TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa"

Transkript

1 TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT OBORU: Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. 1. Sociální politika Definice, funkce a principy sociální politiky, související s určitým typem sociální politiky a typem sociálního státu. 2. Oblasti sociální politiky Faktory, ovlivňující zaměření sociální politiky. Subjekty a objekty sociální politiky na státní a podnikové úrovni a jejich vzájemné ovlivňování. 3. Charakteristika sociálního zabezpečení v ČR Faktory ovlivňující systém sociálního zabezpečení v České republice. 4. Systém sociální péče v České republice Profesní struktura pracovníků, poskytující sociální péči. Determinanty, ovlivňující úroveň kvality poskytované péče a jejich kontrola. 5. Komunitní sociální práce a komunitní sociální péče v České republice Multikulturní výchova pracovníků v pomáhajících profesích a její význam při práci se subkulturami. 6. Sociální práce v terénu Kompetence terénního sociálního pracovníka, rizika, spojené s intervencí v terénu a zásady sociální práce s lidmi, ohrožených sociálním vyloučením. 7. Systém sociálních služeb v České republice Personální zabezpečení jednotlivých typů sociálních služeb. Zásady při poskytování sociálních služeb. 8. Sociální práce s nezaměstnanými Způsoby sociální rehabilitace, Význam a cíle podporovaného zaměstnávání, sociálního podnikání a rekvalifikace. 9. Podnikání v sociálních službách, sociální podnikání, provozování organizace sociálních služeb Specifika oboru, specifika portfolia sociálních služeb, jejich vazba na komunitní plánování, specifika provozování organizace ( např. požadavky vzdělání, bezpečnost ). Proces tvorby 1

2 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě podnikatelského záměru, jeho skladby, potřebné předchozí analýzy, popis procesu. Odlišnosti tvorby podnikatelských záměrů v sociálních službách od ostatních typů podniků. 10. Základní prvky řízení v organizacích sociálních služeb a potřebné manažerské kompetence Základní manažerské funkce v organizacích soc.služeb. Popis jednotlivých základních funkcí s uvedením příkladů aplikace. Manažerské kompetence v řízení organizace sociálních služeb, využití asertivity, delegování a dalších prostředků, kompetenční modely (FACETS atd.). 11. Finanční management organizace sociálních služeb a fundraising Finanční řízení v podniku sociálních služeb všeobecně, zdroje financování organizací, specifika portfolia finančních prostředků (typy, dostupnost), specifika tvorby rozpočtu. Fundraising jako důležitá součást tvorby finančního portfolia, fundraisingové metody, základní finanční ukazatelé pro podniky sociálních služeb (význam ekonomického ocenění dobrovolnické práce, rentabilita, likvidita, společenská návratnost investice (SROI). 12. Strategické řízení v podniku sociálních služeb Analýzy a prognózy potřebné pro přípravu strategie (SWOT, analýza trhu apod.). Proces přípravy strategie, charakteristika cílů, vize, mise, vytváření harmonogramů, proces realizace, kontroly, úpravy strategie. 13. Současné manažerské přístupy a metody řízení organizace sociálních služeb Řízení kvality a standardy kvality, popis metod EFQM a standardů sociálních služeb, jejich základní obsah a vliv na kvalitu služeb v sociální sféře, značka kvality. Využití dalších standardních metod řízení, osm dimenzí excelence, strategická rozvaha apod., metoda QMSS. Využití prvků krizového řízení, řízení změn v organizaci. 14. Podnikatelský a neziskový sektor Třídící znaky podnikatelského sektoru; třídící znaky neziskového sektoru; oblasti, ve kterých podnikatelský sektor ovlivňuje veřejný sektor; oblasti, ve kterých veřejný sektor ovlivňuje podnikatelský sektor; hospodářská soutěž a zneužití hospodářské soutěže. 15. Neziskový sektor a neziskové organizace Neziskové organizace podle principu financování; neziskové organizace podle švédského ekonoma Pestoffa; typologie neziskových organizací v České republice; neziskové organizace podle funkce ve společnosti; problémy neziskových organizací v České republice. 16. Nestátní neziskové organizace Základní vlastnosti nestátních neziskových organizací; cíle podnikatelských subjektů a cíle neziskových organizací; neziskové organizace v České republice podle právní formy a jejich charakteristika; neziskové organizace a zákon o dani z příjmů. 17. Neziskové organizace Obecně prospěšný cíl; charakteristika nadace; charakteristika nadačního fondu; obecně prospěšná společnost; občanské sdružení; společenství vlastníků jednotek; politická strana nebo hnutí; církve a náboženské společnosti; charita. 2

3 18. Financování neziskového sektoru Neziskové organizace podle zdrojů příjmů a způsobu jejich kontroly; mezinárodní klasifikace neziskových organizací; zdroje financování neziskového sektoru; financování oblasti kultury; financování oblasti zdravotnictví; financování oblasti školství; financování oblasti sportu. 19. Česká správa sociálního zabezpečení Vznik, organizační struktura, působnost a pravomoc, vč. vztahu k ostatním institucím sociálního zabezpečení v ČR a k EU. 20. Právní vztahy sociálního zabezpečení v souvislosti se vznikem sociální události Vznikají, mění se a zanikají i na základě nejvýznamnějších právních skutečností sociálního zabezpečení, kterými jsou sociální události. Vymezte základní sociální události a jejich dopad na vznik, změnu a zánik právních vztahů sociálního zabezpečení. 21. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení Základním prvkem právních vztahů sociálního zabezpečení jsou jejich subjekty. Uveďte, o které se jedná a v jakém rozsahu jsou způsobilé jednat v právních vztazích sociálního zabezpečení. 22. Právní osobnost a svéprávnost v právních vztazích sociálního zabezpečení Vznik, změna a zánik právní osobnosti a svéprávnosti fyzických osob jako pojištěnců v jednotlivých druzích sociálního pojištění. 23. Koordinace sociálních systému zemí EU Koordinace včetně důchodového pojištění a peněžitých dávek v nemoci a mateřství. 24. Projekt, jeho struktura, životní cyklus a fáze, studie proveditelnosti Základní pojmy, definice rozdílů a specifikace významu (Project Management, Project Control, Management by Project). Projekt jako cesta k dosažení cíle, charakteristika atributů projektu (jedinečnost, acykličnost, složitost, komplexnost, termíny, náklady, zdroje, tým a rizika), členění projektu, principy projektového řízení. Určení rozsahu resp. obsahu projektu (tzv. Okamova břitva). Studie proveditelnosti (Feasibility study) a její místo v projektu. 25. Základní metody projektového řízení a jejich použití v projektu Charakteristika základních metod: metoda logického rámce, metody síťové analýzy, Ganttovy diagramy a WBS. Použitelnost jednotlivých metod z hlediska oblasti řešené problematiky plánování projektu. Řízení projektových prací a kontrola. Možnosti doplnění základních metod příslušnými doplňkovými metodami užívanými v projektovém řízení. Softwarová podpora a její význam při řízení projektů. 26. Řízení projektových prací, role projektového manažera Rozpočet projektu, plánování a alokace zdrojů. Komunikační systém projektu, kooperace a řízení týmu, hledání řešení a shody. Projektová kontrola. Postup uzavření projektu, předání a schválení výstupu projektu a další kroky vedoucí k ukončení projektu. Proces řízení předmětu projektu, jeho změn, rizika a kvality, propojení cílů projektu do jednotného systému postupů, přístupu a metod. Specifická projektová prostředí (multiprojektová a mezinárodní prostředí), rozhodovací procesy v časové tísni, za nejistoty - rizika a dopady z toho plynoucí. 27. Personální činnosti v podniku Charakteristika personální práce v podniku. Kompetence personalisty v podniku. Diferenciace a specifikace personálních činností podle typu podniku a podle typu organizace. 3

4 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 28. Tvorba a plánování pracovních míst Plánování pracovních míst z hlediska strategie podniku. Vytváření pracovních míst, vyhledávání, výběr a přijímání pracovníků do pracovního poměru. 29. Úloha managementu v řízení a hodnocení pracovníků Role vedoucích pracovníků ve vedení lidí, hodnocení pracovního výkonu, metody hodnocení, vazba mezi hodnocením a odměňováním pracovníků, benefitní hodnocení a odměňování. 30. Systém vzdělávání pracovníků v podniku Typy vzdělávání, vnitřní a vnější faktory ovlivňující vzdělávání pracovníků, certifikace a systém kvality ve vzdělávání. Literatura: [1] ARNOLDOVÁ, A., Sociální zabezpečení I. Praha: Grada Publishing. ISBN [2] BOUKAL, P., H. VÁVROVÁ a kol., Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: Oeconomica. ISBN [3] BURYOVÁ, I., Formy sociální péče. Studijní opora. Karviná: SU OPF. ISBN [4] DOLANSKÝ, V., V. MĚKOTA a V. NĚMEC, Projektový management. Praha: Grada Publishing. ISBN [5] JAROŠOVÁ, D., Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing. ISBN [6] KELLER, J., Soumrak sociálního státu. Praha: SLON. ISBN [7] KOPPENBORG, T. J., Project Management: a contemporary appr. Australia: South- Western. ISBN [8] KOUBEK, J., Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: GRADA. ISBN [9] KREBS, V., Sociální politika. Praha: ASPI. ISBN [10] MALÁTEK, V. a I. BURYOVÁ, Personalistika. Studijní opora. Karviná: SU OPF. ISBN [11] MATOUŠEK, O. a kol., Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál. ISBN X. [12] MATOUŠEK, O., Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. ISBN [13] MOLEK, J., Řízení organizací sociálních služeb. Vybrané problémy. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. ISBN [14] NĚMEC, V., Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN [15] PITNEROVÁ, D., Management sociální práce. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN [16] REKTOŘÍK, J. a kol., Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress. ISBN [17] RICHTER, J., Právo sociálního zabezpečení. Studijní opora. Karviná: SU OPF. ISBN [18] RYLKOVÁ, Ž., Řízení a ekonomika nevýrobní sféry. Karviná: SU OPF. ISBN [19] STÝBLO, J., J. URBAN a M. VYSOKAJOVÁ, Personalistika Praha: ASPI. ISBN [20] SVOZILOVÁ, A., Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN

5 [21] ŠEBESTOVÁ, J., Management sociálních služeb. 1. vyd. Karviná: SU OPF. ISBN [22] ŠEDIVÝ, M. a O. MEDLÍKOVÁ, Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada. ISBN Legislativa: [1] Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. [2] Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. [3] Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. [4] Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. [5] Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. [6] Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. [7] Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. [8] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V Karviné dne Doc. Dr. Vojtěch Malátek, CSc. garant oboru SOMA 5

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Kompetenční profil projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání 1 Obsah Úvod... 3 1. Východiska, postup zpracování Kompetenčního profilu, terminologie... 5 Autorský tým... 5

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více