Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR."

Transkript

1 Hanušovice, Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Předseda seznámil přítomné s programem jednání. Vyzval členy výboru NS MAS ČR k případnému doplnění: žádost MZe o kandidáty do Hodnotitelské komise projektů spolupráce, Zpráva z jednání KS Královéhradeckého kraje, PS Hodnocení MAS, Modlitba pro venkov, registrace KS Ústeckého kraje, a další viz závěr jednání. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru. 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková) Úkol 3/26: Naplnit seznam osob, u kterých budeme lobbovat a členů komise. Předat PS pro sumarizaci. Oslovovat viditelné lidi. Termín: průběžně Krist seznamuje s informacemi, že seznam se naplňuje a oslovování probíhá. A) PS Medializace a propagace Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Termín: jednání 1 / 2012, v návaznosti na plán výstav CSV Winter upozorňuje, že koncepce výstav je vázána na jednání s CSV. Koordinační výbor CSV již schválil orientační rozpočet na připravované akce a bude jednáno již na konkrétních koncepcích v PS. Nejbližší akce je Techagro v Brně a možný UrbisInvest v Brně. Tvorba koncepce výstavy Země živitelka bude započata v návaznosti na 1. Výstavní výbor počátkem února. Úkol pokračuje B) PS Leader Úkol 1/30: Zjistit přesné znění požadavku na transparentnost výběrového řízení - výklad IV , IV Termín: jednání 1 / 2012

2 Strana 2/11 Florian upřesňuje, že žadatel nesmí vyzvat osobu blízkou k účasti na výběrovém řízení (statutární osoby) jedná se o částky nad 500 tis. Kč. Nesmí se oslovit, ale pokud bude veřejně vyvěšeno na webu, tak se může zúčastnit a nemá povinnost prokazovat, že není provázán na organizaci. Úkol splněn C) PS Mezinárodní spolupráce Úkol 2/30: Zjistit jaká je možná podpora od MMR na organizaci mezinárodních setkání NNO. Termín: jednání 2 / 2012 Kontrola usnesení z minulého jednání. 1. Výbor NS MAS ČR se pokusí zajistit seminář na valné hromadě NS MAS ČR, který by nastínil možnosti financování MAS v přechodném období. Organizace bude mimo Výbor NS MAS ČR. 2. Výbor NS MAS ČR schvaluje Akční plán na 1. pol. roku 2012 na prosazení požadavků NS MS ČR v rámci plnění NSP Leader 2014+: 1) technické podmínky pro realizaci místního rozvoje se zapojením místních komunit 2) spuštění intenzivního lobbingu na všech úrovních 3) petiční kampaň na podporu 4) jmenování Rady pro venkov 3. Výbor NS MAS ČR ukládá PS doplnit materiál VENKOV jako místo pro důstojný život o rozpočet a finanční zdroje pro každou položku. Výbor NS MAS ČR schvaluje návrh PS na mediální kampaň se zmiňovaným doplněním. Výbor dává souhlas se šířením kampaně a ukládá koordinaci plánu s dalšími organizacemi. Členové NS MAS ČR jsou vyzývání k doplňování návrhů prezentace na PS. Jančo upřesňuje, že se s CSV jedná o možnosti financování. 4. NS MAS ČR souhlasí s konáním valné hromady NS MAS ČR v Rumburku a organizací KS Ústeckého kraje dne Výbor NS MAS ČR nesouhlasí s uhrazením zaslané faktury za Konferenci VENKOV Výbor navrhuje finanční prostředky na výstavnictví, pokud by to bylo možné přesunout do jiných položek propagace. Jinak posílit stávající výstavy, zvážit účast na URBIS INVEST. 7. Výbor NS MAS ČR schvaluje prodloužení smlouvy tajemníka na 6 měsíců ve výši stávající mzdy. V návaznosti na možnou podporu MMR. Špiková upřesňuje, že v letošním roce nebyl projekt NS MAS ČR ze strany MMR podpořen a činnost tajemníka musí být financována z jiných zdrojů organizace. 8. Výbor NS MAS ČR schvaluje jako členy NS MAS ČR MAS Českomoravské Pomezí a MAS Radbuza od Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter) Praha Valná hromada SPOV, předseda organizace Ing. František Winter opětovně zvolen do předsednictva SPOV, v čele spolku zůstává Mgr. Eduard Kavala Praha - společné jednání PS Leader a PS Vize a Rozšíření k projednávání materiálu KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V PRAXI ČESKÉ REPUBLIKY, - jednání s MZe o možnosti zapojení NS MAS ČR do aktualizace dat MAS na webu e-agri.cz, o postupu zapojení bude Výbor informován průběžně, České Budějovice - jednání společně s MZe a ředitelem Výstaviště České Budějovice, které bylo zaměřeno na představení organizace a na možnosti prezentace na výstavě Země živitelka v roce 2012.

3 Strana 3/ Praha - Koordinační Výbor CSV, který odsouhlasil plán práce a s tím související finanční požadavky (v rámci rozpočtu byly odsouhlaseny finanční prostředky na výstavnictví, které zahrnuji i spolupráci s NS MAS ČR). Předseda přislíbil zveřejnit odsouhlasené plány krajských organizací CSV, pro možnost zapojení KS NS MAS do organizace akcí a prezentace MAS. Úkol 1/31: Zveřejnit schválené plány akcí Krajských a regionálních sítí pro rok Zodpovědný: předseda Termín: 2/ Přehled čerpání rozpočtu (Špiková) Výbor byl seznámen s čerpáním rozpočtu, které zahrnovalo informace o čerpání dle PS a přehled ostatních nákladů. V rámci rozpočtu bude vrácena část dotace od MMR z důvodu realizace projektu až od dubna roku 2011, celkově se jedná o cca 122 tis. Kč. Na rok 2012 nebyla dotace od MMR poskytnuta. 3. Návrh harmonogramu jednání Výboru pro rok 2012 (Špiková) Členům Výboru byl navržený harmonogram zaslán v materiálech k jednání. Výbor si ustanovil opět jako stěžejní termín pro jednání druhé úterý v měsíci a současně také byla upřednostněna jednání mimo Prahu. Byly odsouhlaseny termíny jednání, které jsou v návaznosti na prezentační akce a konference. Přehled nejbližších schválených termínů: Pardubický kraj Rumburk (během jednání změněno na 6.3. Praha) 4. Návrh koncepce Výroční zprávy (Špiková) Plánovaný termín vydání výroční zprávy je stanoven na Valnou hromadu NS MAS ČR. Koncepce VZ bude zahrnovat představení organizace a její činnosti, představení partnerských organizací, spolupráce s MZe a dalšími subjekty atd.. Dále bude také zahrnovat představení krajských organizací. Krajští zástupci budou vyzváni k zaslání požadovaných informací včetně fotodokumentace počátkem února. Termín uzávěrky textů je stanoven na 1. březen V rámci diskuze bylo doporučeno vedoucím PS Medializace a Propagace Jozefem Jančem, aby byla Výroční zpráva zpracována v grafickém programu. Bylo upřesněno, že grafik, který zpracoval nový vizuální styl organizace, je připraven spolupracovat i na zpracování výroční zprávy. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s vydáním Výroční zprávy s limitem nákladů ,- Kč. 5. Stav digitálních dat o MAS, jejich sběr a aktualizace (Špiková) Výbor NS MAS ČR byl seznámen se stavem digitálních dat, které má organizace k dispozici. Na sekretariát byly předány datové soubory, které obsahují základní informace o MAS od PhDr. Petra Sušanky, který tato data spravoval již od založení sdružení. Koncem roku 2011 získal Spolek pro obnovu venkova společně s Národní sítí Místních akčních skupin možnost zpracovat pro Ministerstvo

4 Strana 4/11 zemědělství Analýzu bílých míst, která bude zaměřena na popsání možného rozšíření metody LEADER v oblastech, kde není zatím podpora z PRV Bylo poděkováno zástupcům krajských organizací za dosavadní spolupráci, a zároveň upozorněno na nutnost další spolupráce v rámci plnění zakázky do 20. února Aktualizace dat bude prováděna postupně a výhradně sekretariátem NS MAS ČR. Systém není zatím určen, ale prosíme MAS pokud si jsou vědomy změn, které nastaly v roce 2011, aby je nahlásili tajemnici na k zaznamenání. Data budou on-line prezentována na nově připravovaném webu. Dále se NS MAS ČR zapojila do spolpráce na aktualizaci informací o MAS na webu e-agri.cz, který provozuje MZe. O této spolupráci bude Výbor informován průběžně. Přehled zdrojů informací o MAS: 1) karty MAS vedení karet bylo v režii PhDr. Petra Sušanky, na sekretariátu jsou k dispozici karty MAS k roku 2009, karty v elektronické podobě nejsou na sekretariátu k dispozici vůbec. 2) informace na portálu leader.isu.cz na portálu si informace editují MAS, ale souhrně jsou data neaktuální a je počítáno s řešením této situace v rámci komplexní aktualizace dat. Z diskuze vyplynulo, že další postup týkající se dat MAS je v režii sekretariátu. Výbor bude pouze informován o výsledcích. Změna vzhledu webu včetně redakčního systému: Byl vznesen požadavek na odsouhlasení aktualizace vzhledu webu včetně změny redakčního systému NS MAS ČR. Jančo upozornil, že by bylo potřeba v rámci změny počítat i s doplňky jako je rozesílání novinek a další doplňky. Výbor bude informován průběžně. 6. Informace o postupu v záležitosti Zelená úsporám (Winter) Předseda organizace seznámil členy Výboru s postupem řešení administrace projketu LEADERUS, který získal podporu ze Státního fondu životního prostředí v roce Ze strany poskytovatele dotace byl projekt zastaven z důvodu podezření, že nebyly dodrženy podmínky smlouvy a poradenství nebyla podána úplně či vůbec. SFŽP toto šetření předal Policii ČR a po jeho ukončení bude dále pokračováno v řešení požadovaných plateb. Z tohoto důvodu nebyly zatím proplaceny žádné finanční prostředky, a proto žádáme MAS o trpělivost v žádosti o proplacení pohledávek z důvodu prošetření realizace poradenství na straně SFŽP. Jednáním byl pověřen JUDr. Radan Večerka, který informoval přítomné, že SFŽP je připraven, po ukončení šetření, finančně vypořádat část vynaložaných nákladů v návrhu - 1. etapa ,- Kč; 2. etapa ,- Kč; 3. etapa ,- Kč = > celkově cca ,- Kč (zahrnuje cca ½ požadovaných nákladů). SFŽP byl požádán o předání informací týkajících se šetření projektu. Pokud nebudou informace zaslány v požadované lhůtě, bude vedení NS MAS ČR uvažovat o podání trestního oznámení již na konkrétní osoby z důvodu úmyslného prodlužování administrace projektu a jeho proplacení. 7. PR pracovník (Winter) NS MAS ČR se již na konferenci VENKOV 2011 rozhodla s ohledem na dosavadní roztříštěnost profesionalizovat a koordinovat jednání na všech relevantních ministerstvech a připomínkování návrhů všech dostupných dokumentů v rámci přípravy nového programovacího období , která se týkají zapojení místních akčních skupin do implementačních struktur.

5 Strana 5/11 Během minulého jednání se snažili členové Výboru zjistit možnosti financování a shodnout se na koordinaci kroků, které by vedly k finalizaci vytvoření místa koordinátora vyjednávacího týmu včetně jeho ohodnocení. V návrhu bylo zvýšení členských příspěvků pro všechny nebo pouze dobrovolný příspěvek na tuto akci. Během jednání se členové shodli na možnosti finanční prostředky získat z dobrovolných příspěvků (nelze nárokovat v IV.1.1), protože je potřeba, aby si MAS uvědomily, že příspěvkem ve výši tis. Kč podpoří vyjednávání a propagaci metody LEADER pro další programovací období, a tím i možnost zvýšení finančních prostředků pro venkov. Finanční prostředky by byly uvolněny na plat a režie koordinátora, který by byl zaměstnán (nasmlouván) cca do Podmínky na profesní způsobilost koordinátora: nutná znalost metody LEADER a problematiky týkající se implementace této metody, znalost jednání s ministerstvy a dalšími organizacemi, dostupnost Prahy jako hlavního vyjednávacího centra. Předseda navrhl jmenovat koordinátorem Václava Pošmurného, který má nejen dlouholeté zkušenosti s prací a organizační strukturou místních akčních skupin (Posázaví o.p.s.), ale také s činností obcí (12 let zastupitel, z toho 8 let místostarosta) a aktivitami svazků obcí (CHOPOS). Díky úspěchům v organizacích, ve kterých působil, se zúčastnil již přípravy současného plánovacího období a podílel se na přípravách rámců Strategického plánu Leader. Návrh byl předem konzultován s místopředsedy, kteří ho podporují. Dále předseda informoval o plánu založení nového zvláštního účtu, který by byl veden výhradně na sběr dobrovolných příspěvků. Finanční rámec byl stanoven na 500 tis. Kč s tím, že MAS budou informovány o možnostech zaslání finančních příspěvků co nejdříve. V rámci jednání se diskutovaly možnosti fakturace, darovací smlouvy apod. Lahoda navrhl oslovit také místní podnikatele, kteří by mohli uvítat možnost se podílet na podpoře pro další období. Pošmurný již navrhl první kroky, které by zahrnovaly koordinaci vyjednávání souhrn informací o již provedených jednáních, propagace v novinách, práce s členskou základnou a její informovanost. Winter navrhl sestavit oficiální seznam zástupců NS MAS ČR, kteří mají mandát pro jednání. Dále vyzval přítomné, aby poskytly své zkušenosti a kontakty, které by mohly v jednáních pomoci. K jednání se připojil Charouzek a odešel Kulíšek. Usnesení: Výbor NS MAS ČR ustanovuje koordinátorem vyjednávacího týmu Václava Pošmurného. pro: 10 proti: 0 zdržel: 2 Členové vyjednávacího týmu: Veřejné vyjednávání: Václav Pošmurný, Ing. Jiří Krist, Ing. František Winter, Ing. Radim Sršeň, PhD. (zahraniční vztahy) Podklady pro jednání: Jan Florian, Mgr. Petr Kulíšek, PhDr. Jitka Doubnerová, Ing. Jozef Jančo, Tomáš Šulák, Mgr. Olga Špiková Spolupráce v rámci předání kontaktů: Ing. Eva Hamplová, Anna Čárková, dle doplnění Pošmurný informuje, že za cíle si vyjednávací tým stanovil nejen vyjednání co nejlepších podmínek (minimálně stejné podmínky jako v současném období) pro MAS o komunitně řízeném regionálním rozvoji by se dle cílů týmu měla objevit zmínka ve všech programových dokumentech, ale také aktivity směrem k médiím či k členské základně NS MAS ČR. Informace o postupech zpracovávání jednotlivých

6 Strana 6/11 dokumentů či postupech jednání se budou objevovat informace na webu NS MAS ČR. Na stejném místě budou i informace o jednotlivých členech týmu. Pokud budou chtít MAS poskytnout své kontakty pro vyjednávání na jednotlivých klíčových místech či kontakty na media apod., obracejte se na sekretariát NS MAS ČR. Základní myšlenkou pro vytvoření vyjednávacího týmu a jeho koordinátora byla kolize dosavadních jednání, překrývání termínů schůzek a vyjednávání osob, které nebyly tímto pověřeny a nemají dostatečné znalosti o tématu a záměru organizace. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje založení účtu pro shromažďování finančních prostředků na koordinaci vyjednávání a souhlasí s rozesláním informací o možnostech zasílání prostředků na MAS. Úkol 2/31: Sestavit plán práce vyjednávacího týmu včetně koordinátora, který bude obsahovat také informace o již provedených jednáních. Zodpovědný: Pošmurný Termín: do Tvorba a obsazení pracovních skupin na MZe k jednotlivým prioritám (Winter) Zatím nedošlo k sestavení PS na MZe, ale na UZEI se vytvořily předjednávací PS, které vyzvaly ke spolupráci za NS MAS Krista a Kulíška. Jednání PS nebylo profesionální a bylo požadováno provést analýzy v termínu do konce ledna. Toto není možné stihnout s podmínkou zapojení komunitního projednávání. Při ustanovení oficiálních PS na MZe se zástupci NS MAS již zapojí do všech PS včetně zemědělských. Večerka upozornil, že SPOV zajistí zástupce do PS venkovských priorit a zároveň požádal zapojení NS MAS do ostatních skupin, včetně zěmědělských, kde mají MAS více zkušeností jak SPOV. Dále se bude NS MAS ČR maximálně snažit spolupracovat s pracovními skupinami na MMR. Nemělo by dojít již k situaci, že dostane organizace, neveřejnou cestou, k připomínkování dokument jako je STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ dva dny před jejím projednáváním. K jednání se připojil Kulíšek. 9. Informace k přípravě opatření III.4.1. Osvojování (Florian) NS MAS ČR intenzivně spolupracuje s MZe na tvrobě pravidel pro toto opatření. Dne proběhne jednání TPS LEADER, kde budou předneseny návrhy ze strany naší PS LEADER. Dnes je již avizován vznik 18 nových MAS a společně s 27 nepodpořenými MAS je, pro financování v tomto opatření, celkově možno počítat s min. 45 subjekty. V rámci opatření je alokováno cca 20 mil. Kč a je počítáno s cca tis. Kč pro žádající MAS. Monitorovací výbor chválil spuštění opatření k , s podmínkou schválení ze strany EK. Na EK byly již zaslány neoficiální návrhy ke konzultaci. V rámci diskuze se jednalo o návrhu podpory i pro podpořené MAS, které se rozšíří o více jak 100 %. Tímto by ale mohl vzniknout problém s nedostatkem finančních prostředků pro MAS. Krist navrhuje zapojit vedení NS MAS do jednání k rozšiřování či vzniku nových MAS v méně zaplněných oblastech (krajích). Je potřeba více zacílit na osvětu.

7 Strana 7/11 Podmínkou v opatření bude samozřejmě udržitelnost, proto Florian nedoporučuje zakládat MAS jenom pro možnost tohoto opatření a poté plánovat spojení s jinou MAS. Hamplová je pro podporu MAS, které jsou v 32+ a rozšiřují se skoro o 100 % z důvodu nedostatku finančních prostředků pro tvorbu srategie. Pošmurný upozorňuje, že prostředky jsou na osvojování schopností, tvorbu orgánů a vyzkoušení projektů, ale strategie si každý bude muset financovat sám stejně jako v minulém období. Kulíšek upozornil na skutečnost, že MAS by přípravu nové strategie, nových koncepcí a zapojení budoucího území měly financovat mimo IV.1.1. a to všechny bez rozdílu. Výchozí situaci tedy mají obdobnou ty MAS, co zůstanou stejné i ty, které se významně rozšíří. Usnesení: Výbor NS MAS ČR v rámci opatření III.4.1. Osvojování doporučuje financovat pouze dosud nepodpořené a nově vzniklé MAS. pro: 8 proti: 0 zdržel: 4 Dále bylo z diskuze navrhnuto usnesení: Usnesení: Výbor NS MAS ČR doporučuje MAS, aby si svoje strategie aktualizovaly z vlastních zdrojů. pro: 3 proti: 0 zdržel: 9 Neschváleno 10. Zprávy z PS PS LEADER (Florian) Aktualizovaná pravidla k IV.1.1 a IV1.2 platí od další výzvy (3/2012) a obsahují drobné úpravy technického charakteru. Hlavní změnou je možnost převodu ušetřených provozních peněz z roku 2012 a 2013 do roku V rámci PS je vytvářen dokument, který zahrnuje souhrn praktických doporučení pro aplikaci návrhů Nařízení EU vztahující se k tzv. komunitně vedenému místnímu rozvoji, který má v období navázat na současný LEADER. Dokument se nazývá KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V PRAXI ČESKÉ REPUBLIKY, který shrnuje doporučení shromážděná PS LEADER jako podklad pro vyjednávání s odpovědnými osobami za nastavení operačních programů pro období Materiál doporučuje široké uplatnění metody LEADER ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru. K tomu navrhuje využít stávajících a vznikajících cca 150 místních akčních skupin (MAS) jako nedílné součásti jejich implementační struktury, tak, aby se pokrytí venkovského území ČR fungujícími MAS blížilo 100 %. Více bude uveřejněno ve Zpravodaji venkova 2/2012. Finální verze dokumentu o cca 30 stranách a je navržen tisk v malém nákladu cca 200 ks pro účely koordinátora a vyjednávacího týmu. Náklady na tisk budou do 20 tis. Kč. Dokument bude uveřejněn na webu a aktualizován dle výsledků jednání. Výbor NS MAS ČR bere dokument na vědomí a je seznámen s jeho šířením. PS Vize a Rozšíření (Krist) PS jednala společně s PS Leader a Krist nabízí možnost využít konzultace dalších členů Výboru při jednáních v krajích.

8 Strana 8/11 PS Medializace a propagace (Jančo) PS se nesešla, ale je plánována na přelom ledna/února. Bude připomínkován leták NS MAS ČR, který byl vydán pro potřeby výstavy Regiontour. Ve finální verzi bude leták šířen do MAS pro individuální tisk a uveřejnění na webu. PS Mezinárodní spolupráce (Kulíšek) PS se nesešla. Konference v Lotyšsku ( v Rize) na regionální značení (max. 6 osob) organizátoři nemůžou financovat cestovné, ale NS MAS ČR by mohla přispět z rozpočtu pro letošní rok. Winter upozorňuje na dodání zápisů z jednání a doporučuje účast jednoho člena na jednání z důvodu úspory financí (nebo dle domluvy). 11. Různé Informace z REGIONTOUR 2012 (Špiková) Prezentaci NS MAS ČR na veletrhu zaštítilo a podpořilo ministerstvo zemědělství, přesněji Celostátní sítí pro venkov. V rámci této podpory byl vydán přehledový letáček o úspěšných projektech PRV. Na veletrhu byl prezentován nový logotyp organizace, a také nový přehledný leták o organizaci a MAS, který byl vydán NS MAS ČR. Návštěvníci měli zájem o informace týkající se programu rozvoje venkova (PRV), možnostech financování projektů na venkově, rozšíření místních akčních skupin a také regionálních značkách. Součástí prezentace bylo promítání filmů s tématikou projektů PRV, prezentačních akcí (LeaderFEST, Země živitelka) a prezentací jednotlivých MAS. V rámci veletrhu navštívili stánek zástupci ministerstva pro místní rozvoj, kteří diskutovali společně s představiteli NS MAS ČR Františkem Winterem a Jiřím Kristem na téma budoucí politika rozvoje venkova po roce Jednání s Výstavištěm České Budějovice a Veletrhy Brno (Winter) Předseda již v úvodu jednání seznámil se schůzkou s ředitelem Výstaviště české Budějovice. V jednání je změna pavilonu na Z, které by umožnilo prezentaci MAS a všech partnerů, včetně MMR. CSV již vyčlenila prostředky na prezentaci a dne bude první výstavní Výbor, kde by již měly být známy konkrétní podmínky změny pavilonu. Dále byl Výbor seznámen s jednáním s BVV na výstavy TECHAGRO a UrbisInvest. Na obě výstavy byla přislíbena finanční podpora pro CSV. Jančo nepovažuje účast na výstavě UrbisInvest za nutnou, ale oproti tomu je, dle Kulíška, v tuto dobu a protenktokrát nutná propagace na každé úrovni. Usnesení: Výbor NS MAS ČR podporuje účast na výstavě UrbisInvest, pokud to nebude zahrnovat finanční spoluúčast na expozici. pro: 9 proti: 3 zdržel se: 1 Jednání opustila paní Leinweberová. Informace o přípravách akce LeaderFEST 2012 v Levoči (Winter) V rámci plánování akce LeaderFEST 2012 jsou české MAS zapojeny do prezentace na úrovni zahajovacích proslovů a úvodního seznámení s NSP Leader (VIZE) a představení kuchařky. Krist seznamuje, že byla slovenským partnerům předána databáze účastníků a základní informace o

9 Strana 9/11 financování akce a další potřebné zkušenosti. Zástupci NS MAS budou také prezentujícími a účastníky workshopů. Krist seznamuje s myšlenkou se dopravit na akci společným vlakem. V nejbližší době bude koncipován projekt účasti na akci, který by CSV mohla financovat. Krist doporučuje pozvat zástupce Ministerstva zahraničních věcí z důvodu seznámení s projektem NS MAS o Východním partnerství, který nebyl podpořen pro rok Nabídka na spolupráci s Asociací NNO (Winter) Členové výboru byli předem informováni o žádosti Asociace NNO. Předseda doporučuje zapojit se z důvodu komplexního pohledu NNO na další období. Budou nabídnuty informace o našich jednáních, v návaznosti na předání informací z jejich PS. Někteří další členové výboru objasnili působnost a reálnou působnost této asociace, její zaměření více na profesionalizované a sociálně orientované NNO. MAS Říčansko akce Modlitba za domov Pošmurný přednesl žádost o opětovné financování akce Modlitba za domov ve výši 30 tis. Kč. Termín semináře doporučen na pátek a podmínkou je větší prezentace NS MAS ČR. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s podporou akce Modlitba za domov v roce 2012 částkou Kč. Seminář Malé vodní zdroje Předseda přednesl informace o semináři, který se bude zabývat tématem Malé vodní zdroje. Pořádat ho bude KAZAV Kladno. Členské přihlášky Na sekretariát byly doručeny přihlášky MAS Telčsko (Vysočina), MAS Rozvoj Tanvaldska (Liberecký), MAS Podřipsko (Ústecký). Krajští zástupci představili MAS a doporučili schválení jejich přihlášek. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje jako členy NS MAS ČR MAS Telčsko, MAS Rozvoj Tanvaldska a MAS Podřipsko. Přípravy Valné hromady Hamplová seznámila s průběhem příprav zajištěn sál, ubytování, parkování a doprovodný program. Dne budou semináře s tématem sociální podnik a cestovní ruch (Hamplová, Jančo). Po seminářích je plánována exkurze do komunitního centra a Domu Českého Švýcarska. Na závěr bude exkurze do pivovaru a společenský večer. Vložné na VH bude 300,- Kč a na seminář 500,- Kč. Byl požadován termín jednání Výboru v rámci předvečeru VH. Z diskuze vyplynulo, že členové Výboru by se chtěli účastnit semináře a následných aktivit, proto je termín Výboru přesunut na od 13:00 na MZe (budou zde předjednány nejdůležitější body VH a bude doporučeno KK mít již zpracovanou zprávu k předjednání).

10 Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje náklady na zajištění Valné hromady max ,- Kč. Strana 10/11 Členský příspěvek ELARD (Špiková) Členové výboru byli seznámeni s výší členského příspěvku do ELARD, který je nově stanoven pro rok 2012 na 6 000,- EUR. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s uhrazením členského příspěvku do ELARD ve výši 6 tis. EUR. MZe Hodnocení projektů spolupráce (Špiková) Členové výboru byli seznámeni s opětovnou žádostí MZe o zapojení NS MAS ČR do hodnocení projektů spolupráce pro 15. kolo. Dle usnesení VH z roku 2011 budou MAS požádány o nominování členů komise a poté budou vylosování tři kandidáti a tři náhradníci. Termín losování je stanoven na jednání Výboru dne Dle vyjádření MZe bude členům komise uhrazeno ubytování a cestovné v max. výši za celou komisi 36 tis. Kč (doporučeno max. 2 tis. osoba/den; osoba nesmí být současně financována z IV.1.1.). Konkrétní podmínky financování budou ještě upřesněny. Informace z KS NS MAS ČR Karlovarského kraje (Sušanka) PhDr. Sušanka seznámil členy Výboru s novým předsedou KS Ing. Zdeňkem Machem. Registrace KS Ústeckého kraje (Jasanský) KS dodala veškeré dokumenty a požádala o registraci KS z důvodu získání IČ pro subjekt. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje registraci KS NS MAS ČR Ústeckého kraje. Žádost MAS Vyhlídky o spolupráci na akci Má vlast (Pošmurný) MAS požádala o pomoc při komunikaci s kraji a podpoře akce. Zároveň zažádala o příspěvek za NS MAS ČR ve výši ,- Kč. Informace o zapojení krajů bude rozeslána zástupcům em. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s příspěvkem na akci Má vlast ve výši ,- Kč pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 Skupina Hodnocení (Pošmurný) Pošmurný seznamuje s odstoupení předsedy KS NS MAS ČR Středočeského kraje Vladimíra Haše a zároveň také s možností obnovení PS Hodnocení. Zároveň doporučuje PS přidružit k PS Leader. Karasová a Sušanka doporučují vedením pověřit pana Huka, který již spolupracoval s PS. Florian souhlasí s částečným přidružením PS, ale pouze v rámci prezentace a konzultace výsledků na MZe z důvodu již navázané spolupráce. Winter doporučuje kontaktovat pana Huka a seznámit ho s novou

11 Strana 11/11 situací a zároveň předat připomínky k hodnocení, které získala PS Leader. Po Výboru však požaduje již na příštím jednání definovat úkoly pro tuto PS. Informace z KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje (Kulíšek) Dne bylo jednání KS, ze kterého byl vznesen požadavek týkající se půjčky KS, která byla poskytnuta NS MAS na úhradu pohledávek z pořádání konference Venkov ) půjčka: splátkový kalendář nelze splnit a tímto žádají o prodloužení splátek do konce roku Již splaceno 120 tis. Kč a 180 tis. Kč zbývá. 2) ztráta: v návaznosti na ztrátu konference, a tímto vložení veškerých finančních prostředků KS na hrazení ztráty, je podána žádost na spoluúčast NS MAS ČR na této ztrátě z 50 % (tj. 80 tis. Kč) a tím refundace půjčky. Florian doporučuje prodloužení splátkového kalendáře do konce funkčního období tohoto Výboru a doporučuje profinancovat část ztráty. Winter seznamuje přítomné, že vzhledem k úspornému rozpočtu PS je možné část ztráty profinancovat. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje posunutí splátkového kalendáře pro KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje do pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 Usnesení: Výbor NS MAS ČR bere na vědomí svoji spoluúčast při organizaci Konference Venkov 2010 a tímto schvaluje, že se bude NS MAS ČR na ztrátě podílet částkou ,- Kč. Částka bude refundována v rámci půjčky KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje. pro: 8 proti: 2 zdržel se: 2 V závěru jednání předseda seznámil s informací, že konferenci VENKOV 2012 bude pravděpodobně organizovat SPOV. V rámci argumentace SPOV bylo uvedeno, že NS MAS ČR organizuje výstavu Země živitelka, a tímto by byly v rámci partnerství rozděleny rovnoměrně prostředky a možnosti prezentace. Jednání ukončeno v 14:30 Ověřili dne: Pošmurný Kulíšek Zapsala: Olga Špiková

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Hosté: Ing. Zuzana Dvořáková, Mze Ing. Václav Votava, Poslanec PČR, člen rozpočtového

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září Zápis z 6. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 31.8..2009 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Lucie Krumpholcová, Mze Ing. F.

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Sršeň, Winter Jednání zahájeno v 10:15 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Sršeň, Winter Jednání zahájeno v 10:15 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 25.2.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Sršeň, Winter Jednání zahájeno v 10:15 Pořízen audio záznam. Na úvod hovoří předseda MAS Sdružení

Více

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 14. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Říčany, 8.6.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Bělinová, Mze Ing. Bejčková, Mze Ing. Adamcová, SZIF JUDr. Večerka, NOV PhDr.

Více

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Judr. Radan Večerka Ověřovatelé zápisu: Jitka Doubnerová, Gustav

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 10.3.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František

Více

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Přítomni: Jan Martínek Petr

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Zápis z jednání Valné hromady KS Olomouckého kraje NS MAS ČR, o.s.

Zápis z jednání Valné hromady KS Olomouckého kraje NS MAS ČR, o.s. Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o. s. v Olomouckém kraji Blanická 1, 772 00, Olomouc, www.nsmascr.cz Zápis z jednání Valné hromady KS Olomouckého kraje NS MAS ČR, o.s. Termín konání: Místo konání:

Více

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Národní síť místních akčních skupin ČR Pracovní skupina LEADER SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Pracovní skupiny NS MAS apod. / 1 PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER) Statut PS schválen

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s.

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. Termín: 8.2.2008 Čas: 10:00 hod. Místo: Praha 2 Vinohrady, Slezská 7, Budova ÚZPI Přítomni: Adam, Sušanka, Doubnerová, Hamplová, Winter, Florian, Oliva, Nekvasilová,

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události:

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události: Olomouc, 15. 1. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Karasová Jednání zahájeno v 10:00 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE Liberec Multimediální sál Krajského úřadu, 17.2.2011 od 14 hodin Přítomni: MAS Libereckého kraje s právem hlasovat a být volen do orgánů NSMAS LAG Podralsko Dagmar

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Místo konání: Společenské centrum Lidečko

Místo konání: Společenské centrum Lidečko Zápis z Valné hromady MS Hornolidečska ze dne 25.6.2014 Místo konání: Společenské centrum Lidečko Program jednání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Volba návrhové a mandátní komise 4. Schválení

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Národní plán povodí Odry

Národní plán povodí Odry Národní plán povodí Odry návrhu Národního plánu povodí Odry a jeho posouzení vlivů na životní prostředí dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání představenstva Svazku obcí Milevska dne od 8:00 v Milevsku

Zápis z jednání představenstva Svazku obcí Milevska dne od 8:00 v Milevsku Přítomni: pí Honzíková, p. Třeštík, p. Maksa, p. Češka, pí Dolejšková, p. Souhrada, p. Hroch Omluveni: pí Bambuškarová, pí Kašparová Program: 1) Zahájení, prezence 2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Zápis Obecně prospěšná společnost pro Český z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Přítomni: viz presenční listina

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve školící

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 12. ledna 2010 v kanceláři MAS, Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 12. ledna 2010 v kanceláři MAS, Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 12. ledna 2010 v kanceláři MAS, Hranice Přítomni: Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/l Libor Vykopal, obec Ústí Ludmila Juráňová, JUKO Rouské Miluše

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis z 19. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Olomouc, 14. 12. 2010

Zápis z 19. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Olomouc, 14. 12. 2010 Zápis z 19. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Olomouc, 14. 12. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Karel Stojan Ověřovatelé zápisu: Krist, Kulíšek Jednání: Zahájení jednání

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Zápis 1/2012. Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje. Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv.

Zápis 1/2012. Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje. Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv. Zápis 1/2012 Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv. Hubert Zahájeno: Přítomní: 10:15 hodin dle prezenční listiny 14 MAS Středočeského

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. Datum konání : 22.05.2013 Místo konání : Předklášteří Doba jednání : 15.00 17.00 hod. Přítomni : viz. presenční listina Na jednání Valné hromady MAS

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 6. února 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Zápis z jednání správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. V Proseči dne 14.8.2013 Zápis z jednání správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. Termín: úterý 13.8.2013 17.00 hod Místo jednání: Zasedací místnost v budově kanceláře MAS Litomyšlsko, ubytovna Toulovec, Proseč

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 28. 11. 2013, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Zápis ze zasedání valné hromady

Zápis ze zasedání valné hromady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 12.1.2016 od 17.00 hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem Konání této valné hromady

Více

Zápis z jednání Správní rady

Zápis z jednání Správní rady Zápis z jednání Správní rady Místo konání: Evropský dům, Králíky Dne: 13.3.2009 Účastníci: dle presenční listiny Program: 1. Příprava projektů do Fondu mikroprojektů 2. TOKS Profesionální partner v CR

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Hamr na Jezeře, 12. 2. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Šolc, Pošmurný Jednání zahájeno v 10:15 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Z Á P I S schůze Rady MAS Regionu Haná úterý 31. července 2007, IC na obecním úřadě v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Jaroslav Brzák, Ing. Hana Lebedová

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 29. 6. 2015, Vítězná Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, P. Červený, M. Klapka, Vl. Lukeš, M. Linková, R. Cermanová, B. Volfová

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o Zpráva za období: září prosinec 2014 Název MAS: MAS Český les, z. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Sylva Heidlerová, ředitelka kontakt: heidlerova@masceskyles.cz,

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 2. února 2012 v kanceláři MAS, Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 2. února 2012 v kanceláři MAS, Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 2. února 2012 v kanceláři MAS, Hranice Přítomni: Alena Veličková, SDH Horní Újezd Vojtěch Skácel, FO Rakov Ludmila Juráňová, JUKO Rouské Jana Černá, TJ Střítež

Více

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Začátky Celostátní sítě pro venkov CSV krajská síť Jihočeský

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více