Diplomová práce Státní sociální podpora jako součást sociálního zabezpečení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce Státní sociální podpora jako součást sociálního zabezpečení"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Státní sociální podpora jako součást sociálního zabezpečení 2005/2006 Klára Holubová

2 OBSAH 1. Státní sociální podpora jako systémová součást Prameny úpravy Zákon o státní sociální podpoře Právní předpisy prováděcí Právní předpisy související Dopad právní úpravy Evropské unie Vymezení některých pojmů Rozhodný příjem Rozhodné období Rodina Nezaopatřenost dítěte Osobní rozsah oprávněné subjekty Věcný rozsah Vymezení pojmů dávkové schéma a dávková formule Konstrukce dávek a životní minimum Životní minimum Valorizační formule životního minima Rozbor jednotlivých dávek Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu Přídavek na dítě Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Ostatní dávky státní sociální podpory Rodičovský příspěvek Příspěvek na školní pomůcky Dávky pěstounské péče

3 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Odměna pěstouna ve zvláštních případech Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Porodné Pohřebné Správa státní sociální podpory Řízení ve věcech státní sociální podpory Nárok na dávku a nárok na výplatu dávky Přechod a převod nároku Výplata dávek Sociální zabezpečení z mezinárodního hlediska Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení Mezinárodní prameny práva sociálního zabezpečení Nárok občana členského státu Evropské unie na rodinné dávky Závěr Přílohy Resumé Seznam použité literatury

4 1. Státní sociální podpora jako systémová součást Systém dávek, jehož hlavním cílem je podpora rodin s dětmi, byl značně rozvinutý již před rokem Sociální reforma na počátku 90. let, tedy v době kdy se koncipovaly její principy, vyšla z velmi rozbujelého systému sociálních dávek, který především postrádal v řadě případů jakýkoli jednotící řád, u některých dávek nebyla zřejmá podstata jejich konstrukce, smysl a cíl. Takovýto sytém nebyl schopen naplnit požadavky adresné sociální politiky, transparentnosti finančních toků a potřeby řešit nové sociální situace. Hlavní problémy výchozího stavu představovala smíšenost dávek a jiných forem podpory (slev, dotací) do různých systémů pojištění, společenské pomoci rodinám s dětmi, sociální péče či státních dávek, dále existence velkého počtu sociálních dávek určených k různým cílům, z nichž některé byly zcela jednoúčelové. Jednotlivé dávky se totiž nově vytvářely k různým účelům, měnily se nároky a podmínky a v jednotlivých systémech se hledaly nástroje k řešení nových situací. Nejsnazším řešením často bylo vytvořit novou dávku. Možnost provést reformu, která by systém zjednodušila, sjednotila a zpřehlednila, v podstatě nebyla. Dalším problémem byla chybějící věcná definice některých dávek, neboť nebylo řečeno, jak jsou koncipovány, jaké situace řeší a jak mají být použity. Postrádaly věcný obsah, který by určil i způsob valorizace, eventuálně další vývoj dávky (např. co do nároku, podmínek apod.). To se týkalo např. přídavků na děti a příplatku k přídavkům na děti pro zdravotně postižené děti. Neujasněnost konstrukce přídavků na děti byla také jedním z důvodů, proč nebyly od roku 1985 až do roku 1993 valorizovány. 1 Chyběla totiž určitá návaznost na nějakou objektivní ekonomickou veličinu, jakou je např. životní minimum, vývoj mezd, jejíž vývoj by sledovala. Nejasně koncipované dávky mohly být valorizovány kdykoliv, nebo také nikdy. Některé dávky (např. porodné) sice valorizační schéma kodifikováno měly, ale nebylo řečeno do jaké výše. Dalším nedostatkem projevujícím se u dávek určených jedné skupině obyvatel, jako třeba rodinám, byly rozdílné formulace právních institutů a podmínek pro každou jednotlivou dávku zvlášť. Tudíž pojmy jako např. nezaopatřenost dítěte, rodiny, příjem, byt apod. byly pro různé dávky definovány různě. Řešení problému jedné skupiny obyvatel bylo obsaženo v mnoha zákonech, aniž byla formulována nějaká jednotící východiska a závislosti na jiných makroekonomických veličinách, např. vývoji cen, vývoji mezd apod. To znamenalo faktické rozptýlení dávek a podpor do mnoha právních norem a jejich novel. V roce 1995 nově přijatý zákon o státní 1 Víšek, P. Proč tři systémy sociální ochrany? Sociální politika, 1995, č. 12, s

5 sociální podpoře sjednotil tyto podmínky z dosavadních 25 právních předpisů obsažených ve více než 80 platných zněních. 2 V roce 1995 byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, jenž byl Parlamentem přijat dne 26. května Nabytí účinnosti zákona bylo stanoveno na den 1. října 1995, s výjimkou ustanovení upravujících dávky závislé na výši příjmu, jejich účinnost byla posunuta až na 1. leden Postupně tak byl zaveden nový systém, jehož součástí se vedle důchodového pojištění, nemocenského pojištění a sociální pomoci stala také státní sociální podpora coby jedna ze základních forem zajištění osob při zákonem stanovených sociálních událostech. Nová úprava znamenala změnu v sociální politice, kdy se úloha státu přesunula ze státního paternalismu k participaci. Nová koncepce klade větší odpovědnost jednotlivci a rodinám, od kterých očekává, že si zabezpečí co nejširší okruh potřeb vlastními prostředky, tedy především pracovním příjmem a z něho odvozenými dávkami. Tam, kde si jednotlivec nebo rodina nebude moci takto své potřeby na společensky přijatelné úrovni zabezpečit, zasáhne a pomůže stát. Stát svou podporu a pomoc uplatní také tam, kde má zájem jednotlivce nebo rodinu stimulovat, podpořit, chránit. Dosavadní statický systém plošného poskytování dávek bez ohledu na příjmovou situaci rodin vytváří bariéru dalšího užití a rozvoje tohoto sytému. V případě, že by se dávky s ohledem na vývoj cen a mezd nevalorizovaly, ztratily by pro rodinu s podprůměrným příjmem hodnotu skutečné pomoci. Pokud by se stávající dávky v jejich současném pojetí valorizovaly, zvýšily by se výrazně sociální výdaje státu, přitom by však byla pouze zachována reálná úroveň dávek bez možnosti více posílit příjmy jen některých skupin. V obou případech by stát vynakládal značné prostředky paradoxně na poskytování dávek i těm rodinám, které je vzhledem ke svým příjmům nepotřebují, a tento aspekt by byl s narůstající příjmovou diferenciací stále významnější. 3 Snahou bylo vytvořit takový sociální systém, který by vyhovoval podmínkám tržní ekonomiky, ve kterém životní úroveň jednotlivců i rodin vyplývá především z pracovních příjmů, kdy sociální redistribuce motivuje ke zvyšování příjmů a snižuje závislost na příjmech sociálních. Sociální příjmy nesmí působit demotivačně a nivelizačně. Z těchto důvodů je nový systém státní sociální podpory hospodárný, účelný, adresný a vychází z konkrétní sociální události a situace. 2 Víšek, P. Proč tři systémy sociální ochrany? Sociální politika, 1995, č. 12, s Kepková, M., Dlouhý, J. K zákonu o státní sociální podpoře. Sociální politika, 1995, č. 7-8, s

6 Stát zavedením nového systému státní sociální podpory získal nástroj na účinnou podporu sociálních situací, u nichž má zájem podílet se na jejich řešení formou obligatorních dávek. To, že vyplácení dávek stát financuje ze státního rozpočtu a provádění systému organizuje prostřednictvím obecných orgánů státní správy, charakterizuje státní sociální podporu z hlediska postavení státu jako všeobecné povinné státní zabezpečení. Ačkoli jsou dávky státní sociální podpory určeny především rodinám s dětmi, řeší i některé sociální situace týkající se všech občanů. Zavedením tohoto systému stát vyjádřil zájem podílet se na nákladech souvisejících se založením rodiny, narozením dítěte a péčí o toto dítě, které nemá vlastní příjem, neboť náklady vzniknuvší v souvislosti se založením rodiny, narozením dítěte a péčí o něj nemohou být často kryty příjmem rodičů, ba ani z úspor, tudíž životní úroveň rodin s dětmi, resp. osob v nich žijících, je z tohoto důvodu nižší než životní úroveň osob, které děti nevyživují. Rovněž náklady na bydlení, a to nejen u rodin s dětmi, znatelně ovlivňují hmotné podmínky života rodiny, proto je v systému státní sociální podpory obsažena i dávka, která pomáhá krýt náklady na tuto potřebu, nejinak působila služba jednoho z rodičů v ozbrojených silách. Stát zároveň vyjádřil vůli participovat formou státních dávek na specifických situacích rodiny, jako je narození dítěte a úmrtí osoby. Další specifickou situací, která stále více získává na důležitosti, je podpora náhradní rodinné péče. Tímto se v systému státní sociální podpory projevují prvky zaopatřovací formy, jelikož ze strany jednotlivce k poskytnutí plnění postačuje, nachází-li se ve stavu sociální potřebnosti nebo v určité stanovené příjmové skupině. K řešení uvedených situací je nutná určitá redistribuce prostředků, a to nejen ve prospěch rodin s dětmi, ale i občanů, kteří podporu státu potřebují, přestože v rodině nežijí. Sociální redistribuce prostředků se uplatňuje ve dvou směrech, jednak od bezdětných občanů k rodinám s dětmi a jednak od bohatších k chudším. Všeobecně se vychází z toho, že rodina s vyššími příjmy má větší možnosti pokrýt různé sociální situace a situace v rodině, naopak rodině s nižšími příjmy je třeba aktivně pomoci. 4 Kromě výše zmíněné fundamentální změny zákon o státní sociální podpoře sjednotil státní dávky (např. rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče) vyjadřující podporu státu občanům a rodinám s dětmi do jednoho celku, vedle toho nově definoval dávky, které byly doposud součástí jiných systémů, a to nemocenského pojištění či důchodového zabezpečení (přídavky na děti, podpora při narození dítěte, pohřebné), a ještě zavedl dávky nové 4 Břeská, N. a kol. Státní sociální podpora. Olomouc: ANAG, sdružení, 1996, s. 7. 5

7 (příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu), jimiž reaguje na do té doby neřešené sociální situace. Ve výčtu změn, které přinesl nově vznikající zákon o státní sociální podpoře, nelze nezmínit a ocenit jednoznačný valorizační mechanizmus spočívající v tom, že výše dávek, až na výjimky, kterými jsou dávky pohřebné a od 1. dubna 2006 také příspěvek na školní pomůcky, je stanovena jako součin osobních potřeb osob odvozených ze životního minima a určitého koeficientu. Změnou životního minima lze pružně reagovat na vývoj cen a mezd, změnou výše koeficientu vyjadřuje stát vůli finančně zvýšit podporu v jednotlivých oblastech, příkladem toho je rodičovský příspěvek a porodné. Ze životního minima se také vychází při určování výše dávek. Při valorizaci životního minima dochází automaticky ke zvýšení dávek státní sociální podpory. Vzájemná proporce výše dávek a prostředků vkládaných do těchto řešení umožňuje realizovat nejen mnoho variant, ale především jedním systémem realizovat i různá pojetí sociální politiky státu. Výsledná podoba koeficientů, na jejichž základě je stanovena výše dávek a rozsah příjemců, odráží nejen sociálně ekonomické faktory, ale i ekonomický efekt testování, jeho administrativní náročnost a dále možnosti institucionálního systému. Při stanovování koeficientů byly respektovány zejména následující skutečnosti: - princip solidarity a princip státem organizovaného přerozdělování od bezdětných k rodinám s dětmi a od vysokopříjmových k nízkopříjmovým rodinám - zásadním způsobem nedeformovat příjmové rozdělení určené příjmy z ekonomické aktivity a příjmy nahrazující mzdu - období pro testování příjmů musí odpovídat charakteru dávky - vstupní nastavení koeficientů určit tak, aby zavedení nového systému nebylo velkou částí rodin již při zavedení odmítáno, což se týkalo zejména těch dávek, které byly dosud poskytovány všem přímo nebo formou nepřímých dotací - minimální úroveň cílené dávky pro rodiny s příjmem na úrovni životního minima musí odpovídat alespoň výši plošné dávky - maximální úroveň dávky a okruh příjemců jsou limitovány výdaji na příslušné služby nebo okruh výrobků; dávka je přitom pouze příspěvkem státu a nikdy nepokrývá výdaje plně - stanovit koeficienty co nejpřesněji pro každou dávku tak, aby respektovaly různý účel těchto dávek, různý okruh příjemců, různé podmínky nároku a různou ekonomickou váhu a aby současně při stanovení stejného koeficientu pro více dávek nevznikla 6

8 sociální past (tj. při překročení příjmové hranice o 1 Kč rodiny přijde současně o několik dávek). 5 Jako základní kritérium pro přiznání dávek státní sociální podpory byla zvolena příjmová situace rodiny. Tím se dosavadní statický systém plošného poskytování sociálních dávek přeměnil na systém adresný, který je schopen pružně reagovat na změny v příjmové situaci rodiny. Nárok na dávky je navázán na výši konkrétního příjmu, jehož rodina dosahuje a který je pro jednotlivé dávky limitován částkou odpovídající výši životního minima rodiny násobeného stanoveným koeficientem. Výše příjmů v rodině pro přiznání některých dávek státní sociální podpory i výše těchto dávek je stanovena s ohledem na některé sociální situace, zejména na nepříznivý zdravotní stav dítěte nebo rodiče nebo osamělost rodiče. Výhoda návaznosti státní sociální podpory na životní minimum se projevuje také v automatickém zvyšování dávek v případě, že dojde ke zvýšení životního minima, a také v tom, že se vytvořil variabilní systém umožňující reagovat na různé sociální situace v rodině. 6 Transformace všech dávek na dávky státní sociální podpory do jednoho věcně příslušného správního orgánu přinesla veřejnosti snazší orientaci v systému státních dávek. Navíc tento kompaktní systém lze z centra lépe metodicky vést, vybavit jednotným softwarem a snáze kontrolovat oprávněnost výplat dávek. 2. Prameny úpravy 2.1. Zákon o státní sociální podpoře Stěžejním pramenem poskytujícím komplexní úpravu státní sociální podpory je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SSP). Tento zákon vymezuje osobní a věcný rozsah jednotlivých dávek, upravuje institucionální otázky i řízení ve věcech státní sociální podpory. Stanovil devět dávek, z nichž sedm bylo určeno pro rodiny s dětmi a zbývající dvě všem domácnostem (pohřebné, příspěvek na bydlení). Dávky státní sociální podpory byly do praxe zavedeny ve dvou etapách. Dávky, které zůstaly univerzální (rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné) se začaly vyplácet od 1. října 1995 podle pravidel stanovených zákonem o SSP. Následně od 1. ledna 1996 začaly být 5 Břeská, N., Dlouhý, J., Kepková, M., Vránová, L. Zákon o státní sociální podpoře. Národní pojištění, 1995, č. 8-9, s Burdová, E. Informace o připravovaném zákonu o státní sociální podpoře. Národní pojištění, 1995, č. 4, s

9 podle nových pravidel vypláceny zbývající dávky, které byly převedeny z dávek univerzálních na dávky testované, tedy přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na dopravu a příspěvek na bydlení. 7 Zákon zároveň obsahuje i procesněprávní úpravu s odchylkami, kterými se liší řízení o dávkách od správního řízení obsaženého ve správním řádu. Stanoví také věcnou a místní příslušnost orgánů, které o dávce rozhodují a přiznanou dávku vyplácejí. Za dobu již více než desetileté existence se ani zákon o SSP nevyhnul změnám a doplněním. K datu 1. dubna 2006 byl zatím novelizován více než třicetkrát. První novelou v řadě, účinnou od 1. července 1996, byl zákon č. 137/1996 Sb., který přinesl pouze drobné změny ve vymezení nezaopatřenosti dítěte a v posuzování nároku na příspěvek na dopravu. Zákon č. 132/1997 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. července 1997, zrušil zúčtování sociálního příplatku a příspěvku na bydlení. Zásadnějších změn doznal zákon o SSP rozsáhlou novelou, tedy zákonem č. 242/1997 Sb. Poznatky z dosavadní praxe vyvolaly potřebu jednak zpřesnit některá ustanovení a jednak zjednodušit právní úpravu jak z hlediska osob uplatňujících nárok na dávku, tak i z hlediska úřadů poskytujících dávky. Současně byl v souvislosti se zavedením některých úsporných opatření dočasně (na období od 1. října 1997 do 31. prosince 1998) omezen okruh rodin, jimž byl vyplácen přídavek na dítě, a to snížením hranice příjmu rozhodného pro nárok na tuto dávku, navíc byla u většiny oprávněných tato dávka snížena. Zákonem č. 91/1998 Sb., došlo zejména ke zvýšení koeficientu příspěvku na bydlení z 1,40 na 1,60. Zvýšení koeficientů u pěstounských dávek přinesla další novela z roku 1998, zveřejněná pod číslem 158/1998 Sb. Novela obsažená v zákoně č. 360/1999 Sb. byla přijata v návaznosti na zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, došlo k drobné úpravě, která spočívala v doplnění ustanovení o zápočet mzdových nároků vyplacených úřadem práce v částce, která nebyla zaúčtována zaměstnavatelem. Zákon č. 132/2000 Sb. provedl změny v ustanoveních řešících působnost Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ), a to přenesením většiny dosavadních činností na orgány kraje. Následující novela, zákon č. 155/2000 Sb., pozměnila v důsledku zavedení rodičovské dovolené ustanovení upravující rodičovský příspěvek. V roce 2001 zaznamenal zákon o SSP ještě jednu novelizaci. Tu provedl zákon č. 492/2000 Sb., jímž došlo ke změnám v návaznosti na zavedení tzv. paušální daně. Dne 1. října 2001 nabyl účinnosti zákon č. 271/2001 Sb., další poměrně rozsáhlá novela zákona o SSP. Nejvýznamnějšími 7 Kotýnková, M. Rodinné dávky a jejich vývoj v rámci sociální reformy v České republice. Právo a zaměstnání, 2004, č. 7 8, s

10 změnami bylo zvýšení koeficientu pro výpočet porodného, zvýšení možného výdělku poživatele rodičovského příspěvku a ustanovení, která ukládala povinnosti osobám společně posuzovaným s příjemcem dávky státní sociální podpory. Poté byl zákon o SSP novelizován zákonem č. 151/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003 v návaznosti na přijetí soudního řádu správního. S přijetím tzv. služebního zákona souvisela další drobná novelizace provedená zákonem č. 309/2002 Sb., která nabývá účinnosti až k 1. lednu Další novelou v řadě se stal zákon č. 320/2002 Sb., který řešil zejména přechod kompetencí ze zrušených okresních úřadů na obecní úřady obcí s rozšířenou působností s tím, že po přechodnou dobu (tj. do 31. března 2004) budou dávky státní sociální podpory poskytovány obecními úřady v místech dosavadních okresních úřadů. V roce 2003 bylo schváleno pět novelizací zákona o SSP. První z nich byl zákon č. 125/2003 Sb., který nabyl účinnosti 1. července 2003 a který přinesl u opakujících se dávek zkrácení období, za něž lze dávku státní sociální podpory přiznat zpětně, a to z jednoho roku na tři měsíce. U jednorázových dávek podobná změna nenastala a zůstala možnost přiznat dávku jeden rok zpětně od vzniku nároku na dávku. Novela provedená zákonem č. 362/2003 Sb. účinná od 1. ledna 2005 znamenala drobné změny ve výčtu započitatelných příjmů. Obdobná úprava počala účinkovat 1. ledna 2004 v podobě zákona č. 438/2003 Sb., a to v návaznosti na novelizaci zákona o daních z příjmů. Další novela, zákon č. 424/2003 Sb., byla součástí tzv. technické novely a upravila s účinností od 1. ledna 2004 ustanovení týkající se ukládání, zpracování a předávání údajů potřebných pro účely státní sociální podpory a stanovila též podmínky pro předávání údajů z informačního systému státní sociální podpory pro účely jiných subjektů. Nejvýznamnější z pěti novel přijatých v roce 2003 byla poslední z nich, a to zákon č. 453/2003 Sb. Hlavní změnou, k níž došlo s účinností od 1. dubna 2004, byl převod kompetencí ve státní sociální podpoře na úřady práce, přičemž hlavní město Praha zůstalo výjimkou. Dne 1. ledna 2004 však již nabyly účinnosti podstatnější změny jako zrušení dosavadního omezení výdělečné činnosti poživatelů rodičovského příspěvku. Od 1. července 2004 pak došlo k novému způsobu stanovení minimální fiktivní výše příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, a to jako 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství, pro účely posouzení nároku a stanovení výše dávek, a dále ke zrušení příspěvku na dopravu s určením, že polovina dosavadních nákladů na tuto dávku bude uvolněna ze státního rozpočtu na slevy jízdného žáků a studentů dojíždějících do školy. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie (dále jen EU ) došlo dne 1. května 2004 novelou č. 237/2004 Sb. ke změně úpravy poskytování dávek státní sociální podpory. Zákon č. 53/2004 Sb. byl první ze čtyř novel schválených roce S účinností od 1. dubna 9

11 provedl úpravy v ustanoveních týkajících se poskytování údajů, které potřebují orgány státní sociální podpory při provádění sytému státní sociální podpory, od Ministerstva vnitra. Další novelou s účinností od 1. května 2004, a to zákonem č. 237/2004 Sb., došlo ke zvýšení rodičovského příspěvku z dosavadních 1,10 násobku příslušné částky životního minima na 1,54 násobek. Zákon č. 315/2004 Sb. rozšířil od 27. května 2004 okruh osob, jimž náleží tzv. pěstounské dávky, o osoby, u nichž probíhá řízení o ustanovení poručníkem dítěte a které osobně pečují o dítě, k němuž nemají vyživovací povinnost. Zákonem č. 436/2004 Sb. byla upravena ustanovení zákona o SSP týkající se uchazečů o zaměstnání a jejich hmotné zabezpečení. Poslední novela z roku 2004 obsažená v zákoně č. 562/2004 Sb. souvisela s vymezením různých typů studia a vzdělávání. Faktickou změnou bylo zrušení vojenské základní služby a civilní služby, k němuž došlo od 1. ledna Ačkoliv zákon o SSP novelizován nebyl, nelze již od tohoto data přiznat zaopatřovací příspěvek, tedy dávku náležející při výkonu vojenské základní služby nebo civilní služby. Rok 2005 přidal do výčtu novel dalších sedm. První z nich, zákon č. 124/2005 Sb., řeší odlišně posuzování příjmů osob samostatně výdělečně činných vykonávajících tuto činnost jako činnost vedlejší, poněvadž použití minimálního fiktivního příjmu ve výši poloviny průměrné mzdy v národním hospodářství se u těchto osob ukázalo jako neúnosné. Zákon č. 168/2005 Sb., zavedl od 1. června 2005 zvláštní odměnu pěstouna pro situace, kdy pěstoun pečuje buď o tři nebo více dětí v pěstounské péči, nebo alespoň o jedno dítě těžce zdravotně postižené, které vyžaduje mimořádnou péči. Tato odměna se pak posuzuje jako plat. Zákon č. 204/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006 upravil podmínky pro poskytování rodičovského příspěvku. Od 1. října 2005 přibyla do systému státní sociální podpory nová dávka s názvem příspěvek na péči o dítě v zařízení vyžadující okamžitou pomoc, stalo se tak zákonem č. 218/2005 Sb. Tři zbývající novely zveřejněné ve Sbírce zákonů v roce 2005 pod čísly 377, 381 a 552 přinesly do zákona o SSP jen drobné úpravy. Jedna z nich reagovala na novelu zákona o vysokých školách tím, že jmenovitě určila, které druhy stipendií se nezapočítávají do rozhodných příjmů. Následnou novelou, konkrétně zákonem č. 113/2006 Sb., účinnou od 1. dubna 2006, byla všechna stipendia z okruhu rozhodných příjmů vyňata. Tato poslední novela patří svým rozsahem k rozsáhlejším. Kromě ustanovení znamenajících upřesnění stávajících ustanovení zákona o SSP rozšířila okruh dávek státní sociální podpory o další nový druh dávky, kterou je příspěvek na školní pomůcky. Zároveň byl zákon o SSP rozšířen o ustanovení upravující správní delikty a přestupky, jichž se mohou dopustit fyzické a právnické osoby, které nesplní povinnost, jež jim zákon o SSP ukládá. 10

12 Zároveň se zákonem o SSP byl schválen zákon č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o SSP. Tento zákon obsahoval změny zákonů, jež bylo třeba v návaznosti na úpravu státní sociální podpory provést, většinou se jednalo o legislativně technické změny vyplývající ze vzájemné provázanosti jednotlivých právních předpisů Právní předpisy prováděcí Vzhledem k tomu, že zákon o SSP obsahuje několik zmocnění pro vydání právních předpisů, byla přijata vyhláška MPSV č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, která pro účely tohoto zákona upravila dlouhodobý nepříznivý stav a stupeň zdravotního postižení. Klasifikuje se pouze dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, za něž se podle poznatků lékařské vědy považuje takový nepříznivý zdravotní stav, který má trvat déle než jeden rok. Zákonem jsou stanovena tři rozpětí podle stupňů zdravotního postižení. Na základě zmocnění zákona o SSP byla vydána vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách. Tato vyhláška byla několikrát novelizována. V současné době platí vyhláška MŠMT č. 322/2005 Sb., která výše uvedenou vyhlášku zrušila a nahradila. Uvedená vyhláška vymezuje, jaké druhy studia a přípravy se považují za studium na střední a vysoké škole, v příloze vyhlášky je uveden taxativní výčet jednotlivých kurzů, popř. škol. 8 Vzhledem k tomu, že jde o výčet taxativní, nelze za studium na středních nebo vysokých školách považovat jiné studium nebo výuku než výslovně uvedené, a to i přesto, že by se některému z uvedených velmi podobaly. Pro uznání studia za soustavnou přípravu na budoucí povolání stanoví vyhláška podmínku, že takové studium musí být zahájeno ve stejném kalendářním roce, v němž dítě vykonalo první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři. MPSV bylo zmocněno každoročně vyhlašovat ve Sbírce zákonů formou sdělení částku odpovídající 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství. 8 Břeská, B., Burdová, E., Vránová, L. Státní sociální podpora. 10. vydání. Olomouc: ANAG, spol. s. r. o., 2005, s

13 2.3. Právní předpisy související Vedle právních předpisů prováděcích je třeba uvést i další právní předpisy, které mají se zákonem o SSP těsnou souvislost. Jedním z nich je mnohokrát novelizovaný zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Částky životního minima je podle zákonného zmocnění oprávněna zvyšovat vláda, naposledy tak učinila s účinností od 1. ledna 2006 svým nařízením č. 505/2005 Sb. Dalšími souvisejícími předpisy jsou zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, na jehož ustanovení vymezující příjmy se zákon o SSP odvolává. V návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona o SSP při sdělování údajů týkajících se příjemců dávek byla provedena změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož jsou nyní pracovníci správce daně povinni na dožádání poskytovat z informací získaných v daňovém řízení orgánům rozhodujícím o dávkách státní sociální podpory údaje potřebné pro stanovení rozhodného příjmu osob, které jsou poplatníky daně z příjmů. U poplatníků, kteří dosahují příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, mají povinnost sdělit datum zahájení a ukončení této činnosti a údaj o tom, zda poplatník daně z příjmů má základ daně z příjmů snížený o nezdanitelnou část základu daně z příjmů z důvodu vyživovaného dítěte, manželky nebo manžela. Zákon o SSP se dále odvolává na úpravu obsaženou v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Úprava postupu posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory je obsažena v zákoně ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Na řízení o dávkách státní sociální podpory se vztahuje správní řád, jímž je od 1. ledna 2006 zákon č. 500/2004 Sb., který nahradil předešlou úpravu správního řízení obsaženou v zákoně č. 71/1967 Sb., o správním řízení Dopad právní úpravy Evropské unie Po vstupu České republiky do EU nelze při výčtu pramenů vztahujících se k státní sociální podpoře zapomenout na dopad Nařízení Rady EEC 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné 12

14 příslušníky pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady EEC je provádějící 574/72 a Nařízení Rady EEC 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství. 3. Vymezení některých pojmů 3.1. Rozhodný příjem Taxativní výčet příjmů slouží k naplnění zásady adresnosti dávek poskytovaných v závislosti na příjmu rodiny. Z důvodu snazšího zavedení nového systému poskytování dávek do praxe byl okruh příjmů vymezen v menším rozsahu pro období od ledna 1996 do června Od července roku 1997 byl výčet příjmů rozhodných pro stanovení nároku na dávku rozšířen. Základními druhy příjmů pro dávky státní sociální podpory od počátku byly - příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky - příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - příjem z pronájmu - peněžité dávky nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení - příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti - hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání - sociální dávky poskytované z důvodu existence popř. skončení služebního poměru příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů včetně náhrad za ztrátu na služebním platu. Od 1. července 1997 se rozšířil okruh příjmu o příjem z kapitálového majetku a přibyly i další příjmy jako např. příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy z převodu vlastních nemovitostí, příjmy z prodeje bytů, stipendia ze státního rozpočtu, plnění z pojištění osob a plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku, úroky z vkladů ze stavebního spoření, ze státních dluhopisů a z hypotečních listů. Rozhodným příjmem se stal i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek pro stanovení nároku na některé další dávky. Rozhodné příjmy z tuzemska byly rozšířeny o příjmy ze zahraničí, které jsou obdobné příjmům získaným v České republice (dále jen ČR ). Za příjem podléhající dani z příjmů fyzických osob se považuje příjem po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na zdravotní pojištění. Do rozhodného příjmu je započítáván každý příjem samostatně a žádný z příjmů nelze snížit o ztrátu (ze stejného ani z jiného druhu příjmu) z jiného druhu příjmu ani o ztrátu ze 13

15 stejného druhu příjmu, k níž došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem zjišťuje. Taxativní výčet příjmů byl v průběhu deseti let mnohokrát novelizován. Nutnost změnit okruh započitatelných příjmů byla dána jednak tím, že došlo k novele zákona o daních příjmu, tedy předpisu, na který zákon o SSP odkazoval. K několika novelám došlo také proto, že druh rozhodného příjmu byl pro potřeby zákona o SSP téměř nezjistitelný (např. příjem z úroků). Změnil se i pohled na započítávání příjmů z prodeje bytů. K přehlednosti výčtu započitatelných příjmů určitě přispěla novela účinná od dubna roku Ta příjmy rozdělila do tří základních skupin, a to na příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, na příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, ale jsou od této daně osvobozeny. Třetí skupinu tvoří příjmy, které dani z příjmu nepodléhají. Podle počtu novel lze dovozovat, že nejsložitější se ukázala otázka, jakým způsobem určit příjem osob samostatně výdělečně činných, neboť v období rozhodném pro stanovení nároku na dávku ještě nejsou známy jejich skutečné příjmy. V období od ledna roku 1996 do prosince roku 1997 se osobám samostatně výdělečně činným v případech, kdy rozhodným obdobím pro stanovení příjmu bylo kalendářní čtvrtletí, započítával součin částky měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistném na důchodové zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a koeficientu 2,25. Na základě takto fiktivně určeného příjmu byla přiznána a zálohově vyplácena dávka sociální příplatek a příspěvek na bydlení. Následně v zákonem určeném období měly být tyto dávky zúčtovány podle skutečných příjmů v rodině dosažených v kalendářním roce. Zúčtování mělo být provedeno za období od 1.dubna kalendářního roku do 31. března následného kalendářního roku, a to proto, že při účtování měl úřad vycházet z příjmů osob samostatně výdělečně činných, které byly obsaženy v daňovém přiznání. Zúčtování mělo být provedeno mezi vyplacenou dávkou sociální příplatek, popř. příspěvek na bydlení, jehož výše byla stanovena vždy podle potvrzených příjmů v rodině za jednotlivá kalendářní čtvrtletí, a mezi sociálním příplatkem a příspěvkem na bydlení, který by se vypočítal podle skutečně dosažených příjmů v kalendářním roce. Následně se ukázalo, že provádění zúčtování zálohově vyplacených dávek v praxi by bylo neúměrně pracné ve srovnání s výsledkem, a proto bylo rozhodnuto napříště určovat předpokládaný příjem osob samostatně výdělečně činných v jednotlivých čtvrtletích tak, aby k zúčtování zálohově vyplácených dávek nemuselo docházet. Proto od ledna roku 1998 v případě, kdy osoba samostatně výdělečně činná činnost vykonávala i v minulém kalendářním roce, se jako příjem ze samostatné výdělečné činnosti 14

16 započítávala do rozhodného příjmu částka odpovídající měsíčnímu průměru stanovenému z příjmu z uvedené činnosti za kalendářní rok, který bezprostředně předcházel kalendářnímu roku, do něhož spadá rozhodné období, na které se dávka přiznává. V případě, že osoba samostatně výdělečně činná prohlásila, že samostatnou výdělečnou činnost nevykonávala v kalendářním roce, který předcházel rozhodnému období, byl do čtvrtletních příjmů osoby započítán příjem rovnající se životnímu minimu osoby. Tato konstrukce zůstala zachována i po novele účinné od ledna roku 2001, kdy v důsledku novely zákona o daních z příjmů mohly osoby samostatně výdělečně činné účtovat nejen v kalendářním, ale i v hospodářském roce. Zákon pamatoval i na případy, kdy osobám samostatně výdělečně činným bylo povoleno odvádět daň z příjmů paušální částkou. Novelou zákona o SSP účinnou od října roku 2004 bylo stanoveno, že se pro účely tohoto zákona bude považovat za příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti minimální částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, která platila v období, za něž se zjišťují rozhodné příjmy. Praxe však brzy ukázala, že toto pravidlo lze uplatňovat pouze v případech, kdy je samostatná výdělečná činnost vykonávána jako činnost hlavní. V případech, kdy toto pravidlo bylo aplikováno na příjem ze samostatné výdělečné činnosti, kterou osoby vykonávaly jako činnost vedlejší, se tyto osoby cítily oprávněně zkráceny na svých právech. Proto již 30. března 2005 nabyla účinnosti další novela, která výše zmíněné pravidlo aplikovala pouze na osoby, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jako činnost hlavní. Osobám, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávají jako vedlejší, a osobám, které nevykonávaly samostatnou výdělečnou činnost soustavně, se do rozhodného příjmu započítává příjem vyplývající z daňového přiznání. Osobám, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly v rozhodném období, nikoliv však v předcházejícím kalendářním roce, se započítává fiktivní příjem odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za příslušný kalendářní rok. Poslední změnu v taxativním výčtu rozhodných příjmů přinesla novela účinná od 1. dubna Ta jednak reagovala na zrušení základní vojenské, popř. civilní služby tak, že od tohoto data již není rozhodným příjmem služné, zástupné a příplatky náležející za službu nebo výcvik ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách. Zároveň se od tohoto data nepovažují za rozhodný příjem stipendia vyplácená za státního rozpočtu a z prostředků veřejných vysokých škol a ani obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí. 15

17 3.2. Rozhodné období Rozhodný příjem se zjišťuje za rozhodné období, které je rozdílně stanoveno pro přídavek na dítě a do 30. června 2004 i pro příspěvek na dopravu, kdy je rozhodným obdobím kalendářní rok, a pro sociální příplatek a příspěvek na bydlení, kdy je rozhodným obdobím kalendářní čtvrtletí Rodina Za rodinu zákon o SSP označuje osobu oprávněnou a osoby společně s ní posuzované, pokud s oprávněnou osobou trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Protože se existence společného soužití a společné úhrady nákladů na své potřeby v zásadě prokazuje jen prohlášením, docházelo k situacím, že řada osob v zájmu získání dávek státní sociální podpory prohlašovala, že spolu nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby, i když toto jejich tvrzení mnohdy neodpovídalo skutečnosti. Proto bylo od ledna 1998 příslušné ustanovení doplněno o vyvratitelnou domněnku, že podmínka trvalého soužití se považuje za splněnou vždy, jde-li o - nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, přičemž za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh a družka rodiče nebo uvedené osoby - zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, pokud rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k trvalému pobytu - manželé nebo druh a družka, přičemž k druhovi nebo družce se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou alespoň po dobu tří měsíců, od 1. července 2006 budou do této skupiny patřit i partneři žijící v registrovaném partnerství. Z tohoto obecného principu zákon připouští odchylné řešení v případě, kdy lze za společně posuzovanou osobu považovat i nezaopatřené dítě těch nezaopatřených dětí, které jsou společně posuzovanými osobami se svými rodiči. Půjde o případy, kdy rodiče pečují o nezaopatřené osamělé dítě a toto dítě má nezaopatřené dítě. 10 Pokud jsou rodiče nezletilého nezaopatřeného dítěte rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s dítětem ten z rodičů, který s nezaopatřeným dítětem žije. Skutečnost, 9 Břeská, B., Burdová, E., Vránová, L. Státní sociální podpora. 10. vydání. Olomouc: ANAG, spol. s. r. o., 2005, s Břeská, B., Burdová, E., Vránová, L. Státní sociální podpora. 5. vydání. Olomouc: ANAG, sdružení, 2000, s

18 že dítě bylo např. svěřeno rozhodnutím soudu do péče druhého z rodičů, nemá na uvedené posuzování vliv. Vždy je rozhodující faktický stav, tedy to, s kým z rodičů dítě společně žije. S ohledem na možnou různorodost situací v rodině dává zákon o SSP orgánu státní sociální podpory možnost rozhodnout o výjimce z uvedené zásady, pokud se jednoznačně prokáže, že zákonem vytvořený předpoklad společného soužití neodpovídá skutečnosti. V těchto případech je vždy na zvážení úřadu, zda toto oprávnění na základě zjištěné konkrétní situace v rodině použije. Zákon blíže nespecifikuje důvody, pro které úřad tímto způsobem rozhodne. Důvodem pro vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob není skutečnost, že se osoba z důvodů pracovních, zdravotních či z důvodu studia přechodně zdržuje mimo místo svého trvalého bydliště. V souvislosti s novelou zákona o rodině, na základě níž lze nezletilé dítě svěřit do společné nebo střídavé péče obou rodičů, bylo nezbytné pro tyto případy stanovit okruh společně posuzovaných osob. Právní úpravu přinesla novela zákona účinná od dubna roku 2000, ze které vyplývá, že v těchto případech bude okruh společně posuzovaných osob určen na základě dohody rodičů. Při takto stanoveném okruhu společně posuzovaných osob může docházet k případům, že dítě na základě dohody rodičů bude posuzováno s tím z rodičů, který dosahuje nižší rozhodný příjem, a ve skutečnosti bude zcela nebo převážnou dobu žít s druhým z rodičů. Rodiče mohou uvedenou dohodu samozřejmě měnit. Změnu dohody však mohou provést vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Zákon o SSP obsahuje ustanovení, z něhož vyplývá, že v některých případech se pro posouzení nároku a výše dávky posuzuje samo nezaopatřené dítě. Jedná se o případy, kdy je toto nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu či zařízení pro péči o děti nebo mládež Nezaopatřenost dítěte Za nezaopatřené dítě se vždy považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a to bez ohledu na další skutečnosti, jakými jsou věk dítěte nebo jeho zdravotní stav apod. Po skončení povinné školní docházky však už dítě, aby je bylo možno považovat za nezaopatřené, musí splňovat podmínky stanovené zákonem. Musí splňovat buď podmínku soustavné přípravy na budoucí povolání, nebo musí existovat určité zdravotní důvody, pro které se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo nemůže vykonávat výdělečnou 17

19 činnost. Při trvání uvedených důvodů se však dítě považuje za nezaopatřené nejdéle do dosažení 26 let věku. 11 Pokud jde o zdravotní důvody, uvádí zákon buď nemoc nebo úraz, nebo dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. V prvním případě, je-li oním zdravotním důvodem nemoc nebo úraz, závisí jen na posouzení ošetřujícího lékaře, zda uzná, že jde o důvod, pro který nemůže dítě vykonávat výdělečnou činnost nebo se připravovat na budoucí povolání. Zákon v tomto směru blíže uvedené zdravotní důvody nespecifikuje. V těchto případech se bude zpravidla jednat o onemocnění nebo úrazové následky, jejichž léčení nebude dlouhodobé, kdy dítě bude moci po určité době pokračovat v přípravě na budoucí povolání nebo být výdělečně činné. Odlišná situace nastane v případě, kdy dítě z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. V takovém případě pak neposuzuje zdravotní stav ošetřující lékař, ale lékař dříve okresní správy sociálního zabezpečení, v současné době České správy sociálního zabezpečení. Od 1. července 2006 bude zdravotní stav posuzovat lékař, jenž bude zaměstnancem úřadu práce. Další skupinou dětí, které se považují za nezaopatřené, jsou děti do 18 let věku, které již ukončily povinnou školní docházku a jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání bez nároku na hmotné zabezpečení, resp. nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Do 1. října 2004, kdy nabyl účinnost nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., splňovaly děti podmínku nezaopatřenosti, jestliže jim nevznikl nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nebo již nárok na hmotné zabezpečení vyčerpaly. Přitom důvod, že tyto děti nemají nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnaní, nesměl spočívat v tom, že odmítly bez vážného důvodu nastoupit do vhodného zaměstnání nebo k rekvalifikaci, mařily spolupráci s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání nebo v posledních šesti měsících samy opětovně bez vážných důvodů skončily zaměstnání, anebo s nimi bylo zaměstnání skončeno pro neuspokojivé pracovní výsledky či pro porušování povinností vyplývajících ze zaměstnání. Od 1. října 2004 platí, že podmínku nezaopatřenosti splňuje dítě do 18. roku věku, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci. 11 Břeská, B., Burdová, E., Vránová, L. Státní sociální podpora. 10. vydání. Olomouc: ANAG, spol. s. r. o., 2005, s

20 Z okruhu dětí, které by jinak splňovaly podmínku nezaopatřenosti, zákon vyloučil poživatele plného invalidního důchodu. Do 30. června 1996 podmínku nezaopatřenosti nesplňovalo ani dítě, jež uzavřelo sňatek s osobou, která není nezaopatřeným dítětem. Naprostá většina dětí po skončení povinné školní docházky zůstává i nadále z pohledu zákona o SSP nezaopatřeným dítětem, neboť se studiem připravuje na budoucí povolání. Vymezení soustavné přípravy na budoucí povolání vychází ze školského zákona 12 a zákona o vysokých školách. 13 Vzhledem k tomu, že v průběhu platnosti zákona o SSP byly oba zákony nově přijaty, doznala i ustanovení zákona o SSP určitých, byť ne zásadních změn. K daleko zásadnější změně došlo novelou zákona o SSP účinnou od 1. ledna Do této novely totiž platilo, že za soustavnou přípravu na budoucí povolání se bralo v úvahu jen studium na středních nebo vysokých školách v ČR. Pokud však dítě začalo studovat na střední nebo vysoké škole v zahraničí, nebylo možné takové studium uznat za soustavnou přípravu na budoucí povolání, a to ani v případě, kdy šlo o studium srovnatelné se studiem v ČR. Negativní reakce veřejnosti na toto ustanovení byly určitě jedním z důvodů, proč od ledna 1998 dítě, které se studiem v zahraničí připravuje na budoucí povolání, neztrácí v ČR výhody plynoucí z toho, že je považováno za dítě nezaopatřené, a to za podmínky, že MŠMT rozhodne, že konkrétní studium v zahraničí je postaveno na roveň studia na střední nebo vysoké škole v ČR. Pro úplnost je třeba zmínit, že za soustavnou přípravu na budoucí povolání se do přijetí nového zákona o zaměstnanosti považovala i příprava pro pracovní uplatnění ve výcvikových zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností. Nový zákon tento druh přípravy pro povolání nazval teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činností pro osoby se zdravotním postižením. Jak již bylo uvedeno, příprava dětí na povolání se uskutečňuje převážně studiem na střední nebo vysoké škole v ČR. Pokud jde o studium na střední škole v ČR, jde po přijetí nového školského zákona o studium na těch středních školách, které jsou zapsány do školského rejstříku. Jde o školy zřízené krajem, obcí, svazkem obcí, MŠMT, ministerstvem obrany, ministerstvem vnitra a ministerstvem spravedlnosti. Za stanovených podmínek mohou zřizovat školy také registrované církve, náboženské společnosti a další právnické a fyzické osoby. 12 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 13 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 19

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Bc. Vladimír Marcián 2013

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky V Praze dne 14. prosince 2006 Č.j.: 2006/44899-21 Vyřizuje: Mgr. Beck, RNDr. Benešová, Mgr. Hacaperková PaedDr.Niederle, Mgr. Roztočilová,

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Vzor citace: PRŮŠA, L., VÍŠEK, P., JAHODA, R. Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Problematika rodin dlouhodobě žijících na sociálních dávkách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr.

Více

Bakalářská práce. Invalidita a invalidní důchod

Bakalářská práce. Invalidita a invalidní důchod Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Invalidita a invalidní důchod (The Invalidity and the Ivalidity Pension)

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více