Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Autor: Josef Zelenka pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Plzni dne Josef Zelenka

3 Poděkování: Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucímu práce panu doc. Ing. Miroslavu Flaškovi, CSc. a panu Ing. Pavlu Prokšovi z Allianz pojišťovny, a.s. za cenné rady a připomínky, které mi dopomohly k vypracování této bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce je zaměřena na vývoj havarijního pojištění a doplňkových pojištění v ČR. Teoreticky vymezuje havarijní a doplňková pojištění. Vývoj předepsaného pojistného havarijního pojištění dokresluje statistikou prodaných osobních a lehkých uţitkových vozidel v ČR. Seznamuje s předními pojišťovnami, které nabízejí havarijní pojištění na českém pojistném trhu s tím, ţe vývoj produktů je popsán v pětiletých obdobích od roku 1995 do roku Pro popis aktuálních produktů havarijního pojištění a doplňkových pojištění jsou zvoleny tři pojišťovny s největším předepsaným pojistným v tomto segmentu : Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s.. Na základě tohoto porovnání je navrţen ideální produkt pro klienta. Popis aktuální situace doplňuje pohled na distribuční cesty produktů a likvidaci pojistných událostí, tedy oblasti, které s havarijním pojištěním úzce souvisí. Annotation The Bachelor thesis is focused on the development of motor own damage and supplementary insurance in the Czech Republic. It theoretically defines them. In addition to the development of the gross premium written of motor own damage insurance there is a statistics of the sale of personal vehicle and vans in the Czech Republic. The thesis states the information about main insurers that were offering motor own damage insurance in the Czech Market and their product development between the years 1995 and Three insurance companies with the biggest gross premium written have been chosen for the description of present products of motor own damage and supplementary insurance: Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s.. Based on that comparison an ideal product for the client has been suggested. The description of the present situation is completed with the view on the distribution channels of the products and the claims settlement, i.e. areas closely connected with the motor own damage insurance.

5 OBSAH Úvod Historie pojišťovnictví Historie pojišťovnictví ve světě Historie pojišťovnictví v ČR Teoretické vymezení havarijního pojištění Popis havarijního pojištění Začlenění havarijního pojištění Havarijní pojištění jako forma pojištění Rizika krytá havarijním pojištěním Konstrukce havarijního pojištění Pojistné Doplňková pojištění Definice doplňkového pojištění: Nabídka doplňkových pojištění Havarijní pojištění na Českém pojistném trhu Statistika prodeje aut Vývoj předepsaného pojistného Pojišťovny nabízející havarijní pojištění v ČR Česká pojišťovna a.s Kooperativa, pojišťovna, a.s Allianz pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna a.s ČSOB Pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s UNIQA pojišťovna, a.s Triglav pojišťovna, a. s

6 6. Vývoj produktů havarijního pojištění a doplňkových pojištění v letech 1995 aţ do současnosti Produkty havarijního pojištění a doplňkových pojištění v letech Produkty havarijního pojištění a doplňkových pojištění v letech Produkty havarijního pojištění a doplňkových pojištění v letech Produkty havarijního pojištění a doplňkových pojištění v Porovnání konkrétních nabídek a návrh ideálního produktu Modelový příklad Návrh ideálního produktu Distribuční cesty Likvidace Důleţitost likvidace Proces likvidace Vývoj likvidace v Allianz pojišťovně, a.s Komunikace přes internet Závěr Seznam pouţité literatury

7 Úvod Pojišťovny v České republice vybraly na havarijním pojištění v roce 2009 celkem 16,5 mld Kč. Toto číslo svědčí o důleţitosti havarijního pojištění pro občany České republiky, ale i o jeho důleţitosti pro pojišťovny, které havarijní pojištění nabízejí. Politika univerzálních pojišťoven na pojistném trhu v České republice je nabídnout klientovi komplexní zajištění jeho rizik a riziko nastání pojistné události v souvislosti s klientovým vozidlem jedno z nejčastějších. Tím, ţe se havarijní pojištění sjednává jednodušeji neţ např. ţivotní pojištění, má tento druh pojištění také význam pro pojišťovny jako pojištění, které si u pojišťovny klient sjedná jako první a tím má pojišťovna k zákazníkovi s nabídkou dalších produktů snadnější cestu. K uzavření havarijního pojištění pomáhají také média, která na lidi útočí negativními zprávami o haváriích vozidel nebo jejich odcizení. V dnešní době si obyvatelstvo více uvědomuje důleţitost pojištění majetkových rizik v souvislostí s ţivelnými katastrofami, ke kterým došlo na území České republiky. Pojišťovny v dnešní době nabízejí havarijní pojištění i v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škodu motorového vozidla a upozorňují na důleţitost tohoto pojištění ve vztahu k ochraně majetku, ale i na vhodnou kombinaci těchto dvou pojištění. Nedílnou součástí havarijního pojištění vozidel jsou doplňková pojištění, která rozšiřují pojištění rizik, která mohou nastat v souvislosti s provozováním motorového vozidla. O pojištění těchto rizik je zájem a klienti vyuţívají moţnost tato rizika pojistit. Cílem této bakalářské práce je seznámit s vývojem kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění v České republice a popsat další moţný vývoj v této oblasti. Vzhledem k tomu, ţe jiţ sedmnáctým rokem působím v pojišťovně Allianz, některé oblasti budu popisovat zejména na produktech této pojišťovny, která je svým předepsaným pojistným na havarijní pojištění na 3. místě mezi pojišťovnami v ČR. Sám jsem havarijní pojištění prodával jako obchodní zástupce a dále pak na manaţerských pozicích školil, trénoval a motivoval k prodeji tohoto pojištění obchodní zástupce. Vývoj kasko(dále havarijní) pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění chci popsat jak statisticky, tak i přes pohled na jednotlivé produkty a z výsledků zkoumání a vlastní zkušenosti popsat další moţný vývoj v této oblasti. 7

8 1. Historie pojišťovnictví 1.1.Historie pojišťovnictví ve světě Prvopočátky pojišťovnictví ve světě Pojistná myšlenka je velice humánní a ušlechtilá. Člověk je odpradávna suţován strachem, obavami i nejistotou. Proto vzniklo pojištění, které zabezpečuje občanům právo na výplatu peněţních prostředků k úhradě potřeb, které vznikají z nahodilých událostí - svépomoc. Zárodky jsou dochovány ze starověku, kde u kulturních národů vznikají rozmanitá sociální zařízení, která lze povaţovat za předchůdce majetkových a ţivotních pojištění. Přibliţně z doby 2000 let před naším letopočtem se dochovaly záznamy na hliněných destičkách o sdruţení majitelů velbloudů, které zabezpečovalo své členy proti ztrátám, jeţ s sebou neslo provozování obchodu a dopravy pomocí karavan. Dále např. ve staré Indii existovalo pojišťování úvěru u určité kasty obchodníků. Staří Féničané zase vymysleli jakési dopravní pojištění lodí i nákladů. Cechy Za další zmínky o pojišťovací praxi můţeme povaţovat cechy. Cechy - hospodářská zřízení tehdejší Evropy, která se vyvíjela z rodinných svazků. Z nich vzešly řemeslnické cechy, jejichţ význam se udrţel do 18. století. Cechy zakládaly četné mistrovské a tovaryšské pokladnice a bratrstva za účelem podpory členů v nemoci a poskytování pohřebného, čímţ byly dány opět základy pojišťování. Kupecké gildy poskytovaly nejen právní ochranu, ale do určité míry i provozovaly pojištění lodní dopravy a poţární pojištění. První pojišťovny a pojišťovací smlouvy Nejstarší dochovanou pojistnou smlouvou je námořní pojistka vydaná notářem v Pise roku První řádná poţární pojišťovna vznikla v Hamburku roku 1676 jako Generální poţární pokladna. Největší pojišťovací systém LLOYDS vzniká v roce 1687 z kavárny Edvarda Lloyda, kde se scházeli kupci, makléři a námořníci. Na základě těchto informací vybudoval pan Lloyd největší informační centrum o pohybu lidí, zboţí, o haváriích a jejich pojišťování. Tak vznikla největší pojišťovací "burza" na světě. 8

9 1.2. Historie pojišťovnictví v ČR V roce 1997 uplynulo 170 let od zaloţení první české pojišťovny - První české vzájemné pojišťovny v roce Pojišťovnictví se brzy stalo významnou součástí vývoje českého finančního sektoru a výrazně přispívalo k prohlubování hospodářské síly a stability státu. Vţdy podporovalo rozvoj českého podnikání, ale i kultury a dalších oblastí. Asociaci a její členy zavazuje dané výročí zejména ve vztahu k budoucnosti. Nyní jde totiţ znovu o to, o co šlo například ve dvacátých letech 19. století, zajistit další rozvoj českého pojišťovnictví v trţních podmínkách a navázat přitom na jeho nejlepší tradice. Prvopočátky pojišťovnictví u nás Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky je doloţena od konce 17. století. Roku 1699 podal Jan Kryštof Bořek originální návrh na zavedení povinného poţárního pojištění budov v Čechách. V kaţdém městě měl být zaloţen protipoţární fond vytvářený příspěvky občanů. K realizaci však nedošlo. V roce 1777 byla zřízena pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku, která však neměla dlouhého trvání. Po roce 1822 zahájily činnost na českém území dvě "zahraniční" pojišťovny se sídlem ve Vídni a Terstu. Zaloţení První české vzájemné pojišťovny Císařskokrálovský privilegovaný, český, společný, náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav, od kterého se nepřetrţitě odvíjí tradice českého pojišťovnictví, vznikl v roce Název byl později změněn na První česká vzájemná pojišťovna (zal. r. 1827), Praha. Tato pojišťovna začala provozovat poţární pojištění nemovitostí, od roku 1864 pojištění movitostí a krupobitní pojištění a od roku 1909 i ţivotní pojištění a další produkty. Roku 1881 zaplatila za škodu způsobenou poţárem Národního divadla téměř 300 tisíc zlatých. Obdobný ústav vznikl téměř současně v Brně. Jeho původní název se změnil na Moravskoslezskou vzájemnou pojišťovnu. Expanze zakládání - 2.polovina 19. století Vlna zakládání českých pojišťoven a pojišťovacích spolků se vzedmula ve druhé polovině 19. století. Vznikaly pojišťovny městské, rolnické a vzájemné. V roce 1869 byla např. zaloţena Slavia, vzájemná pojišťovací banka, Praha a v roce 1872 důleţitá instituce v 9

10 zajišťovnictví, První česká zajišťovací banka v Praze. Na přelomu století vznikaly další společnosti, mj. v roce 1900 Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně. Pojišťovnictví v samostatné republice Díky odbornosti a politické prozíravosti představitelů pojišťovnictví se podařilo uchránit prostředky klientů během válečného období a po vzniku samostatné Československé republiky zahájit novou etapu etapu československého pojišťovnictví. Kromě dalších nově zaloţených českých pojišťoven na trhu aktivně působily i zahraniční pojišťovny. Přes útlum pojišťovnictví v období protektorátu za 2. světové války byla výsledkem předválečného období existence celkem 733 pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních reprezentací v roce Znárodnění a monopolizace Tento počet subjektů byl znárodněn zestátněním Dekretem prezidenta republiky z 24.října K řízení pojišťovnictví byla ustavena Pojišťovací rada se sídlem v Praze. Od bylo v Československu vytvořeno pouze pět pojišťoven, národních podniků. Po únoru 1948 byl zformován pouze jeden ústav Československá pojišťovna, národní podnik. Tak byl na několik desetiletí přerušen přirozený trţní vývoj pojišťovnictví. V souvislosti s novým federativním uspořádáním státu v roce 1968 byly z jediné Státní pojišťovny vytvořeny dva samostatné subjekty Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa se sídlem v Bratislavě, a to s účinností od Monopolní období českého, resp. československého pojišťovnictví, trvalo aţ do počátku devadesátých let

11 2. Teoretické vymezení havarijního pojištění 2.1. Popis havarijního pojištění Havarijní pojištění kryje škody na motorových vozidlech, ať je řidič neovlivnil nebo zcela či částečně ovlivnil. Základem pojistného krytí v rámci havarijního pojištění je krytí rizika havárie. Havárie je událost, která působila na vozidlo náhle a mechanicky. Vedle rizika havárie začleňují pojišťovny krytí dalších rizik, především rizik ţivelních, rizika odcizení, mohou být kryta i rizika vandalství, rizika strojní, dále se v rámci havarijního pojištění uplatňuje také pojištění asistenčních sluţeb ( naturální sluţby v souvislosti s havárií nebo poruchou na automobilu). V případě havarijního pojištění výluky z pojistného krytí obvykle obsahují nesprávnou obsluhu a údrţbu ( např. zamrznutí), přirozené opotřebení, řízení osobou bez řidičského oprávnění apod Začlenění havarijního pojištění Z hlediska způsobu financování patří havarijní pojištění do komerčního ( soukromého), které zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů ( fyzických i právnických osob), obvykle v návaznosti na jejich rozhodnutí a potřeby ( kromě některých povinných pojištění). V rámci komerčního pojištění patří dle způsobu tvorby rezerv mezi pojištění riziková, tedy taková, u kterých platí podmíněná návratnost finančních prostředků daná vznikem pojistné události. U těchto pojištění není jasné, zda pojistná událost jednoznačně vznikne. Jestliţe k pojistné události nedojde během trvání pojištění, pojišťovna neposkytuje pojistné plnění. Počet pojistných událostí během trvání pojištění není omezený. Pojistné se vlastně během pojistného období v pojišťovně při provozování pojištění spotřebuje na pokrytí rizik ( výplatu pojistného plnění). Z hlediska předmětu pojištění patří havarijní pojištění do pojištění majetku. Základní členění komerčního pojištění je dle druhu krytých rizik. Havarijní pojištění patří 2 DAŇHEL, Jaroslav a kol. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha : Professional Publishing, s. Pojistná teorie. ISBN

12 mezi pojištění neţivotní ( odvětví neţivotní). Z hlediska právního patří havarijní pojištění mezi pojištění dobrovolné, tedy takové, kdy se sjednává pojistná smlouva mezi pojistníkem a pojistitelem a to v závislosti na rozhodnutí pojistníka Havarijní pojištění jako forma pojištění Havarijní pojištění se řadí svojí formou mezi pojištění škodová (zájmová). U škodových pojištění je pojistné plnění závislé na výši nastalé škody, vychází se ze vzájemných kvantitativních vztahů mezi výší pojistného plnění a škody. Proto se v této souvislosti mluví o krytí konkrétní potřeby. Přitom výše odškodnění je ohraničena vztahem pojistné plnění škoda. Účelem škodového pojištění je náhrada vzniklé škody. Ve škodovém pojištění nemůţe pojištěný od pojišťovny získat pojistné plnění vyšší neţ je škoda ( viz. předchozí vztah mezi pojistným plněním a škodou). Pojištění nemůţe vést k obohacení, je určeno pouze k náhradě nastalé škody. Z právní úpravy škodového pojištění vyplývá, ţe pokud by pojištění měl sjednáno na jedno riziko více pojištění ( měl kryto riziko vícekrát), pojistné plnění by přesto nemělo překročit velikost nastalé škody ( jednotlivé pojišťovny by hradily pojistné plnění pouze v určitém poměru tak, aby celkové pojistné plnění nepřesáhlo velikost škody). Dosaţení pojistného plnění vyššího neţ je vzniklá škoda, je kvalifikováno v rámci škodového pojištění jako pojistný podvod. Proto také v rámci škodového pojištění je charakteristický přechod práva na náhradu škody vůči třetím osobám z pojištěného na pojišťovnu ( pokud má pojištěný proti jiné osobě právo na náhradu škody z pojistné události, přechází toto právo na pojišťovnu aţ do výše poskytnutého pojistného plnění). 4 3 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vydání. Nakladatelství Ekopress, s.r.o ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vydání. Nakladatelství Ekopress, s.r.o ISBN

13 2.4. Rizika krytá havarijním pojištěním Havárie: - havárií se rozumí nahodilé náhlé působení vnějších mechanických sil na pojištěné vozidlo ( náraz, střet, pád) - havárií nejsou případy škod, k nimţ došlo po odcizení vozidla nebo zmocnění se vozidla podvodem nebo zpronevěrou a škody mající původ v ţivelní události nebo ve vandalismu Odcizení: - odcizením se rozumí krádeţ vozidla jako celku nebo jeho vnější části nebo zmocnění se vozidla, jeho vnitřního vybavení nebo věcí v něm uloţených krádeţí vloupáním - za odcizení se povaţuje téţ loupeţ Ţivelní událost: - ţivelní událostí se rozumí poškození nebo zničení vozidla nahodilým náhlým působením následujících přírodních fyzikálních sil: vichřice, krupobití, úder blesku, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, povodeň, záplava, poţár, výbuch, - ţivelní událostí nejsou případy škod, k nimţ došlo po odcizení vozidla nebo po zmocnění se vozidla podvodem nebo zpronevěrou Vandalismus: - vandalismem se rozumí poškození nebo zničení parkujícího vozidla prokazatelně úmyslným jednáním třetí osoby - vandalismem nejsou případy škod, k nimţ došlo po odcizení vozidla nebo po zmocnění se vozidla podvodem nebo zpronevěrou Konstrukce havarijního pojištění Začlenění rizik do konkrétní podoby havarijního pojištění můţe být zaloţeno: a) na principu pojištění ALL Risk b) na základě tzv. stavebnicového principu kde jsou jednotlivá rizika pojistníkem vybírána ke krytí do konkrétních pojištění podle jeho potřeb a uváţení. 5 VPP Allianz pojišťovna, a.s. 13

14 Konstrukce havarijního pojištění vychází z principu pojištění nové hodnoty, tedy pojišťovny vyplácí pojistné plnění ve výši nákladů na opravu, pokud nepřekročí cenu vozidla před pojistnou událostí ( časovou cenu). Typické je v rámci konstrukce havarijního pojištění uplatnění excedentní franšízy ( Excedentní franšíza představuje částku, která se od pojistného plnění stanoveného na základě některé ze základních forem pojištění odečítá. Pojištěný se vlastně podílí na úhradě škody částkou ve výši excedentní franšízy. Někdy je tato doplňková forma pojištění označována jako absolutní nebo odčetná franšíza) nebo procentní spoluúčasti (při vyuţití procentní spoluúčasti se pojištěný podílí určitým stanoveným procentem na úhradě škody. Zde se od pojistného plnění stanoveného na základě některé základní formy pojištění odečítá částka odpovídající stanovenému procentu spoluúčasti. Někdy bývá pro procentní spoluúčast pouţíván název relativní odčetná franšíza nebo jejich kombinace, které sniţují velikost pojistného plnění a současně zvolená velikost excedentní franšízy či procentní spoluúčasti má vliv na velikost pojistného Pojistné Velikost pojistného v havarijním pojištění vedle jiţ uvedené velikosti spoluúčasti či excedentní franšízy diferencují pojišťovny podle celé řady faktorů ( ve snaze přiblíţit cenu pojištění velikosti rizika). Pojišťovny berou v úvahu kritéria na straně vozidla: - Stáří vozidla, - uplatnění zabezpečovacího zařízení proti krádeţi na vozidle. Kritéria na straně řidiče vozidla jako například: - Věk řidiče, - pohlaví, - počet osob vyuţívajících dané vozidlo, - délka vlastnictví řidičského průkazu, 6 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vydání. Nakladatelství Ekopress, s.r.o ISBN

15 - i obecnější kritéria jako územní platnost pojištění. Dále je typické v rámci havarijního pojištění uplatnění nástrojů následné diferenciace pojistného, tedy bonusů ( některé pojišťovny uplatňují v konstrukci havarijního pojištění i malusy), s ohledem na vysoký podíl subjektivního rizika krytého v rámci havarijního pojištění. 7 7 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vydání. Nakladatelství Ekopress, s.r.o ISBN

16 3. Doplňková pojištění 3.1. Definice doplňkového pojištění: Doplňkové pojištění je nepovinné smluvní pojištění vozidel a lze jej uzavřít jak k havarijnímu pojištění tak i k povinnému ručení. Doplňkové připojištění nelze uzavřít samostatně. Předmětem pojištění je vţdy sjednané doplňkové připojištění k určitému motorovému vozidlu, které je jmenovitě uvedené ve smlouvě Nabídka doplňkových pojištění Rozsah doplňkového připojištění, které nabízejí tři největší pojistitelé na českém pojistném trhu Česká pojišťovna, Kooperativa a Allianz: - pojištění čelního skla - pojištění všech skel ve vozidle - pojištění řidiče - pojištění všech osob ve vozidle ( úrazové pojištění) - pojištění zavazadel - pojištění mimořádné výbavy vozidla - pojištění úhrady nákladů na zapůjčení náhradního vozidla - pojištění asistenčních sluţeb - GAP pojištění pořizovací ceny vozidla - pojištění strojů ( strojních rizik nákladních a speciálních automobilů a traktorů) Podrobnější popis doplňkových pojištění přiblíţím v bodě 6.4. a detailněji popíšu na příkladu Allianz pojišťovny, a.s. Česká pojišťovna nabízí: - pojištění čelního skla - pojištění všech skel - úraz řidiče 16

17 - úraz všech dopravovaných osob - zavazadla a věci osobní potřeby - půjčovné během opravy vozidla - GAP pojištění pořizovací ceny vozidla - Asistenční sluţba Pohoda speciál - i pro případ poruchy - Asistenční sluţba Pohoda SOS - nejširší varianta asistence 8 Kooperativa nabízí: - nestandardní výbava vozidla - pojištění zavazadel - úrazové pojištění - pojištění věcí během silniční dopravy - pojištění strojů ( strojních rizik nákladních a speciálních automobilů a traktorů) - pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla - pojištění čelního skla - pojištění asistenčních sluţeb 9 Allianz nabízí: - pojištění všech skel - pojištění zavazadel - pojištění náhradního vozidla - pojištění Asistence PLUS - úrazové pojištění osob ve vozidle 10 8 VPP a ZPP Česká pojišťovna, a.s. 9 VPP a ZPP Kooperativa pojišťovna, a.s. 10 VPP a ZPP Allianz pojišťovna, a.s., a.s. 17

18 počty kusůprodaných vozidel v tisících 4. Havarijní pojištění na Českém pojistném trhu 4.1. Statistika prodeje aut Rozvoj a potřebu havarijního pojištění nejlépe vystihuje vývoj počtu nových prodaných a registrovaných vozidel v ČR od roku 1993 do roku V roce 1993 bylo v ČR prodáno celkem osobních automobilů a lehkých uţitkových vozidel. V roce 1995 to bylo ks, v roce ks. V roce 2005 bylo zaregistrováno ks a v roce ks. Z těchto údajů vyplývá, ţe od roku 1993 se zvýšil prodej nových osobních automobilů a lehkých uţitkových vozidel téměř dvojnásobně, tedy o necelých 92%. Průměrné roční zvýšení za tuto dobu je 5,75%. Od roku 1993 do roku 1995 to bylo o 32%. Od roku 1995 do roku 2000 to bylo o 26%. Od roku do 2000 do roku 2005 to bylo o 2,2%. Od roku 2005 do roku 2009 to bylo o 8,8%. 11 Vývoj prodeje (registrace) osobních a lehkých uţitkových vozidel v ČR ,7 162,7 166, , Vývoj předepsaného pojistného V roce 1997 pojišťovny předepsaly na havarijní pojištění tis. Kč, v roce tis. Kč, v roce 1999 to bylo tis. Kč. V roce 2000 činilo předepsané pojistné na havarijní pojištění tis Kč, coţ činilo 22 % z neţivotního pojištění ( tis. Kč) a 15% z předepsaného celkového pojistného ( tis. Kč). V roce 2005 činilo předepsané pojistné na havarijní pojištění tis Kč, coţ činilo 18

19 předepsaé pojistné v mld 21% z neţivotního pojištění ( tis. Kč) a 13% z předepsaného celkového pojistného( tis. Kč). V roce 2009 činilo předepsané pojistné na havarijní pojištění tis Kč, coţ činilo 21% z neţivotního pojištění ( tis. Kč) a 12 % z předepsaného celkového pojistného ( tis. Kč). Jak je vidět z těchto údajů od roku 2000 do roku 2009 vzrostlo předepsané pojistné o 60%. To znamená růst v průměru za rok o 6,7%. Z uvedených údajů plyne, ţe s rostoucím prodejem aut se zvyšuje také předepsané pojistné na havarijní pojištění, neboť roste potřeba havarijního pojištění u majitelů vozidel. 12 Vývoj předepsaného pojistného havarijního pojištění v ČR ,6 15 9,9 10,3 10,6 10, c3%a9+%c4%8dtvrtletn%c3%ad+statistiky 19

20 5. Pojišťovny nabízející havarijní pojištění v ČR Havarijní pojištění v České republice sjednávalo v roce 2009 celkem 14 pojišťoven, coţ je 45% ze všech pojišťoven působících v ČAP na Českém pojistném trhu. Jsou to pojišťovny: Allianz pojišťovna, a.s. AXA pojišťovna, a.s Česká pojišťovna,a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ČSOB Pojišťovna,a.s., člen holdingu ČSOB Direct pojišťovna, a.s. Generali Pojišťovna,a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Maxima pojišťovna, a.s. Slavia pojišťovna, a.s. Triglav pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. Wüstenrot pojišťovna, a.s. Osm nejdůleţitějších pojišťoven dle výše předepsaného pojistného na havarijní pojištění v roce 2009: Předepsané pojistné: 1) Česká pojišťovna a.s tis. Kč. 2) Kooperativa pojišťovna, a.s tis. Kč 3) Allianz pojišťovna, a.s tis. Kč 4) Generali pojišťovna a.s tis. Kč 5) UNIQUA pojišťovna, a.s tis. Kč 6) ČSOB pojišťovna, a.s tis. Kč 7) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s tis. Kč 8) TRIGLAV pojišťovna, a.s tis. Kč 20

21 předepasné pojistné v mil Kč Předepsané pojistné na havarijní pojištění podle pojišťoven v roce ČP Kooperativa Allianz Generali Uniqa ČSOB ČPP Triglav Ostatní Tyto pojišťovny předepsaly svým klientům v roce 2009 celkem tis. Kč. Tato suma činila 99% z celkového předepsaného pojistného na havarijní pojištění na pojistném trhu v ČR c3%a9+%c4%8dtvrtletn%c3%ad+statistiky 21

22 Podíl pojišťoven na předepsaném havarijním pojištění v roce 2009 Triglav; 1% ČPP; 4% Ostatní; 1% Generali; 7% Uniqa; 7% ČSOB; 6% ČP; 33% Allianz; 14% Koop; 28% Níţe jsou vybrané pojišťovny popsány z hlediska jejich historie, charakteristických znaků a základních ekonomických ukazatelů Česká pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou tradicí v ţivotní i neţivotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Poskytuje jak individuální ţivotní a neţivotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Česká pojišťovna poskytuje jak individuální ţivotní a neţivotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Česká pojišťovna a.s. (dále téţ Česká pojišťovna nebo Společnost ) má dlouhou a bohatou tradici. Je nejstarším pojišťovacím ústavem v českých zemích a právní nástupkyní První české vzájemné pojišťovny, zaloţené v roce Součástí původní Státní pojišťovny byla 14 c3%a9+%c4%8dtvrtletn%c3%ad+statistiky 22

23 do roku 1969, kdy došlo na základě teritoriálního principu k rozdělení na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. Česká pojišťovna byla zaloţena Fondem národního majetku České republiky zakladatelskou listinou ze dne 28. dubna 1992 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. května Akcie Společnosti byly v roce 1993 uvedeny na hlavní trh Burzy cenných papírů Praha, a.s. Z obchodování na Burze i v RM-Systému, a.s., byly akcie České pojišťovny vyřazeny v souvislosti s výkupem akcií od minoritních akcionářů dne 31. srpna Česká pojišťovna se na burzu vrátila, a to emisí dluhopisů. Aktuálně byly na volném trhu burzy přijaty dluhopisy vydané dne 13. prosince Po obdrţení regulativních povolení dne 17. ledna 2008 vstoupila v účinnost Smlouva o společném podniku (Joint Venture Agreement), podepsaná 10. července 2007 mezi Assicurazioni Generali a PPF Group N.V. Česká pojišťovna je nyní součástí jedné z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě. Generali PPF Holding je vlastněn z 51 % společností Generali Group a ze 49 % společností PPF Group. Zaloţení společného podniku je důleţitým krokem ve strategické expanzi obou skupin v jednom z nejatraktivnějších regionů pro pojišťovací sluţby a vytváří silnou platformu pro moţnosti dalšího růstu v okolních oblastech. Spravuje více neţ 9 a půl milionu pojistných smluv zaměstnanců a 6000 obchodních zástupců se na 29 obchodních regionech a více neţ 3000 obchodních místech stará o co největší spokojenost klientů. V roce 2009 předepsala Česká pojišťovna pojistné v objemu 38 miliard korun. Trţní podíl tvoří 27 procent,. Česká pojišťovna je zákládajícím a aktivním členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů Kooperativa, pojišťovna, a.s. Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla zaloţena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 23 % s celkem tis. Kč. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment sluţeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů aţ po velké průmyslové firmy

24 Základní jmění činí 3 mld. Kč. Akcionáři Kooperativy jsou :VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG - 89,65 % VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r. o., Praha - 2,07 % Svaz českých a moravských výrobních druţstev, Praha - 8,28 % Kooperativa má zaměstnanců Allianz pojišťovna, a.s. Allianz je stoprocentní dceřinou společností předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. Začínala s nabídkou ţivotního pojištění a dnes svou šíří produktů uspokojí jak privátní, tak i firemní zákazníky. Nabízí pojištění privátního majetku a pojištění odpovědnosti za škodu, majetkové pojištění pro podnikatele a pojištění průmyslových rizik, od roku 1995 také havarijní pojištění vozidel a cestovní pojištění. V roce 1999 se stala jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení. Allianz pojišťovna je jediným akcionářem Allianz penzijního fondu,který byl zaloţen v roce Je také jediným společníkem Allianz kontakt, s.r.o. Na území České republiky má Allianz pojišťovna 11 oblastních ředitelství, která řídí více neţ pojišťovacích poradců. Mimo vlastní síť realizuje Allianz pojišťovna také obchodní činnost ve spolupráci s vybranými makléři a bankami. Své sluţby nabízí i prostřednictvím prodejců motorových vozidel a cestovních kanceláří. Zázemí Allianz Group poskytuje mezinárodní know how a zaručuje přístup ke kapitálové síle celého koncernu. Pro zajištění rizik vyuţívá Allianz pojišťovna výlučně renomovaných společností, jako např. Allianz SE, Swiss Re, Munich Re a dalších. Výše jejího předepsaného pojistného v roce 2009 byla tis. Kč a její podíl byl 7,3% na celkovém předepsaném pojistném v ČR. Základní jmění Allianz pojišťovny činí 600 mil. Kč Generali pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, který je schopen nabídnout svým klientům v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění rozsáhlý servis a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Díky husté síti zastoupení je široký

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová Analýza povinného ručení Gabriela Balánová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je poskytnout obraz současné situace na českém pojistném trhu týkající se povinného ručení. Teoretická

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistný trh havarijního pojištění v ČR Bc. Roman Stuchlík Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Irena Haubnerová Pojišťovnictví Vedoucí

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bakalářská práce Autor: Lucie Kratochvílová Pojistný makléř Vedoucí práce: Mgr. Petr Gruber Praha Duben

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Pojištění v České republice: nové produkty v pojišťovnictví v ČR, Pojištění odpovědnosti za

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Policy rating in motor-vehicle insurance Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek

Více

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku Jana Čechová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vybraných pojistných produktů se zaměřením

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Iva Láhlová, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Ţbánková Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

ČPP Výroční zpráva 2011

ČPP Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 Obsah O společnosti... Charakteristika akcionáře... Představenstvo a dozorčí rada... Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Bc. Jana Berková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO

Více