Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Tomáš Studýnka 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

2 Poděkování: Rád bych touto cestou poděkoval vedoucí mé bakalářské práce, paní JUDr. Janě Zachovalové, Ph.D., za odborné vedení, cenné připomínky a rady, které mi při vypracování bakalářské práce poskytovala.

3 Obsah Úvod... 3 I. Úvod do sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení jako právní odvětví Předmět práva sociálního zabezpečení Systém práva sociálního zabezpečení Základní pilíře sociálního zabezpečení Jednotlivé systémové součásti práva sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc II. Sociální události Sociální události související se zdravotním stavem Dočasná pracovní neschopnost Invalidita Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Jiné sociální události Nezaopatřenost dítěte Nedostatečný příjem (hmotná nouze) Těhotenství a mateřství Dosažení určitého věku Smrt III. Dávky a služby sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Zdravotní pojištění Nemocenské pojištění Nemocenské Ošetřovné Důchodové pojištění Plný invalidní důchod Částečný invalidní důchod Státní sociální podpora

4 5. Sociální pomoc Dávky a služby dle zákona č. 100/1988 Sb Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek Příspěvek na úpravu bytu Příspěvky na zakoupení a celkovou opravu motorového vozidla a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany Bezúročné půjčky Dávky a služby dle zákona č. 108/2006 Sb Příspěvek na péči Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Stručné zhodnocení současné právní úpravy Závěr Resumé Seznam použité literatury a pramenů

5 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolil téma Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem, neboť péči o zdraví považuji za velmi důležitou součást nejen samotného sociálního zabezpečení, ale rovněž i za důležitou součást sociálního státu a společnosti samotné. Skutečnost, že jednotlivec bude v průběhu svého života potřebovat sociální péči v jakékoliv podobě, patří mezi obecná životní rizika. Člověk se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude následkem svého nepříznivého zdravotního stavu potřebovat finanční nebo fyzickou pomoc. Tento nepříznivý zdravotní stav může nastat ve všech obdobích lidského života: v dětském věku (např. různé vrozené vady), ve středním věku (např. nemoci či úrazy), a samozřejmě ve vyšším a vysokém věku. Pokud se jedinec dostane do takovéto životní situace, není negativními následky postižen nejen on, ale tyto následky se mohou dotýkat například i jeho rodiny a jiných blízkých osob. Je proto v zájmu celé společnosti zajišťovat odpovídající ochranu, podporu a obnovu zdraví obyvatelstva, neboť zachování zdraví je jednou ze základních lidských existenčních potřeb. Při zpracování této bakalářská práce jsem vycházel z právních předpisů platných a účinných ke dni

6 I. Úvod do sociálního zabezpečení V současné době je pojem sociální zabezpečení definován různě. Nejobecněji je vymezován jako souhrn institucí, zařízení a opatření, která směřují k prevenci, zmírňování nebo odstraňování následků sociálních událostí. 1 Specifičtěji jej lze definovat jako soubor právních norem, institutů, institucí a vztahů, jejichž účelem je předcházet možným sociálním rizikům, odstraňovat nepříznivé následky, které vzniknou jedincům v důsledku stanovených sociálních událostí, a vytvářet tak příznivé podmínky pro všestranný sociální rozvoj člověka. 2 Sociální zabezpečení je také možno charakterizovat jako souhrn právních, finančních a organizačních nástrojů a opatření, jejichž cílem je kompenzovat nepříznivé finanční a sociální důsledky různých životních okolností a událostí ohrožujících uznaná sociální práva. 3 Z institucionálního hlediska je tedy pojem sociálního zabezpečení souhrnným označením všech sociálních institucí, které občanům poskytují věcná a peněžní plnění, služby a azyl, nebo sociální ochranu a poradenství, určených k uspokojení jejich potřeb plynoucích z právem a společností uznaných sociálních událostí. 1. Právo sociálního zabezpečení jako právní odvětví Právo sociálního zabezpečení tvoří relativně samostatné odvětví českého právního řádu. Samostatnost práva sociálního zabezpečení lze odvodit od jeho předmětu, metody právní úpravy a zájmem společnosti a státu na jeho uzákonění. Právo sociálního zabezpečení je nedílnou součástí celého právního řádu a navazuje na další právní odvětví. V minulosti však bylo toto odvětví považováno spíše za součást pracovního a správního práva. Právo sociálního zabezpečení lze vymezit jako souhrn právních norem, které upravují chování subjektů ve společenských vztazích vznikajících při poskytování hmotného zabezpečení či jiné pomoci fyzickým osobám, které v důsledku právem akceptovaných sociálních událostí takové plnění či pomoc potřebují. 4 V literatuře se však vyskytují i jiné definice, jako např.: Právo sociálního zabezpečení je soubor právních norem, který upravuje povinnost občanů zabezpečit se pro budoucnost a způsoby přerozdělování mezi lidmi 1 Spirit, M. a kol. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1999, s Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2005, s Krebs, V. Sociální politika. 4. vydání. Praha: ASPI, 2007, s Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2005, s

7 pro krytí jejich státem uznaných sociálních potřeb. Jsou to pravidla pro povinnou i dobrovolnou sociální solidaritu mezi občany, projevovanou jak v sociálním prostoru, tak v sociálním čase. 5 Právo sociálního zabezpečení je významným nástrojem státní sociální politiky sloužícím k realizaci sociálních práv lidí. 1.1 Předmět práva sociálního zabezpečení Předmětem právní úpravy práva sociálního zabezpečení je úprava společenských a právních vztahů vznikajících při sociálním zabezpečení a při realizaci sociální politiky. Jedná se tedy o soubor práv a povinností, jenž je aplikován na společenské vztahy, které vznikají při realizaci jednotlivých systémů sociálního zabezpečení. Mezi hlavní okruhy vztahů, které právo sociálního zabezpečení upravuje, lze zařadit: - vztahy vznikající při poskytování zdravotní péče plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění, - vztahy vznikající při zabezpečení v dočasné pracovní neschopnosti, - vztahy vznikající při zabezpečení v dlouhodobé a trvalé pracovní neschopnosti, - vztahy vznikající při zabezpečení těhotných žen, matek a novorozenců, - vztahy vznikající při zabezpečení výchovy a výživy dětí v rodině, - vztahy vznikající při zabezpečení ve stáří, - vztahy vznikající při zabezpečení při ztrátě živitele, - vztahy vznikající při zabezpečení sociálně potřebných občanů, - vztahy vznikající při zabezpečení v nezaměstnanosti, - vztahy vznikající při zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Právo sociálního zabezpečení při úpravě těchto vztahů určuje okruh oprávněných a povinných subjektů, vymezuje jejich vzájemná práva a povinnosti. 5 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s

8 2. Systém práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení lze v souladu s obecnou teorií práva označit za jednotný, ale vnitřně diferencovaný celek. Vnitřní členění vychází zejména z členění právem upravovaných sociálních událostí a z charakteristiky norem, jenž je upravují. 2.1 Základní pilíře sociálního zabezpečení V současné době se sociální zabezpečení v závislosti na převažujícím způsobu financování, typu sociálních událostí a s nimi spojených dávek, charakteru účasti osob v daném systému a jiných aspektů člení zpravidla na sociální pojištění, státní sociální podporu a sociální pomoc. Pro systém sociálního pojištění je charakteristická povinná účast a přesné vymezení okruhu osob, na které se toto pojištění vztahuje. Striktně jsou také vymezeny sociální události, druhy dávek, podmínky vzniku práva na dávku a její výše. Obecně lze říci, že sociální pojištění řeší takové sociální situace, na jejichž budoucí dopady se lze dopředu připravit odložením části finančních prostředků vyhrazených k přiměřenému řešení budoucí sociální situace. Tyto situace mohou mít jak krátkodobý charakter (např. dočasná pracovní neschopnost, těhotenství, mateřství), tak i dlouhodobý charakter (stáří, invalidita, ovdovění). Dávky poskytované v rámci sociálního pojištění se zpravidla člení na peněžité (finanční) a věcné. Pojištění je převážně financováno z příspěvků pojištěných osob, zaměstnavatelů a státu a většinou taktéž existuje vazba mezi výší pojistného a výší dávky. Sociální pojištění zpravidla zahrnuje pojištění v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění a úrazové pojištění. Státní sociální podpora (někdy též nazývaná státní sociální zaopatření) řeší situace, jež stát a společnost obecně uzná za potřebné. Tato podpora je většinou charakterizována jako státní dávka financovaná ze státního rozpočtu a je určena například na podporu rodin s dětmi, k sociální prevenci apod. Pro čerpání plnění není nutné, aby byl jedinec účasten pojistného systému nebo aby do systému finančně přispíval sociální podpora se uplatňuje v přímé návaznosti na právem a společností uznanou sociální událost. 6

9 Státní sociální podpora je výrazem sociální solidarity, a slouží k zabránění propadu určitých skupin obyvatel do chudoby. Posledním základním pilířem sociálního zabezpečení je sociální pomoc. Jedná se o systém, jež je určen pro řešení hmotné a sociální nouze v případě, kdy se občan dostal do situace, kdy není v jeho silách zaopatřit sebe a svou rodinu. Sociální pomoc je realizována prostřednictvím systému dávek a služeb a je obvykle financována ze státního rozpočtu, ale i z prostředků dobrovolných organizací a nadací. 3. Jednotlivé systémové součásti práva sociálního zabezpečení Mezi základní systémové součásti právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice patří: zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc. 3.1 Zdravotní pojištění Podstatnou součástí systému sociálního zabezpečení a systému českého zdravotnictví je veřejné zdravotní pojištění. Jedná se o pojištění všeobecné a povinné, jehož účelem je zabezpečení financování zdravotní péče poskytované oprávněným osobám. Všeobecnost zdravotního pojištění znamená, že se nejedná o systém pojištění určený pouze pro určité skupiny fyzických osob, ale že účastníky tohoto pojistného systému jsou všechny fyzické osoby, které se trvale zdržují na území státu. 6 Povinnost zdravotního pojištění pak vyjadřuje tu skutečnost, že účast v pojistném systému vzniká ze zákona (princip obligatornosti pojišťovacího systému), zároveň se ale též uplatňuje zásada svobodné volby, jež je například vyjádřena v možnosti fyzické osoby zvolit si zdravotní pojišťovnu, u které bude zdravotně pojištěna. 7 Finanční prostředky plynoucí ze systému zdravotního pojištění jsou používány k úhradě zdravotní péče, jež byla poskytnuta pojištěncům za účelem zachovat nebo zlepšit jejich zdravotní stav. Vzhledem k sociálním a ekonomickým možnostem však není cílem 6 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2005, s Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 11, odst. 1. 7

10 veřejného zdravotního pojištění zajišťovat úhradu veškerých zdravotních úkonů. Při zdravotních úkonech, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, má ale fyzická osoba možnost využít doplňkových forem dobrovolného smluvního pojištění či připojištění. Základními prameny právní úpravy zdravotního pojištění v České republice jsou zejména tyto normativní právní akty: - zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů. Právní úprava zdravotního pojištění vymezuje mimo jiné okruh oprávněných subjektů, kterým je poskytována zdravotní péče hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění, definuje podmínky, jejichž splnění je nutné pro její poskytnutí a vymezuje též okruh zdravotní péče, která je plně či částečně hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo která naopak hrazena není. 3.2 Nemocenské pojištění Nemocenské pojištění je jednou z významných složek sociálního zabezpečení, která slouží k finančnímu zabezpečení pracovně činných osob v případě vzniku sociálních událostí, jako je například dočasná pracovní neschopnost, těhotenství nebo mateřství. Vzhledem k tomu, že toto pojištění zabezpečuje především ekonomicky činné občany, má velmi úzké vazby na pracovněprávní vztahy. Dávky poskytované osobám pojištěným v rámci nemocenského pojištění se nejčastěji třídí dle sociálních událostí na: - dávky poskytované v nemoci, 8

11 o nemocenské - 23 až 31 zákona č. 187/2006 Sb., o ošetřovné - 39 až 41, - dávky poskytované v těhotenství a mateřství, o peněžitá pomoc v mateřství - 32 až 38, o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - 42 až 44. Dávky nemocenského pojištění patří mezi dávky peněžité, opakující se a obligatorní. Základním pramenem právní úpravy nemocenského pojištění v České republice jsou zejména tyto normativní právní akty: - zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších právních předpisů, a - zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů. 3.3 Důchodové pojištění Mezi nejdůležitější součásti sociální politiky patří zabezpečení občanů důchody ve stáří, při invaliditě a při jiných, právem a společností uznaných sociálních událostech. Účelem důchodového pojištění je dlouhodobé poskytování peněžních dávek občanům, u kterých následkem dlouhodobé sociální události dochází ke ztrátě zdroje obživy (příjmu), popř. ke ztrátě schopnosti si takovýto zdroj opatřit. Systém důchodového pojištění může být charakterizován jako všeobecný, jednotný a povinný. Všeobecnost důchodového pojištění spočívá v zahrnutí veškerého obyvatelstva, které je ekonomicky aktivní a nebo se nachází ve věku ekonomické aktivity, a u kterého nastaly právem uznané sociální události, kvůli nimž nemůže tuto ekonomickou aktivitu dlouhodobě vykonávat. Jednotnost důchodového pojištění vyjadřuje skutečnost, že pro jednotlivé skupiny pojištěnců platí jednotné zásady pro nároky na důchody a jejich výpočet. Povinnost důchodového pojištění pak znamená, že účast oprávněných osob v systému vzniká na základě zákonem stanovených právních skutečností, a to nezávisle 9

12 na vůli těchto osob. Občan se tak například nemůže odhlásit z důchodového pojištění a přestat platit pojistné, a to i za předpokladu, že by byl sám schopen dostatečně se zajistit na stáří. Naopak, jisté kategorie osob se mohou sami dobrovolně přihlásit k účasti na důchodovém pojištění. 8 V systému důchodového pojištění se taktéž projevuje mj. zásada solidarity. V rámci zabezpečení dlouhodobými dávkami plynoucími ze systému důchodového pojištění jsou řešeny především následující sociální situace: stáří (starobní důchod), invalidita (plný a částečný invalidní důchod), ovdovění (vdovský a vdovecký důchod) a osiření (sirotčí důchod). Základním pramenem právní úpravy důchodového pojištění v České republice jsou zejména tyto normativní právní akty: - zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a dalších změnách, ve znění pozdějších právních předpisů - vyhláška 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů. 3.4 Státní sociální podpora Státní sociální podpora je systém státních dávek určených především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Poskytováním státní sociální podpory se stát podílí na uhrazování nákladů na výživu a ostatních základních osobních potřeb dětí a rodin, ale rovněž kryje náklady i při některých dalších sociálních událostech, u kterých je jejich poskytnutí z hlediska ekonomického a sociálního důvodné. Některé dávky státní sociální podpory jsou poskytovány v závislosti na výši příjmu, jiné jsou naopak poskytovány bez ohledu na výši příjmu. Všechny dávky státní sociální podpory mají obligatorní charakter. 8 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 2, odst

13 Koncepce systému dávek státní sociální podpory vychází především z následujících tezí: 9 - životní úroveň občanů a rodin i nadále vychází především z pracovních příjmů, - sociální přerozdělování má usměrňovat rozdíly v příjmech tak, aby dávky státní sociální podpory nebyly pouhou náhradou rodinných příjmů, ale aby pomáhaly řešit státem uznané sociální situace na společensky uznané úrovni, přičemž poskytování těchto dávek nesmí být demotivující ve vztahu k práci a zároveň se musí dbát na to, aby se snížila závislost rodin jen na sociálních příjmech, - musí být dodržováno hledisko hospodárnosti, účelnosti a v určitých stanovených případech i adresnosti. Základním pramenem právní úpravy státní sociální podpory v České republice jsou zejména tyto normativní právní akty: - zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších právních předpisů, - vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění pozdějších právních předpisů, - vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, vymezuje v 2 v návaznosti na závislosti na výši příjmu následující druhy dávek státní sociální podpory: - dávky závisející na výši příjmu, o přídavek na dítě, o sociální příplatek, o příspěvek na bydlení, - ostatní dávky, o rodičovský příspěvek, o dávky pěstounské péče, 9 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s

14 o porodné, o pohřebné. 3.5 Sociální pomoc Sociální pomoc, někdy též nazývaná sociální péče, poskytuje oprávněným osobám pomoc k zajištění základních životních podmínek. Tato pomoc je realizovaná prostřednictvím různých dávek a prostřednictvím sociálních služeb. Výchozí sociální událostí sociální pomoci je nedostatek příjmu způsobený nepříznivou sociální situací, ke které dochází následkem neschopnosti jedince zabezpečit výdělečnou činností sebe a osoby na něm závislé. Pro sociální pomoc je typická vysoká míra sociální solidarity, individualizace a rovněž subsidiární povaha. Základním pramenem právní úpravy sociální pomoci v České republice jsou zejména tyto normativní právní akty: - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších právních předpisů, - vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších právních předpisů, - vyhláška č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů. Dávky poskytované v rámci sociální pomoci lze členit dle svého zaměření na: - dávky na ochranu proti chudobě a sociálnímu vyloučení, o příspěvek na živobytí, 12

15 o doplatek na bydlení, o mimořádnou okamžitou pomoc, - péči o občany těžce zdravotně postižené, o příspěvek na úpravu bytu, o příspěvek na individuální dopravu, o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla, o příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla, o příspěvek na provoz motorového vozidla, o příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, o mimořádné výhody pro občany se zdravotním postižením, o jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, o poskytnutí bezúročné půjčky, - péči o osoby při sociální potřebnosti, o příspěvek na péči. Mezi služby poskytované oprávněným osobám lze zařadit například: sociální poradenství, sociálně zdravotní služby, sociální rehabilitaci, osobní asistenci, pečovatelské služby, podporované bydlení, odlehčovací služby, azylové domy, chráněné bydlení, kontaktní centra, nízkoprahová centra či různé terénní programy. 13

16 II. Sociální události Sociální události jsou v soudobé právní úpravě sociálního zabezpečení chápány jako právní kategorie, jejichž vymezení v právní normě obsahuje právní kritéria, která definují určitou životní situaci a stanoví její příčinnou souvislost s vyvolanými následky, jež jsou právně významné. Samotný pojem sociální události je často definován jako nepříznivé životní situace, při kterých náleží nebo může být poskytnuta některá z dávek nebo služeb sociálního zabezpečení. 10 Lze se však setkat i se širším vymezením, jež definuje sociální události jako sociální právem akceptované životní situace, které mají pro člověka a jeho rodinu nepříznivé ekonomické dopady, a na jejichž řešení má společnost zájem. Sociální události je možno členit například podle: - návaznosti na jednotlivé subsystémy práva sociálního zabezpečení, - předvídatelnosti na předvídatelné a nepředvídatelné, - vztahu osoby u níž tato událost nastala na přímé a nepřímé, - vzniku na biologické a společenské, - hlediska dokazování na prokazované a předpokládané (presumované). Dále je rovněž možné sociální události třídit na události, které jsou závažnými sociálními riziky, na události, které nejsou sociálními riziky, ale mají nepříznivé dopady, na události, které mohou nastat, ale nemusí, na události, u kterých je jisté že nastanou, ale neví se kdy a konečně na události, které by měly nastat, ale není jisté zda opravdu nastanou. Pro potřeby této bakalářské práce jsem zvolil klasifikaci sociálních událostí na ty, které souvisejí se zdravotním stavem a na události, které se zdravotním stavem nesouvisejí (jiné události). 1. Sociální události související se zdravotním stavem Mezi sociální události, které souvisejí se zdravotním stavem, lze zařadit zejména: dočasnou pracovní neschopnost, invaliditu a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. 10 Gregorová, Z. Galvas, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2005, s

17 1.1 Dočasná pracovní neschopnost Dočasná pracovní neschopnost je chápána jako taková sociální událost, kdy fyzické osobě poklesla vlivem (dočasného) nepříznivého zdravotního stavu schopnost soustavné výdělečné činnosti. Ztráta této pracovní schopnosti se následně projevuje ve ztrátě na výdělku, což má v sociální oblasti dopad zejména na životní úroveň a zajištění samotných základních životních potřeb. Cílem sociální společnosti pak je předcházet nebezpečí vzniku těchto sociálních dopadů a poskytnout subjektům, které se bez vlastního zavinění dostaly do stavu této (krátkodobé) pracovní neschopnosti, určité finanční zabezpečení. Pracovní neschopnost je označována jako dočasná, lze-li důvodně očekávat, že tato neschopnost bude mít krátkodobou povahu, a že se postižené osobě v dohledné době pracovní schopnost opět obnoví. Dočasnou pracovní neschopností je tak obvykle označován nepříznivý zdravotní stav, u kterého se předpokládá, že nebude trvat dobu delší než jeden rok. Souhrnně lze dočasnou pracovní neschopnost charakterizovat jako pracovní neschopnost pojištěného občana, která byla způsobena nemocí nebo úrazem, je pouze dočasná, brání občanovi ve výkonu jeho dosavadní práce a je uznána rozhodnutím příslušeného lékaře. 11 Mezi hlavní znaky dočasné pracovní neschopnosti tedy patří: - existence pojistného vztahu (v rámci nemocenského pojištění), - existence nemoci, úrazu nebo karantény, - dočasné omezení schopnosti výkonu (dosavadní) práce, - příčinná souvislost mezi nemocí (nebo úrazem) a dočasným omezením pracovní schopnosti, - ověření těchto podmínek příslušným orgánem. V současné právní úpravě je dočasná pracovní neschopnost upravena v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, konkrétně v hlavě II. ( 55 až 65) a hlavě III. ( 66) části třetí. 11 Gregorová, Z. Galvas, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2005, s

18 1.2 Invalidita Invaliditou (dlouhodobou pracovní neschopností) se většinou rozumí situace, kdy fyzické osobě značně poklesla vlivem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopnost soustavné výdělečné činnosti. Jedná se tedy o částečnou nebo plnou pracovní neschopnost zapříčiněnou nepříznivým zdravotním stavem s dlouhodobým trváním, která postižené osobě způsobuje závažné sociálně ekonomické důsledky. Invalidita (upravená v rámci důchodového pojištění) nepřímo navazuje na dočasnou pracovní neschopnost (upravenou v rámci nemocenského pojištění), s tím rozdílem, že dočasná pracovní neschopnost je chápána jako pracovní neschopnost krátkodobá, tj. se předpokládá, že nepříznivý zdravotní stav v blízké době pomine a osoba opět získá pracovní schopnost, zatím co invalidita je definována jako pracovní neschopnost dlouhodobá, tj. se předpokládá, že nepříznivý zdravotní stav bude dle poznatků lékařské vědy trvat dobu delší než jeden rok. 12 V rámci teorie sociálního zabezpečení se vychází ze tří základních koncepčních modelů invalidity, a to z: 13 - koncepce invalidity fyzické, která vychází z hlediska fyziologicko-funkčního, a zaměřuje se na stupeň zdravotního poškození vyjádřeného procenty, přičemž se nepřihlíží k ekonomickým a profesionálním důsledkům, - koncepce invalidity profesionální (stavovské), která se zaměřuje na dopad nepříznivého zdravotního stavu na možnost výkonu povolání nebo práce v určitém oboru, - koncepce invalidity všeobecné, která vychází z příčinné souvislosti mezi změnou zdravotního stavu a nemožnosti postižené osoby vykonávat za obvyklých podmínek jakékoliv soustavné zaměstnání. Fyzická osoba je dle 39 odst. 1. zák. č. 155/1995 Sb. plně invalidní, jestliže poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 66%, nebo jestliže je tato osoba schopna soustavné výdělečné činnosti pouze za zcela mimořádných podmínek. Částečná invalidita pak dle výše zmíněného zákona nastává za situace, kdy poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti o nejméně 33%, nebo pokud 12 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, Ryba, J. a kol. Nad sociálním zabezpečením. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Orac, 2000, s

19 dochází kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu ke značnému ztížení obecných životních podmínek. 1.3 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je klíčový pojem, který tvoří nejen základ definic plné či částečné invalidity, ale je i součástí definic dalších pojmů. Obecně je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vymezen jako takový nepříznivý zdravotní stav, který má podle současných poznatků lékařské vědy trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti takto postižené osoby. Tento stav může být způsoben například závažnou chronickou nemocí nebo trvalou fyziologickou změnou (např. amputace končetin nebo vrozená fyzická či smyslová postižení). Negativním následkem těchto zdravotních poruch je tzv. handicap tj. pro jedince nepříznivá (sociální) situace, která omezuje nebo přímo znemožňuje plnění úloh, které jsou od jedince očekávány v souvislosti s věkem, pohlavím, sociálními a kulturními faktory. 14 Takovýto handicap má negativní následky jak pro příslušného jedince, tak i pro společnost (nároky na péči, ztráta produktivity). Handicap však není neměnného charakteru původně lehké zdravotní postižení může časem či vývojem jedince přejít v těžké postižení, a naopak následky těžkého postižení lze cílenou léčbou a rehabilitační péčí do jisté míry zmírnit. Za hlavní handicapy je na obecné úrovni považován: - handicap v ekonomické nezávislosti, - handicap ve fyzické nezávislosti, - handicap v orientaci, - handicap v pohyblivosti, - handicap v sociální integraci a - handicap v životních aktivitách Arnoldová, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení II. část Sociální péče. Praha: Karolinum, 2004, s Tamtéž, s. 15 a

20 2. Jiné sociální události Mezi jiné sociální události, tedy ty události, které přímo nesouvisí se zdravotním stavem, lze pro potřebu této práce zařadit zejména: nezaopatřenost dítěte, nedostatečný příjem (hmotnou nouzi), těhotenství a mateřství, dosažení určitého věku a smrt. 2.1 Nezaopatřenost dítěte Sociální událost nezaopatřenost dítěte je vymezena v 11 a násl. zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Nezaopatřené dítě je zde definováno jako dítě, do skončení povinné školní docházky, a poté, avšak maximálně do 26. roku věku, za podmínky, že se soustavně připravuje na budoucí povolání, 16 nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci či úrazu, nebo pokud je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Jako nezaopatřené dítě je však považováno i dítě po skončení povinné školní docházky do 18-ti let věku, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. 17 Tato sociální událost vyjadřuje skutečnost, že nezaopatřené dítě samo nezískává prostředky k vlastní obživě, neboť svou aktivitu věnuje k přípravě na budoucí povolání (povinná školní docházka, studium na střední, resp. vysoké škole), a tím rovněž dochází ke zvýšení nákladů u osob, jež jsou povinny toto dítě vyživovat. Tato situace má pouze dočasný charakter, a z hlediska fungování systému a společnosti je účelné, aby po tuto dobu bylo nezaopatřené dítě zabezpečeno pomocí ostatních účastníků systému. Obvykle je nutné, aby ke vzniku nároku na dávku, jenž se váže k nezaopatřenému dítěti, nastala kromě sociální události nezaopatřenosti dítěte ještě jiná, další sociální událost. Tak například nezaopatřené dítě má nárok na přídavek na dítě pouze za předpokladu, že příjem v rodině nedosahuje výše požadované zákonem Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 12 až Tamtéž, 11, odst Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Nárokové náhodné dávky

Nárokové náhodné dávky Milé maminky, tatínkové a děti, Připravili jsme pro vás seznam různých dávek, příspěvků a míst, kam se můžete obrátit, pokud jste se ocitly v tíživé finanční situaci. Vytvořme úplný seznam společně! Pokud

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část Správa sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění druhá část Ostatní dávky nemocenského pojištění ošetřovné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Ošetřovné základní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

25. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

25. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje systém nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi, poskytování sociálních služeb (včetně příspěvku na péči) a další dávkové

Více

29 (Výše nemocenského za kalendářní den)

29 (Výše nemocenského za kalendářní den) 29 Dávky Díl 3 Výše nemocenského 29 (Výše nemocenského za kalendářní den) Výše nemocenského za kalendářní den činí a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné b) 66 % denního

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nemocenské pojištění v roce 2010 Obsah: Úvod Úvod Obecné informace Účast na nemocenském pojištění Dávkový systém nemocenského pojištění Výpočet dávek nemocenského pojištění Uplatnění nároku na dávku nemocenského

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4560 Sbírka zákonů č. 306 / 2008 306 ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

SOCIÁLNÍ PRÁVO. kombinované studium

SOCIÁLNÍ PRÁVO. kombinované studium S O C I Á L N Í P R Á V O FSS MU BRNO Zpracovala: JUDr. Iva Kernová Brno 2004 SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. Cíl: Uvést studenty hlouběji

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory)

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právní skutečnosti, sociální události Právní vztahy v sociálním zabezpečení Odpovědnost v sociálním zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Právní skutečnosti

Více

306/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008,

306/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008, 306/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje nemocenské

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více