Pracovně právní předpisy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovně právní předpisy"

Transkript

1 PRACOVNÍ POMĚRY

2 Pracovně právní předpisy Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v České republice jsou předmětem pracovního práva, jež tvoří řada zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Hlavními prameny pracovního práva jsou tři zákony: zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti. Dalšími důležitými předpisy v pracovně právní oblasti jsou: zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon o inspekci práce, zákon o nemocenském pojištění a zákon o sociálním zabezpečení. Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění zákona č. 585/2006 Sb.) je v českých podmínkách základním pracovněprávním předpisem. Upravuje mimo jiné tyto pracovněprávní vztahy: způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru, pracovní kázeň, pracovní podmínky, délku pracovní doby, přestávky v práci, práci přesčas, noční práci, dovolenou na zotavenou atd. Dále také upravuje mzdu a náhradu mzdy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance, pracovní podmínky žen a mladistvých, pracovní spory, náhrady škod apod. Zákon o kolektivním vyjednávání (zákon č. 2/1991 Sb.) upravuje kolektivní vyjednávání mezi příslušnými odborovými organizacemi a zaměstnavateli za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy. Upravuje náležitosti kolektivní smlouvy a postup při uzavírání kolektivních smluv, kolektivní spory, stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy aj.

3 Pracovně právní předpisy Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti, rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání, činnost úřadů práce a jejich působnost, posuzování zdravotního stavu fyzických osob a součinnost zdravotnických zařízení při posuzování jejich zdravotního stavu, právo na zaměstnání. Se zákoníkem práce úzce souvisí Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb.), kterým se upravují další požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a také zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zákon o inspekci práce ( zákon č. 251/2005 Sb.) upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, dále práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) tento zákon upravuje nemocenské pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, ošetřování člena rodiny nebo péči o něj a organizaci a provádění pojištění. Prováděním pojištění se rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění. Zákon o sociálním zabezpečení (zákon č. 100/1988 Sb.) zaručuje právo na sociální zabezpečení všem občanům. Dávky sociálního zabezpečení jsou poskytovány státem a nepodléhají zdanění. Právo na dávky sociálního zabezpečení nezaniká uplynutím času.

4 Pracovní poměr Pracovní poměr je smluvní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jehož předmětem je pracovní činnost, kterou se zaměstnanec zavazuje za mzdu pro zaměstnavatele vykonávat. Sjednává se zásadně písemnou formou. Pracovní poměr vzniká dnem nástupu do práce.

5 PP definuje zákoník práce Druhy pracovních poměrů - Na dobu určitou je sjednáván na dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. Znamená to, jestliže údaj o době trvání pracovního poměru v pracovní smlouvě obsažen není, pak platí, že byl pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou. - Na dobu neurčitou Ze zákona vyplývá, že mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem je možné sjednat pracovní poměr na dobu určitou nejvýše po dobu dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. Aby si mohli tentýž zaměstnavatel a zaměstnanec sjednat pracovní poměr opět na dobu určitou, musí uplynout mezi ukončením prvního pracovního poměru na dobu určitou a vzniku nového pracovního poměru doba alespoň šest měsíců jedná se o tzv. zákaz řetězení pracovních poměrů na dobu určitou.

6 Pracovní smlouva V pracovní smlouvě musí být uvedeny strany, druh práce, den nástupu, datum a podpis. Tyto náležitosti jsou povinné, bez nich pracovní smlouva není platná. Výše mzdy nemusí být ve smlouvě uvedena, ale do měsíce musí být doplněna, stejně jako konkrétní práce nebo doba dovolené. Obě strany si mohou dohodnout i další podmínky (služební auto, platový výměr, jiný typ pracovní doby). Smlouva musí být písemná s výjimkou, kdy se pracovní poměr uzavírá na dobu kratší než jeden měsíc. V pracovní smlouvě se může sjednat zkušební doba může činit maximálně 3 měsíce.

7 Zkušební doba Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru ( 36 odst. 1). Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance ( 33 odst. 3). Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována, není-li dále stanoveno jinak. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, popřípadě v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance ( 33 odst. 3). Zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl. (2) O dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje. (3) Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná.

8 Dohoda o provedení práce Je uzavírána s fyzickou osobou, jestliže předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není větší než 150 hodin ročně. Tuto dohodu lze sjednat písemně i ústně. Z odměny se nesráží zdravotní ani sociální pojištění. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel neplatí, zaměstnanec nemá tedy nárok na nemocenskou s výjimkou studentů, kteří jsou pojištěni státem. Tento pracovněprávní vztah zaniká ukončením práce.

9 Dohoda o pracovní činnosti Dohodu o pracovní činnosti musí zaměstnavatel uzavřít, jde-li o pracovní činnost vykonávanou v rozsahu větším než 100 hodin ročně, ale může být uzavřena i na rozsah menší. Dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedena mzda, jinak je neplatná. Výpovědní doba je 15 denní. Lze sjednat nárok na dovolenou, musí to být však sjednáno ve smlouvě. Odměna za dohodu o pracovní činnosti podléhá v plném rozsahu jak dani z příjmu, tak zdravotnímu i sociálnímu pojištění. Na případné přesčasy je nutno podepsat smlouvu novou. Sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel, nárok na nemocenskou vzniká hned první den. Pojištění se neplatí pouze v případě, že zaměstnanec nepracuje více než 7 dní za sebou a nevydělá si více než Kč 400,-. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

10 Menu: Evidence Pracovní poměry Tato agenda je určena pro přiřazení zaměstnance na pracovní místo a definici údajů o pracovním poměru. Spolu s osobními údaji zaměstnance tvoří tento záznam nezbytnou podmínku pro další zpracování zaměstnance v systému.

11 Vznik pracovního poměru Datum skutečného nástupu Menu: Evidence Pracovní poměry; Záložka: Pracovní poměr, Pracovní místo Pokud se toto datum odlišuje od datumu zahájení pracovního poměru, pak v měsíci, kdy zaměstnanec nastoupil, se v měsíční uzávěrce počítá průměr pro nemocenskou s ohledem na datum skutečného nástupu. Když není vloženo, chová se uzávěrka jako dřív pro průměr se bere v úvahu nejbližší pracovní den od nástupu zaměstnance. Aby bylo možné tuto variantu používat, musí si zákazník nastavit rozšiřující parametr Datum_skut_nast na Ano.

12 Ukončení pracovního poměru Menu: Evidence Pracovní poměry; Záložka: Ukončení Pokud chcete provést výstup zaměstnance, vyplňte údaje v záložce Výstup v Evidence os.údaje. Ukončení pracovního poměru pak systém provede sám. Pokud má ale zaměstnanec více pracovních poměrů a chcete ukončit pouze jeden z nich, vyplňte údaje v této záložce Datum ukončení pracovního poměru a Důvod ukončení.

13 Smazání/Rušení pracovního poměru Pokud jste udělali chybu při navádění pracovního poměru zaměstnance a systém vám nedovolí smazat údaj, použijte tuto operaci, jejíž popis najdete v samostatné kapitole (Důležité vlastnosti a funkce).

14 Vyplňované údaje pracovní poměr Menu: Evidence Pracovní poměry; Záložka: Prac. poměr Pracovní středisko - systém implicitně dosadí číslo pracovního střediska podle kmenového střediska. Pomocí zobrazovaného číselníku středisek je však možné toto přiřazení změnit. Datum změny prac.stř údaj, který můžete změnit pouze v souvislosti se změnou pracovního střediska. Používá se pro účely statistiky pohybu zaměstnanců.

15 Identifikace prac. poměru Číslo pracovního poměru - systém dosadí toto číslo sám, čísluje se od 0. Pracovních poměrů může mít jeden zaměstnanec více, maximální hranice je t.č. stanovena v systému na 20. Druh pracovního poměru - je třeba zvolit ze systémového číselníku: 0 - externí pracovníci 1 - hlavní pracovní poměr 2 - vedlejší pracovní poměr cizího zaměstnance 3 - vedlejší pracovní poměr vlastního zaměstnance 4 - DPP vlastních zaměstnanců 5 - DPČ vlastních zaměstnanců 6 - DPP cizích zaměstnanců 7 - DPČ cizích zaměstnanců

16 Identifikace prac. poměru Délka úvazku: 1 - úvazek na dobu neurčitou 2 - úvazek nad 1 rok 3 - úvazek do 1 roku 4 - do 7 kalendářních dnů (příležitostné zaměstnání) 7 - ostatní Toto jsou standardní hodnoty. Načítají se z univerzálního číselníku délka úvazku. Tam je možné provést změny (změny v názvu, přidání další délky, atd.)

17 Identifikace prac. poměru Pracovní kategorie identifikace pracovní kategorie, výběr z rozbalovacího menu dle číselníku PracKateg. Slouží k výpisu různých statistik. Rozpočtová kategorie - používá se u rozpočtových organizací. Skupina pracujících možno začlenění do určité skupiny pracujících. KZAM identifikace pracovního poměru dle celostátního číselníku klasifikace zaměstnání. Zkušební doba do datum, do kdy trvá případná zkušební doba.

18 Pracovní místo přiřazení daného pracovního poměru na pracovní místo nutné, pokud chcete využívat nástavbu PIS (systemizace pracovních míst, popis pracovního místa ). Rež. zakázka specifická položka využívaná rozpočtovými organizacemi. Výkaz - číslo výkazu dělnických mezd, používá se u vysokých škol. Pracovní doba Typ kalendáře (implicitně 1) typ kalendáře slouží k určení fondu pracovní doby (viz číselníky Kalendáře). Možné hodnoty: 1 - běžný kalendář (volné soboty, neděle, svátky) 2 - podobně jako 1, ale svátky se proplácejí tarifem 3 - zvláštní kalendář pro 4 směny nepřetržitého provozu stanovený algoritmem (Tento kalendář běžně nevyužívejte, je určen pro speciality). 4 - zaměstnanci, kteří mají stanoven pouze měsíční časový rozvrh 5 - kalendář s využitím týdenního rozvrhu 6 - běžný kalendář, nevyužívá se automatický dopočet 7 - kalendář s využitím cyklického rozvrhu

19 Mzdový systém podniku Mzdový systém středních a větších podniků je zpravidla tvořen dvěma složkami: Tarifní soustavou zahrnující: katalogy prací, stupnice mzdových (platových) tarifů, příplatky tarifní povahy. Mzdovými formami, které lze rozdělit na: časovou mzdu, úkolovou mzdu, podílovou mzdu, doplňkové formy mezd.

20 Katalog prací Katalog prací obsahuje všechny typické profese a specializace pracovníků. Pro každou práci zařazenou do určitého tarifního stupně (platové třídy) uvádí kvalifikační charakteristiky (požadované znalosti, schopnosti a způsobilosti) a současně jsou zde uvedeny příklady typických prací. V podnikatelské sféře v zásadě není povinný, ve větších firmách je však zpravidla vytvořen a bývá předmětem kolektivního vyjednávání s odbory. Pro pracovníky ve veřejných službách a správě je stanoven nařízením vlády č. 222/2010 Sb.

21 Mzdový (platový) tarif Mzdový (platový) tarif je sazba v korunách za jednu odpracovanou časovou jednotku (hodina, měsíc, rok) v daném tarifním stupni, která přísluší pracovníkovi za normální (průměrný) výkon. Výše mzdových tarifů je ovlivněna řadou faktorů: objemem použitelných prostředků na mzdy, mzdovými nabídkami konkurentů na trhu práce, nejnižší úrovní zaručené mzdy (do r nazývané jako minimální mzdové tarify) vyhlášenou nařízením vlády (nejnižších úrovní zaručené mzdy existuje 8, přičemž nejnižší odpovídá minimální mzdě definované v zákoníku práce, viz tab. 10.1), mzdovými tarify dohodnutými ve vyšší kolektivní smlouvě (platí pro celé odvětví, např. pro všechny zaměstnavatele, kteří jsou členy Svazu bank a pojišťoven), mzdovými tarify sjednanými v podnikové kolektivní smlouvě.

22 Skupina Nejnižší úroveň z. mzdy prací Kč/hod. Kč/měsíc Příklady prací 1 48, Drobné šicí práce, našívání kapes, poutek, obrubování, přišívání knoflíků 2 53, Montáž rukávů do společenských a vycházkových oděvů s ohledem na rozdílnost materiálů a na tvar oděvů včetně vytvarování průramků, zhotovování a šití kalhot 3 58, Zhotovení celého oděvního výrobku při individuální zakázce 4 64, Zhotovování fraků, smokingů, historických oděvů, sak a plášťů podle individuální míry v modelové a zakázkové výrobě 5 71, Určování technologických postupů nebo organizace výrobních a provozních systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například tváření a obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy dopravních prostředků 6 78, Komplexní zajišťování technologické přípravy nebo organizace náročných výrob a provozů, například výroby speciálních jednoúčelových strojů a zařízení, investičních celků 7 87, Koordinace přípravy úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně složitých staveb, progresivních technologických celků a typizačních a podobných prací této úrovně. Architektonická řešení a projektování velmi složitých staveb a technologických, územních a urbanistických celků. Metodické usměrňování zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb 8 96, Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků

23 Tab. 10.2: Příklad stupnice platových tarifů dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb. (od 1. června 2009) Platový Počet Platová třída stupeň let praxe nad Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2009

24 Druhy mezd Čistá mzda je oproštěna od všech srážek ze mzdy (dna z příjmu, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění). Reálná mzda je termín používaný k určení skutečné hodnoty mzdy, to znamená, co je možné za tuto mzdu si pořídit. Reálná mzda je vyjádřením poměru ceny životních potřeb k vyplácené peněžité odměně. Průměrná mzda je pojem používaný v statistice. Určuje se tak průměrný plat v daném oboru nebo oblasti. Minimální mzda od činí Kč, tj. 48,10 Kč na hodinu. [1] Zaručená mzda je obvykle vyšší než minimální mzda. Byla zavedena od podle 112 odst. 1 zákoníku práce. Je to mzda, na kterou zaměstnanci vznikl nárok ve vztahu ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

25 Mzda KS program Typ mzdy určuje typ mzdy, jakým je zaměstnanec placen, tj. jak bude zpracován navedený tarif. Možné hodnoty: 0 - měsíční plat 1 - hodinová mzda 2 - podílová mzda dělnická 6 - smluvní mzda hodinová 7 - smluvní mzda měsíční

26 Mzda KS program Třída (platový stupeň): pokud byly tyto hodnoty definovány v rámci popisu pracovního místa, systém je dosadí v závislosti na zvoleném pracovním místě, jinak je možné je zadat přímo. Mzdový stupeň: povinný tehdy, jestliže je v číselníku mzdových tarifů zadaná třída obsažena vícekrát pro různé mzdové stupně. Možné hodnoty mzdových stupňů pro zadanou třídu můžete vybrat z rozbalovacího menu. Platový tarif - měsíční tarif nebo hodinová mzda. U typů mzdy 0 a 1 se kontroluje proti rozsahu zadanému v číselníku mzdových tarifů. Smluvní částky nejsou ničím kontrolovány. Os.hodn. - částka osobního hodnocení. Typ prémií a částka prémií - nepovinné položky, používají se pouze v systému počítaných prémií. Typ prémií lze vybrat z rozbalovacího menu. Potl.dopočtu do min.mzdy - zde můžete zadat potlačení automatického dopočtu do minimální mzdy zaměstnance.

27 Datum - KS program Zahájení prac.poměru - u pracovního poměru s číslem 0 se implicitně zobrazí datum nástupu z evidence zaměstnance, u dalších je nutné datum zadat. Důvod nást. - je možné dle zadaného číselníku zadat důvod nástupu, pro statistické účely. Ukončení prac.poměru - informativní položka, zadává se přes záložku Ukončení. Důvod ukončení - informativní položka, zadává se přes záložku Ukončení.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. dubna 2007

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

Úvod do pracovního práva

Úvod do pracovního práva Mgr. Simona Urbánková Úvod do pracovního práva Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah PRACOVNÍ PRÁVO...5 PRAMENY

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org www.mrz-laba-nysa.org

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ ZPRACOVAL SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V RÁMCI PROJEKTU POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA MODERNIZACI INSTITUCÍ, ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ROZVOJ KVALITY SLUŽEB SOCIÁLNÍCH

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH JUDr. Hana Gutová, Ph.D. Brno 2013 Recenzoval: Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Název:

Více

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II.

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II. METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD PODLE KATALOGU PRACÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bakalářská práce Autor: Kristina Polachová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Josef

Více