POŘADÍ NAROZENÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŘADÍ NAROZENÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE"

Transkript

1 Universita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filosofické fakulty POŘADÍ NAROZENÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE Ročníková práce Autor: Vedoucí práce: Daniel Dostál doc. PhDr. Alena Plháková, CSc. Olomouc 2007

2 OBSAH Číslo Kapitola Strana OBSAH...2 ÚVOD Pořadí narození Rodina jako systém, hledání rodinné niky Jednotlivé pozice v sourozenecké konstelaci Prvorozený Jedináček Prostřední dítě Nejmladší sourozenec Působení dalších proměnných a zvláštní situace Vznik druhé linie Emoční inteligence Co je to emoční inteligence Složky emoční inteligence Pojem emoční inteligence a jeho vývoj Současné modely emoční inteligence Bar-Onova emočně-sociální inteligence Definice výzkumného problému a stanovení hypotéz Výzkumné hypotézy Typ výzkumu a použité metody EQ-i Etické problémy Soubor Práce s daty a její výsledky Diskuse Závěr...39 LITERATURA...40

3 ÚVOD Od objevu psychoanalýzy na počátku dvacátého století není pochyb o klíčovém významu zkušeností z prvních let života člověka pro utváření jeho osobnosti. Přestože je tento proces tradičně spojován se vztahem rodič-dítě, budu v této práci vycházet z komplexnějšího náhledu na rodinný systém se zaměřením na jeho nedílnou (ač mnohdy opomínanou) součást na sourozence. Teorie sourozeneckých konstelací tvrdí, že naše sourozenecká pozice (tedy to, kolikátí jsme se narodili, máme-li bratry či sestry a v jakém věkovém složení) značně ovlivňuje náš způsob vnímání světa, řešení problémů, naše fungování v mezilidských vztazích, sebehodnocení, postoje i naši studijní či pracovní úspěšnost. Problematika sourozeneckých konstelací byla opakovaně zkoumána s různými výsledky. Největších úspěchů se dočkaly studie vycházející z projevů jednotlivých sourozenců ve skutečném životě. Naopak výzkumy hledající rozdíly v povahách sourozenců skrze nejrůznější osobnostní inventáře tradičně nachází jen velmi malé rozdíly. Oba tyto postupy mají svá úskalí: první je nesmírně pracný a jen obtížně u něj můžeme dosáhnout naprosté objektivity, druhý naproti tomu není schopen zachytit pravou podstatu zkoumaného jevu a poskytuje jen velmi nepřesvědčivé výsledky. Pro překonání těchto nedostatků propojuji téma sourozeneckých konstelací s poměrně novým psychologickým konstruktem - emoční inteligencí. Emoční inteligence (především v některých novějších pojetích) funguje jako souhrn osobnostních složek, které se nejvýrazněji účastní na fungování člověka v každodenním životě, způsobu potýkání se s problémy i v mezilidských vztazích. Především je ale důležité to, že emoční inteligence je měřitelná psychologickými testy. Toto jedinečné skloubení by mohlo v ideálním případě umožňovat nepřímou cestou měřit počínání člověka v reálném životě užitím testových metod. To by mohlo vést k nalezení výrazných a přitom objektivních osobnostních rysů typických pro jednotlivé sourozenecké pozice. 3

4 1. POŘADÍ NAROZENÍ Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. ( ) Tu šel do sebe a řekl: Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. ( ) I vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. ( ) Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase doma má živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl: Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele. ( ) Připadá vám tento příběh známý? Není divu, pokud ano. Je starý přibližně dva tisíce let a v nezkrácené délce si jej můžete přečíst v Bibli, v Novém zákoně. Možná jej ale znáte odjinud. Pravděpodobně, pokud nejste zrovna jedináček, můžete najít paralelu ve svém vlastním životě. Zápletka byla možná jiná, ale postavy, které v něm vystupují, nás potkávají na každém kroku. Je tu nejstarší sourozenec, který dbá na rady a pokyny svých rodičů, je zodpovědný a svědomitě se věnuje své práci. A pak tu je ten mladší, který je nerozvážný, nehledí na budoucnost, rád opouští rodinné hnízdo, nedbá na rady zkušenějších, ale přesto je mu vždy všechno prominuto. Lidé si odjakživa všímali faktu, že si sourozenci často nebývají svými povahami podobní. V mnoha v knihách narážíme na téma dvou i více bratů či sester, kteří ač mají stejné rodiče, jenž je zplodili a vychovali, tak jsou svým chováním na první pohled výrazně odlišní. Rozdílnost povah sourozenců ale nepřitahuje jen pozornost spisovatelů. Toto téma postupně 4

5 proniklo i do psychologie, kde se s ním dnes můžeme setkat pod názvem sourozenecké konstelace nebo pořadí narození. Těžko se dopátrat toho, kdo jako první poukázal na fakt, že ač jsou sourozenci v rámci jedné rodiny tak rozdílní, tak existuje podobnost mezi jednotlivými pozicemi napříč více rodinami. Bezpochyby to ale byl sir Francis Galton, kdo první tento jev zachytil vědeckými metodami a následně zdokumentoval. Galton - antropolog, psycholog a významný statistik devatenáctého století - se mimo jiné zabýval rozložením inteligence a nadání v populaci. Ve své studii Men of Science shromáždil biografická data úctyhodného počtu britských učenců. Tato data pak podrobil analýze, a došel tak k mnoha pozoruhodným závěrům. Jedním z nich bylo to, že mezi těmito muži vědy se objevovali nejstarší sourozenci nápadně častěji, než později narození. Přibližně stejně často se ve vzorku objevovali i jedináčci. Tyto dvě skupiny dohromady tvořily téměř polovinu vzorku, což v Anglii koncem devatenáctého století, kdy byla studie prováděna, představovalo téměř dvojnásobnou četnost, než byla očekávána. Galton to vysvětloval tím, že prvorozený má možnost nezávisle si zvolit, kterým směrem se zaměří, jelikož s ním rodiče zachází spíš jako s partnerem než s dítětem a vystavují ho vyšší zodpovědnosti. Bohužel tuto problematiku Galton dále nerozvíjel. (Galton, 1878) Více pozornosti tato teorie vzbudila až o půl století později, kdy se jí chopil další z průkopníků psychologie. Byl to Alfred Adler, žák Sigmunda Freuda a zakladatel individuální psychologie. Alfred kriticky navazuje na Freudovu psychoanalýzu, která za jeden z nejsilnějších vlivů při formování osobnosti považuje vztah mezi dítětem a rodiči. V rámci své individuální psychologie zachovává holistický pohled na rodinu. Rodina není jen izolovaný vztah matka dítě a otec dítě. Je to dynamický propletenec vztahů nejen mezi rodiči a dětmi, ale i mezi jednotlivými sourozenci. (Adler, 1935, 1999). Po Adlerově smrti se stal empirický výzkum sourozeneckých konstelací oblíbeným tématem nejen mezi psychology, ale i sociology, lékaři, antropology a dalšími. Od poloviny čtyřicátých let byly po celém světě provedeny stovky studií zabývajících se rozdíly mezi sourozenci, a to v oblasti jejich povahy, inteligence, tělesného i duševního zdraví, prospěchu ve škole, úspěšnosti v zaměstnání, sexuality, politických preferencí atd. Pozoruhodné je ale to, že ani přes tento intensivní výzkum, není dodnes otázka, zda-li člověka jeho sourozenecká pozice ovlivňuje, úspěšně zodpovězena. Abych byl přesný, tvrdit, že přesvědčivá odpověď nebyla nalezena, by bylo nepravdivé. Mnohem přesnější by bylo říct, že jednotlivé výzkumy přinesly hned několik odpovědí, které se ale vzájemně popírají. 5

6 Kupříkladu můžeme zmínit práci curyšských psychiatrů, doktorky C. Ernstové a profesora J. Angsta, kteří v roce 1983 publikovali vyčerpávající studii s názvem Birth Order. Jedná se o obsáhlou metaanalýzu výzkumu sourozeneckého pořadí v letech Své poznatky shrnují do suchého konstatování, že pořadí narození má na člověka žádný nebo nepatrný vliv a pokračování ve výzkumu tohoto jevu by bylo jen mrháním penězi a časem. Za důvod, proč se někdy daří naměřit signifikantní rozdíly mezi sourozenci, považují metodologické nedostatky jednotlivých studií (například nezohlednění faktorů jako je sociální vrstva a velikost rodiny). Dále pak poukazují na fakt, že čím jsou studie precizněji provedené, tím méně signifikantních rozdílů se daří odhalit, a naopak, že studie zatížené chybami, objevují rozdíly ve skutečnosti neexistující. Bohužel jen ty druhé jsou ale citovány, což budí klamný dojem, že člověk je determinován svou sourozeneckou pozicí. (Ernst & Angst, 1983) Ke zcela opačnému závěru než Ernst a Angst dochází F. Sulloway. Tento významný historik zabývající se především oblastí vědeckého poznání, postupoval podobným způsobem jako Francis Galton. Shromáždil obrovské množství biografických informací o historicky významných osobnostech, a ty pak analyzoval. Jeho výsledky jednoznačně podporují tvrzení, že pořadí narození má velký vliv na lidskou osobnost. Nejvýrazněji se tento vliv projeví na hodnotách, které jedinec vyznává. V historii se vždy starší sourozenci projevovali jako obránci zaběhlého pořádku, zatímco mladší toužili po změně, přicházeli s novými myšlenkami a nebáli se riskovat. Závěry svého bádání Sulloway publikoval v knize s přiléhavým názvem Born to Rebel. (Sulloway, 1996) Sullowayova kniha se dočkala obrovského úspěchu a stala se bestsellerem. Autorovi bylo ale vytýkáno, že při svých úvahách nevěnuje dostatek prostoru závěrům, kterých se dobrali jeho předchůdci. Sulloway tedy sám provedl několik výzkumů a revidoval metaanalytické studie jiných badatelů. Poukázal na několik metodologických nedostatků, jenž se v těchto studiích vyskytly, a sám provedl metaanalýzu za pomoci tzv. skórovací metody, která hypotézy o souvislosti sourozenecké pozice a povahových vlastností ukázala jako pravdivé 1. 1 Sulloway postupoval tak, že stanovil pět hypotéz (týkajících se povah sourozenců), které se pokusil za pomoci metaanalýzy ověřit. Potom každý výzkum pro jednotlivé hypotézy obodoval na pětistupňové škále, podle toho do jaké míry hypotézy podkládá či vyvrací. Aby dosáhl vyšší objektivity, nechal tytéž studie obodovat dalším nezávislým výzkumníkem (dosažená shoda byla 88%). Zjištění byla překvapivě příznivá: z 230 výsledků jich 6

7 Výše uvedené by mohlo působit dojmem, že teorii sourozeneckých konstelací můžeme uplatnit jen při sledování populace jako celku a že při pohledu individuálním, klinickém ztrácí smysl. S tímto tvrzením by zcela jistě nesouhlasil Kevin Leman americký psycholog, publicista a autor několika úspěšných knih. Leman vychází ze své praxe poradenského psychologa, v niž klade na pořadí narození značný důraz. Své závěry propojuje s výsledy výzkumů a zkušenostmi ze své vlastní rodiny, vše shrnuje a čtenáři velmi srozumitelným jazykem přibližuje v knize Sourozenecké konstelace. Sám vychází z adleriánské tradice a pořadí narození považuje za klíčový faktor při volbě povolání, výběru partnera, fungování v mezilidských vztazích a celkově ve formování osobnosti Rodina jako systém, hledání rodinné niky Zkusme si objasnit, odkud vlastně pramení ona rozdílnost sourozenců. V psychologii osobnosti je kladen čím dál tím větší důraz na roli dědičných faktorů v lidské psychice. Tento genetický přístup ale nedokáže efekt pořadí narození vysvětlit sourozenci mají 50% genů společných, což sice připouští variabilitu, ovšem vždy nahodilou. Jedná se tedy pravděpodobně o efekt získaný čistě z prostředí 2. Mechanismus sourozeneckých konstelací popisuje několik teorií. Nejvlivnější jsou dva proudy jeden vycházející z psychodynamické perspektivy (sem spadají teorie A. Adlera a jeho pokračovatelů) a druhý čerpá z aplikace evoluční teorie na interakci ve skupině (z této perspektivy čerpá F. Sulloway). Ač oba směry vychází z rozdílných paradigmat, tak výsledky, ke kterým dochází, jsou téměř totožné a rozdíl zůstává jen v oblasti terminologie. Při vysvětlování mechanismu sourozeneckých konstelací budu dávat přednost druhé z obou variant. Sullowayovo pojetí vztahů mezi sourozenci je analogické teoriím populační ekologie. V ekosystému každý živočišný i rostlinný druh zaujímá určitý prostor. Pro tento prostor užíváme pojem nika. Není to ale jen prostor ve fyzickém smyslu slova, ale zachycuje všechny aspekty začlení určitého druhu do systému. Zahrnuje tedy potravu, kterou konzumuje, úkryty, které využívá, teplo, které potřebuje k životu, světlo, vlhkost atd. 57 teorie plně potvrzovalo, 42 částečně, 112 ani nepotvrzoval ani nevyvracelo, 17 částečně odporovalo a jen dva odporovaly zcela. (Sulloway, 2002) 2 Záměrně používám slovo pravděpodobně, ač se na tomto tvrzení shodují snad všichni autoři uznávající vliv sourozeneckých konstelací. Mohli bychom totiž například spekulovat, že své slovo tu mají i prenatální vlivy způsobené rozdílnými biochemickými procesy v těle matky při prvním a pozdějším těhotenství. 7

8 Zjednodušeně řečeno pojem nika označuje veškeré nároky, které má určitý druh na prostředí, k tomu aby jeho populace byla zachována (Máchal & Husták, 1996). Žádné dva druhy nemají stejnou niku. Ve chvíli, když se niky některých dvou druhů překrývají v jakékoli své složce, tak dochází k soupeření, které zákonitě vede k vytlačení slabšího druhu. Na podobném principu fungují dle Sullowaye (1996) i sourozenecké vztahy. Zatímco živočichové soupeří především o potravu a úkryt, rostliny o světlo a živiny, tak sourozenci se předhání v zisku rodičovských investic (parental investment) tedy pozornosti, péče a lásky. Důsledek je ale stejný adaptivní radiace. Všechny druhy směřují k co největší odlišnosti. Snaží se využít nové strategie, které ještě nikdo nevyužil a skrze ně naplnit své nároky. Přijmout strategii, která již je někým využívána, lze jen ztěží znamenalo by to přímé soupeření s druhem, který je již na ni adaptovaný je v ní již zabydlený, což může být rozhodující výhoda. Uplatnění stejného efektu u sourozenců můžeme demonstrovat na úryvku z knihy J. Prekopové, v niž popisuje své dětství: Byla jsem druhá ze dvou sester, za tu geniální, krásnou a šikovnou byla považována vždycky má sestra Maruška. ( ) Obě, moje maminka i její prvorozená dcera, držely pospolu. Někdo třetí tu už neměl místo. ( ) Musela jsem jít sama svou cestou a najít někoho, kdo ve mně neviděl zlosyna nebo nějaké osobité stvoření. Několik pokusů žalostně ztroskotalo a mnohokrát jsem takto přistála na mělčině. Jedna z cest vedla do kuchyně k naší služce Fanyně. ( ) Začala jsem držet s ní, jejími bratry, kteří pracovali u mého otce jako zedníci, a s jejími synovci a neteřemi, s nimiž jsem si celé dětství hrála na dvoře. ( ) S mojí sestrou jsme se postupně vyvíjely odlišně díky svým rozdílným zájmům. Já jsem se radši snažila nezajímat o totéž, co ona, jinak bych se musela znovu odevzdat jejímu poručnictví a stát se její rivalkou. Rivalství mě ostatně vůbec nebavilo, protože jsem kvůli její inteligenci neměla moc šancí na úspěch. Musela jsem se věnovat oborům, kterým se Maruška vyhýbala. ( ) Logicky jsem nemohla studovat medicínu, ačkoli bych to díky svému pomáhajícímu syndromu dělala nejraději, protože medicínu studovala má sestra. Tak mi zbyla alespoň psychologie. (Prekop, 2002) Je zde patrná strategie prvního i druhého sourozence. Starší sestra zaujala nejvýhodnější pozici, tak jak tomu u prvorozených zpravidla bývá. Plnila nároky rodičů, kteří si bezpochyby přáli bystrou, úspěšnou holčičku. Druhá dívka už tytéž nároky plnit nemohla, protože tu byla její starší sestra, která vše uměla lépe. Byla proto nucena experimentovat a 8

9 hledat jinou strategii, jak naplnit své potřeby. Musela si najít jiné zájmy, protože ve všem, co dělala její sestra, by byla až druhá. Toto se nakonec projevilo i ve výběru profese, kde musela dát přednost psychologii před medicínou, protože ta již byla obsazená. Stejně těžké to mají i další sourozenci, kteří si musí najít svou cestu musí v sobě objevit skryté vlohy, přistupovat k věcem tvořivě a novátorsky, experimentovat a objevovat nové oblasti, v nich lze vyniknout. Protože v tom, co dělají starší (tedy chytřejší, silnější, rychlejší ) sourozenci, nejsou konkurenceschopní. Jsme tedy svědky pozoruhodného mechanismu, který způsobuje, že děti z jedné rodiny se budou orientovat různorodě, díky čemuž bude rodina jako celek všestrannější a navíc tím bude zaručen neustálý pokrok ze strany mladších sourozenců. Shrnout to lze parafrází slov F. Sullowaye (1996): Když se všichni starší sourozenci naučili skvěle vrhat oštěp, tak přišel čas vynalézt luk a šípy Jednotlivé pozice v sourozenecké konstelaci Pokusme se nyní charakterizovat jednotlivé sourozenecké pozice. Nepůjde o přesné popisy povah jednotlivých dětí, ale spíš jen o seznam vlastností, ke kterým sourozenci tíhnou podle pořadí narození, tak jak je popsali jednotlivý autoři Prvorozený Narození prvního dítěte je pro rodiče velká událost. Už během těhotenství jsou plni očekávání: kupují hračky, připravují pokojík, stokrát prolistují kalendář, aby dítku vybrali to nejhezčí jméno, plánují, čeho všeho jejich potomek dosáhne, kterou školu vystuduje a tak dále. Zkrátka jsou připraveni zahrnout svou ratolest veškerou láskou a péčí. Když se pak děťátko narodí, tak všichni bedlivě sledují každý jeho projev. První slůvko je důvodem k malé oslavě a den, kdy se batole poprvé postavilo a udělalo několik krůčků, je zapsán do kalendáře jako významná rodinná událost. Zřejmě jako důsledek tohoto povzbuzování a péče jsou prvorození ve svém vývoji o něco popředu ve srovnání se stejně starými dětmi, které mají starší sourozence. Toto urychlení je dobře pozorovatelné v raném dětství prvorození začínají chodit ze všech nejdřív, jako první mluví a dokážou překvapit na svůj věk nezvykle vyspělými úvahami. (Leman, 2006) 9

10 Situace se změní příchodem dalších sourozenců. Psychologové vycházející z adleriánské tradice užívají obrazné označení sesazení z trůnu. Je to jakýsi traumatický zážitek, kdy je dosud jediné dítě středobod rodiny náhle nuceno dělit se o lásku rodičů s mladším sourozencem (Adler, 1935). Přírůstek do rodiny má ale pro prvorozeného i další důsledky než jen úbytek rodičovské pozornosti. Prvorozený je mnohdy nucen své sourozence hlídat a ze všech dětí mu jsou svěřovány ty nejnáročnější úkoly, protože on to přece zvládne nejlépe. Taky v případě nějakého konfliktu padá vina na staršího, protože přece jeho mladší sourozenci ještě nemají rozum a on má být ten zodpovědný. (Leman, 2006) Není překvapivé, že prvorození jsou těmito událostmi poznamenáni. Jedním z hlavních rysů, které se v jejich povaze často objevují, je konzervativismus. Můžeme se přiklonit k adleriánskému vysvětlení, že je to zážitek sesazení z trůnu, co přiměje prvorozené dítě, aby hájilo již zaběhlý pořádek a vyhýbalo se změnám. Nebo můžeme dát přednost prostému vysvětlení, že pozice toho, kdo si získává lásku rodičů (a později i dalších autorit) plněním jejich vůle a vyznáváním jejich hodnot, je ta nejvýhodnější, proto ji obsazuje prvorozený. Ať už se přikloníme k jakémukoli tvrzení, tak pravdou zůstává, že prvorození jsou prokazatelně konzervativnější a uzavřenější novým myšlenkám, než sourozenci později narození. Tuto oblast velmi podrobně rozpracovává F. J. Sulloway (1996, 2001). Z jeho výzkumů vyplývá, že v historii byly nové revoluční teorie (jako například evoluční teorie Ch. Darwina nebo frenologie Fr. J. Gaala) mnohem lépe přijímány později narozenými prvorození se k nim stavěli mnohem skeptičtěji a opatrněji. Nehledě na samotné autory těchto vědeckých revolucí zde jsou prvorození ve skromné menšině. Mnohem častěji rozpracovávají teorie, které nepřekračují aktuální vědecké paradigma. Dalším nápadným rysem prvorozených je perfekcionismus. Nejstarší děti často mívají sklon přistupovat k věcem svědomitě, jednat přesně podle plánu a samozřejmě nejlépe, jak je jen možné. Prvorození berou své povinnosti vážně, staví se k nim zodpovědně a nic nenechávají náhodě. Bývají systematičtí a cílevědomí. (Leman, 2006) Leman (2006) věnuje perfekcionismu prvorozených (včetně jedináčků) značnou pozornost. S nadsázkou ho označuje za pomalou sebevraždu a je toho názoru, že pokud tento perfekcionismus přesáhne rozumnou míru, přestává fungovat jako motor, ale svého nositele ničí. Takovýto člověk pak zavaluje sebe i své okolí nesplnitelnými požadavky a svou vlastní hodnotu vnímá jen skrze úspěch, což se značně odráží na jeho sebehodnocení i vztazích s druhými. 10

11 Prvorození respektují autority a nejvíce lpí na dodržování pravidel. Sami se často uplatňují v profesích, kde mohou řídit druhé a všeobecně dosahují prestižnějšího umístění než později narození. Adler (1935) toto doplňuje, že jako jednu z nejvyšších hodnot prvorození oceňují moc, ať už svou vlastní či moc někoho druhého. Sulloway (1996) uvádí, že prvorozené (případně jedináčky) najdeme překvapivě často mezi nejvyššími politiky. Leman (2006) poukazuje na zvýšený výskyt nejstarších sourozenců na prestižních vysokých školách, především v exaktních oborech. Tomu také odpovídá složení studentů Přírodovědecké fakulty University Karlovy prvorození jsou mezi studenty zastoupeni z 65,3%, ač by očekávaná četnost měla být jen 45,7% (Havlíček, 1999). Některé studie poukazují na zvýšenou míru nejistoty a neuroticismu u prvorozených. Hovoří o ní například Sulloway (1996, 2001), ale byla naměřena i v našich podmínkách (např. Riedlová, 2005) Jedináček Popis vlastností typických pro jedináčka se bude v mnohém podobat výše uvedené charakteristice nejstaršího sourozence. I on - stejně jako nejstarší dítě je prvním pokusem rodičů vychovávat děti. Zažívá tedy stejný tlak jako všichni prvorození. Má to být on, kdo dosáhne všeho, co se jeho rodičům nepodařilo, kdo realizuje všechny jejich nesplněné sny. Každý jeho krok je bedlivě sledován a každý úspěch odměňován. Jen jedináčci a nejstarší sourozenci se těšívají do školy. Škola je pro ně prostorem, kde můžou k velké radosti rodičů a učitelů uplatnit své nadání a být za ně odměňováni. Z toho důvodu se u jedináčků objevují některé vlastnosti zmiňované u prvorozených: svědomitost, pečlivost, perfekcionismus, systematičnost, kritičnost a konzervativismus. (Leman, 2006) Rozdílnost mezi jedináčkem a nejstarším sourozencem se začne objevovat až v pozdějších letech, kdy by měli přijít další sourozenci, kteří by na sebe upoutali část pozornosti rodičů. Leman (2006) hovoří o dvou důvodech, proč zůstává jedináček sám. Jeho rodiče buď chtěli mít více dětí, ale nemohli, nebo mít toliko jedno dítě bylo součástí jejich promyšleného plánu, který se jim podařilo dodržet. V prvním případě máme co dočinění s rodiči, kteří byli připraveni věnovat svou lásku a péči několika dětem a místo toho se jejich úsilí nakonec soustředilo jen na jediného potomka. Takovýto jedináček je nejlepším kandidátem na to stát se rozmazleným a zhýčkaným člověkem, který se bude vždy cítit jako střed vesmíru. 11

12 Druhý případ se objevuje především u rodičů, kteří před výchovou dětí dávají přednost nejčastěji své profesi a kariéře. Leman pak tyto jedináčky charakterizuje jako jedince, kteří byli v dětství zatíženi obrovskými nároky a museli vždy plnit roli malého dospělého, čímž byli ochuzeni o přirozeně hravé dětství. Dokonce v tomto kontextu hovoří o vnitřní vzpouře, která zuří pod klidným a vyrovnaným povrchem těchto lidí. Osobně bych měl u dětí z takovýchto rodin obavy z výskytu psychické subdeprivace, která je mnohdy pozorovatelná u dětí z na první pohled funkčních rodin, kde dítě sice bylo plně materiálně zabezpečené, ale nikdy nebyla přikládána dostatečná pozornost jeho skutečným potřebám (Matějček, 1997). Pro jedináčky má absence sourozenců další důsledky. Jelikož v dětství neměli možnost si hrát s dětmi přibližně svého věku, tak mívají problém navazovat vztahy se svými vrstevníky a většinou si hledají přátele o hodně starší případně o hodně mladší, než jsou sami. Dále pak jsou jedináčci špatní skupinový hráči. Bývají příliš zaměření na sebe, než aby byli schopni kooperovat s druhými. (Leman, 2006). Snad nejkritičtější pohled na jedináčky nám poskytuje Adler (1935). Děti bez dalších sourozenců vidí jako nesamostatné, stále se spoléhající na někoho zkušenějšího a schopnějšího. Jedináčci podle něj zároveň snadno sklouzávají k představě, že jsou někým neobyčejným, přitom je pro ně ale každá samostatná činnost obtížná a sami žijí jen z užitku, jenž pro ně obstarají druzí. Lze předpokládat, že tato tvrzení dnes již nejsou v plné šíři pravdivá, na což poukazuje i Leman (2006) Prostřední dítě Charakterizovat skupinu prostředních dětí je obtížnější než popsat jakoukoli jinou. Každý mladší sourozenec, pokud není nejmladším dítětem, spadá do této skupiny. Může to být tedy druhý ze tří nebo taky šestý ze sedmi. Tento široký rozptyl je příčinou velké variability v povaze prostředních dětí, a z toho důvodu je většina rysů, které jim přisuzujeme, široce pojatá a na ještě o něco obecnější úrovni než u jiných skupin.. Přesto všechno nachází Leman (2006) u prostředních dětí jednu věc společnou. A to jejich pocit, že jsou přehlíženy, že si jich nikdo neváží a že nikam nepatří. Není divu prvorozený má v rodině pevnou pozici, stejně tak nejmladší dítě je něčím unikátní, ale jen dítě prostřední není dost schopné na to, aby přitahovalo pozornost svými úspěchy a ani není dost roztomilé, aby ho někdo rozmazloval. Když takovéto dítě řekne první slůvko, tak si toho stěží někdo všimne a pokud ano, tak nejspíš s komentářem: Jeho sestřička v tomhle věku už 12

13 říkala celé věty Jako jednoduchý způsob, demonstrování pozice prostředních uvádí Leman rodinné album. Když spočítáme fotky nejstaršího dítěte a srovnáme je s počtem fotek mladšího, tak zřejmě nabudeme dojmu, že mladší dítě chodilo do rodiny jen na návštěvu, jelikož se na fotkách objevuje velmi zřídka, a když ano, tak téměř výhradně se svým starším sourozencem. Prostřední dítě je z těchto důvodů nejméně uspokojované svou rodinou. Z tohoto faktu plyne většina vlastností, které u něj pozorujeme. Jednou z nich je, že tyto děti jsou orientované mimo rodinu. Nejsnáze si najdou partu vrstevníků, kde konečně získají uznání, což jim nečiní potíže, neboť jsou ze své rodiny zvyklí jednat s druhými. Toto ale mnohdy netěší rodiče, protože jejich děti často hledají útočiště v takových partách, které v dospělých zrovna nevzbuzují důvěru. S tímto je také spojená další vlastnost všech později narozených (nejen těch prostředních), a to rebelství. To vyplývá i z toho, co bylo řečeno v úvodu ten, kdo má starší sourozence, musí hledat alternativní rodinnou niku. Uspořádání, v němž později narození vyrůstají, jim nevyhovuje. Jsou proto otevření novým myšlenkám a změna jim nečiní potíže. Této tématice věnoval Sulloway (1996) největší pozornost. Mezi později narozenými našel především jedince liberálně smýšlející, přijímající nové myšlenky, a to ve všech oblastech lidského snažení. Později narození hráli vždy roli průkopníků, ať už se jednalo o Koperníkův heliocentrismus, reformaci církve nebo evoluční teorii. Později narození jsou objeviteli nejen v oblasti idejí. Ve srovnání s prvorozenými se podíleli mnohem častěji na objevných cestách do neprobádaných končin. Leman (2006) popisuje prostřední děti dále jako skvělé diplomaty a vyjednavače. Jejich nezáviděníhodná pozice je naučila uzavírat kompromisy - jen zřídkakdy se budou chtít účastnit přímého konfliktu. Mnohem častěji je můžeme vidět v roli těch, co se snaží znepřátelené strany usmířit a uvést věci do pořádku. Tomu odpovídají i výsledky práce F. Sullowaye (1993). Prostřední narození jsou ze všech sourozenců nejpacifičtější, a na rozdíl od mnohdy militantně zaměřených prvorozených je jen zřídkakdy najdeme v extrémistických hnutích. Toto umění kompromisu se ale za určitých okolností především tam, kde je potřeba energický asertivní přístup může obrátit proti nim. Výše uvedené fakty budí v člověku dojem, že vyrůstat jako prostřední dítě je jen samé přehlížení a ústrky ze stran starších i mladších sourozenců, které zákonitě vedou k pocitu vykořeněnosti a přimějí člověka co nejdřív opustit rodinu. Ve skutečnosti tomu tak ale není tato nezáviděníhodná pozice má mnoho příznivých důsledků pro povahu prostředních dětí. Jak Leman (2006) dodává, tito lidé zřejmě neobsadí tak prestižní pozice jako jejich starší 13

14 sourozenci, ani nevzbudí tolik pozornosti, jako ti nejmladší, zato mají ty nejlepší předpoklady prožít velmi spokojený život plný krásných mezilidských vztahů Nejmladší sourozenec Povaze nejmladšího dítěte věnuje ve svém díle značnou pozornost A. Adler (1935). Nejmladší dítě se rodí do své rodiny jako nejslabší a tato pozice mu již zůstává. Z toho důvodu je u něj vždy pozorovatelný pocit méněcennosti. Adler se mnoho let zabýval lidmi s tělesnými vadami a nalezl mezi nimi a zdravými nejmladšími sourozenci nápadnou podobnost, kterou je právě přítomnost pocitu méněcennosti a hledání způsobů, jak se sním vyrovnat. Značné procento tělesně postižených se naučí v něčem vynikat. Dokáží nás pak překvapit neuvěřitelnou vytrvalostí a snahou být stále lepší. Podobná houževnatost se může zrodit v nejmladších dětech. Mají-li vhodné podmínky, můžou pak překonat své starší sourozence. Pokud ovšem v sobě dostatek sil nenajdou, je jejich přirozená soutěživost utlumena a stávají se zbabělci a bolestíny, kteří stále hledají výmluvy, aby se vyhnuli svým povinnostem. Adler pak vznáší několik nezodpovězených otázek, jak tedy s nejmladším zacházet, aby z něj nevyrostl na jednu stranu ješitný člověk, co nesnese nikoho před sebou, nebo naopak ufňukánek, co se sám není schopen postavit problémům. Leman (2006), sám nejmladší ze tří sourozenců, věnuje těmto takzvaným benjamínkům ve svém díle také náležitou pozornost. Poukazuje na rys, který je pro ně zcela typický, až je k podivu, že se o něm Adler nezmiňuje. Nejmladší děti prahnou po pozornosti svého okolí. Zpravidla z nich vyrostou baviči, kteří se uchytnou v profesi, kde mají možnost se předvádět před druhými. V dětství bývají benjamínci často postrachem rodinných oslav a vůbec všech příležitostí, kde můžou provést něco, co vzbudí bouřlivé reakce přítomných. Nepotřebují, aby pozornost byla kladná, jednoduše jim stačí, že se oči všech přítomných upírají na ně. Dále pak Leman (2006) charakterizuje benjamínky jako bezstarostné, veselé a poněkud nespolehlivé jedince. Nejdéle ze všech sourozenců si podrží infantilní rysy, jelikož se k němu rodiče chovají jako k dítěti. Nepochybným faktem je, že benjamínci bývají vychováváni v nejsvobodnější atmosféře a zákazy a pravidla, která platila pro jejich starší sourozence, znají jen z vyprávění. Možná proto bývají nejmladší sourozenci nepořádní, nesystematičtí a disciplína pro ně mnoho neznamená. 14

Vliv pořadí narození sourozenců na rodinné vztahy. Bc. Miluše Slatinská

Vliv pořadí narození sourozenců na rodinné vztahy. Bc. Miluše Slatinská Vliv pořadí narození sourozenců na rodinné vztahy Bc. Miluše Slatinská Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE ABSTRAKT Práce se zabývá tématem vlivu pořadí narození na rodinné vztahy.

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

Co bychom měli vědět o nadání

Co bychom měli vědět o nadání Co bychom měli vědět o nadání Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. Recenzenti: PhDr. Jana Čihounková PhDr Jaroslava Dosedlová, PhD. Složení autorského týmu: Mgr. Žaneta Doucková Petra Hamplová

Více

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Monika Zemanová PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pavel Calábek

Univerzita Palackého v Olomouci. Pavel Calábek Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Péče o matematické talenty v České republice Pavel Calábek Jaroslav Švrček Vladimír Vaněk Olomouc 2008 Oponenti: doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. doc.

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ

Více

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Bakalářská diplomová práce Autor: Lucie Karbulová

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice

Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Jitka Hájková Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice Bakalářská

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let

Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Radim Pavelka Vypracoval: Mgr. Václav Úbl Praha,

Více

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově Jana Dodulíková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vlivem vzdělání rodičů na všeobecný přehled jejich zdravých

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více