PŘÍSPĚVEK K JEDNOTĚ GRAFOLOGIE A PSYCHOTERAPIE (PPT)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSPĚVEK K JEDNOTĚ GRAFOLOGIE A PSYCHOTERAPIE (PPT)"

Transkript

1 PŘÍSPĚVEK K JEDNOTĚ GRAFOLOGIE A PSYCHOTERAPIE (PPT) Contribution for the unity of graphology and psychotherapy (PTT) Contribución para la union de la grafología y psicología terapeutica (PTT) Luděk Kazda V úvodu svého příspěvku se obracím k těm z Vás, kteří se zúčastnili posledního kongresu a vyslechli moje sdělení (pozn. redakcie: príspevok bol uverejnený v čísle 21), kde jsem ukazoval na možnosti, které má grafologie ve vztahu k pozitivní psychoterapii. Dokonce jsem své vystoupení nazval Grafologie ve službách pozitivní psychoterapie a byl bych nerad, aby grafologie, byla ve vztahu k terapii jen služkou. Ani letos bych se nechtěl vzdálit od toho, abych poskytl svoje zkušenosti z toho, jak může grafologie o- bohatit terapeutický proces. Chci, však také ukázat, že se nejedná o jednosměrnou ulici, že i pozitivní terapie (a nejen pozitivní) může obohatit poznání grafologa. A je to potřeba, neboť: Každý grafolog či grafoanalytik vystupuje současně jako poradce a částečně i jako psychoterapeut, neboť nejde pouze o provedení rozboru, nýbrž také o pohovor s klientem, možnost poradit mu při různých problémech a svízelných životních situacích. Tolik Jiří Kulka. Co tedy můžeme od pozitivní terapie jako grafologové očekávat? V prvé řadě jakýkoli terapeutický systém nás obohacuje v pohledu na člověka, konkrétně pozitivní terapie předpokládá pozitivní obraz jeho i kultury ve které žije. To nám pak umožňuje přeznámkování jevů a chování neboť člověk se vždy chová ekonomicky, jinak vyjádřeno předpokládá z nich nějaký zisk i když to zní absurdně. Jedinec, ale i my pak získáváme pozitivní vidění světa. Umožňuje tak pozitivní interpretaci symptomů, jež jsou všeobecně považovány za nepříznivé, ukazuje k čemu jsou dobré obrany a rezistence, schopnosti přenosu a protipřenosu, nemoc a krizi jako šanci pro změnu. Podle pozitivní terapie je tomu tak proto, že vychází z čtyřdimenzionálního modelu rovnováhy, kde jsou zastoupeny čtyři kvality života: tělo, výkon kontakt, budoucnost, ve kterém se odehrává řešení konfliktů. V zátěžových situacích je tento systém rozkýván a tudíž nakloněný ke změnám. Energetický model duševní rovnováhy Tělo, smysly Budoucnost, fantazie Výkony, inteligence Rodina, společnosť V pozitivní terapii pracujeme převážně s mikrotraumaty (majíc na vědomí, že stokrát nic umořilo osla). Symptomy chápeme jako výsledek (ne)uplatnění schopností a hodnotových konfliktů. V diferenciální analýze se pak dostáváme k rozdílům, které jsou mezi stranami konfliktů. V PPT získáváme transkulturální pohled na mezilidské vztahy, konfrontujeme odlišné kultury s tou naší. Vstupem do EU to bude více než potřeba. Pokud přijmeme principy PPT můžeme naši terapii, která se opírá o poznatky z rozboru písma, obohatit o orientální a okcidentální moudrost, kterou představují příběhy, bajky, mýty, pohádky, rčení a lidová moudrost.

2 Vyprávění příběhů lze použít jako prostředek neinvazivní terapie a poradenství, kde plní funkci zrcadla, modelu a mediátoru, má depotní efekt, je prostředkem tradice a transkulturální moudrosti, umožňuje změnu perspektivy vidění. Stejně podnětný může být pohled na světové mytografie jako psychologického poradenství a pozitivní psychoterapie, především pak význam archetypů. I když je zřejmé, že pro většinu z nás bude dokonalý rozbor písemného projevu konečnou je zřejmé, že písmo je významným diagnostickým nástrojem a tudíž výsledky naší práce by měly být zařazeny do vyšších celků, v našem případě do nějakého terapeutického systému. V logice to znamená indukci, postup od jednotlivého k obecnému. V závěru bych chtěl připomenout, že zejména pozitivní psychoterapie představuje integrativní model terapie a poradenství, že ji můžeme obohacovat a inspirovat se z různých oblastí psychoterapeutických škol a směrů. Mohu-li se podělit o vlastní zkušenost, tuto myšlenku mohu potvrdit, neboť pozitivní psychoterapii jsem se začal zabývat po téměř dvaceti pěti letech psychologické praxe a prakticky vše co jsem získal, mohu v systému pozitivní psychoterapie využívat. Je zřejmé a potvrzené, že písmo a jeho rozbor má projektivní potenci. Je potřeba upozornit na snahu grafologů postihnout stavy a rysy osobnosti v písmu. Oblast lidského výrazu je široká a přesnější hranice bychom jen obtížně vymezovali. Ve vztahu k psychologii výrazu a grafologii jsou nosné myšlenky Ludwiga Klagese. Klages vycházel z toho, že poznání duševního dění druhého člověka se děje na základě jeho projevu. Patrně nejvýraznější je Klagesův přínos grafologii jako jedné z psychodiagnostických metod. Rukopisy jsou jako zdroj psychologických závěrů oblastí typicky lidskou. Jinak se totiž psychologie výrazu může zabývat také expresivitou zvířat, komunikačním obsahem výrazů apod. Ani grafologie se však neomezuje na písmo samé. Zkušený grafolog si všímá širších souvislostí: např. na co je psáno (útržek papíru, formát papíru, je-li to vůbec papír), je-li plocha čistá atp. To vše může nést významné informace o osobnosti pisatele, jeho postojích, dlouhodobých či krátkodobých charakteristikách. Vedle kresby patří i písmo k výrazu, který je možné přehlédnout naráz, není nezbytné údaje předběžně upravovat (např. nějakou vyhodnocovací šablonou). To je výhodou i nebezpečím. Výhoda spočívá ve značné přirozenosti takové psychologické zkoušky (zpravidla každý umí psát). Vyšetřovaná osoba se tak může cítit uvolněněji. Nebezpečnost spočívá právě v oné jednoduchosti. Pro mnohé může být lákavé podívat se krátce na pár řádek nebo jen na několik napsaných slov a vyslovit hluboko myslný závěr o osobnosti pisatele. Dotyčný nemusí nic vysvětlovat, pouze přeloží do slov svůj dojem. Grafologové si jsou dobře vědomi výhod, ale také nebezpečí práce s dojmy. Vytěžit z dojmů relevantní informace předpokládá dlouhodobý trénink a také dobrou znalost sebe sama, svých sklonů a preferencí. Z toho plyne, že grafologem se člověk nestane četbou populárních časopiseckých statí, ale ani vyslechnutím sebelepší přednášky. Několik poznámek k validitě rozboru písma. Žádná psychodiagnostická metoda není obecně lepší než jiná. Projektivní postupy kladou mimořádné nároky na osobnost diagnostika; kolega Jeřábek uvádí psychologické vzdělání a zkušenosti v oboru, také schopnost dojmové intuice, rozvinutou eidetickou vlohu, příslušné charakterové vlastnosti a zralost osobnosti. Podstatné je dobré sebepoznání. Důvod je zřejmý: Při práci s rukopisem se podobně jako při sociálních vztazích aktivují individuální zkušenosti s určitým typem výrazu, spojené s emocemi (tzv. přenos), a nejsou-li dostatečně zvědomělé a integrované, mohou podstatně ovlivnit celý diagnostický proces.

3 A nyní abych naplnil co jsem avizoval na začátku. Chci ukázat, čím může grafologie pomoci v terapeutickém procesu. Před několika okamžiky jsem hovořil o diagnostickém potenciálu grafologie. Bez nadsázky můžeme konstatovat, že každý terapeutický systém má nástroje, aby si zaopatřil o klientovi poznatky, které potřebuje, tedy i pozitivní psychoterapie. Jenže tady vidím možnosti jak poznatky rozšířit, protože grafologie může jít v mnoha směrech dál a hlavně poznatky můžeme získat rychleji a nezávisle na rozumové kontrole klienta (samozřejmě pokud není poučený). Feminita a maskulinita v písmě Prvním faktorem, kterým bych se chtěl zabývat je problematika identity: maskulinity a feminity. Tato dimenze nemá nic společného se sexuální orientací jedince, ale naznačuje, jak vnímáme okolní svět. Pro připomenutí Femininní jedinci jsou zpravidla více prožitkoví, emocionálněší, mají bohatý vnitřní život. Na rozdíl od toho maskulinní jedinec je více akční, racionálnější. Ti z Vás, kteří ve své praxi využívají projektivních technik znají kresebný test lidské postavy. Je ji znám pojem identifikační figura, která odpovídá pohlaví jedince. Jak tuto dimenzi odhalit v písmu. V tomto směru jdu tak trochu s kůží na trh, ačkoli je i v literatuře o ní zmínka, popsána není. Připravil jsem několik rukopisů jedinců (obr. 1 až 5), kteří se popsali jako výrazně maskulinní a naopak. Obr. 1 a 2: Manifestovaná feminita muža Obr 3 a 4: Výrazne manifestovaná maskulinita ženy.

4 Obr. 5. Feminita ženy. V praxi se opačné zaměření jedince často odráží v narušených mezilidských vztazích. Protože ač ženy (muži) jednají v rozporu s očekáváním? Psychoterapie je významným zdrojem poznatků pro každého grafologa a nemel by se jim vyhýbat. Jak je videt z ukázek, písmo může pouze naznačit směrování identity jedince. Po tomto signále je vhodné použít k potvrzení standardní test. Závislost na sexu, hypersexualita Když jsem se dotkl sexuality písmo nám také může říci hodně o tom, zda se nevyskytuje nadměrná sexualita (hypersexualita). Jedná se o diagnostickou kategorii F52.7 Hypersexualita v Mezinárodní klasifikaci nemocí, 10. revizi. Zde je definována na s. 171 následovně: Muži i ženy si mohou příležitostně stěžovat na nadměrný sexuální pud, jakožto na problém sám o sobě (obvykle koncem druhého decenia věku nebo v rané dospělosti). Je-li hypersexualita sekundární při a- fektivní poruše (F30-F39) nebo přichází v raných stadiích demence (F00-F03), má být diagnostikována základní porucha. Zahrnuje: nymfomanii, satyriasis. (Nymfomanie se tý-ká žen, satyriasis mužů.) V zásadě se jedná o hypersexualitu, jejíž kořeny mohou mít různé příčiny: nymfomanie a satyriasis představuje konstitučně danou hypersexualitu; zvýšená sexuální apetence může být ale i důsledkem některých jiných skutečností, např. se může jednat o poruchu v důsledku přítomnosti metabolické vady jako je tomu kupř. u fenylketonurie nebo hyperfenylalanemie; hypersexualita v některých případech zmírňuje depresivní stavy; hypersexualita může rovněž sloužit jako únik před nevyřešenými problémy v různých oblastech života; hypersexualita může představovat náhradní uspokojování jiných citových a dalších psychických potřeb. Tato závislost se vyznačuje přítomností nutkavých sexuálně orientovaných myšlenek a opakovaným problémovým chováním se zvýšeným rizikem infikace některým sexuálně přenosným onemocněním (HIV-AIDS, syfilis, kapavka aj.). Závislost na sexu se nemusí týkat jen sexu jako takového, ale může se rovněž týkat i využívání erotických telefonních služeb, resp. sledování erotických internetových stránek. Je pravdou, že v posledních

5 dvou případech nepřichází v úvahu riziko sexuálně přenosných infekčních onemocnění. Problémem se však mohou stát vysoké telefonní poplatky. Takto stroze hovoří lékařské normy. V praxi si však musíme uvědomit, že tato odchylka od normy je spjata s dalšími charakteristikami osobnosti. Co nám k tomu může říci písmo? V písmu, pokud se na něj podíváme jakkoli pečlivě, nenalezneme jeden znak hypersexsuality. Jen připomínám, že předpoklady (větší či menší), aby se stal na něčem závislý má každý jedinec. Je zřejmé, že po vyslovení diagnózy je situace jasná. Nám jde ale o prevenci, odhalení nebezpečných tendencí v osobnosti jedince. Proto je dobré si všímat i pro laika nepodstatných detailů. Jak bylo výše poukázáno může nemocnému jedinci hypersexualita přinášet zisk. Hovoří se o zmírnění depresí nebo odstranění úzkosti. Tím chci říci to, že hypesexualita je fakt, který může mít bezpočet příčin. A ty se obvykle poznávají velmi obtížně, často jsou skryty v hlubině nevědomí. Proto chceme-li pomáhat máme mít na paměti, že tato odchylka od normy je něčeho následkem a je potřebné tyto příčiny hledat. Jak jsem uvedl hypersexualita může přispět k odstranění úzkosti, ale je to cesta nezdravá. V terapeutickém procesu je proto nutné hledat jiné (zdravé) cesty dosažení téhož cíle. Jak předpona hyper- naznačuje zpravidla se hypersexualita nebude vyskytovat u člověka zdrženlivého. Proto uvidíme-li písmo neukázněné, neuspořádané, široké a patrně i výrazněji velké můžeme předpokládat u pisatele tendenci získávat více pro sebe než je zdravé i v sexu. Dá se předpokládat, že zdravá sexualita je jednoznačně spjata s integrovanou osobností. Na kvalitu této oblasti usuzujeme zejména z oblasti dolní zóny. Na zvýšenou tělesnou smyslnost lze usuzovat, jsou-li dolní délky nejen protáhlejší, ale také zdůrazněné větším tlakem, širšími, plnějšími smyčkami. Zkrácené nebo narušené spodní délky vypovídají o poruchách sexuality. Dlouhé spodní délky svědčí naopak o silné sexualitě. f se zauzlenou spodní kličkou, svědčí pro excentrickou sexualitu, např. homosexuální. Podobně jako písmeno f je pro poznání sexuality důležité písmeno g. g s oblou, kulatou smyčkou svědčí o citlivé, jem-né, něžné, ženské a uvolněné sexualitě. g s trojúhelníkem nebo se špičkou ve spodní kličce ukazuje na sexualitu iniciativní, plnou napětí, mužskou, při velmi ostrém nebo vel-kém trojúhelníku až agresivní. Praktické sexuální chování však může být jiné, styl praktického chování a jednání hodnotíme podle středního pásma a to je v našem případě oblé, zakulacené, tedy citlivé a jemné. Podvědomě může být pisatel agresivní, nemusí to však v praxi projevit, případně jen ve stavu silně emocionálního rozpoložení, kdy přestávají fungovat mechanismy sebekontroly. Excentrická sexualita se může projevit i v zauzlované spodní kličce jako had u písmene g. Má-li g krátkou spodní kličku vyjadřuje zpravidla slabou sexualitu pisatele. g s přerušovanou spodní kličkou ukazuje na sexualitu narušenou, možný stav po sexuálním traumatu. g s velkou objemnou spodní kličkou ukazuje na silné sexuální pudy, které však nejsou dostatečně prakticky realizovány. Tah spodní kličky zůstává ve spodním pásmu a nedotahuje se do středního pásma, pásma reality. g s dobře vyvinutou spodní kličkou vypovídá o silné sexualitě pisatele.

6 f s trojúhelníkovitou f se zauzlenou g se zauzlovanou spodní dolní smyčkou spodní kličkou kličkou, had Informaci o sexualitě nacházíme i v písmenu k. Malé k je velmi podobné písmenu l, avšak s přídavným tahem, který v symbolice lidské postavy reprezentuje falus, pohlavní úd (obr. a). k s dobře vytvořeným nebo ostře špičatým tahem je znakem dobře fungující mužské sexuality v mužském písmu a znak emancipace nebo aktivní sexuality v ženském písmu (obr. b). k s málo vyvinutým nebo chybějícím falickým tahem ukazuje na ženskou sexualitu, v mužském písmu možné poruchy potence. obr. a obr. b Také snížená sebedůvěra může být signifikantním znakem pro hypersexualitu. Je na první pohled patrná. Jednoznačně souvisí s velikostí písma. Takový člověk myslí globálně a synteticky, obvykle se nehodí pro práci s detaily. Negativní pisatelé jsou pánovití, samolibí, nekritičtí a namyšlení. Nacházíme také velikost + pravoklonnost + dynamické písmo nebo velikost + skákavý řádek, jež ukazují na sebedůvěru a potřebu expanze. V žádném případě nesmíme zaměňovat sebedůvěru za sebejistotu či nezdravé sebevědomí. Tyto vlastnosti jsou jako by vystavovány. Sebedůvěra buď je nebo není. Jedinec, který si věří o tom nemusí nikoho přesvědčovat, nemusí křičet jako známý zajíček ze seriálu Nu pogodi : Já se nebóóóó jím. A proto se oblast sexuality velmi často vyskytuje v oblasti kompenzačních mechanismů, kdy si jedinec dodává seběvědomí, široce s kamarády rozebírá svá milostná dobrodružství. V souvislosti s popisovanou poruchou se může vyskytovat nedostatek sebeovládání. Ten se projevuje nepevnou, nehomogenní, těstovitou nebo tlakově nevyváženou čarou, nevyrovnaným tlakem a tlakovými bloky. Písmo je vysoce hyperkinetické s velkou až extrémní velkou výší střední zóny. Horní délky jsou zdůrazněné, celkově je patrná rozdílnost délek. Patrný je velký sklon písma, nejčastěji pravý. Primární i sekundární šíře je velká, tvary písmen jsou plné. Diakritická znaménka jsou umísťována nepřesně. Náběhové a koncové tahy jsou dlouhé. Plynulost písma je nízká, častá je nespojitost. Vazba je nitková. Chybějí interpunkční znaménka. Charakteristický je nepravidelný levý a úzký pravý okraj a špatné členění. Sexualita je přirozenou potřebou člověka. Projeví-li se v extrémní podobě, zpravidla nemá jednu příčinu a často jsou její motivy skryté. Proto je písmo, které považujeme za projektivní techniku (odráží se v něm i nevědomé mechanismy), vhodným nástrojem poznávání této oblasti lidského chování. Objeví-li se v písmu výše uvedené znaky signalizuje nám to, že něco není v pořádku. A nám nejde o to vyslovovat diagnózy, ale předcházet možnému onemocnění. LITERATÚRA Nossrat P. (1966): Kupec a papoušek. Cesta Brno Kulka J. (2001): Grafologie, systém a technické termíny. Brno, Arcana, Econ Rejha P. (1999): Poznejte své partnery včas. C. H. Beck, Praha

GRAFOLOGIE VE SLUŽBÁCH POZITIVNÍ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ

GRAFOLOGIE VE SLUŽBÁCH POZITIVNÍ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ GRAFOLOGIE VE SLUŽBÁCH POZITIVNÍ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ Luděk Kazda S ohledem na to, že se grafologií zabývám dlouhodobě, vidím jako prospěšné seznámit vás s možnostmi, které pro pozitivní psychoterapii

Více

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Bakalářská diplomová práce Autor: Lucie Karbulová

Více

Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu

Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Lucie Karbulová Vedoucí

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s UČEBNÍ TEXTY pro účastníky projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory ( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s Tyto materiály jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Magisterská diplomová práce Bc. Magdaléna Kaňovská Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

Mladiství & drogy. Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010

Mladiství & drogy. Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010 Mladiství & drogy Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010 Mladiství & drogy Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010 Obsah Za podporu děkujeme České spořitelně a Magistrátu hlavního

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

GRAFOLOGIE MÝTUS A REALITA. Klíčová slova: grafologie, psychologie písma, písmoznalectví, psychodiagnostika, projektivní metody

GRAFOLOGIE MÝTUS A REALITA. Klíčová slova: grafologie, psychologie písma, písmoznalectví, psychodiagnostika, projektivní metody SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P2,1998 JANA PETŘÍKOVÁ GRAFOLOGIE MÝTUS A REALITA Klíčová slova: grafologie, psychologie

Více

Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1-

Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1- Mgr. Lenka Osladilová VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM 2010-1- PODĚKOVÁNÍ Děkuji mamince Davídka, že mi umožnila zveřejnit část naší společné práce a velký dík patří také

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ŠIKANA, TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ, AGRESIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE Mgr. Bc. Markéta

Více

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání Vlasta Ťupová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se v teoretické části věnuje popisu pojmů osobnost, extrovert, introvert a dalším obecným

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Provozně ekonomická fakulta Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Diplomová práce Autor: Jan Doné Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více