Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Autor: Josef Zelenka pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Plzni dne Josef Zelenka

3 Poděkování: Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucímu práce panu doc. Ing. Miroslavu Flaškovi, CSc. a panu Ing. Pavlu Prokšovi z Allianz pojišťovny, a.s. za cenné rady a připomínky, které mi dopomohly k vypracování této bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce je zaměřena na vývoj havarijního pojištění a doplňkových pojištění v ČR. Teoreticky vymezuje havarijní a doplňková pojištění. Vývoj předepsaného pojistného havarijního pojištění dokresluje statistikou prodaných osobních a lehkých uţitkových vozidel v ČR. Seznamuje s předními pojišťovnami, které nabízejí havarijní pojištění na českém pojistném trhu s tím, ţe vývoj produktů je popsán v pětiletých obdobích od roku 1995 do roku Pro popis aktuálních produktů havarijního pojištění a doplňkových pojištění jsou zvoleny tři pojišťovny s největším předepsaným pojistným v tomto segmentu : Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s.. Na základě tohoto porovnání je navrţen ideální produkt pro klienta. Popis aktuální situace doplňuje pohled na distribuční cesty produktů a likvidaci pojistných událostí, tedy oblasti, které s havarijním pojištěním úzce souvisí. Annotation The Bachelor thesis is focused on the development of motor own damage and supplementary insurance in the Czech Republic. It theoretically defines them. In addition to the development of the gross premium written of motor own damage insurance there is a statistics of the sale of personal vehicle and vans in the Czech Republic. The thesis states the information about main insurers that were offering motor own damage insurance in the Czech Market and their product development between the years 1995 and Three insurance companies with the biggest gross premium written have been chosen for the description of present products of motor own damage and supplementary insurance: Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s.. Based on that comparison an ideal product for the client has been suggested. The description of the present situation is completed with the view on the distribution channels of the products and the claims settlement, i.e. areas closely connected with the motor own damage insurance.

5 OBSAH Úvod Historie pojišťovnictví Historie pojišťovnictví ve světě Historie pojišťovnictví v ČR Teoretické vymezení havarijního pojištění Popis havarijního pojištění Začlenění havarijního pojištění Havarijní pojištění jako forma pojištění Rizika krytá havarijním pojištěním Konstrukce havarijního pojištění Pojistné Doplňková pojištění Definice doplňkového pojištění: Nabídka doplňkových pojištění Havarijní pojištění na Českém pojistném trhu Statistika prodeje aut Vývoj předepsaného pojistného Pojišťovny nabízející havarijní pojištění v ČR Česká pojišťovna a.s Kooperativa, pojišťovna, a.s Allianz pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna a.s ČSOB Pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s UNIQA pojišťovna, a.s Triglav pojišťovna, a. s

6 6. Vývoj produktů havarijního pojištění a doplňkových pojištění v letech 1995 aţ do současnosti Produkty havarijního pojištění a doplňkových pojištění v letech Produkty havarijního pojištění a doplňkových pojištění v letech Produkty havarijního pojištění a doplňkových pojištění v letech Produkty havarijního pojištění a doplňkových pojištění v Porovnání konkrétních nabídek a návrh ideálního produktu Modelový příklad Návrh ideálního produktu Distribuční cesty Likvidace Důleţitost likvidace Proces likvidace Vývoj likvidace v Allianz pojišťovně, a.s Komunikace přes internet Závěr Seznam pouţité literatury

7 Úvod Pojišťovny v České republice vybraly na havarijním pojištění v roce 2009 celkem 16,5 mld Kč. Toto číslo svědčí o důleţitosti havarijního pojištění pro občany České republiky, ale i o jeho důleţitosti pro pojišťovny, které havarijní pojištění nabízejí. Politika univerzálních pojišťoven na pojistném trhu v České republice je nabídnout klientovi komplexní zajištění jeho rizik a riziko nastání pojistné události v souvislosti s klientovým vozidlem jedno z nejčastějších. Tím, ţe se havarijní pojištění sjednává jednodušeji neţ např. ţivotní pojištění, má tento druh pojištění také význam pro pojišťovny jako pojištění, které si u pojišťovny klient sjedná jako první a tím má pojišťovna k zákazníkovi s nabídkou dalších produktů snadnější cestu. K uzavření havarijního pojištění pomáhají také média, která na lidi útočí negativními zprávami o haváriích vozidel nebo jejich odcizení. V dnešní době si obyvatelstvo více uvědomuje důleţitost pojištění majetkových rizik v souvislostí s ţivelnými katastrofami, ke kterým došlo na území České republiky. Pojišťovny v dnešní době nabízejí havarijní pojištění i v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škodu motorového vozidla a upozorňují na důleţitost tohoto pojištění ve vztahu k ochraně majetku, ale i na vhodnou kombinaci těchto dvou pojištění. Nedílnou součástí havarijního pojištění vozidel jsou doplňková pojištění, která rozšiřují pojištění rizik, která mohou nastat v souvislosti s provozováním motorového vozidla. O pojištění těchto rizik je zájem a klienti vyuţívají moţnost tato rizika pojistit. Cílem této bakalářské práce je seznámit s vývojem kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění v České republice a popsat další moţný vývoj v této oblasti. Vzhledem k tomu, ţe jiţ sedmnáctým rokem působím v pojišťovně Allianz, některé oblasti budu popisovat zejména na produktech této pojišťovny, která je svým předepsaným pojistným na havarijní pojištění na 3. místě mezi pojišťovnami v ČR. Sám jsem havarijní pojištění prodával jako obchodní zástupce a dále pak na manaţerských pozicích školil, trénoval a motivoval k prodeji tohoto pojištění obchodní zástupce. Vývoj kasko(dále havarijní) pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění chci popsat jak statisticky, tak i přes pohled na jednotlivé produkty a z výsledků zkoumání a vlastní zkušenosti popsat další moţný vývoj v této oblasti. 7

8 1. Historie pojišťovnictví 1.1.Historie pojišťovnictví ve světě Prvopočátky pojišťovnictví ve světě Pojistná myšlenka je velice humánní a ušlechtilá. Člověk je odpradávna suţován strachem, obavami i nejistotou. Proto vzniklo pojištění, které zabezpečuje občanům právo na výplatu peněţních prostředků k úhradě potřeb, které vznikají z nahodilých událostí - svépomoc. Zárodky jsou dochovány ze starověku, kde u kulturních národů vznikají rozmanitá sociální zařízení, která lze povaţovat za předchůdce majetkových a ţivotních pojištění. Přibliţně z doby 2000 let před naším letopočtem se dochovaly záznamy na hliněných destičkách o sdruţení majitelů velbloudů, které zabezpečovalo své členy proti ztrátám, jeţ s sebou neslo provozování obchodu a dopravy pomocí karavan. Dále např. ve staré Indii existovalo pojišťování úvěru u určité kasty obchodníků. Staří Féničané zase vymysleli jakési dopravní pojištění lodí i nákladů. Cechy Za další zmínky o pojišťovací praxi můţeme povaţovat cechy. Cechy - hospodářská zřízení tehdejší Evropy, která se vyvíjela z rodinných svazků. Z nich vzešly řemeslnické cechy, jejichţ význam se udrţel do 18. století. Cechy zakládaly četné mistrovské a tovaryšské pokladnice a bratrstva za účelem podpory členů v nemoci a poskytování pohřebného, čímţ byly dány opět základy pojišťování. Kupecké gildy poskytovaly nejen právní ochranu, ale do určité míry i provozovaly pojištění lodní dopravy a poţární pojištění. První pojišťovny a pojišťovací smlouvy Nejstarší dochovanou pojistnou smlouvou je námořní pojistka vydaná notářem v Pise roku První řádná poţární pojišťovna vznikla v Hamburku roku 1676 jako Generální poţární pokladna. Největší pojišťovací systém LLOYDS vzniká v roce 1687 z kavárny Edvarda Lloyda, kde se scházeli kupci, makléři a námořníci. Na základě těchto informací vybudoval pan Lloyd největší informační centrum o pohybu lidí, zboţí, o haváriích a jejich pojišťování. Tak vznikla největší pojišťovací "burza" na světě. 8

9 1.2. Historie pojišťovnictví v ČR V roce 1997 uplynulo 170 let od zaloţení první české pojišťovny - První české vzájemné pojišťovny v roce Pojišťovnictví se brzy stalo významnou součástí vývoje českého finančního sektoru a výrazně přispívalo k prohlubování hospodářské síly a stability státu. Vţdy podporovalo rozvoj českého podnikání, ale i kultury a dalších oblastí. Asociaci a její členy zavazuje dané výročí zejména ve vztahu k budoucnosti. Nyní jde totiţ znovu o to, o co šlo například ve dvacátých letech 19. století, zajistit další rozvoj českého pojišťovnictví v trţních podmínkách a navázat přitom na jeho nejlepší tradice. Prvopočátky pojišťovnictví u nás Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky je doloţena od konce 17. století. Roku 1699 podal Jan Kryštof Bořek originální návrh na zavedení povinného poţárního pojištění budov v Čechách. V kaţdém městě měl být zaloţen protipoţární fond vytvářený příspěvky občanů. K realizaci však nedošlo. V roce 1777 byla zřízena pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku, která však neměla dlouhého trvání. Po roce 1822 zahájily činnost na českém území dvě "zahraniční" pojišťovny se sídlem ve Vídni a Terstu. Zaloţení První české vzájemné pojišťovny Císařskokrálovský privilegovaný, český, společný, náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav, od kterého se nepřetrţitě odvíjí tradice českého pojišťovnictví, vznikl v roce Název byl později změněn na První česká vzájemná pojišťovna (zal. r. 1827), Praha. Tato pojišťovna začala provozovat poţární pojištění nemovitostí, od roku 1864 pojištění movitostí a krupobitní pojištění a od roku 1909 i ţivotní pojištění a další produkty. Roku 1881 zaplatila za škodu způsobenou poţárem Národního divadla téměř 300 tisíc zlatých. Obdobný ústav vznikl téměř současně v Brně. Jeho původní název se změnil na Moravskoslezskou vzájemnou pojišťovnu. Expanze zakládání - 2.polovina 19. století Vlna zakládání českých pojišťoven a pojišťovacích spolků se vzedmula ve druhé polovině 19. století. Vznikaly pojišťovny městské, rolnické a vzájemné. V roce 1869 byla např. zaloţena Slavia, vzájemná pojišťovací banka, Praha a v roce 1872 důleţitá instituce v 9

10 zajišťovnictví, První česká zajišťovací banka v Praze. Na přelomu století vznikaly další společnosti, mj. v roce 1900 Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně. Pojišťovnictví v samostatné republice Díky odbornosti a politické prozíravosti představitelů pojišťovnictví se podařilo uchránit prostředky klientů během válečného období a po vzniku samostatné Československé republiky zahájit novou etapu etapu československého pojišťovnictví. Kromě dalších nově zaloţených českých pojišťoven na trhu aktivně působily i zahraniční pojišťovny. Přes útlum pojišťovnictví v období protektorátu za 2. světové války byla výsledkem předválečného období existence celkem 733 pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních reprezentací v roce Znárodnění a monopolizace Tento počet subjektů byl znárodněn zestátněním Dekretem prezidenta republiky z 24.října K řízení pojišťovnictví byla ustavena Pojišťovací rada se sídlem v Praze. Od bylo v Československu vytvořeno pouze pět pojišťoven, národních podniků. Po únoru 1948 byl zformován pouze jeden ústav Československá pojišťovna, národní podnik. Tak byl na několik desetiletí přerušen přirozený trţní vývoj pojišťovnictví. V souvislosti s novým federativním uspořádáním státu v roce 1968 byly z jediné Státní pojišťovny vytvořeny dva samostatné subjekty Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa se sídlem v Bratislavě, a to s účinností od Monopolní období českého, resp. československého pojišťovnictví, trvalo aţ do počátku devadesátých let

11 2. Teoretické vymezení havarijního pojištění 2.1. Popis havarijního pojištění Havarijní pojištění kryje škody na motorových vozidlech, ať je řidič neovlivnil nebo zcela či částečně ovlivnil. Základem pojistného krytí v rámci havarijního pojištění je krytí rizika havárie. Havárie je událost, která působila na vozidlo náhle a mechanicky. Vedle rizika havárie začleňují pojišťovny krytí dalších rizik, především rizik ţivelních, rizika odcizení, mohou být kryta i rizika vandalství, rizika strojní, dále se v rámci havarijního pojištění uplatňuje také pojištění asistenčních sluţeb ( naturální sluţby v souvislosti s havárií nebo poruchou na automobilu). V případě havarijního pojištění výluky z pojistného krytí obvykle obsahují nesprávnou obsluhu a údrţbu ( např. zamrznutí), přirozené opotřebení, řízení osobou bez řidičského oprávnění apod Začlenění havarijního pojištění Z hlediska způsobu financování patří havarijní pojištění do komerčního ( soukromého), které zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů ( fyzických i právnických osob), obvykle v návaznosti na jejich rozhodnutí a potřeby ( kromě některých povinných pojištění). V rámci komerčního pojištění patří dle způsobu tvorby rezerv mezi pojištění riziková, tedy taková, u kterých platí podmíněná návratnost finančních prostředků daná vznikem pojistné události. U těchto pojištění není jasné, zda pojistná událost jednoznačně vznikne. Jestliţe k pojistné události nedojde během trvání pojištění, pojišťovna neposkytuje pojistné plnění. Počet pojistných událostí během trvání pojištění není omezený. Pojistné se vlastně během pojistného období v pojišťovně při provozování pojištění spotřebuje na pokrytí rizik ( výplatu pojistného plnění). Z hlediska předmětu pojištění patří havarijní pojištění do pojištění majetku. Základní členění komerčního pojištění je dle druhu krytých rizik. Havarijní pojištění patří 2 DAŇHEL, Jaroslav a kol. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha : Professional Publishing, s. Pojistná teorie. ISBN

12 mezi pojištění neţivotní ( odvětví neţivotní). Z hlediska právního patří havarijní pojištění mezi pojištění dobrovolné, tedy takové, kdy se sjednává pojistná smlouva mezi pojistníkem a pojistitelem a to v závislosti na rozhodnutí pojistníka Havarijní pojištění jako forma pojištění Havarijní pojištění se řadí svojí formou mezi pojištění škodová (zájmová). U škodových pojištění je pojistné plnění závislé na výši nastalé škody, vychází se ze vzájemných kvantitativních vztahů mezi výší pojistného plnění a škody. Proto se v této souvislosti mluví o krytí konkrétní potřeby. Přitom výše odškodnění je ohraničena vztahem pojistné plnění škoda. Účelem škodového pojištění je náhrada vzniklé škody. Ve škodovém pojištění nemůţe pojištěný od pojišťovny získat pojistné plnění vyšší neţ je škoda ( viz. předchozí vztah mezi pojistným plněním a škodou). Pojištění nemůţe vést k obohacení, je určeno pouze k náhradě nastalé škody. Z právní úpravy škodového pojištění vyplývá, ţe pokud by pojištění měl sjednáno na jedno riziko více pojištění ( měl kryto riziko vícekrát), pojistné plnění by přesto nemělo překročit velikost nastalé škody ( jednotlivé pojišťovny by hradily pojistné plnění pouze v určitém poměru tak, aby celkové pojistné plnění nepřesáhlo velikost škody). Dosaţení pojistného plnění vyššího neţ je vzniklá škoda, je kvalifikováno v rámci škodového pojištění jako pojistný podvod. Proto také v rámci škodového pojištění je charakteristický přechod práva na náhradu škody vůči třetím osobám z pojištěného na pojišťovnu ( pokud má pojištěný proti jiné osobě právo na náhradu škody z pojistné události, přechází toto právo na pojišťovnu aţ do výše poskytnutého pojistného plnění). 4 3 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vydání. Nakladatelství Ekopress, s.r.o ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vydání. Nakladatelství Ekopress, s.r.o ISBN

13 2.4. Rizika krytá havarijním pojištěním Havárie: - havárií se rozumí nahodilé náhlé působení vnějších mechanických sil na pojištěné vozidlo ( náraz, střet, pád) - havárií nejsou případy škod, k nimţ došlo po odcizení vozidla nebo zmocnění se vozidla podvodem nebo zpronevěrou a škody mající původ v ţivelní události nebo ve vandalismu Odcizení: - odcizením se rozumí krádeţ vozidla jako celku nebo jeho vnější části nebo zmocnění se vozidla, jeho vnitřního vybavení nebo věcí v něm uloţených krádeţí vloupáním - za odcizení se povaţuje téţ loupeţ Ţivelní událost: - ţivelní událostí se rozumí poškození nebo zničení vozidla nahodilým náhlým působením následujících přírodních fyzikálních sil: vichřice, krupobití, úder blesku, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, povodeň, záplava, poţár, výbuch, - ţivelní událostí nejsou případy škod, k nimţ došlo po odcizení vozidla nebo po zmocnění se vozidla podvodem nebo zpronevěrou Vandalismus: - vandalismem se rozumí poškození nebo zničení parkujícího vozidla prokazatelně úmyslným jednáním třetí osoby - vandalismem nejsou případy škod, k nimţ došlo po odcizení vozidla nebo po zmocnění se vozidla podvodem nebo zpronevěrou Konstrukce havarijního pojištění Začlenění rizik do konkrétní podoby havarijního pojištění můţe být zaloţeno: a) na principu pojištění ALL Risk b) na základě tzv. stavebnicového principu kde jsou jednotlivá rizika pojistníkem vybírána ke krytí do konkrétních pojištění podle jeho potřeb a uváţení. 5 VPP Allianz pojišťovna, a.s. 13

14 Konstrukce havarijního pojištění vychází z principu pojištění nové hodnoty, tedy pojišťovny vyplácí pojistné plnění ve výši nákladů na opravu, pokud nepřekročí cenu vozidla před pojistnou událostí ( časovou cenu). Typické je v rámci konstrukce havarijního pojištění uplatnění excedentní franšízy ( Excedentní franšíza představuje částku, která se od pojistného plnění stanoveného na základě některé ze základních forem pojištění odečítá. Pojištěný se vlastně podílí na úhradě škody částkou ve výši excedentní franšízy. Někdy je tato doplňková forma pojištění označována jako absolutní nebo odčetná franšíza) nebo procentní spoluúčasti (při vyuţití procentní spoluúčasti se pojištěný podílí určitým stanoveným procentem na úhradě škody. Zde se od pojistného plnění stanoveného na základě některé základní formy pojištění odečítá částka odpovídající stanovenému procentu spoluúčasti. Někdy bývá pro procentní spoluúčast pouţíván název relativní odčetná franšíza nebo jejich kombinace, které sniţují velikost pojistného plnění a současně zvolená velikost excedentní franšízy či procentní spoluúčasti má vliv na velikost pojistného Pojistné Velikost pojistného v havarijním pojištění vedle jiţ uvedené velikosti spoluúčasti či excedentní franšízy diferencují pojišťovny podle celé řady faktorů ( ve snaze přiblíţit cenu pojištění velikosti rizika). Pojišťovny berou v úvahu kritéria na straně vozidla: - Stáří vozidla, - uplatnění zabezpečovacího zařízení proti krádeţi na vozidle. Kritéria na straně řidiče vozidla jako například: - Věk řidiče, - pohlaví, - počet osob vyuţívajících dané vozidlo, - délka vlastnictví řidičského průkazu, 6 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vydání. Nakladatelství Ekopress, s.r.o ISBN

15 - i obecnější kritéria jako územní platnost pojištění. Dále je typické v rámci havarijního pojištění uplatnění nástrojů následné diferenciace pojistného, tedy bonusů ( některé pojišťovny uplatňují v konstrukci havarijního pojištění i malusy), s ohledem na vysoký podíl subjektivního rizika krytého v rámci havarijního pojištění. 7 7 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vydání. Nakladatelství Ekopress, s.r.o ISBN

16 3. Doplňková pojištění 3.1. Definice doplňkového pojištění: Doplňkové pojištění je nepovinné smluvní pojištění vozidel a lze jej uzavřít jak k havarijnímu pojištění tak i k povinnému ručení. Doplňkové připojištění nelze uzavřít samostatně. Předmětem pojištění je vţdy sjednané doplňkové připojištění k určitému motorovému vozidlu, které je jmenovitě uvedené ve smlouvě Nabídka doplňkových pojištění Rozsah doplňkového připojištění, které nabízejí tři největší pojistitelé na českém pojistném trhu Česká pojišťovna, Kooperativa a Allianz: - pojištění čelního skla - pojištění všech skel ve vozidle - pojištění řidiče - pojištění všech osob ve vozidle ( úrazové pojištění) - pojištění zavazadel - pojištění mimořádné výbavy vozidla - pojištění úhrady nákladů na zapůjčení náhradního vozidla - pojištění asistenčních sluţeb - GAP pojištění pořizovací ceny vozidla - pojištění strojů ( strojních rizik nákladních a speciálních automobilů a traktorů) Podrobnější popis doplňkových pojištění přiblíţím v bodě 6.4. a detailněji popíšu na příkladu Allianz pojišťovny, a.s. Česká pojišťovna nabízí: - pojištění čelního skla - pojištění všech skel - úraz řidiče 16

17 - úraz všech dopravovaných osob - zavazadla a věci osobní potřeby - půjčovné během opravy vozidla - GAP pojištění pořizovací ceny vozidla - Asistenční sluţba Pohoda speciál - i pro případ poruchy - Asistenční sluţba Pohoda SOS - nejširší varianta asistence 8 Kooperativa nabízí: - nestandardní výbava vozidla - pojištění zavazadel - úrazové pojištění - pojištění věcí během silniční dopravy - pojištění strojů ( strojních rizik nákladních a speciálních automobilů a traktorů) - pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla - pojištění čelního skla - pojištění asistenčních sluţeb 9 Allianz nabízí: - pojištění všech skel - pojištění zavazadel - pojištění náhradního vozidla - pojištění Asistence PLUS - úrazové pojištění osob ve vozidle 10 8 VPP a ZPP Česká pojišťovna, a.s. 9 VPP a ZPP Kooperativa pojišťovna, a.s. 10 VPP a ZPP Allianz pojišťovna, a.s., a.s. 17

18 počty kusůprodaných vozidel v tisících 4. Havarijní pojištění na Českém pojistném trhu 4.1. Statistika prodeje aut Rozvoj a potřebu havarijního pojištění nejlépe vystihuje vývoj počtu nových prodaných a registrovaných vozidel v ČR od roku 1993 do roku V roce 1993 bylo v ČR prodáno celkem osobních automobilů a lehkých uţitkových vozidel. V roce 1995 to bylo ks, v roce ks. V roce 2005 bylo zaregistrováno ks a v roce ks. Z těchto údajů vyplývá, ţe od roku 1993 se zvýšil prodej nových osobních automobilů a lehkých uţitkových vozidel téměř dvojnásobně, tedy o necelých 92%. Průměrné roční zvýšení za tuto dobu je 5,75%. Od roku 1993 do roku 1995 to bylo o 32%. Od roku 1995 do roku 2000 to bylo o 26%. Od roku do 2000 do roku 2005 to bylo o 2,2%. Od roku 2005 do roku 2009 to bylo o 8,8%. 11 Vývoj prodeje (registrace) osobních a lehkých uţitkových vozidel v ČR ,7 162,7 166, , Vývoj předepsaného pojistného V roce 1997 pojišťovny předepsaly na havarijní pojištění tis. Kč, v roce tis. Kč, v roce 1999 to bylo tis. Kč. V roce 2000 činilo předepsané pojistné na havarijní pojištění tis Kč, coţ činilo 22 % z neţivotního pojištění ( tis. Kč) a 15% z předepsaného celkového pojistného ( tis. Kč). V roce 2005 činilo předepsané pojistné na havarijní pojištění tis Kč, coţ činilo 18

19 předepsaé pojistné v mld 21% z neţivotního pojištění ( tis. Kč) a 13% z předepsaného celkového pojistného( tis. Kč). V roce 2009 činilo předepsané pojistné na havarijní pojištění tis Kč, coţ činilo 21% z neţivotního pojištění ( tis. Kč) a 12 % z předepsaného celkového pojistného ( tis. Kč). Jak je vidět z těchto údajů od roku 2000 do roku 2009 vzrostlo předepsané pojistné o 60%. To znamená růst v průměru za rok o 6,7%. Z uvedených údajů plyne, ţe s rostoucím prodejem aut se zvyšuje také předepsané pojistné na havarijní pojištění, neboť roste potřeba havarijního pojištění u majitelů vozidel. 12 Vývoj předepsaného pojistného havarijního pojištění v ČR ,6 15 9,9 10,3 10,6 10, c3%a9+%c4%8dtvrtletn%c3%ad+statistiky 19

20 5. Pojišťovny nabízející havarijní pojištění v ČR Havarijní pojištění v České republice sjednávalo v roce 2009 celkem 14 pojišťoven, coţ je 45% ze všech pojišťoven působících v ČAP na Českém pojistném trhu. Jsou to pojišťovny: Allianz pojišťovna, a.s. AXA pojišťovna, a.s Česká pojišťovna,a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ČSOB Pojišťovna,a.s., člen holdingu ČSOB Direct pojišťovna, a.s. Generali Pojišťovna,a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Maxima pojišťovna, a.s. Slavia pojišťovna, a.s. Triglav pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. Wüstenrot pojišťovna, a.s. Osm nejdůleţitějších pojišťoven dle výše předepsaného pojistného na havarijní pojištění v roce 2009: Předepsané pojistné: 1) Česká pojišťovna a.s tis. Kč. 2) Kooperativa pojišťovna, a.s tis. Kč 3) Allianz pojišťovna, a.s tis. Kč 4) Generali pojišťovna a.s tis. Kč 5) UNIQUA pojišťovna, a.s tis. Kč 6) ČSOB pojišťovna, a.s tis. Kč 7) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s tis. Kč 8) TRIGLAV pojišťovna, a.s tis. Kč 20

21 předepasné pojistné v mil Kč Předepsané pojistné na havarijní pojištění podle pojišťoven v roce ČP Kooperativa Allianz Generali Uniqa ČSOB ČPP Triglav Ostatní Tyto pojišťovny předepsaly svým klientům v roce 2009 celkem tis. Kč. Tato suma činila 99% z celkového předepsaného pojistného na havarijní pojištění na pojistném trhu v ČR c3%a9+%c4%8dtvrtletn%c3%ad+statistiky 21

22 Podíl pojišťoven na předepsaném havarijním pojištění v roce 2009 Triglav; 1% ČPP; 4% Ostatní; 1% Generali; 7% Uniqa; 7% ČSOB; 6% ČP; 33% Allianz; 14% Koop; 28% Níţe jsou vybrané pojišťovny popsány z hlediska jejich historie, charakteristických znaků a základních ekonomických ukazatelů Česká pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou tradicí v ţivotní i neţivotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Poskytuje jak individuální ţivotní a neţivotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Česká pojišťovna poskytuje jak individuální ţivotní a neţivotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Česká pojišťovna a.s. (dále téţ Česká pojišťovna nebo Společnost ) má dlouhou a bohatou tradici. Je nejstarším pojišťovacím ústavem v českých zemích a právní nástupkyní První české vzájemné pojišťovny, zaloţené v roce Součástí původní Státní pojišťovny byla 14 c3%a9+%c4%8dtvrtletn%c3%ad+statistiky 22

23 do roku 1969, kdy došlo na základě teritoriálního principu k rozdělení na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. Česká pojišťovna byla zaloţena Fondem národního majetku České republiky zakladatelskou listinou ze dne 28. dubna 1992 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. května Akcie Společnosti byly v roce 1993 uvedeny na hlavní trh Burzy cenných papírů Praha, a.s. Z obchodování na Burze i v RM-Systému, a.s., byly akcie České pojišťovny vyřazeny v souvislosti s výkupem akcií od minoritních akcionářů dne 31. srpna Česká pojišťovna se na burzu vrátila, a to emisí dluhopisů. Aktuálně byly na volném trhu burzy přijaty dluhopisy vydané dne 13. prosince Po obdrţení regulativních povolení dne 17. ledna 2008 vstoupila v účinnost Smlouva o společném podniku (Joint Venture Agreement), podepsaná 10. července 2007 mezi Assicurazioni Generali a PPF Group N.V. Česká pojišťovna je nyní součástí jedné z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě. Generali PPF Holding je vlastněn z 51 % společností Generali Group a ze 49 % společností PPF Group. Zaloţení společného podniku je důleţitým krokem ve strategické expanzi obou skupin v jednom z nejatraktivnějších regionů pro pojišťovací sluţby a vytváří silnou platformu pro moţnosti dalšího růstu v okolních oblastech. Spravuje více neţ 9 a půl milionu pojistných smluv zaměstnanců a 6000 obchodních zástupců se na 29 obchodních regionech a více neţ 3000 obchodních místech stará o co největší spokojenost klientů. V roce 2009 předepsala Česká pojišťovna pojistné v objemu 38 miliard korun. Trţní podíl tvoří 27 procent,. Česká pojišťovna je zákládajícím a aktivním členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů Kooperativa, pojišťovna, a.s. Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla zaloţena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 23 % s celkem tis. Kč. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment sluţeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů aţ po velké průmyslové firmy

24 Základní jmění činí 3 mld. Kč. Akcionáři Kooperativy jsou :VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG - 89,65 % VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r. o., Praha - 2,07 % Svaz českých a moravských výrobních druţstev, Praha - 8,28 % Kooperativa má zaměstnanců Allianz pojišťovna, a.s. Allianz je stoprocentní dceřinou společností předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. Začínala s nabídkou ţivotního pojištění a dnes svou šíří produktů uspokojí jak privátní, tak i firemní zákazníky. Nabízí pojištění privátního majetku a pojištění odpovědnosti za škodu, majetkové pojištění pro podnikatele a pojištění průmyslových rizik, od roku 1995 také havarijní pojištění vozidel a cestovní pojištění. V roce 1999 se stala jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení. Allianz pojišťovna je jediným akcionářem Allianz penzijního fondu,který byl zaloţen v roce Je také jediným společníkem Allianz kontakt, s.r.o. Na území České republiky má Allianz pojišťovna 11 oblastních ředitelství, která řídí více neţ pojišťovacích poradců. Mimo vlastní síť realizuje Allianz pojišťovna také obchodní činnost ve spolupráci s vybranými makléři a bankami. Své sluţby nabízí i prostřednictvím prodejců motorových vozidel a cestovních kanceláří. Zázemí Allianz Group poskytuje mezinárodní know how a zaručuje přístup ke kapitálové síle celého koncernu. Pro zajištění rizik vyuţívá Allianz pojišťovna výlučně renomovaných společností, jako např. Allianz SE, Swiss Re, Munich Re a dalších. Výše jejího předepsaného pojistného v roce 2009 byla tis. Kč a její podíl byl 7,3% na celkovém předepsaném pojistném v ČR. Základní jmění Allianz pojišťovny činí 600 mil. Kč Generali pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, který je schopen nabídnout svým klientům v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění rozsáhlý servis a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Díky husté síti zastoupení je široký

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Allianz pojišťovny, a. s. (dále jen VPP

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

Pojistný trh Eva Ducháčková

Pojistný trh Eva Ducháčková Pojistný trh Eva Ducháčková Literatura: DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o, 2015. 305 s. ISBN 978-80- 87865-25-5. DUCHÁČKOVÁ, E., DAŃHEL, J. Pojistné trhy: změny

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016 Kalkulace pojistného programu společnosti SATUM CZECH s.r.o. pro město Lysou nad Labem ÚNOR 2016 SATUM CZECH s.r.o. Porážková 1424/ 20 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Tento dokument je určen pouze pro

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Markéta Novanská Studijní obor: Finance,

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA -

online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA - online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA - psh 96-61 - tazný vozejk do 750kg - romana bendová - kontaktní

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010 19. výroční valná hromada Vídeň, 29. června 2010 20 let ve střední a východní Evropě Klíčové kroky od roku 1990 do dnešní doby V.I.G. v roce 1990 Vedoucí postavení v Rakousku jako základ pro mezinárodní

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Centrální pojištění movitého, nemovitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA OBOR PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA OBCHODU A FINANCÍ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Hodnocení efektivnosti mediální reklamy na obchodní činnost podniku

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

teplice usti nad směnku jsou půjčované bez kontroly registra a bez nebankovni půjčky teplice usti nad blbost zrušit - zrušit smluvu -

teplice usti nad směnku jsou půjčované bez kontroly registra a bez nebankovni půjčky teplice usti nad blbost zrušit - zrušit smluvu - bez platne nebankovni půjčky teplice usti nad. V obou případech je situace nepatrně odliš. této smlouvy se řídí patřičnými zákony. cz - všeobecné pojistné podmínky - provozovatel vozidla - praha22 - pojistene

Více

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba půjčka online ihned bojkovice hradecka. cz - Kooperativa Modřice - vyplaceni skodne udalo nedoplatek povinného ručení - ukonceni - hlášení bolestné - Ukončení pojistky na blbost - Euroformulář Záznam o

Více

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 %

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % Vylaďte si auto podle svého HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % HIT Kredit NALAĎTE SI ÚVĚR A POJIŠTĚNÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV A ZÍSKEJTE POUKAZ NA POBYT V JEDNOM Z 270 EVROPSKÝCH HOTELŮ. Nabízíme vám produkty

Více

Pojištění obnosová (sumová)

Pojištění obnosová (sumová) Pojistné plnění 1. náhrada škody u pojištění kryjících konkrétní potřeby pojištěných, tedy zejména pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 2. výplata pojistného plnění u pojištění kryjících abstraktní

Více

Akcie Vienna Insurance Group. Od 5. února 2008 nákup s poplatkem 1 Kč!*

Akcie Vienna Insurance Group. Od 5. února 2008 nákup s poplatkem 1 Kč!* Akcie Vienna Insurance Group. Od 5. února 2008 nákup s poplatkem 1 Kč!* * Na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s. od 5. února do 30. června 2008. Platí výhradně pro fyzické osoby, ne však pro osoby

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

RENOMIA AGRO - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu

RENOMIA AGRO - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ ZELINÁŘSKÉ DNY SKALSKÝ DVŮR 30. - 31. ledna 2017 FAKTA O RENOMIA

Více

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví Jan Toman 100023 Obsah Úvod k problematice Typy zabezpečení Přístup jednotlivých pojišťoven Porovnání pojišťoven

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE DUCHÁČKOVÁ Eva, - DAŇHEL Jaroslav, (ČR) ABSTRACT Insurance markets in the countries V4 have been developed since 199ties years of 2 century. Now have the

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více