Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR."

Transkript

1 Hanušovice, Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Předseda seznámil přítomné s programem jednání. Vyzval členy výboru NS MAS ČR k případnému doplnění: žádost MZe o kandidáty do Hodnotitelské komise projektů spolupráce, Zpráva z jednání KS Královéhradeckého kraje, PS Hodnocení MAS, Modlitba pro venkov, registrace KS Ústeckého kraje, a další viz závěr jednání. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru. 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková) Úkol 3/26: Naplnit seznam osob, u kterých budeme lobbovat a členů komise. Předat PS pro sumarizaci. Oslovovat viditelné lidi. Termín: průběžně Krist seznamuje s informacemi, že seznam se naplňuje a oslovování probíhá. A) PS Medializace a propagace Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Termín: jednání 1 / 2012, v návaznosti na plán výstav CSV Winter upozorňuje, že koncepce výstav je vázána na jednání s CSV. Koordinační výbor CSV již schválil orientační rozpočet na připravované akce a bude jednáno již na konkrétních koncepcích v PS. Nejbližší akce je Techagro v Brně a možný UrbisInvest v Brně. Tvorba koncepce výstavy Země živitelka bude započata v návaznosti na 1. Výstavní výbor počátkem února. Úkol pokračuje B) PS Leader Úkol 1/30: Zjistit přesné znění požadavku na transparentnost výběrového řízení - výklad IV , IV Termín: jednání 1 / 2012

2 Strana 2/11 Florian upřesňuje, že žadatel nesmí vyzvat osobu blízkou k účasti na výběrovém řízení (statutární osoby) jedná se o částky nad 500 tis. Kč. Nesmí se oslovit, ale pokud bude veřejně vyvěšeno na webu, tak se může zúčastnit a nemá povinnost prokazovat, že není provázán na organizaci. Úkol splněn C) PS Mezinárodní spolupráce Úkol 2/30: Zjistit jaká je možná podpora od MMR na organizaci mezinárodních setkání NNO. Termín: jednání 2 / 2012 Kontrola usnesení z minulého jednání. 1. Výbor NS MAS ČR se pokusí zajistit seminář na valné hromadě NS MAS ČR, který by nastínil možnosti financování MAS v přechodném období. Organizace bude mimo Výbor NS MAS ČR. 2. Výbor NS MAS ČR schvaluje Akční plán na 1. pol. roku 2012 na prosazení požadavků NS MS ČR v rámci plnění NSP Leader 2014+: 1) technické podmínky pro realizaci místního rozvoje se zapojením místních komunit 2) spuštění intenzivního lobbingu na všech úrovních 3) petiční kampaň na podporu 4) jmenování Rady pro venkov 3. Výbor NS MAS ČR ukládá PS doplnit materiál VENKOV jako místo pro důstojný život o rozpočet a finanční zdroje pro každou položku. Výbor NS MAS ČR schvaluje návrh PS na mediální kampaň se zmiňovaným doplněním. Výbor dává souhlas se šířením kampaně a ukládá koordinaci plánu s dalšími organizacemi. Členové NS MAS ČR jsou vyzývání k doplňování návrhů prezentace na PS. Jančo upřesňuje, že se s CSV jedná o možnosti financování. 4. NS MAS ČR souhlasí s konáním valné hromady NS MAS ČR v Rumburku a organizací KS Ústeckého kraje dne Výbor NS MAS ČR nesouhlasí s uhrazením zaslané faktury za Konferenci VENKOV Výbor navrhuje finanční prostředky na výstavnictví, pokud by to bylo možné přesunout do jiných položek propagace. Jinak posílit stávající výstavy, zvážit účast na URBIS INVEST. 7. Výbor NS MAS ČR schvaluje prodloužení smlouvy tajemníka na 6 měsíců ve výši stávající mzdy. V návaznosti na možnou podporu MMR. Špiková upřesňuje, že v letošním roce nebyl projekt NS MAS ČR ze strany MMR podpořen a činnost tajemníka musí být financována z jiných zdrojů organizace. 8. Výbor NS MAS ČR schvaluje jako členy NS MAS ČR MAS Českomoravské Pomezí a MAS Radbuza od Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter) Praha Valná hromada SPOV, předseda organizace Ing. František Winter opětovně zvolen do předsednictva SPOV, v čele spolku zůstává Mgr. Eduard Kavala Praha - společné jednání PS Leader a PS Vize a Rozšíření k projednávání materiálu KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V PRAXI ČESKÉ REPUBLIKY, - jednání s MZe o možnosti zapojení NS MAS ČR do aktualizace dat MAS na webu e-agri.cz, o postupu zapojení bude Výbor informován průběžně, České Budějovice - jednání společně s MZe a ředitelem Výstaviště České Budějovice, které bylo zaměřeno na představení organizace a na možnosti prezentace na výstavě Země živitelka v roce 2012.

3 Strana 3/ Praha - Koordinační Výbor CSV, který odsouhlasil plán práce a s tím související finanční požadavky (v rámci rozpočtu byly odsouhlaseny finanční prostředky na výstavnictví, které zahrnuji i spolupráci s NS MAS ČR). Předseda přislíbil zveřejnit odsouhlasené plány krajských organizací CSV, pro možnost zapojení KS NS MAS do organizace akcí a prezentace MAS. Úkol 1/31: Zveřejnit schválené plány akcí Krajských a regionálních sítí pro rok Zodpovědný: předseda Termín: 2/ Přehled čerpání rozpočtu (Špiková) Výbor byl seznámen s čerpáním rozpočtu, které zahrnovalo informace o čerpání dle PS a přehled ostatních nákladů. V rámci rozpočtu bude vrácena část dotace od MMR z důvodu realizace projektu až od dubna roku 2011, celkově se jedná o cca 122 tis. Kč. Na rok 2012 nebyla dotace od MMR poskytnuta. 3. Návrh harmonogramu jednání Výboru pro rok 2012 (Špiková) Členům Výboru byl navržený harmonogram zaslán v materiálech k jednání. Výbor si ustanovil opět jako stěžejní termín pro jednání druhé úterý v měsíci a současně také byla upřednostněna jednání mimo Prahu. Byly odsouhlaseny termíny jednání, které jsou v návaznosti na prezentační akce a konference. Přehled nejbližších schválených termínů: Pardubický kraj Rumburk (během jednání změněno na 6.3. Praha) 4. Návrh koncepce Výroční zprávy (Špiková) Plánovaný termín vydání výroční zprávy je stanoven na Valnou hromadu NS MAS ČR. Koncepce VZ bude zahrnovat představení organizace a její činnosti, představení partnerských organizací, spolupráce s MZe a dalšími subjekty atd.. Dále bude také zahrnovat představení krajských organizací. Krajští zástupci budou vyzváni k zaslání požadovaných informací včetně fotodokumentace počátkem února. Termín uzávěrky textů je stanoven na 1. březen V rámci diskuze bylo doporučeno vedoucím PS Medializace a Propagace Jozefem Jančem, aby byla Výroční zpráva zpracována v grafickém programu. Bylo upřesněno, že grafik, který zpracoval nový vizuální styl organizace, je připraven spolupracovat i na zpracování výroční zprávy. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s vydáním Výroční zprávy s limitem nákladů ,- Kč. 5. Stav digitálních dat o MAS, jejich sběr a aktualizace (Špiková) Výbor NS MAS ČR byl seznámen se stavem digitálních dat, které má organizace k dispozici. Na sekretariát byly předány datové soubory, které obsahují základní informace o MAS od PhDr. Petra Sušanky, který tato data spravoval již od založení sdružení. Koncem roku 2011 získal Spolek pro obnovu venkova společně s Národní sítí Místních akčních skupin možnost zpracovat pro Ministerstvo

4 Strana 4/11 zemědělství Analýzu bílých míst, která bude zaměřena na popsání možného rozšíření metody LEADER v oblastech, kde není zatím podpora z PRV Bylo poděkováno zástupcům krajských organizací za dosavadní spolupráci, a zároveň upozorněno na nutnost další spolupráce v rámci plnění zakázky do 20. února Aktualizace dat bude prováděna postupně a výhradně sekretariátem NS MAS ČR. Systém není zatím určen, ale prosíme MAS pokud si jsou vědomy změn, které nastaly v roce 2011, aby je nahlásili tajemnici na k zaznamenání. Data budou on-line prezentována na nově připravovaném webu. Dále se NS MAS ČR zapojila do spolpráce na aktualizaci informací o MAS na webu e-agri.cz, který provozuje MZe. O této spolupráci bude Výbor informován průběžně. Přehled zdrojů informací o MAS: 1) karty MAS vedení karet bylo v režii PhDr. Petra Sušanky, na sekretariátu jsou k dispozici karty MAS k roku 2009, karty v elektronické podobě nejsou na sekretariátu k dispozici vůbec. 2) informace na portálu leader.isu.cz na portálu si informace editují MAS, ale souhrně jsou data neaktuální a je počítáno s řešením této situace v rámci komplexní aktualizace dat. Z diskuze vyplynulo, že další postup týkající se dat MAS je v režii sekretariátu. Výbor bude pouze informován o výsledcích. Změna vzhledu webu včetně redakčního systému: Byl vznesen požadavek na odsouhlasení aktualizace vzhledu webu včetně změny redakčního systému NS MAS ČR. Jančo upozornil, že by bylo potřeba v rámci změny počítat i s doplňky jako je rozesílání novinek a další doplňky. Výbor bude informován průběžně. 6. Informace o postupu v záležitosti Zelená úsporám (Winter) Předseda organizace seznámil členy Výboru s postupem řešení administrace projketu LEADERUS, který získal podporu ze Státního fondu životního prostředí v roce Ze strany poskytovatele dotace byl projekt zastaven z důvodu podezření, že nebyly dodrženy podmínky smlouvy a poradenství nebyla podána úplně či vůbec. SFŽP toto šetření předal Policii ČR a po jeho ukončení bude dále pokračováno v řešení požadovaných plateb. Z tohoto důvodu nebyly zatím proplaceny žádné finanční prostředky, a proto žádáme MAS o trpělivost v žádosti o proplacení pohledávek z důvodu prošetření realizace poradenství na straně SFŽP. Jednáním byl pověřen JUDr. Radan Večerka, který informoval přítomné, že SFŽP je připraven, po ukončení šetření, finančně vypořádat část vynaložaných nákladů v návrhu - 1. etapa ,- Kč; 2. etapa ,- Kč; 3. etapa ,- Kč = > celkově cca ,- Kč (zahrnuje cca ½ požadovaných nákladů). SFŽP byl požádán o předání informací týkajících se šetření projektu. Pokud nebudou informace zaslány v požadované lhůtě, bude vedení NS MAS ČR uvažovat o podání trestního oznámení již na konkrétní osoby z důvodu úmyslného prodlužování administrace projektu a jeho proplacení. 7. PR pracovník (Winter) NS MAS ČR se již na konferenci VENKOV 2011 rozhodla s ohledem na dosavadní roztříštěnost profesionalizovat a koordinovat jednání na všech relevantních ministerstvech a připomínkování návrhů všech dostupných dokumentů v rámci přípravy nového programovacího období , která se týkají zapojení místních akčních skupin do implementačních struktur.

5 Strana 5/11 Během minulého jednání se snažili členové Výboru zjistit možnosti financování a shodnout se na koordinaci kroků, které by vedly k finalizaci vytvoření místa koordinátora vyjednávacího týmu včetně jeho ohodnocení. V návrhu bylo zvýšení členských příspěvků pro všechny nebo pouze dobrovolný příspěvek na tuto akci. Během jednání se členové shodli na možnosti finanční prostředky získat z dobrovolných příspěvků (nelze nárokovat v IV.1.1), protože je potřeba, aby si MAS uvědomily, že příspěvkem ve výši tis. Kč podpoří vyjednávání a propagaci metody LEADER pro další programovací období, a tím i možnost zvýšení finančních prostředků pro venkov. Finanční prostředky by byly uvolněny na plat a režie koordinátora, který by byl zaměstnán (nasmlouván) cca do Podmínky na profesní způsobilost koordinátora: nutná znalost metody LEADER a problematiky týkající se implementace této metody, znalost jednání s ministerstvy a dalšími organizacemi, dostupnost Prahy jako hlavního vyjednávacího centra. Předseda navrhl jmenovat koordinátorem Václava Pošmurného, který má nejen dlouholeté zkušenosti s prací a organizační strukturou místních akčních skupin (Posázaví o.p.s.), ale také s činností obcí (12 let zastupitel, z toho 8 let místostarosta) a aktivitami svazků obcí (CHOPOS). Díky úspěchům v organizacích, ve kterých působil, se zúčastnil již přípravy současného plánovacího období a podílel se na přípravách rámců Strategického plánu Leader. Návrh byl předem konzultován s místopředsedy, kteří ho podporují. Dále předseda informoval o plánu založení nového zvláštního účtu, který by byl veden výhradně na sběr dobrovolných příspěvků. Finanční rámec byl stanoven na 500 tis. Kč s tím, že MAS budou informovány o možnostech zaslání finančních příspěvků co nejdříve. V rámci jednání se diskutovaly možnosti fakturace, darovací smlouvy apod. Lahoda navrhl oslovit také místní podnikatele, kteří by mohli uvítat možnost se podílet na podpoře pro další období. Pošmurný již navrhl první kroky, které by zahrnovaly koordinaci vyjednávání souhrn informací o již provedených jednáních, propagace v novinách, práce s členskou základnou a její informovanost. Winter navrhl sestavit oficiální seznam zástupců NS MAS ČR, kteří mají mandát pro jednání. Dále vyzval přítomné, aby poskytly své zkušenosti a kontakty, které by mohly v jednáních pomoci. K jednání se připojil Charouzek a odešel Kulíšek. Usnesení: Výbor NS MAS ČR ustanovuje koordinátorem vyjednávacího týmu Václava Pošmurného. pro: 10 proti: 0 zdržel: 2 Členové vyjednávacího týmu: Veřejné vyjednávání: Václav Pošmurný, Ing. Jiří Krist, Ing. František Winter, Ing. Radim Sršeň, PhD. (zahraniční vztahy) Podklady pro jednání: Jan Florian, Mgr. Petr Kulíšek, PhDr. Jitka Doubnerová, Ing. Jozef Jančo, Tomáš Šulák, Mgr. Olga Špiková Spolupráce v rámci předání kontaktů: Ing. Eva Hamplová, Anna Čárková, dle doplnění Pošmurný informuje, že za cíle si vyjednávací tým stanovil nejen vyjednání co nejlepších podmínek (minimálně stejné podmínky jako v současném období) pro MAS o komunitně řízeném regionálním rozvoji by se dle cílů týmu měla objevit zmínka ve všech programových dokumentech, ale také aktivity směrem k médiím či k členské základně NS MAS ČR. Informace o postupech zpracovávání jednotlivých

6 Strana 6/11 dokumentů či postupech jednání se budou objevovat informace na webu NS MAS ČR. Na stejném místě budou i informace o jednotlivých členech týmu. Pokud budou chtít MAS poskytnout své kontakty pro vyjednávání na jednotlivých klíčových místech či kontakty na media apod., obracejte se na sekretariát NS MAS ČR. Základní myšlenkou pro vytvoření vyjednávacího týmu a jeho koordinátora byla kolize dosavadních jednání, překrývání termínů schůzek a vyjednávání osob, které nebyly tímto pověřeny a nemají dostatečné znalosti o tématu a záměru organizace. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje založení účtu pro shromažďování finančních prostředků na koordinaci vyjednávání a souhlasí s rozesláním informací o možnostech zasílání prostředků na MAS. Úkol 2/31: Sestavit plán práce vyjednávacího týmu včetně koordinátora, který bude obsahovat také informace o již provedených jednáních. Zodpovědný: Pošmurný Termín: do Tvorba a obsazení pracovních skupin na MZe k jednotlivým prioritám (Winter) Zatím nedošlo k sestavení PS na MZe, ale na UZEI se vytvořily předjednávací PS, které vyzvaly ke spolupráci za NS MAS Krista a Kulíška. Jednání PS nebylo profesionální a bylo požadováno provést analýzy v termínu do konce ledna. Toto není možné stihnout s podmínkou zapojení komunitního projednávání. Při ustanovení oficiálních PS na MZe se zástupci NS MAS již zapojí do všech PS včetně zemědělských. Večerka upozornil, že SPOV zajistí zástupce do PS venkovských priorit a zároveň požádal zapojení NS MAS do ostatních skupin, včetně zěmědělských, kde mají MAS více zkušeností jak SPOV. Dále se bude NS MAS ČR maximálně snažit spolupracovat s pracovními skupinami na MMR. Nemělo by dojít již k situaci, že dostane organizace, neveřejnou cestou, k připomínkování dokument jako je STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ dva dny před jejím projednáváním. K jednání se připojil Kulíšek. 9. Informace k přípravě opatření III.4.1. Osvojování (Florian) NS MAS ČR intenzivně spolupracuje s MZe na tvrobě pravidel pro toto opatření. Dne proběhne jednání TPS LEADER, kde budou předneseny návrhy ze strany naší PS LEADER. Dnes je již avizován vznik 18 nových MAS a společně s 27 nepodpořenými MAS je, pro financování v tomto opatření, celkově možno počítat s min. 45 subjekty. V rámci opatření je alokováno cca 20 mil. Kč a je počítáno s cca tis. Kč pro žádající MAS. Monitorovací výbor chválil spuštění opatření k , s podmínkou schválení ze strany EK. Na EK byly již zaslány neoficiální návrhy ke konzultaci. V rámci diskuze se jednalo o návrhu podpory i pro podpořené MAS, které se rozšíří o více jak 100 %. Tímto by ale mohl vzniknout problém s nedostatkem finančních prostředků pro MAS. Krist navrhuje zapojit vedení NS MAS do jednání k rozšiřování či vzniku nových MAS v méně zaplněných oblastech (krajích). Je potřeba více zacílit na osvětu.

7 Strana 7/11 Podmínkou v opatření bude samozřejmě udržitelnost, proto Florian nedoporučuje zakládat MAS jenom pro možnost tohoto opatření a poté plánovat spojení s jinou MAS. Hamplová je pro podporu MAS, které jsou v 32+ a rozšiřují se skoro o 100 % z důvodu nedostatku finančních prostředků pro tvorbu srategie. Pošmurný upozorňuje, že prostředky jsou na osvojování schopností, tvorbu orgánů a vyzkoušení projektů, ale strategie si každý bude muset financovat sám stejně jako v minulém období. Kulíšek upozornil na skutečnost, že MAS by přípravu nové strategie, nových koncepcí a zapojení budoucího území měly financovat mimo IV.1.1. a to všechny bez rozdílu. Výchozí situaci tedy mají obdobnou ty MAS, co zůstanou stejné i ty, které se významně rozšíří. Usnesení: Výbor NS MAS ČR v rámci opatření III.4.1. Osvojování doporučuje financovat pouze dosud nepodpořené a nově vzniklé MAS. pro: 8 proti: 0 zdržel: 4 Dále bylo z diskuze navrhnuto usnesení: Usnesení: Výbor NS MAS ČR doporučuje MAS, aby si svoje strategie aktualizovaly z vlastních zdrojů. pro: 3 proti: 0 zdržel: 9 Neschváleno 10. Zprávy z PS PS LEADER (Florian) Aktualizovaná pravidla k IV.1.1 a IV1.2 platí od další výzvy (3/2012) a obsahují drobné úpravy technického charakteru. Hlavní změnou je možnost převodu ušetřených provozních peněz z roku 2012 a 2013 do roku V rámci PS je vytvářen dokument, který zahrnuje souhrn praktických doporučení pro aplikaci návrhů Nařízení EU vztahující se k tzv. komunitně vedenému místnímu rozvoji, který má v období navázat na současný LEADER. Dokument se nazývá KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V PRAXI ČESKÉ REPUBLIKY, který shrnuje doporučení shromážděná PS LEADER jako podklad pro vyjednávání s odpovědnými osobami za nastavení operačních programů pro období Materiál doporučuje široké uplatnění metody LEADER ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru. K tomu navrhuje využít stávajících a vznikajících cca 150 místních akčních skupin (MAS) jako nedílné součásti jejich implementační struktury, tak, aby se pokrytí venkovského území ČR fungujícími MAS blížilo 100 %. Více bude uveřejněno ve Zpravodaji venkova 2/2012. Finální verze dokumentu o cca 30 stranách a je navržen tisk v malém nákladu cca 200 ks pro účely koordinátora a vyjednávacího týmu. Náklady na tisk budou do 20 tis. Kč. Dokument bude uveřejněn na webu a aktualizován dle výsledků jednání. Výbor NS MAS ČR bere dokument na vědomí a je seznámen s jeho šířením. PS Vize a Rozšíření (Krist) PS jednala společně s PS Leader a Krist nabízí možnost využít konzultace dalších členů Výboru při jednáních v krajích.

8 Strana 8/11 PS Medializace a propagace (Jančo) PS se nesešla, ale je plánována na přelom ledna/února. Bude připomínkován leták NS MAS ČR, který byl vydán pro potřeby výstavy Regiontour. Ve finální verzi bude leták šířen do MAS pro individuální tisk a uveřejnění na webu. PS Mezinárodní spolupráce (Kulíšek) PS se nesešla. Konference v Lotyšsku ( v Rize) na regionální značení (max. 6 osob) organizátoři nemůžou financovat cestovné, ale NS MAS ČR by mohla přispět z rozpočtu pro letošní rok. Winter upozorňuje na dodání zápisů z jednání a doporučuje účast jednoho člena na jednání z důvodu úspory financí (nebo dle domluvy). 11. Různé Informace z REGIONTOUR 2012 (Špiková) Prezentaci NS MAS ČR na veletrhu zaštítilo a podpořilo ministerstvo zemědělství, přesněji Celostátní sítí pro venkov. V rámci této podpory byl vydán přehledový letáček o úspěšných projektech PRV. Na veletrhu byl prezentován nový logotyp organizace, a také nový přehledný leták o organizaci a MAS, který byl vydán NS MAS ČR. Návštěvníci měli zájem o informace týkající se programu rozvoje venkova (PRV), možnostech financování projektů na venkově, rozšíření místních akčních skupin a také regionálních značkách. Součástí prezentace bylo promítání filmů s tématikou projektů PRV, prezentačních akcí (LeaderFEST, Země živitelka) a prezentací jednotlivých MAS. V rámci veletrhu navštívili stánek zástupci ministerstva pro místní rozvoj, kteří diskutovali společně s představiteli NS MAS ČR Františkem Winterem a Jiřím Kristem na téma budoucí politika rozvoje venkova po roce Jednání s Výstavištěm České Budějovice a Veletrhy Brno (Winter) Předseda již v úvodu jednání seznámil se schůzkou s ředitelem Výstaviště české Budějovice. V jednání je změna pavilonu na Z, které by umožnilo prezentaci MAS a všech partnerů, včetně MMR. CSV již vyčlenila prostředky na prezentaci a dne bude první výstavní Výbor, kde by již měly být známy konkrétní podmínky změny pavilonu. Dále byl Výbor seznámen s jednáním s BVV na výstavy TECHAGRO a UrbisInvest. Na obě výstavy byla přislíbena finanční podpora pro CSV. Jančo nepovažuje účast na výstavě UrbisInvest za nutnou, ale oproti tomu je, dle Kulíška, v tuto dobu a protenktokrát nutná propagace na každé úrovni. Usnesení: Výbor NS MAS ČR podporuje účast na výstavě UrbisInvest, pokud to nebude zahrnovat finanční spoluúčast na expozici. pro: 9 proti: 3 zdržel se: 1 Jednání opustila paní Leinweberová. Informace o přípravách akce LeaderFEST 2012 v Levoči (Winter) V rámci plánování akce LeaderFEST 2012 jsou české MAS zapojeny do prezentace na úrovni zahajovacích proslovů a úvodního seznámení s NSP Leader (VIZE) a představení kuchařky. Krist seznamuje, že byla slovenským partnerům předána databáze účastníků a základní informace o

9 Strana 9/11 financování akce a další potřebné zkušenosti. Zástupci NS MAS budou také prezentujícími a účastníky workshopů. Krist seznamuje s myšlenkou se dopravit na akci společným vlakem. V nejbližší době bude koncipován projekt účasti na akci, který by CSV mohla financovat. Krist doporučuje pozvat zástupce Ministerstva zahraničních věcí z důvodu seznámení s projektem NS MAS o Východním partnerství, který nebyl podpořen pro rok Nabídka na spolupráci s Asociací NNO (Winter) Členové výboru byli předem informováni o žádosti Asociace NNO. Předseda doporučuje zapojit se z důvodu komplexního pohledu NNO na další období. Budou nabídnuty informace o našich jednáních, v návaznosti na předání informací z jejich PS. Někteří další členové výboru objasnili působnost a reálnou působnost této asociace, její zaměření více na profesionalizované a sociálně orientované NNO. MAS Říčansko akce Modlitba za domov Pošmurný přednesl žádost o opětovné financování akce Modlitba za domov ve výši 30 tis. Kč. Termín semináře doporučen na pátek a podmínkou je větší prezentace NS MAS ČR. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s podporou akce Modlitba za domov v roce 2012 částkou Kč. Seminář Malé vodní zdroje Předseda přednesl informace o semináři, který se bude zabývat tématem Malé vodní zdroje. Pořádat ho bude KAZAV Kladno. Členské přihlášky Na sekretariát byly doručeny přihlášky MAS Telčsko (Vysočina), MAS Rozvoj Tanvaldska (Liberecký), MAS Podřipsko (Ústecký). Krajští zástupci představili MAS a doporučili schválení jejich přihlášek. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje jako členy NS MAS ČR MAS Telčsko, MAS Rozvoj Tanvaldska a MAS Podřipsko. Přípravy Valné hromady Hamplová seznámila s průběhem příprav zajištěn sál, ubytování, parkování a doprovodný program. Dne budou semináře s tématem sociální podnik a cestovní ruch (Hamplová, Jančo). Po seminářích je plánována exkurze do komunitního centra a Domu Českého Švýcarska. Na závěr bude exkurze do pivovaru a společenský večer. Vložné na VH bude 300,- Kč a na seminář 500,- Kč. Byl požadován termín jednání Výboru v rámci předvečeru VH. Z diskuze vyplynulo, že členové Výboru by se chtěli účastnit semináře a následných aktivit, proto je termín Výboru přesunut na od 13:00 na MZe (budou zde předjednány nejdůležitější body VH a bude doporučeno KK mít již zpracovanou zprávu k předjednání).

10 Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje náklady na zajištění Valné hromady max ,- Kč. Strana 10/11 Členský příspěvek ELARD (Špiková) Členové výboru byli seznámeni s výší členského příspěvku do ELARD, který je nově stanoven pro rok 2012 na 6 000,- EUR. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s uhrazením členského příspěvku do ELARD ve výši 6 tis. EUR. MZe Hodnocení projektů spolupráce (Špiková) Členové výboru byli seznámeni s opětovnou žádostí MZe o zapojení NS MAS ČR do hodnocení projektů spolupráce pro 15. kolo. Dle usnesení VH z roku 2011 budou MAS požádány o nominování členů komise a poté budou vylosování tři kandidáti a tři náhradníci. Termín losování je stanoven na jednání Výboru dne Dle vyjádření MZe bude členům komise uhrazeno ubytování a cestovné v max. výši za celou komisi 36 tis. Kč (doporučeno max. 2 tis. osoba/den; osoba nesmí být současně financována z IV.1.1.). Konkrétní podmínky financování budou ještě upřesněny. Informace z KS NS MAS ČR Karlovarského kraje (Sušanka) PhDr. Sušanka seznámil členy Výboru s novým předsedou KS Ing. Zdeňkem Machem. Registrace KS Ústeckého kraje (Jasanský) KS dodala veškeré dokumenty a požádala o registraci KS z důvodu získání IČ pro subjekt. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje registraci KS NS MAS ČR Ústeckého kraje. Žádost MAS Vyhlídky o spolupráci na akci Má vlast (Pošmurný) MAS požádala o pomoc při komunikaci s kraji a podpoře akce. Zároveň zažádala o příspěvek za NS MAS ČR ve výši ,- Kč. Informace o zapojení krajů bude rozeslána zástupcům em. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s příspěvkem na akci Má vlast ve výši ,- Kč pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 Skupina Hodnocení (Pošmurný) Pošmurný seznamuje s odstoupení předsedy KS NS MAS ČR Středočeského kraje Vladimíra Haše a zároveň také s možností obnovení PS Hodnocení. Zároveň doporučuje PS přidružit k PS Leader. Karasová a Sušanka doporučují vedením pověřit pana Huka, který již spolupracoval s PS. Florian souhlasí s částečným přidružením PS, ale pouze v rámci prezentace a konzultace výsledků na MZe z důvodu již navázané spolupráce. Winter doporučuje kontaktovat pana Huka a seznámit ho s novou

11 Strana 11/11 situací a zároveň předat připomínky k hodnocení, které získala PS Leader. Po Výboru však požaduje již na příštím jednání definovat úkoly pro tuto PS. Informace z KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje (Kulíšek) Dne bylo jednání KS, ze kterého byl vznesen požadavek týkající se půjčky KS, která byla poskytnuta NS MAS na úhradu pohledávek z pořádání konference Venkov ) půjčka: splátkový kalendář nelze splnit a tímto žádají o prodloužení splátek do konce roku Již splaceno 120 tis. Kč a 180 tis. Kč zbývá. 2) ztráta: v návaznosti na ztrátu konference, a tímto vložení veškerých finančních prostředků KS na hrazení ztráty, je podána žádost na spoluúčast NS MAS ČR na této ztrátě z 50 % (tj. 80 tis. Kč) a tím refundace půjčky. Florian doporučuje prodloužení splátkového kalendáře do konce funkčního období tohoto Výboru a doporučuje profinancovat část ztráty. Winter seznamuje přítomné, že vzhledem k úspornému rozpočtu PS je možné část ztráty profinancovat. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje posunutí splátkového kalendáře pro KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje do pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 Usnesení: Výbor NS MAS ČR bere na vědomí svoji spoluúčast při organizaci Konference Venkov 2010 a tímto schvaluje, že se bude NS MAS ČR na ztrátě podílet částkou ,- Kč. Částka bude refundována v rámci půjčky KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje. pro: 8 proti: 2 zdržel se: 2 V závěru jednání předseda seznámil s informací, že konferenci VENKOV 2012 bude pravděpodobně organizovat SPOV. V rámci argumentace SPOV bylo uvedeno, že NS MAS ČR organizuje výstavu Země živitelka, a tímto by byly v rámci partnerství rozděleny rovnoměrně prostředky a možnosti prezentace. Jednání ukončeno v 14:30 Ověřili dne: Pošmurný Kulíšek Zapsala: Olga Špiková

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 10.3.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události:

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události: Olomouc, 15. 1. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Karasová Jednání zahájeno v 10:00 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Zápis 1/2012. Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje. Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv.

Zápis 1/2012. Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje. Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv. Zápis 1/2012 Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv. Hubert Zahájeno: Přítomní: 10:15 hodin dle prezenční listiny 14 MAS Středočeského

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Hamr na Jezeře, 12. 2. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Šolc, Pošmurný Jednání zahájeno v 10:15 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník VH zahájila místopředsedkyně Čermáková VH byla svolána v souladu se stanovami,

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3.

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. 2015, Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků) Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Vinohradník

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Pardubice, 11. 6. 2013 Zápis z 47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. června 2013 Místo Budova C Krajského úřadu Pardubického kraje - Komenského náměstí 120, Pardubice Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Zápis z Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. Křtiny, 17.3. 2011

Zápis z Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. Křtiny, 17.3. 2011 Zápis z Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. Křtiny, 17.3. 2011 Začátek valné hromady v 10:11 hod., následně přerušena a odložení jednání na 10:20 hod. Přítomni: dle prezenční listiny

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk M A S Zápis z jednání Rady Místo konání: zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 23.07.2009 Účastníci: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatel: Ing.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Zápis z jednání komise pro přípravu nových stanov ČPSK

Zápis z jednání komise pro přípravu nových stanov ČPSK 30.06.2015 v Oldřichově Zápis z jednání komise pro přípravu nových stanov ČPSK ze dne 30.06.2015 v Oldřichově od 14:00 do 22:30 hodin Přítomni: Alice Mojžíšková Ing. Martin Kostelník hosté: Mgr. Jana Anderlová

Více

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Zpracovávání integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022 Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost a to

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 7. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 27. 2. 2015, Vítězná Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, P. Červený, M. Klapka, Vl. Lukeš, M. Linková,

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Místo jednání : ObÚ Žichlínek Datum jednání : 24.11.2014 Přítomni: Bc.Lenka Bártlová Ing. Kristýna

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace)

Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace) Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace) 1. Zadavatel: INEX - SDA Kostelecké Horky 517 41, Kostelecké Horky 25 IČO:

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 23. května 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy klášter Skalka GPS 49 52'39.260"N, 14 15'16.139"E Program: 1. Přivítání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o Zpráva za období: září prosinec 2014 Název MAS: MAS Český les, z. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Sylva Heidlerová, ředitelka kontakt: heidlerova@masceskyles.cz,

Více

Pracovní skupina LEADER

Pracovní skupina LEADER Pracovní skupina LEADER Jan Florian ml. místopředseda Národní sítě MAS ČR o.s. MAS Český Západ Místní partnerství Valná hromada NS MAS ČR Mělník, MAS Vyhlídky 16. března 2010 Členové PS LEADER 2009-10

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

ZÁPIS Z V. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z V. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 5. 3. 2007, 9,00 13,00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program : Zahájení Volba komise

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

Zápis č. 3. ze zasedání zastupitelstva obce Hrabová, konaného dne 26.1.2011 v 18.00 hod. v klubovně sokolovny v Hrabové.

Zápis č. 3. ze zasedání zastupitelstva obce Hrabová, konaného dne 26.1.2011 v 18.00 hod. v klubovně sokolovny v Hrabové. Zápis č. 3. ze zasedání zastupitelstva obce Hrabová, konaného dne 26.1.2011 v 18.00 hod. v klubovně sokolovny v Hrabové. Přítomni: dle presenční listiny Omluven: Ing. Pavel Hopjan Občané : 4 Program: 1.

Více