POŘADÍ NAROZENÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŘADÍ NAROZENÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE"

Transkript

1 Universita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filosofické fakulty POŘADÍ NAROZENÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE Ročníková práce Autor: Vedoucí práce: Daniel Dostál doc. PhDr. Alena Plháková, CSc. Olomouc 2007

2 OBSAH Číslo Kapitola Strana OBSAH...2 ÚVOD Pořadí narození Rodina jako systém, hledání rodinné niky Jednotlivé pozice v sourozenecké konstelaci Prvorozený Jedináček Prostřední dítě Nejmladší sourozenec Působení dalších proměnných a zvláštní situace Vznik druhé linie Emoční inteligence Co je to emoční inteligence Složky emoční inteligence Pojem emoční inteligence a jeho vývoj Současné modely emoční inteligence Bar-Onova emočně-sociální inteligence Definice výzkumného problému a stanovení hypotéz Výzkumné hypotézy Typ výzkumu a použité metody EQ-i Etické problémy Soubor Práce s daty a její výsledky Diskuse Závěr...39 LITERATURA...40

3 ÚVOD Od objevu psychoanalýzy na počátku dvacátého století není pochyb o klíčovém významu zkušeností z prvních let života člověka pro utváření jeho osobnosti. Přestože je tento proces tradičně spojován se vztahem rodič-dítě, budu v této práci vycházet z komplexnějšího náhledu na rodinný systém se zaměřením na jeho nedílnou (ač mnohdy opomínanou) součást na sourozence. Teorie sourozeneckých konstelací tvrdí, že naše sourozenecká pozice (tedy to, kolikátí jsme se narodili, máme-li bratry či sestry a v jakém věkovém složení) značně ovlivňuje náš způsob vnímání světa, řešení problémů, naše fungování v mezilidských vztazích, sebehodnocení, postoje i naši studijní či pracovní úspěšnost. Problematika sourozeneckých konstelací byla opakovaně zkoumána s různými výsledky. Největších úspěchů se dočkaly studie vycházející z projevů jednotlivých sourozenců ve skutečném životě. Naopak výzkumy hledající rozdíly v povahách sourozenců skrze nejrůznější osobnostní inventáře tradičně nachází jen velmi malé rozdíly. Oba tyto postupy mají svá úskalí: první je nesmírně pracný a jen obtížně u něj můžeme dosáhnout naprosté objektivity, druhý naproti tomu není schopen zachytit pravou podstatu zkoumaného jevu a poskytuje jen velmi nepřesvědčivé výsledky. Pro překonání těchto nedostatků propojuji téma sourozeneckých konstelací s poměrně novým psychologickým konstruktem - emoční inteligencí. Emoční inteligence (především v některých novějších pojetích) funguje jako souhrn osobnostních složek, které se nejvýrazněji účastní na fungování člověka v každodenním životě, způsobu potýkání se s problémy i v mezilidských vztazích. Především je ale důležité to, že emoční inteligence je měřitelná psychologickými testy. Toto jedinečné skloubení by mohlo v ideálním případě umožňovat nepřímou cestou měřit počínání člověka v reálném životě užitím testových metod. To by mohlo vést k nalezení výrazných a přitom objektivních osobnostních rysů typických pro jednotlivé sourozenecké pozice. 3

4 1. POŘADÍ NAROZENÍ Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. ( ) Tu šel do sebe a řekl: Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. ( ) I vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. ( ) Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase doma má živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl: Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele. ( ) Připadá vám tento příběh známý? Není divu, pokud ano. Je starý přibližně dva tisíce let a v nezkrácené délce si jej můžete přečíst v Bibli, v Novém zákoně. Možná jej ale znáte odjinud. Pravděpodobně, pokud nejste zrovna jedináček, můžete najít paralelu ve svém vlastním životě. Zápletka byla možná jiná, ale postavy, které v něm vystupují, nás potkávají na každém kroku. Je tu nejstarší sourozenec, který dbá na rady a pokyny svých rodičů, je zodpovědný a svědomitě se věnuje své práci. A pak tu je ten mladší, který je nerozvážný, nehledí na budoucnost, rád opouští rodinné hnízdo, nedbá na rady zkušenějších, ale přesto je mu vždy všechno prominuto. Lidé si odjakživa všímali faktu, že si sourozenci často nebývají svými povahami podobní. V mnoha v knihách narážíme na téma dvou i více bratů či sester, kteří ač mají stejné rodiče, jenž je zplodili a vychovali, tak jsou svým chováním na první pohled výrazně odlišní. Rozdílnost povah sourozenců ale nepřitahuje jen pozornost spisovatelů. Toto téma postupně 4

5 proniklo i do psychologie, kde se s ním dnes můžeme setkat pod názvem sourozenecké konstelace nebo pořadí narození. Těžko se dopátrat toho, kdo jako první poukázal na fakt, že ač jsou sourozenci v rámci jedné rodiny tak rozdílní, tak existuje podobnost mezi jednotlivými pozicemi napříč více rodinami. Bezpochyby to ale byl sir Francis Galton, kdo první tento jev zachytil vědeckými metodami a následně zdokumentoval. Galton - antropolog, psycholog a významný statistik devatenáctého století - se mimo jiné zabýval rozložením inteligence a nadání v populaci. Ve své studii Men of Science shromáždil biografická data úctyhodného počtu britských učenců. Tato data pak podrobil analýze, a došel tak k mnoha pozoruhodným závěrům. Jedním z nich bylo to, že mezi těmito muži vědy se objevovali nejstarší sourozenci nápadně častěji, než později narození. Přibližně stejně často se ve vzorku objevovali i jedináčci. Tyto dvě skupiny dohromady tvořily téměř polovinu vzorku, což v Anglii koncem devatenáctého století, kdy byla studie prováděna, představovalo téměř dvojnásobnou četnost, než byla očekávána. Galton to vysvětloval tím, že prvorozený má možnost nezávisle si zvolit, kterým směrem se zaměří, jelikož s ním rodiče zachází spíš jako s partnerem než s dítětem a vystavují ho vyšší zodpovědnosti. Bohužel tuto problematiku Galton dále nerozvíjel. (Galton, 1878) Více pozornosti tato teorie vzbudila až o půl století později, kdy se jí chopil další z průkopníků psychologie. Byl to Alfred Adler, žák Sigmunda Freuda a zakladatel individuální psychologie. Alfred kriticky navazuje na Freudovu psychoanalýzu, která za jeden z nejsilnějších vlivů při formování osobnosti považuje vztah mezi dítětem a rodiči. V rámci své individuální psychologie zachovává holistický pohled na rodinu. Rodina není jen izolovaný vztah matka dítě a otec dítě. Je to dynamický propletenec vztahů nejen mezi rodiči a dětmi, ale i mezi jednotlivými sourozenci. (Adler, 1935, 1999). Po Adlerově smrti se stal empirický výzkum sourozeneckých konstelací oblíbeným tématem nejen mezi psychology, ale i sociology, lékaři, antropology a dalšími. Od poloviny čtyřicátých let byly po celém světě provedeny stovky studií zabývajících se rozdíly mezi sourozenci, a to v oblasti jejich povahy, inteligence, tělesného i duševního zdraví, prospěchu ve škole, úspěšnosti v zaměstnání, sexuality, politických preferencí atd. Pozoruhodné je ale to, že ani přes tento intensivní výzkum, není dodnes otázka, zda-li člověka jeho sourozenecká pozice ovlivňuje, úspěšně zodpovězena. Abych byl přesný, tvrdit, že přesvědčivá odpověď nebyla nalezena, by bylo nepravdivé. Mnohem přesnější by bylo říct, že jednotlivé výzkumy přinesly hned několik odpovědí, které se ale vzájemně popírají. 5

6 Kupříkladu můžeme zmínit práci curyšských psychiatrů, doktorky C. Ernstové a profesora J. Angsta, kteří v roce 1983 publikovali vyčerpávající studii s názvem Birth Order. Jedná se o obsáhlou metaanalýzu výzkumu sourozeneckého pořadí v letech Své poznatky shrnují do suchého konstatování, že pořadí narození má na člověka žádný nebo nepatrný vliv a pokračování ve výzkumu tohoto jevu by bylo jen mrháním penězi a časem. Za důvod, proč se někdy daří naměřit signifikantní rozdíly mezi sourozenci, považují metodologické nedostatky jednotlivých studií (například nezohlednění faktorů jako je sociální vrstva a velikost rodiny). Dále pak poukazují na fakt, že čím jsou studie precizněji provedené, tím méně signifikantních rozdílů se daří odhalit, a naopak, že studie zatížené chybami, objevují rozdíly ve skutečnosti neexistující. Bohužel jen ty druhé jsou ale citovány, což budí klamný dojem, že člověk je determinován svou sourozeneckou pozicí. (Ernst & Angst, 1983) Ke zcela opačnému závěru než Ernst a Angst dochází F. Sulloway. Tento významný historik zabývající se především oblastí vědeckého poznání, postupoval podobným způsobem jako Francis Galton. Shromáždil obrovské množství biografických informací o historicky významných osobnostech, a ty pak analyzoval. Jeho výsledky jednoznačně podporují tvrzení, že pořadí narození má velký vliv na lidskou osobnost. Nejvýrazněji se tento vliv projeví na hodnotách, které jedinec vyznává. V historii se vždy starší sourozenci projevovali jako obránci zaběhlého pořádku, zatímco mladší toužili po změně, přicházeli s novými myšlenkami a nebáli se riskovat. Závěry svého bádání Sulloway publikoval v knize s přiléhavým názvem Born to Rebel. (Sulloway, 1996) Sullowayova kniha se dočkala obrovského úspěchu a stala se bestsellerem. Autorovi bylo ale vytýkáno, že při svých úvahách nevěnuje dostatek prostoru závěrům, kterých se dobrali jeho předchůdci. Sulloway tedy sám provedl několik výzkumů a revidoval metaanalytické studie jiných badatelů. Poukázal na několik metodologických nedostatků, jenž se v těchto studiích vyskytly, a sám provedl metaanalýzu za pomoci tzv. skórovací metody, která hypotézy o souvislosti sourozenecké pozice a povahových vlastností ukázala jako pravdivé 1. 1 Sulloway postupoval tak, že stanovil pět hypotéz (týkajících se povah sourozenců), které se pokusil za pomoci metaanalýzy ověřit. Potom každý výzkum pro jednotlivé hypotézy obodoval na pětistupňové škále, podle toho do jaké míry hypotézy podkládá či vyvrací. Aby dosáhl vyšší objektivity, nechal tytéž studie obodovat dalším nezávislým výzkumníkem (dosažená shoda byla 88%). Zjištění byla překvapivě příznivá: z 230 výsledků jich 6

7 Výše uvedené by mohlo působit dojmem, že teorii sourozeneckých konstelací můžeme uplatnit jen při sledování populace jako celku a že při pohledu individuálním, klinickém ztrácí smysl. S tímto tvrzením by zcela jistě nesouhlasil Kevin Leman americký psycholog, publicista a autor několika úspěšných knih. Leman vychází ze své praxe poradenského psychologa, v niž klade na pořadí narození značný důraz. Své závěry propojuje s výsledy výzkumů a zkušenostmi ze své vlastní rodiny, vše shrnuje a čtenáři velmi srozumitelným jazykem přibližuje v knize Sourozenecké konstelace. Sám vychází z adleriánské tradice a pořadí narození považuje za klíčový faktor při volbě povolání, výběru partnera, fungování v mezilidských vztazích a celkově ve formování osobnosti Rodina jako systém, hledání rodinné niky Zkusme si objasnit, odkud vlastně pramení ona rozdílnost sourozenců. V psychologii osobnosti je kladen čím dál tím větší důraz na roli dědičných faktorů v lidské psychice. Tento genetický přístup ale nedokáže efekt pořadí narození vysvětlit sourozenci mají 50% genů společných, což sice připouští variabilitu, ovšem vždy nahodilou. Jedná se tedy pravděpodobně o efekt získaný čistě z prostředí 2. Mechanismus sourozeneckých konstelací popisuje několik teorií. Nejvlivnější jsou dva proudy jeden vycházející z psychodynamické perspektivy (sem spadají teorie A. Adlera a jeho pokračovatelů) a druhý čerpá z aplikace evoluční teorie na interakci ve skupině (z této perspektivy čerpá F. Sulloway). Ač oba směry vychází z rozdílných paradigmat, tak výsledky, ke kterým dochází, jsou téměř totožné a rozdíl zůstává jen v oblasti terminologie. Při vysvětlování mechanismu sourozeneckých konstelací budu dávat přednost druhé z obou variant. Sullowayovo pojetí vztahů mezi sourozenci je analogické teoriím populační ekologie. V ekosystému každý živočišný i rostlinný druh zaujímá určitý prostor. Pro tento prostor užíváme pojem nika. Není to ale jen prostor ve fyzickém smyslu slova, ale zachycuje všechny aspekty začlení určitého druhu do systému. Zahrnuje tedy potravu, kterou konzumuje, úkryty, které využívá, teplo, které potřebuje k životu, světlo, vlhkost atd. 57 teorie plně potvrzovalo, 42 částečně, 112 ani nepotvrzoval ani nevyvracelo, 17 částečně odporovalo a jen dva odporovaly zcela. (Sulloway, 2002) 2 Záměrně používám slovo pravděpodobně, ač se na tomto tvrzení shodují snad všichni autoři uznávající vliv sourozeneckých konstelací. Mohli bychom totiž například spekulovat, že své slovo tu mají i prenatální vlivy způsobené rozdílnými biochemickými procesy v těle matky při prvním a pozdějším těhotenství. 7

8 Zjednodušeně řečeno pojem nika označuje veškeré nároky, které má určitý druh na prostředí, k tomu aby jeho populace byla zachována (Máchal & Husták, 1996). Žádné dva druhy nemají stejnou niku. Ve chvíli, když se niky některých dvou druhů překrývají v jakékoli své složce, tak dochází k soupeření, které zákonitě vede k vytlačení slabšího druhu. Na podobném principu fungují dle Sullowaye (1996) i sourozenecké vztahy. Zatímco živočichové soupeří především o potravu a úkryt, rostliny o světlo a živiny, tak sourozenci se předhání v zisku rodičovských investic (parental investment) tedy pozornosti, péče a lásky. Důsledek je ale stejný adaptivní radiace. Všechny druhy směřují k co největší odlišnosti. Snaží se využít nové strategie, které ještě nikdo nevyužil a skrze ně naplnit své nároky. Přijmout strategii, která již je někým využívána, lze jen ztěží znamenalo by to přímé soupeření s druhem, který je již na ni adaptovaný je v ní již zabydlený, což může být rozhodující výhoda. Uplatnění stejného efektu u sourozenců můžeme demonstrovat na úryvku z knihy J. Prekopové, v niž popisuje své dětství: Byla jsem druhá ze dvou sester, za tu geniální, krásnou a šikovnou byla považována vždycky má sestra Maruška. ( ) Obě, moje maminka i její prvorozená dcera, držely pospolu. Někdo třetí tu už neměl místo. ( ) Musela jsem jít sama svou cestou a najít někoho, kdo ve mně neviděl zlosyna nebo nějaké osobité stvoření. Několik pokusů žalostně ztroskotalo a mnohokrát jsem takto přistála na mělčině. Jedna z cest vedla do kuchyně k naší služce Fanyně. ( ) Začala jsem držet s ní, jejími bratry, kteří pracovali u mého otce jako zedníci, a s jejími synovci a neteřemi, s nimiž jsem si celé dětství hrála na dvoře. ( ) S mojí sestrou jsme se postupně vyvíjely odlišně díky svým rozdílným zájmům. Já jsem se radši snažila nezajímat o totéž, co ona, jinak bych se musela znovu odevzdat jejímu poručnictví a stát se její rivalkou. Rivalství mě ostatně vůbec nebavilo, protože jsem kvůli její inteligenci neměla moc šancí na úspěch. Musela jsem se věnovat oborům, kterým se Maruška vyhýbala. ( ) Logicky jsem nemohla studovat medicínu, ačkoli bych to díky svému pomáhajícímu syndromu dělala nejraději, protože medicínu studovala má sestra. Tak mi zbyla alespoň psychologie. (Prekop, 2002) Je zde patrná strategie prvního i druhého sourozence. Starší sestra zaujala nejvýhodnější pozici, tak jak tomu u prvorozených zpravidla bývá. Plnila nároky rodičů, kteří si bezpochyby přáli bystrou, úspěšnou holčičku. Druhá dívka už tytéž nároky plnit nemohla, protože tu byla její starší sestra, která vše uměla lépe. Byla proto nucena experimentovat a 8

9 hledat jinou strategii, jak naplnit své potřeby. Musela si najít jiné zájmy, protože ve všem, co dělala její sestra, by byla až druhá. Toto se nakonec projevilo i ve výběru profese, kde musela dát přednost psychologii před medicínou, protože ta již byla obsazená. Stejně těžké to mají i další sourozenci, kteří si musí najít svou cestu musí v sobě objevit skryté vlohy, přistupovat k věcem tvořivě a novátorsky, experimentovat a objevovat nové oblasti, v nich lze vyniknout. Protože v tom, co dělají starší (tedy chytřejší, silnější, rychlejší ) sourozenci, nejsou konkurenceschopní. Jsme tedy svědky pozoruhodného mechanismu, který způsobuje, že děti z jedné rodiny se budou orientovat různorodě, díky čemuž bude rodina jako celek všestrannější a navíc tím bude zaručen neustálý pokrok ze strany mladších sourozenců. Shrnout to lze parafrází slov F. Sullowaye (1996): Když se všichni starší sourozenci naučili skvěle vrhat oštěp, tak přišel čas vynalézt luk a šípy Jednotlivé pozice v sourozenecké konstelaci Pokusme se nyní charakterizovat jednotlivé sourozenecké pozice. Nepůjde o přesné popisy povah jednotlivých dětí, ale spíš jen o seznam vlastností, ke kterým sourozenci tíhnou podle pořadí narození, tak jak je popsali jednotlivý autoři Prvorozený Narození prvního dítěte je pro rodiče velká událost. Už během těhotenství jsou plni očekávání: kupují hračky, připravují pokojík, stokrát prolistují kalendář, aby dítku vybrali to nejhezčí jméno, plánují, čeho všeho jejich potomek dosáhne, kterou školu vystuduje a tak dále. Zkrátka jsou připraveni zahrnout svou ratolest veškerou láskou a péčí. Když se pak děťátko narodí, tak všichni bedlivě sledují každý jeho projev. První slůvko je důvodem k malé oslavě a den, kdy se batole poprvé postavilo a udělalo několik krůčků, je zapsán do kalendáře jako významná rodinná událost. Zřejmě jako důsledek tohoto povzbuzování a péče jsou prvorození ve svém vývoji o něco popředu ve srovnání se stejně starými dětmi, které mají starší sourozence. Toto urychlení je dobře pozorovatelné v raném dětství prvorození začínají chodit ze všech nejdřív, jako první mluví a dokážou překvapit na svůj věk nezvykle vyspělými úvahami. (Leman, 2006) 9

10 Situace se změní příchodem dalších sourozenců. Psychologové vycházející z adleriánské tradice užívají obrazné označení sesazení z trůnu. Je to jakýsi traumatický zážitek, kdy je dosud jediné dítě středobod rodiny náhle nuceno dělit se o lásku rodičů s mladším sourozencem (Adler, 1935). Přírůstek do rodiny má ale pro prvorozeného i další důsledky než jen úbytek rodičovské pozornosti. Prvorozený je mnohdy nucen své sourozence hlídat a ze všech dětí mu jsou svěřovány ty nejnáročnější úkoly, protože on to přece zvládne nejlépe. Taky v případě nějakého konfliktu padá vina na staršího, protože přece jeho mladší sourozenci ještě nemají rozum a on má být ten zodpovědný. (Leman, 2006) Není překvapivé, že prvorození jsou těmito událostmi poznamenáni. Jedním z hlavních rysů, které se v jejich povaze často objevují, je konzervativismus. Můžeme se přiklonit k adleriánskému vysvětlení, že je to zážitek sesazení z trůnu, co přiměje prvorozené dítě, aby hájilo již zaběhlý pořádek a vyhýbalo se změnám. Nebo můžeme dát přednost prostému vysvětlení, že pozice toho, kdo si získává lásku rodičů (a později i dalších autorit) plněním jejich vůle a vyznáváním jejich hodnot, je ta nejvýhodnější, proto ji obsazuje prvorozený. Ať už se přikloníme k jakémukoli tvrzení, tak pravdou zůstává, že prvorození jsou prokazatelně konzervativnější a uzavřenější novým myšlenkám, než sourozenci později narození. Tuto oblast velmi podrobně rozpracovává F. J. Sulloway (1996, 2001). Z jeho výzkumů vyplývá, že v historii byly nové revoluční teorie (jako například evoluční teorie Ch. Darwina nebo frenologie Fr. J. Gaala) mnohem lépe přijímány později narozenými prvorození se k nim stavěli mnohem skeptičtěji a opatrněji. Nehledě na samotné autory těchto vědeckých revolucí zde jsou prvorození ve skromné menšině. Mnohem častěji rozpracovávají teorie, které nepřekračují aktuální vědecké paradigma. Dalším nápadným rysem prvorozených je perfekcionismus. Nejstarší děti často mívají sklon přistupovat k věcem svědomitě, jednat přesně podle plánu a samozřejmě nejlépe, jak je jen možné. Prvorození berou své povinnosti vážně, staví se k nim zodpovědně a nic nenechávají náhodě. Bývají systematičtí a cílevědomí. (Leman, 2006) Leman (2006) věnuje perfekcionismu prvorozených (včetně jedináčků) značnou pozornost. S nadsázkou ho označuje za pomalou sebevraždu a je toho názoru, že pokud tento perfekcionismus přesáhne rozumnou míru, přestává fungovat jako motor, ale svého nositele ničí. Takovýto člověk pak zavaluje sebe i své okolí nesplnitelnými požadavky a svou vlastní hodnotu vnímá jen skrze úspěch, což se značně odráží na jeho sebehodnocení i vztazích s druhými. 10

11 Prvorození respektují autority a nejvíce lpí na dodržování pravidel. Sami se často uplatňují v profesích, kde mohou řídit druhé a všeobecně dosahují prestižnějšího umístění než později narození. Adler (1935) toto doplňuje, že jako jednu z nejvyšších hodnot prvorození oceňují moc, ať už svou vlastní či moc někoho druhého. Sulloway (1996) uvádí, že prvorozené (případně jedináčky) najdeme překvapivě často mezi nejvyššími politiky. Leman (2006) poukazuje na zvýšený výskyt nejstarších sourozenců na prestižních vysokých školách, především v exaktních oborech. Tomu také odpovídá složení studentů Přírodovědecké fakulty University Karlovy prvorození jsou mezi studenty zastoupeni z 65,3%, ač by očekávaná četnost měla být jen 45,7% (Havlíček, 1999). Některé studie poukazují na zvýšenou míru nejistoty a neuroticismu u prvorozených. Hovoří o ní například Sulloway (1996, 2001), ale byla naměřena i v našich podmínkách (např. Riedlová, 2005) Jedináček Popis vlastností typických pro jedináčka se bude v mnohém podobat výše uvedené charakteristice nejstaršího sourozence. I on - stejně jako nejstarší dítě je prvním pokusem rodičů vychovávat děti. Zažívá tedy stejný tlak jako všichni prvorození. Má to být on, kdo dosáhne všeho, co se jeho rodičům nepodařilo, kdo realizuje všechny jejich nesplněné sny. Každý jeho krok je bedlivě sledován a každý úspěch odměňován. Jen jedináčci a nejstarší sourozenci se těšívají do školy. Škola je pro ně prostorem, kde můžou k velké radosti rodičů a učitelů uplatnit své nadání a být za ně odměňováni. Z toho důvodu se u jedináčků objevují některé vlastnosti zmiňované u prvorozených: svědomitost, pečlivost, perfekcionismus, systematičnost, kritičnost a konzervativismus. (Leman, 2006) Rozdílnost mezi jedináčkem a nejstarším sourozencem se začne objevovat až v pozdějších letech, kdy by měli přijít další sourozenci, kteří by na sebe upoutali část pozornosti rodičů. Leman (2006) hovoří o dvou důvodech, proč zůstává jedináček sám. Jeho rodiče buď chtěli mít více dětí, ale nemohli, nebo mít toliko jedno dítě bylo součástí jejich promyšleného plánu, který se jim podařilo dodržet. V prvním případě máme co dočinění s rodiči, kteří byli připraveni věnovat svou lásku a péči několika dětem a místo toho se jejich úsilí nakonec soustředilo jen na jediného potomka. Takovýto jedináček je nejlepším kandidátem na to stát se rozmazleným a zhýčkaným člověkem, který se bude vždy cítit jako střed vesmíru. 11

12 Druhý případ se objevuje především u rodičů, kteří před výchovou dětí dávají přednost nejčastěji své profesi a kariéře. Leman pak tyto jedináčky charakterizuje jako jedince, kteří byli v dětství zatíženi obrovskými nároky a museli vždy plnit roli malého dospělého, čímž byli ochuzeni o přirozeně hravé dětství. Dokonce v tomto kontextu hovoří o vnitřní vzpouře, která zuří pod klidným a vyrovnaným povrchem těchto lidí. Osobně bych měl u dětí z takovýchto rodin obavy z výskytu psychické subdeprivace, která je mnohdy pozorovatelná u dětí z na první pohled funkčních rodin, kde dítě sice bylo plně materiálně zabezpečené, ale nikdy nebyla přikládána dostatečná pozornost jeho skutečným potřebám (Matějček, 1997). Pro jedináčky má absence sourozenců další důsledky. Jelikož v dětství neměli možnost si hrát s dětmi přibližně svého věku, tak mívají problém navazovat vztahy se svými vrstevníky a většinou si hledají přátele o hodně starší případně o hodně mladší, než jsou sami. Dále pak jsou jedináčci špatní skupinový hráči. Bývají příliš zaměření na sebe, než aby byli schopni kooperovat s druhými. (Leman, 2006). Snad nejkritičtější pohled na jedináčky nám poskytuje Adler (1935). Děti bez dalších sourozenců vidí jako nesamostatné, stále se spoléhající na někoho zkušenějšího a schopnějšího. Jedináčci podle něj zároveň snadno sklouzávají k představě, že jsou někým neobyčejným, přitom je pro ně ale každá samostatná činnost obtížná a sami žijí jen z užitku, jenž pro ně obstarají druzí. Lze předpokládat, že tato tvrzení dnes již nejsou v plné šíři pravdivá, na což poukazuje i Leman (2006) Prostřední dítě Charakterizovat skupinu prostředních dětí je obtížnější než popsat jakoukoli jinou. Každý mladší sourozenec, pokud není nejmladším dítětem, spadá do této skupiny. Může to být tedy druhý ze tří nebo taky šestý ze sedmi. Tento široký rozptyl je příčinou velké variability v povaze prostředních dětí, a z toho důvodu je většina rysů, které jim přisuzujeme, široce pojatá a na ještě o něco obecnější úrovni než u jiných skupin.. Přesto všechno nachází Leman (2006) u prostředních dětí jednu věc společnou. A to jejich pocit, že jsou přehlíženy, že si jich nikdo neváží a že nikam nepatří. Není divu prvorozený má v rodině pevnou pozici, stejně tak nejmladší dítě je něčím unikátní, ale jen dítě prostřední není dost schopné na to, aby přitahovalo pozornost svými úspěchy a ani není dost roztomilé, aby ho někdo rozmazloval. Když takovéto dítě řekne první slůvko, tak si toho stěží někdo všimne a pokud ano, tak nejspíš s komentářem: Jeho sestřička v tomhle věku už 12

13 říkala celé věty Jako jednoduchý způsob, demonstrování pozice prostředních uvádí Leman rodinné album. Když spočítáme fotky nejstaršího dítěte a srovnáme je s počtem fotek mladšího, tak zřejmě nabudeme dojmu, že mladší dítě chodilo do rodiny jen na návštěvu, jelikož se na fotkách objevuje velmi zřídka, a když ano, tak téměř výhradně se svým starším sourozencem. Prostřední dítě je z těchto důvodů nejméně uspokojované svou rodinou. Z tohoto faktu plyne většina vlastností, které u něj pozorujeme. Jednou z nich je, že tyto děti jsou orientované mimo rodinu. Nejsnáze si najdou partu vrstevníků, kde konečně získají uznání, což jim nečiní potíže, neboť jsou ze své rodiny zvyklí jednat s druhými. Toto ale mnohdy netěší rodiče, protože jejich děti často hledají útočiště v takových partách, které v dospělých zrovna nevzbuzují důvěru. S tímto je také spojená další vlastnost všech později narozených (nejen těch prostředních), a to rebelství. To vyplývá i z toho, co bylo řečeno v úvodu ten, kdo má starší sourozence, musí hledat alternativní rodinnou niku. Uspořádání, v němž později narození vyrůstají, jim nevyhovuje. Jsou proto otevření novým myšlenkám a změna jim nečiní potíže. Této tématice věnoval Sulloway (1996) největší pozornost. Mezi později narozenými našel především jedince liberálně smýšlející, přijímající nové myšlenky, a to ve všech oblastech lidského snažení. Později narození hráli vždy roli průkopníků, ať už se jednalo o Koperníkův heliocentrismus, reformaci církve nebo evoluční teorii. Později narození jsou objeviteli nejen v oblasti idejí. Ve srovnání s prvorozenými se podíleli mnohem častěji na objevných cestách do neprobádaných končin. Leman (2006) popisuje prostřední děti dále jako skvělé diplomaty a vyjednavače. Jejich nezáviděníhodná pozice je naučila uzavírat kompromisy - jen zřídkakdy se budou chtít účastnit přímého konfliktu. Mnohem častěji je můžeme vidět v roli těch, co se snaží znepřátelené strany usmířit a uvést věci do pořádku. Tomu odpovídají i výsledky práce F. Sullowaye (1993). Prostřední narození jsou ze všech sourozenců nejpacifičtější, a na rozdíl od mnohdy militantně zaměřených prvorozených je jen zřídkakdy najdeme v extrémistických hnutích. Toto umění kompromisu se ale za určitých okolností především tam, kde je potřeba energický asertivní přístup může obrátit proti nim. Výše uvedené fakty budí v člověku dojem, že vyrůstat jako prostřední dítě je jen samé přehlížení a ústrky ze stran starších i mladších sourozenců, které zákonitě vedou k pocitu vykořeněnosti a přimějí člověka co nejdřív opustit rodinu. Ve skutečnosti tomu tak ale není tato nezáviděníhodná pozice má mnoho příznivých důsledků pro povahu prostředních dětí. Jak Leman (2006) dodává, tito lidé zřejmě neobsadí tak prestižní pozice jako jejich starší 13

14 sourozenci, ani nevzbudí tolik pozornosti, jako ti nejmladší, zato mají ty nejlepší předpoklady prožít velmi spokojený život plný krásných mezilidských vztahů Nejmladší sourozenec Povaze nejmladšího dítěte věnuje ve svém díle značnou pozornost A. Adler (1935). Nejmladší dítě se rodí do své rodiny jako nejslabší a tato pozice mu již zůstává. Z toho důvodu je u něj vždy pozorovatelný pocit méněcennosti. Adler se mnoho let zabýval lidmi s tělesnými vadami a nalezl mezi nimi a zdravými nejmladšími sourozenci nápadnou podobnost, kterou je právě přítomnost pocitu méněcennosti a hledání způsobů, jak se sním vyrovnat. Značné procento tělesně postižených se naučí v něčem vynikat. Dokáží nás pak překvapit neuvěřitelnou vytrvalostí a snahou být stále lepší. Podobná houževnatost se může zrodit v nejmladších dětech. Mají-li vhodné podmínky, můžou pak překonat své starší sourozence. Pokud ovšem v sobě dostatek sil nenajdou, je jejich přirozená soutěživost utlumena a stávají se zbabělci a bolestíny, kteří stále hledají výmluvy, aby se vyhnuli svým povinnostem. Adler pak vznáší několik nezodpovězených otázek, jak tedy s nejmladším zacházet, aby z něj nevyrostl na jednu stranu ješitný člověk, co nesnese nikoho před sebou, nebo naopak ufňukánek, co se sám není schopen postavit problémům. Leman (2006), sám nejmladší ze tří sourozenců, věnuje těmto takzvaným benjamínkům ve svém díle také náležitou pozornost. Poukazuje na rys, který je pro ně zcela typický, až je k podivu, že se o něm Adler nezmiňuje. Nejmladší děti prahnou po pozornosti svého okolí. Zpravidla z nich vyrostou baviči, kteří se uchytnou v profesi, kde mají možnost se předvádět před druhými. V dětství bývají benjamínci často postrachem rodinných oslav a vůbec všech příležitostí, kde můžou provést něco, co vzbudí bouřlivé reakce přítomných. Nepotřebují, aby pozornost byla kladná, jednoduše jim stačí, že se oči všech přítomných upírají na ně. Dále pak Leman (2006) charakterizuje benjamínky jako bezstarostné, veselé a poněkud nespolehlivé jedince. Nejdéle ze všech sourozenců si podrží infantilní rysy, jelikož se k němu rodiče chovají jako k dítěti. Nepochybným faktem je, že benjamínci bývají vychováváni v nejsvobodnější atmosféře a zákazy a pravidla, která platila pro jejich starší sourozence, znají jen z vyprávění. Možná proto bývají nejmladší sourozenci nepořádní, nesystematičtí a disciplína pro ně mnoho neznamená. 14

15 Pozice Jedináček Prvorozený Prostřední Nejmladší Typické vlastnosti perfekcionista, kritický spolehlivý, svědomitý, systematický sebestředný, svéhlavý, individualista považuje se za výjimečného rozmazlený, nesamostatný jeho přátelé bývají starší či mladší než on, ne vrstevníci perfekcionista respektuje autority a pravidla, poslušný konzervativní, opatrný vůdce, organizátor cílevědomý, ambiciózní zodpovědný, svědomitý, systematický neurotický rebel, volnomyšlenkář, liberál společenský, hledá uplatnění mimo rodinu vyjednavač, vyhýbá se konfliktům kooperativní uzavřený, nerad se svěřuje exhibicionista, upoutává pozornost nepořádný dětský, nechává druhé o sebe starat prudký, impulsivní, netrpělivý přesvědčivý při jednání s lidmi, srdečný někdy kompenzuje svou pozici pílí a úsilím Tab. 1: Vlastnosti očekávané u jednotlivých sourozeneckých pozic. Podle autorů Lemana (2006), Sullowaye (1996) a Adlera (1935) 1.3. Působení dalších proměnných a zvláštní situace Teorii sourozeneckých konstelací nemůžeme považovat za stoprocentně platnou ve všech případech. Ve skutečnosti do hry vstupuje mnohem větší množství proměnných, které můžou ovlivnit vývoj lidské povahy jakýmkoli směrem. Sulloway (2001) uvádí, že pořadí narození ovlivňuje člověka vlastně jen nepřímo. Tím klíčovým a přímo působícím faktorem ve vývoji povahy je výběr rodinné niky, kterou jedinec obsadí. Pořadí narození je jen jedním z činitelů, podle nichž se výběr uskutečňuje. Ač se jedná bezpochyby o činitel obrovského významu, tak z daleka není jediný. Při souhře dalších proměnných může například prvorozený pojmout za vlastní niku, v níž bychom mnohem spíše hledali druhorozeného či naopak. Mezi faktory, které se odráží na struktuře rodiny, patří například počet sourozenců, sociální vrstva, pohlaví sourozenců, fyzický vzrůst sourozenců, přítomnost dvojčat, věkový odstup sourozenců, věk rodičů, osobnost rodičů a mnoho dalších. Do vývoje sourozenců 15

16 nepřehlédnutelným způsobem zasahují také celkové změny rodiny její rozdělení či sloučení s jinou nebo smrt některého z jejich členů Vznik druhé linie Jeden ze zmiňovaných faktorů hrající roli při obsazování různých pozic v sourozeneckém systému je věkový rozdíl mezi jednotlivými dětmi. Například když se rodičům jediného dítěte narodí po desetileté pauze druhé dítě, tak jen těžko u něj můžeme očekávat povahové rysy typické pro druhorozeného. Pravděpodobně bude svou povahou mnohem lépe odpovídat vlastnostem, které bychom očekávali u jedináčka. V takovémto případě hovoříme vzniku druhé linie. Dochází k němu tehdy, je-li mezi libovolnými dvěmi sourozenci dostatečný věkový odstup. Dítě narozené po této prodlevě je prvorozeným dítětem nového systému, který původnímu sourozeneckému systému nekonkuruje. Pro mladší děti fungují jejich o hodně starší sourozenci spíše jako dospělé vzory než jako soupeři. Leman (2006) uvádí, že k tomuto jevu dochází jakmile je mezera mezi dětmi pět a více let. Samozřejmě, že čím je mezera mezi sourozenci větší, tím bude tento jev výraznější. V případě vzniku druhé linie budeme hovořit o pseudoprvorozených, pseudojedináčcích a pseudonejmladších dětech. 4 Pseudoprostřední děti pochopitelně neexistují. Obrázek 2 ilustruje rozložení jednotlivých sourozeneckých pozic. Pozice: Prvorozený Prostřední Pseudonejmladší Pseudoprvorozená Prostřední Nejmladší Věk: Obr. 2: Příklad sourozeneckých pozic v rodině s šesti dětmi, kde došlo ke vniku druhé linie. 3 Podrobný popis jednotlivých situací a jejich dopadu na rodinu najdete v nezkrácené verzi této práce. (Dostál, D. (2007). Emoční inteligence a pořadí narození. Olomouc: Univerzita palackého.) 4 Pojem pseudoprvorozený jsem si vypůjčil z krátkého článku J. Havlíčka (1999) a k němu analogicky vytvořil ostatní pseudopozice. Ve stejném kontextu se Leman ve své knize zmiňuje o kvazijedináčcích s odkazem na práci W. Tomana (1976, in Leman, 2000). Podobně Sulloway (2002) hovoří o funkčních prvorozených atp. Marně jsem se pokoušel zjistit, který z těchto termínů je frekventovaněji užíván. Zřejmě se ale dosud neuchytil ani jediný. 16

17 2. EMOČNÍ INTELIGENCE Emoční inteligence je pojem, o němž se začíná stále více hovořit jako o klíčovém faktoru úspěšnosti v životě. A to nejen na poli mezilidských vztahů, ale i v zaměstnání a v celkové schopnosti budovat životní spokojenost. Emoční inteligence je mnohdy stavěna do protikladu s klasickou inteligencí, která se sice uplatňuje při řešení nejrůznějších teoretických i praktických problémů, ale s úspěšností a spokojeností člověka má jen málo společného. Ve skutečnosti tyto vlastnosti nestojí proti sobě, ale jsou jedna na druhé v podstatě nezávislé. Například ve výběru vhodného partnera nám vysoké IQ není mnoho platné, ale není ani překážkou, stejně tak jako při řešení složité matematické úlohy náš výkon v žádném směru neovlivní třeba schopnost vcítit se do druhého. Proč klasická inteligence tak málo vypovídá o schopnosti potýkat se s každodenními problémy, může plynout z několika faktů. Úkoly, které nám běžný život předkládá, jsou většinou zadané velmi vágně, neúplně a místo přesných hodnot a konkrétních údajů musíme operovat se svými dojmy a pocity. Tyto úkoly navíc nemají jedno správné řešení, ale celou paletu možností, jak dál postupovat, z nichž každá má nespočet výhod i nevýhod. Důraz tedy není kladen na hledání správného řešení, ale na rozhodování se, kterému postupu dáme přednost. A právě při těchto rozhodovacích procesech hrají emoce klíčovou roli (viz níže). Dále pak většina problémů, jejichž úspěšné překonání významně ovlivňuje naši spokojenost, spadá do oblasti mezilidských vztahů a komunikace. V tomto terénu se klasická inteligence nemůže efektivně uplatnit. Tyto nedostatky by měl alespoň zčásti řešit koncept emoční inteligence. Samozřejmě, že ani tento koncept nám nemůže poskytnout celkový obraz o člověku, natož přesně předpovědět jeho životní dráhu, ale může posloužit jako další dílek do skládanky lidské psychiky. 17

18 2.1. Co je to emoční inteligence Přesně vymezit, co je to emoční inteligence, je úkol poměrně obtížný, neboť se její pojetí v podání jednotlivých autorů poněkud různí. Ve snaze zachytit tento pojem alespoň na nejobecnější úrovni nám může pomoci definice klasické inteligence. Velmi srozumitelnou a přitom univerzální definici nabízí David Wechsler: Inteligence je vnitřně členitá a zároveň globální schopnost individua účelně jednat, rozumně myslet a efektivně se vyrovnávat se svým okolím. (Wechsler, 1944) Do takto vymezeného prostoru se vejde nejen inteligence v jejím klasickém pojetí, ale i námi hledaná emoční inteligence. Tradiční dělení tento celek půlí na inteligenci verbální (pod niž náleží např. slovní zásoba, plynulost slovního projevu, schopnost vnímat podobnosti, logické myšlení) a inteligenci performační (např. schopnost zacházet s objekty, rozeznávat vzory). Jak již ale bylo zmíněno výše, toto pojetí nedokáže v plné šíři vysvětlit onu v definici zmiňovanou efektivitu vyrovnávání se se svým okolím ani ostatní faktory. Zůstává zde slepé místo oblast, Složky inteligence Obr. 3: Grafické znázornění pozice emoční inteligence v rámci celkové inteligence člověka. která leží mimo verbální i performační inteligenci, a přesto nepřekračuje hranice inteligence jako celku. A právě do této oblasti náleží emoční inteligence. (Mayer, & Salovey, 1997) Složky emoční inteligence Ač se odpovědi na otázku, co to je emoční inteligence, různí, existuje několik oblastí, které mají téměř všechny modely společné. Bar-On (2006) vyjmenovává těchto pět: Schopnost rozeznat své vlastní emoce, porozumět jim a umět je vyjádřit. Tuto složku je možné považovat za samotnou podstatu emoční inteligence. Porozumění vlastním emocím a jejich rozeznání je zcela nezbytné pro jakoukoli další práci s nimi. Bez nadsázky lze tvrdit, že úspěšné zvládnutí této schopnosti je nutnou podmínkou pro rozvoj ostatních 18

19 schopností. Dále pak správné vyjadřování emocí (tzn. v některých případech třeba i nevyjadřování) napomáhá ke kvalitní komunikaci. Schopnost rozeznat, jak se druzí cítí a vztahovat se k nim. Emočně inteligentní člověk by měl být schopen odložit stranou své vlastní postoje, názory a předsudky a podívat se na situaci očima někoho druhého. Tedy porozumět tomu, jaké pocity v druhém daná situace vyvolává. Tato schopnost vcítění se empatie se významně uplatňuje při budování hodnotných mezilidských vztahů. Schopnost řídit a ovládat emoce. Příliš silné emoce můžou člověka přivést ke zcela iracionálnímu jednání, kterého mnohdy později lituje. O tom, že tato slabina je lidem vlastní, svědčí i výrok z prvního století př. n. l. římského učence Publia Syria: Ovládni své emoce nebo ony ovládnou tebe. (Salovey & Mayer, 1990) Projevem emoční inteligence je i to, že člověk dokáže své emoce efektivněji řídit a méně snadno podlehne afektu. Schopnost adaptovat se a řešit problémy intra- a iterpersonálního charakteru. Emoční inteligence umožňuje lépe řešit mezilidské konflikty. Emočně inteligentní člověk se dokáže přizpůsobit změnit své stanovisko pokud to je účelné, a bezhlavě netrvá na svém. Také rozumněji nakládá s konflikty vnitřními. Při sporu motivů snáze nachází vhodné řešení a stanovuje priority. Schopnost pozitivního ladění a sebemotivace. Za součást emoční inteligence je považována i schopnost odolávat náladovosti a zachovávat pozitivní emoční ladění. Důležitá je také schopnost sebemotivace tedy umění vytyčit si cíle, a ty pak s chutí sledovat Pojem emoční inteligence a jeho vývoj První zmínky o emoční inteligenci v psychologii můžeme dohledat na počátku dvacátého století. Ve dvacátých letech upozornil E. L. Thorndike na to, že podmínkou pro efektivní jednání a řešení problémů není jen abstraktní inteligence, na kterou byl soustředěn tehdejší vědecký výzkum. Vytvořil tedy trojfaktorový model inteligence. Jeho složky jsou abstraktní inteligence, tedy schopnost manipulovat se slovními či matematickými symboly, mechanická inteligence, jako schopnost používat předměty, a třetí složkou zde byla sociální inteligence, která svým obsahem připomíná dnešní pojetí emoční (či emočně-sociální) inteligence. Thorndike ji sám definoval jako schopnost porozumět a řídit muže a ženy, chlapce a děvčata chovat se rozumě v lidských vztazích (Thorndike, 1920, s. 228, cit Ruisel, 2000, s. 46). 19

20 Ve čtyřicátých letech hovoří D. Wechsler, jeden z nejvýznamnějších autorů inteligenčních testů, v článku Nonintellective Factors in General Intelligence o nutnosti zařazení sociální kompetence do modelu inteligence (Wechsler, 1940). Ve Wechslerových inteligenčních testech je do jisté míry reprezentována subtesty porozumění a uspořádání obrázků, přesto ale není považována za zvláštní složku inteligence a je rozptýlena mezi verbální a performační (názorovou) inteligenci (Svoboda, 1999). Emoční inteligence (ač se zatím tohoto pojmu neužívalo) si našla své místo i v modelu mnohačetné (mnohonásobné či rozmanité) inteligence H. Gardnera (1983). V knize Dimenze myšlení popisuje inteligenci jako soubor sedmi na sobě nezávislých kompetencí, které dávají jedinci možnost přizpůsobit se prostředí využitím těch složek, v nichž daný jedinec vyniká. Jako šestou a sedmou složku Gardner označil interpersonální a intrapersonální inteligenci. Interpersonální inteligence zahrnuje např. schopnost vnímat pocity druhých, navazovat vztahy, interpretovat jednání druhého. Tato složka inteligence je důležitá například pro učitele, doktory, politiky, pracovníky v reklamě, vůdce, organizátory atd. Intrapersonální inteligence se projevuje především znalostí sebe sama, schopností rozumět svým citům a vztahům k druhým, naslouchat svým potřebám a umět na ně reagovat. Toto pojetí do jisté míry připomíná koncept sebeaktualizace formulovaný A. Maslowem v padesátých letech. Jako první užil pojem emoční inteligence ve významu, v jakém jej používáme dnes, W. Payne ve své disertační práci z roku Přesto v této souvislosti nebývá citován, jelikož Payne zemřel a jeho práce zůstala veřejnosti na dlouhou dobu skryta. Pojem EQ, tedy parafráze termínu IQ vztažená k emočním kompetencím (přeložit lze snad jako emoční kvocient), se poprvé objevil v roce 1987 v krátkém článku v Mensa Magazine, jehož autorem byl K. Beasley. Do povědomí se ale dostal až v roce 1995 díky titulnímu článku časopisu Time s názvem The EQ Factor (Gibbs, 1995). Zlomovým rokem ve výzkumu emoční inteligence byl rok 1990, kdy vyšel historicky významný článek autorů P. Saloveye a J. Mayera, ve kterém představili první model emoční inteligence a tím odstartovali její intensivní výzkum. Emoční inteligenci zde definovali jako schopnost sledovat své vlastní i cizí pocity a emoce, rozlišovat mezi nimi a využívat tyto informace k řízení (guide) svého myšlení a jednání. (Salovey & Mayer, 1990) O pět let později vydává Daniel Goleman notoricky známou knihu Emoční inteligence, ve které shrnuje dosavadní výzkumy na toto téma a populárněvědeckou formou je přibližuje široké veřejnosti. Kniha se stala bestsellerem a dočkala se překladu do desítek 20

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Pořadí narození a emoční inteligence

Pořadí narození a emoční inteligence Pořadí narození a emoční inteligence Daniel Dostál Univerzita Palackého, Olomouc daniel.dostal@volny.cz Abstrakt Tento příspěvek se pokouší objasnit vliv pořadí narození (tedy toho, jestli máme nějaké

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Psychologický seminář 4. ročník

Psychologický seminář 4. ročník Psychologický seminář 4. ročník Žák: - objasní proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka - porovná osobnost v

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John V současné době existuje široký rozsah asistivních technologií a na nich postavených řešeních

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Systémový přístup v pedagogice. Základní pedagogické kategorie: cíle, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Vzájemná interakce

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu OR1202b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 210 0 58 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 201

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ PODSTATA OSOBNOSTI SOCIALIZACE = proces postupného začleňování

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

Inkluze, inkluzivní vzdělávání

Inkluze, inkluzivní vzdělávání ve spokojeném životě, při vzdělávání i při pracovním uplatnění. Vzdělání má totiž rozvinout u každého jedince maximum z jeho potenciálu. ( Inkluze, inkluzivní vzdělávání Inkluze vyjadřuje na prvním místě

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více