Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009"

Transkript

1 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena Obsahem činnosti občanského sdruţení je další vzdělávání a výchova dětí a mladistvých, dospělých, specifických skupin obyvatelstva a seniorů. Pro tyto skupiny osob jsme v roce 2009 předkládali a realizovali různé projekty zaměřené hlavně na zlepšování počítačové gramotnosti, jazykové zdokonalování, lepší uplatnitelnost na trhu práce, zvyšování sebevědomí, sebedůvěry, psychické odolnosti, schopnosti překonávat překáţky. Náplní práce občanského sdruţení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří v druhé polovině roku 2009 byla realizace projektu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem Nová výzva 240 a z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Do školy včas bez odkladu školní docházky. V roce 2009 jsme realizovali rekvalifikační kurzy Pracovník v sociálních službách, Pracovník v sociálních službách se zaměřením na výchovnou nepedagogickou činnost a Pracovních v sociálních službách se zmařením na přímou obslužnou péči, které jsme uskutečnili ve spolupráci s Úřadem práce v Lounech, Úřadem práce v Litoměřicích a kurzy Všeobecný sanitář ve spolupráci s Nemocnicí Ţatec. Dále se nám podařilo získat finanční prostředky pro výuku seniorů na počítačích a to v těchto projektech: - Senioři komunikují : projekt financovaný Nadací Lívie a Václava Klausových a jejich partnerskými organizacemi Nadací České spořitelny a T-mobilu - Klub aktivních seniorů : projekt financovaný Komunitním plánem města Ţatce a OSVCP Projekt S úsměvem do školy byl podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, ţáků a studentů, Komunitním plánem města Ţatce a OSVCP. Poslání a cíle organizace Posláním sdruţení je vzdělávání, pomoc a prevence. Pomoc jedincům, kteří se nacházejí v tíţivém společenském sociálním postavení. Úkolem sdruţení je získávání finančních prostředků prostřednictvím grantů, sponzorských darů za účelem realizace projektů pro dané skupiny obyvatel. Zájmem sdruţení je vytvořit takové programy, které budou efektivně řešit potřeby obyvatel. Cíle sdruţení: - pořádání přednášek a seminářů - psychologické poradenství (diagnostika, psychoterapie) - pomoc při hledání zaměstnání - pomoc sociálně slabším občanům - pomoc handicapovaným občanům Zpráva o činnosti za rok 2009: Členové Občanského sdruţení VCP se v roce 2009 zaměřili na zpracovávání projektů s tématikou sociální integrace a rovné příleţitosti v rámci ESF, projektů s tématikou pomoci sociálně slabším občanům, nezaměstnaným i zaměstnaným. Od roku 2007 začalo naše občanské sdruţení rozšiřovat své působení i na okres Litoměřice a hlavní město Praha. V Praze byla činnost ukončena v roce 2008, od roku 2009 jsme rozšířili působnost na okres Rakovník. 1

2 Projekty realizované v roce 2009: Do školy včas bez odkladu školní docházky : tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, oblast podpory: Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Doba a místo realizace: Louny, Rakovník, Ţatec Cíl projektu: - včasná systematická práce s předškolními dětmi ohroţenými školní nezralostí a SPUCH jiţ v MŠ a přípravných ročnících tj. včasná diagnostika, nápravná péče v MŠ, individuální náprava ve spolupráci s rodinou - zpracování uceleného Předškolního programu, který bude moţné realizovat přímo v MŠ a přípravných ročnících - další vzdělávání učitelek z MŠ a přípravných ročníků v oblasti školní zralosti, ochrany ţivotního prostředí, SPUCH - zaloţení Klubu pro rodiče systematická spolupráce s rodiči dětí, jejich zapojení do nápravných programů, zvyšování informovanosti u rodičovské veřejnosti o nutnosti kvalitní předškolní přípravy jejich potomků 50 dětí 50 učitelek cca 50 rodičů Hlavní aktivity kurzu: 1) Klub pro rodiče: - 5 schůzek úvodní seminář, 3 přednášky (Školní zralost, Ochrana ŢP, SPUCH) 2) Vzdělávací program pro učitelky MŠ a přípravných ročníků: - 7 přednášek přednáška k připravovanému Předškolního programu, Supervize předškolního programu, 5 tematických přednášek (Hry v předšk.věku, Šk.zralost, Enviromentální výchova v MŠ, ADHD u předšk.věku, SPUCH u dětí předšk.věku) 3) Pilotní implementace Předškolního programu : - Vstupní a výstupní psychologické vyšetření - Vstupní a výstupní neurologické vyšetření - Realizace pracovní verze Předškolního programu - Individuální práce s dětmi v MŠ - Individuální terapie EEG biofeedback Výstupy: - Konečná verze Předškolního programu - Broţura pro rodiče 2

3 Nová výzva 240 : tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: oblast podpory Podpora aktivní politiky zaměstnanosti. Doba a místo realizace: Okres Louny a Litoměřice. Cíl projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a získání ţádané kvalifikace skupin nezaměstnaných ohroţených sociální okluzí tj. ţen a muţů, kteří obtíţně hledají uplatnění na trhu práce a to vzhledem: - k návratu na trh práce po rodičovské dovolené - k péči o děti do 15 let - k věku nad 50 let - k základnímu vzdělání či nízké dnes neţádané kvalifikaci - k péči o závislé členy rodiny - k dlouhodobé nezaměstnanosti, která vede ke společenské izolovanosti 240 nezaměstnaných Hlavní aktivity kurzu: 1. Kaţdý účastník je zařazen do projektu na 9 měsíců a jeho podpora k návratu na trh práce probíhá ve 3 základních částech: a. povinná část: Zaměstnanecké dovednosti a práva: 36 hodin 1. cyklus: Louny: osob osob Litoměřice: osob osob 2. cyklus: Louny: b. povinná část: Individuální schůzky s osobními poradci 1-2x za měsíc c. nepovinná část: Rekvalifikační kurzy Litoměřice: Pečovatel o děti ve věku od 3 do 15 let Louny: osob Pracovník v sociálních sluţbách osob 2. Vznik Centra pomoci pro nezaměstnané v Lounech a v Litoměřicích přístupný všem nezaměstnaným za účelem vyhledávání zaměstnání v určenou otevírací dobu 3

4 Senioři komunikují : naše občanské sdruţení bylo realizátorem 3 výukových kurzů v rámci výše uvedeného projektu Nadačního fondu manţelů Livie a Václava Klausových. Hlavními partnery Nadačního fondu při realizaci tohoto projektu byla Nadace České spořitelny a T-mobile Czech Republic, a.s. Místo a termíny konání jednotlivých kurzů: Místo konání kurzu: Termín: Zařízení: Ţatec Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, Masarykova 745 Litoměřice ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 Louny Centrum pro nezaměstnané, Pod nemocnicí 2380 Obsah kurzu: 6 x 2 hodiny výuky ovládání PC a pouţívání internetu 1 hodina výuky pouţívání platební karty 1 hodina výuky pouţívání mobilního telefonu Celková hodinová dotace jednoho kurzu činila 14 hodin. Výuka probíhala v odpoledních hodinách 2 vyučovací hodiny denně. Naše občanské sdruţení dále v rámci kurzu nabídlo: rozšíření výuky ovládání PC a pouţívání internetu o 8 hodin (kurz pokračoval v následujícím týdnu) hrazení cestovného pro seniory do místa výukového kurzu bezplatný přístup do počítačové učebny v rozsahu 20 hodin po ukončení kurzu s cílem upevnit nabyté znalosti získané v rámci výukového kurzu Kurz byl určen pro seniory důchodového věku (10-12 osob). Výstupy projektu: Výukové kurzy úspěšně absolvovalo 32 seniorů. 4

5 Projekt S úsměvem do školy byl realizován na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy rozhodnutí č o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 č.j /09-6 v rámci dotačního Programu na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, ţáků a studentů v roce 2009, čj / Projekt byl dále spolufinancován Komunitním plánem města Ţatce a OS VCP. Hlavní cíle projektu: - zvýšit předpoklad zapojení dětí ţijících v prostředí sociálního vyloučení či sociálním vyloučením ohroţených do hlavního vzdělávacího proudu - připravit dítě na vstup do základní či základní školy praktické, speciální a logopedické po všech jeho vývojových stránkách 10 dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí MŠ či přípravného ročku při Základní škole praktické, speciální a logopedické v Ţatci, které v září 2010 nastoupí povinnou školní docházku a jejich rodiče. Projekt probíhal od do Během projektu proběhly tyto aktivity: - Vstupní vyšetření: 20 hodin - Metoda dobrého startu: 50 hodin - Výuka pomocí počítačových programů: 20 hodin - Skupinová setkání s rodiči: 5 hodin - Hry dětí s rodiči: 10 hodin - Výstupní vyšetření: 20 hodin 5

6 Projekt Klub aktivních seniorů byl financován Komunitním plánem města Ţatce a OS VCP. Hlavní cíle projektu: Vybudovat základ univerzity třetího věku a zabezpečit její fungování. Hlavním cílem této instituce bude realizace vzdělávacích a společenských aktivit, o které mají senioři sami zájem. Především počítačové kurzy se zaměřením na práci s internetem (vyuţití počítače jako komunikačního nástroje a moţnosti vyhledávání informací), kurzy cizích jazyků (anglického a německého jazyka) a realizace různých tématických přednášek (z oblasti historie města, historie chmelařství, literatury, psychologie, zdravé výţivy, biologie, 1.pomoci ). Senioři ze Ţatce Projekt probíhal od dubna 2009 do prosince Během projektu proběhly tyto aktivity: - Slavnostní zápis: typy dlouhodobých kurzů: o Anglický jazyk 15 osob o Německý jazyk 12 osob o Výpočetní technika sk.a 12 osob o Výpočetní technika sk.b 10 osob - Přednášky pro seniory: o Psychologie pro seniory o Mezilidské vztahy o 1. pomoc I.část o Zajímavá místa Ústeckého kraje o 1. pomoc II.část Závěrečné setkání:

7 V září 2006 jsme obnovili akreditaci Asistentka moderní firmy pod názvem Technickoadministrativní pracovník, ţádosti byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy č.j /06-20/633. V roce 2009 jsme realizovali tyto kurzy: 15. kurz Louny účastníků Ve spolupráci s Úřady práce v Lounech a Litoměřicích jsme realizovali rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané i zaměstnané akreditované MPSV ČR Pracovník v sociálních službách (č.j.2007/ , č.2007/403-pk): 5. kurz Louny účastníků 6. kurz Louny účastníků 7. kurz Litoměřice účastníků 8. kurz Louny účastníků 9. kurz Litoměřice účastníků 10. kurz Krabčice účastníků Ve spolupráci s Úřady práce v Lounech a Litoměřicích jsme realizovali rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané i zaměstnané akreditované MPSV ČR Pracovník v sociálních službách se zaměřením na výchovnou nepedagogickou činnost (č.j.: 2007/ , č.2007/405-pk): 3. kurz Louny účastníků Ve spolupráci s Úřadem práce v Lounech jsme realizovali rekvalifikační kurz pro nezaměstnané akreditované MPSV ČR Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči (č.j.: 2007/ , č.2007/403-pk): 1. kurz Louny účastníků Ve spolupráci s Úřadem práce v Lounech jsme realizovali rekvalifikační kurz pro absolventy středních škol pod názvem Nespecifický rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (č.j /08-24/1028): 1. kurz Louny účastníků Ve spolupráci s Nemocnicí Ţatec byly realizovány 2 kurzy akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR Všeobecný sanitář (č.j.: MZDR 48725/2006): 5.kurz Ţatec účastníků 6.kurz Ţatec účastníků Nově akreditované rekvalifikační kurzy: MŠMT č.j /09-24/977 Asistent/ka MŠMT č.j /09-24/741 Technicko-administrativní pracovník MŠMT č.j /09-24/552 Hospodyně MŠMT č.j. 5165/09-24/238 Pečovatel/ka o děti ve věku od 3 do 15 let MŠMT č.j /08-24/1028 Nespecifický rekvalifikační kurz MPSV č.j. 2009/ /2 Povolení ke zprostředkování zaměstnání Práce s veřejností O naši práci pro občany zdejšího regionu podáváme informace v místních médiích Severočeský deník, týdeník Ţatecké noviny, Hlas, Press, místní kabelová televize, Litoměřický deník. Vyuţili jsme spolupráce s Úřady práce v Lounech, Ţatci a Podbořanech a jejich vývěsních míst. Dále vyuţíváme vývěsní místa poliklinik, mateřských školek, úřadů Správ sociálního zabezpečení. Máme zaloţenou vlastní webovou stránku, kde aktuálně informujeme o probíhajících akcích našeho sdruţení. 7

8 Informace o členské základně Členská základna měla ke dni členů. Výbor pracuje ve složení PhDr. Zdenka Baranniková Mgr. Eva Kapicová Ing. Ernest Illés Mgr. Blanka Hodanová Ing. Lucie Kořánová předseda sdruţení 1. místopředseda sdruţení 2. místopředseda sdruţení zaměstnanec na plný úvazek finanční manaţer Poděkování Evropskému sociálnímu fondu Nadaci Livie a Václava Klausových Úřadu práce v Lounech, Ţatci, Podbořanech Úřadu práce v Litoměřicích Nemocnici Ţatec, o.p.s. Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR Nadaci rozvoje občanské společnosti firmě SELLI s.r.o. Ţatec Základní škole v Litoměřicích, Havlíčkova 32. PhDr. Zdeňka Baranniková Předsedkyně OS VCP 8

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 2 0 1 3 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se touto zprávou spolu s vámi ohlédla do minulého období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

O R F E U S. Výroční zpráva

O R F E U S. Výroční zpráva O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2006 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ 169 00,IČO 70893721, č.ú: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob: 602

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více