Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR."

Transkript

1 Hanušovice, Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Předseda seznámil přítomné s programem jednání. Vyzval členy výboru NS MAS ČR k případnému doplnění: žádost MZe o kandidáty do Hodnotitelské komise projektů spolupráce, Zpráva z jednání KS Královéhradeckého kraje, PS Hodnocení MAS, Modlitba pro venkov, registrace KS Ústeckého kraje, a další viz závěr jednání. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru. 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková) Úkol 3/26: Naplnit seznam osob, u kterých budeme lobbovat a členů komise. Předat PS pro sumarizaci. Oslovovat viditelné lidi. Termín: průběžně Krist seznamuje s informacemi, že seznam se naplňuje a oslovování probíhá. A) PS Medializace a propagace Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Termín: jednání 1 / 2012, v návaznosti na plán výstav CSV Winter upozorňuje, že koncepce výstav je vázána na jednání s CSV. Koordinační výbor CSV již schválil orientační rozpočet na připravované akce a bude jednáno již na konkrétních koncepcích v PS. Nejbližší akce je Techagro v Brně a možný UrbisInvest v Brně. Tvorba koncepce výstavy Země živitelka bude započata v návaznosti na 1. Výstavní výbor počátkem února. Úkol pokračuje B) PS Leader Úkol 1/30: Zjistit přesné znění požadavku na transparentnost výběrového řízení - výklad IV , IV Termín: jednání 1 / 2012

2 Strana 2/11 Florian upřesňuje, že žadatel nesmí vyzvat osobu blízkou k účasti na výběrovém řízení (statutární osoby) jedná se o částky nad 500 tis. Kč. Nesmí se oslovit, ale pokud bude veřejně vyvěšeno na webu, tak se může zúčastnit a nemá povinnost prokazovat, že není provázán na organizaci. Úkol splněn C) PS Mezinárodní spolupráce Úkol 2/30: Zjistit jaká je možná podpora od MMR na organizaci mezinárodních setkání NNO. Termín: jednání 2 / 2012 Kontrola usnesení z minulého jednání. 1. Výbor NS MAS ČR se pokusí zajistit seminář na valné hromadě NS MAS ČR, který by nastínil možnosti financování MAS v přechodném období. Organizace bude mimo Výbor NS MAS ČR. 2. Výbor NS MAS ČR schvaluje Akční plán na 1. pol. roku 2012 na prosazení požadavků NS MS ČR v rámci plnění NSP Leader 2014+: 1) technické podmínky pro realizaci místního rozvoje se zapojením místních komunit 2) spuštění intenzivního lobbingu na všech úrovních 3) petiční kampaň na podporu 4) jmenování Rady pro venkov 3. Výbor NS MAS ČR ukládá PS doplnit materiál VENKOV jako místo pro důstojný život o rozpočet a finanční zdroje pro každou položku. Výbor NS MAS ČR schvaluje návrh PS na mediální kampaň se zmiňovaným doplněním. Výbor dává souhlas se šířením kampaně a ukládá koordinaci plánu s dalšími organizacemi. Členové NS MAS ČR jsou vyzývání k doplňování návrhů prezentace na PS. Jančo upřesňuje, že se s CSV jedná o možnosti financování. 4. NS MAS ČR souhlasí s konáním valné hromady NS MAS ČR v Rumburku a organizací KS Ústeckého kraje dne Výbor NS MAS ČR nesouhlasí s uhrazením zaslané faktury za Konferenci VENKOV Výbor navrhuje finanční prostředky na výstavnictví, pokud by to bylo možné přesunout do jiných položek propagace. Jinak posílit stávající výstavy, zvážit účast na URBIS INVEST. 7. Výbor NS MAS ČR schvaluje prodloužení smlouvy tajemníka na 6 měsíců ve výši stávající mzdy. V návaznosti na možnou podporu MMR. Špiková upřesňuje, že v letošním roce nebyl projekt NS MAS ČR ze strany MMR podpořen a činnost tajemníka musí být financována z jiných zdrojů organizace. 8. Výbor NS MAS ČR schvaluje jako členy NS MAS ČR MAS Českomoravské Pomezí a MAS Radbuza od Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter) Praha Valná hromada SPOV, předseda organizace Ing. František Winter opětovně zvolen do předsednictva SPOV, v čele spolku zůstává Mgr. Eduard Kavala Praha - společné jednání PS Leader a PS Vize a Rozšíření k projednávání materiálu KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V PRAXI ČESKÉ REPUBLIKY, - jednání s MZe o možnosti zapojení NS MAS ČR do aktualizace dat MAS na webu e-agri.cz, o postupu zapojení bude Výbor informován průběžně, České Budějovice - jednání společně s MZe a ředitelem Výstaviště České Budějovice, které bylo zaměřeno na představení organizace a na možnosti prezentace na výstavě Země živitelka v roce 2012.

3 Strana 3/ Praha - Koordinační Výbor CSV, který odsouhlasil plán práce a s tím související finanční požadavky (v rámci rozpočtu byly odsouhlaseny finanční prostředky na výstavnictví, které zahrnuji i spolupráci s NS MAS ČR). Předseda přislíbil zveřejnit odsouhlasené plány krajských organizací CSV, pro možnost zapojení KS NS MAS do organizace akcí a prezentace MAS. Úkol 1/31: Zveřejnit schválené plány akcí Krajských a regionálních sítí pro rok Zodpovědný: předseda Termín: 2/ Přehled čerpání rozpočtu (Špiková) Výbor byl seznámen s čerpáním rozpočtu, které zahrnovalo informace o čerpání dle PS a přehled ostatních nákladů. V rámci rozpočtu bude vrácena část dotace od MMR z důvodu realizace projektu až od dubna roku 2011, celkově se jedná o cca 122 tis. Kč. Na rok 2012 nebyla dotace od MMR poskytnuta. 3. Návrh harmonogramu jednání Výboru pro rok 2012 (Špiková) Členům Výboru byl navržený harmonogram zaslán v materiálech k jednání. Výbor si ustanovil opět jako stěžejní termín pro jednání druhé úterý v měsíci a současně také byla upřednostněna jednání mimo Prahu. Byly odsouhlaseny termíny jednání, které jsou v návaznosti na prezentační akce a konference. Přehled nejbližších schválených termínů: Pardubický kraj Rumburk (během jednání změněno na 6.3. Praha) 4. Návrh koncepce Výroční zprávy (Špiková) Plánovaný termín vydání výroční zprávy je stanoven na Valnou hromadu NS MAS ČR. Koncepce VZ bude zahrnovat představení organizace a její činnosti, představení partnerských organizací, spolupráce s MZe a dalšími subjekty atd.. Dále bude také zahrnovat představení krajských organizací. Krajští zástupci budou vyzváni k zaslání požadovaných informací včetně fotodokumentace počátkem února. Termín uzávěrky textů je stanoven na 1. březen V rámci diskuze bylo doporučeno vedoucím PS Medializace a Propagace Jozefem Jančem, aby byla Výroční zpráva zpracována v grafickém programu. Bylo upřesněno, že grafik, který zpracoval nový vizuální styl organizace, je připraven spolupracovat i na zpracování výroční zprávy. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s vydáním Výroční zprávy s limitem nákladů ,- Kč. 5. Stav digitálních dat o MAS, jejich sběr a aktualizace (Špiková) Výbor NS MAS ČR byl seznámen se stavem digitálních dat, které má organizace k dispozici. Na sekretariát byly předány datové soubory, které obsahují základní informace o MAS od PhDr. Petra Sušanky, který tato data spravoval již od založení sdružení. Koncem roku 2011 získal Spolek pro obnovu venkova společně s Národní sítí Místních akčních skupin možnost zpracovat pro Ministerstvo

4 Strana 4/11 zemědělství Analýzu bílých míst, která bude zaměřena na popsání možného rozšíření metody LEADER v oblastech, kde není zatím podpora z PRV Bylo poděkováno zástupcům krajských organizací za dosavadní spolupráci, a zároveň upozorněno na nutnost další spolupráce v rámci plnění zakázky do 20. února Aktualizace dat bude prováděna postupně a výhradně sekretariátem NS MAS ČR. Systém není zatím určen, ale prosíme MAS pokud si jsou vědomy změn, které nastaly v roce 2011, aby je nahlásili tajemnici na k zaznamenání. Data budou on-line prezentována na nově připravovaném webu. Dále se NS MAS ČR zapojila do spolpráce na aktualizaci informací o MAS na webu e-agri.cz, který provozuje MZe. O této spolupráci bude Výbor informován průběžně. Přehled zdrojů informací o MAS: 1) karty MAS vedení karet bylo v režii PhDr. Petra Sušanky, na sekretariátu jsou k dispozici karty MAS k roku 2009, karty v elektronické podobě nejsou na sekretariátu k dispozici vůbec. 2) informace na portálu leader.isu.cz na portálu si informace editují MAS, ale souhrně jsou data neaktuální a je počítáno s řešením této situace v rámci komplexní aktualizace dat. Z diskuze vyplynulo, že další postup týkající se dat MAS je v režii sekretariátu. Výbor bude pouze informován o výsledcích. Změna vzhledu webu včetně redakčního systému: Byl vznesen požadavek na odsouhlasení aktualizace vzhledu webu včetně změny redakčního systému NS MAS ČR. Jančo upozornil, že by bylo potřeba v rámci změny počítat i s doplňky jako je rozesílání novinek a další doplňky. Výbor bude informován průběžně. 6. Informace o postupu v záležitosti Zelená úsporám (Winter) Předseda organizace seznámil členy Výboru s postupem řešení administrace projketu LEADERUS, který získal podporu ze Státního fondu životního prostředí v roce Ze strany poskytovatele dotace byl projekt zastaven z důvodu podezření, že nebyly dodrženy podmínky smlouvy a poradenství nebyla podána úplně či vůbec. SFŽP toto šetření předal Policii ČR a po jeho ukončení bude dále pokračováno v řešení požadovaných plateb. Z tohoto důvodu nebyly zatím proplaceny žádné finanční prostředky, a proto žádáme MAS o trpělivost v žádosti o proplacení pohledávek z důvodu prošetření realizace poradenství na straně SFŽP. Jednáním byl pověřen JUDr. Radan Večerka, který informoval přítomné, že SFŽP je připraven, po ukončení šetření, finančně vypořádat část vynaložaných nákladů v návrhu - 1. etapa ,- Kč; 2. etapa ,- Kč; 3. etapa ,- Kč = > celkově cca ,- Kč (zahrnuje cca ½ požadovaných nákladů). SFŽP byl požádán o předání informací týkajících se šetření projektu. Pokud nebudou informace zaslány v požadované lhůtě, bude vedení NS MAS ČR uvažovat o podání trestního oznámení již na konkrétní osoby z důvodu úmyslného prodlužování administrace projektu a jeho proplacení. 7. PR pracovník (Winter) NS MAS ČR se již na konferenci VENKOV 2011 rozhodla s ohledem na dosavadní roztříštěnost profesionalizovat a koordinovat jednání na všech relevantních ministerstvech a připomínkování návrhů všech dostupných dokumentů v rámci přípravy nového programovacího období , která se týkají zapojení místních akčních skupin do implementačních struktur.

5 Strana 5/11 Během minulého jednání se snažili členové Výboru zjistit možnosti financování a shodnout se na koordinaci kroků, které by vedly k finalizaci vytvoření místa koordinátora vyjednávacího týmu včetně jeho ohodnocení. V návrhu bylo zvýšení členských příspěvků pro všechny nebo pouze dobrovolný příspěvek na tuto akci. Během jednání se členové shodli na možnosti finanční prostředky získat z dobrovolných příspěvků (nelze nárokovat v IV.1.1), protože je potřeba, aby si MAS uvědomily, že příspěvkem ve výši tis. Kč podpoří vyjednávání a propagaci metody LEADER pro další programovací období, a tím i možnost zvýšení finančních prostředků pro venkov. Finanční prostředky by byly uvolněny na plat a režie koordinátora, který by byl zaměstnán (nasmlouván) cca do Podmínky na profesní způsobilost koordinátora: nutná znalost metody LEADER a problematiky týkající se implementace této metody, znalost jednání s ministerstvy a dalšími organizacemi, dostupnost Prahy jako hlavního vyjednávacího centra. Předseda navrhl jmenovat koordinátorem Václava Pošmurného, který má nejen dlouholeté zkušenosti s prací a organizační strukturou místních akčních skupin (Posázaví o.p.s.), ale také s činností obcí (12 let zastupitel, z toho 8 let místostarosta) a aktivitami svazků obcí (CHOPOS). Díky úspěchům v organizacích, ve kterých působil, se zúčastnil již přípravy současného plánovacího období a podílel se na přípravách rámců Strategického plánu Leader. Návrh byl předem konzultován s místopředsedy, kteří ho podporují. Dále předseda informoval o plánu založení nového zvláštního účtu, který by byl veden výhradně na sběr dobrovolných příspěvků. Finanční rámec byl stanoven na 500 tis. Kč s tím, že MAS budou informovány o možnostech zaslání finančních příspěvků co nejdříve. V rámci jednání se diskutovaly možnosti fakturace, darovací smlouvy apod. Lahoda navrhl oslovit také místní podnikatele, kteří by mohli uvítat možnost se podílet na podpoře pro další období. Pošmurný již navrhl první kroky, které by zahrnovaly koordinaci vyjednávání souhrn informací o již provedených jednáních, propagace v novinách, práce s členskou základnou a její informovanost. Winter navrhl sestavit oficiální seznam zástupců NS MAS ČR, kteří mají mandát pro jednání. Dále vyzval přítomné, aby poskytly své zkušenosti a kontakty, které by mohly v jednáních pomoci. K jednání se připojil Charouzek a odešel Kulíšek. Usnesení: Výbor NS MAS ČR ustanovuje koordinátorem vyjednávacího týmu Václava Pošmurného. pro: 10 proti: 0 zdržel: 2 Členové vyjednávacího týmu: Veřejné vyjednávání: Václav Pošmurný, Ing. Jiří Krist, Ing. František Winter, Ing. Radim Sršeň, PhD. (zahraniční vztahy) Podklady pro jednání: Jan Florian, Mgr. Petr Kulíšek, PhDr. Jitka Doubnerová, Ing. Jozef Jančo, Tomáš Šulák, Mgr. Olga Špiková Spolupráce v rámci předání kontaktů: Ing. Eva Hamplová, Anna Čárková, dle doplnění Pošmurný informuje, že za cíle si vyjednávací tým stanovil nejen vyjednání co nejlepších podmínek (minimálně stejné podmínky jako v současném období) pro MAS o komunitně řízeném regionálním rozvoji by se dle cílů týmu měla objevit zmínka ve všech programových dokumentech, ale také aktivity směrem k médiím či k členské základně NS MAS ČR. Informace o postupech zpracovávání jednotlivých

6 Strana 6/11 dokumentů či postupech jednání se budou objevovat informace na webu NS MAS ČR. Na stejném místě budou i informace o jednotlivých členech týmu. Pokud budou chtít MAS poskytnout své kontakty pro vyjednávání na jednotlivých klíčových místech či kontakty na media apod., obracejte se na sekretariát NS MAS ČR. Základní myšlenkou pro vytvoření vyjednávacího týmu a jeho koordinátora byla kolize dosavadních jednání, překrývání termínů schůzek a vyjednávání osob, které nebyly tímto pověřeny a nemají dostatečné znalosti o tématu a záměru organizace. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje založení účtu pro shromažďování finančních prostředků na koordinaci vyjednávání a souhlasí s rozesláním informací o možnostech zasílání prostředků na MAS. Úkol 2/31: Sestavit plán práce vyjednávacího týmu včetně koordinátora, který bude obsahovat také informace o již provedených jednáních. Zodpovědný: Pošmurný Termín: do Tvorba a obsazení pracovních skupin na MZe k jednotlivým prioritám (Winter) Zatím nedošlo k sestavení PS na MZe, ale na UZEI se vytvořily předjednávací PS, které vyzvaly ke spolupráci za NS MAS Krista a Kulíška. Jednání PS nebylo profesionální a bylo požadováno provést analýzy v termínu do konce ledna. Toto není možné stihnout s podmínkou zapojení komunitního projednávání. Při ustanovení oficiálních PS na MZe se zástupci NS MAS již zapojí do všech PS včetně zemědělských. Večerka upozornil, že SPOV zajistí zástupce do PS venkovských priorit a zároveň požádal zapojení NS MAS do ostatních skupin, včetně zěmědělských, kde mají MAS více zkušeností jak SPOV. Dále se bude NS MAS ČR maximálně snažit spolupracovat s pracovními skupinami na MMR. Nemělo by dojít již k situaci, že dostane organizace, neveřejnou cestou, k připomínkování dokument jako je STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ dva dny před jejím projednáváním. K jednání se připojil Kulíšek. 9. Informace k přípravě opatření III.4.1. Osvojování (Florian) NS MAS ČR intenzivně spolupracuje s MZe na tvrobě pravidel pro toto opatření. Dne proběhne jednání TPS LEADER, kde budou předneseny návrhy ze strany naší PS LEADER. Dnes je již avizován vznik 18 nových MAS a společně s 27 nepodpořenými MAS je, pro financování v tomto opatření, celkově možno počítat s min. 45 subjekty. V rámci opatření je alokováno cca 20 mil. Kč a je počítáno s cca tis. Kč pro žádající MAS. Monitorovací výbor chválil spuštění opatření k , s podmínkou schválení ze strany EK. Na EK byly již zaslány neoficiální návrhy ke konzultaci. V rámci diskuze se jednalo o návrhu podpory i pro podpořené MAS, které se rozšíří o více jak 100 %. Tímto by ale mohl vzniknout problém s nedostatkem finančních prostředků pro MAS. Krist navrhuje zapojit vedení NS MAS do jednání k rozšiřování či vzniku nových MAS v méně zaplněných oblastech (krajích). Je potřeba více zacílit na osvětu.

7 Strana 7/11 Podmínkou v opatření bude samozřejmě udržitelnost, proto Florian nedoporučuje zakládat MAS jenom pro možnost tohoto opatření a poté plánovat spojení s jinou MAS. Hamplová je pro podporu MAS, které jsou v 32+ a rozšiřují se skoro o 100 % z důvodu nedostatku finančních prostředků pro tvorbu srategie. Pošmurný upozorňuje, že prostředky jsou na osvojování schopností, tvorbu orgánů a vyzkoušení projektů, ale strategie si každý bude muset financovat sám stejně jako v minulém období. Kulíšek upozornil na skutečnost, že MAS by přípravu nové strategie, nových koncepcí a zapojení budoucího území měly financovat mimo IV.1.1. a to všechny bez rozdílu. Výchozí situaci tedy mají obdobnou ty MAS, co zůstanou stejné i ty, které se významně rozšíří. Usnesení: Výbor NS MAS ČR v rámci opatření III.4.1. Osvojování doporučuje financovat pouze dosud nepodpořené a nově vzniklé MAS. pro: 8 proti: 0 zdržel: 4 Dále bylo z diskuze navrhnuto usnesení: Usnesení: Výbor NS MAS ČR doporučuje MAS, aby si svoje strategie aktualizovaly z vlastních zdrojů. pro: 3 proti: 0 zdržel: 9 Neschváleno 10. Zprávy z PS PS LEADER (Florian) Aktualizovaná pravidla k IV.1.1 a IV1.2 platí od další výzvy (3/2012) a obsahují drobné úpravy technického charakteru. Hlavní změnou je možnost převodu ušetřených provozních peněz z roku 2012 a 2013 do roku V rámci PS je vytvářen dokument, který zahrnuje souhrn praktických doporučení pro aplikaci návrhů Nařízení EU vztahující se k tzv. komunitně vedenému místnímu rozvoji, který má v období navázat na současný LEADER. Dokument se nazývá KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V PRAXI ČESKÉ REPUBLIKY, který shrnuje doporučení shromážděná PS LEADER jako podklad pro vyjednávání s odpovědnými osobami za nastavení operačních programů pro období Materiál doporučuje široké uplatnění metody LEADER ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru. K tomu navrhuje využít stávajících a vznikajících cca 150 místních akčních skupin (MAS) jako nedílné součásti jejich implementační struktury, tak, aby se pokrytí venkovského území ČR fungujícími MAS blížilo 100 %. Více bude uveřejněno ve Zpravodaji venkova 2/2012. Finální verze dokumentu o cca 30 stranách a je navržen tisk v malém nákladu cca 200 ks pro účely koordinátora a vyjednávacího týmu. Náklady na tisk budou do 20 tis. Kč. Dokument bude uveřejněn na webu a aktualizován dle výsledků jednání. Výbor NS MAS ČR bere dokument na vědomí a je seznámen s jeho šířením. PS Vize a Rozšíření (Krist) PS jednala společně s PS Leader a Krist nabízí možnost využít konzultace dalších členů Výboru při jednáních v krajích.

8 Strana 8/11 PS Medializace a propagace (Jančo) PS se nesešla, ale je plánována na přelom ledna/února. Bude připomínkován leták NS MAS ČR, který byl vydán pro potřeby výstavy Regiontour. Ve finální verzi bude leták šířen do MAS pro individuální tisk a uveřejnění na webu. PS Mezinárodní spolupráce (Kulíšek) PS se nesešla. Konference v Lotyšsku ( v Rize) na regionální značení (max. 6 osob) organizátoři nemůžou financovat cestovné, ale NS MAS ČR by mohla přispět z rozpočtu pro letošní rok. Winter upozorňuje na dodání zápisů z jednání a doporučuje účast jednoho člena na jednání z důvodu úspory financí (nebo dle domluvy). 11. Různé Informace z REGIONTOUR 2012 (Špiková) Prezentaci NS MAS ČR na veletrhu zaštítilo a podpořilo ministerstvo zemědělství, přesněji Celostátní sítí pro venkov. V rámci této podpory byl vydán přehledový letáček o úspěšných projektech PRV. Na veletrhu byl prezentován nový logotyp organizace, a také nový přehledný leták o organizaci a MAS, který byl vydán NS MAS ČR. Návštěvníci měli zájem o informace týkající se programu rozvoje venkova (PRV), možnostech financování projektů na venkově, rozšíření místních akčních skupin a také regionálních značkách. Součástí prezentace bylo promítání filmů s tématikou projektů PRV, prezentačních akcí (LeaderFEST, Země živitelka) a prezentací jednotlivých MAS. V rámci veletrhu navštívili stánek zástupci ministerstva pro místní rozvoj, kteří diskutovali společně s představiteli NS MAS ČR Františkem Winterem a Jiřím Kristem na téma budoucí politika rozvoje venkova po roce Jednání s Výstavištěm České Budějovice a Veletrhy Brno (Winter) Předseda již v úvodu jednání seznámil se schůzkou s ředitelem Výstaviště české Budějovice. V jednání je změna pavilonu na Z, které by umožnilo prezentaci MAS a všech partnerů, včetně MMR. CSV již vyčlenila prostředky na prezentaci a dne bude první výstavní Výbor, kde by již měly být známy konkrétní podmínky změny pavilonu. Dále byl Výbor seznámen s jednáním s BVV na výstavy TECHAGRO a UrbisInvest. Na obě výstavy byla přislíbena finanční podpora pro CSV. Jančo nepovažuje účast na výstavě UrbisInvest za nutnou, ale oproti tomu je, dle Kulíška, v tuto dobu a protenktokrát nutná propagace na každé úrovni. Usnesení: Výbor NS MAS ČR podporuje účast na výstavě UrbisInvest, pokud to nebude zahrnovat finanční spoluúčast na expozici. pro: 9 proti: 3 zdržel se: 1 Jednání opustila paní Leinweberová. Informace o přípravách akce LeaderFEST 2012 v Levoči (Winter) V rámci plánování akce LeaderFEST 2012 jsou české MAS zapojeny do prezentace na úrovni zahajovacích proslovů a úvodního seznámení s NSP Leader (VIZE) a představení kuchařky. Krist seznamuje, že byla slovenským partnerům předána databáze účastníků a základní informace o

9 Strana 9/11 financování akce a další potřebné zkušenosti. Zástupci NS MAS budou také prezentujícími a účastníky workshopů. Krist seznamuje s myšlenkou se dopravit na akci společným vlakem. V nejbližší době bude koncipován projekt účasti na akci, který by CSV mohla financovat. Krist doporučuje pozvat zástupce Ministerstva zahraničních věcí z důvodu seznámení s projektem NS MAS o Východním partnerství, který nebyl podpořen pro rok Nabídka na spolupráci s Asociací NNO (Winter) Členové výboru byli předem informováni o žádosti Asociace NNO. Předseda doporučuje zapojit se z důvodu komplexního pohledu NNO na další období. Budou nabídnuty informace o našich jednáních, v návaznosti na předání informací z jejich PS. Někteří další členové výboru objasnili působnost a reálnou působnost této asociace, její zaměření více na profesionalizované a sociálně orientované NNO. MAS Říčansko akce Modlitba za domov Pošmurný přednesl žádost o opětovné financování akce Modlitba za domov ve výši 30 tis. Kč. Termín semináře doporučen na pátek a podmínkou je větší prezentace NS MAS ČR. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s podporou akce Modlitba za domov v roce 2012 částkou Kč. Seminář Malé vodní zdroje Předseda přednesl informace o semináři, který se bude zabývat tématem Malé vodní zdroje. Pořádat ho bude KAZAV Kladno. Členské přihlášky Na sekretariát byly doručeny přihlášky MAS Telčsko (Vysočina), MAS Rozvoj Tanvaldska (Liberecký), MAS Podřipsko (Ústecký). Krajští zástupci představili MAS a doporučili schválení jejich přihlášek. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje jako členy NS MAS ČR MAS Telčsko, MAS Rozvoj Tanvaldska a MAS Podřipsko. Přípravy Valné hromady Hamplová seznámila s průběhem příprav zajištěn sál, ubytování, parkování a doprovodný program. Dne budou semináře s tématem sociální podnik a cestovní ruch (Hamplová, Jančo). Po seminářích je plánována exkurze do komunitního centra a Domu Českého Švýcarska. Na závěr bude exkurze do pivovaru a společenský večer. Vložné na VH bude 300,- Kč a na seminář 500,- Kč. Byl požadován termín jednání Výboru v rámci předvečeru VH. Z diskuze vyplynulo, že členové Výboru by se chtěli účastnit semináře a následných aktivit, proto je termín Výboru přesunut na od 13:00 na MZe (budou zde předjednány nejdůležitější body VH a bude doporučeno KK mít již zpracovanou zprávu k předjednání).

10 Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje náklady na zajištění Valné hromady max ,- Kč. Strana 10/11 Členský příspěvek ELARD (Špiková) Členové výboru byli seznámeni s výší členského příspěvku do ELARD, který je nově stanoven pro rok 2012 na 6 000,- EUR. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s uhrazením členského příspěvku do ELARD ve výši 6 tis. EUR. MZe Hodnocení projektů spolupráce (Špiková) Členové výboru byli seznámeni s opětovnou žádostí MZe o zapojení NS MAS ČR do hodnocení projektů spolupráce pro 15. kolo. Dle usnesení VH z roku 2011 budou MAS požádány o nominování členů komise a poté budou vylosování tři kandidáti a tři náhradníci. Termín losování je stanoven na jednání Výboru dne Dle vyjádření MZe bude členům komise uhrazeno ubytování a cestovné v max. výši za celou komisi 36 tis. Kč (doporučeno max. 2 tis. osoba/den; osoba nesmí být současně financována z IV.1.1.). Konkrétní podmínky financování budou ještě upřesněny. Informace z KS NS MAS ČR Karlovarského kraje (Sušanka) PhDr. Sušanka seznámil členy Výboru s novým předsedou KS Ing. Zdeňkem Machem. Registrace KS Ústeckého kraje (Jasanský) KS dodala veškeré dokumenty a požádala o registraci KS z důvodu získání IČ pro subjekt. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje registraci KS NS MAS ČR Ústeckého kraje. Žádost MAS Vyhlídky o spolupráci na akci Má vlast (Pošmurný) MAS požádala o pomoc při komunikaci s kraji a podpoře akce. Zároveň zažádala o příspěvek za NS MAS ČR ve výši ,- Kč. Informace o zapojení krajů bude rozeslána zástupcům em. Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s příspěvkem na akci Má vlast ve výši ,- Kč pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 Skupina Hodnocení (Pošmurný) Pošmurný seznamuje s odstoupení předsedy KS NS MAS ČR Středočeského kraje Vladimíra Haše a zároveň také s možností obnovení PS Hodnocení. Zároveň doporučuje PS přidružit k PS Leader. Karasová a Sušanka doporučují vedením pověřit pana Huka, který již spolupracoval s PS. Florian souhlasí s částečným přidružením PS, ale pouze v rámci prezentace a konzultace výsledků na MZe z důvodu již navázané spolupráce. Winter doporučuje kontaktovat pana Huka a seznámit ho s novou

11 Strana 11/11 situací a zároveň předat připomínky k hodnocení, které získala PS Leader. Po Výboru však požaduje již na příštím jednání definovat úkoly pro tuto PS. Informace z KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje (Kulíšek) Dne bylo jednání KS, ze kterého byl vznesen požadavek týkající se půjčky KS, která byla poskytnuta NS MAS na úhradu pohledávek z pořádání konference Venkov ) půjčka: splátkový kalendář nelze splnit a tímto žádají o prodloužení splátek do konce roku Již splaceno 120 tis. Kč a 180 tis. Kč zbývá. 2) ztráta: v návaznosti na ztrátu konference, a tímto vložení veškerých finančních prostředků KS na hrazení ztráty, je podána žádost na spoluúčast NS MAS ČR na této ztrátě z 50 % (tj. 80 tis. Kč) a tím refundace půjčky. Florian doporučuje prodloužení splátkového kalendáře do konce funkčního období tohoto Výboru a doporučuje profinancovat část ztráty. Winter seznamuje přítomné, že vzhledem k úspornému rozpočtu PS je možné část ztráty profinancovat. Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje posunutí splátkového kalendáře pro KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje do pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 Usnesení: Výbor NS MAS ČR bere na vědomí svoji spoluúčast při organizaci Konference Venkov 2010 a tímto schvaluje, že se bude NS MAS ČR na ztrátě podílet částkou ,- Kč. Částka bude refundována v rámci půjčky KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje. pro: 8 proti: 2 zdržel se: 2 V závěru jednání předseda seznámil s informací, že konferenci VENKOV 2012 bude pravděpodobně organizovat SPOV. V rámci argumentace SPOV bylo uvedeno, že NS MAS ČR organizuje výstavu Země živitelka, a tímto by byly v rámci partnerství rozděleny rovnoměrně prostředky a možnosti prezentace. Jednání ukončeno v 14:30 Ověřili dne: Pošmurný Kulíšek Zapsala: Olga Špiková

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 23. května 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy klášter Skalka GPS 49 52'39.260"N, 14 15'16.139"E Program: 1. Přivítání

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Verze platná k 15. 5. 2015, verze č. 1. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby metodiky v rámci projektu spolupráce MAS... 4 1.2 Sledované ukazatele... 7 2

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 29. května 2015 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Svatojiřský les, Pojedy 33, Žitovlice Farma Pojedy Program: 1. Přivítání a představení domácí

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín čtvrtek 5. dubna 2012 v 10:00 h 13:30 h Místo Český Brod, kancelář MAS Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, (rohová, zelenkavá) budova

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více