jejich realizace. Zaměříme se především na dostupné řešení internetových obchodů pomocí open source systémů a jejich moţnosti vyuţití. 10

11 1. Internetový obchod Internetový, neboli elektronický obchod, dále nazývaný jako e-shop, je online webová aplikace. Slouţí k nabídce, vyhledávání a nákupu zboţí, případně sluţeb ze strany zákazníka. Ze strany provozovatele neboli prodejce pak slouţí ke správě objednávek, zboţí, případně reklamací a dalších podpůrných funkcí pro prodej, administrativu a marketing. Internetový obchod je v dnešní době velmi rozšířený a stále se rozvíjející komunikační kanál mezi prodejcem a kupujícím. Základní struktura internetového obchodu z pohledu zákazníka se skládá z nabídky produktů řazené do strukturovaných kategorií. Kaţdý produkt má zpravidla vlastní stránku s podrobným popisem. Košíku, do kterého zákazník vkládá zboţí o které má zájem a z košíku přechází k závazné objednávce. V rámci procesu objednávky zadá své kontaktní údaje, zvolí způsob dopravy a platby a objednávku odešle. Prodejce následně objednávku zpracuje dle parametrů, které zákazník zadal Formy prodeje nejen v rámci internetových obchodů Internetové obchody se mohou vyskytovat hned v několika formách. Rozdělují se podle směru obchodu, respektive kdo komu prodává B2C Business to customer je asi nejvíce známá forma internetového obchodu. Internetový obchod je orientován na koncového zákazníka. Je určen především pro prezentaci a prodej zboţí a sluţeb koncovým zákazníkům, zpravidla tedy bývá veřejně přístupný. Jedná se o nejrozšířenější formu internetového obchodu. (http://www.shopcentrik.cz/, leden 2015) B2B Business to business označení znamená komunikaci a obchodní vztah mezi společnostmi, respektive podnikateli. Internetové obchody ve formě B2B jsou tedy určeny pro obchodování a komunikaci mezi obchodními partnery bez přímého vlivu koncového spotřebitele. Maloobchodní prodejci tímto způsobem objednávají od velkoobchodních dodavatelů a dealeři mají snadnější přehled o dostupnosti nabízeného zboţí na skladě. (http://www.shopcentrik.cz/, leden 2015) 11

12 C2C Customer to customer je označení obchodního vztahu mezi dvěma spotřebiteli. Tedy mezi osobami, které nepodnikají a bez účasti obchodníka. V praxi se tento vztah objevuje s vyuţitím aukčních portálů a inzertních serverů. Nejznámější internetový obchod ve formě C2C je Ebay.com. V českém prostředí pak aukční portál Aukro.cz. (http://mladypodnikatel.cz/, leden 2015) 1.2. Možnosti technického řešení internetového obchodu Pro tvorbu internetového obchodu máme na výběr několik moţností, které se podstatně liší z hlediska ceny, rychlosti realizace a dostupných funkcí Volně dostupné webové sluţby pro tvorbu internetového obchodu Velmi jednoduchý a nenáročný způsob pro tvorbu internetového obchodu. Není potřeba nic instalovat a celá realizace obchodu se obejde bez sloţitého nastavování. Ve většině případů se stačí zaregistrovat a tím získáme přístup k jiţ fungující sluţbě internetového obchodu, který následně přizpůsobíme svým poţadavkům. V rámci sluţby obvykle získáme doménu třetího řádu pod doménou poskytovatele sluţby. Za příplatek lze pak pořídit doménu druhého řádu a další doplňkové sluţby. Nespornými výhodami těchto sluţeb, které je moţné označit za "klikací" systémy, je jednoduchost a rychlost realizace. Velké plus pro tvorbu stránek pomocí sluţeb představuje skutečnost, ţe se nemusíme nic učit, základní varianty sluţeb jsou zdarma a prakticky ihned k dispozici. Nevýhody těchto systémů však mnohdy převyšují jejich výhody a pouţitelnost takto vytvořených internetových obchodů bývá značně omezená. V případě, ţe je sluţba vyuţívána v bezplatné variantě, většinou stránky poskytovatel doplní o reklamy a jejich vypnutí je zpoplatněno. Rozšiřitelnost těchto sluţeb je značně omezená a nedovoluje další rozvoj realizovaného internetového obchodu. Přestěhování internetového obchodu na jiný systém je pak takřka nemoţné a realizace můţe začít opět od začátku. V případě domén třetího řádu vám pak nezůstane ani adresa obchodu, kterou si zákazníci mohli zapamatovat. 12

13 Hlavními představiteli poskytovatelů sluţeb pro tvorbu internetových stránek a internetových obchodů na českém trhu jsou webnode.cz, estranky.cz a webgarden.cz (http://www.jakpsatweb.cz/, květen 2015) Pronájem internetového obchodu V případě pronájmu řešení pro internetový obchod je zpravidla poskytnuta kompletní sluţba včetně domény a webhostingu. K pronajímanému řešení bývá moţnost rozšíření internetového obchodu pomocí široké nabídky doplňkových funkcí. Cena pronájmu se pak navyšuje úměrně počtu vyuţívaných, respektive objednaných funkcí. Uvedení internetového obchodu do provozu je velmi rychlé a počáteční náklady nejsou vysoké. Při pronájmu internetového obchodu je zapotřebí věnovat pozornost smluvním podmínkám, případně podmínkám ukončení pronájmu. Je důleţité ověřit si v podmínkách, kdo je vlastníkem uloţených dat. V budoucnu pak mohou nastat potíţe při případném přechodu na jiný systém. V případě, ţe nejste vlastníkem uloţených dat a nemáte nárok na jejich export, musíte poloţky a veškerá data do nového řešení vkládat od začátku. (Sedlák, Mikulášková 2012, str. 61) Open Source řešení internetového obchodu V případě open source řešení získáte stáhnutím zdrojových kódů od výrobce základní verzi systému internetového obchodu. Systém si následně za pouţití návodu nainstalujete a upravíte podle potřeb. Veškerá data internetového obchodu jsou ve vašem vlastnictví a obchod můţete libovolně upravovat. K úpravám lze pouţít zásuvné moduly, které vytváří členové komunity daného systému. Někteří autoři své moduly poskytují zdarma, jiní za poplatek. Open source systémů pro tvorbu internetových obchodů je na trhu velké mnoţství a moţnosti, které poskytují, se mohou podstatně lišit. Počáteční náklady jsou teoreticky nulové, ale i náklady pro další provoz internetového obchodu mohou zůstat velmi nízké. Při pouţití open source řešení pro tvorbu internetového obchodu je vhodné mít alespoň základní znalosti o pojmech pouţívaných při tvorbě internetových stránek. (Sedlák, Mikulášková 2012, str. 59) 13

14 Programování na zakázku Internetový obchod vytvořený na míru, firmou specializující se na danou oblast, bude splňovat veškeré poţadavky, které při návrhu vzneseme. Firmy vytvářející obchody na zakázku mají vlastní ověřenou základní verzi systému, kterou rozšiřují předpřipravenými a ověřenými moduly podle poţadavků konkrétního zákazníka. Jsou tak schopny internetový obchod zrealizovat za rozumně krátkou dobu. V případě specifického poţadavku jsou firmy schopny vytvořit modul a různé úpravy na zakázku. Firmy vytvářející internetové obchody jsou schopny zařídit kompletní realizaci od návrhu aţ po naplnění obchodu zboţím a potřebnými daty. Jedná se o moţnost s nejvyšší počáteční investicí. Internetový obchod se zdrojovými kódy a obsaţenými daty však bude po zaplacení ve vlastnictví objednavatele. V začátcích podnikání ovšem hrozí riziko neúspěchu, zaplacený obchod se zruší a investice se nemusí nikdy vrátit. (Sedlák, Mikulášková 2012, str. 59, květen 2015) Programování svépomocí Programování internetového obchodu vlastními silami je další moţnost, pomocí které získáme internetový obchod přesně podle konkrétních poţadavků. Nebude obsahovat ţádné funkce, které by mohli obtěţovat, a zároveň nebude chybět ţádná funkce, kterou bychom chtěli vyuţít. To vše ovšem za předpokladu jednoho důleţitého faktu. Musíme mít potřebné znalosti a dovednosti, případně mít k dispozici osobu nebo raději skupinu programátorů, kteří disponují danými znalostmi a dovednostmi. Pokud se tvorbou vlastních internetových obchodů nezabýváme, je potřeba obchod naprogramovat celý od úplného začátku. Taková tvorba zabere spoustu času a z toho vyplývá i vysoká finanční náročnost. Tuto moţnost lze doporučit pouze v případě velmi specifických poţadavků na internetový obchod a v případě dostupných kapacit pro programování. (http://www.podnikatelskyweb.cz/, květen 2015) 14

15 1.3. Historie internetového obchodu První nákupy na internetu se v USA uskutečnily v roce Mezi první prodejní komoditu patří hudební nahrávky na CD, dárkové předměty a kníţky. Internetové obchody, jak je známe dnes, začaly vnikat v roce Hlavními důvody je rozmach http protokolu, vyvinutí SSL šifrování, které umí zabezpečit přenos dat o platebních kartách a vývoj v oblasti serverových technologií, které nyní umí spravovat velké mnoţství dat. Hlavní představitel je dobře známý server Amazon.com, který vznikl právě v roce V českém prostředí se internetové obchody začaly objevovat v roce Mezi české představitele prvních internetových obchodů můţeme zařadit server Vltava.cz (ze začátku pouze knihkupectví) a internetové obchody pod společností ComputerPress. (http://www.marketingovenoviny.cz/, leden 2015, leden 2015) 1.4. Výhody internetového obchodu Mezi hlavní výhody internetového obchodu patří široké pole působnosti a neomezená otevírací doba. Pokud nebudeme uvaţovat například o moţnosti osobního převzetí zboţí, pak lze internetový obchod provozovat téměř odkudkoliv. K provozu stačí počítač, případně některé chytré zařízení, s připojením k internetu, prostor pro skladování zboţí, rozumná dostupnost k vybraným přepravním společnostem a raději také telefon. V případě, ţe za internetový obchod odesílá zboţí zákazníkovi přímo dodavatel, pak není potřeba ani prostor pro skladování a dostupnost k přepravcům. Zákazník můţe nakupovat nejen z jakékoliv části republiky, ale i ze zahraničí. Při prohlíţení a vybírání zboţí není omezován otevírací dobou a ani časově nezaměstnává prodavače. Nakoupit můţe v kterýkoli den v kteroukoli hodinu. Můţe porovnávat nabídky více obchodů, aniţ by je musel fyzicky navštívit. Z těchto výhod přímo vyplývá i další důleţitá výhoda, kterou jsou náklady na provoz. Ty jsou u internetového obchodu niţší, neţ u obchodu kamenného. Provozovatel internetového obchodu nemusí platit například náklady na prodejní prostory a prodavače. Čím více se však bude internetový obchod rozšiřovat a rozvíjet, tím více se bude výše nákladů přibliţovat kamennému obchodu. U rozsáhlejšího internetového obchodu vznikají náklady na rozsáhlejší 15

16 systémy a jejich propojení a také na zaměstnance, případně alespoň brigádníky, bez kterých by byl provoz jiţ nezvladatelný. Díky niţším nákladům můţe prodejce nabídnout zákazníkovi zboţí za niţší cenu, coţ je bezesporu hlavní výhoda pro spoustu zákazníků. Tu nejniţší cenu pak zákazník snadno nalezne pomocí vyhledávačů zboţí, kde můţe během chvilky porovnat nejen nabídky různých obchodů, ale také porovnat parametry různých výrobků. (http://www.podnikatel.cz/clanky/, únor 2015) 1.5. Nevýhody internetového obchodu Výhoda pro zákazníka však nemusí znamenat výhodu i pro prodejce. Vyhledávače zboţí mohou přivést do internetového obchodu velké mnoţství potencionálních zákazníků, ale stejně snadno tyto potencionální zákazníky mohou právě díky niţší ceně, případně lepší nabídce sluţeb, přivést do konkurenčního obchodu. Mezi internetovými obchody tedy vzniká velký konkurenční boj o co nejlepší nabídku a někteří volí cestu nejniţší ceny. Je velmi nepravděpodobné, ţe by si zákazník kamenného obchodu jel koupit například televizi do obchodu v sousedním městě, nebo dokonce dál, jen díky ceně niţší o 100 Kč. V případně internetového nákupu však bez většího zaváhání párkrát klikne a nakoupí v jiném obchodě. Nevýhodou pro obě strany je pak absence fyzického kontaktu. Prodejce v případě osobního kontaktu mnohdy dokáţe lépe prodat a nabídnout i související produkt, případně nadchnout zákazníka pro další produkt, který si následně koupí pro radost. Prodejce dokáţe styl prodeje přizpůsobit konkrétnímu zákazníkovi, coţ je při internetovém prodeji přinejmenším velmi obtíţné. Zákazníkovi chybí především fyzický kontakt se zboţím. Nemoţnost si produkt "osahat" a vyzkoušet je problém především při prodeji oblečení přes internet. (http://www.podnikatel.cz/clanky/, březen 2015, březen 2015) 16

17 2. Open Source Jak jiţ název napovídá, open source software je aplikace s otevřeným, neboli přístupným zdrojovým kódem. Licenci open source software je moţné obdrţet zdarma, ale také za úplatu. V obou případech má však nabyvatel licence právo na spouštění programu, studování programu a přizpůsobení programu svým potřebám (předpokladem je právě přístup ke zdrojovému kódu). Dále má právo na redistribuci kopie, nebo upraveného programu ať jiţ zdarma, nebo za úplatu. Program je však vţdy nutné šířit dále spolu s dostupným zdrojovým kódem a upravený program je nutné označit, aby bylo patrné, ţe se od původní verze liší. (Štědroň 2009, str. 16) 2.1. Výhody open source Hlavní nesporná výhoda, proč uţivatelé vyuţívají open source software, je skutečnost, ţe většina software je k dispozici zdarma. Sloţitější software, u systémů internetových obchodů především specializované zásuvné moduly, jsou pak dostupné za menší finanční odměnu pro autora. Tato částka je však zpravidla jen zlomek částky za komerční produkt. Volně dostupný zdrojový kód je hlavním znakem open source produktů, produkty je moţné volně šířit a upravovat. Okolo open source produktů tedy vznikají komunity, které zajišťují další rozšiřování funkcí a podpory pro daný software. Další nezanedbatelná výhoda, plynoucí jiţ ze základní myšlenky přístupného zdrojového kódu, je skutečnost, ţe zdrojový kód vidí kterýkoliv uţivatel a kód tedy můţe podrobit kontrole. Kontrola je tedy teoreticky prováděna velkým počtem osob a po celou dobu ţivotnosti programu. (http://www.ictmanazer.cz/, únor 2015) 2.2. Nevýhody open source Za negativum u open source produktů je obecně povaţována podpora. Podporu zajišťuje komunita daného software, podpora je převáţně zdarma, ale bez záruky. V určitých případech můţe být lepší, neţ u některých komerčních řešení, ale také nemusí být ţádná. Další moţnost podpory zajišťují poradenské společnosti a nezávislí profesionálové, kteří se chopili podnikatelské příleţitosti a jejich podpora je tedy zpoplatněna a ošetřena smluvními podmínkami. 17

18 Další riziko je fragmentace. Nekontrolovaně vznikají nové verze open source produktu, komunita se stává nejednotná a mezi jednotlivými verzemi produktu vzniká chaos. (http://www.ictmanazer.cz/, únor 2015) 18

19 3. Základní terminologie 3.1. Doména Doména je v podstatě adresa daných webových stránek. Podobně jako lidé bydlí na nějaké adrese, která je jednoznačná, tak i webové stránky jsou umístěny v rámci internetu na jednoznačné adrese, kterou je právě doména. (Sedlák, Mikulášková 2012, str. 47) Domény se skládají z řádů, které se oddělují vţdy tečkou. Sloţení domény je znázorněno na obrázku. Obrázek 1: Sloţení domény Zdroj: Pokud se hovoří o doménách obecně, myslí se tím doména druhého řádu. Domény prvního řádu (Top Level Domain, zkráceně TLD) jsou tvořeny a přidělovány na základě rozhodnutí mezinárodních institucí. Domény druhého řádu je moţné registrovat u určených registrátorů dané TLD. Domény třetího, případně dalšího řádu se pak tvoří k daným doménám druhého řádu. V případě, ţe se hovoří o subdoméně, máme na mysli doménu třetího řádu, kterou má zpravidla moţnost vytvořit majitel domény druhého řádu. Správcem české.cz domény je sdruţení CZ.NIC. Na jejich webových stránkách můţeme najít seznam registrátorů domén druhého řádu, ověřit si, jestli je doména druhého 19

20 řádu volná, případně zjistit informace o konkrétní doméně. (http://www.cesky-hosting.cz/, únor 2015) Při výběru domény bychom se neměli unáhlit. Doporučuje se volit krátké, výstiţné, srozumitelné a dobře zapamatovatelné názvy domén. Při dodrţení těchto doporučení je větší pravděpodobnost, ţe si návštěvník název zapamatuje a vrátí se zpět. (Sedlák, Mikulášková 2012, str. 48) Důleţitost správně zvoleného názvu domény dokazuje fakt, ţe i ve světě internetu jsou prestiţní adresy a zájemci jsou za ně ochotni zaplatit nemalé částky. Nejdraţší doména světa Insure.com se v roce 2009 prodala za 16 milionů dolarů. Hned za ní je doména Sex.com s cenou 14 milionů dolarů. (http://technet.idnes.cz/, únor 2015) 3.2. Webhosting Webhosting je sluţba poskytovatele, který pronajímá datový prostor pro internetové stránky. Stránky umístěné na takovémto serveru jsou viditelné na síti Internet. Společně se sluţnou webhostingu jsou zpravidla nabízeny i další sluţby, jako moţnost zřízení ových schránek, moţnost skriptování na straně serveru (PHP, ASP, Python ) a také databázové uloţiště (MySQL ). Objednání webhostingu a registrace domény se ve většině případů provádí společně u jednoho poskytovatele neboli registrátora. (http://www.hostingy.cz/, únor 2015) 3.3. FTP File Transfer Protocol je protokol určený pro přenos souborů prostřednictvím počítačové sítě pomocí FTP klienta. V případě tvorby internetových stránek pomocí FTP protokolu přenášíme data internetových stránek na server webhostingu. FTP klient je program, který umoţňuje přenos dat pomocí FTP protokolu, nejznámějším programem pro FTP klienta je Total Commander. (http://www.cesky-hosting.cz/, březen 2015) 20

21 3.4. PHP PHP je skriptovací programovací jazyk navrţený pro tvorbu dynamických internetových stránek. Nezávislý jazyk PHP ke své funkčnosti vyţaduje HTTP server, který je většinou tvořen zdarma dostupným webovým serverem Apache. V některých případech vyţaduje databázi. Nejčastěji pouţívanou databází v souvislosti s PHP je MySQL. (http://www.linuxexpres.cz/, březen 2015) 3.5. CMS Content Management System označení nesou systémy pro správu obsahu. V rámci problematiky internetových stránek se CMS označuje internetová aplikace umoţňující tvorbu a úpravu obsahu internetových stránek, aniţ by bylo potřeba znalostí kódovacích jazyků. Synonymem pro CMS jsou termíny redakční systém, případně publikační systém. (http://www.adaptic.cz/, březen 2015) 3.6. Databáze V případě, ţe internetové stránky pracují s větším mnoţstvím dat, vzniká potřeba je vhodně a přehledně ukládat. K tomuto účelu slouţí databáze, která je sloţena z několika tabulek. Při tvorbě internetových stránek, především pak internetových obchodů, se budeme nejčastěji setkávat s databází MySQL. Pro tvorbu databází existuje více systémů, pro příklad můţeme uvést MS Access a Oracle. K databázím se přistupuje pomocí jednoduchého jazyku SQL. (http://www.tvorba-webu.cz/, březen 2015) 3.7. RSS feed / XML RSS feed neboli RSS kanál je skript běţící na serveru, který po kaţdé změně obsahu internetových stránek vytvoří XML soubor s aktuálními daty. XML je datový soubor, který obsahuje strukturované informace bez formátování. Vyuţívá se převáţně k exportu informací určených pro následný import na jiné místo. V případě internetových obchodů se RSS feedy vyuţívají k exportu informací o produktech, který internetový obchod nabízí a následnému importu do vyhledávačů zboţí. (http://napoveda.seznam.cz/, březen 2015) 21

22 3.8. Vyhledávače zboží Vyhledávače, nazývané také srovnávače zboţí, jsou velmi oblíbeným nástrojem zákazníků. Vyhledávače poskytují rychlé a snadné dohledání produktu a srovnání nabídek různých prodejců. Poskytují moţnost napsání recenze a tak jsou často vyuţívány jako nákupní rádci. (Sedlák, Mikulášková 2012, str. 134) 3.9. SEO, meta tag popis Pojem Search Engine Optimization znamená přizpůsobení stylu psaní internetových stránek pro vyhledávače. Cílem této problematiky je přivést na internetové stránky především ty návštěvníky, kteří mají o daný obsah skutečný zájem. (Kubíček, Linhart 2010, str. 19) Meta tagy description neboli popis je krátký text určený pro vyhledávače. Text obsaţený v meta popisu se zobrazí při náhledu dané stránky ve vyhledávači. Text by měl obsahovat stručný a výstiţný popis obsahu stránky, který zaujme. (http://www.jakpsatweb.cz/, březen 2015) 22

23 4. Open source řešení pro internetový obchod Na trhu je dostupné velké mnoţství open source systémů pro internetové obchody. Jedná se jak o samostatné řešení, tak o zásuvné moduly pro redakční systémy na kterých je moţné obchod provozovat. Nejznámější z nich si představíme níţe PrestaShop Patří mezi nepouţívanější zdarma dostupný software pro internetové obchody. V roce 2010 se stal vítězem Open-Source Award v kategorii e-komerce. Nabízí mnoho funkcí a zásuvných modulů včetně funkce multistore - správa více obchodů pomocí jedné instalace (administrace). Nová verze obsahuje optimalizované zobrazení webu na různých platformách (mobilní telefony, tablety atd.). Samozřejmostí je i podpora češtiny a kvalitní podpora především díky rozsáhlé komunitě uţivatelů nejen na českém diskusním fóru. (http://navody.c4.cz/, duben 2015) 4.2. OpenCart Také velmi rozšířený zdarma dostupný software pro internetové obchody. Přehledný, snadno se instaluje a jeho ovládání je intuitivní. Pochází z Velké Británie, ale k dispozici je i česká lokalizace a podpora na českém diskusním fóru je dostatečná. K dispozici je mnoţství rozšiřujících modulů. Podporuje více měn, jazyků, způsobů plateb i dodání. Přehledná administrace podporuje správu více obchodů pomocí jedné instalace. (http://navody.c4.cz/, duben 2015, duben 2015) 4.3. Magento Internetový obchod s mnoţstvím pokrokových funkcí nejen na straně zákazníka, ale i na straně prodejce. Poskytuje kompletní řešení pro elektronické obchodování. Administrace podporuje správu více obchodů pomocí jedné instalace. Systém po staţení potřebného modulu podporuje češtinu. Je určen i pro rozsáhlejší internetové obchody. (http://navody.c4.cz/, duben 2015, duben 2015) 23

24 4.4. VirtueMart Joomla 3 patří mezi nejoblíbenější redakční systémy. Pomocí doplňkových modulů lze systém rozšířit o diskuzní fórum a fotogalerii. Systém je kompletně v českém jazyce. Pomocí doplňku VirtueMart lze z redakčního systému vytvořit plnohodnotný internetový obchod s moţností neomezeného mnoţství produktů a kategorií, s podporou více jazyků, měn, způsobů dopravy a platby. (http://navody.c4.cz/, duben 2015, duben 2015) 4.5. Ubercart Drupal patří mezi nejznámější redakční systémy a jeho modulárnost poskytuje širokou škálu moţností. Integrací internetového obchodu Ubercart získáme pozoruhodnou kombinaci redakčního systému a internetového obchodu, která je vhodná pro prodej produktů a současné budování zákaznické komunity. (http://www.ubercart.org/, duben 2015) 4.6. ZenCart Internetový obchod ZenCart obsahuje mnoho funkcí s moţností rozšiřování pomocí zásuvných modulů. Podporuje více měn, jazyků, zabezpečenou komunikaci při objednávce. Systém disponuje snadnou administrací a kompletním českým překladem. (http://navody.c4.cz/, duben 2015) Server cesky-hosting.cz však tento systém nedoporučuje pro nepovedené rozvrţení a slabý výkon. Systém obsahuje závaţné chyby v oblasti bezpečnosti a jeho vývoj stagnuje. (http://www.cesky-hosting.cz/, duben 2015) 4.7. OXID eshop Systém OXID eshop je oblíbené a prověřené řešení pro tvorbu a správu internetového obchodu. Nabízí široký výběr funkcí. Na českých stránkách systému nalezneme verzi přizpůsobenou pro české podmínky a legislativu. (http://www.onehelp.cz/, duben 2015) Podle vyjádření na stránkách s českou verzí systému (oxid-eshop.cz) jiţ není česká verze dále rozvíjena. (http://www.oxid-eshop.cz/, duben 2015) 24

25 4.8. Quick.Cart Zvláštností tohoto open source řešení je absence databáze. Veškerá data ukládá do souborů na serveru. Je tedy vhodný i pro free webhostingy, které nenabízejí v rámci svých sluţeb práci s databázemi. Jedná se o jednoduchý systém pro provoz a rychlou realizaci internetového obchodu. (http://www.shop-quick-cart.cz/, duben 2015) 4.9. OsCommerce Systém internetového obchodu OsCommerce je velmi úspěšným řešením s mnohaletým vývojem a komunitou v počtu téměř čtvrt milionu uţivatelů. (http://opensource.ceskyhosting.cz/, duben 2015) Sice nepatří mezi nejmodernější, ale stále patří na pozici stabilního zástupce open source řešení pro internetový obchod. Funkčnost také není nejrozsáhlejší, přesto si však stále udrţuje své místo na trhu. (http://www.vlastnieshop.cz/, duben 2015) WooCommerce Redakční systém určený především pro tvorbu osobních internetových stránek a prezentací. Lze jej však pouţít i pro sloţitější webové projekty. Pro systém existuje tisíce různých rozšíření. Pro vytvoření internetového obchodu je k dispozici hned několik doplňkových modulů. Instalací modulu WooCommerce získáme z redakčního systému plnohodnotný internetový obchod s rozsáhlými moţnostmi dopravy, platby a nastavením produktů. Jelikoţ se jedná v základu o redakční systém, je k dispozici především rozsáhlé nastavení vzhledu a rozloţení stránek zobrazovaných zákazníkovi. (Beleščák 2014, str. 12, květen 2015) Jigoshop Další rozšíření redakčního systému Wordpress, pomocí kterého vytvoříme stabilní internetový obchod, který je kombinací široké funkcionality a jednoduchosti nastavení. Systém je optimalizovaný pro vyhledávače. (http://www.jigoshop.com/, květen 2015) 25

26 4.12. nopcommerce nopcommerce je open source systém, který je plně přizpůsobitelný stabilní a všestranně pouţitelný. (http://www.nopcommerce.com/, květen 2015) CubeCart CubeCart je kompletní řešení pro tvorbu internetového obchodu. Modulární systém nabízí všestranné vyuţití, snadnou a rychlou instalaci s moţností instalace mnoha zásuvných modulů. (https://www.cubecart.com/, květen 2015) 26

27 5. Funkce a možnosti internetových obchodů Poţadavky na funkce internetového obchodu jsou závislé na typu a mnoţství nabízeného zboţí a především na konkrétních představách a obchodních plánech prodejce. Rozdílné poţadavky bude mít menší kamenný obchod, který by prostřednictvím internetového obchodu rád především informoval své zákazníky o nabízeném sortimentu, a jiné obchodní společnost, která má ve svém obchodním plánu vytvoření internetové nákupní galerie s počtem produktů v řádu statisíců. Moţností a funkcí, které mohou nebo by měly systémy internetových obchodů podporovat je mnoho. Uvedu tedy funkce a jejich vlastnosti, u kterých na základě zkušeností z praxe při realizaci a provozu internetového obchodu soudím, ţe mají praktické vyuţití a budou pro internetový obchod ve střední Evropě mít přínos. CMS pro správu obsahu Systém umoţňuje vytvářet a upravovat obsah stránek bez znalostí programovacího jazyku. Správa produktů Vkládání a editace produktů a jejich vlastností. Atributy produktů Moţnost uvést doplňující informace o produktech, vlastnosti produktů, moţnosti variant produktů atd. Skladové hospodářství Vedení záznamů o mnoţství dostupných produktů s automatickým odečtením poloţky po objednávce. Přehledná evidence objednávek Vedení záznamů o jednotlivých objednávkách s moţností třídění podle stavů a provedení změny objednávky. Fakturační systém Moţnost snadného vytvoření faktury v rámci administrace obchodu ke konkrétní objednávce s evidencí čísel faktur. 27

28 Upozornění zákazníka Moţnost upozornit zákazníka pomocí administrace o nových informacích týkajících se objednávky. Podpora více jazyků Zákazník má moţnost zvolit jazyk, ve kterém se mu stránky zobrazí. Podpora více měn Zákazník má moţnost zvolit měnu, ve které se mu zobrazí cena produktů. Daňové třídy Schopnost systému dopočítávat ceny bez DPH, případně s DPH a pracovat s daňovými sazbami. Zákaznické skupiny Moţnost řazení registrovaných zákazníků do skupin. Například věrní zákazníci, velkoobchodní partneři, atd. Moţnost objednání bez registrace Zákazník nemusí být přihlášen, aby mu byly zobrazeny produkty a jejich ceny a poskytnuta moţnost produkty objednat. Moţnosti dopravy a platby Prodejce má moţnost nastavení různých způsobů dopravy a platebních metod. Vyhledávač zboţí Fulltextový vyhledávač na stránkách obchodu usnadňující vyhledat konkrétní produkt. Slevové kupóny a dárkové poukázky Reklamační formulář Kontaktní formulář Hlídací pes Funkce, která zákazníka upozorní při změně ceny produktu. Hodnocení, případně recenze produktů Optimalizace pro mobilní zařízení Funkce systému internetového obchodu přizpůsobit vzhled stránek prohlíţečům mobilních zařízení. 28

29 RSS feed pro vyhledávače zboţí Generování zdrojů pro vyhledávače zboţí (Zboţí.cz, Heuréka.cz, Google nákupy). Propojení s účetními systémy Moţnost synchronizace skladových zásob, objednávek a zákazníků se známými účetními systémy (Pohoda, Money ) Napojení na sociální sítě Návštěvník obchodu má moţnost přímo sdílet obsah s přáteli. Hromadný import dat pomocí XML Hromadné a automatické vkládání zboţí pomocí XML souboru poskytovaného dodavatelem zboţí. Platební brány Nabízí zákazníkovi způsob platby online (platební kartou, PayU ) v rámci porovnání budou zkoumány pouze platební brány vhodné pro Českou republiku. Splátkové systémy Nabízí zákazníkovi moţnost zakoupení zboţí na splátky za pomoci splátkových společností. Multi-store Správa více internetových obchodů pomocí jedné instalace a jedné administrace. 29

30 6. Komerční řešení pro internetový obchod 6.1. Možnosti a volba zástupce Komerčních řešení je na trhu také velké mnoţství. Společnosti nabízejí své produkty v několika moţných variantách a internetový obchod si tak můţeme zakoupit, nebo jen pronajmout a podmínky prodeje, případně pronájmu jsou u jednotlivých společností různé. Jako protiklad k open source internetovým obchodům jsem vybral internetový obchod z produkce firmy Acceler. Společnost se zabývá tvorbou internetových stránek a internetových obchodů na míru. Zrealizuje internetový obchod od samotného návrhu aţ po plné zprovoznění a poskytování následné technické podpory. Nabídka společnosti pro moţné rozšíření obchodu je poměrně široká. Od základních rozšíření, jako je napojení na vyhledávače zboţí, aţ po napojení na účetní systémy, aukční portál Aukro.cz a sociální sítě. Dále moduly zahrnující platební brány a splátkové systémy. Nespornou výhodou je, ţe se jedná o českou společnost a internetové obchody z jejich produkce jsou tak zaměřeny přímo na české prostředí. (http://www.acceler.cz/, leden 2015) Jako zástupce komerčního řešení jsem záměrně zvolil nabídku firmy Acceler. Firma totiţ vytvoří internetový obchod dle poţadavků zákazníka a následně mu jej prodá za jednorázovou cenu. Celý obchod, včetně zdrojových kódů a obsaţených dat, přechází tedy do vlastnictví zadavatele. Kromě plateb za webhosting s doménou, které má společnost také ve své nabídce, nejsou tedy poţadovány ţádné další poplatky. V ceně internetového obchodu je zahrnuta i technická podpora. Mimo samotné tvorby internetového obchodu nabízí společnost i další zpoplatněné sluţby. Jiţ zmíněný webhosting a registraci domény. V oblasti marketingu nabízejí profesionální správu reklamních kampaní a web copywriting, neboli psaní úspěšných obchodních textů pro internetový obchod Konkrétní cenová nabídka Při volbě funkcí internetového obchodu pro vytvoření konkrétní cenové nabídky jsem vybíral především běţné funkce, které většina open source řešení také nabízí. 30

31 Rozpis jednotlivých poţadovaných funkcí internetového obchodu s moţnostmi doplňkových funkcí je rozepsán v konkrétní cenové nabídce od firmy Acceler. Výsledná cena takového internetového obchodu, včetně poplatku za jeden rok webhostingu a domény, je Kč. Cenová nabídka byla společností Acceler vytvořena na základě jiţ fungujícího internetového obchodu, který provozuji. Vzhledem k této skutečnosti je v ceně zahrnuto i naplnění nově vytvořeného internetového obchodu produkty a kompletním obsahem stávajícího internetového obchodu, který je realizován na open source systému OpenCart verze Cena pro nově začínající internetový obchod se stejnými funkcemi by pravděpodobně byla niţší. Tedy za předpokladu, ţe by obchod byl předán takzvaně "prázdný" a naplnění internetového obchodu produkty a ostatními daty by provozovatel prováděl ve vlastní reţii. 31

32 Obrázek 2: Cenová nabídka internetového obchodu Zdroj: konkrétní nabídka e-shopu Acceler.cz 32

33 7. Realizace internetového obchodu pomocí systému OpenCart 7.1. Registrace domény a výběr webhostingu Pro instalaci a provoz internetového obchodu je především potřeba zaregistrovat si doménu, pod kterou bude obchod na internetu vystupovat a webhosting odpovídající nejen poţadavkům systému Opencart, ale také poţadavkům provozovatele obchodu pro plynulý a bezproblémový chod. Poţadavky na webhosting ze strany OpenCart nejsou nijak neobvyklé. Je vyţadována podpora databáze a PHP alespoň verze 5.2. (www.opencart.com, květen 2015) Poţadavky ze strany provozovatele mohou být různé. Je vhodné zamyslet se nad očekávanou velikostí obchodu v blízké budoucnosti a zohlednit tak při výběru webhostinu velikost dostupného místa na serveru. Je také vhodné mít moţnost zřízení ových schránek pod zaregistrovanou doménou. Seriózněji bude spíše působit ová adresa pod doménou, na které je provozován obchod, neţ zaloţený u poskytovatelů fre ů. Pro realizaci internetových obchodů v rámci této práce jsem vybral webhosting u poskytovatele Pipni.cz. Webhosting ve verzi Free má dostupné místo pro web 10 GB. Další specifikace webhostingu viz Obrázek 3: Specifikace webhostingu Pipni.cz. (http://web.pipni.cz/, květen 2015) 33

34 Obrázek 3: Specifikace webhostingu Pipni.cz Zdroj: vlastní zpracování Za téměř čtyři roky provozování menšího internetového obchodu za pouţití systému OpenCart s asi 500 kusy výrobků jsem nevyuţil ani 10 % dostupné kapacity. K ostatním uvedeným limitům jsem se také nepřiblíţil a v případě velkého rozmachu obchodu je vţdy moţnost přepnout na odpovídající placený webhosting. Za vhodnou minimální kapacitu webhostingu se povaţuje 1 GB. Hrubý odhad velikosti webhostingu si můţeme spočítat. Jedna poloţka, tedy výrobek, o třech fotkách má velikost přibliţně 300 aţ 600 kb. Tisíc poloţek pak poţaduje 300 aţ 600 MB kapacity. Připočítáme rezervu 500 MB, která zahrnuje mimo jiné i samotný systém internetového obchodu a výsledkem je potřebná kapacita 800 aţ 1100 MB. (Sedlák, Mikulášková 2012, str. 54) Ověříme si tedy, jestli je námi vybraná doména volná a pokud ano, zaregistrujeme ji společně s vhodně vybraným webhostingem. Nyní stačí zaplatit za doménu, případně za webhosting a poté nám poskytovatel zašle potřebné údaje a přístupy. Jakmile máme potřebné přístupy, můţeme začít s instalací. 34

35 V případě vyuţití webhostingu a domény pro více systémů zároveň je potřeba vytvořit si subdoménu a jednotlivé systémy instalovat v rámci dané subdomény Příprava souborů systému Opencart Před instalací si připravíme potřebné soubory. Z internetových stránek v sekci "Download" si vybereme a stáhneme poţadovanou verzi systému. Aktuálně nejnovější je verze ze dne 29. května V sekci "Extensions" si vyhledáme a stáhneme modul s českým překladem pro vybranou verzi. Bohuţel jsem zjistil, ţe k dnešnímu dni ( ) není prozatím k dispozici český překlad pro nejnovější verzi. Nejjistější je tedy moţnost pouţít starší verzi systému, ke které je k dispozici modul s českým překladem. Další moţností je začít s instalací nejnovější verze a českou lokalizaci naimplementovat, jakmile bude dostupná. Vzhledem k tomu, ţe tyto dvě verze systému od sebe nejsou výrazně odlišné (všechny verze označené 2.x, jsou úpravy a vylepšení verze ) a ke skutečnosti, ţe obchod realizuji ze studijních důvodů, zvolím střední cestu. K realizaci internetového obchodu pouţiji nejnovější verzi systému a dostupnou českou lokalizaci pro předchozí verzi. V případě problémů pak není obtíţné vrátit se k první variantě a naimplementovat českou lokalizaci pro námi vybranou verzi ve chvíli, kdy bude zveřejněna. Sloučíme soubory s českou lokalizací s instalačními soubory systému OpenCart, abychom následně na FTP server webhostingu přenesli vše společně. Zkopírujeme sloţky "admin" a "catalog" z balíčku s českou lokalizací do sloţky "upload" v balíčku s instalačními soubory OpenCart a sloţky sloučíme. Dále upravíme soubory podle návodu, který je součástí balíčku instalačních souborů. Přejmenujeme soubor "config-dist.php" na "config.php" ve sloţce "upload" a také ve sloţce "admin". Následně veškerý obsah sloţky "upload" nahrajeme pomocí FTP klienta na FTP server Instalace systému OpenCart Při instalaci se řídíme návodem, který je součástí instalačního balíčku systému OpenCart a také návodem, který je součástí balíčku s českou lokalizací. Návody v českém jazyce je moţné najít například na serveru Při instalaci podle těchto návodů se však 35

36 mohou některé údaje mírně lišit. Konkrétně návod na serveru c4.cz je určen pro instalaci OpenCart na webhosting u c4.cz a některé hodnoty jsou tedy odlišné Vytvoření databáze Před samotnou instalací je třeba v administraci webhostingu vytvořit databázi, kterou bude OpenCart pro provoz internetového obchodu vyuţívat. Postup vytvoření databáze se u jednotlivých webhostingů liší. V případě webhostingu u Pipni.cz se v administraci v sekci databáze zadá název databáze, typ kódování, heslo a je vytvořeno. Potřebné údaje a přístupy k databázi nalezneme v informačním u, který nám poskytovatel webhostingu zaslal po registraci Základní instalace Instalaci internetového obchodu OpenCart spustíme zadáním adresy budoucího obchodu v internetovém prohlíţeči. V tomto případě zadám do adresního řádku Po odsouhlasení licenčních podmínek se zobrazí přehled systémových poţadavků. 36

37 Obrázek 4: Instalace OpenCart - poţadavky Zdroj: vlastní zpracování Zde se můţe objevit chyba přístupu k některým adresářům. U uvedených adresářů stačí změnit přístupová práva, potřebné hodnoty opět nalezneme v manuálu. 37

38 Je-li vše v pořádku, můţeme přejít k zadání údajů o databázi a nastavení přístupu k administraci. Obrázek 5: Instalace OpenCart - databáze Zdroj: vlastní zpracování Tímto máme základní verzi systému nainstalovanou. Adresa instalovaného obchodu je tedy a adresa pro administraci obchodu je Jak nám připomíná poslední obrazovka instalace, musíme smazat instalační soubory. Tedy sloţku "install" z ftp serveru. Při nesmazání instalačních souborů hrozí, ţe by neoprávněná osoba mohla spustit instalaci znovu a dosavadní práci zničila. Coţ by v okamţiku, kdy je obchod spuštěn jiţ v ostrém provozu, byl jistě problém. Po instalaci je vhodné přepnout obchod do reţimu údrţby. Potencionálním zákazníkům se pak objeví informace o údrţbě a neodradíme je tak od další návštěvy neúplnými stránkami. V sekci "System - Settings" otevřeme nastavení obchodu a v panelu "Server" obchod přepneme do reţimu údrţby zapnutím moţnosti "Maintenance Mode". 38

39 Instalace české lokalizace Nyní je správný čas pro instalaci české lokalizace. Potřebné soubory jiţ jsou připravené na ftp serveru a český jazyk tedy pouze přidáme v administraci "System - Localisation - Languages". Obrázek 6: Český jazyk - OpenCart Zdroj: vlastní zpracování Potřebné údaje nalezneme v návodu, který je součástí balíčku s českou lokalizací. V sekci "Localisation" se můţeme přepnout do podsekce "Currencies", kde vloţíme novou měnu, a to českou korunu. Postup vloţení je obdobný přidání jazyku. 39

40 Obrázek 7: Česká koruna - OpenCart Zdroj: vlastní zpracování Pro dokončení implementace českého jazyka a české měny do systému OpenCart následuje zvolení češtiny jako výchozího jazyku a české koruny jako výchozí měny. V administraci zvolíme "System - Settings". Ve sloupci "Action" zvolíme "Edit" a následně v kartě "Local" u poloţek "Language" a "Administration Language" vybereme "Čeština". U poloţky "Currency" zvolíme "Česká koruna" a pro úplnost zvolíme správné hodnoty i u poloţek "Country" a "Region/State". 40

41 Obrázek 8: Lokalizace - OpenCart Zdroj: vlastní zpracování Tímto jsme zajistili, ţe internetový obchod bude od základu český. Pokud bychom zjistili, ţe nám některé texty nevyhovují, například z důvodu, ţe byly špatně přeloţeny, a není moţné je změnit pomocí administrace obchodu, pak můţeme přímo přes ftp prostor najít potřebný soubor s překladem a texty upravit. Uspořádání sloţek a souborů je systematické a není obtíţné se v souborech orientovat Příprava pro reálný provoz Aby internetový obchod byl plně pouţitelný a odpovídal našim poţadavkům, je třeba projít celé nastavení, které je intuitivní a uţivatelsky přívětivé, vyplnit potřebné údaje, nastavit potřebné parametry a nakonec to nejdůleţitější, vloţit do obchodu zboţí Lokalizace Přesto, ţe máme český jazyk v systému OpenCart jiţ nainstalovaný, pro úplnou lokalizaci do českého jazyka a pro pouţití obchodu pro prodej v České republice je potřeba v sekci "Systém - Lokalizace" provést některé změny. 41

42 Můţeme zde zadat adresy kamenných prodejen, nebo výdejních míst. Pokud plánujeme prodávat pouze českým zákazníkům a nikoliv do zahraničí, doporučuji v sekci "Jazyky" vymazat angličtinu. Pokud ji nevymaţeme, při vkládání zboţí, kategorií a různých informací, budeme nuceni psát texty a popisky nejen v českém, ale zároveň i v anglickém jazyce. Před vymazáním je vhodné si zapsat parametry, aby bylo moţné angličtinu v budoucnu opět přidat. V sekci "Měny" jiţ máme nastavenou jako výchozí Českou korunu. Je důleţité, aby hodnota měny byla 1.0, v opačném případě by se cena zobrazovaná zákazníkům přepočítávala. Zde je opět vhodné smazat měny, které neplánujeme pouţívat a zároveň zadat správný kurz pro přepočet ostatních měn v poli "Hodnota". V sekci "Stavy skladu" zadáme potřebné texty, které se budou zobrazovat u dostupnosti zboţí. Kromě popisu, jestli je zboţí skladem, nebo vyprodané, zde můţeme zadat dodací lhůtu. Později při vkládání zboţí si u jednotlivých výrobků budeme moci zvolit právě z této nabídky, jaký popis se má zobrazovat u dostupnosti v případě, ţe zboţí není skladem. V sekci "Stavy objednávek" stejným způsobem vloţíme popisy všech stavů, ve kterých se můţe zákazníkova objednávka vyskytnout. Stavy reklamací pak zadáme v sekci "Reklamace" zároveň s důvody pro reklamaci. Sekce "Země" a "Územní jednotky" obsahují seznam zemí a krajů, které se zákazníkovi zobrazí v nabídce při zadávání adresy. Můţeme zvolit výchozí stát, který bude předvyplněný, ovlivnit formát adresy a určit, jestli je PSČ povinný údaj. Doporučuji vymazat, případně zakázat zobrazování zemí, do kterých neplánujeme prodávat. Nebudeme tak zákazníky zbytečně obtěţovat nepřehledným a velkým seznamem. Bohuţel tyto změny lze v administraci obchodu provést pouze jednotlivě, nikoliv označit několik zemí a provést změnu hromadně. Vzhledem k mnoţství záznamů je úprava časově náročná. Změny je tedy vhodné provést přímo v databázi MySQL, v případě webhostingu u pipni.cz pomocí webové aplikace phpmyadmin, kde lze provést hromadnou úpravu. Tento postup však vyţaduje určité znalosti MySQL databází. V dalších sekcích nastavíme daňové oblasti, třídy, sazby daní, které budeme potřebovat, a nadefinujeme si jednotky hmotnosti a délky. 42

43 Informační texty a vlastnosti obchodu Vloţení potřebných textů provedeme v sekci "Katalog - Informace o obchodu". Některé stránky jsou jiţ předpřipravené. Přejmenujeme je tedy podle vlastních potřeb a jednotlivé stránky naplníme texty. Informační stránky slouţí především pro obchodní podmínky, informace o moţnostech doručení zboţí a další důleţité informace, které chceme zákazníkovi sdělit. V sekci "Systém - Nastavení" otevřeme nastavení obchodu a v jednotlivých panelech provedeme potřebné nastavení. V tomto nastavení pouţijeme údaje, které jsme si nadefinovali v kategorii lokalizace a také jiţ zmíněné informační texty. V panelu "Obecné" je potřeba nastavit název, adresu a ostatní údaje o obchodu a prodejci. V panelu "Obchod" vyplníme název a popis obchodu, který bude viditelný pro vyhledávače, a zvolíme šablonu vzhledu. Nyní je dostupná pouze defaultní, jiné šablony by bylo třeba naimplementovat. V panelu "Vlastnosti výrobku" se nastavuje způsob zobrazení produktů, moţnost recenzí produktů, rozsah dárkových poukazů, způsob zobrazení cen, chování skladu a objednávek. Určí se zde, jaké informační texty jsou obchodní podmínky a podmínky registrace, které zákazník při nákupu, případně registraci musí odsouhlasit. Zásadní je tu část "Účet". V této části se nastavuje, jestli můţe objednávku provést i neregistrovaný zákazník, nebo pouze registrovaný, rovněţ jestli se mají ceny zobrazovat i nepřihlášeným zákazníkům. Tímto nastavením můţeme ovlivnit, jestli bude obchod ve formě B2B, B2C, případně kombinací těchto dvou forem. V dalším panelu pak vloţíme logo obchodu a ostatní panely můţeme ponechat ve stávajícím stavu Instalace zásuvných modulů a rozšíření První zásuvný modul jiţ máme vlastně nainstalovaný. Jedná se o modul s českým překladem. Zásuvné moduly můţeme stáhnout například z internetových stránek v sekci "Download", nebo je můţeme získat v obchodě Některé moduly jsou zdarma, zpravidla ty sloţitější bývají placené. Vţdy záleţí na autorovi daného 43

44 modulu, za jakou cenu jej poskytne ostatním. Pomocí zásuvných modulů můţeme do obchodu naimportovat nové šablony vzhledu, propracovanější způsoby dopravy, platební metody a spousty dalších. Jelikoţ OpenCart není český produkt, jsou potřeba zásuvné moduly především pro implementaci způsobů dopravy a platby pro naše podmínky a moduly pro export produktů na české vyhledávače zboţí. Import zásuvných modulů je v OpenCart 2.0 oproti starším verzím moţný i přímo v administraci. Ve starších verzích bylo potřeba nahrát soubory zásuvného modulu pomocí ftp protokolu. Například za pouţití programu Total Commander. Nyní je však moţné soubory nahrát přímo v administraci obchodu v sekci "Rozšíření - Instalator rozšíření". Bohuţel tento instalátor funguje pouze pro moduly ve formátu xml. Pro ukázku naimportujeme modul Multiple Shiping Rate, který by nám měl usnadnit práci při nastavování varianty dopravy. Snazší řešení by samozřejmě byl import modulů přímo pro Českou poštu, případně jiné přepravce. Tyto moduly jsou však nyní dostupné pouze v placené verzi. Nakopírujeme tedy sloţky "admin" a "catalog" do kořenového adresáře našeho obchodu. Po nakopírování v administraci v sekci "Rozšíření - Doprava" se zobrazí přidaný způsob dopravy. 44

45 Obrázek 9: Doprava - OpenCart Zdroj: vlastní zpracování Kliknutím na ikonu "+" modul nainstalujeme a přes ikonu tuţky vstoupíme do nastavení modulu. Instalované moduly se podle typu rozřadí do jednotlivých sekcí. Pro úpravu obchodu je k dispozici mnoţství modulů v počtu několika tisíc. Pro individuální úpravu je také moţné vytvořit modul na míru. Například na českém fóru na stránkách je moţné najít programátory, kteří se na systém OpenCart specializují. (http://www.opencart.com/, červen 2015) Další moduly si dohledáme a nainstalujeme podle potřeby a vyuţití obchodu Doporučené zásuvné moduly V první řadě doporučuji implementaci modulu pro Heuréku.cz a Zboţí. Modulů je moţné najít hned několik a některé jsou zdarma. Pokud jiţ víme, jakým způsobem budeme zasílat zboţí zákazníkovi, doporučuji implementovat modul dopravy pro daného přepravce. Oproti univerzálním modulům dopravy 45

46 si podstatně ušetříme práci především při vytváření obchodu a následný provoz bude plynulejší. Nestane se například, ţe zákazník zvolí způsob dopravy, kterým není moţné jím objednávané zboţí doručit. Záleţí však pouze na Vás, zda si připlatíte za specializovaný modul, nebo si přizpůsobíte volně dostupný modul. V případě pouţití chytrého telefonu, nebo jiného zařízení se systémem Android lze doporučit volně dostupnou aplikaci a modul Mobile Assistant Connector. Aplikace nabízí přehled nad objednávkami a skladovými zásobami včetně statistik vţdy po ruce. Dostupné jsou také placené moduly pro propojení internetového obchodu se známými účetními systémy. (http://www.shopsync.cz/, červen 2015) Vzhled obchodu Jak bude obchod vypadat lze ovlivnit nejen implementací nové šablony vzhledu, ale především pomocí bannerů (reklamních prouţků), šablon pro rozvrţení stránek a také mnoţství modulů, které jsou jiţ součástí základní instalace. Můţeme tak na libovolných stránkách a pozicích zobrazit doporučené produkty, nejprodávanější produkty, nově přidané produkty, různé slideshow (náhledy obrázků), menu (kategorie zboţí) a spousty dalších Doprava a platba Jiţ v základní instalaci je dostupné velké mnoţství modulů dopravy a platby, bohuţel většina je určena pro přepravce jiných zemí. Je tedy potřeba přizpůsobit některý modul, případně implementovat některý určený našim potřebám. Záleţí jen na konkrétním prodejci, za jakých podmínek a jakým způsobem bude chtít zboţí zákazníkovi zasílat. Moduly pro dopravu zdarma od určité částky a vyzvednutí na pobočce obchodu jsou samozřejmě součástí základní instalace. V případě plateb je zde také mnoţství variant jiţ v základu. Dostupné jsou moduly pro elektronické platební prostředky. Pro české zákazníky však pouţitelný pouze PayPal, moţná Skrill (dříve Moneybookers). Moţnost platby bankovním převodem a dobírkou (cash on delivery) je však samozřejmostí. Škoda jen, ţe modul dobírky v základní instalaci neumí moţnost příplatku za dobírku. 46

47 U všech moţností platby je vhodné zadat, jaký stav objednávky bude právě po zvolení dané moţnosti. Můţeme tak například snadno rozlišit objednávky, u kterých čekáme na platbu od zákazníka od objednávek, které jsou jiţ určeny k odeslání Vkládání kategorií, výrobců a zboţí Vkládání poloţek do obchodu OpenCart je moţné pomocí některého zásuvného modulu pro import z XML souboru od dodavatele, či jiného zdroje. Tyto moduly jsou však placené a ne kaţdý dodavatel takovýto soubor poskytuje. Tento způsob je vhodné vyuţít u rozsáhlých obchodů, které pracují s velkými počty poloţek. Počáteční úprava obchodu je sloţitější, časově, případně finančně náročnější, ale oproti tomu je následný provoz a především aktualizace poloţek a skladových zásob převáţně automatická. Další moţností je obnova dat ze zálohy, případně import z jiného obchodu zaloţeného na systému OpenCart. Nejzákladnější moţností je vkládání jednotlivých poloţek ručně. Tento postup je sice pracnější a časově náročnější, na druhou stranu máme plnou kontrolu nad vlastnostmi jednotlivých výrobků a kategorií. V sekci "Katalog - Kategorie" si nadefinujeme jednotlivé kategorie a podkategorie, které budeme potřebovat. Vedle názvu můţeme samozřejmě zadat také popis kategorie, obrázek a pořadí mezi ostatními kategoriemi. V sekcích "Katalog - Výrobci", "Katalog - Specifikace" a "Katalog - Vlastnosti výrobku" vytvoříme seznam výrobců, jejichţ zboţí budeme nabízet. Můţeme nadefinovat specifikace neboli parametry pro výrobky. Specifikace se pak budou zobrazovat vedle popisu zboţí. Jedná se o stručný přehled parametrů, které zákazníkovi usnadní především porovnávání různých výrobků. Také je moţné nadefinovat vlastnosti výrobků, zde se však jedná o nešťastný překlad. Prakticky se totiţ v této části dají nadefinovat dostupné varianty výrobků, tedy různé barevné varianty, velikosti a podobně. Nyní se dostáváme k hlavní části vkládání dat, tedy vkládání samotného zboţí neboli, podle terminologie českého překladu OpenCart, výrobků. V sekci "Kategorie - Výrobky" jiţ jsou ukázkové výrobky, které je třeba pochopitelně smazat, nebo alespoň zakázat jejich zobrazování. Při vkládání produktů máme moţnost uvést mnoţství doplňujících informací od 47

48 různých kódů výrobku přes jiţ zmíněné specifikace a varianty po moţné slevy a akční nabídky pro daný výrobek. Samozřejmostí je také zařazení výrobku do kategorie, respektive kategorií, daňových tříd a definování chování výrobku vzhledem ke skladovým zásobám a informacím o dostupnosti. Obrázek 10: Výrobky - OpenCart Zdroj: vlastní zpracování Administrace obchodu a testování Před zpřístupněním obchodu zákazníkům je přinejmenším vhodné obchod řádně otestovat, to znamená provést několik zkušebních objednávek, vyzkoušet různé moţnosti volby, které zákazníkovi nabízíme. Testováním si ověříme nejen funkčnost obchodu z hlediska 48

49 technických chyb, ale také funkčnost z hlediska přehlednosti a dostupnosti potřebných informací. Chceme přece, aby ovládání bylo pro zákazníka nanejvýš jednoduché a přehledné. (Sedlák, Mikulášková 2012, str. 77) Během tohoto testování máme zároveň moţnost seznámit se s administrací obchodu, správou objednávek, reklamací a databází zákazníků. Hned na úvodní stránce, takzvané "Nástěnce", máme k dispozici stručný přehled o nejnovějších objednávkách, nedávné aktivitě v obchodě a také statistikách prodeje. Obrázek 11: Dashboard - OpenCart Zdroj: vlastní zpracování V rámci administrace v sekci "Prodeje" máme moţnost spravovat databázi objednávek a reklamací, měnit jejich stav, zasílat upozornění zákazníkům, vytvářet faktury a přepravní listy, spravovat databázi registrovaných zákazníků a zákaznických skupin. Pro propagaci výrobků máme dostupné dárkové poukazy. V sekci "Marketing" pak můţeme vyuţít marketingové kampaně, slevové kupóny a rozesílat newslettery. Nyní máme internetový obchod naplněný potřebnými informacemi a produkty. Máme přizpůsobené veškeré funkce poţadavkům svým i poţadavkům potencionálních zákazníků 49

50 a otestovanou funkčnost celého obchodu. V tuto chvíli jiţ můţeme vypnout u internetového obchodu reţim údrţby a začít s propagací obchodu a nabízených produktů Zálohování a obnova ze zálohy V sekci "Nástroje - Zálohovat/Načíst" máme moţnost provést zálohu jednotlivých částí obchodu. Zálohovat lze nejen údaje o zákaznících, produktech a objednávkách obsaţených v jednotlivých databázích, ale také provedené úpravy a nastavení samotného systému obchodu. Obnovu zálohy pak provedeme nahráním souboru se zálohou Shrnutí Internetový obchod realizovaný za pomoci systému OpanCart je moţné libovolně přizpůsobovat pomocí modulů, ať jiţ zahrnutých v základní instalaci, tak za pomoci zásuvných modulů. Ovládání administrace a nastavování se můţe z počátku jevit sloţitě, ale po poměrně krátké době se uţivatel začne orientovat ve struktuře a moţnostech nastavení obchodu a získá tak nepřeberné moţnosti a funkce pro provoz internetového obchodu dle jeho konkrétních představ. Vzhledem k rozsáhlé komunitě uţivatelů a vývojářů systému OpenCart je pak k dispozici nepřeberné mnoţství zásuvných modulů pomocí kterých dokáţe systém plnit téměř jakékoliv poţadavky. Systém nabízí pro prodejce podrobnou správu obsahu pomocí CMS. Přehlednou skladovou evidenci a evidenci zboţí s moţností třídit zboţí do libovolných kategorií a zapisovat ke zboţí rozsáhlé doplňkové informace. Evidence objednávek a reklamací s moţností třídění dle nadefinovaných stavů obsahuje i moţnost tvorby faktur včetně jejich číslovaní. Dostupnou máme i moţnost zaslat zákazníkovi upozornění o aktuálním stavu objednávky včetně komentáře. V případě zakoupení doplňkového modulu získáme i moţnost zaslat pomocí systému zákazníkovi fakturu v elektronické podobě. K podpoře prodeje slouţí moţnost vytváření slevových akcí u určitých výrobků, generování slevových a dárkových poukazů. Pro upoutání zákazníkovi pozornosti jsou dostupné moduly, které automaticky upozorňují na nové zboţí, akční zboţí a také modul, kde můţeme zvolit doporučené zboţí. Celý vzhled 50

51 obchodu můţeme přizpůsobit libovolným umístěním těchto modulů v rámci různých šablon stránek. V případě vyuţití zásuvných modulů pak získáme moţnost exportu dat do vyhledávačů zboţí. Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, ne všechny moduly jsou zdarma. Především ty specializované jsou placené, ovšem ceny jsou dle mého názoru přiměřené a z vlastní zkušenosti mohu říci, ţe placené moduly začne prodejce potřebovat a vyţadovat aţ ve chvíli, kdy obchod dosáhne určité stabilní úrovně objednávek a generuje tak pravidelný zisk. Specializované zásuvné moduly poté napomáhají zjednodušení a zautomatizování práce a z toho plynoucí moţnost dalšího růstu. Investice do rozšíření obchodu, který generuje zisk, pak nelze povaţovat za finanční zátěţ a investice se vrátí v podobě ušetřeného času. Systém OpenCart lze tak doporučit nejen pro internetové obchody menšího rozsahu, ale za pouţití doplňkových modulů dle potřeb je pak systém vhodný i pro rozsáhlé obchody s širokou nabídkou zboţí a větším počtem zákazníků. 51

52 8. Realizace internetového obchodu pomocí systému Quick.Cart 8.1. Doména a webhosting Problematika domény a webhostingu je jiţ popsána v kapitole 7.1. Registrace domény a výběr webhostingu. Vzhledem k tomu, ţe Quick.Cart nemá ţádné zvláštní poţadavky a navíc ani nevyţaduje databáze, měl by vyhovovat téměř kaţdý webhosting. Webhosting poskytovatele Pipni.cz poţadavkům vyhovuje, takţe vytvořím subdoménu pro instalaci internetového obchodu Quick.Cart a můţeme přejít k přípravě souborů a samotné instalaci Příprava souborů systému Quick.Cart Soubory potřebné pro instalaci systému Quick.Cart nalezneme na internetových stránkách nebo na domovských stránkách opensolution.org. Nejnovější verze s označením 6.5 je ke staţení pouze na domovských stránkách. Český překlad je na domovských stránkách dostupný i pro nejnovější verzi, takţe není důvod, proč nevyzkoušet nejnovější verzi. Bohuţel pro staţení českého překladu a dalších doplňků je třeba se na stránkách registrovat. (http://www.opensolution.org/, červen 2015) Návod na instalaci nalezneme na domovských stánkách opensolution.org, případně návod v českém jazyce na stránkách shop-quick-cart.cz. (http://www.shop-quick-cart.cz/, červen 2015) Po získání instalačních souborů, veškerý obsah archivu instalačních souborů Quick.Cart nahrajeme pomocí FTP klienta na server webhostingu. Dle doporučení v návodu změníme atributy (CHMOD) u adresářů "database", "files", všech podadresářů a souborů v nich obsaţených na hodnotu 777. Pro vyšší zabezpečení je moţné u adresářů pouţít hodnotu 700 a u souborů pak 600. (http://www.opensolution.org/, červen 2015) 52

53 8.3. Instalace systému Quick.Cart Základní instalace Vzhledem ke skutečnosti, ţe systém Quick.Cart nepouţívá ke své funkci ţádnou databázi a data si ukládá do souborů, není třeba v podstatě ţádná instalace a celý postup zprovoznění internetového obchodu je podstatně jednodušší. V této chvíli je tedy základní instalace obchodu provedena jiţ samotným nahráním souborů na server. Obchod zobrazíme zadáním jeho adresy do adresního řádku internetového prohlíţeče a do administrace vstoupíme zadáním "/admin.php" za adresu. V mém případě je adresa internetového obchodu Quick.Cart a adresa pro administraci je Výchozí přihlašovací jméno je "admin" a heslo "admin". Jako první krok po přihlášení do administrace je nutné změnit přihlašovací údaje. Bez změny uţivatelského jména a hesla nás systém nenechá v administraci udělat ţádný jiný krok. Učiníme tak v sekci "Tools - Settings". Pro zvýšení bezpečnosti se v návodu doporučuje přejmenovat na serveru soubor "admin.php", u verzí 6.2 a novějších je zároveň potřeba přepsat hodnotu údaje $config['admin_file'] v souboru "database/config/general.php". Nová adresa pro administraci pak bude (http://www.opensolution.org/, červen 2015) Instalace české lokalizace Celá instalace českého jazyku do systému Quick.Cart spočívá v nahrání jiţ připraveného souboru s českým překladem přes prostředí administrace a následným zvolením výchozího jazyka pro administraci a pro část obchodu zobrazenou veřejnosti. V sekci "Tools- New language" tedy nahrajeme soubor "cz.php" a uloţíme. Doporučuji zaškrtnout moţnost "Clone data from basic language". Touto volbou zachováme původní anglicky psané stránky a ty pak mohou plnit funkci vzorových stránek. 53

54 Obrázek 12: Český jazyk - Quick.Cart Zdroj: vlastní zpracování Nyní je potřeba se přepnout do sekce "Tools - Settings" a vybereme poţadované údaje na řádcích "Default language" a "Admin panel language", zároveň můţeme přepsat na řádku "Currency" hodnotu "EUR" na hodnotu "CZK" a vše uloţíme. Nyní máme celý systém internetového obchodu Quick.Cart kompletně v českém jazyce. Pokud bychom v budoucnu chtěli změnit překlad libovolného textu, máme moţnost texty přepsat v sekci "Nástroje - Jazyky" v editaci příslušného překladu Příprava pro reálný provoz Celý systém Quick.Cart jiţ na první pohled působí velice jednoduše. Ovládání administrace je velice jednoduché, intuitivní a není potřeba ţádné sloţité nastavování Vlastnosti stránek systému Quick.Cart V průběhu seznamování se se systémem Quick.Cart zjistíme, ţe hlavní část systému je "Stránka", pomocí které se v internetovém obchodě tvoří téměř vše. 54

55 Obrázek 13: Stránka - Quick.Cart Zdroj: vlastní zpracování Vedle názvu, krátkého popisu a hlavního textu stránky máme moţnost zvolit u stránky mnoţství parametrů, pomocí kterých určíme, jakou funkci bude konkrétní stránka vykonávat. Ke stránce máme moţnost připojit libovolný soubor, v panelu "SEO" pak vloţit titulek, název a meta popis stránky. V posledním panelu "Rozšířené" pak především téma stránky, kterým určujeme, jestli bude stránka určitým krokem objednávky, stránkou produktu, nebo obyčejnou stránkou s informacemi Informační texty Pro informační texty systém nemá ţádnou specializovanou přípravu. V sekci "Stránky" máme moţnost vytvořit stránky s libovolným textem a pomocí voleb a zařazením do daného menu určíme, jak se stránka bude zobrazovat zákazníkovi. 55

56 Lokalizace V rámci lokalizace nemáme mnoho moţností k nastavení. V sekci "Nástroje - Nastavení" můţeme nastavit název, popis, logo, slogan a doplňující informace o internetovém obchodu, případně prodejci. Obrázek 14: Nastavení - Quick.Cart Zdroj: vlastní zpracování V panelu "Stránky" je potřeba zvolit jednotlivé funkční stránky, bez kterých internetový obchod nebude fungovat. Volené stránky je třeba nejprve vytvořit nejlépe s vhodnými popisy. Máme také moţnost nastavení počtu elementů na stránce nejen v obchodě, ale také v administraci a pár dalších drobných nastavení. U systému nemáme ţádnou moţnost nastavení daňových tříd. Systém Quick.Cart neumí s daněmi pracovat a zobrazuje vţdy jen jednu cenu Instalace zásuvných modulů Nabídka zásuvných modulů je hodně strohá a spousta dostupných modulů je pouze pro placenou verzi Quick.Cart.Ext. 56

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz Profesionální internetové stránky dostupné pro každého více než 100 spokojených uživatelů www.web360.cz Název dokumentu: Ceník, představení aplikace Web360 Zpracoval: David Brtník Verze: 2, ze dne 2.12.2009

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Nahrání webu na internet

Nahrání webu na internet Nahrání webu na internet Meta tagy Podstránky webu máme hotové, ale v jejich hlavičkách nám chybí poslední věc. Až bude web online, všimnou si ho internetové vyhledávače a jeho podstránky si tzv. zaindexují.

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Uživatelský manuál e-shop ELKOV elektro a.s. https://eshop.elkov.cz

Uživatelský manuál e-shop ELKOV elektro a.s. https://eshop.elkov.cz Uživatelský manuál e-shop ELKOV elektro a.s. https://eshop.elkov.cz 1 Nakupování na Našem e-shopu Na e-shopu ELKOV elektro a.s. může nakupovat: Podnikatel, registrace je podmíněna živnostenským oprávněním.

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

ABRA Gen. E-shop. Produktový list

ABRA Gen. E-shop. Produktový list ABRA Gen E-shop Produktový list Nástroj, který přináší peníze E-shop je moderním prostředkem prodeje, bez něhož se v dnešní době neobejde žádná firma vyžadující: prodej koncovým zákazníkům (B2C), velkoobchodní

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel Adresa IČO: DIČ: CZ tel. XXX mobil: XXX e-mail: MadVlad@seznam.cz Zastoupená:, jednatelem společnosti Poskytovatel služeb

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Návod k používání eshopu Iveco

Návod k používání eshopu Iveco Návod k používání eshopu Iveco Rozložení hlavní stránky Hlavní strana eshopu se skládá ze čtyř základních sekcí: 1) Hlavní menu 2) Přehled právě probíhajících akcí 3) Ukázka akčního zboží 4) Uživatelská

Více

KOPÍROVÁNÍ DATABÁZE (DB) a SOUBORŮ (FTP) přechod na Flox 3.0

KOPÍROVÁNÍ DATABÁZE (DB) a SOUBORŮ (FTP) přechod na Flox 3.0 KOPÍROVÁNÍ DATABÁZE (DB) a SOUBORŮ (FTP) přechod na Flox 3.0 Jednorázový poplatek je v rámci vánoční akce (do 31. 12. 2016) 2150 Kč bez DPH: kopírování DB a FTP. Přemigrování designu na míru je zpoplatněno

Více

MODULÁRNÍ REDAKČNÍ SYSTÉM (CMS), SE ZAMĚŘENÍM PRO FIREMNÍ

MODULÁRNÍ REDAKČNÍ SYSTÉM (CMS), SE ZAMĚŘENÍM PRO FIREMNÍ MODULÁRNÍ REDAKČNÍ SYSTÉM (CMS), SE ZAMĚŘENÍM PRO FIREMNÍ PREZENTACI Petr Minařík 2.2.2010 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ZADÁNÍ PRÁCE Seznámení se s současnými redakčními systémy vyuţívanými pro

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Nabídka a ceník Sun-shop 2.4. Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu

Nabídka a ceník Sun-shop 2.4. Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu Zpracováno v Sunlight software s.r.o. Brno 1.6.2010 Sun-shop 2.4 systém pro provoz a správu internetového obchodu Produkt Sun-shop 2.4 je univerzální

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická pošta Elektronická pošta je dnes je již klasickým využitím Internetu. Prostřednictvím Internetu můžete v elektronické formě posílat a dostávat zprávy ve srovnání s klasickou poštou může být

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

WEBsro.cz. Krok za krokem Založení internetového obchodu. krásné weby pro české podnikatele 1 / 9

WEBsro.cz. Krok za krokem Založení internetového obchodu. krásné weby pro české podnikatele 1 / 9 Krok za krokem Založení internetového obchodu Kontakt:... obchod@websro.cz, www.websro.cz Verze:.... / 9 Krok - Založení eshopu Klik na ikonu Nová stránka () a dále Výpis produktů (). Vložte Nadpis ()

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Buytheway Solution. Robustní volně upravitelný mobilní e-shop. Spojte se s námi: Pavel Prouza +420 777 256 788 prouza@gobuytheway.

Buytheway Solution. Robustní volně upravitelný mobilní e-shop. Spojte se s námi: Pavel Prouza +420 777 256 788 prouza@gobuytheway. Buytheway Solution Robustní volně upravitelný mobilní e-shop Mobilní shopping má smysl 33 % zákazníků vyhledává v brandovaných mobilních webech. 26 % zákazníků vyhledává v brandovaných aplikacích. Uživatelé

Více

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Z tohoto dokumentu se dozvíte, co vše lze ze systému POHODA naplnit do administrace e-shopu FastCentrik a jak se tato data následně

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva:

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva: rozsáhlé webdesign / eshop projekty Ceník a technické požadavky Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a e- shopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR 2013 Propojení Pohoda a Virtuemart 2 popis funkcí, instalace a nastavení (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah Propojení

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Nastavení propojení s eshopem

Nastavení propojení s eshopem Nastavení propojení s eshopem Vytvoření párovacích polí na databázi eshopu pozn.: V názvu některých polí je text "pohoda", tyto pole však slouží k napojení všech učetních systémů. Pole "guid" jsou specifická

Více

Manuál k internetovému obchodu IQIS. Manuál k internetovému obchodu IQIS

Manuál k internetovému obchodu IQIS. Manuál k internetovému obchodu IQIS Manuál k internetovému obchodu IQIS 1 Obsah 1.... 2 3. Uživatelé... 3 Úrovně oprávnění... 3 Vytvoření nového uživatele... 3 Editace existujícího uživatele... 3 Povolení uživatele... 3 Zakázání uživatele...

Více

Konektor na Aukro. Roman Dufek, NetDirect s.r.o. Radka Radecká, NetDirect s.r.o.

Konektor na Aukro. Roman Dufek, NetDirect s.r.o. Radka Radecká, NetDirect s.r.o. Konektor na Aukro Roman Dufek, NetDirect s.r.o. Radka Radecká, NetDirect s.r.o. Hlavní výhody konektoru Možno vystavovat na Aukro.CZ, Aukro.SK, Allegro.PL Další prodejní kanál propojený s e-shopem Cenově

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb

LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb Vyberte si nejvýhodnější způsob využití: 1. Standardní verze Standardní verze je provozována na serverech a doméně http://etestme.com.

Více

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně-mediální komise MČ Praha-Kolovraty vyhlašuje poptávku na dodavatele webu pro MČ Praha- Kolovraty. Nabídky na tuto poptávku je možné zasílat: - elektronicky

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Nabídka a ceník Sun-shop 2.5. Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu

Nabídka a ceník Sun-shop 2.5. Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu Sun-shop - systém pro provoz a správu internetového obchodu Zpracováno v Sunlight software s.r.o. Brno 26.7.2010 Sun-shop systém pro provoz a správu internetového obchodu Produkt Sun-shop je univerzální

Více

Vás a Vaši společnost

Vás a Vaši společnost Accelerate your business Určeno pro: Vás a Vaši společnost Potřebujete něco z následujícího? Zvýšit prodej vašich výrobků a produktů Prodávat do zahraničí a stále vše řídit z jednoho místa Být více a lépe

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření 503M012.N01 11/09/2012 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Instalace a aktivace pluginu WooCommerce

Instalace a aktivace pluginu WooCommerce KAPITOLA 2 Instalace a aktivace pluginu WooCommerce V této kapitole: Instalace pluginu Aktivace pluginu Nově vytvořené WooCommerce stránky Nově vytvořené Widgety Instalace pluginu Předpokládejme, že máte

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

Průvodce registrací domény CZ

Průvodce registrací domény CZ Průvodce registrací domény CZ ZONER software, a.s., akreditovaný registrátor domén CZ představuje průvodce pro registraci domény CZ. Pro registraci a správu domén nabízí společnost ZONER software dva projekty.

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-10

Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Doména a služby Internetu Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí služby

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování:

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: 1. REZERVACE - uskutečněním rezervace, si zarezervujete nákup u knihkupce,

Více

Ceník OneProduct.cz. Ceník doplňkových služeb. Bez měsíčních poplatků

Ceník OneProduct.cz. Ceník doplňkových služeb. Bez měsíčních poplatků Ceník OneProduct.cz Ceník doplňkových služeb Jednoproduktový eshop bez měsíčních poplatků, žádné tarify a žádné skryté poplatky. Zde uvádíme ucelený ceník systému OneProduct.cz včetně doplňkových služeb.

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-SHOPU GENERALI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-SHOPU GENERALI UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-SHOPU GENERALI 1 1 REGISTRACE UŽIVATELE/ZAMĚSTNANCE NA ESHOPU U standardního formuláře vyplníte povinná pole a kliknete na tlačítko Zkontrolovat formulář (1/2). Systém provede automatickou

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Obsah. Úvodem 12. Zakládáme e-shop 13. Komu je kniha určena 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 KAPITOLA 1

Obsah. Úvodem 12. Zakládáme e-shop 13. Komu je kniha určena 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 KAPITOLA 1 Úvodem 12 Komu je kniha určena 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 KAPITOLA 1 Zakládáme e-shop 13 Papírování a papírování 13 Opravdu chcete prodávat na internetu? 13 Podnikatelský záměr 15 Právní forma podnikání

Více

Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu verze 3.0

Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu verze 3.0 Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu verze 3.0 WebCzech E-commerce PRO 3.0 je již třetí verzí jednoho z nejúspěšnějších systémů pro výstavbu a provoz vlastního elektronického

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4 4Works Solutions Prestashop návod Posuneme Vás výš! TOMÁŠ KOZAR, Project Manager OBSAH NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3 2.1 přidání produktu... 4 2.2 Zadání ceny výrobku...

Více