Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060"

Transkript

1 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru romské komunity na starém Smíchově specifická skladba ţactva ( nadpoloviční mnoţství romských ţáků) neromští ţáci jsou často ţáci integrovaní s nějakým druhem zdravotního postiţení nebo ţáci cizinci malá škola Zaměření školy ve výchově a vzdělávání vychází proto z výchovných a vzdělávacích potřeb našich ţáků, které jsou většinou potřebami speciálními. Z tohoto faktu vzešel i náš název ŠVP, Dát šanci kaţdému, který jsme jiţ dříve uţívali jako naše motto. Jaký by měl být absolvent naší školy? Absolvent naší školy by měl být schopen správné komunikace, souvislého, logického vyjadřování vlastního názoru slušnou formou, tolerantní, schopný zařadit se plnohodnotně do společnosti, v budoucnu i do pracovního procesu, a cítit plnou odpovědnost za své činy, za svůj ţivot. Škola se proto snaţí obsáhnout co nejvíce oblastí ve výchově a vzdělávání, proto je třeba, aby škola fungovala jako škola s celodenním programem, nebo-li škola komunitní. Chceme, aby se škola stala střediskem vzdělávání, výchovy a kultury v našem regionu, tzn. komunitě. Klademe důraz proto nejen na výchovu a vzdělávání ve vyučování, ale také v zájmových útvarech, které chápeme jako nedílnou součást všestranného rozvoje osobnosti ţáka. Priority v pojetí výchovy a vzdělávání : vnímáme ţáka jako komplexní osobnost definovanou často kulturně odlišným prostředím od prostředí, v němţ vyrůstají ţáci pocházející z majoritní populace respektujeme odlišné kulturní vzorce, projevující se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu ţivota, pojetí výchovy i vztahu ke vzdělání aby porozumění mezi školou a ţáky z romských rodin bylo co největší, budeme i nadále vyuţívat pomoci asistentů usilujeme o získání důvěry nejen ţáků, ale i rodičů a společně tak vytváříme příznivé klima výuku plánujeme v souvislostech se zájmy, zkušenostmi a potřebami ţáků snaţíme se rozvíjet všechny druhy nadání preferujeme výuku takových znalostí a dovedností, které budou dobře uplatnitelné v ţivotě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více činnostního učení se zaměřením na praxi chceme učit ţáky efektivně spolupracovat, proto budeme zavádět do výuky kooperativní a projektové vyučování jako model týmové práce klademe důraz na volbu povolání, a to nejen jako výuku povinného předmětu, ale také jako krátké praxe v různých učebních oborech v rámci exkurzí na SOU a volitelný předmět Technické činnosti vedeme ţáky k dodrţování daných pravidel jako formy souţití ve skupině lidí vedeme ţáky k zodpovědnosti za své chování Při výchovně vzdělávací činnosti chceme dosáhnout co největší profesionality, proto zřízení poradenského pracoviště přímo na půdě školy s odborníky z oblasti speciální pedagogiky a psychologie povaţujeme za velmi důleţitý aspekt. Rovněţ centrum volnočasových aktivit s bohatou nabídkou zájmových útvarů vedených profesionálními lektory nám pomůţe splnit cíle komunitního vzdělávání se všemi výše uvedenými prioritami

2 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příleţitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni. Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání - umoţnit ţákům osvojit si strategie učení - motivovat je pro celoţivotní učení Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací z různých zdrojů, např. v encyklopediích, na internetu. Ţáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k ţákům maximalizujeme jejich šanci proţít úspěch, pouţíváme při hodnocení prvky pozitivní motivace. Na základě praktických příkladů vysvětlujeme ţákům smysl a cíl učení a tím posilujeme jejich kladný vztah k celoţivotnímu vzdělávání. Ţáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. Podněcujeme je ke tvořivosti, samostatné práci. Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující. Na začátku hodiny vţdy ţáky seznámíme s cílem, v závěru vyučovací hodinu společně zhodnotíme. Pracujeme s chybou. Vedeme ţáky k vyuţití znalostí z jiných předmětů. Výuka je vedena tak, aby ţáci mohli hledat různá řešení a ta si obhájit Vytváříme problémové úlohy a situace z praktického ţivota a na nich učíme prakticky problémy řešit. Ţáci sami řeší nějaký praktický problém v ţivotě školy (např. výzdobu své učebny, program některých vystoupení, kostýmy, činnost klubu ). Ţáci si sami vymýšlejí hry nejen pro naši MŠ. Starší ţáci pomáhají dělat pořadatele při různých školních akcích. Vedeme ţáky k samostatnému pozorování, porovnávání a zobecňování jevů a vztahů z různých oblastí ţivota. Vedeme ţáky k ověřování získaných výsledků a jejich uplatňování v praxi. Podporujeme samostatnost a tvořivost ţáků při řešení problémových situací. Vedeme ţáky ke slušné komunikaci mezi spoluţáky, s učiteli i ostatními dospělými nejen ve škole. Učíme ţáky efektivně komunikovat, pouţívat různé komunikační zdroje a prezentovat výsledky své práce nejen na půdě školy, ale i na veřejnosti. Učíme ţáky obhajovat a argumentovat slušnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Ţáci si sami vymýšlejí hry pro naši MŠ. Starší ţáci pomáhají dělat pořadatele při různých školních akcích. Učíme ţáky spolupracovat, zavádíme do výuky kooperativní a projektové vyučování, jako model týmové práce. Prostřednictvím ţákovské rady učíme ţáky podílet se na činnosti školy, vytváření pravidel chování a participovat na řešení při porušení těchto pravidel. Učíme ţáky empatickému chování. Učíme ţáky říci ne v případech ohroţení jejich bezpečnosti a omezování vlastní svobody

3 Kompetence sociální a personální - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Kompetence občanské - připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Kompetence pracovní - pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti při profesní orientaci. Učíme ţáky spolupracovat, proto zavádíme do výuky kooperativní a projektové vyučování jako model týmové práce. Sociální kompetence rozvíjíme hlavně na akcích mimo školu, např. ŠvP, zahraniční výjezdy, exkurze, výlety... Učíme ţáky podílet se na činnosti školy a vytváření pravidel chování vnitřního řádu školy. Ţáky vedeme k dodrţování daných pravidel jako formu souţití ve skupině lidí. Podporujeme spolupráci s jinými školami, např. Smíchovské výtvarné dílny, festival romských souborů ZŠ,... Podporujeme integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Vedeme k tolerantnímu přístupu k různorodým sociálním a kulturním hodnotám a projevům. Sociální pracovnice (Školní poradenské pracoviště) je k dispozici ţákům i jejich rodičům ke konzultacím. Učíme ţáky spolupracovat, proto zavádíme do výuky kooperativní a projektové vyučování, jako model týmové práce. Sociální kompetence rozvíjíme hlavně na akcích mimo školu, např. ŚvP, zahraniční výjezdy, exkurze, výlety atd. Učíme ţáky podílet se na činnosti školy a vytváření pravidel chování vnitřního řádu školy. Ţáky vedeme k dodrţování daných pravidel jako formu souţití ve skupině lidí. Podporujeme spolupráci s jinými školami, např. Smíchovské výtvarné dílny, festival romských souborů ZŠ,... Podporujeme integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Vedeme k tolerantnímu přístupu k různorodým sociálním a kulturním hodnotám a projevům. Sociální pracovnice (Školní poradenské pracoviště) je k dispozici ţákům i jejich rodičům ke konzultacím. Vedeme k pozitivnímu vztahu k práci. Klademe důraz na volbu povolání, a to nejen jako výuku povinného předmětu, ale také jako krátké praxe v různých učebních oborech v rámci exkurzí na různé střední školy a učiliště a volitelný předmět Technické činnosti. Vedeme k objektivnímu zhodnocení svých schopností a reálných moţností při profesní orientaci. Důsledně dbáme na dodrţování pravidel uvedených v řádu odborných učeben. Se ţáky upravujeme prostředí učeben i celé školy jako kulturní pracovní prostředí pro práci ţáků i učitelů. Vedeme k dodrţování pravidel hygieny, ochrany zdraví a ţivotního prostředí. Vedeme k pouţívání různých materiálů, nástrojů a technologií. Učíme zvolit vhodné pracovní tempo a nést odpovědnost za splnění svých povinností a závazků. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Charakteristika skladby žactva Jiţ řadu let minulých a z demografické studie vyplývá, ţe ještě řadu let příštích budeme mít na škole stávající skladbu ţactva. Tu tvoří značné mnoţství ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to ze všech tří skupin, tzn. ţáků se zdravotním postiţením (hlavně ţáci se specifickými vývojovými poruchami učení), zdravotním znevýhodněním a nejvíce ţáci se sociálním znevýhodněním (z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí od majoritního, hlavně z menšin u nás jiţ ţijících). Těmto ţákům budou přizpůsobeny podmínky i metody učení

4 3.3.2 Personální podmínky pro zajištění odborné péče Škola má své školní poradenské pracoviště s odborníky zvláště z oblasti speciální pedagogiky a psychologie. Konkrétně zde působí speciální pedagog etoped, speciální pedagog na reedukace specifických poruch učení, sociální pracovnice, výchovná poradkyně a pravidelně 1x týdně i psycholoţka. Tito odborníci se souhlasem rodičů provádějí diagnostiku, vedou a řídí speciální péči o ţáky. Pro ţáky se sociálním znevýhodněním škola zaměstnává tři asistenty Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Tuto skupinu v naší škole tvoří především ţáci se specifickými vývojovými poruchami učení. Ţáci jsou zařazeni do reedukační péče, kterou provádí speciální pedagog. Reedukace se provádí v malých skupinkách po dvou, maximálně po čtyřech ţácích podle individuálních potřeb ţáka. Při nápravách se pouţívají různé speciální pomůcky, speciální postupy a vyuţívají se i počítačové programy. Ţákům jsou vypracovány individuální vzdělávací plány, které se pravidelně vyhodnocují a po konzultaci se zmíněnými odborníky případně pozměňují. Při hodnocení ţáka se přihlíţí k jeho zdravotnímu postiţení nebo zdravotnímu znevýhodnění. Způsob hodnocení je popsán v individuálním vzdělávacím plánu a respektuje doporučení ze zprávy psychologického vyšetření Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Dlouhodobým cílem školy je integrace těchto ţáků a přitom ochrana jejich minoritní kultury. Proto jsou všichni pedagogové seznámeni s odlišnou mentalitou, kulturou i hierarchií hodnot např. romské menšiny. Škola organizuje dle zájmu nepovinnou výuku romštiny a zájmové útvary podporující romský folklor a celé komunitní centrum s volnočasovými aktivitami. Do vhodných témat vyučovacích předmětů jsou učiteli zařazovány významné události z historie, zajímavosti o významných lidech i okamţicích minoritní kultury. Škola zabezpečuje pro úspěšné vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním tyto podmínky: Přípravnou třídu dětem předškolního věku, aby jim byl usnadněn vstup do školy. Ţáci se učí ve třídách o menším počtu. Pomáhají jim tři asistenti. Ţákům i jejich rodičům je k dispozici školní poradenské pracoviště - speciální pedagog pro reedukaci specifických poruch učení, etoped, psycholog a nejvíc vyuţívaná sociální pracovnice. Metody, formy práce i hodnocení výsledků jsou přizpůsobeny individuálním potřebám, zkušenostem a zájmům ţáků. Moţnost doučování Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola je schopna zabezpečit pro úspěšné vzdělávání ţáků mimořádně nadaných tyto podmínky: Pomoc školního poradenského pracoviště. Individuální vzdělávací plány. Doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu formou zadávání specifických úkolů a zapojením do samostatných prací a individuálních projektů. Účast ve výuce některých předmětů s ţáky vyšších ročníků. Rozvoj specifického nadání v estetické oblasti formou výuky v samostatných třídách a širokou nabídku volnočasových aktivit

5 3.4 Začlenění průřezových témat (PT) Průřezová témata jsou realizována integrací témat a tématických okruhů do všech předmětů. Mimo tuto integraci nabízí škola během školního roku výukové projekty postavené na integraci více průřezových témat, tyto projekty jsou specifikovány v časových plánech výuky. Osobnostní a sociální výchova OSV 1 Rozvoj schopností poznávání OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace Čj, M, Aj Čj, D, TV,HV Tv Tv Ch,VP Aj Aj Tv, Čj VP, OvRv OvRv Tv, Čj Tv, Ch, D, Aj, OvRv,VP Ch, D, Tv, VP OSV 4 Psychohygiena M, Aj, Tv Tv, Tv, D, OvRv Tv OSV 5 Kreativita M, Aj Ch, M D OSV 6 Poznávání lidí Prv Aj Z VP Aj OSV 7 Mezilidské vztahy Prv Aj Tv, OvRv Čj Tv OSV 8 Komunikace Aj D, Aj, Tv F, Tv Tv Čj, Tv, Hv, VP OSV 9 Kooperace a kompetice OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednost Čj Tv Tv Ch, Aj, Tv,Hv Ch, Tv Tv Tv Pč OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika Čj, Aj OvRv Ch, Pč Ch, Hv

6 Výchova demokratického občana VDO 1 Občanská společnost a škola VDO 2 Občan, občanská společnost a stát VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Prv OvRv OvRv Z Ch, OvRv OvRv D Z D, OvRv VMEG 1 Evropa svět nás zajímá VMEG 2 Objevujeme Evropu a svět Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech Aj, Člsv Aj, Hv Z, D D Aj Z Tv, Aj Tv, OvRv VMEG 3 Jsme Evropané Z, OvRv Tv, Čj, OvRv Tv, D, Aj Multikulturní výchova MKV 1 Kulturní diference Čj, Aj Hv D MKV 2 Lidské vztahy Čj M Aj, Hv OvRv MKV 3 Etnický původ Prv, Hv, Vv D, Z D, Z, OvRv D, Hv MKV 4 Multikulturalita Aj Z Čj D, Aj, Hv MKV 5 Princip sociálního smíru a solidarity Hv D, OvRv

7 Environmentální výchova EV 1 Ekosystémy Aj Př, D, Aj Př EV 2 Základní podmínky života EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí EV 4 Vztah člověka k prostředí Aj Člsv Z, Př, Aj Ch, F F, Př D F Tv, Ch Tv, Ch, D, Př, Aj Aj F, Př, Aj Z, D, Př Mediální výchova MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MV 3 Stavba mediálních sdělení MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení Čj Z Ch, Tv Tv, Čj, Ch, Z Aj OvRv Ch, Aj Ch Aj Čj Čj M, Aj Aj Pč MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti Čj, D Z, D MV 6 Tvorba mediálního sdělení MV 7 Práce v realizačním týmu Čj Ch, Aj Z

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAMU aměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Pedagogičtí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více

Kapitola 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP

Kapitola 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Kapitola 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 11 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Základní filozofie programu Školní vzdělávací program (Španělština Angličtina Němčina) naplňuje výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 1... 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ... 1 1. Identifikační údaje...

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ákladní škola a mateřská škola bratří ričů, Ondřejov 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAU 3.1 aměření školy K vytvoření názvu školního vzdělávacího programu SLUNCE posloužily tři inspirace. Jedním

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více