Zákon o životním minimu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon o životním minimu"

Transkript

1 Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000 Sb. a zákona č.271/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 1 Tento zákon stanoví životní minimum jako společensky uznanou minimální hranici příjmů občana, pod níž nastává stav jeho hmotné nouze. (Pozn. č.1: Čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, uvozené ústavním zákonem Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č.23/1991 Sb.) 2 2(1) Životní potřeby občanů jsou uspokojovány především příjmy z výdělečné činnosti, výnosy z majetku a dávkami nemocenského a důchodového zabezpečení nebo jinými státními dávkami. 2(2) Občanům, jejichž příjmy nedosahují životního minima a kteří si nemohou tyto příjmy zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, zejména vlastní prací, se poskytuje pomoc; způsob a formu poskytování, další podmínky a úroveň této pomoci stanoví zvláštní předpisy. 3 3(1) Za životní minimum občana nebo občanů, jejichž příjmy se posuzují podle 4 společně, se považuje úhrn částek stanovených tímto zákonem k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných nákladů na domácnost. 3(2) Za částku potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana se považuje

2 a) 1320 Kč měsíčně, jde-li o dítě do 6 let věku, b) 1460 Kč měsíčně, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku, c) 1730 Kč měsíčně, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku, d) 1900 Kč měsíčně, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku, e) 1800 Kč měsíčně u ostatních občanů. 3(3) Za částku potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost se považuje a) 860 Kč měsíčně, jde-li o jednotlivce, b) 1130 Kč měsíčně, žijí-li v domácnosti (Pozn. č.2: 115 občan ského zákoníku.) dvě osoby, c) 1400 Kč měsíčně, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby, d) 1580 Kč měsíčně, žije-li v domácnosti pět a více osob. (Pozn. autora: V ustanovení 3 odst. 2 a 3 jsou uvedeny částky po zvýšení nařízením vlády č.281/1995 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima, nařízení nabylo účinnosti dnem 1.ledna Dnem 1.dubna 1998 nabylo účinnosti nařízení vlády č.42/1998 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima. Toto nařízení stanoví: "Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu (Pozn. č.1: Zákon č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona ČNR č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb. a zákona č.289/1997 Sb.) za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana, (Pozn. č.2: 3 odst.2 zákona č.463/1991 Sb.) činí měsíčně a) 1560 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, b) 1730 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, c) 2050 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, d) 2225 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku, e) 2130 Kč u ostatních občanů. 2 Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu (Pozn. č.1: Zákon č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona ČNR č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb. a zákona č.289/1997 Sb.) za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, (Pozn. č.3: 3 odst.3 zákona č.463/1991 Sb.) činí měsíčně a) 1300 Kč, jde-li o jednotlivce, b) 1700 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby,

3 c) 2110 Kč, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby, d) 2370 Kč, žije-li v domácnosti pět nebo více osob. Úplný text nařízení vlády č.42/1998 Sb. je součástí těchto právních textů.) x x x 3(4) Žije-li v domácnosti více osob, jejichž příjmy se posuzují podle 4 společně, započítává se částka potřebná k úhradě nezbytných nákladů na domácnost pouze jednou. Zjišťuje-li se však životní minimum jedné z těchto osob, určí se součtem částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana a poměrné části částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost. 4 4(1) Společně posuzovanými osobami jsou a) nezaopatřené děti, b) rodiče nezaopatřených dětí uvedených v písmenu a); za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby, c) manželé nebo druh a družka, nevztahují-li se na ně písmena a) a b), d) nezaopatřené děti nezaopatřených dětí uvedených v písmenu a), pokud spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. (Pozn. č.7: 115 občanského zákoníku.) 4(2) K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou nebo s osobou uvedenou v odstavci 1 alespoň tři měsíce. 4(3) Společně posuzovanými osobami podle odstavce 1 jsou i osoby, které se přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu. 4(4) Osoba, která je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se v kalendářním měsíci nepovažuje za osobu společně posuzovanou, pokud tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc. 4(5) Osoba, která koná vojenskou základní (náhradní) službu v Armádě České republiky nebo civilní službu, se po dobu trvání této služby nepovažuje za osobu společně posuzovanou. 5

4 Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. (Pozn. č.8: 11 až 16 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.) 6 6(1) Za příjem se považují a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou přitom od této daně osvobozeny, tyto příjmy: 1.příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky uvedené v 6 odst. 1 a 10 zákona o daních z příjmů, (Pozn. č.9: Zákon ČNR č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č.35/1993 Sb. zákona č.96/1993 Sb., zákona č.157/1993 Sb., zákona č.196/1993 Sb., zákona č.323/1993 Sb., zákona č.42/1994 Sb., zákona č.85/1994 Sb., zákona č.114/1994 Sb., zákona č.259/1994 Sb., zákona č.32/1995 Sb. a zákona č.87/1995 Sb.) 2.příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů, 3.příjmy z kapitálového majetku uvedené v 8 odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) zákona o daních z příjmů, 4.příjmy z pronájmu podle 9 zákona o daních z příjmů, 5.ostatní příjmy uvedené v 10 odst. 1 písm. a) až g) zákona o daních z příjmů, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajiš tění a udržení, po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna nosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů; příjmy z podnikání jsou však u osoby, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou podle 7a zákona o daních z příjmů, předpokládané příjmy, a výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení jsou předpokládané výdaje, na je jichž základě byla stanovena daň paušální částkou, b) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou osvobozeny od této daně, jsou to příjmy uvedené v 4 odst. 1 písm. a), b), e), ch), k), jde-li o stipendia ze stát ního rozpočtu, podpory a příspěvky z prostředků nadací a občan ských sdružení, s výjimkou jednorázových věcných plnění, l) až s), v), w) a y) a v 6 odst. 9 písm. k), m), o), s) a u) zákona o daních z příjmů, a to ve výši po odpočtu výdajů vyna ložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení zákla du daně podle 5 zákona o daních z příjmů, c) peněžité dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového zabezpečení, d) hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, (Pozn. č.10: 12 zákona č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č.305/1991 Sb., zákona č.578/1991 Sb., zákona č.231/1992 Sb., zákona č.307/1993 Sb. a zákona č.39/1994 Sb.) e) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku,

5 f) příjmy ze zahraničí, obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených v písmenech a) a b), g) výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce, h) dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče, s výjimkou jednorázových dávek a dávek poskytovaných vzhledem ke zdravot nímu stavu bez ohledu na sociální potřebnost, Pozn. autora: ustanovení písm.i) odst.1 6 nabývá účinnosti dnem 1ledna i) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, (Pozn. č.10a: Zákon č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při pla tební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům nezúč toval, j) další opakující se nebo pravidelné příjmy. 6(2) Za příjem se nepovažuje část sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte (Pozn. č.11: 22 odst.1 a 37 odst.3 zákona č.117/1995 Sb., ve znění zákona č.242/1997 Sb.) náležející ze zdravotních důvodů (Pozn. č.11: 22 odst.1 a 37 odst.3 zákona č.117/1995 Sb., ve znění zákona č.242/1997 Sb.) a zvýšení důchodu pro bezmocnost. 6(3) Za příjem za kalendářní měsíc se u osoby, která má příjmy uvedené v odstavci1 písm.a) bodu 2, považuje a) částka odpovídající měsíčnímu průměru za období uvedené v daňo vém přiznání za předchozí zdaňovací období zahrnující kalendář ní měsíce, v nichž byla alespoň po část měsíce vykonávána čin nost, z níž měla osoba příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bo du2, b) částka odpovídající jedné dvanáctině příjmů poplatníka daně z příjmů stanovené paušální částkou podle 7a zákona o daních z příjmů, nejméně však částka ve výši životního minima osoby, která není nezaopatřeným dítětem a žije v domácnosti sama. U osoby, která má příjmy uvedené v odstavci1 písm.a) bodu2 a ještě za předchozí zdaňovací období nepodala přiznání k dani z příjmů a která není poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, se vychází z těchto příjmů za zdaňovací období předcházející takovému období, nejméně však z částky ve výši životního minima osoby, která není nezaopatřeným dítětem a žije v domácnosti sama. 6(4) Zjišťuje-li se příjem v průběhu kalendářního roku, v němž osoba začala vykonávat činnost, z níž měla příjem uvedený v odstavci1 písm. a) bod2, popřípadě v následujícím kalendářním roce do doby, než bylo podáno přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období, v němž osoba začala vykonávat tuto činnost, a u osoby, která vykonávala tuto činnost, avšak není povinna podat přiznání k dani z příjmů, je příjmem z této činnosti částka určená touto osobou, nejméně však částka ve výši životního minima osoby, která není nezaopatřeným dítětem a žije v domácnosti sama. 6(5) Je-li příjem uvedený v odstavci1 vyplácen v cizí měně, přepočte se na českou měnu podle příslušného kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného k prvnímu dni období, za které se zjišťuje příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurs, se použije kurs této měny obvykle ží ý b k i Č ké bli k í d i bd bí k é jišť j říj J

6 li příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, přepočte se na českou měnu způsobem platným pro účely daně z příjmů, a to v případech, kdy je obdobím, za něž se příjem zjišťuje, kalendářní rok. 7 Částky stanovené v 3 odst.2 a 3 může vláda v době do 31.prosince 1998 zvýšit nařízením, jestliže úhrnný index spotřebitelských cen vzroste aspoň o 5% od kalendářního měsíce, který bezprostředně předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k poslednímu zvýšení těchto částek; vláda však zvýší nařízením tyto částky vždy, jestliže úhrnný index spotřebitelských cen vzroste aspoň o 10% od kalendářního měsíce uvedeného v části věty před středníkem. Částky stanovené v 3 odst.2 a 3 vláda v době po 31.prosinci 1998 zvýší nařízením, jestliže úhrnný index spotřebitelských cen vzroste aspoň o 5% od kalendářního měsíce, který bezprostředně předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k poslednímu zvýšení těchto částek. Při zvýšení částek podle předchozí věty se přihlíží k zachování reálné hodnoty částek životního minima. Nárůst úhrnného indexu spotřebitelských cen se zjišťuje podle údajů Českého statistického úřadu. Ustanovení 7, které nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2002: 7 7(1) Částky životního minima stanovené v 3 odst.2 a 3 vláda zvyšuje nařízením v pravidelném termínu od 1.ledna, a to podle skutečného růstu nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby a nákladů na domácnost vyjádřeného růstem příslušných indexů spotřebitelských cen za domácnosti celkem ve stanoveném rozhodném období; zvýšení částek životního minima v uvedeném termínu nemusí vláda stanovit, pokud úhrnný index spotřebitelských cen za domácnosti celkem vzroste od prvního měsíce rozhodného období o méně než 2%. 7(2) Vláda může nařízením částky životního minima stanovené v 3 odst.2 a 3 zvýšit též v mimořádném termínu, pokud úhrnný index spotřebitelských cen za domácnosti celkem vzroste od počátku rozhodného období aspoň o 10%. 7(3) Rozhodné období podle odstavců1 a 2 se určuje tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním měsíci předchozího rozhodného období při posledním zvýšení částek životního minima a posledním měsícem rozhodného období pro zvýšení částek životního minima a) v pravidelném termínu je září kalendářního roku, který předchá zí kalendářnímu roku zvýšení částek životního minima, b) v mimořádném termínu je kalendářní měsíc započtený po splnění podmínky podle odstavce2 jako poslední. 7(4) Růst úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem a růst příslušných indexů spotřebitelských cen za domácnosti celkem, které vyjadřují zvýšení nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby a nákladů na domácnost, se zjišťuje z údajů Českého

7 statistického úřadu. 8 Zrušují se 139 až 142 a 182 odst. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 9 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. (Pozn. autora: To jest dnem 29.listopadu 1991). x x x Zákon č.10/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.ledna Zákon č.84/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.března Zákon č.118/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.ledna Zákon č.289/1997 Sb. nabyl účinnosti dnem 2.prosince Zákon č.492/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.ledna Zákon č.271/2001 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.října 2001, s výjimkou ustanovení měnících zákon o životním minimu, která nabývají účinnosti dnem 1.ledna zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Vztah k jiným právním předpisům Pokud je v jiných právních předpisech uveden pojem "důchodové zabezpečení", rozumí se tím důchodové pojištění podle tohoto zákona, nevyplývá-li z povahy věci něco jiného. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy vydané k jeho provedení. Výtah z čl.v zákona č.289/1997 Sb. (3) Podmínky zvýšení vyplácených důchodů (čl.i bod 12) a zvýšení částek, z nichž se vychází podle 15 zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, při stanovení výpočtového základu (čl.i bod 15), a podmínky pro zvýšení částek životního minima (čl.iii bod5 - Pozn. autora: To jest 7 zákona o životním minimu.) se zjišťují od posledního zvýšení těchto částek, které nastalo přede dnem účin nosti tohoto zákona. Čl.VI zákona č.271/2001 Sb. Přechodné ustanovení

8 Při prvním zvýšení částek životního minima podle tohoto zákona je prvním měsícem rozhodného období kalendářní měsíc, ve kterém doš lo k poslednímu zvýšení částek životního minima před 1.lednem 2002.

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

112/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006,

112/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, 112/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi Změna: 329/2011 Sb. Parlament se

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení - stav k 31.12.1995

vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení - stav k 31.12.1995 vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení - stav k 31.12.1995 VYHLÁŠKA federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. září 1988, kterou se provádí zákon o sociálním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 256/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb.,

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 364. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti

Více

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Česká národní

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky V Praze dne 14. prosince 2006 Č.j.: 2006/44899-21 Vyřizuje: Mgr. Beck, RNDr. Benešová, Mgr. Hacaperková PaedDr.Niederle, Mgr. Roztočilová,

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 2. aktualizace k 31. 1. 2011 Úprava zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 85/2010

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více