U Půjčovny 952/2, Praha Osnova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova"

Transkript

1 Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi vyřešením úlohy a uhodnutím, ověření, že uhodnuté řešení je správně, pojem protipříkladu Příklady o Verbální oddíl o Kvantitativní oddíl o Logický oddíl o Argumentační oddíl 2) ZSV o Psychologie Lidská psychika vědomí, prožívání, chování, jednání Lidská činnosti charakteristika a fáze Psychologické směry a disciplíny Člověk jako osobnost, psychické vlastnosti osobnosti, typologie osobnosti Osobnost ve vývoji, získané a vrozené dispozice, faktory podílející se na vývoji Psychické jevy, charakteristika a základní znaky, psychické procesy, psychické stavy a vlastnosti Poznávací procesy čití, vnímání, představivost, myšlení, pozornost Procesy paměti vlastnosti paměti, druhy a typy paměti, učení, zapomínaní Motivační procesy druhy citů, citové reakce, volní procesy, vůle a rozhodování Jedinec v sociálních vztazích, mezilidské vztahy, sociální interakce a komunikace, sociální percepce, sociální učení socializace Empatie, asertivita, konfliktní situace, řešení konfliktů, předcházení konfliktům Duševní zdraví, zdravý duševní vývoj, poruchy duševního zdraví, duševní hygiena, relaxační techniky Psychologie v životních situacích 1

2 o Sociologie Sociologické disciplíny Sociologické školy, směry a představitelé Metody sociologického výzkumu Člověk jako sociální bytost, společnost, kultura, civilizace Sociální útvary a seskupení, skupinová struktura společnosti, pojem skupiny, typy sociálních skupin Sociální vztahy, sociální pozice a role, konflikt rolí, vzorce chování, formální a neformální vztahy Sociální nerovnost, sociální struktura typy, sociální stratifikace, sociální status, mobilita Sociální organizace společnosti, sociální instituce, společenské hodnoty a normy, sociální rituály Kultura význam kultury, znaky kultury, duchovní a hmotná kultura, masová kultura, normativní kultura Sociálně patologické jevy ve společnosti, příčiny a řešení o Politologie a mezinárodní vztahy Stát a jeho podstata, funkce a účel státu, vznik a vývoj státu, znaky a typy státu, formy řízení, lidská práva, státní suverenita Právo a stát, Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod Dělba státní moci, složky státní moci, orgány státní moci Demokracie vymezení, principy a formy, přímá a zastupitelská demokracie Politika, politické systémy, politické subjekty, politické režimy, politický pluralismus, politické strany Volby a volební právo, aktivní a pasivní volební právo, poměrný a většinový volební systém Státní samospráva, orgány státní správy, občan ve vztahu k místní správě a samosprávě o Teorie státu a práva Právní normy, zákony a právní vědomí Zvykové a kodifikované právo Právní řád státu, typy právních předpisů, právní řád ČR, Sbírka zákonů ČR Právní vztahy, subjekty právních vztahů, způsobilost k právním úkonům, prameny práva, systém práva, veřejné a soukromé právo Občanské právo Rodinné právo Pracovní právo 2

3 Trestní právo Správní právo o Ekonomie Pojmy ekonomie, statky, spotřeba Principy tržní ekonomiky ekonomické subjekty, trh, nabídka, poptávka, směna, tržní mechanismus, konkurence Vznik a vývoj peněz, peněžní oběh, národní měna, měnový kurz, inflace a její důsledky Bankovní soustava, bankovní soustava ČR, cenné papíry, RM-systém Podnikání a podnikatelské subjekty, právní subjekty v ekomonice, zisk a jeho formy Hospodářská politika státu, daňová soustava, státní rozpočet příjmy a výdaje Ekonomika ČR, transformace české ekonomiky, privatizace, HDP, HNP o Filozofie a etika Vymezení filozofie, filozofie a věda, filozofická zkušenost Filozofické disciplíny, filozofické problémy Počátky filozofie, antické Řecko, směry antické filozofie Filozofie ve středověku, křesťanská filozofie, patristika, scholastika Renesanční filozofie, metafyzika, filozofie náboženství, filozofie státu a práva Osvícenská filozofie, empirická filozofie, reformace, idealismus, racionalismus Filozofie 19. a 20. století, německá klasická filozofie, fenomenologie, existencionální filozofie, hermeneutika, postmoderna Česká filozofie Filozofické pohledy čas, prostor, pohyb, substance, látka a forma, bytí, jsoucno, filozofie poznání Základní etické hodnoty, jedinec a etika, Pojmy dobro, zlo, spravedlnost apod. Morálka a mravní hodnoty, mravní rozhodování, mravní odpovědnost Svědomí, vůle, svoboda, vina Etické hodnoty Globální etické problémy o Moderní historie Historie19., 20. a 21. století 3

4 Přehled zlomových událostí o Evropská integrace Evropská unie a legislativa EU 3) TSP MU o Symbolické myšlení Matice symbolů Analogie vztahů mezi symboly Postupující matrice o Prostorová představivost Objekty v rovině Prostorové objekty Mentální rotace objektů o Verbální myšlení Syntax, sémantika, pragmatika Antonyma, synonyma Analogie Porozumění textu o Kritické myšlení Analýza textu Interpretace textu Argumentace a vyvozování závěrů o Kulturní přehled Úlohy testující všeobecný přehled o Numerické myšlení Číselné řady Obrázkové úlohy Geometrické úlohy Počítání s procenty Porovnávací úlohy o Úsudky a výroková logika Pojmy výrokové logiky Predikátová logiky (sylogismy) Aplikace výrokové logiky na typizované úlohy (negace, ekvivalence výroků; co vyplývá z uvedených tvrzení) o Analytické myšlení Různé typy úloh a jejich řešení (pokladničky, ostrované, obrázkové úlohy) 4

5 Doporučená literatura Holländer, P.: Základy všeobecné státovědy. Všehrd, Praha 1995 Knapp, V., Gerloch, A.: Právní propedeutika. Západočeská univerzita, Plzeň 1994 Knapp, V.: Teorie práva. Západočeská univerzita, Plzeň 1994 Klíma, K.: Ústavní právo. Bohemia Iuris Kapitál, Praha 1999 Čapek, J.: Evropský soud a Evropská komise pro lidská práva. Linde, Praha Holub, M. a kol.: Občanský zákoník. Poznámkové vydání s judikaturou. Linde, Praha (v Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I. a II. Codex Praha 1995 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. C. H. Beck, Praha 2001 Eliáš, K.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. C. H. Beck, Praha (v aktuální znění) Eliáš, K.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Cenné papíry. C. H. Beck, Praha (v Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář. C. H. Beck, Praha (v Winterová, A. a kol.: Občanské právo procesní. Studijní příručka. ISV, Praha (v aktuálním znění) Hochman, J. a kol.: Zákoník práce a související předpisy. Linde, Praha (v Holub, M., Nová, H.: Zákon o rodině a předpisy související. Linde. Praha (v Jelínek, J., Sovák, Z.: Trestní zákon a trestní řád. Poznámkové vydání s judikaturou. Linde, Praha (v Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. I. a II. díl. C. H. Beck, Praha (v Baxa, J. a kol.: Trestní zákon. Komentář. C. H. Beck, Praha (v Šlauf, V. a kol.: Správní řád. Komentář. Linde, Praha (v Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. C. H. Beck, Praha Tichý, L.: Dokumenty ke studiu evropského práva. Karolinum, Praha 1996 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Doplněk, Praha 1994 Kučera, Z. a kol.: Úvod do studia českého práva mezinárodního obchodu. Západočeská univerzita, Plzeň 1997 Potočný, M.: Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. C. H. Beck, Praha Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. Masarykova univerzita, Brno Právní předpisy Buchvaldek, M.: Dějiny pravěké Evropy. SPN, Praha 1985 Pečírka, J.: Dějiny pravěku a starověku. SPN, Praha 1989 Kol.aut.: Přehled dějin Československa I, II. Academia, Praha Kol. aut.: Dějiny středověku. SPN, Praha 1968 Hroch, I. a kol.: Obecné dějiny novověku. SPN, Praha 1989 Olivová: Dějiny Československa v letech SPN, Praha 1966 Kaplan: Československo v letech , , , Nálevka, V.: Světová politika ve 20. století I, II. A. Skřivan ml., Praha

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: se orientuje v čase rozlišuje činnosti, při kterých čas utíká rychle a při kterých pomalu vyhodnocuje

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více