19. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (C61)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (C61)"

Transkript

1 19. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (C61) 19.1 Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty (ct1-3 N0 M0) Léčba nízce rizikového (ct1-2a a GS 6 a PSA < 10 μg/l) a středně rizikového (ct2b-c a/nebo GS 7 a/nebo PSA μg/l) karcinomu prostaty Léčba dle preference informovaného pacienta 1. Radikální prostatektomie (RP) operační přístupy otevřená, laparoskopická, robotická RP jsou z hlediska onkologické bezpečnosti srovnatelné, nemocní s předpokládanou dlouhou dobou dalšího života (nad 10 let), rozšířená pánevní lymfadenektomie (obligatorně při PSA > 10 μg/l, GS 7 nebo ct2b,c), v indikovaných případech nervy šetřící operační postupy. 2. Radioterapie s kurativním záměrem viz standard SROBF ( teleradioterapie 3D konformní radioterapie nebo IMRT (intensity modulated RT), radioterapie s neoadjuvantní, konkomitantní či adjuvantní hormonální supresí (u nemocných s nízkým rizikem není nutná, u pacientů se středním rizikem krátkodobé režimy), brachyterapie (intersticiální trvalá nebo dočasná), trvalá intersticiální brachyterapie je od hrazena z v. z. p. kombinovaná zevní radioterapie a brachyterapie, protonová terapie v současné době nejsou k dispozici data na podkladě EBM, která použití této technologie zdůvodňuje. V současné době není hrazena z v.z.p. 3. Active surveillance (aktivní dozor) a watchful waiting (pečlivé sledování) k aktivnímu sledování a odložené lokální léčbě je vhodný pacient s nádorem ct1-2a, s nízkou hodnotou PSA ( 10 μg/l) a nízkým GS (GS=6), léčbu zahajujeme při známkách aktivity onemocnění (např. progrese GS v rebiopsii po 4 6 měsících, při PSA doubling time < 3 roky, při známkách lokální progrese) nebo dle přání pacienta, významným faktorem při rozhodování o pečlivém sledování je celkový stav pacienta a prognóza onemocnění Léčba vysoce rizikového karcinomu prostaty (ct3 a/nebo GS 8-10 a/nebo PSA > 20 μg/l) Léčba dle preference informovaného pacienta, vždy zvažována multimodální léčba, u chirurgické léčby vhodná centralizace na high volume centra 1. watchfull waiting pouze u vybraných případů, 2. radioterapie s neoadjuvantní, konkomitantní či adjuvantní hormonální supresí, hormonální léčba prolongovaná na 18 měsíců (event. 3 roky), 3. RP s rozšířenou pánevní lymfadenektomií (vhodná zvláště u pacienta s nádorem ct3a s delší life-expectance, pacient musí být informován o vysoké pravděpodobnosti následné multimodální léčby v závislosti na patologickém nálezu a dalším průběhu onemocnění), 4. androgenní deprivace pacientů s vyšší hodnotou PSA (primárně monoterapie LHRH analoga/antagonisté nebo orchiektomie) časná, odložená, androgenní suprese v režimu kontinuálním nebo intermitentním. MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. aktualizace, platná od

2 Adjuvantní léčba po RP je zvažována u pacientů s rizikovými faktory (Gleason skore > 7, pozitivní chirurgické okraje, pt3, pn1), Možnosti adjuvantní léčby: radioterapie při vzestupu PSA > 0,2, resp. 0,5 μg/l, androgenní deprivace (LHRH analoga/antagonisté ev. chirurgická kastrace, případně bicalutamid 150 mg, v případě pn1 LHRH analoga/antagonisté nebo orchiektomie) Obecná doporučení indikace androgendeprivační léčby (ADT) kombinované s radioterapií Neoadjuvantní ADT T2 Nx M0, GS 8 10 T3 4 Nx M0 GS 6 10 Optimální trvání neoadjuvantní aplikace 6 8 měsíců. Adjuvantní ADT T1 2 Nx M0, GS > 6 a PSA > 10 μg/l T3 4 Nx M0 Tx N+ M0 Neoadjuvantní a konkomitantní ADT je lepší než čistá adjuvantní ADT. Optimální doba podávání ADT 18 měsíců, u vysoce rizikových tumorů možno léčbu prodloužit Selhání lokální léčby Za selhání lokální léčby je považována hodnota PSA > 0,4 0,5 μg/l po RP, případně i hodnoty nižší při jejich kontinuálním vzestupu a vzestup hladiny PSA o 2 μg/l nad nadir po radioterapii. Zvažované možnosti léčby: po RP radioterapie nebo androgenní deprivace dle pravděpodobnosti lokální nebo systémové recidivy, po RT androgenní deprivace, salvage RP pouze ve vybraných případech Léčba metastatického karcinomu prostaty (Tx Nx M1) Hormonální léčba metastatického karcinomu prostaty 1. primární androgenní deprivace (monoterapie LHRH analoga/antagonisté nebo orchiektomie) (1) časná nebo odložená, kontinuální nebo intermitentní. 2. sekundární hormonální manipulace po selhání primární léčby nasazení antiandrogenu (k LHRH analogu nebo po orchiektomii), vysazení antiandrogenu (navození syndromu vysazení antiandrogenu), estrogeny nejsou dostupné v ČR. Po selhání II. linie hormonální léčby nutno zvážit existenci kastračně rezistentní formy onemocnění Léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC) Kastračně rezistentní karcinom prostaty je definován kastračními hladinami testosteronu (< 50 ng/ml nebo 1,7 nmol/l) a jedním z následujících kritérií: Biochemická progrese: tři následné vzestupy PSA v odstupu jednoho týdne; výsledné zvýšení PSA je 2 o 50 % nad nadir (při PSA > 2 ng/ml), a to minimálně 4 týdny po vysazení flutamidu či cyproteronacetátu nebo 6 týdnů po vysazení bicalutamidu nebo Radiologická progrese: výskyt dvou nebo více kostních lézí nebo progrese v měkkých tkáních podle RECIST U všech nemocných je indikováno zajištění kastračních hladin LHRH analogy nebo chirurgickou kastrací.(1) 138 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. aktualizace, platná od

3 Léčba u asymptomatických či mírně symptomatických metastatických onemocnění (mcrpc): sledování (1), prevence SRE (1), abirateron + prednison (1). Léčba u symptomatických metastatických onemocnění (mcrpc): chemoterapie docetaxel + prednison ve třítýdenním režimu, u které bylo prokázáno prodloužení celkového přežití a paliativní efekt ve srovnání s chemoterapií mitoxantron + prednison (1), Radium-223 u nemocných se symptomatickými kostními metastázami (bez známých viscerálních metastáz), u kterého bylo prokázáno prodloužení celkového přežití ve srovnání s placebem (1). Následná léčba: Pro pacienty ECOG 0-2 předléčené režimem obsahujícím docetaxel: chemoterapie kabazitaxel + prednison (1), inhibitor androgenní biosyntézy abirateron acetát + prednison (1), inhibitor signalizace androgenních receptorů enzalutamid (1), radium-223 u nemocných se symptomatickými kostními metastázami (bez známých viscerálních metastáz). U uvedených léčebných možností bylo prokázáno prodloužení celkového přežití a paliativní efekt po selhání chemoterapie docetaxel + prednison. V případě kabazitaxelu bylo provedeno srovnání s režimem mitoxantron + prednison, u abirateron acetátu, enzalutamidu a radia-223 s placebem. Z jiných dříve uváděných možností následné léčby pro pacienty ECOG 1-2 není mitoxantron (v kombinaci mitoxantron + prednison) k disposici, navíc se tato kombinace ukázala v prospektivní randomizované studii jako méně účinná než kabazitaxel. Vinorelbin v této indikaci nemá úhradu. Použití docetaxelu (docetaxel retreatment) a estramustinu v této indikaci není ověřeno na základě prospektivních dat, je založeno převážně na retrospektivních datech, která jsou v řadě aspektů inkonsistentní (3). Vzhledem k dostupnosti léčebných postupů po selhání docetaxelu, které jsou podpořeny daty randomizovaných studií (kabazitaxel, abirateron, enzalutamid nebo radium-223), je další používání retreatment docetaxelu a estramustinu v této situaci obhajitelné pouze v případě nedostupnosti nebo vyčerpání jiných léčebných možností. Standardní léčebný postup po selhání kabazitaxelu, abirateronu a enzalutamidu není definován. Poznámka: Nutno respektovat aktuální indikační omezení a způsob úhrady stanovené SUKL Léčba kostního postižení Součástí léčebné strategie u karcinomu prostaty je podání látek modifikujících metabolizmus kosti bisfosfonáty (zoledronát, klodronát), denosumab. U metastatického karcinomu prostaty byl prokázán vliv na přežití u klodronátu, na oddálení kostních komplikací u zoledronát a denosumabu. Ve studii fáze III prokázal denosumab v přímém srovnání se zoledronátem superioritu, když vedl ke snížení rizika vzniku první i následných kostních komplikací. K paliativnímu ošetření kostních metastáz je možné použít zevní záření postiženého místa. Při algickém syndromu při kostním postižení je možno zvážit podání -emitérů záření (radionuklidů 153 samarium nebo 89 stroncium). Z -emitérů je k dispozici radium-223. Je indikován u pacientů se symptomatickými metastázami v kostech a bez známých viscerálních metastáz. Radium-223 prokázalo ve srovnání s placebem zlepšit i celkové přežití a oddálit závažné kostní příhody. (1) MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. aktualizace, platná od

4 Terapeutická schémata u lokálně pokročilého nebo generalizovaného karcinomu prostaty dávka den aplikace opakování cyklu LHRH analoga* goserelin 10,8 mg implantát à 12 týdnů leuprorelin 22,5 mg i.m. triprorelin 11,25 mg i.m. LHRH antagonisté degarelix 240 mg iniciálně, i.m. à 4 týdny pak 80 mg udržovací docetaxel 75 mg/m 2 1. à 3 týdny prednison 5 mg p.o. 2 denně kabazitaxel 25 mg/m 2 1. à 3 týdny prednison 5 mg p.o. 2 denně abirateron 1000 mg p.o. denně prednison 5 mg p.o. 2 denně enzalutamid 160 mg p.o. denně mitoxantron 12 mg/m 2 1. à 3 týdny prednison 5 mg p.o. 2 denně estramustin mg/kg p.o. 2 3 denně radium kbq/kg** i.v. à 4 týdny * preferovány jsou 3 měsíční formy ** celkem 6 injekcí Komentář k léčebným schématům Uvedená doporučení jsou založena na nejnovějších medicínských poznatcích a nemusí se vždy shodovat s pravidly úhrady léku od plátce péče. Doporučení uvedená v Modré knize vychází z medicíny založené na důkazech. Postupně se budeme snažit k jednotlivým doporučením přičlenit také určitý stupeň, který vyjadřuje míru důkazů a míru doporučení ČOS. Vycházíme z modifikovaného systému, který používá NCCN. ČOS: Stupně evidence a doporučení Stupeň 1 Založeno na vysokém stupni důkazů, jednotné doporučeni ČOS, že léčba je vhodná. Stupeň 2A Založeno na nižším stupni důkazů, jednotné doporučeni ČOS, že léčba je vhodná. Stupeň 2B Založeno na nižším stupni důkazů, doporučení ČOS, že léčba je vhodná. Stupeň 3 Založeno na jakémkoliv stupni důkazů, v rámci ČOS není shoda o vhodnosti léčby. 140 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. aktualizace, platná od

5 Literatura: 1. Tannock, I.F., de Witt, R., Berry, W.R. et al: Docetaxel plus prednisone or Mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. New Engl J Med 2004; 351, Heidenreich A, Bastion PJ, Bellmunt J, et al. Guidelines on Prostate Cancer. European Association of Urology uroweb.org/gls/pdf/08%20prostate%20cancer_lr%20march%2013th% pdf. 3. Fizazi K, Scher HI, Molina A, et al. Final overall survival (OS) analysis of COU-AA-301, a phase 3 study of abiraterone acetate plus prednisone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mcrpc) pretreated with docetaxel. European Multidisciplinary Cancer Congress 2011, abstract Ryan CJ, Smith MR, De Bono JS, et al. Interim analysis (IA) results of COU-AA-302, a randomized, phase III study of abiraterone acetate (AA) in chemotherapy-naive patients (pts) with metastatic castration-resistant prostate cancer (mcrpc). Presented at ASCO Annual Meeting 2012, Chicago, Illinois. J Clin Oncol 2012; 30 (Suppl): abstr LBA Berthold DR, Pond GR, Roessner M, et al., TAX-327 investigators. Treatment of hormone-refractory prostate cancer with docetaxel or mitoxantrone: relationships between prostate-specific antigen, pain, and quality of life response and survival in the TAX-327 study. Clinical Cancer Research 2008; 14: De Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial. Lancet 2010; 376: Kantoff PW, Gitano CS, Shore ND, el al. Sipuleucel-T Immunotherapy for Castration-Resistant Prostate Cancor. N Engl J Med 2010; 363: Fizazi K, Carducci M, Smith M, et al. Denosumab versus zoledronic acid for treatment of bone metastases in men with castration- -resistant prostate cancer: a randomised, double-blind study. Lancet 2011; 377: Parker C, Nilsson S, Heinrich D, et al. Alpha Emitter radium-223 and Survival in Metastatic prostate Cancer.N Engl J Med 2013;369: Cheetham PJ, Petrylak DP. Alpha Particles as Radiopharmaceuticals in the Treatment of Bone Metastases: Mechanism of Action of Radium-223 Chloride (Alpharadin) and Radiation protection. Oncology (Williston Park) 2012; 26: , Harrison M.R., Wong TZ, Armstrong AJ, George DJ: Radium-223 chloride: a potential new treatment for castration-resistant prostate cancer patients with metastatic bone dinase. Cancer Management and Research 2013; 5: Rathkopf DE, Smith MR, de Bono JS et al: Updated Interim Efficacy Analysis and Long-term Safety of Abiraterone Acetate in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer Patients Without Prior Chemotherapy (COU-AA-302). Eur Urol Mar 6. doi: /j.eururo [Epub ahead of print.] 13. Scher HI, Fizzazi K, Saad F et al: Increased survival with enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy. NEJM 2012; 367(13): DOI /NEJMoa C. Parker, S. Nilsson, D. Heinrich et al: Alpha Emitter Radium-223 and Survival in Metastatic Prostate Cancer, N Engl J Med 2013; 369: July 18, DOI: /NEJMoa Vybrané informace k léčbě CRPC Enzalutamid v léčbě CRPC Přípravek Xtandi je indikován k léčbě dospělých mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty, u jejichž onemocnění došlo k progresi při nebo po léčbě docetaxelem. Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Během léčby enzalutamidem je třeba se vyhnout silným inhibitorům (např. gemfibrozil) nebo induktorům (např. rifampicin) CYP2C8, nebo je používat s opatrností. Pokud pacientům musí být současně podáván silný inhibitor CYP2C8, má být dávka enzalutamidu snížena na 80 mg jednou denně. Při podávání Xtandi současně s inhibitory nebo induktory CYP3A4 není nutná žádná úprava dávky. Může být indukován také transportní protein P-gp a pravděpodobně i jiné transportéry, např. multirezistentní protein 2 (MRP2), protein rezistence karcinomu prsu (BCRP) a polypeptidový transportér organických aniontů 1B1 (OATP1B1). Studie in vivo ukázaly, že enzalutamid je silný induktor CYP3A4 a středně silný induktor CYP2C9 a CYP2C19, UGT1A1 mohou být indukovány také. U pacientů užívajících léčivé přípravky, které jsou substráty CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2 nebo UGT1A1 by měla být hodnocena případná ztráta farmakologických účinků (nebo zvýšení účinků v případech, kdy dochází k tvorbě aktivních metabolitů). MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. aktualizace, platná od

6 K epileptickému záchvatu došlo u 0,8 % pacientů, kteří dostávali enzalutamid. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly návaly horka a bolest hlavy. Doporučená dávka je 160 mg enzalutamidu (čtyři 40 mg tobolky) jako jedna denní perorální dávka bez závislosti na podané stravě. Nastavení medikace je vhodné po 24 hodinách a užívat v pravidelnou dobu Abirateron v léčbě CRPC Přípravek Zytiga je indikován spolu s prednisonem nebo prednisolonem: k léčbě metastazujícího karcinomu prostaty rezistentního na kastraci u dospělých mužů, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgenní deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována (o této indikaci není rozhodnuto o úhradě z v.z.p.), k léčbě metastazujícího karcinomu prostaty rezistentního na kastraci u dospělých mužů, jejichž onemocnění progredovalo při chemoterapeutickém režimu založeném na docetaxelu nebo po něm. Indikační omezení úhrady Abirateron acetát v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem je hrazen v terapii druhé linie metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty pacientům se stavem výkonnosti ECOG 0-1 dříve léčeným režimem obsahujícím docetaxel, u kterých došlo k progresi onemocnění v průběhu terapie docetaxelem v první linii či do 3 měsíců od jejího ukončení.v terapii druhé linie je abirateron acetát rovněž hrazen pacientům, u kterých není možné v terapii druhé linie použít taxany (zejména z důvodu jejich nežádoucích účinků). Zdůvodnění musí být uvedeno v dokumentaci pacienta. Léčba je hrazena pouze do progrese onemocnění. Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Ženy, které jsou těhotné nebo mohou otěhotnět. Závažná porucha jater (Child-Pugh třídy C). Přípravek Zytiga je inhibitorem jaterního enzymu CYP2C8 metabolizujícího léčivé přípravky. Mezi léčivé přípravky metabolizované CYP2C8 patří například paklitaxel a repaglinid. Současně je Zytiga substrátem CYP3A4. Během léčby je nutno se podávání silných inhibitorů nebo induktorů CYP3A4 vyvarovat nebo je používat s opatrností. Opatrnost je nutná při současném podávání s léčivými přípravky aktivovanými nebo metabolizovanými CYP2D6, je nutno zvážit snížení dávek léčivých přípravků metabolizovaných CYP2D6 s úzkou terapeutickou šíří. Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky jsou periferní otok, hypokalemie, hypertenze a infekce močových cest. Další závažné nežádoucí účinky zahrnují srdeční onemocnění, hepatotoxicitu a zlomeniny. Doporučená dávka je mg (čtyři 250 mg tablety) jako jednorázová denní dávka alespoň dvě hodiny po jídle a po užití tablet se nesmí nic jíst po dobu alespoň jedné hodiny. Zytiga se užívá s nízkou dávkou prednisonu nebo prednisolonu. Doporučená dávka prednisonu nebo prednisolonu je 10 mg denně. U pacientů bez chirurgické kastrace musí léková kastrace pomocí analog LHRH během léčby pokračovat. 142 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. aktualizace, platná od

7 Kabazitaxel v léčbě CRPC Přípravek Jevtana v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem je indikován k léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty refrakterním na hormonální léčbu dříve léčených režimem obsahujícím docetaxel. Indikační omezení úhrady Kabazitaxel v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem je hrazen v terapii druhé linie metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty pacientům se stavem výkonnosti ECOG 0-1 dříve léčeným režimem obsahujícím docetaxel, u kterých došlo k progresi onemocnění v průběhu terapie docetaxelem v první linii či do 3 měsíců od jejího ukončení. Ze zdravotního pojištění je hrazeno maximálně 10 podaných cyklů léčivého přípravku, pokud dojde k progresi před 10. cyklem, je léčba hrazena pouze do progrese onemocnění. Přípravek není hrazen pacientům s periferní neuropatií nebo stomatitidou 2. či vyššího stupně a pacientům se závažnými komorbiditami (včetně duplicitních malignit). Hypersenzitivita na léčivou látku nebo a jiné taxany nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Počet neutrofilů menší než 1500/mm3. Porucha funkce jater (bilirubin 1x norma nebo AST a/nebo ALT 1,5 norma). Souběžné očkování vakcínou proti žluté zimnici. Je třeba vyvarovat se současného podávání se silnými inhibitory či induktory CYP3A, které mohou zvyšovat či snižovat plazmatické koncentrace kabazitaxelu. Před podáním substrátů OATP1B1 se doporučuje dodržet odstup 12 hodin před aplikací infuze a nejméně 3 hodiny po ukončení infuze. všech stupňů, které se vyskytly nejčastěji ( 10 %), byly anémie, leukopenie, neutropenie, trombocytopenie a průjem. Doporučená dávka přípravku JEVTANA je 25 mg/m 2 podávaná formou jednohodinové intravenózní infuze každé 3 týdny v kombinaci s 10 mg prednisonu nebo prednisolonu perorálně jednou denně po celou dobu léčby. Doporučená premedikace má být podána alespoň 30 minut před každým podáním přípravku Jevtana ke zmírnění rizika a závažnosti hypersenzitivity mají být intravenózně podány následující léčivé přípravky: antihistaminikum (dexchlorfenyramin 5 mg nebo difenhydramin 25 mg nebo ekvivalent), kortikosteroid (dexametazon 8 mg nebo ekvivalent) a antagonista H2 (ranitidin nebo ekvivalent) Doporučuje se profylaxe antiemetiky, která lze podle potřeby podat perorálně nebo intravenózně. Doporučuje se profylakticky podávat G-CSF ke snížení rizika nebo ke zvládnutí neutropenických komplikací. Primární profylaxi G-CSF je třeba uvážit u pacientů z vysoce rizikových klinických skupin (věk > 65 let, špatný celkový stav, prodělané epizody febrilní neutropenie, rozsáhlá dřívější radiace, špatný stav výživy nebo jiné závažné komorbidity), které jsou predispozicí k častějším komplikacím z dlouhodobé neutropenie. MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. aktualizace, platná od

8 Denosumab v léčbě CRPC Přípravek Xgeva je indikován v prevenci kostních příhod (skeletal related events, SRE) (patologické fraktury, míšní komprese, stavy vyžadující radiační léčbu kostí či kostní operaci) u dospělých s metastázami solidních nádorů do kostí. Indikační omezení úhrady Denosumab je předepisován k prevenci kostních příhod u dospělých pacientů s nádorovým onemocněním s osteolytickými, osteoblastickými nebo smíšenými kostními metastázami solidních tumorů. Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.těžká, neléčená hypokalcémie. Nejsou známy. Mezi nejčastější patří diarea, dyspnoe, hypokalcémie, hypofosfatémie, osteonekróza čelisti. Doporučená dávka přípravku XGEVA je 120 mg, podává se jednou za 4 týdny ve formě jednorázové subkutánní injekce do stehna, břicha nebo horní části paže. Všichni pacienti, kteří nemají hyperkalcémii, by měli užívat alespoň 500 mg kalcia a 400 IU vitaminu D Radium-223 v léčbě CRPC Přípravek Xofigo je indikován k léčbě dospělých mužů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty, symptomatickými metastázami v kostech a bez známých viscerálních metastáz. Pro podání přípravku Xofigo neexistují žádné známé kontraindikace. Protože nemůže být vyloučena interakce s vápníkem a fosfáty, podávání přípravků s těmito látkami a/nebo vitaminem D by mělo být několik dnů před zahájením léčby přípravkem Xofigo přerušeno. Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky ( 10 %) u pacientů léčených přípravkem Xofigo byly průjem, nevolnost, zvracení a trombocytopenie. Přípravek Xofigo je podáván v dávce o aktivitě 50 kbq na kilogram tělesné hmotnosti ve 4-týdenních intervalech. Je podáváno 6 injekcí přípravku Xofigo. 144 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. aktualizace, platná od

Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty (ct1-3 N0 M0)

Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty (ct1-3 N0 M0) 4.3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty (ct1-3 N0 M0) Léčba nízce rizikového (ct1-2a a GS 6 a PSA < 10 μg/l) a středně rizikového (ct2b-c a/nebo GS

Více

19. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (C61)

19. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (C61) 19. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (C61) 19.1 Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty (ct1-3 N0 M0) 19.1.1 Léčba nízce rizikového (ct1-2a a GS 6 a PSA < 10 µg/l) a středně rizikového (ct2b-c

Více

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Iveta Kolářová Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubice Multiscan s.r.o. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice 19.9.2012

Více

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 63 XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Kolektiv autorů Úvod Léčivý přípravek (radium-223 dichlorid) byl 13. listopadu 2013 schválen

Více

Standard. 4. Stanovení odpovědné osoby za diagnosticko léčebný plán - ošetřující lékař či lékař s kompetencí NLPP 4.3 STRANA PROCEDURY: 1/13

Standard. 4. Stanovení odpovědné osoby za diagnosticko léčebný plán - ošetřující lékař či lékař s kompetencí NLPP 4.3 STRANA PROCEDURY: 1/13 1/13 1. Epidemiologie: Dle zdrojů ÚZIS zůstává karcinom prostaty nejčastějším zhoubným nádorem mužů (bez započtení C44). Jeho incidence dosáhla v ČR v roce 2014 66,45/100 000 mužů, mortalita 15,08/100

Více

Možnosti léčby CRPC. Michaela Matoušková

Možnosti léčby CRPC. Michaela Matoušková Možnosti léčby CRPC Michaela Matoušková Pokročilý karcinom prostaty prevalence CaP 65215 pokročilý CaP st. III 8492 st. IV 5884 14376 CRPC cca 900-1000 Zdroj dat www.uroweb.cz CRPC Kastrační hladina testosteronu

Více

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Obsah Obecný úvod Androgenní signalizace Možnosti systémové léčby Závěr Koho se

Více

Preskripční omezení urologických a uroonkologických léčivých přípravků, platné k 1. 8. 2015

Preskripční omezení urologických a uroonkologických léčivých přípravků, platné k 1. 8. 2015 182 Preskripční omezení urologických a uroonkologických léčivých přípravků, platné k 1. 8. 2015 V posledních týdnech došlo k opakovaným kontrolám zdravotními pojišťovnami. Revize byly zaměřeny na dodržování

Více

Současné možnosti léčby mcrpc. Michaela Matoušková Urocentrum Praha

Současné možnosti léčby mcrpc. Michaela Matoušková Urocentrum Praha Současné možnosti léčby mcrpc Michaela Matoušková Urocentrum Praha Pokročilý karcinom prostaty prevalence CaP 54505 pokročilý CaP st. III 6744 st. IV 5521 12265 CRPC cca 900-1000 Zdroj dat www.uroweb.cz

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

! "#$%&'(#)*+,)-!./01'!&'2*3'0)4! 3#2%2*#)*)-56!&'37%)6(8!9362*'*:!!

! #$%&'(#)*+,)-!./01'!&'2*3'0)4! 3#2%2*#)*)-56!&'37%)6(8!9362*'*:!! ! "#$%&'(#)*+,)-!./01'!&'2*3'0)4! 3#2%2*#)*)-56!&'37%)6(8!9362*'*:!! ;36

Více

ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 69 ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Oravcová I. Úvod Zytiga, jejíž účinnou látkou je abirateron acetát, byla registrována v

Více

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 Závěr expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXEGIS 20 mg koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku TAXEGIS 80 mg koncentrát

Více

Stratifikace pacientů, prognostické faktory. Jana Katolická FN u svaté Anny, Brno

Stratifikace pacientů, prognostické faktory. Jana Katolická FN u svaté Anny, Brno Stratifikace pacientů, prognostické faktory Jana Katolická FN u svaté Anny, Brno mcrcp heterogenní onemocnění Absence validovaných biomarkerů pro identifikaci pacienta : Se špatnou prognózou Rezistentní

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN )

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) : Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) Vývoj standardizované incidence a úmrtnosv ( na 100 000

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUTAMID SANDOZ 250 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYTIGA 250 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje abirateroni acetas 250 mg Pomocné látky Jedna tableta obsahuje

Více

Sekvence léčby metastatického kastračněresistentního. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Sekvence léčby metastatického kastračněresistentního. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Sekvence léčby metastatického kastračněresistentního karcinomu prostaty Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Rozdělení metastatických nádorů dle citlivost na chemoterapii 1. nádory

Více

Místo chemoterapie v léčbě HSCP. L. Petruželka

Místo chemoterapie v léčbě HSCP. L. Petruželka 12:45 13:55 Léčba kastračně refrakterního karcinomu prostaty (CRPC) Moderátor: M. Matoušková Panel: M. Babjuk, O. Čapoun, J. Katolická, B. Melichar, L. Petruželka, J. Prausová o Místo chemoterapie v léčbě

Více

KABAZITAXEL V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

KABAZITAXEL V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY 214 KABAZITAXEL V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY CABAZITAXEL FOR THE TREATMENT OF METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER Igor Richter 1,2, Josef Dvořák 2, Věra

Více

Hormonální léčba metastatického karcinomu prostaty. Marko Babjuk. FN Motol a 2 LFUK, Praha

Hormonální léčba metastatického karcinomu prostaty. Marko Babjuk. FN Motol a 2 LFUK, Praha Hormonální léčba metastatického karcinomu prostaty Marko Babjuk FN Motol a 2 LFUK, Praha Hormonální osa DHT a AR Testosterone 5a-R AR s DHT ligandem (Dimery) DHT Hsp 70 RA (Inaktivní) Hsp 90 Androgen Response

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Accord 20 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infúzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg

Více

Hormonální léčba metastatického karcinomu prostaty. Marko Babjuk. FN Motol a 2 LFUK, Praha

Hormonální léčba metastatického karcinomu prostaty. Marko Babjuk. FN Motol a 2 LFUK, Praha Hormonální léčba metastatického karcinomu prostaty Marko Babjuk FN Motol a 2 LFUK, Praha Hormonální osa Androgenní suprese potlačuje růst prostatických buněk. Efektu lze dosáhnout chirurgickou kastrací

Více

Hormonální léčba kastračně refrakterního karcinomu prostaty (CRPC), existují linie léčby?

Hormonální léčba kastračně refrakterního karcinomu prostaty (CRPC), existují linie léčby? 75 Hormonální léčba kastračně refrakterního karcinomu prostaty (CRPC), existují linie léčby? Michaela Matoušková, Miroslav Hanuš Urocentrum Praha Znalost hormonální závislosti karcinomu prostaty a možnosti

Více

Kazuistika pacienta léčeného abirateron acetátem + prednison po předchozí léčbě docetaxelem. Jana Katolická FN u svatéanny, Brno

Kazuistika pacienta léčeného abirateron acetátem + prednison po předchozí léčbě docetaxelem. Jana Katolická FN u svatéanny, Brno pacienta léčeného abirateron acetátem + prednison po předchozí léčbě docetaxelem Jana Katolická FN u svatéanny, Brno 65 letý pacient (v doběstanovenídg.) v 4/2009 RA: onkologicky bezvýznamná OA: s ničím

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Kastračně rezistentní karcinom prostaty

Kastračně rezistentní karcinom prostaty Informace pro pacienty Čeština 36 Kastračně rezistentní karcinom prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Kastračně rezistentní karcinom prostaty je typ rakoviny prostaty, který se

Více

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7 Léčba vysocerizikového karcinomu prostaty pohled urologa M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol High-risk CaP = lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory

Více

ROLE UROLOGA U KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY V ČESKÉ REPUBLICE

ROLE UROLOGA U KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY V ČESKÉ REPUBLICE ROLE UROLOGA U KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY V ČESKÉ REPUBLICE ROLE OF THE UROLOGIST IN THE TREATMENT OF CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER IN THE CZECH REPUBLIC přehledový článek Milan

Více

Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty

Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty FN a LFUK HRADEC KRÁLOVÉ Josef Košna Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové Úvod Nádor prostaty je druhým nejčastějším nádorem u mužů po kožních nádorech

Více

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o. Kooperující onkologická skupina Vysočina. Diagnosticko-terapeutický protokol.

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o. Kooperující onkologická skupina Vysočina. Diagnosticko-terapeutický protokol. Diagnosticko-terapeutický protokol C61 Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, přísp.org., Vypracovali: MUDr. Jan Brázdil, MUDr. Martin Drábek, MUDr. Jiří Neubauer, MUDr. Šárka Stuhlová 1/2017

Více

Význam spolupráce urologa a onkologa v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Význam spolupráce urologa a onkologa v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty Přehledové články 55 Význam spolupráce urologa a onkologa v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty MUDr. Otakar Čapoun, FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Léčba karcinomu prostaty

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls205958/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-FLUTAMIDE Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje flutamidum 250 mg. Pomocné

Více

Novinky v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Novinky v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty 101 Novinky v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty MUDr. Otakar Čapoun Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Karcinom prostaty je jedním z nejzávažnějších témat současné urologie. Až 20

Více

sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok

sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule o obsahu 3 ml obsahuje cyproteroni acetas

Více

29. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI

29. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI 29. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI 29.1 Kostní nádorová nemoc Skelet je jedním z nejčastějších míst nádorové diseminace. Kostní metastázy jsou zdrojem závažné morbidity: působí bolest, omezují hybnost,

Více

Praktickéaspekty léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty a jejídopad na kvalitu života pacientů. Jana Katolická FN u svatéanny, Brno

Praktickéaspekty léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty a jejídopad na kvalitu života pacientů. Jana Katolická FN u svatéanny, Brno Praktickéaspekty léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty a jejídopad na kvalitu života pacientů Jana Katolická FN u svatéanny, Brno 2012 Radium 223 2010 Enzalutamide Denosumab 2004 Cabazitaxel

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ondansetron Arrow 4 mg Ondansetron

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Parametrická struktura databáze CAPROS

Parametrická struktura databáze CAPROS Parametrická struktura databáze CAPROS Screening... 2 Screeningové vyšetření... 2 Anamnéza... 2 PSA... 2 Testosteron - nepovinné... 2 Fyzikální vyšetření (per rectum)... 2 IPSS... 2 IIEF... 3 Závěr vyšetření...

Více

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 4 mg topotecanum (jako hydrochlorid).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

27. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI

27. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI 27. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI 27.1 Kostní nádorová nemoc Kostěný skelet je jedním z nejčastějších míst nádorové diseminace. Kostní metastázy jsou zdrojem závažné morbidity: působí bolest, omezují

Více

Metastatický karcinom prostaty

Metastatický karcinom prostaty Informace pro pacienty Čeština 35 Metastatický karcinom prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Rakovina prostaty se může šířit do jiných orgánů nebo lymfatických uzlin mimo pánevní

Více

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67)

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22.1 Stadium 0a (TaN0M0), stadium I (T1N0M0) 22.1.1 Základem léčby je transuretrální resekce (TUR). Doporučována je jednorázová intravezikální aplikace chemoterapeutika

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Zoledronic acid Richter 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička s 5 ml koncentrátu obsahuje acidum

Více

Seznam pojmů karcinom prostaty

Seznam pojmů karcinom prostaty Patient Informace Information pro pacienty Čeština English Seznam pojmů karcinom prostaty Adrenolytické léky Skupina léčiv, které snižují nebo zcela blokují produkci hormonu adrenalinu. Aktivní sledování

Více

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum.

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Undestor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. Přípravek obsahuje oranžovou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

STIVARGA (REGORAFENIB)

STIVARGA (REGORAFENIB) NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA 31 STIVARGA (REGORAFENIB) Kolektiv autorů Úvod Regorafenib (Stivarga ) je nový perorální multikinázový inhibitor, který byl v roce 2013 registrován pro léčbu dospělých pacientů

Více

Bisfosfonáty v léčbě generalizovaného karcinomu prostaty. MUDr. Martin FoldynA

Bisfosfonáty v léčbě generalizovaného karcinomu prostaty. MUDr. Martin FoldynA Bisfosfonáty v léčbě generalizovaného karcinomu prostaty MUDr. Martin FoldynA Výskyt kostních mts u různých maligních onemocnění 5letá světová prevalence /tisíce/ Incidence kostních mts (%) Medián přežití

Více

Novinky v léčbě karcinomu prostaty cílená léčba hormonálně refrakterního karcinomu prostaty

Novinky v léčbě karcinomu prostaty cílená léčba hormonálně refrakterního karcinomu prostaty 84 Novinky v léčbě karcinomu prostaty cílená léčba hormonálně refrakterního karcinomu prostaty Jana Katolická Onkologicko-chirurgické oddělení, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno Lékařská fakulta MU,

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 100 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy 167,0

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EXESTEA 25 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Exemestanum Jedna potahovaná tableta obsahuje exemestanum 25 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Možnosti léčby. kastračně refrakterního karcinomu prostaty, New therapeutic modalities for castrate resistant prostate cancer at the beginning of 2013

Možnosti léčby. kastračně refrakterního karcinomu prostaty, New therapeutic modalities for castrate resistant prostate cancer at the beginning of 2013 Ces Ces Urol Urol 2013; 2013; 17(3): 17(3): 141 153 1-3 Možnosti léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty, co nového k roku 2013 New therapeutic modalities for castrate resistant prostate cancer

Více

Endometriosis: Prolongovaná léčba triptorelinem potlačí sekreci estradiolu a tak umožní uklidnění ektopické tkáně endometria.

Endometriosis: Prolongovaná léčba triptorelinem potlačí sekreci estradiolu a tak umožní uklidnění ektopické tkáně endometria. Příbalová informace Rp. Informace pro použití, čtěte pozorně! DIPHERELINE L.A. 3,75 mg Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem Držitel rozhodnutí o registraci Beaufour Ipsen Pharma, 24 rue

Více

vyzvaný lánek KARCINOM PROSTATY PROSTATE CANCER p ehled

vyzvaný lánek KARCINOM PROSTATY PROSTATE CANCER p ehled vyzvaný lánek p ehled KARCINOM PROSTATY PROSTATE CANCER MICHAELA MATOUŠKOVÁ UROCENTRUM PRAHA Souhrn Zhoubné nádory (ZN) prostaty se incidencí v R posunuly na 1. místo ve výskytu ZN mužské populace. Karcinom

Více

U pacientů, jejichž tělesná hmotnost je vyšší než 100 kg, se dávky přesahující 800 mg/infuzi nedoporučují.

U pacientů, jejichž tělesná hmotnost je vyšší než 100 kg, se dávky přesahující 800 mg/infuzi nedoporučují. EDUKAČNÍ MATERIÁLY RoActemra (tocilizumab) Kapesní dávkovací karta pro revmatoidní artritidu Přípravek RoActemra v kombinaci s metotrexátem (MTX) je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní

Více

Karcinom prostaty screening. Dalibor Pacík LF MU FN Brno

Karcinom prostaty screening. Dalibor Pacík LF MU FN Brno Karcinom prostaty screening Dalibor Pacík LF MU FN Brno Screening komu jak kdy skončit U.S. Preventative Services Task Force Recommendation Co je USPSTF? Panel PL a epidemiologů podporovaný US Department

Více

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg Příloha č. 2 k opravě sdělení sp.zn. sukls226519/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls122788/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls122788/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls122788/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Loxelza 2,5 mg potahované tablety. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn.sukls161762/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR-50 50 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: Cyproteroni acetas 50 mg Pomocná látka se známým

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI 32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI Úvod Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevů nádorového onemocnění. Léčba bolesti je nedílnou součástí onkologické péče. Úleva od bolesti obvykle neznamená

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Eagle 3 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 61,5 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 61,5 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls95543/2010 a přílohy ke sp. zn. sukls97553/2009, sukls131501/2009, sukls48006/2009, sukls70183/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Letromedac 2,5 mg, potahované

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls219612/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BONEFOS koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu obsahuje: dinatrii clodronas tetrahydricus

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. sp.zn. sukls88228/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele BONEFOS koncentrát pro infuzní roztok (Dinatrii clodronas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Jedna lahvička se 100 ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 4 mg (jako acidum zoledronicum monohydricum).

Jedna lahvička se 100 ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 4 mg (jako acidum zoledronicum monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička se 100 ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 4 mg (jako acidum zoledronicum

Více

Bezpečnostní průvodce použití přípravku REVOLADE (eltrombopag) při léčbě chronické trombocytopenie asociované s hepatitidou typu C (HCVaT)

Bezpečnostní průvodce použití přípravku REVOLADE (eltrombopag) při léčbě chronické trombocytopenie asociované s hepatitidou typu C (HCVaT) Bezpečnostní průvodce použití přípravku REVOLADE (eltrombopag) při léčbě chronické trombocytopenie asociované s hepatitidou typu C (HCVaT) Důležité bezpečnostní informace pro lékaře týkající se sledování

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls59521/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Finasterid Orion 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje finasteridum 5 mg. Pomocná

Více

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze High-risk lokalizovaný a lokálně pokročilý karcinom prostaty GR LE Doplnit screening

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 25 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg erlotinibum (ve formě erlotinibi

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MIFLONID 200 MIFLONID 400 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prášek k inhalaci v tvrdých tobolkách užívaný v kombinaci s Aerolizerem. Jedna tobolka obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Urorec 4 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje silodosinum 4 mg. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum1500 mikrogramů. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg.

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg. Sp.zn.sukls21356/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium Cholecalciferol Béres 600 mg/400 IU potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls238740/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zerlinda /100 ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden vak se 100 ml infuzního roztoku obsahuje acidum zoledronicum

Více

Norifaz 35 mg potahované tablety

Norifaz 35 mg potahované tablety Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls18991/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Norifaz 35 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum).

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum). Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls6201/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Accord 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více

Děti a mladiství Pro podávání přípravku Urorec u dětí a mladistvých neexistuje žádná relevantní indikace.

Děti a mladiství Pro podávání přípravku Urorec u dětí a mladistvých neexistuje žádná relevantní indikace. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Urorec 4 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje 4 mg silodosinum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdá tobolka.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ellaone 30 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 30 mg ulipristali acetas. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

Studie FREEDOM a extenze na 10 let design

Studie FREEDOM a extenze na 10 let design Studie FREEDOM a extenze na 10 let design 3letá mezinárodní studie kontrolovaná placebem FREEDOM 7letá mezinárodní otevřená studie s 1 větví EXTENZE R A N D O M I Z A C E roky 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FIRMAGON 80 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje degarelixum 80 mg (ve formě

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více