Psychické poruchy - oblasti psychických poruch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychické poruchy - oblasti psychických poruch"

Transkript

1 Psychické poruchy - oblasti psychických poruch 1. poruchy vnímání (iluze dochází ke zkreslení vnímaného objektu - za šera považuji keř za přikrčenou postavu nebo nesprávně porozumím slyšenému slovu či větě a chybně si to vykládám přesvědčím se o omylu a koriguji to; halucinace nemají objektivní zevní podnět, nemocný je přesvědčen, že jde o skutečný vjem při horečnatých onemocněních, při septických stavech, u duševních chorob, jsou sluchové, zrakové, kombinované) 2. poruchy myšlení (myšlenkový trysk zrychlené až překotné myšlenkové pochody; zabíhavé odbočování od tématu, nedokončení načaté myšlenky mají děti a staří lidé při skleróze; ulpívavé myšlení perservace setrvání u některé myšlenky, která se nám stále vrací do vědomí; nesouvislé chybí logické souvislosti, zmatené a roztříštěné při schizofrenii; autistické jedinec přemýšlí o nesplnitelných přáních, je fantazijní a neopírá se o dřívější zkušenosti; vtíravé - obsedantní - příznak neuróz; bludy vznikají na podkladě psychického onemocnění a vyznačují se chorobně zkresleným, nereálným nebo nesmyslným přesvědčení, svými bludnými úvahami je v jednání velmi silně ovlivněn) 3. poruchy paměti - fáze vštípení, uchování, vybavení (amnézie - ztráta paměti v důsledku epilepsie, úrazu; chorobné výpadky paměti jsou vyplňovány smyšlenkami, postupné zapomínání např. při skleróze, senilní demenci) 4. poruchy emocionální nepřiměřená, emocionální reakce, která neodpovídá situaci (manická nálada chorobná veselost, podnikavá nálada, zlobná nálada přecházející v afekt zlosti, smutku, sklíčenosti až depresi, střídání nálad jásot, smutek) 5. poruchy jednání (slabá vůle snížená schopnost realizovat potřebnou činnost a realizovat cíl; zkratkovité jednání pokus o zbrklé dosažení cíle nevhodným jednáním a bez rozmyšlení,ale je účelné; impulzivní nenaplánovaný cíl, kvalitativní odchylka, pohnutka je náhlá, bez úvahy; stereotypní jednání stále opakující se stereotypní jednání, činnost, slova; sebepoškozování a vražda) 6. poruchy vědomí porucha pozornosti, zpomalené myšlenkové procesy a jednání. Toto zastřené vědomí dosahuje různé hloubky od spavosti - 1 somnolence, hluboký spánek - 2 sopor, až po hluboké bezvědomí - 3 koma; mrákotné stavy (pacient je zmatený, trpí iluzemi, je neklidný) mají rozmanité formy, nehybný stav se současnou ztrátou kontaktu s okolím stupor, třeštění s živými až agresivními pohyby a slovy - deliriózní stav, mimovolné jednání automatické - odlišuje se od běžného způsobu konání, daného jedince, může jednat zcela nesmyslně, ale i nebezpečně vůči sobě i okolí; epilepsie záchvaty křečí doprovázené někdy až ztrátou vědomí (petit mal až grand mal) 7. poruchy osobnosti (poruchy sebeprožívání - depersonalizace, pocit odcizení; transformace osobnosti jsem někdo jiný král, císař; rozpad osobnosti pacient ztrácí souvislosti se svou původní osobností, mohou to být první příznaky schizofrenie)

2 Psychické poruchy - členění 1. mentální retardace viz psychopedie 2. neuróza a) strachové a úzkostné neurózy b) hysterická neuróza c) psychastenická neuróza d) neurózy v oblasti řečové e) orgánové a vegetativní neurózy 3. reaktivní stavy a) nálada A) úzkostná nálada B) bezradná nálada C) apatická nálada podle síly: subdeprese, deprese, melancholie b) afekt A) afekt zlosti B) afekt strachu C) afekt žárlivosti D) hypochondrická reakce 4. psychopatie a) monosymptomatická psychopatie b) polymorfní psychopatie nebo a) psychopatie se vztahem k neurózám b) psychopatie ve vztahu k maniodepresivní psychóze c) psychopatie ve vztahu k schizofrenii d) psychopatie ve vztahu k paranoidním psychózám e) psychopatie ve vztahu k disociálním rysům 5. psychózy a) organické A) senilní a presenilní demence B) alkoholické psychózy různého druhu C) psychózy po mozkových příhodách D) psychózy při jiných tělesných poruchách a nemocích b) funkční A) schizofrenie C) paranoia D) parafrenie c) reaktivní probíhají tehdy, trvá-li i podnět A) depresivní psychóza C) akutní paranoidní reakce)

3 bude u maturity Psychické poruchy členění 1. mentální retardace viz psychopedie 2. neuróza a) strachové a úzkostné neurózy b) hysterická neuróza c) psychastenická neuróza d) neurózy v oblasti řečové e) orgánové a vegetativní neurózy 3. reaktivní stavy 1. nálada A) úzkostná nálada B) bezradná nálada C) apatická nálada podle síly: subdeprese, deprese, melancholie b) afekt A) afekt zlosti B) afekt strachu C) afekt žárlivosti D) hypochondrická reakce 4. psychopatie a) monosymptomatická psychopatie b) polymorfní psychopatie nebo a) psychopatie se vztahem k neurózám b) psychopatie ve vztahu k maniodepresivní psychóze c) psychopatie ve vztahu k schizofrenii d) psychopatie ve vztahu k paranoidním psychózám e) psychopatie ve vztahu k disociálním rysům 5. psychózy a) organické A) senilní a presenilní demence B) alkoholické psychózy různého druhu C) psychózy po mozkových příhodách D) psychózy při jiných tělesných poruchách a nemocích b) funkční A) schizofrenie C) paranoia D) parafrenie c) reaktivní probíhají tehdy, trvá-li i podnět A) depresivní psychóza C) akutní paranoidní reakce)

4 Klasifikace Psychických poruch členění 1. mentální retardace viz psychopedie 2. neuróza - funkční porucha nervové činnosti a) strachové a úzkostné neurózy b) hysterická neuróza d) psychastenická neuróza e) neurózy v oblasti řečové f) orgánové a vegetativní neurózy 3. reaktivní stavy projevují se náladou a afektem (depresivní stavy) nálada nepříliš hluboký dlouhodobý emocionální prožitek a) úzkostná nálada b) bezradná nálada c) apatická nálada podle síly: subdeprese, deprese, melancholie afekt silně působící krátkodobá emocionální reakce a) afekt zlosti b)afekt strachu c) afekt žárlivosti d)hypochondrická reakce 4. psychopatie trvalé povahové odchylky, změněná struktura osobnosti, jsou dědičné, vrozené, na vývoj jedince má vliv i výchova a) monosymptomatická psychopatie b) polymorfní psychopatie nebo a) psychopatie se vztahem k neurózám b) psychopatie ve vztahu k maniodepresivní psychóze c) psychopatie ve vztahu k schizofrenii d) psychopatie ve vztahu k paranoidním psychózám e) psychopatie ve vztahu k disociálním rysům 5. psychózy organické příčinou je dědičné nebo získané poškození mozku (po mozkových příhodách a) senilní a presenilní demence b) alkoholické psychózy různého druhu c) psychózy po mozkových příhodách d) psychózy při jiných tělesných poruchách a nemocích funkční a) schizofrenie narušena celá osobnost b) afektivní psychóza cyklická, není u dětí, nepostihuje intelekt c) paranoia blud - ukřivděnost, persekuční, žárlivost, erotomané d) parafrenie budy a halucinace (ve věku od let) reaktivní probíhají tehdy, trvá-li i podnět a) depresivní psychóza b) afektivní psychóza c) akutní paranoidní reakce)

5 Péče o jedince s psychickými poruchami Léčení psychických poruch vyžaduje spolupráci psychiatra, psychologa, sociálního pracovníka a pedagoga. Psychopatologickými odchylkami dítěte, dospívajícího, dospělého a stárnoucího člověka se zabývá psychiatrie a klinická psychologie. Nezastupitelné místo náleží speciální pedagogice, jejímu uplatnění při diagnóze, prognóze a terapii. Mají různou závažnost, hloubku a trvání. Liší se podle příčin a mají rozmanitý klinický obraz. V rámci prevence, která je základním východiskem zdravého tělesného a duševního vývoje. Kvalita dědičnosti, prostředí, výchovy a vzdělání má podstatný podíl na nedostatcích endogenního a exogenního původu. Je důležité naučit vedoucí pracovníky, ředitele, mistry, učitele vytvořit si kladný vztah k podřízeným, žákům, naučit se psychohygieně. Dospělí vytvářejí předpoklady pro příznivé či nepříznivé životní podmínky. Mají zodpovědnost za vývoj dorůstající generace i za děti dosud nenarozené. Příznivé výchovné prostředí je důležité v dětství a v mládí a konsolidovaný život v dospělosti a ve stáří. U již vzniklých onemocnění sledovat jedince i po vyléčení a zabránit případnému zhoršení, což může způsobit i nevhodné prostředí, těžké životní období. Budoucí rodiče musí vytvářet vhodné prostředí pro narozené dítě, je diametrální rozdíl mezi dítětem radostně očekávaným a dítětem nechtěným. Uspořádané a příznivé rodinné vztahy jsou základem pro zdravý duševní vývoj dítěte. Začnou- li se projevovat některé zvláštnosti v chování dítěte, jsou-li obtíže s jeho výchovou či učením, je naprosto nevhodné řešit je negativními postupy, násilím, trestem. Problémové dítě potřebuje ještě víc porozumění, povzbuzení, laskavý přístup. Hlavním úkolem je zmírnit nebo odstranit příznaky psychické poruchy, buď likvidací příčin, které je vyvolávají nebo působit na ně přímo. Je potřebné konat systematickou depistáž, tzn. vyhledávat aktivně děti, které potřebují pomoc. Učitelé si musí všímat problémových dětí a poskytovat jim odbornou pomoc (nutnost mít základy speciální pedagogiky). U problémových dětí má určité povinnost celá společnost. Výchova dospělých je náročnou a nesnadnou záležitostí, neboť mají již řadu upevněných stereotypů a navykli si jednat s dítětem určitým způsobem, řešit obvyklými postupy jeho nedostatky v chování, jednání a učení. Kvalitní výchovnou pomocí a soustavnou péčí o každého jedince s psychickými problémy lze předejít výraznějším poruchám nebo je alespoň zmírnit.

6 PSYCHICKÉ PORUCHY - poruchy v duševním zdraví - Skupinové označení pro psychické odchylky od duševního zdraví, projevují se jako chorobné procesy nebo chorobné stavy porucha odrazu vnějšího světa narušení vztahu k okolí (mezilidské vztahy) porucha sebehodnocení porucha chování Rychlé tempo, technické vlivy, zvýšené požadavky, přechodné nebo trvalé přetěžování to vše má vliv na psychiku člověka, může dojít k selhání a tím nastává psychická porucha. Prevence: Předcházet problémovým situacím. Laskavé jednání lidí navzájem, optimální výchova, zabezpečovat pocit bezpečí už od narození jedince, porozumění, jistota, kladná citová atmosféra. (Záleží také na typu osobnosti jedince a jeho odolnosti). Diagnóza a léčení je záležitostí psychiatrie. Vznik a příčiny psychických poruch: Dědičnost, vrozené faktory, získané faktory Prenatální období, perinatální do 10. dne), postnatální infekční nemoci, které zasáhnou mozkové blány či mozek, úrazy NS, zvláště poranění mozku, ucpání mozkových cév, poškození toxickými látkami, mozkové nádory, degenerativní procesy, životní styl, konflikty, psychická traumata Stupeň a typ psychické choroby je vázán na určitou kulturu v níž člověk žije a je vychováván. Původ psychických nemocí se klasifikuje na vlivy: Endogenní vytvářejí se uvnitř organismu, častou příčinou je porucha v látkové výměňe Exogenní vnější činitelé, které působí na organismus nepříznivě (nevhodné látky, jedy) Duševní zdraví = pohoda, radost, úsměv, dobrá nálada, rozvaha, pevná vůle. Další členění: 1. Psychické nemoci a. Neurózy b. Psychózy 2. Psychické úchylky (anomálie) a. Psychopatie b. Mentální retardace

7

Klinická psychologie

Klinická psychologie Klinická psychologie Společně se sociálním lékařstvím, dětskou psychiatrií, psychiatrií a medicínou jako takovou - --toto vše pomáhá při rozvoji klinické psychologie Historie: Lightner Witmer (1867 1956)

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Vybrané kapitoly z psychopatologie

Vybrané kapitoly z psychopatologie UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Vybrané kapitoly z psychopatologie Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Slovník odborných výrazů a zkratek

Slovník odborných výrazů a zkratek Slovník odborných výrazů a zkratek Vážení uživatelé, rodiče i pedagogové, nabízíme Vám zjednodušený přehled a výklad výrazů, se kterými se můžete setkat v případě, jsou-li Vaše děti či žáci našimi klienty.

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ

Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ Příčiny a prevence duševních poruch výukový materiál pro SZŠ Prim. MUDr. Miroslav Novotný Centrum duševního zdraví EEG Biofeedback Centrum Jeseník a Šumperk Česká republika Tel (00420) 584 412 462 e-mail

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií Bc.Klára Toboláková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá lidmi se schizofrenií a jejich vnímáním partnerského vztahu. Cílem práce

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Prevence sociálně patologických jevů Otakar Fleischmann Studijní opora výběrového kurzu 2001 Studijní opora výběrového kurzu Prevence

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Speciální pedagogika v práci pečovatelky

Speciální pedagogika v práci pečovatelky Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Speciální pedagogika

Více