Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012"

Transkript

1 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: Mgr. Renáta Červenková, Jana Krátká Schválila: Ing. Milena Vágnerová

2 Obsah 1 Úvod Základní charakteristika území OZKO Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší ECK a vyhodnocení imisní situace Informování o aktuální imisní situaci Dotazy a stížnost Dotazy na kvalitu ovzduší Stížnosti a stížnosti na zápach Ochrana ovzduší dle legislativy do Imisní limity dle NV 597/2006 Sb. změněné NV č. 42/2011 Sb Podmínky vzniku a vyhlášení signálů upozornění, regulace a varování Signál upozornění překročení zvláštního imisního limitu pro SO 2, NO 2 a PM Signál regulace překročení zvláštního imisního limitu pro SO 2, NO 2 a PM Signál varování překročení zvláštního imisního limitu pro O Ukončení odvolání signálů upozornění, regulace nebo varování Ochrana ovzduší dle platné legislativy od nový zákon o ochraně ovzduší Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Podmínky vzniku a vyhlášení smogové situace Informativní prahová hodnota pro SO 2, NO 2 a částice PM Regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a částice PM Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O Ukončení smogové situace Měřicí stanice pro vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou Charakteristika měřicí stanice AIM ve Veltrusích Vyhodnocení imisní situace za rok SO 2 - oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý a NO X oxidy dusíku Prachové částice PM Aromatické uhlovodíky Smogové situace ve Středočeském kraji v roce Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace Doporučení při překročení informativních prahových hodnot (dříve signál upozornění) Doporučení při překročení regulačních prahových hodnot (dříve signál regulace)...32 Strana 1 (celkový počet 41)

3 8.1.3 Doporučení SZÚ pro citlivé skupiny obyvatel Vyhodnocení kvality ovzduší v Kralupech nad Vltavou Grafy úrovně znečištění Souhrn průměrných ročních hodnot Závěr Zdroje Seznam zkratek Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků...41 Strana 2 (celkový počet 41)

4 1 Úvod Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (ECK) zpracovává každý rok vyhodnocení imisní situace v lokalitě Kralupy nad Vltavou na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Při zpracování imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 bylo využito aktuálních neverifikovaných dat ze stanice automatizovaného imisního monitoringu (AIM) umístěné ve Veltrusích. Aktuální data z této stanice jsou veřejně přístupná na internetových stránkách ECK informuje veřejnost prostřednictvím bezplatné Zelené linky Vyhodnocení denních a tříhodinových průměrů i hodinových koncentrací odesílá ECK každý pracovní den Odboru životního prostředí v Kralupech n/vlt. a společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Každý týden a měsíc jsou na webových stránkách ECK zpřístupněny grafické výstupy koncentrací vybraných znečišťujících látek z předcházejícího období, zveřejněna je roční zpracování imisní situace v sekci Ovzduší zpětné vyhodnocení. ECK pracuje s aktuálními neverifikovanými daty. Strana 3 (celkový počet 41)

5 2 Základní charakteristika území Kralupsko leží v klimatické oblasti T2, pro kterou je typické dlouhé, teplé a suché léto a krátká, mírně teplá a až velmi suchá zima. Průměrná roční teplota sledovaného území je 8,2 C. Roční úhrn srážek činí 499 mm a průměrný úhrn srážek ve vegetační době je 299 mm [1]. 2.1 OZKO Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší Oblast Kralup nad Vltavou byla na základě dat z roku 2010 zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na obrázku č. 2 je aktuální zastoupení OZKO z roku Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen OZKO) představují vymezená území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek (viz obrázek č. 1). Vymezení OZKO a jejich případné změny provádí Ministerstvo životního prostředí a 1x za rok jsou zveřejněny ve Věstníku MŽP. OZKO jsou také k dispozici ve formátu shapefile (.shp) na internetových stránkách ČHMÚ [2]. Mapa oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší za rok 2011 již není od ČHMÚ zpracována z důvodu legislativních změn. Dle nového zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb. v platnosti od ) budou mapy OZKO vytvářeny jako pětiletý průměr. Nově zpracovaný pětiletý průměr je již k dispozici ve formátu.shp na webových stránkách ČHMŮ [3].. Strana 4 (celkový počet 41)

6 Obrázek č. 1: Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro rok 2010 v celé ČR Zdroj: Obrázek č. 2: Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro rok 2010 ve Středočeském kraji Zdroj: Strana 5 (celkový počet 41)

7 3 ECK a vyhodnocení imisní situace 3.1 Informování o aktuální imisní situaci Pro účely sledování čistoty ovzduší disponuje ECK programovým vybavením, jenž umožňuje přenést a zobrazovat data z měřicích stanic imisního monitoringu. ECK využívá data z jedné měřicí stanice ČHMÚ. Spektrum sledovaných veličin zahrnuje SO 2, NO 2, NO x, benzen, toluen, xylen a základní meteorologické veličiny jako je teplota, rychlost a směr větru. ECK získává data přes FTP schránku. Hodnoty jsou v této schránce obnovovány každou hodinu. Dispečeři ECK stahují aktuální data každé tři hodiny, vždy v 6, 8, 11, 14, 17 a 20 hod. Bezprostředně po jejich stažení jsou data převedena do zobrazitelného formátu a ověřena pomocí indexů kvality ovzduší dle ČHMÚ a také z hlediska přípustných imisních limitů, následně jsou hodnoty koncentrací zaznamenávány do denních protokolů. Poté jsou data konvertována do grafického formátu, vhodného pro prostředí internetu, a přes FTP protokol jsou aktualizována na webových stránkách ECK. V případě navýšení koncentrací vybraných znečišťujících látek je prováděna kontrola v kratších časových intervalech pro včasnou identifikaci překročení zvláštních imisních limitů (v novém zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou již uváděny jako tzv. prahové hodnoty). Grafy zobrazují každou měřenou škodlivinu samostatně a zahrnují měření za posledních 24 hodin. Umožňují tak získat aktuální přehled o vývoji znečištění ovzduší. Mimo aktuálního přehledu je na webových stránkách ECK přístupné také vyhodnocení měření za uplynulý týden a měsíc. K dispozici jsou grafy uvádějící průměrné denní hodnoty a grafy zobrazující průběh hodnot všech měřených hodin. K informování veřejnosti o aktuální imisní situaci a nestandardních událostech v průmyslových podnicích s možným vlivem na stav ovzduší dochází prostřednictvím bezplatné telefonní linky V případě překročení zvláštních imisních limitů (v novém zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou již uváděny jako tzv. prahové Strana 6 (celkový počet 41)

8 hodnoty) škodlivin v ovzduší jsou bezprostředně informováni zástupci Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a okolních obcí a zástupci školských zařízení v obci. ECK také zpracovává každý týden a měsíc týdenní a měsíční přehled koncentrací škodlivin a od roku 2009 i roční zprávu o imisní situaci v Kralupech nad Vltavou. Elektronickou poštou jsou bezplatně informováni o vyhlášení nebo odvolání smogové situace zájemci, kteří o tuto službu požádají prostřednictvím webových stránek ECK, em nebo telefonicky na bezplatné Zelené lince Dotazy a stížnosti Dotazy na kvalitu ovzduší V rámci poradenské služby a poskytování informací o životním prostředí jsou dispečeři ECK denně připraveni odpovídat na dotazy týkající se aktuálního stavu ovzduší. Tuto službu využívají zejména učitelé mateřských škol, ale i maminky s dětmi, či občané se zdravotními problémy. V roce 2012 ECK zodpovědělo 202 dotazů. Průměr počtu přijatých dotazů v letech činí 233 dotazů. Vývoj počtu dotazů v letech je uveden v grafu č. 1. V období 2006 až 2012 se jedná o nejnižší zastoupení počtu dotazů. V roce 2006 fungovalo ECK pouze v měsících říjen až prosinec. Graf č. 1: Vývoj počtu dotazů ECK v letech Zdroj: Zpracovalo ECK Strana 7 (celkový počet 41)

9 Celkem 36 % všech přijatých dotazů se týkalo tématu ovzduší. Nejvyšší zastoupení dotazů v této kategorii má na svědomí zvýšený počet dotazů v období vyhlášení smogových epizod ve Středočeském kraji v únoru a listopadu roku Graf č. 2: Přehled dotazů ECK za rok 2012 dle tématu Zdroj: Zpracovalo ECK Stížnosti na zápach Z celkového počtu přijatých stížností od roku 2006 (viz graf č. 3) je patrný nejnižší počet přijatých stížností právě v uplynulém roce V roce 2006 fungovalo ECK pouze v době od října do prosince. Graf č. 3: Přehled stížností evidovaných v ECK v letech Zdroj: Zpracovalo ECK V rámci evidence dotazů od občanů bylo přijato ECK v roce 2012 celkem 16 stížností, z toho 7 stížností se týkalo zápachu. Pouze 1 stížnost byla na hluk. Strana 8 (celkový počet 41)

10 4 Ochrana ovzduší dle legislativy do Posuzování stavu znečištění ovzduší vychází ze stanovení tzv. imisních limitů pro znečišťující látky uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., změněném nařízením vlády č. 42/2011 Sb., a ve vyhlášce MŽP č. 373/2009 Sb. Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jsou stanoveny imisní limity škodlivin, podmínky, způsob sledování, posuzování a hodnocení, a řízení kvality ovzduší. Nařízení vlády č. 42/2011 Sb. mimo jiné doplňuje imisní limity pro ochranu zdraví i cílový imisní limit pro ochranu zdraví nově o limity pro PM 2,5. Přehled imisních limitů pro ochranu zdraví viz tabulka č. 1. Vyhláška MŽP č. 373/2009 Sb. stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, určuje zásady pro vypracovávání a provozování krajských a místních regulačních řádů a rovněž způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečišťování ovzduší veřejnosti. Přehled imisních limitů pro ochranu zdraví pro O 3 a PM 2,5 viz tabulka č. 2. Vyhláška č. 373/2009 Sb. platí od listopadu 2009 a upravuje se jí původní vyhláška č. 553/2002 Sb. K zvláštním imisním limitům pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozon přibyla závazná hodnota pro prachové částice frakce PM 10. Tyto prachové částice mohou mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel. Zvýšení koncentrací těchto látek v ovzduší, zejména za nepříznivých rozptylových podmínek, ovlivňuje nejen silniční doprava, ale i spalování nekvalitních paliv v domácnostech. Dne vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který mimo jiné nově definuje pojmy smogové situace a zahrnuje v sobě i imisní limity a původní zvláštní imisní limity (nyní prahové hodnoty), které dříve byly stanoveny ve vyhláškách č. 597/2006 Sb. a 373/2009 Sb. Strana 9 (celkový počet 41)

11 4.1 Imisní limity dle NV 597/2006 Sb. změněné NV č. 42/2011 Sb. Tabulka č. 1: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí NV 597/2006 Sb. změněné NV č. 42/2011 Sb. Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální počet překročení za rok SO 2 1 hodina oxid siřičitý 24 hodin PM hodin prachové částice kalendářní rok 40 0 PM 2,5 kalendářní rok 25 0 NO 2 1 hodina oxid dusičitý kalendářní rok 40 0 CO oxid uhelnatý maximální denní 8hodinový klouzavý průměr Benzen kalendářní rok 5 0 Zdroj: Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. změněné nařízením vlády č. 42/2011 Sb. Cílový imisní limit Úroveň znečištění ovzduší stanovená za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na zdraví lidí a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, ve stanovené době. Tabulka č. 2: Cílový imisní limit pro ochranu zdraví Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální tolerovaný počet překročení O 3 troposférický ozon maximální denní 8hodinový klouzavý průměr* * Cílový imisní limit pro PM 2,5 je stanoven pro rok 2015 a je vyjádřen jako průměr ročních průměrných úrovní znečištění ovzduší PM 2,5 za roky 2013, 2014 a 2015 ve všech městských pozaďových lokalitách. Hodnoty jsou zjišťovány z míst odběru vzorků zřízených podle bodu 1.6 části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení.". Zdroj: Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. (změněné nařízením vlády č. 42/2011 Sb.) a 373/2009 Sb x v průměru za 3 roky PM 2,5 roky 2013, 2014 a 2015 * 20 0 Strana 10 (celkový počet 41)

12 Částice PM 2,5 byly přiloženy dle nařízení vlády č. 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 4.2 Podmínky vzniku a vyhlášení signálů upozornění, regulace a varování Při významném zhoršení kvality ovzduší jsou vyhlašovány Ministerstvem životního prostředí resp. ČHMÚ tzv. signály v případě, že dojde k překročení některého ze stanovených zvláštních imisních limitů koncentrací vybraných znečišťujících látek. Signály (upozornění, regulace a varování) jsou stanoveny dle vyhlášky č. 373/2009 Sb. v příloze č. 1 při překročení tzv. zvláštních imisních limitů u škodlivin SO 2, NO 2, PM 10 nebo O 3. Přehled zvláštních imisních limitů je uveden v tabulce č. 3. Vydávání signálů upozornění a regulace k omezení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší na území kraje za situací, při nichž dochází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší ve Středočeském kraji k nadměrnému znečištění ovzduší (smogová situace), je upraveno a specifikováno Krajským regulačním řádem Středočeského kraje, včetně seznamu subjektů pro předávání signálu upozornění a signálu regulace i stanovení provozoven, jejichž zdroje znečištění mají vliv na úroveň znečištění ovzduší ve vymezeném území Signál upozornění překročení zvláštního imisního limitu pro SO 2, NO 2 a PM 10 Signál upozornění následuje po: a) překročení hodinového průměru koncentrace: oxidu siřičitého 250 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, oxidu dusičitého 200 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, troposférického ozonu 180 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) překročení 24hodinového průměru koncentrace: suspendovaných částic PM µg/m 3. Pokud čtyřiadvacetihodinové koncentrace prachových částic překročí hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový, vydává ČHMÚ signál upozornění. Při překročení hranice 150 mikrogramů je již vydán signál regulace. Příslušné úřady pak mohou vyhlásit opatření (například zákaz vjezdu aut do center měst nebo omezování výroby). Strana 11 (celkový počet 41)

13 4.2.2 Signál regulace překročení zvláštního imisního limitu pro SO 2, NO 2 a PM 10 Signál regulace je vyhlašován v případě překročení zvláštních imisních limitů alespoň na polovině měřicích lokalit. Signál regulace následuje po: a) překročení hodinového průměru koncentrace: oxidu siřičitého 500 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, oxidu dusičitého 400 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) překročení 24 hodinového průměru koncentrace: suspendovaných částic PM µg/m Signál varování překročení zvláštního imisního limitu pro O 3 Signál varování následuje po překročení hodinového průměru koncentrace: troposférického ozonu 240 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách. Tabulka č. 3: Zvláštní imisní limity pro vyhlášení signálu upozornění, signálu regulace nebo signálu varování SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý O 3 troposférický ozon PM 10 suspendované částice SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 suspendované částice O 3 troposférický ozon Signál upozornění 250 µg/m µg/m µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách 100 µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace Signál regulace 500 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace 400 µg/m 3 ve 3 po sobě následujících hodinách 3 Při překročení 24hodinového 150 µg/m průměru koncentrace Signál varování 240 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kpa. Zdroj: Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování ve znění změny č. 373/2009 Sb. Strana 12 (celkový počet 41)

14 4.3 Ukončení odvolání signálů upozornění, regulace nebo varování Signál upozornění, signál regulace nebo signál varování odvolává MŽP prostřednictvím jím zřízené právnické osoby v případě, že platí následující podmínky: na žádné měřicí stanici reprezentativní pro vymezené území není překročen příslušný zvláštní imisní limit, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu nebo 24 hodin v případě suspendovaných částic PM 10 a není na základě meteorologické předpovědi očekávání obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty zvláštních imisních limitů; časový interval 12 hodin se v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou; v případě překročení zvláštního imisního limitu jsou pro suspendované částice PM 10 v provozovnách podle bodu 1.2. vyhlášky č. 373/2009 Sb., zabývajících se výrobou tepla a elektrické energie, uplatňována pouze opatření pro regulaci těch stacionárních zdrojů, které jsou skládkami paliv nebo popílku, nebo zauhlováním a které jsou provozovány v souvislosti s provozem zvláště velkých spalovacích zdrojů. Opatření jsou směřována především k omezení emisí suspendovaných částic PM 10 a jejich opětovného víření. Regulaci podle ústředního regulačního řádu podléhají pro území Středočeského kraje stacionární zdroje v níže uvedených provozovnách při překročení zvláštních imisních limitů (tabulka č. 4). Regulaci podle krajského regulačního řádu podléhají pro území okresu Mělník stacionární zdroje v níže uvedených provozovnách při překročení zvláštních imisních limitů (tabulka č. 5). Tabulka č. 4: Regulaci podléhající stacionární zdroje na území Středočeského kraje Regulaci podléhající stacionární zdroje pro suspendované částice PM 10 ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník II, III; Energotrans a.s., Elektrárna Mělník Zdroj: Dle Vyhlášky č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování ve znění změny č. 373/2009 Sb. Strana 13 (celkový počet 41)

15 Tabulka č. 5: Regulaci podléhající stacionární zdroje na území okresu Mělník Regulaci podléhající stacionární zdroje pro oxid dusičitý TAMERO INVEST s.r.o.; Česká rafinérská, a.s.; SPOLANA a.s. pro oxid siřičitý TAMERO INVEST s.r.o.; Česká rafinérská, a.s.; SPOLANA a.s. pro suspendované částice PM 10 TAMERO INVEST s.r.o.; SPOLANA a.s. Zdroj: Krajský regulační řád Středočeského kraje Strana 14 (celkový počet 41)

16 5 Ochrana ovzduší dle platné legislativy od nový zákon o ochraně ovzduší Hodnocení stavu znečištění ovzduší vychází z definování imisních limitů pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který nahradil dosavadní zákon č. 86/2002 Sb. Tento nový zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Příloha č. 6 výše uvedeného zákona stanovuje informativní a regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a prachové částice PM 10, a také informativní a varovnou prahovou hodnotu pro troposférický ozon, které jsou závazné pro vyhlašování a odvolávání smogové situace. Předchozí vyhlášky a nařízení vlády uvedené v kapitole 4 jsou zrušeny vydáním nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V souladu se zákonem o ochraně ovzduší byla vydána i vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Nová imisní vyhláška upravuje: 1) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 2) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění, 3) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. Vyhláška nahrazuje a navazuje na nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, a vyhlášku č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění pozdějších předpisů. Oproti předchozí právní úpravě neobsahuje vyhláška č. 330/2012 Sb. přípustné úrovně znečištění (imisní limity) ani podmínky vyhlášení a ukončení smogových situací, které jsou uvedeny přímo v zákoně o ochraně ovzduší (příloha č. 1 a č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Strana 15 (celkový počet 41)

17 5.1 Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Imisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 6 a 7. Tento nový zákon o ochraně ovzduší. Tabulka č. 6: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální počet překročení SO 2 oxid siřičitý PM 10 prachové částice 1 hodina hodin hodin kalendářní rok 40 0 PM 2,5 kalendářní rok 25 0 NO 2 oxid dusičitý CO oxid uhelnatý 1 hodina kalendářní rok 40 0 maximální denní 8hodinový klouzavý průměr benzen kalendářní rok 5 0 Zdroj: Příloha č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Tabulka č. 7: Imisní limity pro troposférický ozon pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální tolerovaný počet překročení O 3 troposférický ozon maximální denní 8hodinový klouzavý průměr* *Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. Zdroj: Příloha č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší x v průměru za 3 roky Strana 16 (celkový počet 41)

18 5.2 Podmínky vzniku a vyhlášení smogové situace Smogová situace je dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášena při překročení některé z prahových hodnot (tj. informativní, regulační nebo varovné) vybrané znečišťující látky. Informativní a regulační prahové hodnoty a jejich překročení jsou stanoveny pro škodliviny oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo prachové částice PM 10. Informativní a varovná prahová hodnota je definována samostatně pouze pro troposférický ozon. Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (ZÁŘÍ/2012). Přímý odkaz ke stažení zde: V následujícím přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky Informativní prahová hodnota pro SO 2, NO 2 a částice PM 10 Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM 10 hodnotu 100 µg/m 3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. Strana 17 (celkový počet 41)

19 5.2.2 Regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a částice PM 10 Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM 10 hodnotu 150 µg/m 3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O 3 Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg/m 3. Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg/m 3. Podmínky vzniku a ukončení smogových situací jsou uvedeny v příloze č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Přehled všech uvedených prahových hodnot je uveden v následující tabulce č. 8. Strana 18 (celkový počet 41)

20 Tabulka č. 8: Informativní, regulační a varovné prahové hodnoty Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 Částice 250 µg/m µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách 100 µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace ve dvou po sobě následujících dnech Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 Částice 500 µg/m µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách 150 µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace ve třech po sobě následujících dnech Informativní prahová hodnota O 3 Varovná prahová hodnota O 3 Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon 3 Při překročení hodinové 180 µg/m koncentrace 3 Při překročení hodinové 240 µg/m koncentrace Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kpa. Zdroj: Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 5.3 Ukončení smogové situace Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty. Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou. Strana 19 (celkový počet 41)

21 6 Měřicí stanice pro vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou V této zprávě jsou použita data z jedné měřicí stanice umístěné ve Veltrusích, jejíž poloha je znázorněna na obrázcích č. 3 a č. 4: Měřicí stanice se řadí mezi tzv. stanice průmyslové, tzn., že stanice je přímo ovlivněná průmyslem a je umístěná v místě předpokládaného zásahu vlečkou ze zdrojů v převládajícím směru větru. Obrázek č. 3: Umístění měřicích stanice ve Veltrusích Zdroj: Obrázek č. 4: Měřicí stanice ve Veltrusích bližší pohled Zdroj: Strana 20 (celkový počet 41)

22 6.1 Charakteristika měřicí stanice AIM ve Veltrusích Tabulka č. 9: Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ ve Veltrusích Kód lokality: Název: Stát: Vlastník: Kraj: Okres: Obec (ZÚJ): Zkratka: EOI - typ stanice: EOI - typ zóny: EOI - charakteristika zóny: Ekosystémy: EOI B/R - podkategorie: Zeměpisné souřadnice: Nadmořská výška: Terén: Krajina: Reprezentativnost: SVEL Veltrusy Česká republika Základní údaje ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s. Středočeský Mělník Veltrusy Klasifikace I/S/RI Průmyslová Předměstská obytná; průmyslová Adresa lokality (nepovinné) Alešova Veltrusy Správce lokality, adresa Česká rafinérská Kralupy nad Vltavou Lokalizace " sš " vd 174 m Doplňující údaje rovina, velmi málo zvlněný terén Tel.: Fax:.: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí specifické měřítko (v porostech pod stromy atp.) Umístění Jižní okraj obce. Dodavatel dat v roce byl OÚ Mělník, stanice je po celou dobu provozována společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. respektive jejím předchůdcem. Seznam měřicích programů: Kód SVELA Datum vzniku: Měřené znečišťující látky Zdroj: ČHMÚ a fotografie ECK Typ Automatizovaný měřicí program Vznik a zánik měřicího místa: Datum zániku: SO 2, NO 2, NO, NO x, benzen, toluen, etylbenzen, m-,p-,o-xylen Strana 21 (celkový počet 41)

23 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech n/vlt. za rok Vyhodnocení imisní situace za rok SO2 - oxid siřičitý Oxid siřičitý nepředstavuje v současnosti významnou škodlivinu pro zdraví obyvatel Kralupska. Koncentrace této znečišťující látky byly v uplynulých letech velice nízké a ani v celé České republice nedochází k mimořádným navýšením jeho koncentrací. Oxid siřičitý není od roku 1997, kdy došlo k odsíření velkých zdrojů emisí oxidů síry (průmyslové podniky, hnědouhelné elektrárny), škodlivinou, jež by závažně ohrožovala zdraví obyvatel, ačkoliv v lokalitách, kde je soustředěno více malých spalovacích zdrojů, jimiž jsou zejména domácí topeniště, je riziko zvyšování SO2 podstatně vyšší. Ani nový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) neumožňuje v případě fyzických osob (souseda) vstupovat do domácností za účelem kontroly lokálních topenišť a vytápění nekvalitním palivem, které je pro mnoho lidí nejpřijatelnějším řešením zejména z finančního hlediska. Úřady mohou i bez vstupu do obydlí zkontrolovat pouze přípustnou tmavost kouře. Pro zjišťování tmavosti kouře se používá tzv. Ringelmannova stupnice (obrázek č. 9), která je složena ze šesti čtvercových polí na bílém podkladě, odpovídající příslušným stupňům tmavosti kouře. Obrázek č. 5: Ringelmannova stupnice šedi pro zjišťování tmavosti kouře Zdroj: Arnika - Strana 22 (celkový počet 41)

24 Úřad, který tmavost kouře měřil, vyhodnotí, zda naměřené výsledky jsou v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší. V případě, že tomu tak není, přistoupí k řešení přestupku. Jedná-li se o první porušení zákona, je možné situaci řešit nařízením určitých nápravných opatření s cílem zlepšení provozu kotle, tj. např. vyčištění kotle, komína, seřízení kotle, používání paliva apod. Jde-li ovšem o opakované porušování zákona, úřad následně přistoupí k uložení pokuty. V roce 2012 došlo na stanici Veltrusy k poklesu ročního průměru oproti roku Nejvýše vystoupila hodinová koncentrace , a to na hodnotu 47,7 μg/m 3, nejvyšší denní průměr činil 34,3 μg/m 3 ( ). Průměr ročních koncentrací SO 2 je zaznamenán v tabulce 10. V roce 2012 nedošlo ve Veltrusích k překročení žádného imisního limitu u SO 2. Tabulka č. 10: Průměrné roční koncentrace SO 2 na měřicí stanici Veltrusy Rok SO 2 μg/m 3 5,3 3,1 3,7 5,1 4,2 3,5 Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Průměrné hodinové a denní koncentrace SO 2 jsou uvedeny v grafech č. 4 a 5. Nejvyšší hodnoty SO 2 byly naměřeny v průběhu topné sezóny (konec října až prosinec). Výrazným zdrojem SO 2 jsou právě lokální topeniště. Výrazné píky značící vysoké koncentrace SO 2 během dne se objevují ale také v průběhu letních měsíců. Z důvodu poruchy zařízení na měřicí stanici nebyla k dispozici data za období V období a byla závada na přenosu dat do ECK. Strana 23 (celkový počet 41)

25 Graf č. 4: Průměrné hodinové koncentrace SO 2 na měřicí stanici Veltrusy v roce 2012 Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Graf č. 5: Průměrné denní koncentrace SO 2 na měřicí stanici Veltrusy v roce 2012 Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 24 (celkový počet 41)

26 7.2 NO 2 oxid dusičitý a NO X oxidy dusíku V roce 2012 byla na stanici Veltrusy zaznamenána nejnižší hodnota ročního průměru koncentrací NO 2 a NO X od roku 2007, kdy ECK vyhodnocuje imisní situaci. S výjimkou let 2010 u NO 2 a 2011 u NO X hodnoty ročních průměrů od roku 2007 naměřené na stanici ve Veltrusích neustále klesají. Nejvýše vystoupila hodinová koncentrace NO 2 dne , a to na hodnotu 122,2 μg/m 3. Tento den také dosáhla denní průměrné koncentrace nejvyšší hodnoty v roce, a to 81,2 μg/m 3. U NO X byla naměřena nejvyšší hodinová koncentrace 375,3 μg/m 3 dne Nejvyššího denního průměru 216,5 μg/m 3 bylo dosaženo taktéž tohoto dne. Průměr ročních koncentrací NO 2 a NO x je zaznamenán v tabulce 11. Z důvodu závady při přenosu dat z měřicí stanice do ECK nebyla k dispozici data za období a Zdrojem oxidů dusíků jsou ve velké míře spalovací procesy, zejména spalování fosilních paliv a doprava, která v současné době představuje nejvyšší míru znečištění ovzduší. Vysoké koncentrace jsou zejména podél frekventovaných komunikací. Zvláštní pozornost je věnována NO 2, který patří mezi nejrizikovější ze skupiny oxidů dusíku, a pro který je stanoven imisní limit pro ochranu zdraví, ekosystémů. V roce 2012 nedošlo ve Veltrusích k překročení žádného imisního limitu u NO 2. Tabulka č. 11: Průměrné roční koncentrace NO 2 a NO x na měřicí stanici Veltrusy rok NO 2 μg/m 3 29,7 24,0 22,8 23,4 22,4 20,7 NO x μg/m 3 44,8 37,0 33,5 32,3 36,2 30,3 Roční imisní limit NO 2 pro ochranu zdraví 40 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat Průměrné hodinové a denní koncentrace oxidů dusíku jsou uvedeny v grafech č. 6 a 7. Průměrné hodinové koncentrace NO 2 a NO x vykazují velkou proměnu během dne. Nejvyšší koncentrace bývají v dopoledních hodinách a pak kolem odpolední, kdy vrcholí dopravní špička. Denní koncentrace těchto polutantů byly nejvyšší v období od půlky Strana 25 (celkový počet 41)

27 listopadu do konce roku, kdy převládaly zhoršené rozptylové podmínky. Během ostatních měsíců v roce byly koncentrace NO 2 a NO x bez výraznějších extrémů. Graf č. 6: Průměrné hodinové koncentrace NO 2 a NO X na měřicí stanici Veltrusy v roce 2012 Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Graf č. 7: Průměrné denní koncentrace NO 2 a NO X na měřicí stanici Veltrusy v roce 2012 Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 26 (celkový počet 41)

28 7.3 Prachové částice PM 10 Polétavý prach (PM zkratka odvozena z anglického "particulate matter") označuje mikročástice o velikosti několika mikrometrů (µm). Účinek částic na lidské zdraví závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Čím menší částice jsou, tím více mohou být nebezpečné, mohou se usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, mají vliv zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkce a zkrácení délky života. Mezi nejvýznamnější zdroje prachu patří spalovací procesy, doprava, těžební činnost, tavení rud a kovů, také zemědělská činnost a odnos částic půdy větrem z ploch bez vegetačního pokryvu. Pro PM 10 je tak stanoven denní i roční imisní limit a pro PM 2,5 pouze roční imisní limit. Imisní limity na ochranu zdraví lidí jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Od června 2010 nejsou na měřicí stanici Veltrusy měřeny koncentrace PM 10. ECK proto podporuje možnost obnovení měření prašnosti v Kralupech nad Vltavou. Z tohoto důvodu zorganizovalo již v červnu roku 2011 jednání o obnovení měření prašnosti na Kralupsku, kterého se zúčastnilo vedení města, zástupci ČESKÉ RAFINÉRSKÉ a.s., ČHMÚ a Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze. Na jednání byl dohodnut další postup ve snaze o obnovení měření prašnosti v Kralupech n/vlt., a to nejlépe v lokalitě Lobeček. SZÚ zahrnul požadavek na vybudování nové kralupské měřicí stanice do žádosti o dotaci na doplnění stávající sítě stanic imisního monitoringu z Operačního programu Životní prostředí. Vlivem následné reorganizace Zdravotních ústavů České republiky bylo od původního záměru ze strany SZÚ upuštěno. V nově vypracované žádosti o dotaci, jejímž předkladatelem je ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, je však pořízení měřící stanice do Kralup nad Vltavou opět zahrnuto. Stále tak existuje reálná šance na obnovení měření imisí prachu v Kralupech n/vlt. 7.4 Aromatické uhlovodíky Na měřicí stanici Veltrusy jsou pravidelně zaznamenávány také hodnoty koncentrací benzenu, toluenu a o-xylenu. Hodnoty o-xylenu zpravidla zůstávají na nulových hodnotách Strana 27 (celkový počet 41)

29 nebo dosahují pouze minimálních hodnot. Proto se jimi tato zpráva dále nezabývá. V r byla průměrná koncentrace o-xylenu v ovzduší 0 μg/m 3. Benzen je velmi toxický akutně i chronicky. Při dlouhodobé expozici může způsobovat leukémii. Negativní je i jeho příspěvek ke vzniku fotochemického smogu. Hlavním zdrojem emisí benzenu do atmosféry jsou výfukové plyny automobilu, dále emise způsobené těkáním benzinu z palivové nádrže nebo během tankování. Další významné úniky pocházejí z chemického průmyslu, rafinerií ropy a plynu a ze spalování paliv (uhlí, oleje). Uvolňuje se při procesech v koksárenských pecích, těžbě a zpracování neželezných rud, zpracování dřeva, těžbě uhlí a výrobě textilu. Značné koncentrace benzenu se vyskytují také v cigaretovém kouři. Přirozené zdroje benzenu, jako jsou výbuchy sopek nebo lesní požáry, jsou nevýznamné ve srovnání se zdroji antropogenními. Toluen patří stejně jako benzen do skupiny arenů (aromatických uhlovodíků). Je to hořlavá kapalná látka, se vzduchem tvoří výbušnou směs. Je součástí řady lepidel, ředidel, rozpouštědel, barev a laků. Pro lidské zdraví je velice nebezpečný a v barvách je postupně nahrazován. Možnými zdroji znečištění jsou chemický průmysl (nitrace fenolu, destilace uhelného dehtu), strojírenství (rozpouštědlo), zpracování plastických hmot, gumárenství, výroba laků, výroba papíru a lepenky. Páry toluenu působí narkoticky, způsobují bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Toluen odmašťuje a dráždí pokožku, kterou se také vstřebává [6]. V tabulce č. 12 jsou vedeny průměrné roční koncentrace benzenu a toluenu v letech Průměrná roční koncentrace benzenu z roku 2012 je nejvyšší ze sledovaných let. Veškeré průměrné roční hodnoty benzenu od roku 2007 však dostatečně splnily stanovený roční imisní limit 5 μg/m 3. Průměrná roční koncentrace toluenu se udržela na stejné hodnotě jako loni, tedy 2 μg/m 3. Z důvodu poruchy zařízení na měřicí stanici nebyla k dispozici data za období a V období a byla závada na přenosu dat do ECK. Strana 28 (celkový počet 41)

30 Tabulka č. 12: Průměrné roční koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici Veltrusy Rok Benzen μg/m 3 1,8 1,6 1,7 1,3 1,8 2,3 Toluen μg/m Roční imisní limit benzenu pro ochranu zdraví 5 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ V grafech č. 8 a 9 jsou patrné nejvyšší koncentrace obou polutantů v letních měsících. Vyšší koncentrace byly také zaznamenány v topné sezóně, v období od půlky listopadu do konce roku Graf č. 8: Průměrné hodinové koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici Veltrusy v roce 2012 Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 29 (celkový počet 41)

31 Graf č. 9: Průměrné denní koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici Veltrusy v roce 2012 Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 30 (celkový počet 41)

32 8 Smogové situace ve Středočeském kraji v roce 2012 V souladu s vyhláškou MŽP č. 373/2009 Sb. (ukončení platnosti s vyhlášením nového zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.) byl pro Středočeský kraj v roce 2012 vyhlášen 1 signál upozornění a 1 signál regulace v souvislosti se zvýšenými koncentracemi polétavého prachu PM 10. V listopadu byla vyhlášena smogová situace již podle nové legislativy na základě překročení informativní prahové hodnoty pro částice PM 10. epizoda 1 vyhlášení signálu upozornění vyhlášení signálu regulace zrušení signálu regulace i upozornění epizoda 2 překročení informativní prahové hodnoty ukončení smogové situace V roce 2011 byly taktéž zaznamenány 2 epizody vyhlášení smogové situace. S platnou legislativou o ochraně ovzduší (od ) se v současnosti již nepoužívají termíny: signál upozornění, signál regulace nebo signál varování. Nyní je smogová situace definována při překročení informativních, regulačních nebo varovných prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky jako je oxid siřičitý (SO 2 ), oxid dusičitý (NO 2 ), prachové částice (PM 10 ) a ozon (O 3 ). 8.1 Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace vydává ČHMÚ na svých webových stránkách. Nově, od března 2013, je zde zprovozněn Systém integrované výstražné služby (SIVS) v podobě mapy meteorologických výstrah: V následujícím přehledu jsou uvedena stručná doporučení při překročení informativních a regulačních prahových hodnot od ČHMÚ na příkladu překročení koncentrací částic PM 10. Strana 31 (celkový počet 41)

33 8.1.1 Doporučení při překročení informativních prahových hodnot (dříve signál upozornění) Informace pro veřejnost: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty např. 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM µg/m 3 doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz záložka Počasí Doporučení při překročení regulačních prahových hodnot (dříve signál regulace) Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení regulační prahové hodnoty např. 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM mikrogramů/m 3, doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. Strana 32 (celkový počet 41)

34 Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz záložka Počasí Doporučení SZÚ pro citlivé skupiny obyvatel Před vznikem smogové situace doporučuje SZÚ obyvatelům posílení imunity vlastního organismu pomocí přísunu vitamínu C, E, A, dostatku spánku a eliminace stresů a vhodné kompenzace psychické a fyzické zátěže. Při vzniku smogové situace by měli občané žijící a podnikající v zasažené lokalitě omezit množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Doporučení (viz tabulka č. 13) jsou určena především citlivým skupinám obyvatel, pro které může mít delší trvání "smogu" nepříznivé účinky na zdraví. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu, tedy těhotných žen. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení (např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy, lidé v rekonvalescenci, s oslabenou imunitou apod.) [7]. Strana 33 (celkový počet 41)

35 Tabulka č. 13: Doporučení SZÚ při vzniku smogové situace Doporučení Státního zdravotního ústavu: a) ke snížení expozice znečišťujícím látkám a ochraně zdraví: Omezit pobyt venku, zejména v době mezi 6-10 a hodinou. Při pobytu venku nevyvíjet velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání (fyzická práce, sport). Omezit větrání. Místnosti, kde se zdržují lidé, větrat krátce a intenzivně otevřením oken na několik minut 3-4x denně, nezdržovat se v zakouřených místnostech. Zahájit včas a účinně léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží. b) ke snížení produkce znečišťujících látek v budovách i ve venkovním prostředí, aby nedocházelo ke zhoršování situace: Omezit provádění činností, které zhoršují kvalitu vzduchu v místnostech a zvyšují potřebu větrání jako je kouření, různé práce s použitím barev, laků, lepidel, přípravků s organickými rozpouštědly, sprejů s hnacími plyny apod. Nepoužívat krbová topeniště, nespalovat žádné materiály venku na otevřeném ohni. Nikdy (nejen v době smogu) nespalovat v kamnech nebo kotlích odpady, zvláště plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo (tzv. bouračky) nebo mazací oleje. Dát přednost veřejné nebo pěší dopravě před autem (emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic, oxidu dusičitého a dalších znečišťujících látek). Nepřetápět obytné místnosti, resp. zkusit snížit teplotu vytápění obytných místností alespoň o 1-2 o C oproti obvyklé úrovni. Zdroj: SZÚ, Smogová situace co můžeme udělat, dostupné z: Strana 34 (celkový počet 41)

36 9 Vyhodnocení kvality ovzduší v Kralupech nad Vltavou 9.1 Grafy úrovně znečištění Hodnoty v grafech vycházejí z orientačních indexů kvality ovzduší (viz tab. č. 14) stanovených ČHMÚ. V následujícím grafu úrovně znečištění (graf č. 10) je porovnáno procentuální zhodnocení kvality ovzduší v letech 2011 a Tabulka č. 14: Indexy kvality ovzduší dle ČHMÚ Zdroj: ČHMÚ Graf č. 10: Porovnání znečištění ovzduší v letech 2011 a 2012 dle indexů kvality ovzduší Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Index velmi špatné a špatné kvality ovzduší se v r (stejně jako v roce 2011) neobjevil u žádného sledovaného polutantu. Pouze u NO 2 bylo 6x dosaženo hodinové koncentrace Strana 35 (celkový počet 41)

37 vyšší než 100 μg/m 3, což odpovídá vyhovující kvalitě. Po většinu roku byla kvalita ovzduší v případě sledovaných veličin SO 2 a NO 2 velmi dobrá nebo dobrá. 9.2 Souhrn průměrných ročních hodnot V následujícím přehledu jsou uvedeny v tabulce č. 15 a grafu č. 11 průměrné roční hodnoty vybraných sledovaných znečišťujících látek na měřicí stanici ve Veltrusích. Ve srovnání s počátečním rokem 2007 je zde patrný pokles průměrných ročních koncentrací u SO 2, NO 2 a NO X. Koncentrace u benzenu a toluenu zůstávají prakticky stejné. Tabulka č. 15: Souhrn průměrných ročních hodnot polutantů v letech na měřicí stanici Veltrusy μg/m SO 2 5,3 3,1 3,7 5,1 4,2 3,5 NO 2 29,7 24,0 22,8 23,4 22,4 20,7 NO x 44,8 37,0 33,5 32,3 36,2 30,3 PM 10 15,1 13,8 14,5 19,7 -* -* Benzen 1,8 1,6 1,7 1,3 1,8 2,3 Toluen *koncentrace polutantu se v daném roce neměřily Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Graf č. 11: Souhrn průměrných ročních hodnot na měřicí stanici Veltrusy v letech [ug/m 3 ] SO2 NO2 NOX PM10 benzen toluen Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 36 (celkový počet 41)

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 3 ECM a vyhodnocení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 35) Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy a stížnosti...

Více

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 1.etapa Měření vnějšího ovzduší probíhalo od 29.1. do 7.2.2009. U oxidu uhelnatého byla průměrná hodnota za celou etapu 982 µg/m3(10%

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci,

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most 13. února 2009 Bc. Dana Kovaříková

Více

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. 50. léta: Historii sledování úrovní

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Obsah Vybrané základní pojmy Shrnutí Úvod Hlavní znečišťující látky jejich charakteristika Monitorování ovzduší Výsledky měření - AIMS Opava-Kateřinky

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka analytická část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

zdroj

zdroj Co je smogová situace? Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m

Více

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ Helena Plachá, Tomáš Hrbek ČHMÚ Meteorologie má v ČR více než 200 letou tradici Roku 1919 založen národní meteorologický

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing. Radka

Více

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 6 3.2.

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 26.02.2013 Bc. Dana Kovaříková,

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing.

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most Mgr. Renáta Červenková,

Více

Svitavy životní prostředí 2008

Svitavy životní prostředí 2008 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Svitavy životní prostředí 2009

Svitavy životní prostředí 2009 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Nový zákon o ochraně ovzduší Kateřina Sukdolová odbor ochrany ovzduší 21. března 2013, SZÚ Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Nabyl účinnosti 1. září 2012 Hlavní důvody zpracování nového zákona:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE Platný podpis V Praze dne 14. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Obsah 1. Poslání Ekologického centra Kralupy nad Vltavou 2. Místo působení 3. Přehled služeb

Obsah 1. Poslání Ekologického centra Kralupy nad Vltavou 2. Místo působení 3. Přehled služeb - 1 - Obsah 1. Poslání Ekologického centra Kralupy nad Vltavou 2. Místo působení 3. Přehled služeb 3.1 Monitoring kvality ovzduší 3.2 Komunikace s průmyslem 3.3 Osvětová činnost 3.3.1 Tiskové zprávy 3.3.2

Více

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle 17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění p.p. Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LISTOPAD 2014

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LISTOPAD 2014 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Ovzduší. Roční průměry SO 2, NO 2 a PM 10 v MS kraji v roce 2005. Barevně v tabulce označeno překročení limitních hodnot.

Ovzduší. Roční průměry SO 2, NO 2 a PM 10 v MS kraji v roce 2005. Barevně v tabulce označeno překročení limitních hodnot. Ovzduší Kvalita ovzduší je v posledních týdnech velmi diskutovaným tématem. Zajímají se o ni mnohé sdělovací prostředky a leckdy jsou informace ovlivněny hlavně snahou upoutat pozornost čtenářů. Přinášíme

Více

Letní smog: 80 km/hod na dálnicích

Letní smog: 80 km/hod na dálnicích Letní smog: 80 km/hod na dálnicích Luca Colombo, Katharina Schumacher V srpnu 2003 bylo v jižním Švýcarsku, vzhledem k dlouhotrvající letní smogové situaci na dálnicích, zavedeno omezení rychlosti na 80

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI v období 2012/2013 Obsah 1. Základní informace o území 5 2. Podnebí a klimatické podmínky 7 3. Ovzduší XX 4. Voda XX 5. Půda XX 6. Horninové prostředí XX 7. Příroda

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Rozeslána dne 24. 9. 2010. Obsah:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Rozeslána dne 24. 9. 2010. Obsah: Ročník 2010 Věstník právních předpisů Rozeslána dne 24. 9. 2010 Obsah: 3. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících

Více

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

Více

Vnitřní ovzduší. M.Mikešová, B.Kotlík. Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší

Vnitřní ovzduší. M.Mikešová, B.Kotlík. Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší Vnitřní ovzduší M.Mikešová, B.Kotlík Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší Vnitřní ovzduší můžeme definovat jako ovzduší, které nemá přímé spojení s ovzduším venkovním nebo

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj Brno, 19. 10. 2015 JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

Ostatní stacionární zdroje

Ostatní stacionární zdroje Ostatní stacionární zdroje (aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.) Seminář Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi 21. května 2014, Praha Příloha č. 2 zákona Kapitola

Více

Ultrajemnéčástice a zdraví - aktivity ČHMÚ v projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3

Ultrajemnéčástice a zdraví - aktivity ČHMÚ v projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Ultrajemnéčástice a zdraví - aktivity ČHMÚ v projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 23. konference "Znečištění ovzduší a zdraví 23. - 25. 4. 2014 Hotel u Čertův mlýn, Špičák u Železné Rudy Helena Plachá,

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ PRAHA 2011 Seznam použitých zkratek: AIM automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS) AMS automatizovaná monitorovací stanice

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice?

Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice? Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice? RNDr. Jana Krejsová, Projektové a inovační centrum VŠTE s.r.o., České Budějovice, email: rndrjanakrejsova@seznam.cz

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov () Závěrečné shrnutí ZADAVATEL: MĚSTO PŘEROV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění Změna č. 7 územního plánu obce Jirny Odůvodnění Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 7: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

Vážení návštěvníci, kolegové, přátelé,

Vážení návštěvníci, kolegové, přátelé, Vážení návštěvníci, kolegové, přátelé, rádi bychom Vám představili unikátní fotografie mikrosvěta kolem nás. Všichni stále citlivěji vnímáme dopad životního prostředí na naše zdraví a náš život. Člověk

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny Měření kvality ovzduší v Orlických horách a zhodnocení naměřených koncentrací s ohledem na možné poškozující efekty na lesní ekosystémy v Orlických horách pro jednotlivé sloučeniny a jejich vzájemné působení

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj M HM P-117203/2003/0ZP NI/E IA/O62-7/Nov Vyøizuje/ linka Ing Novotný/4278 Datum 1542005 Zápis z veøejného projednání

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...

...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli... Vlivy a účinky na ŽP "...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli..." ŽP (příroda)... nikdy není zakonzervovaná

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt.

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt. Přípravna písku, přípravna formovací směsi (zdroj č. 101, výduch 1) Formovací linka DISA 2 (chladící trasy) + pásové dopravníky svozu formovací směsi, vytloukací buben DIDION DM 100 (zdroj č. 102, výduch

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 2 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 3 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 5 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Dìkujeme všem organizacím, které poskytly údaje ke zpracování roèenky. Úplný pøehled zdrojù dat je uveden v závìru publikace.

Dìkujeme všem organizacím, které poskytly údaje ke zpracování roèenky. Úplný pøehled zdrojù dat je uveden v závìru publikace. Dìkujeme všem organizacím, které poskytly údaje ke zpracování roèenky. Úplný pøehled zdrojù dat je uveden v závìru publikace. Prosinec 2010 OBSAH A ZÁKLADNÍ INFORMACE.....................................

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Martin Neruda 3), Jana

Více