Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Tomáš Studýnka 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

2 Poděkování: Rád bych touto cestou poděkoval vedoucí mé bakalářské práce, paní JUDr. Janě Zachovalové, Ph.D., za odborné vedení, cenné připomínky a rady, které mi při vypracování bakalářské práce poskytovala.

3 Obsah Úvod... 3 I. Úvod do sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení jako právní odvětví Předmět práva sociálního zabezpečení Systém práva sociálního zabezpečení Základní pilíře sociálního zabezpečení Jednotlivé systémové součásti práva sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc II. Sociální události Sociální události související se zdravotním stavem Dočasná pracovní neschopnost Invalidita Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Jiné sociální události Nezaopatřenost dítěte Nedostatečný příjem (hmotná nouze) Těhotenství a mateřství Dosažení určitého věku Smrt III. Dávky a služby sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Zdravotní pojištění Nemocenské pojištění Nemocenské Ošetřovné Důchodové pojištění Plný invalidní důchod Částečný invalidní důchod Státní sociální podpora

4 5. Sociální pomoc Dávky a služby dle zákona č. 100/1988 Sb Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek Příspěvek na úpravu bytu Příspěvky na zakoupení a celkovou opravu motorového vozidla a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany Bezúročné půjčky Dávky a služby dle zákona č. 108/2006 Sb Příspěvek na péči Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Stručné zhodnocení současné právní úpravy Závěr Resumé Seznam použité literatury a pramenů

5 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolil téma Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem, neboť péči o zdraví považuji za velmi důležitou součást nejen samotného sociálního zabezpečení, ale rovněž i za důležitou součást sociálního státu a společnosti samotné. Skutečnost, že jednotlivec bude v průběhu svého života potřebovat sociální péči v jakékoliv podobě, patří mezi obecná životní rizika. Člověk se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude následkem svého nepříznivého zdravotního stavu potřebovat finanční nebo fyzickou pomoc. Tento nepříznivý zdravotní stav může nastat ve všech obdobích lidského života: v dětském věku (např. různé vrozené vady), ve středním věku (např. nemoci či úrazy), a samozřejmě ve vyšším a vysokém věku. Pokud se jedinec dostane do takovéto životní situace, není negativními následky postižen nejen on, ale tyto následky se mohou dotýkat například i jeho rodiny a jiných blízkých osob. Je proto v zájmu celé společnosti zajišťovat odpovídající ochranu, podporu a obnovu zdraví obyvatelstva, neboť zachování zdraví je jednou ze základních lidských existenčních potřeb. Při zpracování této bakalářská práce jsem vycházel z právních předpisů platných a účinných ke dni

6 I. Úvod do sociálního zabezpečení V současné době je pojem sociální zabezpečení definován různě. Nejobecněji je vymezován jako souhrn institucí, zařízení a opatření, která směřují k prevenci, zmírňování nebo odstraňování následků sociálních událostí. 1 Specifičtěji jej lze definovat jako soubor právních norem, institutů, institucí a vztahů, jejichž účelem je předcházet možným sociálním rizikům, odstraňovat nepříznivé následky, které vzniknou jedincům v důsledku stanovených sociálních událostí, a vytvářet tak příznivé podmínky pro všestranný sociální rozvoj člověka. 2 Sociální zabezpečení je také možno charakterizovat jako souhrn právních, finančních a organizačních nástrojů a opatření, jejichž cílem je kompenzovat nepříznivé finanční a sociální důsledky různých životních okolností a událostí ohrožujících uznaná sociální práva. 3 Z institucionálního hlediska je tedy pojem sociálního zabezpečení souhrnným označením všech sociálních institucí, které občanům poskytují věcná a peněžní plnění, služby a azyl, nebo sociální ochranu a poradenství, určených k uspokojení jejich potřeb plynoucích z právem a společností uznaných sociálních událostí. 1. Právo sociálního zabezpečení jako právní odvětví Právo sociálního zabezpečení tvoří relativně samostatné odvětví českého právního řádu. Samostatnost práva sociálního zabezpečení lze odvodit od jeho předmětu, metody právní úpravy a zájmem společnosti a státu na jeho uzákonění. Právo sociálního zabezpečení je nedílnou součástí celého právního řádu a navazuje na další právní odvětví. V minulosti však bylo toto odvětví považováno spíše za součást pracovního a správního práva. Právo sociálního zabezpečení lze vymezit jako souhrn právních norem, které upravují chování subjektů ve společenských vztazích vznikajících při poskytování hmotného zabezpečení či jiné pomoci fyzickým osobám, které v důsledku právem akceptovaných sociálních událostí takové plnění či pomoc potřebují. 4 V literatuře se však vyskytují i jiné definice, jako např.: Právo sociálního zabezpečení je soubor právních norem, který upravuje povinnost občanů zabezpečit se pro budoucnost a způsoby přerozdělování mezi lidmi 1 Spirit, M. a kol. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1999, s Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2005, s Krebs, V. Sociální politika. 4. vydání. Praha: ASPI, 2007, s Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2005, s

7 pro krytí jejich státem uznaných sociálních potřeb. Jsou to pravidla pro povinnou i dobrovolnou sociální solidaritu mezi občany, projevovanou jak v sociálním prostoru, tak v sociálním čase. 5 Právo sociálního zabezpečení je významným nástrojem státní sociální politiky sloužícím k realizaci sociálních práv lidí. 1.1 Předmět práva sociálního zabezpečení Předmětem právní úpravy práva sociálního zabezpečení je úprava společenských a právních vztahů vznikajících při sociálním zabezpečení a při realizaci sociální politiky. Jedná se tedy o soubor práv a povinností, jenž je aplikován na společenské vztahy, které vznikají při realizaci jednotlivých systémů sociálního zabezpečení. Mezi hlavní okruhy vztahů, které právo sociálního zabezpečení upravuje, lze zařadit: - vztahy vznikající při poskytování zdravotní péče plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění, - vztahy vznikající při zabezpečení v dočasné pracovní neschopnosti, - vztahy vznikající při zabezpečení v dlouhodobé a trvalé pracovní neschopnosti, - vztahy vznikající při zabezpečení těhotných žen, matek a novorozenců, - vztahy vznikající při zabezpečení výchovy a výživy dětí v rodině, - vztahy vznikající při zabezpečení ve stáří, - vztahy vznikající při zabezpečení při ztrátě živitele, - vztahy vznikající při zabezpečení sociálně potřebných občanů, - vztahy vznikající při zabezpečení v nezaměstnanosti, - vztahy vznikající při zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Právo sociálního zabezpečení při úpravě těchto vztahů určuje okruh oprávněných a povinných subjektů, vymezuje jejich vzájemná práva a povinnosti. 5 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s

8 2. Systém práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení lze v souladu s obecnou teorií práva označit za jednotný, ale vnitřně diferencovaný celek. Vnitřní členění vychází zejména z členění právem upravovaných sociálních událostí a z charakteristiky norem, jenž je upravují. 2.1 Základní pilíře sociálního zabezpečení V současné době se sociální zabezpečení v závislosti na převažujícím způsobu financování, typu sociálních událostí a s nimi spojených dávek, charakteru účasti osob v daném systému a jiných aspektů člení zpravidla na sociální pojištění, státní sociální podporu a sociální pomoc. Pro systém sociálního pojištění je charakteristická povinná účast a přesné vymezení okruhu osob, na které se toto pojištění vztahuje. Striktně jsou také vymezeny sociální události, druhy dávek, podmínky vzniku práva na dávku a její výše. Obecně lze říci, že sociální pojištění řeší takové sociální situace, na jejichž budoucí dopady se lze dopředu připravit odložením části finančních prostředků vyhrazených k přiměřenému řešení budoucí sociální situace. Tyto situace mohou mít jak krátkodobý charakter (např. dočasná pracovní neschopnost, těhotenství, mateřství), tak i dlouhodobý charakter (stáří, invalidita, ovdovění). Dávky poskytované v rámci sociálního pojištění se zpravidla člení na peněžité (finanční) a věcné. Pojištění je převážně financováno z příspěvků pojištěných osob, zaměstnavatelů a státu a většinou taktéž existuje vazba mezi výší pojistného a výší dávky. Sociální pojištění zpravidla zahrnuje pojištění v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění a úrazové pojištění. Státní sociální podpora (někdy též nazývaná státní sociální zaopatření) řeší situace, jež stát a společnost obecně uzná za potřebné. Tato podpora je většinou charakterizována jako státní dávka financovaná ze státního rozpočtu a je určena například na podporu rodin s dětmi, k sociální prevenci apod. Pro čerpání plnění není nutné, aby byl jedinec účasten pojistného systému nebo aby do systému finančně přispíval sociální podpora se uplatňuje v přímé návaznosti na právem a společností uznanou sociální událost. 6

9 Státní sociální podpora je výrazem sociální solidarity, a slouží k zabránění propadu určitých skupin obyvatel do chudoby. Posledním základním pilířem sociálního zabezpečení je sociální pomoc. Jedná se o systém, jež je určen pro řešení hmotné a sociální nouze v případě, kdy se občan dostal do situace, kdy není v jeho silách zaopatřit sebe a svou rodinu. Sociální pomoc je realizována prostřednictvím systému dávek a služeb a je obvykle financována ze státního rozpočtu, ale i z prostředků dobrovolných organizací a nadací. 3. Jednotlivé systémové součásti práva sociálního zabezpečení Mezi základní systémové součásti právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice patří: zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc. 3.1 Zdravotní pojištění Podstatnou součástí systému sociálního zabezpečení a systému českého zdravotnictví je veřejné zdravotní pojištění. Jedná se o pojištění všeobecné a povinné, jehož účelem je zabezpečení financování zdravotní péče poskytované oprávněným osobám. Všeobecnost zdravotního pojištění znamená, že se nejedná o systém pojištění určený pouze pro určité skupiny fyzických osob, ale že účastníky tohoto pojistného systému jsou všechny fyzické osoby, které se trvale zdržují na území státu. 6 Povinnost zdravotního pojištění pak vyjadřuje tu skutečnost, že účast v pojistném systému vzniká ze zákona (princip obligatornosti pojišťovacího systému), zároveň se ale též uplatňuje zásada svobodné volby, jež je například vyjádřena v možnosti fyzické osoby zvolit si zdravotní pojišťovnu, u které bude zdravotně pojištěna. 7 Finanční prostředky plynoucí ze systému zdravotního pojištění jsou používány k úhradě zdravotní péče, jež byla poskytnuta pojištěncům za účelem zachovat nebo zlepšit jejich zdravotní stav. Vzhledem k sociálním a ekonomickým možnostem však není cílem 6 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2005, s Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 11, odst. 1. 7

10 veřejného zdravotního pojištění zajišťovat úhradu veškerých zdravotních úkonů. Při zdravotních úkonech, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, má ale fyzická osoba možnost využít doplňkových forem dobrovolného smluvního pojištění či připojištění. Základními prameny právní úpravy zdravotního pojištění v České republice jsou zejména tyto normativní právní akty: - zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů. Právní úprava zdravotního pojištění vymezuje mimo jiné okruh oprávněných subjektů, kterým je poskytována zdravotní péče hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění, definuje podmínky, jejichž splnění je nutné pro její poskytnutí a vymezuje též okruh zdravotní péče, která je plně či částečně hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo která naopak hrazena není. 3.2 Nemocenské pojištění Nemocenské pojištění je jednou z významných složek sociálního zabezpečení, která slouží k finančnímu zabezpečení pracovně činných osob v případě vzniku sociálních událostí, jako je například dočasná pracovní neschopnost, těhotenství nebo mateřství. Vzhledem k tomu, že toto pojištění zabezpečuje především ekonomicky činné občany, má velmi úzké vazby na pracovněprávní vztahy. Dávky poskytované osobám pojištěným v rámci nemocenského pojištění se nejčastěji třídí dle sociálních událostí na: - dávky poskytované v nemoci, 8

11 o nemocenské - 23 až 31 zákona č. 187/2006 Sb., o ošetřovné - 39 až 41, - dávky poskytované v těhotenství a mateřství, o peněžitá pomoc v mateřství - 32 až 38, o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - 42 až 44. Dávky nemocenského pojištění patří mezi dávky peněžité, opakující se a obligatorní. Základním pramenem právní úpravy nemocenského pojištění v České republice jsou zejména tyto normativní právní akty: - zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších právních předpisů, a - zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů. 3.3 Důchodové pojištění Mezi nejdůležitější součásti sociální politiky patří zabezpečení občanů důchody ve stáří, při invaliditě a při jiných, právem a společností uznaných sociálních událostech. Účelem důchodového pojištění je dlouhodobé poskytování peněžních dávek občanům, u kterých následkem dlouhodobé sociální události dochází ke ztrátě zdroje obživy (příjmu), popř. ke ztrátě schopnosti si takovýto zdroj opatřit. Systém důchodového pojištění může být charakterizován jako všeobecný, jednotný a povinný. Všeobecnost důchodového pojištění spočívá v zahrnutí veškerého obyvatelstva, které je ekonomicky aktivní a nebo se nachází ve věku ekonomické aktivity, a u kterého nastaly právem uznané sociální události, kvůli nimž nemůže tuto ekonomickou aktivitu dlouhodobě vykonávat. Jednotnost důchodového pojištění vyjadřuje skutečnost, že pro jednotlivé skupiny pojištěnců platí jednotné zásady pro nároky na důchody a jejich výpočet. Povinnost důchodového pojištění pak znamená, že účast oprávněných osob v systému vzniká na základě zákonem stanovených právních skutečností, a to nezávisle 9

12 na vůli těchto osob. Občan se tak například nemůže odhlásit z důchodového pojištění a přestat platit pojistné, a to i za předpokladu, že by byl sám schopen dostatečně se zajistit na stáří. Naopak, jisté kategorie osob se mohou sami dobrovolně přihlásit k účasti na důchodovém pojištění. 8 V systému důchodového pojištění se taktéž projevuje mj. zásada solidarity. V rámci zabezpečení dlouhodobými dávkami plynoucími ze systému důchodového pojištění jsou řešeny především následující sociální situace: stáří (starobní důchod), invalidita (plný a částečný invalidní důchod), ovdovění (vdovský a vdovecký důchod) a osiření (sirotčí důchod). Základním pramenem právní úpravy důchodového pojištění v České republice jsou zejména tyto normativní právní akty: - zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů, - zák. č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a dalších změnách, ve znění pozdějších právních předpisů - vyhláška 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů. 3.4 Státní sociální podpora Státní sociální podpora je systém státních dávek určených především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Poskytováním státní sociální podpory se stát podílí na uhrazování nákladů na výživu a ostatních základních osobních potřeb dětí a rodin, ale rovněž kryje náklady i při některých dalších sociálních událostech, u kterých je jejich poskytnutí z hlediska ekonomického a sociálního důvodné. Některé dávky státní sociální podpory jsou poskytovány v závislosti na výši příjmu, jiné jsou naopak poskytovány bez ohledu na výši příjmu. Všechny dávky státní sociální podpory mají obligatorní charakter. 8 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 2, odst

13 Koncepce systému dávek státní sociální podpory vychází především z následujících tezí: 9 - životní úroveň občanů a rodin i nadále vychází především z pracovních příjmů, - sociální přerozdělování má usměrňovat rozdíly v příjmech tak, aby dávky státní sociální podpory nebyly pouhou náhradou rodinných příjmů, ale aby pomáhaly řešit státem uznané sociální situace na společensky uznané úrovni, přičemž poskytování těchto dávek nesmí být demotivující ve vztahu k práci a zároveň se musí dbát na to, aby se snížila závislost rodin jen na sociálních příjmech, - musí být dodržováno hledisko hospodárnosti, účelnosti a v určitých stanovených případech i adresnosti. Základním pramenem právní úpravy státní sociální podpory v České republice jsou zejména tyto normativní právní akty: - zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších právních předpisů, - vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění pozdějších právních předpisů, - vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, vymezuje v 2 v návaznosti na závislosti na výši příjmu následující druhy dávek státní sociální podpory: - dávky závisející na výši příjmu, o přídavek na dítě, o sociální příplatek, o příspěvek na bydlení, - ostatní dávky, o rodičovský příspěvek, o dávky pěstounské péče, 9 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s

14 o porodné, o pohřebné. 3.5 Sociální pomoc Sociální pomoc, někdy též nazývaná sociální péče, poskytuje oprávněným osobám pomoc k zajištění základních životních podmínek. Tato pomoc je realizovaná prostřednictvím různých dávek a prostřednictvím sociálních služeb. Výchozí sociální událostí sociální pomoci je nedostatek příjmu způsobený nepříznivou sociální situací, ke které dochází následkem neschopnosti jedince zabezpečit výdělečnou činností sebe a osoby na něm závislé. Pro sociální pomoc je typická vysoká míra sociální solidarity, individualizace a rovněž subsidiární povaha. Základním pramenem právní úpravy sociální pomoci v České republice jsou zejména tyto normativní právní akty: - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších právních předpisů, - vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších právních předpisů, - vyhláška č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů. Dávky poskytované v rámci sociální pomoci lze členit dle svého zaměření na: - dávky na ochranu proti chudobě a sociálnímu vyloučení, o příspěvek na živobytí, 12

15 o doplatek na bydlení, o mimořádnou okamžitou pomoc, - péči o občany těžce zdravotně postižené, o příspěvek na úpravu bytu, o příspěvek na individuální dopravu, o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla, o příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla, o příspěvek na provoz motorového vozidla, o příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, o mimořádné výhody pro občany se zdravotním postižením, o jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, o poskytnutí bezúročné půjčky, - péči o osoby při sociální potřebnosti, o příspěvek na péči. Mezi služby poskytované oprávněným osobám lze zařadit například: sociální poradenství, sociálně zdravotní služby, sociální rehabilitaci, osobní asistenci, pečovatelské služby, podporované bydlení, odlehčovací služby, azylové domy, chráněné bydlení, kontaktní centra, nízkoprahová centra či různé terénní programy. 13

16 II. Sociální události Sociální události jsou v soudobé právní úpravě sociálního zabezpečení chápány jako právní kategorie, jejichž vymezení v právní normě obsahuje právní kritéria, která definují určitou životní situaci a stanoví její příčinnou souvislost s vyvolanými následky, jež jsou právně významné. Samotný pojem sociální události je často definován jako nepříznivé životní situace, při kterých náleží nebo může být poskytnuta některá z dávek nebo služeb sociálního zabezpečení. 10 Lze se však setkat i se širším vymezením, jež definuje sociální události jako sociální právem akceptované životní situace, které mají pro člověka a jeho rodinu nepříznivé ekonomické dopady, a na jejichž řešení má společnost zájem. Sociální události je možno členit například podle: - návaznosti na jednotlivé subsystémy práva sociálního zabezpečení, - předvídatelnosti na předvídatelné a nepředvídatelné, - vztahu osoby u níž tato událost nastala na přímé a nepřímé, - vzniku na biologické a společenské, - hlediska dokazování na prokazované a předpokládané (presumované). Dále je rovněž možné sociální události třídit na události, které jsou závažnými sociálními riziky, na události, které nejsou sociálními riziky, ale mají nepříznivé dopady, na události, které mohou nastat, ale nemusí, na události, u kterých je jisté že nastanou, ale neví se kdy a konečně na události, které by měly nastat, ale není jisté zda opravdu nastanou. Pro potřeby této bakalářské práce jsem zvolil klasifikaci sociálních událostí na ty, které souvisejí se zdravotním stavem a na události, které se zdravotním stavem nesouvisejí (jiné události). 1. Sociální události související se zdravotním stavem Mezi sociální události, které souvisejí se zdravotním stavem, lze zařadit zejména: dočasnou pracovní neschopnost, invaliditu a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. 10 Gregorová, Z. Galvas, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2005, s

17 1.1 Dočasná pracovní neschopnost Dočasná pracovní neschopnost je chápána jako taková sociální událost, kdy fyzické osobě poklesla vlivem (dočasného) nepříznivého zdravotního stavu schopnost soustavné výdělečné činnosti. Ztráta této pracovní schopnosti se následně projevuje ve ztrátě na výdělku, což má v sociální oblasti dopad zejména na životní úroveň a zajištění samotných základních životních potřeb. Cílem sociální společnosti pak je předcházet nebezpečí vzniku těchto sociálních dopadů a poskytnout subjektům, které se bez vlastního zavinění dostaly do stavu této (krátkodobé) pracovní neschopnosti, určité finanční zabezpečení. Pracovní neschopnost je označována jako dočasná, lze-li důvodně očekávat, že tato neschopnost bude mít krátkodobou povahu, a že se postižené osobě v dohledné době pracovní schopnost opět obnoví. Dočasnou pracovní neschopností je tak obvykle označován nepříznivý zdravotní stav, u kterého se předpokládá, že nebude trvat dobu delší než jeden rok. Souhrnně lze dočasnou pracovní neschopnost charakterizovat jako pracovní neschopnost pojištěného občana, která byla způsobena nemocí nebo úrazem, je pouze dočasná, brání občanovi ve výkonu jeho dosavadní práce a je uznána rozhodnutím příslušeného lékaře. 11 Mezi hlavní znaky dočasné pracovní neschopnosti tedy patří: - existence pojistného vztahu (v rámci nemocenského pojištění), - existence nemoci, úrazu nebo karantény, - dočasné omezení schopnosti výkonu (dosavadní) práce, - příčinná souvislost mezi nemocí (nebo úrazem) a dočasným omezením pracovní schopnosti, - ověření těchto podmínek příslušným orgánem. V současné právní úpravě je dočasná pracovní neschopnost upravena v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, konkrétně v hlavě II. ( 55 až 65) a hlavě III. ( 66) části třetí. 11 Gregorová, Z. Galvas, M. Sociální zabezpečení. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2005, s

18 1.2 Invalidita Invaliditou (dlouhodobou pracovní neschopností) se většinou rozumí situace, kdy fyzické osobě značně poklesla vlivem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopnost soustavné výdělečné činnosti. Jedná se tedy o částečnou nebo plnou pracovní neschopnost zapříčiněnou nepříznivým zdravotním stavem s dlouhodobým trváním, která postižené osobě způsobuje závažné sociálně ekonomické důsledky. Invalidita (upravená v rámci důchodového pojištění) nepřímo navazuje na dočasnou pracovní neschopnost (upravenou v rámci nemocenského pojištění), s tím rozdílem, že dočasná pracovní neschopnost je chápána jako pracovní neschopnost krátkodobá, tj. se předpokládá, že nepříznivý zdravotní stav v blízké době pomine a osoba opět získá pracovní schopnost, zatím co invalidita je definována jako pracovní neschopnost dlouhodobá, tj. se předpokládá, že nepříznivý zdravotní stav bude dle poznatků lékařské vědy trvat dobu delší než jeden rok. 12 V rámci teorie sociálního zabezpečení se vychází ze tří základních koncepčních modelů invalidity, a to z: 13 - koncepce invalidity fyzické, která vychází z hlediska fyziologicko-funkčního, a zaměřuje se na stupeň zdravotního poškození vyjádřeného procenty, přičemž se nepřihlíží k ekonomickým a profesionálním důsledkům, - koncepce invalidity profesionální (stavovské), která se zaměřuje na dopad nepříznivého zdravotního stavu na možnost výkonu povolání nebo práce v určitém oboru, - koncepce invalidity všeobecné, která vychází z příčinné souvislosti mezi změnou zdravotního stavu a nemožnosti postižené osoby vykonávat za obvyklých podmínek jakékoliv soustavné zaměstnání. Fyzická osoba je dle 39 odst. 1. zák. č. 155/1995 Sb. plně invalidní, jestliže poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 66%, nebo jestliže je tato osoba schopna soustavné výdělečné činnosti pouze za zcela mimořádných podmínek. Částečná invalidita pak dle výše zmíněného zákona nastává za situace, kdy poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti o nejméně 33%, nebo pokud 12 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, Ryba, J. a kol. Nad sociálním zabezpečením. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Orac, 2000, s

19 dochází kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu ke značnému ztížení obecných životních podmínek. 1.3 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je klíčový pojem, který tvoří nejen základ definic plné či částečné invalidity, ale je i součástí definic dalších pojmů. Obecně je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vymezen jako takový nepříznivý zdravotní stav, který má podle současných poznatků lékařské vědy trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti takto postižené osoby. Tento stav může být způsoben například závažnou chronickou nemocí nebo trvalou fyziologickou změnou (např. amputace končetin nebo vrozená fyzická či smyslová postižení). Negativním následkem těchto zdravotních poruch je tzv. handicap tj. pro jedince nepříznivá (sociální) situace, která omezuje nebo přímo znemožňuje plnění úloh, které jsou od jedince očekávány v souvislosti s věkem, pohlavím, sociálními a kulturními faktory. 14 Takovýto handicap má negativní následky jak pro příslušného jedince, tak i pro společnost (nároky na péči, ztráta produktivity). Handicap však není neměnného charakteru původně lehké zdravotní postižení může časem či vývojem jedince přejít v těžké postižení, a naopak následky těžkého postižení lze cílenou léčbou a rehabilitační péčí do jisté míry zmírnit. Za hlavní handicapy je na obecné úrovni považován: - handicap v ekonomické nezávislosti, - handicap ve fyzické nezávislosti, - handicap v orientaci, - handicap v pohyblivosti, - handicap v sociální integraci a - handicap v životních aktivitách Arnoldová, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení II. část Sociální péče. Praha: Karolinum, 2004, s Tamtéž, s. 15 a

20 2. Jiné sociální události Mezi jiné sociální události, tedy ty události, které přímo nesouvisí se zdravotním stavem, lze pro potřebu této práce zařadit zejména: nezaopatřenost dítěte, nedostatečný příjem (hmotnou nouzi), těhotenství a mateřství, dosažení určitého věku a smrt. 2.1 Nezaopatřenost dítěte Sociální událost nezaopatřenost dítěte je vymezena v 11 a násl. zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Nezaopatřené dítě je zde definováno jako dítě, do skončení povinné školní docházky, a poté, avšak maximálně do 26. roku věku, za podmínky, že se soustavně připravuje na budoucí povolání, 16 nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci či úrazu, nebo pokud je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Jako nezaopatřené dítě je však považováno i dítě po skončení povinné školní docházky do 18-ti let věku, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. 17 Tato sociální událost vyjadřuje skutečnost, že nezaopatřené dítě samo nezískává prostředky k vlastní obživě, neboť svou aktivitu věnuje k přípravě na budoucí povolání (povinná školní docházka, studium na střední, resp. vysoké škole), a tím rovněž dochází ke zvýšení nákladů u osob, jež jsou povinny toto dítě vyživovat. Tato situace má pouze dočasný charakter, a z hlediska fungování systému a společnosti je účelné, aby po tuto dobu bylo nezaopatřené dítě zabezpečeno pomocí ostatních účastníků systému. Obvykle je nutné, aby ke vzniku nároku na dávku, jenž se váže k nezaopatřenému dítěti, nastala kromě sociální události nezaopatřenosti dítěte ještě jiná, další sociální událost. Tak například nezaopatřené dítě má nárok na přídavek na dítě pouze za předpokladu, že příjem v rodině nedosahuje výše požadované zákonem Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 12 až Tamtéž, 11, odst Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013.

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013. Otázka: Sociální pojištění Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas K čemu slouží Zkráceně sociální pojištění, či přesněji pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Hlinecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více