3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění"

Transkript

1 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 1. ledna 2009 nabude účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Zároveň od tohoto dne nabývají účinnosti změny v dalších zákonech navazujících na nový zákon o nemocenském pojištění, zejména v zákoníku práce a v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Změny od 1. září 2008 Sazba pro výpočet nemocenského za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti se snižujez60%na25%. Vznikla-li pracovní neschopnost nebo karanténa (dále jen pracovní neschopnost) 30. nebo 31. srpna 2008 a přechází do září, bude nemocenské za 1. a 2. září ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

2 str. 2 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace Nemocenské bude pojištěncům náležet i při karanténě kratší než 4 dny. Příslušníkům ozbrojených sil bude náležet nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti. Nový zákon o nemocenském pojištění a změny v souvisejících zákonech od 1. ledna 2009 Nový zákon o nemocenském pojištění přináší proti stávající právní úpravě nemocenského pojištění celou řadu zásadních změn. Jako nejdůležitější lze uvést: komplexní úpravu systému nemocenského pojištění, s výjimkou pojistného. Nový zákon zahrnuje nemocenské pojištění zaměstnanců, příslušníků ozbrojených sil a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Nepředpokládá se vydání žádné podrobnější prováděcí vyhlášky. zvýšení zainteresovanosti zaměstnavatelů na výši pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Nemocenské náleží až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy. přenesení provádění nemocenského pojištění ze zaměstnavatelů (z organizací) na okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé se již nerozdělují na organizace a malé organizace. Nemocenského pojištění podle nové právní úpravy nejsou účastni společníci s. r. o. a komanditisté komanditních společností a ti členové družstev, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, pokud jsou členy

3 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 3 družstva, kde podmínkou členství není jejich pracovní vztah k družstvu; tyto osoby budou nadále povinně pojištěny jen důchodově za stanovených podmínek, studenti a žáci. Zvyšuje se hranice příjmu, který je podmínkou účasti na nemocenském pojištění (rozhodný příjem), z dnešních 400 Kč v kalendářním měsíci na částku Kč v kalendářním měsíci. Současně se zavádí automatická valorizace výše rozhodného příjmu. OSVČ může být nově účastna nemocenského pojištění i bez ohledu na placení záloh na pojistné na důchodové pojištění; vyměřovací základ si volí sama bez ohledu na dosažené příjmy a výdaje. Nárok na nemocenské má nově pouze zaměstnanec, jehož pracovní neschopnost (karanténa) trvala déle než 14 kalendářních dnů; pokud by trvala kratší dobu, nárok na nemocenské nemá. Po dobu prvých 14 dnů bude zaměstnanec, kterému trvá pracovní poměr, zabezpečen náhradou mzdy, kterou bude poskytovat zaměstnavatel. U peněžité pomoci v mateřství se zavádí možnost vystřídání nároku na dávku mezi ženou, která dítě porodila, a otcem dítěte nebo jejím manželem po uplynutí 6 týdnů po porodu. U ošetřovného se zavádí možnost jednoho vystřídání mezi oprávněnými. Při souběhu nároků na tutéž dávku z více zaměstnání zakládajících účast na nemocenském pojištění se poskytne ze všech zaměstnání pouze jedna dávka, která se vypočte z příjmů dosažených ve všech těchto zaměstnáních.

4 str. 4 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace Změny v redukčních hranicích namísto dvou redukčních hranic budou nově tři redukční hranice, z částky do první redukční hranice se započte 90 %, z částky mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 % a z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 %. Provádění nemocenského pojištění budou nově zajišťovat pouze orgány nemocenského pojištění (nikoli tedy již zaměstnavatelé). Zaměstnavatelé budou plnit jen evidenční a oznamovací povinnosti, včetně předávání potřebných dokladů příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Náhrada mzdy (platu) či náhrada odměny (dále jen náhrada mzdy ) bude poskytována zaměstnavatelem v období prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny, a to při dočasné pracovní neschopnosti od čtvrtého pracovního dne a při karanténě od prvého pracovního dne. Neposkytuje se za dobu po skončení zaměstnání. Výše náhrady mzdy činí od čtvrtého dne 60 % upraveného (redukovaného) průměrného výdělku. Zaměstnavatel může kontrolovat, zda zaměstnanec se v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti zdržuje v místě pobytu a dodržuje dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel může také požádat OSSZ o provedení kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnance a o ověření správnosti uznání pracovní neschopnosti u příslušného ošetřujícího lékaře. Zaměstnavatel může náhradu mzdy snížit, popř. ji neposkytnout,

5 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 5 a to i zpětně, pokud se zaměstnanec nezdržoval v místě pobytu. Zaměstnanci, kterým náleží po stanovenou dobu pracovní neschopnosti plat nebo náhrada platu či služební příjem (zpravidla měsíc), nebudou mít od 1. ledna 2009 nadále nárok na takové plnění za první 3 dny pracovní neschopnosti. S ohledem na existenci karenční doby při dočasné pracovní neschopnosti se od 1. ledna 2009 snižuje u zaměstnanců a OSVČ pojistné na nemocenské pojištění ještě o 0,1 %. Procentní sazby pojistného na nemocenské pojištění činí po pro: zaměstnavatele 2,3 % v roce 2009 a 1,4 % od roku 2010, zaměstnance 1 %. Procentní sazby pojistného zaměstnance účastného jen důchodového pojištění 6,5 %, OSVČ 29,6 % na důchodové pojištění a 2,4 % na nemocenské pojištění. Zaměstnavatelům se v roce 2009 bude refundovat formou odpočtu od odváděného pojistného polovina z náhrady mzdy, kterou zaměstnancům vyplatili za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti. Od roku 2010 se mohou zaměstnavatelé, kteří nezaměstnávají více než 50 zaměstnanců, přihlásit do systému založeného na refundaci poloviny náhrady mzdy a sazbě pro odvod pojistného na nemocenské pojištění vyšší než 1,4 %. Zdroj: MPSV

6 str. 6 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace 3/7 Novela zákona o DPH Úvod Od nabude účinnosti zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH). Jedná se o tzv. technickou novelu zákona o DPH, která byla delší dobu připravována Ministerstvem financí, podle něhož je hlavním cílem této novely sladit některá ustanovení zákona o DPH s předpisy ES a odstranit nejasnosti v některých ustanoveních dosavadního znění zákona o DPH. Z toho vyplývá, že převážná většina změn má legislativně technický charakter, novela však přináší i některé věcné změny. V následujícím textu jsou stručně shrnuty nejvýznamnější věcné změny, které tato novela přináší, a to po jednotlivých oblastech uplatňování DPH. Základní pojmy Novelou zákona jsou upřesněny některé základní pojmy v 4, např. definice plátce a osoby identifikované k dani, místo pobytu a místo podnikání fyzické osoby, provozovny pro účely DPH, tj. zejména pojmy, které jsou důležité pro vymezení daňových sub-

7 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 7 jektů a místa plnění v souladu s předpisy ES. Některé definice se vypouštějí, např. definice peněz, kolaudace, veřejnoprávního subjektu či finančního pronájmu z důvodů nadbytečnosti ve vazbě na změny příslušných navazujících ustanovení zákona o DPH. Obrat Novelou zákona se upřesňuje vymezení obratu jako klíčového pojmu pro povinnou registraci plátců tak, aby odpovídal předpisům ES. Dosud používané pojmy navazující na účetní předpisy a daň z příjmů (výnosy a příjmy) se nahrazují obecnějším pojmem úplata. Z toho vyplývá, že pro zahrnutí do obratu nebude podstatný způsob, jakým osoba povinná k dani příslušné plnění zaúčtuje či zaeviduje, ale skutečnost, že se jedná o úplatu za ekonomickou činnost. Do obratu se bude započítávat úplata za uskutečněná plnění a úplata přijatá před uskutečněním plnění jako záloha bude zahrnována do obratu až ke dni uskutečnění plnění. Novela dále ruší dosavadní výjimky, které pro vymezení obratu platí pro veřejnoprávní subjekty a pro provozovny osob registrovaných k dani v jiném členském státě a zahraničních osob ze třetích zemí. Místo plnění při poskytnutí služby Pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby se slaďují novelou s předpisy ES. Podle upraveného 10 odst. 6 bude možné přenesení místa plnění mimo tuzemsko i v případě, že zahraniční osoba nebo osoba povinná k dani v jiném členském státě jako příjemce služby bude mít v tuzemsku provozovnu,

8 Jako nadbytečné se vypouštějí ustanovení upravující podmínky, za nichž je přeúčtování energií a služeb zdanitelným plněním, protože se podle názoru Ministerstva financí jedná o standardní zdanitelné plnění. Možnost přeúčtování bez daně je řešena v novém odstr. 8 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace pokud není předmětná služba poskytnuta přímo provozovně v tuzemsku. Dále se v novém 10 odst. 14 stanoví, že u služeb podle 10 odst. 6, které poskytuje plátce s místem plnění ve třetí zemi osobě, která je současně v tuzemsku registrována jako plátce, zůstane místo plnění v tuzemsku, pokud ke skutečné spotřebě nebo využití těchto služeb dojde v tuzemsku. Dodání zboží a poskytnutí služeb Novelou zákona se z 13 odst. 1 vypouští právní fikce, podle níž se za převod nemovitosti dosud nepovažuje převod nemovitosti, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, např. inženýrské sítě, vodní díla. Od bude i tento převod chápán jako standardní převod nemovitosti. Ve vazbě na vypouštění definice finančního pronájmu se v souladu s předpisy ES stanoví, že za dodání zboží nebo převod nemovitosti se pro účely DPH považuje i převod práva užívat najaté zboží nebo najatou nemovitost, je-li ve smlouvě zakotvena povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy. Nově se stanoví, že zdanitelným plněním je i vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě, ať již se jedná o hmotný či nehmotný majetek, při vložení plátci daně. Dosud je toto vložení zdanitelným plněním pouze při vložení osobě, která není plátcem.

9 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace Upřesněním v 21 odst. 1 se povinnost přiznat daň váže k úplatě, tj. nejen k úhradě v penězích, ale i v úhradě formou nepeněžitého plnění, což dosud nebylo v zákoně uvedeno. Obdobná změna je provedestr. 9 stavci 36 odst. 11, jak je vysvětleno v dalším textu ke změnám v základu daně. Novelou zákona o DPH se dále, v souladu s předpisy ES stanoví, že předmětem daně není poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti. Pořízení zboží z jiného členského státu Po doplnění 16 se za pořízení zboží z jiného členského státu považuje také přemístění zboží z jiného členského státu, které plátce dovezl z třetí země do jiného členského státu, v němž bylo propuštěno do volného oběhu, a toto zboží přepravil do tuzemska. Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se dále považuje také přemístění obchodního majetku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou k dani pro uskutečňování ekonomické činnosti v tuzemsku.ve vazbě na to se v 25 upřesňuje vznik povinnosti přiznat daň, podle něhož je plátce povinen přiznat daň k patnáctému dni, který následuje po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno, nebo ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl daňový doklad vystaven před tímto patnáctým dnem. Doplnění požadovaných údajů na daňový doklad se přitom považuje za vystavení daňového dokladu. Povinnost přiznat daň a den uskutečnění zdanitelného plnění

10 str. 10 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace na i v dalších ustanoveních zákona, kde je použit pojem platba, který se novelou nahrazuje obecnějším pojmem úplata. Novelou se vypouští dosavadní 21 odst. 2, podle něhož se při přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmem nepřiznávala daň k datu přijetí zálohy, ale až k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Nově se u převodu nemovitosti, a to bez ohledu na to, zda se zapisuje do katastru či nikoliv, považuje zdanitelné plnění za uskutečněné už dnem předání nemovitosti do užívání, nejpozději však dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. Dále se v souvislosti s novým 13 odst. 3 písm. d) stanoví den uskutečnění převodu nemovitosti při jejím finančním leasingu, a to jako den vzniku práva užívat nemovitost nájemcem. U finančního leasingu movitých věcí se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné obdobně, tj. dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem. Z toho vyplývá, že u finančního leasingu musí být daň na výstupu přiznávána od jednorázově k výše uvedenému okamžiku, a nikoliv postupně jako dosud ve vazbě na sjednaná dílčí plnění. Podle přechodného ustanovení se však bude u smluv uzavřených do konce roku 2008 postupovat podle dosavadních předpisů i po Základ daně Podle nového 36 odst. 11 se v souladu s předpisy ES do základu daně nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky zaplacené za tuto jinou osobu, tj. vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u takového plnění hrazeného za jinou osobu neuplatní

11 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 11 nárok na odpočet daně. Tento postup bude možno podle výkladu Ministerstva financí uplatnit i při přeúčtování služeb a energií. Sazby daně Novelou zákona se nemění dosavadní výše sazeb daně. Dochází však k dílčím změnám v příloze č. 1, ve které je uvedeno zboží ve snížené sazbě daně, a v příloze č. 2, ve které jsou uvedeny služby ve snížené sazbě daně. V příloze č. 1 se upřesňuje, že u živých zvířat, semen a rostlin je možno uplatnit sníženou sazbu daně pouze v případě, že jsou obvykle určeny pro přípravu potravin. V příloze č. 2 se zejména doplňuje nová položka zahrnující sběr a přepravu komunálního odpadu. Oprava výše daně a oprava odpočtu daně Podle nového znění 49 je v souladu s předpisy ES umožněna oprava sazby a výše daně v případech, kdy plátce zvýší nesprávně daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost. Plátce provede opravu v řádném daňovém přiznání a pro odběratele, který je plátcem, vystaví opravný daňový doklad, který může vystavit i v případě chyby, jež má za následek snížení jeho daňové povinnosti. V návaznosti na přijatý opravný daňový doklad, došlo-li ke snížení původně uplatněné daně na výstupu, je plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, povinen podle doplněného 77 provést opravu dříve uplatněného odpočtu daně v řádném daňovém přiznání.

12 str. 12 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace Odpočet daně V 73, v němž jsou vymezeny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, se vypouští dosavadní povinná vazba na zaúčtování nebo zaevidování přijatého daňového dokladu. Tato podmínka je nad rámec podmínek stanovených předpisy ES, a proto byla novelou zákona vypuštěna. Novelou zákona se dále umožňuje uplatnění odpočtu daně plátcům, kteří uplatňují nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění v plné výši, v řádném daňovém přiznání po celou dobu lhůty pro uplatnění odpočtu. Touto úpravou však není vyloučena možnost uplatnění odpočtu v dodatečném daňovém přiznání. Povinnost podat dodatečné daňové přiznání je však uložena plátcům u krácených zdanitelných plnění, pokud u nich neuplatnili nárok na odpočet daně v posledním zdaňovacím období kalendářního roku, ve kterém mohl být nárok uplatněn nejdříve. Ing. Václav Benda

13 DANĚ A POPLATKY Daňová kontrola DAN str. 13 UKÁZKA Z HESLA Daňová kontrola REDAKČNĚ ZKRÁCENO Vybrané doklady, které může požadovat správce daně, jež provádí kontrolu Údaje o daňovém subjektu: výpis z obchodního rejstříku (ověření, že nedošlo ke změnám oproti výpisu založeném ve spisu ohledně organizační formy, základního kapitálu, statutárních orgánů, společníků, nepeněžitých vkladů), zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zřizovací listiny. Seznam organizačních jednotek. Veškeré smlouvy (leasingové, nájemní, mandátní, ohledně půjček), inventarizace a inventury (dokladové, fyzické), účetní sestavy (obratová předvaha, účetní deník, hlavní kniha). Vnitřní předpisy, kterými jsou např.: účtový rozvrh včetně analytických a podrozvahových účtů, číselníky (systém číslování účetních dokladů, označování dokladových řad), seznam účetních knih, způsob evidence zásob A nebo B, způsob oceňování (popř. kalkulace) zejména nedokončené výroby a vlastních výrobků, vedení daňové evidence (sledování nedaňových položek),!

14 DAN str. 14 DANĚ A POPLATKY Daňová kontrola vymezení dlouhodobého majetku, odpisový plán, směrnice o inventarizaci, normy přirozeného úbytku zásob, zásady účtování rezerv, opravných položek, časového rozlišení, oběh dokladů, podpisové vzory. Oprávnění daňového subjektu, u něhož je prováděna kontrola požadovat předložení služebního průkazu pracovníkem správce daně, být přítomen jednání s jeho pracovníky, předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici, podávat námitky proti postupu pracovníka správce daně, klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním šetření, vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění, nahlížet u správce daně kdykoliv v jeho obvyklou úřední dobu do převzatých dokladů. Dokazování při daňové kontrole Stanovení daňové povinnosti je založeno na zásadě, že prioritu má určení daně dokazováním. Daňový subjekt má povinnost svá tvrzení doložit. V případě, kdy správce daně vyjádří pochybnost o tvrzení daňového subjektu, tak jej v zákonem stanovené lhůtě vyzve. V daňovém řízení se důkazní břemeno vztahuje

15 DANĚ A POPLATKY Daňová kontrola DAN str. 15 pouze k prokázání skutečností, které jsou daňovým subjektem uvedeny v daňovém přiznání. Daňový subjekt neprokáže skutečnosti tím, že předloží správci daně čestné prohlášení. Rovněž má právo předkládat a navrhovat správci daně důkazní prostředky, pokud je nemá k dispozici. Správce daně má povinnost tyto důkazní prostředky provést, nebo se s nimi vypořádat, popřípadě odůvodnit v případě, kdy je nebude provádět. Správce daně v důkazním řízení získá důkazní prostředky, které hodnotí ve smyslu zásady volného hodnocení důkazů. Při rozhodování hodnotí správce daně důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, přitom přihlíží ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo. V případě, kdy nastane taková absence důkazních prostředků, že daň již za pomocí důkazů stanovit nelze, nastupuje v pořadí druhý způsob stanovení daně, a to užití pomůcek. Nastane-li však nemožnost stanovení daně i podle pomůcek, daň se sjedná. Elektronický audit daní Hlavním smyslem daňové správy je chránit zájmy státu v mezích zákona a zajistit vybrání daňových příjmů ve správné výši. Správci daní jsou vázáni i daňovými i jinými právními předpisy. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, tak volí takové prostředky, které co nejméně zatěžují daňové subjekty. Proto do daňové správy byl zanesen nový prvek elektronický audit daní, který reaguje na rozvoj informačních technologií a jejich využívání v podnikatelské sféře.

16 DAN str. 16 DANĚ A POPLATKY Daňová kontrola Elektronický audit daní EDP (electronic data procesing) znamená technologický postup, který ověřuje správnost údajů na bázi analýzy, hodnocení, třídění, ověřování zaúčtovaných transakcí, které jsou zpracovány v elektronickém prostředí. Jeho hlavním cílem je zvýšení efektivnosti kontrolovaných postupů a procesů, kdy se zkrátí doby kontroly, odbourá se byrokratická papírová agenda, popř. se sníží na minimum, do určité míry je kontrola zautomatizována, daňové řízení se zkvalitní. A hlavní výhodou je automatizace procesů v účetnictví, snižování chybovosti lidského faktoru. Přínos pro daňové subjekty: snižování nákladů na uchování účetnictví v elektronické podobě, omezení uchovávání v papírové podobě, rozvoj elektronické fakturace, zkrácení doby daňové kontroly, zvláště u velkých společností, daňový subjekt je co nejméně zatěžován požadavky správce daně a kontrola se může provádět na finančním úřadě. Elektronická kontrola dat znamená, že daňový subjekt předá správci daně data požadovaná pro daňovou kontrolu v elektronické podobě na technickém nosiči dat. Pracovník kontrolního oddělení by proto měl být dobrý účetní, kvalitní ekonom analytik s výbornou počítačovou gramotností. Pro import dat pro kontrolu pomocí e-auditu jsou nejvhodnější formáty běžně užívaných databázových programů a tabulkových procesorů, např. formát Microsoft Excel XLS, formát Microsoft Access MDB, formát Lotus WK a číslo (např. WKS), formát Dbase DBF, formát obecného textu TXT, formát Adobe Acrobat PDF. Ing. Vlasta Martišková

17 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Drobný hmotný majetek DLO str. 17 Drobný hmotný majetek HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7, 39 ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 24 odst. 2 písm. v) Daňovým výdajem jsou účetní odpisy hmotného majetku, který není vymezen jako hmotný majetek podle ZDP. UPOZORNĚNÍ NA PRÁVNÍ ÚPRAVU Popis operace: Při pořizování movitých věcí s technicko-ekonomickou použitelností delší než 1 rok nebo souboru takových movitých věcí v ceně, která nepřesáhne limit daný ZDP (tj Kč od ), má účetní jednotka možnost rozhodnout, zda se tyto předměty stanou dlouhodobým hmotným majetkem (i když pouze drobným), vykazovaným v položce rozvahy B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. I nadále tedy účetní jednotka pro nově pořizovaný majetek rozhoduje ve svých vnitropodnikových směrnicích o způsobu rozlišování drobného hmotného majetku. ÚČETNÍ OPERACE JSOU SROZUMITELNĚ POPSÁNY A VYSVĚTLENY

18 DLO str. 18 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Drobný hmotný majetek Nově pořízený drobný majetek zařazený účetní jednotkou na účet 022, přestože nebude splňovat limity vstupní ceny pro hmotný majetek ( Kč podle ZDP), bude dlouhodobým majetkem podle vnitropodnikové směrnice a ve smyslu účetních postupů. Ty však již neobsahují možnost jednorázového odpisu tohoto majetku. Sazby odpisů stanoví tedy účetní jednotka z hlediska času, doby použitelnosti nebo ve vztahu k výkonům. Jednorázový odpis nebude u dlouhodobého majetku (s životností nad 1 rok), i když drobného, dost dobře zdůvodnitelný. Je tedy vhodné uvažovat o době odpisu v řádu více let (např. po 2 roky, resp. po dobu 24 měsíců). Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce rozvahy B.II.3, se považují za drobný hmotný majetek (tedy nikoliv dlouhodobý) a účetní jednotka o něm účtuje jako o zásobách. Poznámka: Připomeňme si, že s účinností od přestal být v účetních předpisech pro podnikatele přímo vymezen drobný dlouhodobý hmotný majetek a jemu určené syntetické účty 028 a 088 byly zrušeny. Podle přechodných opatření Postupů účtování se drobný dlouhodobý majetek zaúčtovaný při uzavírání účetních knih na účtu 028 (a 088) začal uvádět v novém účetním období v počátečních zůstatcích účtu 022 a oprávky k němu na účtu 082. Pro tyto účely bylo tedy vhodné založit samostatné analytické účty v rámci účtů 022 a 082.

19 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Drobný hmotný majetek DLO str. 19 Pozor! Dlouhodobým hmotným majetkem jsou bez ohledu na jejich pořizovací cenu i nadále tyto movité věci (které tedy nelze evidovat jako drobný majetek): předměty z drahých kovů (účet 022, pokud nejsou uměleckými předměty či předměty kulturní hodnoty pak účet 032), předměty kulturní hodnoty (účet 032), movité kulturní památky (účet 032), umělecká díla a sbírky (účet 032). Od nepatří do dlouhodobého hmotného majetku povinně zvířata základního stáda a tažná zvířata. Nově nazvaná položka rozvahy B.II.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny (dříve: Základní stádo a tažná zvířata ) totiž obsahuje tato zvířata s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou (dříve bez ohledu na vstupní cenu). Přitom o dospělých zvířatech, nevykazovaných v rámci této položky dlouhodobého majetku, se účtuje jako o zásobách. Účetní jednotka musí ve své vnitropodnikové směrnici určit, které další věci bude evidovat jako dlouhodobý hmotný majetek. Může se jednat o takové movité předměty, které nejsou hmotným odepisovaným majetkem ve smyslu 26 odst. 2 písm. a) ZDP, ale zároveň také nejsou v rámci hospodaření účetní jednotky jednorázově spotřebovány (tedy i bývalé tzv. předměty postupné spotřeby). Poznámka: Od již účetní předpisy nepřikazují vést povinně jako DHM movité věci nabyté z finančního leasingu zde tedy o způsobu evidence rozhodne účetní jednotka ve své vnitropodnikové směrnici.

20 DLO Zajištění evidence významnějších předmětů je v zájmu účetní jednotky. Je tak doloženo vlastnictví předstr. 20 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Drobný hmotný majetek Určujícím kritériem může být pořizovací cena nebo i samotný charakter předmětu. Předměty DHM zůstávají zachyceny na rozvahových účtech po celou dobu jejich používání jsou tedy součástí každoroční inventarizace. Naproti tomu předměty, které se nestanou DHM, jsou při zařazení do používání účetním zápisem jednorázově spotřebovány (stejně jako zásoby, neboť jako zásoby jsou po nákupu evidovány) a z účetní evidence vypadnou; mohou být vedeny po dobu jejich užívání v operativní (podrozvahové) evidenci. Je třeba ve vlastní směrnici stanovit následující skupiny movitých předmětů dlouhodobé spotřeby, které nejsou hmotným majetkem podle ZDP (nesplňují limit vstupní ceny): 1. předměty, které budou po nákupu vedeny jako zásoby a při zařazení ze skladové evidence rovnou zahrnovány do spotřeby (na vrub účtu 501) a nebudou vedeny ani v operativní evidenci (sem mohou patřit např. drobné kancelářské potřeby jako psací potřeby, sešívačky, kapesní kalkulačky), 2. předměty, které budou po nákupu vedeny jako zásoby a při zařazení do užívání ze skladové evidence rovněž zahrnovány do spotřeby (na vrub účtu 501 jako zásoby), ale budou vedeny v operativní evidenci (např. stolní kalkulačky), 3. předměty, které budou při nákupu a užívání vedeny jako dlouhodobý hmotný majetek stolní počítače, notebooky apod. Kritériem pro zařazení movité věci do dlouhodobého majetku může být jak její věcná podstata, tak i vstupní cena (např. vstupní cena od 20 tisíc Kč výše).

21 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Drobný hmotný majetek DLO str. 21 mětu v případě vynaložených nákladů na opravu a údržbu a také v případě pojistné události. Připomeňme, že inventarizaci podléhá veškerý evidovaný majetek. Předměty zařazené do dlouhodobého hmotného majetku jsou zahrnovány do nákladů formou odpisů, viz téma Odpisy. ZAÚČTOVÁNÍ JE PROVEDENO PRO PŘEHLEDNOST V TABULKÁCH Souvztažnosti: Č. Účetní případ MD DAL 1. Pořízení movitých věcí zařazených do dlouhodobého majetku DPH Zařazení majetku do užívání Odpis uvedeného majetku Vyřazení odepsaného majetku z užívání Analytické účty: Doporučuje se užívat zvláštní analytické účty u všech použitých účtů (022, 042, 082, 551) vzhledem k tomu, že se jedná o zvláštní skupinu movitých věcí DHM. Tyto předměty nemají daňovou odpisovou skupinu jejich účetní odpisy tedy nejsou nahrazovány odpisy daňovými a jsou daňovým výdajem podle ustanovení 24 odst. 2 písm. v) ZDP. Účetní doklady: Účetním dokladem jsou v případě dodavatelského pořízení majetku faktury dodavatele, doplněné o náležitosti ve smyslu 11 ZoÚ. AÚ ČLENĚNÍ JE PODŘÍZENO POŽADAVKŮM AUDITORŮ A SPRÁVCŮ DANĚ

22 DLO Příklad: Společnost nakoupila nábytek do kanceláře. Jednalo se o sestavu složenou z jednotlivých kusů typového nábytku (samozřejmě v jedné barvě a jednom druhu povrchového dezénu). Jednotlivé části jsou samostatně poustr. 22 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Drobný hmotný majetek OVĚŘTE SI, ZDA ÚČTUJETE PODLE SPRÁVNÝCH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zařazení předmětu do užívání bude zaúčtováno interním účetním dokladem. Jeho součástí bude protokol o zařazení předmětů do užívání. V tomto protokolu potvrzují příslušní odpovědní pracovníci (většinou za jednotlivé místnosti nebo za tzv. odpovědnostní místa) převzetí věcí.! UPOZORNĚNÍ NA NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Nejčastější chyby: Stejné jako u běžného DHM o zařazení předmětu do užívání se často účtuje bez náležitého podkladu není vyhotoven protokol o zařazení předmětu do užívání. Účtující osoba tak nemá podklad, na jehož základě zúčtovala účetní operaci zařazení do užívání (a zahájení odpisů). Následné schválení účetního dokladu uvedený protokol nenahrazuje. Často se také chybuje v účtování odpisů, odpisy musí být účtovány na vrub účtu 551, nikoliv na účet 501. JAKÉ DAŇOVÉ DOPADY MŮŽE MÍT ÚČETNÍ PŘÍPAD NA VAŠE ÚČETNICTVÍ A V KONEČNÉM DŮSLEDKU I NA VAŠI FINANČNÍ SITUACI? Daňové dopady: Daňovým výdajem jsou účetní odpisy hmotného majetku, který není vymezen jako hmotný majetek podle ZDP. Zákon o daních z příjmů tedy respektuje účetní odpisy těchto předmětů jako daňově uznatelný náklad blíže viz téma Odpisy DNM a DHM. P

23 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Drobný hmotný majetek DLO str. 23 žitelné a mohou být umístěny samostatně na různých místech a netvoří jeden funkční celek. Každý kus nábytku má také svou vlastní pořizovací cenu, která nepřesahuje limit pro movité věci DHM (tj Kč). Podle vnitřní směrnice povede účetní jednotka jednotlivé kusy nábytku jako DHM, v rámci analytických účtů tedy bude veden každý kus na samostatné evidenční kartě (se samostatným inventárním číslem). Vzhledem k tomu, že přeprava a montáž je samostatně fakturována, měla by být rozpočtena v poměru cen pořízení ke každému kusu nábytku. Ani po zvýšení pořizovací ceny o tento podíl nepřesáhne cena žádného kusu limit pro DHM. Účtujeme: Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Celková cena pořízení všech kusů odpočet DPH Faktura za přepravu a montáž odpočet DPH Zařazení nábytku do používání Odpis ve výši 1/24 každý měsíc V tomto případě určil odpisový plán účetní jednotky odpisování po dobu 2 let (24 měsíců) od zařazení. Užívání každého kusu nábytku je však sledováno (formou evidenční karty) samostatně. Ing. Bohumír Holeček

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Diplomová práce Daňová evidence on-line vypracoval: Bc. Tomáš Holčapek vedoucí práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Anotace Diplomová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR Daňová evidence a povinnosti z ní plynoucí pro vedení evidence o majetku a hospodaření podnikatelského subjektu. Daňové subjekty a základní zásady

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ROKU 2011 1 Právní rámec účetnictví v roce 2011 1 Závěrkové práce 2 Kontrola vybraných položek hlavní knihy 2 Zařazení nových staveb

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 28 Kalendář povinností v září 2013 29-31 Účtování a daně zkreslení daňové povinnosti z důvodu

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více