Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR."

Transkript

1 Hanušovice, Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Předseda seznámil přítomné s programem jednání. Vyzval členy výboru NS MAS ČR k případnému doplnění: žádost MZe o kandidáty do Hodnotitelské komise projektů spolupráce, Zpráva z jednání KS Královéhradeckého kraje, PS Hodnocení MAS, Modlitba pro venkov, registrace KS Ústeckého kraje, a další viz závěr jednání. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru. 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková) Úkol 3/26: Naplnit seznam osob, u kterých budeme lobbovat a členů komise. Předat PS pro sumarizaci. Oslovovat viditelné lidi. Termín: průběžně Krist seznamuje s informacemi, že seznam se naplňuje a oslovování probíhá. A) PS Medializace a propagace Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Termín: jednání 1 / 2012, v návaznosti na plán výstav CSV Winter upozorňuje, že koncepce výstav je vázána na jednání s CSV. Koordinační výbor CSV již schválil orientační rozpočet na připravované akce a bude jednáno již na konkrétních koncepcích v PS. Nejbližší akce je Techagro v Brně a možný UrbisInvest v Brně. Tvorba koncepce výstavy Země živitelka bude započata v návaznosti na 1. Výstavní výbor počátkem února. Úkol pokračuje B) PS Leader Úkol 1/30: Zjistit přesné znění požadavku na transparentnost výběrového řízení - výklad IV , IV Termín: jednání 1 / 2012

2 Strana 2/11 Florian upřesňuje, že žadatel nesmí vyzvat osobu blízkou k účasti na výběrovém řízení (statutární osoby) jedná se o částky nad 500 tis. Kč. Nesmí se oslovit, ale pokud bude veřejně vyvěšeno na webu, tak se může zúčastnit a nemá povinnost prokazovat, že není provázán na organizaci. Úkol splněn C) PS Mezinárodní spolupráce Úkol 2/30: Zjistit jaká je možná podpora od MMR na organizaci mezinárodních setkání NNO. Termín: jednání 2 / 2012 Kontrola usnesení z minulého jednání. 1. Výbor NS MAS ČR se pokusí zajistit seminář na valné hromadě NS MAS ČR, který by nastínil možnosti financování MAS v přechodném období. Organizace bude mimo Výbor NS MAS ČR. 2. Výbor NS MAS ČR schvaluje Akční plán na 1. pol. roku 2012 na prosazení požadavků NS MS ČR v rámci plnění NSP Leader 2014+: 1) technické podmínky pro realizaci místního rozvoje se zapojením místních komunit 2) spuštění intenzivního lobbingu na všech úrovních 3) petiční kampaň na podporu 4) jmenování Rady pro venkov 3. Výbor NS MAS ČR ukládá PS doplnit materiál VENKOV jako místo pro důstojný život o rozpočet a finanční zdroje pro každou položku. Výbor NS MAS ČR schvaluje návrh PS na mediální kampaň se zmiňovaným doplněním. Výbor dává souhlas se šířením kampaně a ukládá koordinaci plánu s dalšími organizacemi. Členové NS MAS ČR jsou vyzývání k doplňování návrhů prezentace na PS. Jančo upřesňuje, že se s CSV jedná o možnosti financování. 4. NS MAS ČR souhlasí s konáním valné hromady NS MAS ČR v Rumburku a organizací KS Ústeckého kraje dne Výbor NS MAS ČR nesouhlasí s uhrazením zaslané faktury za Konferenci VENKOV Výbor navrhuje finanční prostředky na výstavnictví, pokud by to bylo možné přesunout do jiných položek propagace. Jinak posílit stávající výstavy, zvážit účast na URBIS INVEST. 7. Výbor NS MAS ČR schvaluje prodloužení smlouvy tajemníka na 6 měsíců ve výši stávající mzdy. V návaznosti na možnou podporu MMR. Špiková upřesňuje, že v letošním roce nebyl projekt NS MAS ČR ze strany MMR podpořen a činnost tajemníka musí být financována z jiných zdrojů organizace. 8. Výbor NS MAS ČR schvaluje jako členy NS MAS ČR MAS Českomoravské Pomezí a MAS Radbuza od Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter) Praha Valná hromada SPOV, předseda organizace Ing. František Winter opětovně zvolen do předsednictva SPOV, v čele spolku zůstává Mgr. Eduard Kavala Praha - společné jednání PS Leader a PS Vize a Rozšíření k projednávání materiálu KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V PRAXI ČESKÉ REPUBLIKY, - jednání s MZe o možnosti zapojení NS MAS ČR do aktualizace dat MAS na webu e-agri.cz, o postupu zapojení bude Výbor informován průběžně, České Budějovice - jednání společně s MZe a ředitelem Výstaviště České Budějovice, které bylo zaměřeno na představení organizace a na možnosti prezentace na výstavě Země živitelka v roce 2012.

3 Strana 3/ Praha - Koordinační Výbor CSV, který odsouhlasil plán práce a s tím související finanční požadavky (v rámci rozpočtu byly odsouhlaseny finanční prostředky na výstavnictví, které zahrnuji i spolupráci s NS MAS ČR). Předseda přislíbil zveřejnit odsouhlasené plány krajských organizací CSV, pro možnost zapojení KS NS MAS do organizace akcí a prezentace MAS. Úkol 1/31: Zveřejnit schválené plány akcí Krajských a regionálních sítí pro rok Zodpovědný: předseda Termín: 2/ Přehled čerpání rozpočtu (Špiková) Výbor byl seznámen s čerpáním rozpočtu, které zahrnovalo informace o čerpání dle PS a přehled ostatních nákladů. V rámci rozpočtu bude vrácena část dotace od MMR z důvodu realizace projektu až od dubna roku 2011, celkově se jedná o cca 122 tis. Kč. Na rok 2012 nebyla dotace od MMR poskytnuta. 3. Návrh harmonogramu jednání Výboru pro rok 2012 (Špiková) Členům Výboru byl navržený harmonogram zaslán v materiálech k jednání. Výbor si ustanovil opět jako stěžejní termín pro jednání druhé úterý v měsíci a současně také byla upřednostněna jednání mimo Prahu. Byly odsouhlaseny termíny jednání, které jsou v návaznosti na prezentační akce a konference. Přehled nejbližších schválených termínů: Pardubický kraj Rumburk (během jednání změněno na 6.3. Praha) 4. Návrh koncepce Výroční zprávy (Špiková) Plánovaný termín vydání výroční zprávy je stanoven na Valnou hromadu NS MAS ČR. Koncepce VZ bude zahrnovat představení organizace a její činnosti, představení partnerských organizací, spolupráce s MZe a dalšími subjekty atd.. Dále bude také zahrnovat představení krajských organizací. Krajští zástupci budou vyzváni k zaslání požadovaných informací včetně fotodokumentace počátkem února. Termín uzávěrky textů je stanoven na 1. březen V rámci diskuze bylo doporučeno vedoucím PS Medializace a Propagace Jozefem Jančem, aby byla Výroční zpráva zpracována v grafickém programu. Bylo upřesněno, že grafik, který zpracoval nový vizuální styl organizace, je připraven spolupracovat i na zpracování výroční zprávy. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s vydáním Výroční zprávy s limitem nákladů ,- Kč. 5. Stav digitálních dat o MAS, jejich sběr a aktualizace (Špiková) Výbor NS MAS ČR byl seznámen se stavem digitálních dat, které má organizace k dispozici. Na sekretariát byly předány datové soubory, které obsahují základní informace o MAS od PhDr. Petra Sušanky, který tato data spravoval již od založení sdružení. Koncem roku 2011 získal Spolek pro obnovu venkova společně s Národní sítí Místních akčních skupin možnost zpracovat pro Ministerstvo

4 Strana 4/11 zemědělství Analýzu bílých míst, která bude zaměřena na popsání možného rozšíření metody LEADER v oblastech, kde není zatím podpora z PRV Bylo poděkováno zástupcům krajských organizací za dosavadní spolupráci, a zároveň upozorněno na nutnost další spolupráce v rámci plnění zakázky do 20. února Aktualizace dat bude prováděna postupně a výhradně sekretariátem NS MAS ČR. Systém není zatím určen, ale prosíme MAS pokud si jsou vědomy změn, které nastaly v roce 2011, aby je nahlásili tajemnici na k zaznamenání. Data budou on-line prezentována na nově připravovaném webu. Dále se NS MAS ČR zapojila do spolpráce na aktualizaci informací o MAS na webu e-agri.cz, který provozuje MZe. O této spolupráci bude Výbor informován průběžně. Přehled zdrojů informací o MAS: 1) karty MAS vedení karet bylo v režii PhDr. Petra Sušanky, na sekretariátu jsou k dispozici karty MAS k roku 2009, karty v elektronické podobě nejsou na sekretariátu k dispozici vůbec. 2) informace na portálu leader.isu.cz na portálu si informace editují MAS, ale souhrně jsou data neaktuální a je počítáno s řešením této situace v rámci komplexní aktualizace dat. Z diskuze vyplynulo, že další postup týkající se dat MAS je v režii sekretariátu. Výbor bude pouze informován o výsledcích. Změna vzhledu webu včetně redakčního systému: Byl vznesen požadavek na odsouhlasení aktualizace vzhledu webu včetně změny redakčního systému NS MAS ČR. Jančo upozornil, že by bylo potřeba v rámci změny počítat i s doplňky jako je rozesílání novinek a další doplňky. Výbor bude informován průběžně. 6. Informace o postupu v záležitosti Zelená úsporám (Winter) Předseda organizace seznámil členy Výboru s postupem řešení administrace projketu LEADERUS, který získal podporu ze Státního fondu životního prostředí v roce Ze strany poskytovatele dotace byl projekt zastaven z důvodu podezření, že nebyly dodrženy podmínky smlouvy a poradenství nebyla podána úplně či vůbec. SFŽP toto šetření předal Policii ČR a po jeho ukončení bude dále pokračováno v řešení požadovaných plateb. Z tohoto důvodu nebyly zatím proplaceny žádné finanční prostředky, a proto žádáme MAS o trpělivost v žádosti o proplacení pohledávek z důvodu prošetření realizace poradenství na straně SFŽP. Jednáním byl pověřen JUDr. Radan Večerka, který informoval přítomné, že SFŽP je připraven, po ukončení šetření, finančně vypořádat část vynaložaných nákladů v návrhu - 1. etapa ,- Kč; 2. etapa ,- Kč; 3. etapa ,- Kč = > celkově cca ,- Kč (zahrnuje cca ½ požadovaných nákladů). SFŽP byl požádán o předání informací týkajících se šetření projektu. Pokud nebudou informace zaslány v požadované lhůtě, bude vedení NS MAS ČR uvažovat o podání trestního oznámení již na konkrétní osoby z důvodu úmyslného prodlužování administrace projektu a jeho proplacení. 7. PR pracovník (Winter) NS MAS ČR se již na konferenci VENKOV 2011 rozhodla s ohledem na dosavadní roztříštěnost profesionalizovat a koordinovat jednání na všech relevantních ministerstvech a připomínkování návrhů všech dostupných dokumentů v rámci přípravy nového programovacího období , která se týkají zapojení místních akčních skupin do implementačních struktur.

5 Strana 5/11 Během minulého jednání se snažili členové Výboru zjistit možnosti financování a shodnout se na koordinaci kroků, které by vedly k finalizaci vytvoření místa koordinátora vyjednávacího týmu včetně jeho ohodnocení. V návrhu bylo zvýšení členských příspěvků pro všechny nebo pouze dobrovolný příspěvek na tuto akci. Během jednání se členové shodli na možnosti finanční prostředky získat z dobrovolných příspěvků (nelze nárokovat v IV.1.1), protože je potřeba, aby si MAS uvědomily, že příspěvkem ve výši tis. Kč podpoří vyjednávání a propagaci metody LEADER pro další programovací období, a tím i možnost zvýšení finančních prostředků pro venkov. Finanční prostředky by byly uvolněny na plat a režie koordinátora, který by byl zaměstnán (nasmlouván) cca do Podmínky na profesní způsobilost koordinátora: nutná znalost metody LEADER a problematiky týkající se implementace této metody, znalost jednání s ministerstvy a dalšími organizacemi, dostupnost Prahy jako hlavního vyjednávacího centra. Předseda navrhl jmenovat koordinátorem Václava Pošmurného, který má nejen dlouholeté zkušenosti s prací a organizační strukturou místních akčních skupin (Posázaví o.p.s.), ale také s činností obcí (12 let zastupitel, z toho 8 let místostarosta) a aktivitami svazků obcí (CHOPOS). Díky úspěchům v organizacích, ve kterých působil, se zúčastnil již přípravy současného plánovacího období a podílel se na přípravách rámců Strategického plánu Leader. Návrh byl předem konzultován s místopředsedy, kteří ho podporují. Dále předseda informoval o plánu založení nového zvláštního účtu, který by byl veden výhradně na sběr dobrovolných příspěvků. Finanční rámec byl stanoven na 500 tis. Kč s tím, že MAS budou informovány o možnostech zaslání finančních příspěvků co nejdříve. V rámci jednání se diskutovaly možnosti fakturace, darovací smlouvy apod. Lahoda navrhl oslovit také místní podnikatele, kteří by mohli uvítat možnost se podílet na podpoře pro další období. Pošmurný již navrhl první kroky, které by zahrnovaly koordinaci vyjednávání souhrn informací o již provedených jednáních, propagace v novinách, práce s členskou základnou a její informovanost. Winter navrhl sestavit oficiální seznam zástupců NS MAS ČR, kteří mají mandát pro jednání. Dále vyzval přítomné, aby poskytly své zkušenosti a kontakty, které by mohly v jednáních pomoci. K jednání se připojil Charouzek a odešel Kulíšek. Usnesení: Výbor NS MAS ČR ustanovuje koordinátorem vyjednávacího týmu Václava Pošmurného. pro: 10 proti: 0 zdržel: 2 Členové vyjednávacího týmu: Veřejné vyjednávání: Václav Pošmurný, Ing. Jiří Krist, Ing. František Winter, Ing. Radim Sršeň, PhD. (zahraniční vztahy) Podklady pro jednání: Jan Florian, Mgr. Petr Kulíšek, PhDr. Jitka Doubnerová, Ing. Jozef Jančo, Tomáš Šulák, Mgr. Olga Špiková Spolupráce v rámci předání kontaktů: Ing. Eva Hamplová, Anna Čárková, dle doplnění Pošmurný informuje, že za cíle si vyjednávací tým stanovil nejen vyjednání co nejlepších podmínek (minimálně stejné podmínky jako v současném období) pro MAS o komunitně řízeném regionálním rozvoji by se dle cílů týmu měla objevit zmínka ve všech programových dokumentech, ale také aktivity směrem k médiím či k členské základně NS MAS ČR. Informace o postupech zpracovávání jednotlivých

6 Strana 6/11 dokumentů či postupech jednání se budou objevovat informace na webu NS MAS ČR. Na stejném místě budou i informace o jednotlivých členech týmu. Pokud budou chtít MAS poskytnout své kontakty pro vyjednávání na jednotlivých klíčových místech či kontakty na media apod., obracejte se na sekretariát NS MAS ČR. Základní myšlenkou pro vytvoření vyjednávacího týmu a jeho koordinátora byla kolize dosavadních jednání, překrývání termínů schůzek a vyjednávání osob, které nebyly tímto pověřeny a nemají dostatečné znalosti o tématu a záměru organizace. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje založení účtu pro shromažďování finančních prostředků na koordinaci vyjednávání a souhlasí s rozesláním informací o možnostech zasílání prostředků na MAS. Úkol 2/31: Sestavit plán práce vyjednávacího týmu včetně koordinátora, který bude obsahovat také informace o již provedených jednáních. Zodpovědný: Pošmurný Termín: do Tvorba a obsazení pracovních skupin na MZe k jednotlivým prioritám (Winter) Zatím nedošlo k sestavení PS na MZe, ale na UZEI se vytvořily předjednávací PS, které vyzvaly ke spolupráci za NS MAS Krista a Kulíška. Jednání PS nebylo profesionální a bylo požadováno provést analýzy v termínu do konce ledna. Toto není možné stihnout s podmínkou zapojení komunitního projednávání. Při ustanovení oficiálních PS na MZe se zástupci NS MAS již zapojí do všech PS včetně zemědělských. Večerka upozornil, že SPOV zajistí zástupce do PS venkovských priorit a zároveň požádal zapojení NS MAS do ostatních skupin, včetně zěmědělských, kde mají MAS více zkušeností jak SPOV. Dále se bude NS MAS ČR maximálně snažit spolupracovat s pracovními skupinami na MMR. Nemělo by dojít již k situaci, že dostane organizace, neveřejnou cestou, k připomínkování dokument jako je STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ dva dny před jejím projednáváním. K jednání se připojil Kulíšek. 9. Informace k přípravě opatření III.4.1. Osvojování (Florian) NS MAS ČR intenzivně spolupracuje s MZe na tvrobě pravidel pro toto opatření. Dne proběhne jednání TPS LEADER, kde budou předneseny návrhy ze strany naší PS LEADER. Dnes je již avizován vznik 18 nových MAS a společně s 27 nepodpořenými MAS je, pro financování v tomto opatření, celkově možno počítat s min. 45 subjekty. V rámci opatření je alokováno cca 20 mil. Kč a je počítáno s cca tis. Kč pro žádající MAS. Monitorovací výbor chválil spuštění opatření k , s podmínkou schválení ze strany EK. Na EK byly již zaslány neoficiální návrhy ke konzultaci. V rámci diskuze se jednalo o návrhu podpory i pro podpořené MAS, které se rozšíří o více jak 100 %. Tímto by ale mohl vzniknout problém s nedostatkem finančních prostředků pro MAS. Krist navrhuje zapojit vedení NS MAS do jednání k rozšiřování či vzniku nových MAS v méně zaplněných oblastech (krajích). Je potřeba více zacílit na osvětu.

7 Strana 7/11 Podmínkou v opatření bude samozřejmě udržitelnost, proto Florian nedoporučuje zakládat MAS jenom pro možnost tohoto opatření a poté plánovat spojení s jinou MAS. Hamplová je pro podporu MAS, které jsou v 32+ a rozšiřují se skoro o 100 % z důvodu nedostatku finančních prostředků pro tvorbu srategie. Pošmurný upozorňuje, že prostředky jsou na osvojování schopností, tvorbu orgánů a vyzkoušení projektů, ale strategie si každý bude muset financovat sám stejně jako v minulém období. Kulíšek upozornil na skutečnost, že MAS by přípravu nové strategie, nových koncepcí a zapojení budoucího území měly financovat mimo IV.1.1. a to všechny bez rozdílu. Výchozí situaci tedy mají obdobnou ty MAS, co zůstanou stejné i ty, které se významně rozšíří. Usnesení: Výbor NS MAS ČR v rámci opatření III.4.1. Osvojování doporučuje financovat pouze dosud nepodpořené a nově vzniklé MAS. pro: 8 proti: 0 zdržel: 4 Dále bylo z diskuze navrhnuto usnesení: Usnesení: Výbor NS MAS ČR doporučuje MAS, aby si svoje strategie aktualizovaly z vlastních zdrojů. pro: 3 proti: 0 zdržel: 9 Neschváleno 10. Zprávy z PS PS LEADER (Florian) Aktualizovaná pravidla k IV.1.1 a IV1.2 platí od další výzvy (3/2012) a obsahují drobné úpravy technického charakteru. Hlavní změnou je možnost převodu ušetřených provozních peněz z roku 2012 a 2013 do roku V rámci PS je vytvářen dokument, který zahrnuje souhrn praktických doporučení pro aplikaci návrhů Nařízení EU vztahující se k tzv. komunitně vedenému místnímu rozvoji, který má v období navázat na současný LEADER. Dokument se nazývá KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V PRAXI ČESKÉ REPUBLIKY, který shrnuje doporučení shromážděná PS LEADER jako podklad pro vyjednávání s odpovědnými osobami za nastavení operačních programů pro období Materiál doporučuje široké uplatnění metody LEADER ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru. K tomu navrhuje využít stávajících a vznikajících cca 150 místních akčních skupin (MAS) jako nedílné součásti jejich implementační struktury, tak, aby se pokrytí venkovského území ČR fungujícími MAS blížilo 100 %. Více bude uveřejněno ve Zpravodaji venkova 2/2012. Finální verze dokumentu o cca 30 stranách a je navržen tisk v malém nákladu cca 200 ks pro účely koordinátora a vyjednávacího týmu. Náklady na tisk budou do 20 tis. Kč. Dokument bude uveřejněn na webu a aktualizován dle výsledků jednání. Výbor NS MAS ČR bere dokument na vědomí a je seznámen s jeho šířením. PS Vize a Rozšíření (Krist) PS jednala společně s PS Leader a Krist nabízí možnost využít konzultace dalších členů Výboru při jednáních v krajích.

8 Strana 8/11 PS Medializace a propagace (Jančo) PS se nesešla, ale je plánována na přelom ledna/února. Bude připomínkován leták NS MAS ČR, který byl vydán pro potřeby výstavy Regiontour. Ve finální verzi bude leták šířen do MAS pro individuální tisk a uveřejnění na webu. PS Mezinárodní spolupráce (Kulíšek) PS se nesešla. Konference v Lotyšsku ( v Rize) na regionální značení (max. 6 osob) organizátoři nemůžou financovat cestovné, ale NS MAS ČR by mohla přispět z rozpočtu pro letošní rok. Winter upozorňuje na dodání zápisů z jednání a doporučuje účast jednoho člena na jednání z důvodu úspory financí (nebo dle domluvy). 11. Různé Informace z REGIONTOUR 2012 (Špiková) Prezentaci NS MAS ČR na veletrhu zaštítilo a podpořilo ministerstvo zemědělství, přesněji Celostátní sítí pro venkov. V rámci této podpory byl vydán přehledový letáček o úspěšných projektech PRV. Na veletrhu byl prezentován nový logotyp organizace, a také nový přehledný leták o organizaci a MAS, který byl vydán NS MAS ČR. Návštěvníci měli zájem o informace týkající se programu rozvoje venkova (PRV), možnostech financování projektů na venkově, rozšíření místních akčních skupin a také regionálních značkách. Součástí prezentace bylo promítání filmů s tématikou projektů PRV, prezentačních akcí (LeaderFEST, Země živitelka) a prezentací jednotlivých MAS. V rámci veletrhu navštívili stánek zástupci ministerstva pro místní rozvoj, kteří diskutovali společně s představiteli NS MAS ČR Františkem Winterem a Jiřím Kristem na téma budoucí politika rozvoje venkova po roce Jednání s Výstavištěm České Budějovice a Veletrhy Brno (Winter) Předseda již v úvodu jednání seznámil se schůzkou s ředitelem Výstaviště české Budějovice. V jednání je změna pavilonu na Z, které by umožnilo prezentaci MAS a všech partnerů, včetně MMR. CSV již vyčlenila prostředky na prezentaci a dne bude první výstavní Výbor, kde by již měly být známy konkrétní podmínky změny pavilonu. Dále byl Výbor seznámen s jednáním s BVV na výstavy TECHAGRO a UrbisInvest. Na obě výstavy byla přislíbena finanční podpora pro CSV. Jančo nepovažuje účast na výstavě UrbisInvest za nutnou, ale oproti tomu je, dle Kulíška, v tuto dobu a protenktokrát nutná propagace na každé úrovni. Usnesení: Výbor NS MAS ČR podporuje účast na výstavě UrbisInvest, pokud to nebude zahrnovat finanční spoluúčast na expozici. pro: 9 proti: 3 zdržel se: 1 Jednání opustila paní Leinweberová. Informace o přípravách akce LeaderFEST 2012 v Levoči (Winter) V rámci plánování akce LeaderFEST 2012 jsou české MAS zapojeny do prezentace na úrovni zahajovacích proslovů a úvodního seznámení s NSP Leader (VIZE) a představení kuchařky. Krist seznamuje, že byla slovenským partnerům předána databáze účastníků a základní informace o

9 Strana 9/11 financování akce a další potřebné zkušenosti. Zástupci NS MAS budou také prezentujícími a účastníky workshopů. Krist seznamuje s myšlenkou se dopravit na akci společným vlakem. V nejbližší době bude koncipován projekt účasti na akci, který by CSV mohla financovat. Krist doporučuje pozvat zástupce Ministerstva zahraničních věcí z důvodu seznámení s projektem NS MAS o Východním partnerství, který nebyl podpořen pro rok Nabídka na spolupráci s Asociací NNO (Winter) Členové výboru byli předem informováni o žádosti Asociace NNO. Předseda doporučuje zapojit se z důvodu komplexního pohledu NNO na další období. Budou nabídnuty informace o našich jednáních, v návaznosti na předání informací z jejich PS. Někteří další členové výboru objasnili působnost a reálnou působnost této asociace, její zaměření více na profesionalizované a sociálně orientované NNO. MAS Říčansko akce Modlitba za domov Pošmurný přednesl žádost o opětovné financování akce Modlitba za domov ve výši 30 tis. Kč. Termín semináře doporučen na pátek a podmínkou je větší prezentace NS MAS ČR. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s podporou akce Modlitba za domov v roce 2012 částkou Kč. Seminář Malé vodní zdroje Předseda přednesl informace o semináři, který se bude zabývat tématem Malé vodní zdroje. Pořádat ho bude KAZAV Kladno. Členské přihlášky Na sekretariát byly doručeny přihlášky MAS Telčsko (Vysočina), MAS Rozvoj Tanvaldska (Liberecký), MAS Podřipsko (Ústecký). Krajští zástupci představili MAS a doporučili schválení jejich přihlášek. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje jako členy NS MAS ČR MAS Telčsko, MAS Rozvoj Tanvaldska a MAS Podřipsko. Přípravy Valné hromady Hamplová seznámila s průběhem příprav zajištěn sál, ubytování, parkování a doprovodný program. Dne budou semináře s tématem sociální podnik a cestovní ruch (Hamplová, Jančo). Po seminářích je plánována exkurze do komunitního centra a Domu Českého Švýcarska. Na závěr bude exkurze do pivovaru a společenský večer. Vložné na VH bude 300,- Kč a na seminář 500,- Kč. Byl požadován termín jednání Výboru v rámci předvečeru VH. Z diskuze vyplynulo, že členové Výboru by se chtěli účastnit semináře a následných aktivit, proto je termín Výboru přesunut na od 13:00 na MZe (budou zde předjednány nejdůležitější body VH a bude doporučeno KK mít již zpracovanou zprávu k předjednání).

10 Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje náklady na zajištění Valné hromady max ,- Kč. Strana 10/11 Členský příspěvek ELARD (Špiková) Členové výboru byli seznámeni s výší členského příspěvku do ELARD, který je nově stanoven pro rok 2012 na 6 000,- EUR. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s uhrazením členského příspěvku do ELARD ve výši 6 tis. EUR. MZe Hodnocení projektů spolupráce (Špiková) Členové výboru byli seznámeni s opětovnou žádostí MZe o zapojení NS MAS ČR do hodnocení projektů spolupráce pro 15. kolo. Dle usnesení VH z roku 2011 budou MAS požádány o nominování členů komise a poté budou vylosování tři kandidáti a tři náhradníci. Termín losování je stanoven na jednání Výboru dne Dle vyjádření MZe bude členům komise uhrazeno ubytování a cestovné v max. výši za celou komisi 36 tis. Kč (doporučeno max. 2 tis. osoba/den; osoba nesmí být současně financována z IV.1.1.). Konkrétní podmínky financování budou ještě upřesněny. Informace z KS NS MAS ČR Karlovarského kraje (Sušanka) PhDr. Sušanka seznámil členy Výboru s novým předsedou KS Ing. Zdeňkem Machem. Registrace KS Ústeckého kraje (Jasanský) KS dodala veškeré dokumenty a požádala o registraci KS z důvodu získání IČ pro subjekt. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje registraci KS NS MAS ČR Ústeckého kraje. Žádost MAS Vyhlídky o spolupráci na akci Má vlast (Pošmurný) MAS požádala o pomoc při komunikaci s kraji a podpoře akce. Zároveň zažádala o příspěvek za NS MAS ČR ve výši ,- Kč. Informace o zapojení krajů bude rozeslána zástupcům em. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s příspěvkem na akci Má vlast ve výši ,- Kč pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 Skupina Hodnocení (Pošmurný) Pošmurný seznamuje s odstoupení předsedy KS NS MAS ČR Středočeského kraje Vladimíra Haše a zároveň také s možností obnovení PS Hodnocení. Zároveň doporučuje PS přidružit k PS Leader. Karasová a Sušanka doporučují vedením pověřit pana Huka, který již spolupracoval s PS. Florian souhlasí s částečným přidružením PS, ale pouze v rámci prezentace a konzultace výsledků na MZe z důvodu již navázané spolupráce. Winter doporučuje kontaktovat pana Huka a seznámit ho s novou

11 Strana 11/11 situací a zároveň předat připomínky k hodnocení, které získala PS Leader. Po Výboru však požaduje již na příštím jednání definovat úkoly pro tuto PS. Informace z KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje (Kulíšek) Dne bylo jednání KS, ze kterého byl vznesen požadavek týkající se půjčky KS, která byla poskytnuta NS MAS na úhradu pohledávek z pořádání konference Venkov ) půjčka: splátkový kalendář nelze splnit a tímto žádají o prodloužení splátek do konce roku Již splaceno 120 tis. Kč a 180 tis. Kč zbývá. 2) ztráta: v návaznosti na ztrátu konference, a tímto vložení veškerých finančních prostředků KS na hrazení ztráty, je podána žádost na spoluúčast NS MAS ČR na této ztrátě z 50 % (tj. 80 tis. Kč) a tím refundace půjčky. Florian doporučuje prodloužení splátkového kalendáře do konce funkčního období tohoto Výboru a doporučuje profinancovat část ztráty. Winter seznamuje přítomné, že vzhledem k úspornému rozpočtu PS je možné část ztráty profinancovat. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje posunutí splátkového kalendáře pro KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje do pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 Usnesení: Výbor NS MAS ČR bere na vědomí svoji spoluúčast při organizaci Konference Venkov 2010 a tímto schvaluje, že se bude NS MAS ČR na ztrátě podílet částkou ,- Kč. Částka bude refundována v rámci půjčky KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje. pro: 8 proti: 2 zdržel se: 2 V závěru jednání předseda seznámil s informací, že konferenci VENKOV 2012 bude pravděpodobně organizovat SPOV. V rámci argumentace SPOV bylo uvedeno, že NS MAS ČR organizuje výstavu Země živitelka, a tímto by byly v rámci partnerství rozděleny rovnoměrně prostředky a možnosti prezentace. Jednání ukončeno v 14:30 Ověřili dne: Pošmurný Kulíšek Zapsala: Olga Špiková

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Žlutice,

Žlutice, Žlutice, 14. 3. 2013 Příjmy: plán plnění poznámka: Členské příspěvky: 1 013 000 Kč 1 039 000,00 Kč Registrační poplatek Země živitelka: 127 300,00 Kč Ostatní aktivity společně s dalšími partnery: Analýza

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, občanské sdružení. 2012 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Žlutice, 14.3.2013 kraj počet MAS kraj počet MAS Středočeský

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Hosté: Ing. Zuzana Dvořáková, Mze Ing. Václav Votava, Poslanec PČR, člen rozpočtového

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září Zápis z 6. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 31.8..2009 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Lucie Krumpholcová, Mze Ing. F.

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 21. 1. 2013 v 15 00 hodin Kancelář MAS SP - Kovářov Přítomni Hroch Pavel, Ing. Čunát Miroslav, Ing. Málek Bohumil, Souhrada Pavel Omluveni: Tollinger Jindřich,

Více

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 17.3.2016 členské příspěvky: 1 067 000,00 Kč 1 727 809,00 Kč členské příspěvky ve výši 10 000 Kč - 170 členů (stav k VH) dary na vyjednávání/ konzultace: 10 000,00 Kč 38 000,00 Kč dary 2

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 14. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Říčany, 8.6.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Bělinová, Mze Ing. Bejčková, Mze Ing. Adamcová, SZIF JUDr. Večerka, NOV PhDr.

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Sršeň, Winter Jednání zahájeno v 10:15 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Sršeň, Winter Jednání zahájeno v 10:15 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 25.2.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Sršeň, Winter Jednání zahájeno v 10:15 Pořízen audio záznam. Na úvod hovoří předseda MAS Sdružení

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 10.3.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František

Více

Zpráva předsedy a zpráva o vyjednávání, včetně výroční zprávy NS MAS 2014

Zpráva předsedy a zpráva o vyjednávání, včetně výroční zprávy NS MAS 2014 Praha, 3. března 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Hamplová, Kučera, Šulák, Hienl Ověřovatel zápisu: Florian, Kuthanová Jednání zahájeno v 15:35. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení Výboru

Více

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Judr. Radan Večerka Ověřovatelé zápisu: Jitka Doubnerová, Gustav

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s úpravou jednacího řádu pro účely dnešního jednání. pro: 8 proti: 2 zdržel: 0 schváleno

Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s úpravou jednacího řádu pro účely dnešního jednání. pro: 8 proti: 2 zdržel: 0 schváleno České Budějovice, 3. 9. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Florian Jednání zahájeno v 14:15 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing.

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Program jednání: 1. Zahájení 2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015 3. Výroční

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou Datum konání: 9. května 2016 od 14:00 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Zápis z Valné hromady KS NS MAS Jihočeského kraje Místo konání: České Budějovice

Zápis z Valné hromady KS NS MAS Jihočeského kraje Místo konání: České Budějovice Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Jihočeského kraje 1. Úvod, přivítání Zápis z Valné hromady KS NS MAS Jihočeského kraje Místo konání: České Budějovice kruhový sál zastupitelstva

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Národní síť místních akčních skupin ČR Pracovní skupina LEADER SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Pracovní skupiny NS MAS apod. / 1 PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER) Statut PS schválen

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Zápis z jednání Valné hromady KS Olomouckého kraje NS MAS ČR, o.s.

Zápis z jednání Valné hromady KS Olomouckého kraje NS MAS ČR, o.s. Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o. s. v Olomouckém kraji Blanická 1, 772 00, Olomouc, www.nsmascr.cz Zápis z jednání Valné hromady KS Olomouckého kraje NS MAS ČR, o.s. Termín konání: Místo konání:

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s.

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. Termín: 8.2.2008 Čas: 10:00 hod. Místo: Praha 2 Vinohrady, Slezská 7, Budova ÚZPI Přítomni: Adam, Sušanka, Doubnerová, Hamplová, Winter, Florian, Oliva, Nekvasilová,

Více

Zápis z jednání rady ANNA KK

Zápis z jednání rady ANNA KK Zápis z jednání rady ANNA KK Datum: 14. 1. 2016 od 15:00 do 17 hodin Místo: Krajský úřad Karlovy Vary, budova A, zasedací místnost 335 A. Přítomni: viz prezenční listina Rada ANNA KK se sešla v počtu 3

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 17. 10. 2013 v 14 00 hodin Restaurace Obecní Dům v obci Sepekov Přítomni: Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Ing. Málek Bohumil, Souhrada

Více

Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek,

Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek, Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek, 13.12.2012 Datum: 20.03.2012 17.00 hodin Místo: Zasedací síň Hamr na Jezeře Přítomni: Dle prezenční listiny ( 21 členů) Program jednání: 1. Volba orgánů

Více

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Přítomni: Jan Martínek Petr

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 21. 11. 2016 od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0 Z Á P I S z 24. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Zápis z valné hromady č. 3/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 3/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 3/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 30.5.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Penzion Na Červeném Potoce, Červený Potok 25.11.2011, od 12. hodin Ing. Oldřich Žďárský,

Více

Úkol 1/9: tajemnice kontaktuje navržené členy komisí a předá kontakty vedoucím pracovních skupin. Termín leden 2010 Úkol byl splněn.

Úkol 1/9: tajemnice kontaktuje navržené členy komisí a předá kontakty vedoucím pracovních skupin. Termín leden 2010 Úkol byl splněn. Zápis z 10. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Karlovy Vary, 9.2.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: J. Jančo, J. Bittner Zápis: Eva Hamplová Jednání: Zahájení

Více

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události:

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události: Olomouc, 15. 1. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Karasová Jednání zahájeno v 10:00 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 19. ledna 2013 21. května 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE Liberec Multimediální sál Krajského úřadu, 17.2.2011 od 14 hodin Přítomni: MAS Libereckého kraje s právem hlasovat a být volen do orgánů NSMAS LAG Podralsko Dagmar

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 24. 9. 2012 v 16 00 hodin Kancelář MAS SP - Kovářov Přítomni Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Mgr. Kolářová Ludmila, Ing. Málek Bohumil

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaný spolek) Václav Pošmurný Havlíčkův Brod,

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaný spolek) Václav Pošmurný Havlíčkův Brod, Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaný spolek) 2015 Václav Pošmurný Havlíčkův Brod, 17. 3. 2016 Počet členských MAS NS MAS ČR Celkový počet členů k 31. 12. 2015

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, Pilníkov, IČO , tel.:

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, Pilníkov, IČO , tel.: ZÁPIS z 3. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 23. 9. 2016, Vítězná Přítomni: P. Hrubý, E. Rezková, M. Klapka, V. Lukeš, M. Linková, R. Cermanová, M. Pecen, B. Volfová Omluveni: M. Halík,

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 2/2014 Datum konání: 17. června 2014 Místo: KD Katusice Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny Ing.

Více

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK )

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Termín jednání: 12. prosince 2014, čas 10:05 11:45 Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského

Více

Místo konání: Společenské centrum Lidečko

Místo konání: Společenské centrum Lidečko Zápis z Valné hromady MS Hornolidečska ze dne 25.6.2014 Místo konání: Společenské centrum Lidečko Program jednání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Volba návrhové a mandátní komise 4. Schválení

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. realizace: 6/2016 6/2019 (předpoklad) Místo realizace: celá Česká republika Adresa sídla: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici 1) Zahájení Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné

Více

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání:

Více

Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát

Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát Přítomni: Radovan Mikuš, obec Všechovice Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou Alena Veličková, obec Horní Újezd Petra Kočnarová,

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Z Á P I S schůze Rady MAS Regionu Haná úterý 31. července 2007, IC na obecním úřadě v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Jaroslav Brzák, Ing. Hana Lebedová

Více

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání. Kontrola usnesení z minulého jednání.

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání. Kontrola usnesení z minulého jednání. Hanušovice, 10.4.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný, Winter Jednání zahájeno v 11:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda

Více

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne 12. 6. 2012 Termín Místo Zapisovatel Ověřovatel Přítomni Omluveni

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Omluven: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku (budova pošty) 8. 11. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více