Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Nela Křivánková

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Nela Křivánková Srovnávací studie www stránek 5 hvězdičkových hotelů v Praze Bakalářská práce 2009

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Srovnávací studie www stránek 5 hvězdičkových hotelů v Praze zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 17. prosince 2009 Nela Křivánková

4 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala Doc. Ing. Vlastě Střížové, CSc., z katedry systémové analýzy na Vysoké škole ekonomické v Praze, za její cenné rady a inspiraci při psaní bakalářské práce.

5 Abstrakt Tématem bakalářské práce je srovnávací studie www stránek 5 hvězdičkových hotelů v Praze. Pro porovnání a hodnocení www stránek byla použita metoda rozhodovací analýzy. Každý hotel je hodnocen podle šestnácti kritérií. Výsledkem hodnocení www stránek hotelů je jednak jejich pořadí úspěšnosti, jednak nejčastější chyby při tvorbě webových stránek a též doporučení k jejich nápravě.

6 Abstract Subject of the bachelor essay is a comparative study of websites of Prague 5 star hotels. To compare and evaluate these websites the decision analysis was used. Every hotel is evaluated in 16 classification criteria. The result of this hotel websites comparison is partly their success ranking, partly a demonstration of most frequent errors in making websites and recommendation for errors resolution likewise.

7 Obsah 1. Úvod Internet Historické ohlédnutí Internet jako zdroj informací Etika v prostředí internetu Informační etika WWW stránky Tvorba www stránek Výběr srovnávacích kritérií a jejich hodnocení Informační hodnota Přístupnost webu Použitelnost webu Grafický design Metody rozhodování Rozhodovací procesy Klasifikace rozhodovacích procesů Metody rozhodování Rozhodovací analýza Analýza www stránek Corinthia Towers Informační hodnota Přístupnost Použitelnost Grafický design Hodnotící tabulka Hilton Prague Informační hodnota Přístupnost Použitelnost Grafický design Hodnotící tabulka Four Seasons

8 6.3.1 Informační hodnota Přístupnost Použitelnost Grafický design Hodnotící tabulka Hotel Imperial Informační hodnota Přístupnost Použitelnost Grafický design Hodnotící tabulka Výsledky analýzy Informační hodnota Přístupnost Použitelnost Grafický design Celkové hodnocení Doporučení pro jednotlivé hotely Závěr...47 Seznam použitých zdrojů...49 Internetové zdroje...49 Přílohy

9 1. Úvod První myšlenka vzniku internetu sahá již do minulého století. V současné době používáme internet denně. Jednou ze služeb internetu jsou www stránky. Tato soustava propojených hypertextových dokumentů nám umožňuje získávat potřebné informace. Na základě získaného obsahu informací jsme schopni se reálně rozhodovat. Je důležité mít úplné, pravdivé a dostupné informace, které uspokojí naše potřeby. Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc. definuje internet jako jednu velkou databázi, která skýtá určité výhody jako např. širokou dostupnost či aktuálnost. Ve své práci se zaměřím na zkoumání webových stránek vybraných 5 hvězdičkových hotelů v Praze Corinthia Towers, Hilton, Four Seasons a Imperial. Zjistím kvalitu a použitelnost webových prezentací. Výběr hotelů je zvolen z důvodu jejich celosvětové známosti a dlouholetého působení na trhu. Hotely stejně prosperují, což dokazuje počet dosažených hvězdiček. Tyto hotely jsem si vybrala, abych poukázala na jejich odlišnost, klady a zápory internetových stránek. Cílem práce bude zjistit a zhodnotit jednotlivé webové stránky zvolených hotelů jak v negativním, tak v pozitivním směru. Dále bude následovat doporučení pro zlepšení těchto stránek. Při hodnocení stránek se zaměřím na několik kritérií, rozdělených do čtyř základních skupin informační hodnota, přístupnost, použitelnost a grafický design. Tvorba www stránek má svůj určitý postup a jistá kritéria, která by měla být dodržena, aby vznikla kvalitní webová prezentace. Ta musí tedy obsahovat dostatečné informace pro uživatele a v případě provedení www stránek hotelových řetězců by měla být i součástí jazykových mutací. V práci se budu zabývat tedy srovnáním těchto vybraných hotelů. Provedení jejich stránek obsahují povětšinou stejné informace, přesto se setkáváme s faktem, že každá stránka je jiná. Všechny obsahují důležité informace pro klienta, avšak ne vždy dochází k úplné informovanosti. Některé mohou obsahovat více informací a jiné méně. 8

10 Samozřejmě záleží na klientech, zda jsou s provedením stránek spokojeni, na druhou stranu, představují webové stránky vstupní bránu pro klienta. Proto podávání dostatek informací a vizuálních podkladů potenciálním klientům je nutností každého hotelu. Podle odlišnosti hotelů lze tedy srovnávat kvalitu provedení. A díky stejné nabídce bude zajímavé sledovat, co je pro každý hotel důležitější pro získání klientely. Bakalářská práce je rozdělena do šesti částí. První část se zaměřuje na historii internetu. Druhá část se týká pravidel tvorby www stránek. Třetí část se zabývá vyčleněním kritérií pro zhodnocení www stránek těchto hotelů. Obsahem páté části jsou metody rozhodování pro hodnocení a v poslední části je samotná analýza hodnocení. Součástí práce jsou také přílohy, ve kterých jsou zobrazeny úvodní stránky vybraných hotelů. 9

11 2. Internet 2.1 Historické ohlédnutí Počátkem šedesátých let v době vrcholící studené války se začaly ve Spojených státech amerických objevovat myšlenky na vytvoření sítě, která by navzájem propojovala nejdůležitější vojenské, vládní a vědecko-výzkumné počítače. Základní požadavek byl ten, že mělo jít o síť decentralizovanou, která bude schopna fungovat i v případě výpadku některého z uzlů sítě. Současně mělo platit, že všechny uzly měly být rovnocenné, každý z nich měl mít možnost vysílat i přijímat zprávy. Všechny zprávy byly posílány po kouscích (paketech) 1, každý paket byl vybaven adresou určení. Pakety byly posílány mezi uzly sítě, ale nově zavedeným principem bylo, že cesta paketu napříč sítí mezi dvěma uzly nebyla trvale definovaná. Pokud by nastala situace zničení jednoho uzlu, pak ostatní uzly sítě mohou i nadále mezi sebou komunikovat. Tento přístup sice není efektivní a někdy může být i pomalý, ale je spolehlivý. Proto se internet označuje jako síť s přepojováním paketů. Tímto způsobem funguje dodnes, s rozdílem, že má přes miliardu uživatelů a připojení je rychlejší. První testovací síť založená na výše uvedených principech byla instalována v roce 1968 v Národní výzkumné laboratoři (National Research Laboratory) ve Velké Británii. Americké ministerstvo obrany přišlo s požadavkem vybudovat podobnou síť v USA. Byly vyčleněny finanční prostředky prostřednictvím agentury DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). V roce 1969 byly propojeny první čtyři uzly UCLA (University of California, LA), SRI (Stanford Research Institute), UCSB (University of California, SB) a University of Utah. Síť dostala označení ARPANET. Síť ARPANET byla velmi úspěšnou jak po technických principech, tak i pokud šlo o její praktické využití. Čím dál tím více akademických pracovišť mělo zájem o připojení k této síti a jejím rutinním používání. Tímto počet uzlů ARPANETu rostl v roce 1971 to bylo 16 uzlů, o rok později již 37 uzlů. Hlavním využitím sítě se stala komunikace prostřednictvím elektronické pošty a první elektronické konference. 1 Blok přenášených informací počítačovou sítí. 10

12 V roce 1973 se připojily první dvě neamerické instituce britská University College of London a norská Royal Radar Establishment. Myšlenka decentralizované sítě s přepojováním paketů bylo správným řešením pro síť, která měla být robustní a současně snadno rozšiřitelná. Brzdou dalšího rozšiřování mohl být trochu provizorní a experimentální charakter sítě. Především šlo o protokol NCP (Network Kontrol Protocol), který zabezpečoval základní komunikaci na bázi přepojování paketů. V roce 1974 byla zveřejněna první specifikace protokolů TCP/IP, které ho měly nahradit. Po roce 1983 dochází k růstu počtu počítačů zapojených do sítí. Současně s růstem připojovaných počítačů bylo nutné řešit problém efektivního přidělování jmen v roce 1984 byl zaveden do používání dodnes platný doménový systém DNS (Domain Name Services). [1] 2.2 Internet jako zdroj informací Pojem informace je používán v mnoha disciplínách a oborech. A proto existuje i mnoho definic pojmu. S informacemi se pracuje např. v oborech: management, komunikační média, elektroinženýrství, informatika, kybernetika aj. Na internet se lze dívat z různých úhlů pohledu např. soubor programů, celosvětová elektronická knihovna či gigantické seskupení počítačů. Pohled jednoho konkrétního uživatele vždy závisí na tom, jak internet používá. Všechny názory jsou pak prospěšné z hlediska vyhledávání informací, při tvorbě internetu a jeho fungování. Pro efektivní vyhledávání je důležitá schopnost uživatele měnit pohled podle potřeby. Pokud ví, kam nahlédnout pro zjištění potřebných údajů, pak je vhodné chápání internetu jako uskupení počítačů a rovnou jít na požadovaný server. Jindy má uživatel určitý problém, ale nezná žádný možný informační zdroj, pak se hodí pracovat s internetem jako s knihovnou. Internet si lze představit jako jednu velkou databázi. Jednou z jeho výhod je široká dostupnost a výborný předpoklad pro aktuálnost obsahu. Cesta od zdroje k příjemci informace je krátká. [15] 11

13 2.3 Etika v prostředí internetu Internet byl vytvořen k tomu, aby sloužil lidem, aby jim pomáhal. Lidé, kteří se s internetem seznámí a stanou se jeho pravidelnými uživateli, často podléhají pocitům bezbřehé svobody. Považují internet za prostředí, kde neplatí žádné zákony, zákazy atd. Podobně jako by si člověk nedovolil některé věci na ulici nebo v obchodě, stejně tak by si je neměl dovolit v prostředí internetu. Etika platná na internetu do mysli uživatelů proniká jen zvolna Informační etika Karel Janoš definoval informační etiku jako oblast morálky uplatňované při vzniku, šíření, transformaci, ukládání, vyhledávání, využívání a organizaci informací. [21]. Takto definovaný obor se dotýká žurnalistické oblasti, knihovnictví, informatiky, publikační činnosti, ale v širším měřítku i například učitelství, politiky, atd. Naopak Capurrovo [21] pojetí informační etiky je deskriptivní teorii, vysvětlující mocenské struktury ovlivňující přístup k informacím a tradicím v různých kulturách a epochách. Informační etika má dále hodnotící rovinu, kritizující morální přístupy a tradice v informačním sektoru na individuální a kolektivní úrovni. Informační etika podle něj vysvětluje a hodnotí: o Vývoj morálních hodnot v informační oblasti. o Vytváření nových mocenských struktur v informační oblasti. o Informační mýty. o Skryté rozpory a záměry v informačních teoriích a praxi. o Vývoj etických konfliktů v informační oblasti. Morální hodnoty 2 či morálku 3 samotnou se lze těžko naučit. Lze se učit aplikovat etické hodnoty na nová technologická prostředí, např. tedy na prostředí internetu. 2 Vyjadřují kvalitu osobnosti (např. sebeovládání, shovívavost). 3 Znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. 12

14 3. WWW stránky 3.1 Tvorba www stránek Při tvorbě www stránek začíná postup od návrhu samostatné www stránky jak má vypadat a jak se vyhnout častým chybám. Musí se dodržet určitý technologický postup, aby výsledek byl kvalitní: [16] o Komunikace. o Vytvoření a schválení koncepce webu. o Stanovení cílů a priorit webu. o Posouzení konkurence www stránek o Návrh vlastností a funkcí, které by měly stránky obsahovat. o Cenová kalkulace. o Navržení celkové kostry a fungování webu. o Grafický návrh. o Funkčnost www stránek. o Vytvoření textového obsahu. o Kódování. o Volba doménového jména. o Webhosting. o Optimalizace www stránek. o Vývoj aplikací - programování. o Multimediální prezentace. o Dlouhodobá správa a aktualizace. o Podrobné statistiky. o Marketingové nástroje. o Umístění a spuštění www stránek. Komunikace Komunikací se rozumí setkání zadavatele a tvůrce webu. První setkání je zpravidla osobní, kde v detailech seznámí zadavatel svoji představu s tvůrcem. 13

15 Vytvoření a schválení koncepce webu Na základě požadavků vytvoří tvůrce webu návrh v podobě osnovy. Zde se zadavatel více seznámí s možnostmi webové prezentace. Stanovení cílů a priorit webu Stanovení cílů a priorit je důležitým bodem technologického postupu. Musí se ujasnit, na co se web bude soustředit. Posouzení konkurence www stránek WWW stránky konkurence lze posoudit pomocí analýzy. Míra úspěšnosti konkurence je nejčastěji sledovaný parametr, díky němuž je snahou dosáhnout stejných nebo vyšších cílů. Návrh vlastností a funkcí, které by měly stránky obsahovat K návrhu vlastností a funkcí slouží sitemap. Jde o soubor, který má pomoci internetovým vyhledávačům vyznat se na www stránce. Cenová kalkulace Cena ovlivňuje mnoho proměnlivých veličin, z tohoto důvodu nikdy dopředu nelze určit cenu webu. Navržení celkové kostry a fungování webu V této části vzniká struktura webu, vyjádřena návrhem diagramu wireframe, který odráží podobu www stránek a jednotlivých prvků. Při vytváření každé www stránky dodržujeme základní pravidla a doporučení. Podoba webových stránek může být opravdu široká od obyčejné stránky s odstavci a nadpisy (viz příloha č. 1) po komplexnější stránku novinového vzhledu (příloha č.2). [8] Grafický návrh Musí existovat ucelený vizuální design. První dojem, který uživatel má při otevření www stránky, je důležitý. 14

16 Funkčnost www stránek Mezi základní funkce www stránek patří poskytování a prezentace informací, vytváření příznivých asociací u uživatele, upoutání a zapamatování obsahu. Vytvoření textového obsahu Textový obsah hraje velkou roli v úspěšnosti www stránek. Tvůrce textu copywriter je odborník, který do textu vnáší nejen přesná sdělení, ale i psychologický efekt, který je s informacemi spojený. Dobře napsaný text je přehledný, stručný a dobře čitelný. Kódování Každá webová prezentace obsahuje zdrojový kód, který označuje zápis textu počítačového programu. Vzhledem k typu a složitosti webu se nejčastěji používá XHTML 4 a CSS 5. Volba doménového jména Internetová doména je jednoznačné jméno počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu. Musí být zvoleno tak, aby se snadno pamatovalo, odráželo co nejvíce obsah informací webové prezentace. Webhosting Webhosting je pronájem prostoru pro www stránky na cizím serveru. Spuštění www stránek může obsahovat řadu potíží např. poruchy, přetížení, proto je důležité dobře vybrat typ hostingu. Optimalizace www stránek Optimalizace www stránek slouží k tomu, aby uživatel požadovanou stránku našel. Vývoj aplikací programování Nejčastějším programováním je redakční systém (CMS) na míru, který se zaměřuje na snadnost používání. 4 Moderní přístup při tvorbě www stránek. 5 Cascading Style Sheets kaskádový jazyk pro formátování internetových stránek. 15

17 Multimediální prezentace Pokud tyto prvky neobtěžují a nejsou příliš objemné, mohou velmi zlepšit a zpestřit stránky a zvyšují pozornost a zájem čtenářů. Multimédia umožňují také zaujmout pozornost uživatelů webových stránek a surfování po internetu je díky nim o něco zajímavější. Pomocí zvuků, hudbě nebo videosnímků je účinek stránek výraznější. Videoklipy, animace nebo zvuky jsou obvykle pro stažení po internetu poměrně velké soubory. [5] Dlouhodobá správa a aktualizace Uživatele www stránek hledají aktualizované informace. Při pravidelné aktualizaci se uzavírá servisní smlouva. Podrobné statistiky Sledováním statistik je možné nalézt optimální nastavení webových stránek. Tyto údaje nám poskytují návštěvnost stránek, a co uživatele nejvíce zajímá. Marketingové nástroje Použitím marketingových nástrojů na www stránkách dochází k zvýšení jejich účinnosti. Nejčastějším marketingovým nástrojem je formulář, kterým se získávají cenné informace o zájmu uživatelů o nabídku www stránek. Umístění a spuštění www stránek Umístění a spuštění www stránek není závěr. WWW stránky musejí mít návštěvnost a podle toho se rozhodne, zda jsou úspěšné či nikoliv. Dodržení těchto pravidel neslouží jen k uspokojení tvůrce webu, ale i pro normálního uživatele. Dobře strukturovaná a snadno dostupná informace je záměrem internetu. 16

18 4. Výběr srovnávacích kritérií a jejich hodnocení Webová prezentace je v dnešní době na prvním místě každé úspěšné firmy. WWW stránky je nutné hodnotit v kontextu odvětví a konkurence, ve kterém daná firma působí. WWW stránky budou hodnoceny z pohledu běžného uživatele. Vzhledem k tomu, že se běžný uživatel nezabývá odbornými detaily, podle toho budou vybrána srovnávací kritéria. 4.1 Informační hodnota WWW stránka musí obsahovat dostatečné informace pro uživatele, to znamená, její častá aktualizace. Uživatelé navštěvují www stránky z důvodu získání informace, proto by jich měla www stránka obsahovat co nejvíce. Součástí www stránek hotelů by měla být i vícejazyčná nabídka zobrazení. Největšími skupinami lidí vyhledávající informace na www stránkách hotelů v Praze budou především turisti, jak ze zahraničí, tak i z tuzemska. Proto následující kritéria byla takto zvolena: o Základní kontaktní informace o Rozsah informací o Aktuálnost informací o Jazykové verze 4.2 Přístupnost webu Přístupnost webu řeší kvalitu úspěšného zobrazení a funkčnosti webových aplikací, jak kvalitně je web zhotoven. Zda je po technické stránce dokonalý a bez jakýchkoliv překážek a problémů zobrazitelný všem uživatelům. Příčiny špatné přístupnosti webu mohou být v internetových prohlížečích. Díky různým prohlížečům a nedodržení pravidel W3C 6 při prezentaci internetových stránek 6 Mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro www stránky. 17

19 v prohlížečích, dochází k rozdílům prezentace při jejich zobrazení. Tyto problémy řeší tvůrci webových stránek. [17] Pro hodnocení přístupnosti byly vybrány tyto kritéria: o Úprava pro tisk o Barvy popředí a pozadí textu barevný kontrast o Velikost textu při jeho změně, zda nedochází ke ztrátě obsahu a funkcionality o Ovládání klávesnicí o Zobrazení v různých prohlížečích Internet Explorer, Mozilla FireFox Podle statistiky Browser 7 Statistics se v dnešní době nejvíce používá internetový prohlížeč Internet Explorer v kombinaci verzí 6,7, a 8 (viz tab. 3.1.) IE8 IE7 IE6 Firefox Opera Listopad 13,3% 13,3% 11,1% 47,0% 2,3% Říjen 12,8% 14,1% 10,6% 47,5% 2,3% Září 12,2% 15,3% 12,1% 46,6% 2,2% Srpen 10,6% 15,1% 13,6% 47,4% 2,1% Červenec 9,1% 15,9% 14,4% 47,9% 2,1% Červen 7,1% 18,7% 14,9% 47,3% 2,1% Může 5,2% 21,3% 14,5% 47,7% 2,2% Duben 3,5% 23,2% 15,4% 47,1% 2,2% Březen 1,4% 24,9% 17,0% 46,5% 2,3% Únor 0,8% 25,4% 17,4% 46,4% 2,2% Leden 0,6% 25,7% 18,5% 45,5% 2,3% Tab Přehled použitelnosti internetových prohlížečů [19] 4.3 Použitelnost webu Použitelnost webu je souborem několika pravidel zlepšujících vzájemné působení návštěvníka s webovou stránkou. Zvyšuje srozumitelnost a přehlednost webu. Použitelnost webu zajišťuje, že se na něm uživatel snadno orientuje, že se dokáže rychle dostat k požadovaným informacím a plnit na webu i své další cíle (např. objednávka). Webová použitelnost klade důraz i na příjemný uživatelský prožitek. [18] Cílem použitelnosti webu je, získat vysokou návštěvnost. Zajištěná viditelnost webu má díky bezproblémové přístupnosti dostatečnou návštěvnost. Uživatelé tak nebudou ze stránek odcházet ke konkurenci, je třeba zajistit, aby se tohle nedělo z důvodu 7 Internetový prohlížeč 18

20 nevyřešené použitelnosti webu. [17] Vybraná kritéria hodnocení www stránek z hlediska použitelnosti jsou: o Navigace slouží k tomu, že když se uživatel na www stránce ztratí, sděluje mu, co všechno se na webu nachází o Rozvržení stránek jak rozvržení stránek odpovídá zažitým konvencím o Mapa www stránek o Viditelnost webu Viditelnost webu je základní prvek každé webové prezentace. Významně ovlivňuje schopnost plnit jeho účel. Pokud na web nikdo nepřijde, nelze přes něj nic prodat, šířit informace ani budovat značku. Při větší viditelnost webu je i větší počet návštěvníků. Nezáleží ale jen na vysoké návštěvnosti, ale i na typu potřebách uživatelů (kvalitě) viz obr [18] Obr Nejčastější online aktivity mající vliv na viditelnost [18] WWW stránka musí zaujmout na první pohled, jinak ji uživatel opustí dřív, než zjistí, že nabízí mnohem víc. 19

21 4.4 Grafický design První návštěva www stránky nás musí něčím zaujmout, ať jde o textové prvky, obrázky apod. Předpokladem je vhodně zvolený grafický design, který nebude působit zmateně a přeplněně. Kritéria pro hodnocení grafického designu jsou následující: o První dojem o Použití obrázků a grafických prvků o Účelnost grafiky 20

22 5. Metody rozhodování 5.1 Rozhodovací procesy Rozhodovací procesy se uskutečňují za jednoduchých až složitých podmínek a situací. Jako výchozí rozhodovací proces a příslušná výchozí řídící rozhodnutí označujeme rozhodnutí, která určují, jak jednat v určité problémové situaci, kterou řídící subjekt řešil. Jsou závazná pro všechny rozhodovací procesy v nich i pro všechny nižší rozhodovací procesy v kterékoliv fázi rozhodovacího procesu. [9] Rozhodovací procesy se liší obsahem, prostorem, časem, rozsahem apod. V každém z nich se musí dodržet určitý sled kroků, který je od zjištění problému do přijetí rozhodnutí. Prvky rozhodovacích procesů: o Cíl rozhodování - stav, kterého má být řešením rozhodovacího problému dosaženo (např. zvýšení kvality, snížení nákladů). Musí se brát v úvahu míra rizika a nejistoty. o Kritéria hodnocení k posouzení výhodnosti jednotlivých variant z hlediska dosažení cílů. o Subjekt rozhodování může jim být jednotlivec nebo skupina o Objekt rozhodování část organizace, kde se problém řeší (tržní orientace, výrobní program) o Varianty a jejich důsledky varianta je možná akce, která povede k řešení problému. Důsledkem je dopad vzhledem ke kritériím hodnocení. o Stavy světa budoucí vzájemně se vylučující situace, které mohou po realizaci varianty rozhodování nastat a které ovlivňují důsledky této varianty. [6] Klasifikace rozhodovacích procesů Rozhodovací procesy (problémy) se dělí na dobře strukturované rozhodovací problémy a špatně strukturované rozhodovací problémy. Dobře strukturované rozhodovací problémy opakovaně se řeší na operativní úrovni a jsou pro ně rutinní postupy řešení. Jako příklad lze uvést rozhodování o stanovení velikosti objednávky materiálu, o vytížení výrobní linky apod. 21

23 Špatně strukturované rozhodovací problémy jsou řešeny na vyšších úrovních řízení. Řešení těchto problémů vyžaduje využití znalostí, zkušeností apod. Příkladem zde může být rozhodování o vytvoření společného podniku, o organizační struktuře aj. [6] Náhled dobře a špatně strukturovaných rozhodovacích problémů pro jednotlivé úrovně řízení poskytne obr Špatně strukturované procesy Vrcholové řízení Složité, nestrukturované za rizika a nejistoty procesy Úroveň řízení Střední úroveň Strukturované i nestrukturované problémy Typ problému Operativní řízení Dobře strukturované problémy Dobře strukturované problémy Obr Typy rozhodovacích problémů podle úrovní řízení [20] 5.2 Metody rozhodování Metody rozhodování se dělí na: o Exaktní - matematické o Prognostické o Heuristické a) Tvůrčí b) Invenční c) Logicko-strukturální Metody tvůrčího řešení problémů mají význam zejména při řešení složitých problémových komplexů, vyžadujících komplexní řešení, tzn. základních typů problémů, 22

24 před kterými stojí každý řídící pracovník, šéf, manažer, vedoucí. Znamená to, že jde o problémy, ve kterých hrají roli zejména činitele obtížnosti a složitosti : [9] o Množství a kvalita informací o Množství vztahů, které je třeba analyzovat o Multidimenzionalita cílů o Velké množství dílčích problémů, které vznikají v průběhu řešení o Konfliktnost, která spočívá v protikladnosti různých možných řešení o Přítomnost různých druhů stresorů o Subjektivní nedostatky (např. citové a morální narušení) Heuristické modely využívají logiky a zkušeností. Základem jsou heuristické metody, které se opírají o programy, do kterých se promítají odborné úvahy a odhady manažerů. Heuristické metody jsou invenční a logicko-strukturální. Invenční metody jsou vhodné pro fázi prvotního zkoumání problému, analýzu potřebných informací a hledání nových přístupů a návrhu řešení (např. delfské metody, orientační diskuze). Logicko-strukturální metody jsou obecným programem rozhodování, jako je rozhodovací analýza, stromy, tabulky aj. Používají různé techniky a postupy (grafické, statistické). Vycházejí z obecné metodiky rozhodovacího procesu a podrobně analyzují základní prvky rozhodování (cíle, podmínky, kritéria). Umožňují stanovení většího počtu variant řešení a formulují i zásady jejich vyhodnocení a výběru nejvhodnějšího řešení. Lze je aplikovat na problémy různého charakteru i míry složitosti. [9] Rozhodovací analýza Rozhodovací analýza je logicko-strukturální metoda, která je založena na odborných znalostech, schopnostech a logickém myšlení. Skládá se z pěti kroků. 1. Krok Vymezení problému a stanovení cílů Nejdůležitější činností je zde správné definování problému, který je možno řešit několika způsoby. Při nedostatečné formulaci problému může dojít k zbytečnému plýtvání jak lidskou prací, tak i jinými než finančními prostředky. Cíle jsou absolutní nebo relativní. Absolutních cílů je nutnost dosáhnout. Cíl je 23

25 vyjádřen buď jediným pojmem či několika požadavky, které pak vyjadřují, čeho se má dosáhnout. 2. Krok Rozbor informací a podkladů Zde je nutné poznat co nejdokonaleji problém a připravit podklady pro úspěšné rozhodování 3. Krok Stanovení variant V této fázi je předpokladem stanovení několika variant nejméně však dvou. 4. Krok Stanovení kritérií Kritériem se rozumí pravidlo, které dovoluje srovnávat varianty, které jsou charakterizovány různou úrovní dosažení cílů a využití zdrojů. Jde o míry nebo hlediska, podle nichž se posuzují cíle a jejich plnění, některé cíle mají současně funkci kritéria. 5. Krok - Hodnocení a srovnávání variant Vyjadřuje užitnost variant z hlediska stanovených cílů, převádí se absolutní hodnoty na relativní. Hodnocení a srovnávání variant se dále dělí na prosté a vážené hodnocení variant. a) Prosté hodnocení používá se, když mají všechna kritéria z hlediska stanovených cílů podobný význam pomocí posuzovací (hodnotící) stupnice. nominální stupnice - vyjadřuje užitnost variant z určitého hlediska (kritéria) slovně (vyhovuje, nevyhovuje) nebo znaménky + a -. Součtem kladných a záporných znamének dojde k určení pozic variant. ordinální posuzovací stupnice tato stupnice uspořádá soubor variant do číselného pořadí. Ordinální posuzovací stupnice se dále dělí na klasifikační (varianty se známkují podle školní klasifikační stupnice), bodovou (slovně-číselná) a intervalovou. kardinální posuzovací stupnice - určuje číselně vzájemný poměr užitnosti jednotlivých variant podle jednoho kritéria v daných jednotkách. Hodnoty se zapisují do matice, ukončí se 24

26 součtem hodnot a určením pořadí variant. Tato stupnice má dělení na číselnou škálu (max., min), poměrná čísla a hodnotové parametry (procentní stupnice). b) Vážené hodnocení používá se pro odlišení významu jednotlivých kritérií z hlediska stanovených cílů, pro stanovení vah se používají různé postupy: klasifikace kritérií do skupin podle významnosti každé kritérium je přiřazeno do některé ze tříd, tím je určena váha bodová stupnice každé kritérium má přiděleno určitý počet bodů z bodové stupnice Metfesselova matice tato matice spočívá v tom, že se 100 bodů rozdělí mezi jednotlivá kritéria hodnotící stupnice spojuje se zde každé kritérium s určitým bodem stupnice přímkou přímé uspořádání určuje se zde pořadí významnosti kritérií etapové uspořádání v každé etapě se určuje významnost kritérií, postupně se ze souboru vypouští párové srovnání v trojúhelníku párů nebo v tabulce se porovnává každé kritérium s každým přímé srovnávání významu kritérií v jejich preferenčním pořadí nejméně významnému se přiřadí váha 1 a zjišťuje se, kolikrát je předposlední v pořadí významnější než poslední kritérium, postup se opakuje Saatyho metoda Saatyho postup pro odvození vah spočívá ve výpočtu vlastního vektoru matice S. 6. Krok Zjištění nepříznivých důsledků, odhad rizika a) Měření rizika variant je potřeba znát velikost rizika jednotlivých variant nekvantitavní pojetí rizika varianta s max. ziskem nebo min. útratou, rozhodování za jistoty, úsudek řídícího pracovníka pomocí zkušeností a intuice 25

27 kvantitativní vyjádření rizika očekávaná užitnost b) Kvantifikace rizika - pravděpodobnost nepříznivých důsledků spojených s realizací variant 7. Krok Volba optimální varianty Optimální variantou se rozumí ta, která nejlépe splňuje stanovený cíl při nejmenším riziku. Posouzení této varianty se skládá ze dvou složek: a) hodnocení užitnosti variant b) hodnocení rizik variant Spojení těchto dvou složek je rozhodující pro výběr optimální varianty. Optimální varianta má tři rozhodovací strategie: 1. Maximální strategie (optimistická) - rozhodujícím hlediskem je zde maximum užitnosti bez ohledu na výši rizika 2. Minimální strategie (pesimistická) varianta s nejmenším rizikem 3. Smíšená strategie porovnává míru užitku s výší rizika a volí největší převahu užitku nad rizikem Metoda rozhodovací analýzy je vhodná pro kvantitativní řešení složitých rozhodovacích problémů. Umožňuje využít ve všech fázích odborné znalosti, zkušenosti, schopnosti pracovníků. Jejím posláním může být ověření správnosti rozhodnutí, formalizace rozhodovacího procesu, nalezení nového rozhodnutí v nové situaci. Využitím týmové práce pomáhá vytvářet zkoordinovaný názor na řešení problému a motivuje k realizaci. [9] 26

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Eva Zýková, Jan Tlučhoř ÚVOD Internet je v současné době fenoménem v mnoha oblastech lidského života. Stále více lidských aktivit je podporováno

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Naše Město Web design

Naše Město Web design Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Naše Město Web design Cvičení: 10. 1. 2012, 16 hod. Pracovní skupina Jitka Sedláčková Nina Tůmová ... 1

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz Profesionální internetové stránky dostupné pro každého více než 100 spokojených uživatelů www.web360.cz Název dokumentu: Ceník, představení aplikace Web360 Zpracoval: David Brtník Verze: 2, ze dne 2.12.2009

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků Cíl setkání debata nad významem sazebníku z pohledu jednotlivých bank představení rozdílných přístupů bank ke struktuře a zpracování sazebníků snaha o větší přehlednost a srozumitelnost bankovních sazebníků

Více

Dokumentace k projektu

Dokumentace k projektu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dokumentace k projektu Kvetoucí kaktusy Chalupová Lenka LS 2012 Webový Design Obsah 1. Úvod a cíl práce... 3 2. Informační architektura... 3 2.1.

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Návrh webové prezentace. Internetové publikování

Návrh webové prezentace. Internetové publikování Návrh webové prezentace Internetové publikování 1 Co je webdesign? Jedna z definic Návrh webových stránek nebo webových aplikací s využitím různých technologií Řemeslo, věda nebo umění? Různí autoři se

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Firemní prezentace NRS AS

Firemní prezentace NRS AS Firemní prezentace NRS AS Creative Brief Creative Brief Vytvořte firemní stránky, které budou odpovídajícím způsobem prezentovat společnost a obor činnosti Tone of Voice Akcentující vztah k cílové skupině

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Michal Musílek, 2009. michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/

Michal Musílek, 2009. michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/ Michal Musílek, 2009 michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/ od Arpanetu k Internetu; protokol TCP / IP historie internetových služeb; e-mail historie hypertextu; vznik WWW; vývoj HTML moderní

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou"

Záznam uživatelského testování Pojištění před zahraniční cestou Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou" Vypracoval: Filip Zwyrtek Testované internetové stránky pojišťoven (http://www.ceskapojistovna.cz/) (http://www.csob.cz/) Česká podnikatelská

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Google Apps. weby 2. verze 2012

Google Apps. weby 2. verze 2012 Google Apps weby 2 verze 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... Přidání nové stránky... 4 Úprava postranního panelu... 2 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku Název příspěvku WCAG 2.0 nový pohled na přístupnost Stručná anotace Příspěvek se zabývá novou metodikou přístupnosti a novými

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Webový portá l RODINA - specifikáce

Webový portá l RODINA - specifikáce Webový portá l RODINA - specifikáce 1 Účel portálu Vznik webového portálu RODINA je součástí projektu Město pro rodinu 2012 a jeho aktivity Zvyšování informovanosti. Cílem této aktivity je: seznámit veřejnost

Více

Nabídka inzerce na obsahovém portále ŽIŽKOV.INFO

Nabídka inzerce na obsahovém portále ŽIŽKOV.INFO Nabídka inzerce na obsahovém portále ŽIŽKOV.INFO O portále www.žižkov.info Portál www.žižkov.info funguje již od roku 2006 pod hlavičkou skupiny žižkovských patriotů z občanského sdružení Žižkov.info o.s.

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS výtah z ukázkového příkladu Cestovní kancelář z knihy Buchalcevová Alena, Stanovská Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více