Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Nela Křivánková

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Nela Křivánková Srovnávací studie www stránek 5 hvězdičkových hotelů v Praze Bakalářská práce 2009

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Srovnávací studie www stránek 5 hvězdičkových hotelů v Praze zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 17. prosince 2009 Nela Křivánková

4 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala Doc. Ing. Vlastě Střížové, CSc., z katedry systémové analýzy na Vysoké škole ekonomické v Praze, za její cenné rady a inspiraci při psaní bakalářské práce.

5 Abstrakt Tématem bakalářské práce je srovnávací studie www stránek 5 hvězdičkových hotelů v Praze. Pro porovnání a hodnocení www stránek byla použita metoda rozhodovací analýzy. Každý hotel je hodnocen podle šestnácti kritérií. Výsledkem hodnocení www stránek hotelů je jednak jejich pořadí úspěšnosti, jednak nejčastější chyby při tvorbě webových stránek a též doporučení k jejich nápravě.

6 Abstract Subject of the bachelor essay is a comparative study of websites of Prague 5 star hotels. To compare and evaluate these websites the decision analysis was used. Every hotel is evaluated in 16 classification criteria. The result of this hotel websites comparison is partly their success ranking, partly a demonstration of most frequent errors in making websites and recommendation for errors resolution likewise.

7 Obsah 1. Úvod Internet Historické ohlédnutí Internet jako zdroj informací Etika v prostředí internetu Informační etika WWW stránky Tvorba www stránek Výběr srovnávacích kritérií a jejich hodnocení Informační hodnota Přístupnost webu Použitelnost webu Grafický design Metody rozhodování Rozhodovací procesy Klasifikace rozhodovacích procesů Metody rozhodování Rozhodovací analýza Analýza www stránek Corinthia Towers Informační hodnota Přístupnost Použitelnost Grafický design Hodnotící tabulka Hilton Prague Informační hodnota Přístupnost Použitelnost Grafický design Hodnotící tabulka Four Seasons

8 6.3.1 Informační hodnota Přístupnost Použitelnost Grafický design Hodnotící tabulka Hotel Imperial Informační hodnota Přístupnost Použitelnost Grafický design Hodnotící tabulka Výsledky analýzy Informační hodnota Přístupnost Použitelnost Grafický design Celkové hodnocení Doporučení pro jednotlivé hotely Závěr...47 Seznam použitých zdrojů...49 Internetové zdroje...49 Přílohy

9 1. Úvod První myšlenka vzniku internetu sahá již do minulého století. V současné době používáme internet denně. Jednou ze služeb internetu jsou www stránky. Tato soustava propojených hypertextových dokumentů nám umožňuje získávat potřebné informace. Na základě získaného obsahu informací jsme schopni se reálně rozhodovat. Je důležité mít úplné, pravdivé a dostupné informace, které uspokojí naše potřeby. Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc. definuje internet jako jednu velkou databázi, která skýtá určité výhody jako např. širokou dostupnost či aktuálnost. Ve své práci se zaměřím na zkoumání webových stránek vybraných 5 hvězdičkových hotelů v Praze Corinthia Towers, Hilton, Four Seasons a Imperial. Zjistím kvalitu a použitelnost webových prezentací. Výběr hotelů je zvolen z důvodu jejich celosvětové známosti a dlouholetého působení na trhu. Hotely stejně prosperují, což dokazuje počet dosažených hvězdiček. Tyto hotely jsem si vybrala, abych poukázala na jejich odlišnost, klady a zápory internetových stránek. Cílem práce bude zjistit a zhodnotit jednotlivé webové stránky zvolených hotelů jak v negativním, tak v pozitivním směru. Dále bude následovat doporučení pro zlepšení těchto stránek. Při hodnocení stránek se zaměřím na několik kritérií, rozdělených do čtyř základních skupin informační hodnota, přístupnost, použitelnost a grafický design. Tvorba www stránek má svůj určitý postup a jistá kritéria, která by měla být dodržena, aby vznikla kvalitní webová prezentace. Ta musí tedy obsahovat dostatečné informace pro uživatele a v případě provedení www stránek hotelových řetězců by měla být i součástí jazykových mutací. V práci se budu zabývat tedy srovnáním těchto vybraných hotelů. Provedení jejich stránek obsahují povětšinou stejné informace, přesto se setkáváme s faktem, že každá stránka je jiná. Všechny obsahují důležité informace pro klienta, avšak ne vždy dochází k úplné informovanosti. Některé mohou obsahovat více informací a jiné méně. 8

10 Samozřejmě záleží na klientech, zda jsou s provedením stránek spokojeni, na druhou stranu, představují webové stránky vstupní bránu pro klienta. Proto podávání dostatek informací a vizuálních podkladů potenciálním klientům je nutností každého hotelu. Podle odlišnosti hotelů lze tedy srovnávat kvalitu provedení. A díky stejné nabídce bude zajímavé sledovat, co je pro každý hotel důležitější pro získání klientely. Bakalářská práce je rozdělena do šesti částí. První část se zaměřuje na historii internetu. Druhá část se týká pravidel tvorby www stránek. Třetí část se zabývá vyčleněním kritérií pro zhodnocení www stránek těchto hotelů. Obsahem páté části jsou metody rozhodování pro hodnocení a v poslední části je samotná analýza hodnocení. Součástí práce jsou také přílohy, ve kterých jsou zobrazeny úvodní stránky vybraných hotelů. 9

11 2. Internet 2.1 Historické ohlédnutí Počátkem šedesátých let v době vrcholící studené války se začaly ve Spojených státech amerických objevovat myšlenky na vytvoření sítě, která by navzájem propojovala nejdůležitější vojenské, vládní a vědecko-výzkumné počítače. Základní požadavek byl ten, že mělo jít o síť decentralizovanou, která bude schopna fungovat i v případě výpadku některého z uzlů sítě. Současně mělo platit, že všechny uzly měly být rovnocenné, každý z nich měl mít možnost vysílat i přijímat zprávy. Všechny zprávy byly posílány po kouscích (paketech) 1, každý paket byl vybaven adresou určení. Pakety byly posílány mezi uzly sítě, ale nově zavedeným principem bylo, že cesta paketu napříč sítí mezi dvěma uzly nebyla trvale definovaná. Pokud by nastala situace zničení jednoho uzlu, pak ostatní uzly sítě mohou i nadále mezi sebou komunikovat. Tento přístup sice není efektivní a někdy může být i pomalý, ale je spolehlivý. Proto se internet označuje jako síť s přepojováním paketů. Tímto způsobem funguje dodnes, s rozdílem, že má přes miliardu uživatelů a připojení je rychlejší. První testovací síť založená na výše uvedených principech byla instalována v roce 1968 v Národní výzkumné laboratoři (National Research Laboratory) ve Velké Británii. Americké ministerstvo obrany přišlo s požadavkem vybudovat podobnou síť v USA. Byly vyčleněny finanční prostředky prostřednictvím agentury DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). V roce 1969 byly propojeny první čtyři uzly UCLA (University of California, LA), SRI (Stanford Research Institute), UCSB (University of California, SB) a University of Utah. Síť dostala označení ARPANET. Síť ARPANET byla velmi úspěšnou jak po technických principech, tak i pokud šlo o její praktické využití. Čím dál tím více akademických pracovišť mělo zájem o připojení k této síti a jejím rutinním používání. Tímto počet uzlů ARPANETu rostl v roce 1971 to bylo 16 uzlů, o rok později již 37 uzlů. Hlavním využitím sítě se stala komunikace prostřednictvím elektronické pošty a první elektronické konference. 1 Blok přenášených informací počítačovou sítí. 10

12 V roce 1973 se připojily první dvě neamerické instituce britská University College of London a norská Royal Radar Establishment. Myšlenka decentralizované sítě s přepojováním paketů bylo správným řešením pro síť, která měla být robustní a současně snadno rozšiřitelná. Brzdou dalšího rozšiřování mohl být trochu provizorní a experimentální charakter sítě. Především šlo o protokol NCP (Network Kontrol Protocol), který zabezpečoval základní komunikaci na bázi přepojování paketů. V roce 1974 byla zveřejněna první specifikace protokolů TCP/IP, které ho měly nahradit. Po roce 1983 dochází k růstu počtu počítačů zapojených do sítí. Současně s růstem připojovaných počítačů bylo nutné řešit problém efektivního přidělování jmen v roce 1984 byl zaveden do používání dodnes platný doménový systém DNS (Domain Name Services). [1] 2.2 Internet jako zdroj informací Pojem informace je používán v mnoha disciplínách a oborech. A proto existuje i mnoho definic pojmu. S informacemi se pracuje např. v oborech: management, komunikační média, elektroinženýrství, informatika, kybernetika aj. Na internet se lze dívat z různých úhlů pohledu např. soubor programů, celosvětová elektronická knihovna či gigantické seskupení počítačů. Pohled jednoho konkrétního uživatele vždy závisí na tom, jak internet používá. Všechny názory jsou pak prospěšné z hlediska vyhledávání informací, při tvorbě internetu a jeho fungování. Pro efektivní vyhledávání je důležitá schopnost uživatele měnit pohled podle potřeby. Pokud ví, kam nahlédnout pro zjištění potřebných údajů, pak je vhodné chápání internetu jako uskupení počítačů a rovnou jít na požadovaný server. Jindy má uživatel určitý problém, ale nezná žádný možný informační zdroj, pak se hodí pracovat s internetem jako s knihovnou. Internet si lze představit jako jednu velkou databázi. Jednou z jeho výhod je široká dostupnost a výborný předpoklad pro aktuálnost obsahu. Cesta od zdroje k příjemci informace je krátká. [15] 11

13 2.3 Etika v prostředí internetu Internet byl vytvořen k tomu, aby sloužil lidem, aby jim pomáhal. Lidé, kteří se s internetem seznámí a stanou se jeho pravidelnými uživateli, často podléhají pocitům bezbřehé svobody. Považují internet za prostředí, kde neplatí žádné zákony, zákazy atd. Podobně jako by si člověk nedovolil některé věci na ulici nebo v obchodě, stejně tak by si je neměl dovolit v prostředí internetu. Etika platná na internetu do mysli uživatelů proniká jen zvolna Informační etika Karel Janoš definoval informační etiku jako oblast morálky uplatňované při vzniku, šíření, transformaci, ukládání, vyhledávání, využívání a organizaci informací. [21]. Takto definovaný obor se dotýká žurnalistické oblasti, knihovnictví, informatiky, publikační činnosti, ale v širším měřítku i například učitelství, politiky, atd. Naopak Capurrovo [21] pojetí informační etiky je deskriptivní teorii, vysvětlující mocenské struktury ovlivňující přístup k informacím a tradicím v různých kulturách a epochách. Informační etika má dále hodnotící rovinu, kritizující morální přístupy a tradice v informačním sektoru na individuální a kolektivní úrovni. Informační etika podle něj vysvětluje a hodnotí: o Vývoj morálních hodnot v informační oblasti. o Vytváření nových mocenských struktur v informační oblasti. o Informační mýty. o Skryté rozpory a záměry v informačních teoriích a praxi. o Vývoj etických konfliktů v informační oblasti. Morální hodnoty 2 či morálku 3 samotnou se lze těžko naučit. Lze se učit aplikovat etické hodnoty na nová technologická prostředí, např. tedy na prostředí internetu. 2 Vyjadřují kvalitu osobnosti (např. sebeovládání, shovívavost). 3 Znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. 12

14 3. WWW stránky 3.1 Tvorba www stránek Při tvorbě www stránek začíná postup od návrhu samostatné www stránky jak má vypadat a jak se vyhnout častým chybám. Musí se dodržet určitý technologický postup, aby výsledek byl kvalitní: [16] o Komunikace. o Vytvoření a schválení koncepce webu. o Stanovení cílů a priorit webu. o Posouzení konkurence www stránek o Návrh vlastností a funkcí, které by měly stránky obsahovat. o Cenová kalkulace. o Navržení celkové kostry a fungování webu. o Grafický návrh. o Funkčnost www stránek. o Vytvoření textového obsahu. o Kódování. o Volba doménového jména. o Webhosting. o Optimalizace www stránek. o Vývoj aplikací - programování. o Multimediální prezentace. o Dlouhodobá správa a aktualizace. o Podrobné statistiky. o Marketingové nástroje. o Umístění a spuštění www stránek. Komunikace Komunikací se rozumí setkání zadavatele a tvůrce webu. První setkání je zpravidla osobní, kde v detailech seznámí zadavatel svoji představu s tvůrcem. 13

15 Vytvoření a schválení koncepce webu Na základě požadavků vytvoří tvůrce webu návrh v podobě osnovy. Zde se zadavatel více seznámí s možnostmi webové prezentace. Stanovení cílů a priorit webu Stanovení cílů a priorit je důležitým bodem technologického postupu. Musí se ujasnit, na co se web bude soustředit. Posouzení konkurence www stránek WWW stránky konkurence lze posoudit pomocí analýzy. Míra úspěšnosti konkurence je nejčastěji sledovaný parametr, díky němuž je snahou dosáhnout stejných nebo vyšších cílů. Návrh vlastností a funkcí, které by měly stránky obsahovat K návrhu vlastností a funkcí slouží sitemap. Jde o soubor, který má pomoci internetovým vyhledávačům vyznat se na www stránce. Cenová kalkulace Cena ovlivňuje mnoho proměnlivých veličin, z tohoto důvodu nikdy dopředu nelze určit cenu webu. Navržení celkové kostry a fungování webu V této části vzniká struktura webu, vyjádřena návrhem diagramu wireframe, který odráží podobu www stránek a jednotlivých prvků. Při vytváření každé www stránky dodržujeme základní pravidla a doporučení. Podoba webových stránek může být opravdu široká od obyčejné stránky s odstavci a nadpisy (viz příloha č. 1) po komplexnější stránku novinového vzhledu (příloha č.2). [8] Grafický návrh Musí existovat ucelený vizuální design. První dojem, který uživatel má při otevření www stránky, je důležitý. 14

16 Funkčnost www stránek Mezi základní funkce www stránek patří poskytování a prezentace informací, vytváření příznivých asociací u uživatele, upoutání a zapamatování obsahu. Vytvoření textového obsahu Textový obsah hraje velkou roli v úspěšnosti www stránek. Tvůrce textu copywriter je odborník, který do textu vnáší nejen přesná sdělení, ale i psychologický efekt, který je s informacemi spojený. Dobře napsaný text je přehledný, stručný a dobře čitelný. Kódování Každá webová prezentace obsahuje zdrojový kód, který označuje zápis textu počítačového programu. Vzhledem k typu a složitosti webu se nejčastěji používá XHTML 4 a CSS 5. Volba doménového jména Internetová doména je jednoznačné jméno počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu. Musí být zvoleno tak, aby se snadno pamatovalo, odráželo co nejvíce obsah informací webové prezentace. Webhosting Webhosting je pronájem prostoru pro www stránky na cizím serveru. Spuštění www stránek může obsahovat řadu potíží např. poruchy, přetížení, proto je důležité dobře vybrat typ hostingu. Optimalizace www stránek Optimalizace www stránek slouží k tomu, aby uživatel požadovanou stránku našel. Vývoj aplikací programování Nejčastějším programováním je redakční systém (CMS) na míru, který se zaměřuje na snadnost používání. 4 Moderní přístup při tvorbě www stránek. 5 Cascading Style Sheets kaskádový jazyk pro formátování internetových stránek. 15

17 Multimediální prezentace Pokud tyto prvky neobtěžují a nejsou příliš objemné, mohou velmi zlepšit a zpestřit stránky a zvyšují pozornost a zájem čtenářů. Multimédia umožňují také zaujmout pozornost uživatelů webových stránek a surfování po internetu je díky nim o něco zajímavější. Pomocí zvuků, hudbě nebo videosnímků je účinek stránek výraznější. Videoklipy, animace nebo zvuky jsou obvykle pro stažení po internetu poměrně velké soubory. [5] Dlouhodobá správa a aktualizace Uživatele www stránek hledají aktualizované informace. Při pravidelné aktualizaci se uzavírá servisní smlouva. Podrobné statistiky Sledováním statistik je možné nalézt optimální nastavení webových stránek. Tyto údaje nám poskytují návštěvnost stránek, a co uživatele nejvíce zajímá. Marketingové nástroje Použitím marketingových nástrojů na www stránkách dochází k zvýšení jejich účinnosti. Nejčastějším marketingovým nástrojem je formulář, kterým se získávají cenné informace o zájmu uživatelů o nabídku www stránek. Umístění a spuštění www stránek Umístění a spuštění www stránek není závěr. WWW stránky musejí mít návštěvnost a podle toho se rozhodne, zda jsou úspěšné či nikoliv. Dodržení těchto pravidel neslouží jen k uspokojení tvůrce webu, ale i pro normálního uživatele. Dobře strukturovaná a snadno dostupná informace je záměrem internetu. 16

18 4. Výběr srovnávacích kritérií a jejich hodnocení Webová prezentace je v dnešní době na prvním místě každé úspěšné firmy. WWW stránky je nutné hodnotit v kontextu odvětví a konkurence, ve kterém daná firma působí. WWW stránky budou hodnoceny z pohledu běžného uživatele. Vzhledem k tomu, že se běžný uživatel nezabývá odbornými detaily, podle toho budou vybrána srovnávací kritéria. 4.1 Informační hodnota WWW stránka musí obsahovat dostatečné informace pro uživatele, to znamená, její častá aktualizace. Uživatelé navštěvují www stránky z důvodu získání informace, proto by jich měla www stránka obsahovat co nejvíce. Součástí www stránek hotelů by měla být i vícejazyčná nabídka zobrazení. Největšími skupinami lidí vyhledávající informace na www stránkách hotelů v Praze budou především turisti, jak ze zahraničí, tak i z tuzemska. Proto následující kritéria byla takto zvolena: o Základní kontaktní informace o Rozsah informací o Aktuálnost informací o Jazykové verze 4.2 Přístupnost webu Přístupnost webu řeší kvalitu úspěšného zobrazení a funkčnosti webových aplikací, jak kvalitně je web zhotoven. Zda je po technické stránce dokonalý a bez jakýchkoliv překážek a problémů zobrazitelný všem uživatelům. Příčiny špatné přístupnosti webu mohou být v internetových prohlížečích. Díky různým prohlížečům a nedodržení pravidel W3C 6 při prezentaci internetových stránek 6 Mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro www stránky. 17

19 v prohlížečích, dochází k rozdílům prezentace při jejich zobrazení. Tyto problémy řeší tvůrci webových stránek. [17] Pro hodnocení přístupnosti byly vybrány tyto kritéria: o Úprava pro tisk o Barvy popředí a pozadí textu barevný kontrast o Velikost textu při jeho změně, zda nedochází ke ztrátě obsahu a funkcionality o Ovládání klávesnicí o Zobrazení v různých prohlížečích Internet Explorer, Mozilla FireFox Podle statistiky Browser 7 Statistics se v dnešní době nejvíce používá internetový prohlížeč Internet Explorer v kombinaci verzí 6,7, a 8 (viz tab. 3.1.) IE8 IE7 IE6 Firefox Opera Listopad 13,3% 13,3% 11,1% 47,0% 2,3% Říjen 12,8% 14,1% 10,6% 47,5% 2,3% Září 12,2% 15,3% 12,1% 46,6% 2,2% Srpen 10,6% 15,1% 13,6% 47,4% 2,1% Červenec 9,1% 15,9% 14,4% 47,9% 2,1% Červen 7,1% 18,7% 14,9% 47,3% 2,1% Může 5,2% 21,3% 14,5% 47,7% 2,2% Duben 3,5% 23,2% 15,4% 47,1% 2,2% Březen 1,4% 24,9% 17,0% 46,5% 2,3% Únor 0,8% 25,4% 17,4% 46,4% 2,2% Leden 0,6% 25,7% 18,5% 45,5% 2,3% Tab Přehled použitelnosti internetových prohlížečů [19] 4.3 Použitelnost webu Použitelnost webu je souborem několika pravidel zlepšujících vzájemné působení návštěvníka s webovou stránkou. Zvyšuje srozumitelnost a přehlednost webu. Použitelnost webu zajišťuje, že se na něm uživatel snadno orientuje, že se dokáže rychle dostat k požadovaným informacím a plnit na webu i své další cíle (např. objednávka). Webová použitelnost klade důraz i na příjemný uživatelský prožitek. [18] Cílem použitelnosti webu je, získat vysokou návštěvnost. Zajištěná viditelnost webu má díky bezproblémové přístupnosti dostatečnou návštěvnost. Uživatelé tak nebudou ze stránek odcházet ke konkurenci, je třeba zajistit, aby se tohle nedělo z důvodu 7 Internetový prohlížeč 18

20 nevyřešené použitelnosti webu. [17] Vybraná kritéria hodnocení www stránek z hlediska použitelnosti jsou: o Navigace slouží k tomu, že když se uživatel na www stránce ztratí, sděluje mu, co všechno se na webu nachází o Rozvržení stránek jak rozvržení stránek odpovídá zažitým konvencím o Mapa www stránek o Viditelnost webu Viditelnost webu je základní prvek každé webové prezentace. Významně ovlivňuje schopnost plnit jeho účel. Pokud na web nikdo nepřijde, nelze přes něj nic prodat, šířit informace ani budovat značku. Při větší viditelnost webu je i větší počet návštěvníků. Nezáleží ale jen na vysoké návštěvnosti, ale i na typu potřebách uživatelů (kvalitě) viz obr [18] Obr Nejčastější online aktivity mající vliv na viditelnost [18] WWW stránka musí zaujmout na první pohled, jinak ji uživatel opustí dřív, než zjistí, že nabízí mnohem víc. 19

21 4.4 Grafický design První návštěva www stránky nás musí něčím zaujmout, ať jde o textové prvky, obrázky apod. Předpokladem je vhodně zvolený grafický design, který nebude působit zmateně a přeplněně. Kritéria pro hodnocení grafického designu jsou následující: o První dojem o Použití obrázků a grafických prvků o Účelnost grafiky 20

22 5. Metody rozhodování 5.1 Rozhodovací procesy Rozhodovací procesy se uskutečňují za jednoduchých až složitých podmínek a situací. Jako výchozí rozhodovací proces a příslušná výchozí řídící rozhodnutí označujeme rozhodnutí, která určují, jak jednat v určité problémové situaci, kterou řídící subjekt řešil. Jsou závazná pro všechny rozhodovací procesy v nich i pro všechny nižší rozhodovací procesy v kterékoliv fázi rozhodovacího procesu. [9] Rozhodovací procesy se liší obsahem, prostorem, časem, rozsahem apod. V každém z nich se musí dodržet určitý sled kroků, který je od zjištění problému do přijetí rozhodnutí. Prvky rozhodovacích procesů: o Cíl rozhodování - stav, kterého má být řešením rozhodovacího problému dosaženo (např. zvýšení kvality, snížení nákladů). Musí se brát v úvahu míra rizika a nejistoty. o Kritéria hodnocení k posouzení výhodnosti jednotlivých variant z hlediska dosažení cílů. o Subjekt rozhodování může jim být jednotlivec nebo skupina o Objekt rozhodování část organizace, kde se problém řeší (tržní orientace, výrobní program) o Varianty a jejich důsledky varianta je možná akce, která povede k řešení problému. Důsledkem je dopad vzhledem ke kritériím hodnocení. o Stavy světa budoucí vzájemně se vylučující situace, které mohou po realizaci varianty rozhodování nastat a které ovlivňují důsledky této varianty. [6] Klasifikace rozhodovacích procesů Rozhodovací procesy (problémy) se dělí na dobře strukturované rozhodovací problémy a špatně strukturované rozhodovací problémy. Dobře strukturované rozhodovací problémy opakovaně se řeší na operativní úrovni a jsou pro ně rutinní postupy řešení. Jako příklad lze uvést rozhodování o stanovení velikosti objednávky materiálu, o vytížení výrobní linky apod. 21

23 Špatně strukturované rozhodovací problémy jsou řešeny na vyšších úrovních řízení. Řešení těchto problémů vyžaduje využití znalostí, zkušeností apod. Příkladem zde může být rozhodování o vytvoření společného podniku, o organizační struktuře aj. [6] Náhled dobře a špatně strukturovaných rozhodovacích problémů pro jednotlivé úrovně řízení poskytne obr Špatně strukturované procesy Vrcholové řízení Složité, nestrukturované za rizika a nejistoty procesy Úroveň řízení Střední úroveň Strukturované i nestrukturované problémy Typ problému Operativní řízení Dobře strukturované problémy Dobře strukturované problémy Obr Typy rozhodovacích problémů podle úrovní řízení [20] 5.2 Metody rozhodování Metody rozhodování se dělí na: o Exaktní - matematické o Prognostické o Heuristické a) Tvůrčí b) Invenční c) Logicko-strukturální Metody tvůrčího řešení problémů mají význam zejména při řešení složitých problémových komplexů, vyžadujících komplexní řešení, tzn. základních typů problémů, 22

24 před kterými stojí každý řídící pracovník, šéf, manažer, vedoucí. Znamená to, že jde o problémy, ve kterých hrají roli zejména činitele obtížnosti a složitosti : [9] o Množství a kvalita informací o Množství vztahů, které je třeba analyzovat o Multidimenzionalita cílů o Velké množství dílčích problémů, které vznikají v průběhu řešení o Konfliktnost, která spočívá v protikladnosti různých možných řešení o Přítomnost různých druhů stresorů o Subjektivní nedostatky (např. citové a morální narušení) Heuristické modely využívají logiky a zkušeností. Základem jsou heuristické metody, které se opírají o programy, do kterých se promítají odborné úvahy a odhady manažerů. Heuristické metody jsou invenční a logicko-strukturální. Invenční metody jsou vhodné pro fázi prvotního zkoumání problému, analýzu potřebných informací a hledání nových přístupů a návrhu řešení (např. delfské metody, orientační diskuze). Logicko-strukturální metody jsou obecným programem rozhodování, jako je rozhodovací analýza, stromy, tabulky aj. Používají různé techniky a postupy (grafické, statistické). Vycházejí z obecné metodiky rozhodovacího procesu a podrobně analyzují základní prvky rozhodování (cíle, podmínky, kritéria). Umožňují stanovení většího počtu variant řešení a formulují i zásady jejich vyhodnocení a výběru nejvhodnějšího řešení. Lze je aplikovat na problémy různého charakteru i míry složitosti. [9] Rozhodovací analýza Rozhodovací analýza je logicko-strukturální metoda, která je založena na odborných znalostech, schopnostech a logickém myšlení. Skládá se z pěti kroků. 1. Krok Vymezení problému a stanovení cílů Nejdůležitější činností je zde správné definování problému, který je možno řešit několika způsoby. Při nedostatečné formulaci problému může dojít k zbytečnému plýtvání jak lidskou prací, tak i jinými než finančními prostředky. Cíle jsou absolutní nebo relativní. Absolutních cílů je nutnost dosáhnout. Cíl je 23

25 vyjádřen buď jediným pojmem či několika požadavky, které pak vyjadřují, čeho se má dosáhnout. 2. Krok Rozbor informací a podkladů Zde je nutné poznat co nejdokonaleji problém a připravit podklady pro úspěšné rozhodování 3. Krok Stanovení variant V této fázi je předpokladem stanovení několika variant nejméně však dvou. 4. Krok Stanovení kritérií Kritériem se rozumí pravidlo, které dovoluje srovnávat varianty, které jsou charakterizovány různou úrovní dosažení cílů a využití zdrojů. Jde o míry nebo hlediska, podle nichž se posuzují cíle a jejich plnění, některé cíle mají současně funkci kritéria. 5. Krok - Hodnocení a srovnávání variant Vyjadřuje užitnost variant z hlediska stanovených cílů, převádí se absolutní hodnoty na relativní. Hodnocení a srovnávání variant se dále dělí na prosté a vážené hodnocení variant. a) Prosté hodnocení používá se, když mají všechna kritéria z hlediska stanovených cílů podobný význam pomocí posuzovací (hodnotící) stupnice. nominální stupnice - vyjadřuje užitnost variant z určitého hlediska (kritéria) slovně (vyhovuje, nevyhovuje) nebo znaménky + a -. Součtem kladných a záporných znamének dojde k určení pozic variant. ordinální posuzovací stupnice tato stupnice uspořádá soubor variant do číselného pořadí. Ordinální posuzovací stupnice se dále dělí na klasifikační (varianty se známkují podle školní klasifikační stupnice), bodovou (slovně-číselná) a intervalovou. kardinální posuzovací stupnice - určuje číselně vzájemný poměr užitnosti jednotlivých variant podle jednoho kritéria v daných jednotkách. Hodnoty se zapisují do matice, ukončí se 24

26 součtem hodnot a určením pořadí variant. Tato stupnice má dělení na číselnou škálu (max., min), poměrná čísla a hodnotové parametry (procentní stupnice). b) Vážené hodnocení používá se pro odlišení významu jednotlivých kritérií z hlediska stanovených cílů, pro stanovení vah se používají různé postupy: klasifikace kritérií do skupin podle významnosti každé kritérium je přiřazeno do některé ze tříd, tím je určena váha bodová stupnice každé kritérium má přiděleno určitý počet bodů z bodové stupnice Metfesselova matice tato matice spočívá v tom, že se 100 bodů rozdělí mezi jednotlivá kritéria hodnotící stupnice spojuje se zde každé kritérium s určitým bodem stupnice přímkou přímé uspořádání určuje se zde pořadí významnosti kritérií etapové uspořádání v každé etapě se určuje významnost kritérií, postupně se ze souboru vypouští párové srovnání v trojúhelníku párů nebo v tabulce se porovnává každé kritérium s každým přímé srovnávání významu kritérií v jejich preferenčním pořadí nejméně významnému se přiřadí váha 1 a zjišťuje se, kolikrát je předposlední v pořadí významnější než poslední kritérium, postup se opakuje Saatyho metoda Saatyho postup pro odvození vah spočívá ve výpočtu vlastního vektoru matice S. 6. Krok Zjištění nepříznivých důsledků, odhad rizika a) Měření rizika variant je potřeba znát velikost rizika jednotlivých variant nekvantitavní pojetí rizika varianta s max. ziskem nebo min. útratou, rozhodování za jistoty, úsudek řídícího pracovníka pomocí zkušeností a intuice 25

27 kvantitativní vyjádření rizika očekávaná užitnost b) Kvantifikace rizika - pravděpodobnost nepříznivých důsledků spojených s realizací variant 7. Krok Volba optimální varianty Optimální variantou se rozumí ta, která nejlépe splňuje stanovený cíl při nejmenším riziku. Posouzení této varianty se skládá ze dvou složek: a) hodnocení užitnosti variant b) hodnocení rizik variant Spojení těchto dvou složek je rozhodující pro výběr optimální varianty. Optimální varianta má tři rozhodovací strategie: 1. Maximální strategie (optimistická) - rozhodujícím hlediskem je zde maximum užitnosti bez ohledu na výši rizika 2. Minimální strategie (pesimistická) varianta s nejmenším rizikem 3. Smíšená strategie porovnává míru užitku s výší rizika a volí největší převahu užitku nad rizikem Metoda rozhodovací analýzy je vhodná pro kvantitativní řešení složitých rozhodovacích problémů. Umožňuje využít ve všech fázích odborné znalosti, zkušenosti, schopnosti pracovníků. Jejím posláním může být ověření správnosti rozhodnutí, formalizace rozhodovacího procesu, nalezení nového rozhodnutí v nové situaci. Využitím týmové práce pomáhá vytvářet zkoordinovaný názor na řešení problému a motivuje k realizaci. [9] 26

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ

ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ ZPRACOVALA ING. RENATA SKÝPALOVÁ CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OSNOVA HODINY Dobře a špatně strukturované problémy Rozhodovací procesy za jistoty, rizika a nejistoty Přehled

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Internet WWW (World Wide Web)

Internet WWW (World Wide Web) Internet Internet WWW (World Wide Web) Jedna ze služeb internetu Celosvětová pavučina navzájem propojených dokumentů Propojení je realizováno tzv. hypertextovými odkazy (linky) Každá z webových stránek

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Naše Město Web design

Naše Město Web design Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Naše Město Web design Cvičení: 10. 1. 2012, 16 hod. Pracovní skupina Jitka Sedláčková Nina Tůmová ... 1

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní prostředí. ř Posuzování dopadu (impaktu) posuzované činnosti na životní prostředí

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou"

Záznam uživatelského testování Pojištění před zahraniční cestou Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou" Vypracoval: Filip Zwyrtek Testované internetové stránky pojišťoven (http://www.ceskapojistovna.cz/) (http://www.csob.cz/) Česká podnikatelská

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Dokumentace k projektu

Dokumentace k projektu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dokumentace k projektu Kvetoucí kaktusy Chalupová Lenka LS 2012 Webový Design Obsah 1. Úvod a cíl práce... 3 2. Informační architektura... 3 2.1.

Více

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz Profesionální internetové stránky dostupné pro každého více než 100 spokojených uživatelů www.web360.cz Název dokumentu: Ceník, představení aplikace Web360 Zpracoval: David Brtník Verze: 2, ze dne 2.12.2009

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 140218/2014 Sp. zn.: S-JMK 105127/2014 Vyřizuje: Megová Telefon: 541 651 338 Počet listů: 5 Počet příloh/listů: 0/0

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu O projektu Kamzasportem.cz je služba provozovaná internetovým serverem Ronnie.cz, který je nejvlivnějším médiem

Více

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13 Obsah 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 3 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 3 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH LÍDRŮ NA INTERNETU... 3 1.3 ZAHRNUTÍ INTERNETU DO PŘEDVOLEBNÍ KOMUNIKACE...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Manuál korporátní identity Anna Čaníková

Manuál korporátní identity Anna Čaníková Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických studií, promotion a event

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE.

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Co Vám server STAVEBNÍ ZBOŽÍ přinese? Internetový server STAVEBNÍ ZBOŽÍ Vám nabízí možnost propagace Vašeho internetového obchodu v rámci

Více

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Verze 3.0 Stručný přehled Tvůrci zprávy o udržitelném rozvoji by měli uvést, do jaké míry se při své práci řídili principy Reportingového rámce GRI. Tento údaj je vyjádřen systémem tzv. Aplikačních úrovní.

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více