Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě"

Transkript

1 Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě Bakalářská práce Siarhei Stanulevich Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Barbora Koklarová Datum odevzdání bakalářské práce: duben 2014 Datum obhajoby bakalářské práce: červen Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Motivation of employees at the hotel InterContinental in Prague and Grand Hotel Marriott in Moscow Siarhei Stanulevich The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Barbora Koklarová Date of Submission: Maj 2014 Date of Thesis Defense: Juny Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách, v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Siarhei Stanulevich Jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Úvodem bych chtěl poděkovat paní Ing. Barboře Koklarové za cenné rady, připomínky, konzultace a odbornou pomoc, které byly velmi nápomocné k vypracování této bakalářské práce.

5 Anotace STANULEVICH, Siarhei. Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Cílem této bakalářské práce je zkoumání a zjištění podstaty motivace zaměstnanců v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě. Analýza a komparace je provedena na základě anonymního dotazníkového šetření a osobního pohovorů s vedením hotelu a jeho zaměstnanci. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část, která vysvětluje základní pojmy, jako motivace, stimulace, motivační koncepce, systémy odměňování, demotivace a motivační program. Analytická část porovnává získané informace o spokojenosti zaměstnanců se systémem motivování a odměňování, pomáhá porozumět vztahům mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a prací, kterou vykonávají. Návrhová část hodnotí současný systém motivace a spokojenosti pracovníků, přináší určitá doporučení pro zlepšení a zvýšení úrovně motivace personálu hotelu. V závěru jsem vyhodnotil hypotézy, které jsem si určil pro problematiku daného tématu. Tato práce je vytvořena tak, aby byla použita jako podpůrný materiál, obsahující základní informace, umožňující se orientovat v problematice pracovní motivace a zvýšení efektivity práce. Klíčová slova: Motivace, motivační nástroje, stimulace, demotivace, motivační program, dotazníkové šetření, uznání.

6 Annotation STANULEVICH, Siarhei. Motivation of employees at the hotel InterContinental in Prague and Grand Hotel Marriott in Moscow. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Prague: The purpose of this graduation work is the detection of reasonable motivation of employees in hotels: InterContinental in Prague and Grand Hotel Marriott in Moscow. Analysis and comparison are based on anonymous managing and maintenance staff survey. The work consists of 3 parts. Theoretical part explains the basic definitions such as: motivation, stimulation, motivational aspects, demotivation and motivational programs. Analytical part compares information about the status of the staff with a system of motivation and measurement; also it helps to understand the relationship among the employees and the work that they perform. Project part analyses current system of motivation and confidence of employees, it helps to increase the level of motivation among them. At the end, I have made some hypothesis about problems of this work. This work is designed to be used as a support material containing basic information, that allow to understand the problems of motivation and increase efficiency. Keywords: Motivation, motivational tools, stimulation, demotivation, motivational program, questionnaire, appreciation.

7 Obsah Seznam obrázků, grafů a tabulek... 9 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek Úvod Teoretická část Definice motivace Druhy motivace Motivační teorie McGregorova teorie X a Y Skinnerova teorie zesílení Maslowova teorie hierarchie potřeb Vroomova teorie očekávání Herzbergova dvoufaktorová teorie Úloha emoce v motivačním procesu Pracovní motivace Motivační program Demotivace Analytická část. Analýza motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Marriott v Moskvě Cíle, metody a postupy analýzy Charakteristika hotelů Postavení na trhu a hodnocení hotelů... 33

8 2.4 Organizační struktura Motivační program hotelu Grand Hotel Marriott, Moskva a InterContinental, Praha Dotazníkové šetření Výsledky dotazníkového zkoumání a osobních pohovorů Průzkum spokojenosti zaměstnanců hotelu Očekávání a ocenění možnosti kariérního růstu Třídící informace Zhodnocení výsledků a vyznačení problémových oblastí Návrh na řešení naznačených problémů a zvýšení úrovně motivace Závěr Literatura Internetové zdroje Přílohy... 70

9 Seznam obrázků, grafů a tabulek Seznam obrázků Obrázek č. 1 Informovanost o motivačním programu v hotelu Obrázek č. 2 Prémie a dary Obrázek č. 3 Účast na kolektivních akcích a svátcích Obrázek č. 4 Je důležité pro Vás mít plat související s pracovním výkonem? Ano Obrázek č. 5 Co Vás motivuje k práci nejvíc? Obrázek č. 6 Finanční benefity a nepeněžní forma odměny Obrázek č. 7 Jste ochoten pracovat přes čas a tím dostávat vyšší plat? Obrázek č. 8 Důležitost nabídky školení a zvýšení profesní úrovně Obrázek č. 9 Informovanost zaměstnanců o dostupných možnostech školení Obrázek č. 10 Porovnání spokojenosti zaměstnanců ve vybraných hotelech Obrázek č. 11 Možnost kariérního růstu ve firmě Obrázek č. 12 Jak dlouho pracujete pro hotel? Obrázek č. 13 Jaké máte plány: odchod z firmy? Seznam tabulek Tabulka č. 1 Struktura respondentů Tabulka č. 2 Celková spokojenost zaměstnanců Tabulka č. 3 Spokojenost zaměstnanců s ohodnocením jejich práce Tabulka č. 4 Vztah k práci, vedení a spolupracovníkům

10 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek IHG - InterContinental Hotels Groups HERO karta - Karty hrdinů (HEROES)

11 Úvod Tato práce se zabývá motivací zaměstnanců v hotelu InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě. Z textu práce je zřejmé, že motivace lidí v pracovním prostředí je silně spjata s jejich lidskou podstatou a potřebami. Aby lidé odevzdávali ve své práci to nejlepší ze sebe za příznivých i nepříznivých okolností, to je jeden z největších problémů a velká výzva personálních manažerů. Dešifrování toho, co nás motivuje jako lidské bytosti, zajímá odborníky od nepaměti. Někteří z nejvlivnějších myslitelů v dějinách zabývajících se lidským chováním, jako například Aristoteles, Adam Smith, Sigmund Freud nebo Abraham Maslow, se usilovně snažili pochopit jeho nuance a vyslovili obrovské množství teorií a myšlenek o tom, proč lidé dělají to, co dělají. Tito osvícenci ale neměli výhodu vědomostí, jaké v dnešní době poskytuje moderní behaviorální věda. Jejich teorie byly založeny na pečlivém výzkumu, ale musíme přiznat, že se jednalo o přímé pozorování. Představte si, jak se snažíte odvodit si, jak auto funguje tím, že zkoumáte jeho pohyby (spouštění, zastavování, zrychlování, otáčení), aniž byste byli schopni rozebrat motor. Naštěstí, nové interdisciplinární výzkumy v oblastech, jako je neurověda, biologie a evoluční psychologie, nám umožnilo nahlédnout pod pokličku a dozvědět se více o lidském mozku. Z těchto výzkumů vyplývá, že lidé jsou vedeni čtyřmi základními citovými potřebami, které jsou výsledkem našeho společného evolučního dědictví. Naše potřeby nás pohánějí k získávání - nedostatkového zboží, včetně nehmotných aktiv, jako je například sociální status, vazbám - formou spojení s jednotlivci a skupinami, pochopení - uspokojit naši zvědavost a rozumět světu kolem nás a k obraně - chrání nás před vnějšími hrozbami a podporuje spravedlnost. Tyto potřeby jsou základem všeho, co děláme. Všeobecně tedy platí: Motivování spočívá především ve vytváření určitého rovnovážného stavu, při němž jsou nejvíce umenšeny věci, které by mohly vzbuzovat negativní pocity a naopak v největší možné míře posíleny faktory, jenž působí pozitivně. Při jakémkoli počínání je třeba zajistit, aby pozitivní vlivy převažovaly. 1 1 FORSYTH P. Jak motivovat lidi 2. vyd. Brno: Computer Press 2003 ISBN s

12 Cílem této bakalářské práce je porovnání motivačních programů pro zaměstnance ve velkých hotelových řetězcích pomocí dotazníkového šetření ve vybraných hotelech: Grand Hotel Marriott v Moskvě a InterContinental v Praze. Práce je zaměřena na běžné ukazatele na pracovišti: angažovanost, spokojenost, pocit sounáležitosti a motivovanost zaměstnanců jako souvislost při ukončení nebo prodloužení pracovního poměru. Pro tuto práci jsem zformuloval hypotézu. Hypotéza: Motivační proces je vnímán jako důležitý aspekt personální činnosti ve velkých hotelových řetězcích. Každá organizace se jako celek musí účastnit na motivaci svých zaměstnanců, ale stejně tak je důležitá i angažovanost každého samostatného manažera, majícího na starosti personální záležitosti v organizaci. Tato snaha sice může být omezena vnitřními organizačními normami, ale zaměstnanci nesmí být podceňováni, moc dobře si uvědomují, že jejich přímí nadřízení mají určitý manévrovací prostor i v rámci těchto norem. Výsledky této bakalářské práce mají ukázat, že jednotliví manažeři ovlivňují celkovou motivaci ve velké míře, stejně jako vnitřní politika organizace. Je zřejmé, že manažeři mající na starosti motivaci zaměstnanců, mohou i v rámci určitých omezení motivaci výrazně prospět. Zapojení zaměstnanců v procesu výroby, nebo poskytování služeb, prochází zajímavými změnami. Vzhledem ke kolapsu zeměpisných hranic a zkrácení vzdáleností vzhledem k letecké dopravě, trhy pro odbyt výrobků i služeb jsou stále více konkurenceschopnější a nemilosrdnější, než kdy předtím. Firmy si stále více uvědomují, že jediná věc, která jim pomůže přežít a dokonce je dovést k úspěchu, jsou jejich zaměstnanci, kteří jsou klíčem k úspěchu. Personalisté a manažeři si začínají uvědomovat, že motivace zaměstnanců je pro firmu klíčová. Motivace vlastních lidí je bezpečným krokem k rozvoji firmy a k vzrůstu zisků. Umění angažovanosti je především o zajištění životního prostředí ve firmě, podporující skutečnost, že zaměstnanci jsou pevnou a důležitou součástí organizace. 12

13 1. Teoretická část. 1.1 Definice motivace Motivace je vnitřní síla, která nás tlačí k přijetí opatření a k dosažení cíle. Je poháněna touhou a ctižádostí, a proto pokud chybí touha a ctižádost něčeho dosáhnout, motivace chybí také. Někdy můžete mít touhu něco udělat, nebo dosáhnout určitého cíle, ale v případě, že touha a ambice nejsou dostatečně silné, chybí nám tlak, iniciativa a ochota přijmout nezbytná opatření. Chybí nám doslova vnitřní pohon. Když nepostrádáme motivaci, je zde iniciativa a směřování k cíli, odvaha, energie a vytrvalost sledovat své zájmy a touhy. Motivovaný člověk podniká účinné kroky a dělá, co je potřeba k dosažení cílů. Motivace se stává silnou, pokud máte vizi, jasný mentální obraz toho, co chcete dosáhnout a také silnou touhu motivaci projevovat. V takové situaci motivace probouzí vnitřní sílu a moc a tlačí vás vpřed - směrem k přetváření naší vize do reality. Motivace může být aplikována na jakoukoliv akci a cíl. Může to být motivace ke studiu cizího jazyka, k získání dobré známky na univerzitě, upečení dortu k narozeninám, k napsání básně, ke každodenním procházkám, k vydělání více peněz, k získání lepší práce, k zakoupení nového domu, k vlastnímu podnikání, motivace stát se spisovatelem, lékařem nebo právníkem. Můžete někoho přinutit, aby něco konal, ale nikdy jej nepřinutíte k tomu, aby to chtěl vykonat. Touha chtít něco konat, vychází z nás a motivace je vnitřní hnací silou, jež způsobuje radost z práce: efektivita a pocit uspokojení jsou ve velmi těsném svazku. 2 Motivace je přítomna, když je jasná vize, přesná znalost toho, co chceme udělat, čeho dosáhnout a nutné je mít silnou víru ve vlastní schopnosti. Motivace je jedním z nejdůležitějších klíčů k úspěchu. Když je nedostatek motivace, nedosáhnete kýžené výsledky, nebo dosáhnete jen výsledky průměrné, nebo dokonce žádné. S dostatečnou a správnou motivací přitom lze dosáhnout výsledků, které předčí veškerá očekávání. Příkladem může být student nemotivovaný, kterého učení nezajímá, velice těžko se nutí ke studiu a na druhé 2 HAGEMANNOVA G. Motivace 1. Vyd. Praha: Victoria Publishing 1995 ISBN

14 straně vysoce motivovaný student dosahuje výborných výsledků a nemá problém se soustředěním se na studium a obětuje studiu mnoho času. Nedostatek motivace znamená nedostatek nadšení, elánu a ambicí, zatímco silná motivace je znamením silné touhy, energie a nadšení a ochoty udělat cokoliv, abychom dosáhli toho, o co nám jde. Motivovaný člověk je šťastnější člověk, má více energie a před sebou vidí budoucí výsledek své snahy. Celé téma motivace má stránku teoretickou a praktickou. Teoretická je založena na pracích známých ekonomů a psychologů, kteří zkoumali motivaci z pohledu zaměstnavatelů i z pohledu pracovníků. Po prostudování materiálů na toto téma se dá dospět k názoru, že ne všechno se řídí teoriemi. V dnešní, moderní době, se bohužel mnoho lidí neřídí očekáváními druhých. Pokud předpokládáme například pravdivost teorie X a Y, musíme se ptát, zda je uspokojování základních potřeb pobíráním benefičních dávek zdravými dospělými tím správným krokem k motivaci být dobrým pracovníkem. Pokud jsme uspokojili potřeby části našich občanů (bez zdravotních problémů nebo jiných omezení) již před nástupem do práce a oni pak shledají pracovní proces příliš obtěžující a dosažení potřeb vyšších než základních, vidí jako příliš obtížné a nepohodlné, těžko se pro ně bude hledat skutečný motiv pracovat. Být motivovaný znamená dospět k rozhodnutí k akci, nebo činu, k práci. Osoba, která necítí žádný motivační impuls, nebo inspiraci jednat, může být tedy charakterizována jako nemotivovaná, zatímco někdo, kdo je rozhodnut k akci a k lepším výsledkům, je považován za motivovaného. Většina lidí, kteří pracují, nebo se účastní jakékoliv akce, jsou dle předpokladu ovládáni motivací. Vyvstane logicky otázka, co je motivovalo, jak hluboce je ta motivace přiměje například změnit pracovní návyky atd. I krátký pohled na problém nám dokáže naznačit, že motivace je doslova fenomén. Lidé mají nejen různé potřeby, ale z této skutečnosti vyplývající různé druhy potřebné motivace. To znamená, že se liší nejen na úrovni motivace ve smyslu, jak hodně motivace potřebují, ale také v orientaci této motivace, to znamená, co za typ motivace potřebuje konkrétní člověk. 14

15 Vliv stimulace na motivaci pracovního jednání je evidentní. Smyslem používání stimulů je podnítit u člověka určitou aktivitu nebo ji omezit. Stimulace působí na motivaci pracovního jednání člověka vždy nepřímo, vždy se tyto vnější podněty lomí přes vnitřní podmínky člověka (působí skrze tyto vnitřní podmínky) Druhy motivace Motivace je souhrn hypotetických činitelů, které podněcují, usměrňují a energetizují chování jedince, intrapsychický proces vycházející z vnitřní pohnutky (potřeby) nebo z vnějšího popudu, motivace objasňuje příčiny a cíle chování a činnosti 4 Orientace motivace se týká základních postojů a cílů. Jako příklad uvedeme studenta, který může být vysoce motivovaný dělat si domácí úkoly ze zvědavosti a zájmu nebo alternativně, protože on nebo ona chce získat uznání učitele nebo rodiče. Tyto typy motivace jsou nejzákladnější a nejjednodušší. Říkáme jim vnitřní a vnější motivace. Vnitřní motivace je definována jako provozování jakékoliv činnosti pro vlastní uspokojení, spíše než kvůli jiným zevním důvodům a působení na dojem jiných lidí. Když je člověk motivovaný vnitřně, většinou své aktivity vykonává pro zábavu, nebo kvůli výzvě a tento typ motivace nepřináší zevní tlak kvůli lepším výsledkům. Vnější motivace je pojem, o který jde pokaždé, když se jedná o činnost prováděnou za účelem dosažení určitého definovaného výsledku. Vnější motivace tedy kontrastuje s vnitřní motivací, která odkazuje na činnost pouze pro radost z činnosti jako takové, spíše než pro její instrumentální hodnotu. Například student, který vypracuje svůj domácí úkol pouze z důvodu, že se bojí rodičovské sankce za jeho neprovedení, je zevně motivován, protože dělá práci jen proto, aby se vyhnul sankcím. 3 Mayerová, M. Bureš Z, Růžička J. Psychologické aspekty personálního managementu 1. Vyd. Plzeň Západočeská univerzita v Plzni 1994 ISBN s Barták j. Encyklopedický slovník 1. Vyd. Praha Odeon 1993 s. 708 ISBN

16 1.3 Motivační teorie Neexistuje jediná všeobjímající teorie, která by vrhla jediné a pravdivé světlo na motivaci všech typů lidí. Důležitým typem teorií jsou teorie obsahové a procesní. Obsahové teorie jsou vázané k potřebám pracovníků. Teorie procesní jsou myšlenkově odlišné a snaží se popsat proces, jakým se motivace provádí do reality. Motivační teorie vysvětlují, jak se zaměstnanci rozhodují, jak je jejich chování ovlivněno uspokojováním jejich potřeb a jak určují takové potřeby jejich možnosti uplatnění a úspěšné motivování v pracovním procesu. Obsahové teorie vysvětlují, proč mají lidé různé potřeby v různých časech. Tyto potřeby neboli nedostatky se obvykle dělí do tří skupin: fyziologické potřeby (jídlo, spánek), potřeba sociální interakce a duševní potřeby (sebeúcta, seberealizace). Do této části motivačních teorií spadá Maslowova teorie hierarchie potřeb, Alderferova teorie motivačních potřeb ERG a Herzbergova teorie dvou faktorů. Nejvýstižnější vyjádření praktické aplikace obsahových teorií z hlediska této práce bude, že odměny, které se snaží stimulovat motivaci, mají různý dopad a účinky u různých lidí. Dodatečné, nebo zvýšené finanční odměny mají sice velký motivační potenciál, ale často jen na vymezený čas. Pro určitou skupinu zaměstnanců jsou zajímavými prvky úkol, samostatnost a předání odpovědnosti v práci lepšími a trvalejšími motivátory. Dalšími zajímavými motivačními faktory může být poskytnutí profesního rozvoje ve formě školení a úsilí organizací nebo firmy směřující k dalším, souvisejícím pracovním dovednostem a znalostem zaměstnanců. Příležitosti ke vzdělávání a k osobnímu - profesnímu rozvoji jsou důležitými motivačními faktory, protože mohou být přímo spojeny s potřebou osobního růstu, jak je zdůrazněno v obsahových teoriích. Teorie procesní jsou druhou skupinou teorií a snaží se popsat proces, kterými se potřeby transformují do chování. Nejznámější procesní teorie jsou Vroomova teorie očekávání a Lockeho teorie cílů. Tyto teorie zdůrazňují význam odměny. Procesní teorie poskytují manažerům, kteří mají lidi vést k motivaci, rady, jak sladit potřeby organizace nebo firmy s potřebami zaměstnanců a s individuální motivací. Procesní teorie (týkající se očekávání, potřeb a cílů) mění důraz na potřeby, cíle a způsoby, jakými jsou lidé motivováni. Snaží se vysvětlit a popsat, jak jsou lidé 16

17 zpočátku zaměřeni na uspokojování potřeb, nebo snížení vnitřního napětí v důsledku nedostatečného naplnění takových potřeb. Kladou důraz na samotný proces motivace. Procesní teorie se kromě jiného pokoušejí identifikovat hlavní proměnné, kterými vysvětlují chování zaměstnanců, a je zde kladen důraz na dynamiku toho, jak se proměnné vzájemně ovlivňují ve směrování, stupňování a trvalosti úsilí dosáhnout naplnění potřeb i dosažení cílů. Celkově existuje 5 základních teorií, které nám mohou pomoci vysvětlit, co motivuje zaměstnance. Patří mezi ně Herzbergova dvoufaktorová teorie, Vroomova teorie očekávání, Maslowova teorie hierarchie potřeb, Skinnera teorie zesílení a McGregorova teorie XY. Každá z těchto teorií nám napovídá, jak a proč jsou motivováni zaměstnanci. Tyto znalosti poskytují zaměstnavatelům dobrou šanci zlepšit celkovou efektivitu ve svém podniku a motivaci zaměstnanců v rámci svého podnikání McGregorova teorie X a Y Teorie X předpokládá, že zaměstnanci jsou přirozeně bez motivace a k práci nemají pozitivní vztah, což vede k autoritářskému stylu vedení. Podle tohoto názoru musí vedení aktivně zasahovat, aby dění ve firmě fungovalo. Tento styl vedení předpokládá, že pracovníci: nemají rádi práci, vyhýbají se odpovědnosti a potřebují nasměrovat, musí být kontrolováni, nuceni k činnosti, musí být vedeni ke každému kroku, musí být lákáni k nějakým výsledkům. Organizace typu X jsou vedeny velice pevnou rukou, na každém kroku dochází ke kontrole zaměstnanců. Velice málo pravomocí je delegováno na zaměstnance a vedení firmy je centralizováno. Teorie Y předpokládá participativní styl řízení, který je decentralizovaný. To znamená předpoklad, že zaměstnanci rádi pracují, jsou motivovaní, kreativní a rádi pracují s větší odpovědností. V tomto případě zaměstnanci převezmou odpovědnost a jsou motivováni ke splnění cílů, které je nutné dosáhnout. Zaměstnanci samostatně hledají cesty ke splnění cílů a přijímají odpovědnost a nepotřebují mnoho směřování a vedení. Berou práci jako přirozenou součást života a pracovní problémy řeší nápaditě. Tento participativní styl řízení inklinuje k 17

18 široké použitelnosti. V tomto typu organizace se i lidé na nižších úrovních organizace podílejí na rozhodování a mají větší zodpovědnost Skinnerova teorie zesílení Tato teorie uvádí, že chování jedince je založeno na uvědomění si důsledků svého chování. To je založeno na "zákoně důsledku", kdy chování jednotlivce s pozitivními důsledky má tendenci se opakovat, ale chování jednotlivce s negativními důsledky má tendenci se víckrát neopakovat. Tato teorie je teorie Cukru a biče 5 a zaměřuje se zcela na to, co se stane s jedinci, kteří se účastní nějaké akce, nebo činnosti. Podle Skinnera, vnější prostředí organizace, musí být navrženo efektivně a pozitivně tak, aby motivovalo zaměstnance. Tato teorie je silným nástrojem pro analýzu kontrolního mechanismu pro chování jednotlivce. Tato teorie se vůbec nezabývá příčinou chování jednotlivce, pouze důsledky. Při aplikaci této teorie v praxi mohou manažeři používat tyto metody kontroly chování zaměstnanců: pozitivní zesílení, negativní zesílení, trest a absenci zesílení Maslowova teorie hierarchie potřeb Základním předpokladem této teorie je, že jsme se narodili s určitými potřebami. Bez naplnění těchto základních potřeb nebudeme moci pokračovat ve svém životě a postupovat v životní hierarchii. Tento základní, první stupeň se skládá z našich fyziologických potřeb, jinak řečeno, z našich základních potřeb pro přežití. Bez potravy, vody, spánku a kyslíku, nic jiného v životě již nemůže následovat. Jakmile jsou splněny tyto základní potřeby, můžeme se přesunout na další, druhou úroveň, která se skládá z naší potřeby bezpečí a jistoty. Na této úrovni hledáme bezpečí prostřednictvím jiných lidí a snažíme se najít prostředí, které nás bude chránit a zabrání újmě. Aniž by byly splněny tyto cíle, je velmi těžké přemýšlet o dalších 5 Milan Nakonečný: Motivace pracovního jednání a její řízení, Management Press 1992 ISBN s

19 vyšších potřebách. Pokud se podařilo naplnit i druhou úroveň potřeb, může člověk podle této teorie přejít k dalšímu životnímu kroku. Maslowova třetí úroveň obsahuje potřebu sounáležitosti a lásky, zaměřuje se na naši touhu být přijati, abychom se stali součástí systému, nebo organizace a měli pocit svého místa ve světě. Naplnění i této úrovně potřeb nás pohání blíže k vrcholu pyramidy a to do čtvrté úrovně, tzv. potřeby úcty. Na této úrovni se zaměřuje naše energie na sebeúctu, pocit respektu od ostatních a na pocit, že jsme v našem životě dosáhli úspěchů. Snažíme se postupovat v kariérním růstu, získávat znalosti o světě a pracovat na vytvoření pocitu sebevědomí. Posledním, pátým stupněm v této hierarchii je potřeba seberealizace. Podle Maslowova lidé mohou mít pocit, že se na této úrovni nacházejí, ale ve skutečnosti se zde nalezne pouze málokdo. Seberealizace vyžaduje úplné pochopení sebe sama. Chceme-li se seberealizovat, potřebujeme znát naše místo ve společnosti a mít pocit, že jste dosáhli všechno, co jste se splnit rozhodl. To znamená, že nebudete cítit stud nebo vinu, nebo dokonce nenávist, ale přijmete svět takový, jaký je a lidskou přirozenost budete vidět jako pozitivní a dobrou Vroomova teorie očekávání Teorie očekávání vysvětluje pohnutky k rozhodování. Stala se jednou z nejdominantnějších motivačních teorií, které se dnes citují a mohou být použity k vysvětlení motivačních snah na pracovišti, jako je například hodnocení výkonnosti a finanční motivační programy. Neustále v nás probíhá proces predikce budoucnosti. Jestliže jsme přesvědčeni o dosažitelnosti a atraktivnosti cíle a způsobu cesty k výsledku, pak jsme motivováni cíle dosáhnout. Při rozhodování o našem chování upřednostňujeme to, které má největší motivační sílu. 6 Podle této teorie musí zaměstnanec věřit, že jeho cíl je atraktivní, že cíl je dosažitelný a že dosáhne odměny za splnění úkolu. Pokud nevěří v dosažitelnost 6 Michal Armstrong: Řízení lidských zdrojů Grada Publishing 2002, ISBN s

20 cíle, nebo v dosažení odměny, je demotivovaný. Pro souvislost mezi motivací, úsilím a výkonem navrhl tento vzorec: M = E x I x V, kde M je motivace, E je očekávání, I je prostředek a V je valence výsledku (subjektivní význam odměny pro pracovníka) Herzbergova dvoufaktorová teorie Motivátory a demotivátory jsou definovány jako faktory uspokojení z práce a faktory, které jsou příčinou nespokojenosti v práci. K motivačním faktorům patří úspěch, uznání, samostatná práce, odpovědnost a kariérní růst. K demotivujícím faktorům patří například plat, nejistota v zaměstnání, firemní předpisy, vztahy s nadřízenými a kolegy, pracovní podmínky. Podle Herzberga, faktory vedoucí k uspokojení z práce jsou odlišné od těch, které vedou k vytváření pracovní nespokojenosti. Proto, pokud usilujete o odstranění neuspokojivých pracovních faktorů, můžete vytvořit klidnější podmínky, ale to nemusí nutně zvýšit výkon. Odstranění stresujících faktorů pracovní síle zklidní pracovní prostředí, ale nedokáže skutečně motivovat ke zlepšení výkonnosti. Faktory spojené s pracovní nespokojeností se nazývají hygienické faktory. Když tyto faktory budou uspokojivě vyřešeny, lidé nebudou spokojeni ani nespokojeni. Chcete-li podle Herzbergovy teorie motivovat svůj tým, pak se zaměřte na faktory spokojenosti, jako je úspěch, uznávání a odpovědnost. Herzberg porovnal tyto dvě skupiny vzhledem k časovým dopadům s tímto závěrem: uspokojení hygienických faktorů přinese jenom krátkodobý efekt a uspokojování motivačních faktorů přináší relativně dlouhodobou spokojenost Úloha emoce v motivačním procesu Většina motivačních teorií předpokládá, že motivace se podílí na výkonu tak velkou měrou, že je nutné zaměstnance motivovat, to znamená, že je zde 7 Michal Armstrong: Řízení lidských zdrojů Grada Publishing 2002 ISBN s

21 předpoklad, že pod tlakem pracující lidé vyžadují lepší uspokojení svých - alespoň základních potřeb. Důležitou otázkou z psychologického hlediska obecně je, zda motivace má primární nebo sekundární vliv na chování. Emoce podle všeho ovlivňují naše chování ve velkém rozsahu a je zřejmé, že právě emoce souvisí i se zmíněným uspokojováním potřeb zaměstnanců a jejich účinné motivace. Emoce se liší od motivace hlavně tím, že není nutně spjata s firmou a firemními cíli. Emoce se vyskytují jako důsledek interakce mezi vnímáním environmentálních (venkovních) podnětů, neuronových a hormonálních odpovědí na tyto vjemy (často označené jako pocity) a mezi subjektivními kognitivními pocity z takového objektivního ovlivňování prostředím, ve kterém žijeme. Důkazy nasvědčují tomu, že pouze malé množství základních emocí (6 až 8) jsou unikátně spojeny s konkrétním výrazem obličeje. To znamená, že existuje pouze malý počet jedinečných biologických reakcí, které jsou geneticky vázány na konkrétní výraz obličeje. Ale proces vyjádření emocí (a s tím je uspokojování potřeb svázáno hluboce) funguje i obráceně: pokud jsou lidé motivováni ke změně svého postoje nebo chování, to, jak se cítíte, neustále se mění a váš pocit je spojen s konkrétním výrazem obličeje. Vnější vlivy tak průkazně ovlivňují vaše pocity a vy cílevědomě změníte výraz obličeje. 1.5 Pracovní motivace V dnešní době je práce nezbytnou součástí našeho života. Práce je nejen nutná pro existenční jistotu, ale i je hlavním zdrojem sebejistoty, někdy i seberealizace a získání společenského statusu. Faktory, které motivují lidi k práci, jsou různorodé a záleží na osobních charakteristikách jedince. Motivovaný zaměstnanec přistupuje k práci ochotněji, aktivněji, je zainteresován ve výsledku práce. Pracovní proces na pracovišti probíhá efektivněji a rychleji. Pracovní motivace se vyskytuje pomocí různých stimulačních prostředků, které jsou odlišně vnímány zaměstnanci. Stimulační prostředky ve firmě: 21

22 - Hmotná odměna: hlavní stimulační prostředek. Není to jenom mzda a prémie, ale i další varianty finanční podpory (služební auto, telefon, slevy na oblečení, dopravu, jídlo atd.). - Obsah práce: samostatnost, odpovědnost, tvořivost, psychická a fyzická náročnost práce. - Psychologická atmosféra na pracovišti (interpersonální vztahy, míra důvěry a přátelství apod.). Pozitivní vztahy uvnitř pracovní skupiny způsobí lepší výsledky práce a spokojenost zaměstnanců. - Pracovní podmínky, režim a styl práce. - Identifikace zaměstnance s pracovní pozicí a podnikem. Je důležitý vztah jedince k firmě a zaujímané pracovní pozici: měla by být v souladu s osobními charakteristikami a schopností. - Externí faktory: image podniku, politická situace, rodinné klima atd. 8 Zaměstnanecké benefity jsou motivační prostředky, které zvyšují konkurenceschopnost podniku ve vztahu k spokojenosti zaměstnanců. Z věcného hlediska lze rozlišovat zaměstnanecké benefity, podporující: - vztah zaměstnanců k pracovnímu zařazení, - kvalifikační rozvoj a vzdělávání, - sociální a zdravotní sféru, - volný čas. Z hlediska výdajů zaměstnavatele lze benefity členit na finanční a nefinanční. Zaměstnanecké benefity mohou být nabízeny ve formě: - jednotného programu pro všechny pracovníky firmy plus nadstandardní balíček pro určitou skupinu (například vyšší management); 8 PROVAZNÍK, Vladimír, KOMÁRKOVÁ, Růžena. Motivace pracovního jednání. Praha, Vysoká škola ekonomická Praha. Vyd s. ISBN s

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management MANAGEMENT 2010-11 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Fischer, Dwight: CIO Plymouth State University Plymouth, New Hampshire 2. Sommerville, Ian : chap 5, 2004 3. Ruddock, Allen:

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Motivace jako klíčový faktor úspěchu projektového řízení

Motivace jako klíčový faktor úspěchu projektového řízení Motivace jako klíčový faktor úspěchu projektového řízení Mgr. Michaela Balarinová michaela.balarinova@email.cz Anotace Úspěch projektů je závislý na výkonech jednotlivců, kteří tvoří projektový tým. Proto

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Lesy České republiky, s.p. (LČR), mají cca 3500 zaměstnanců, z toho 73 % THZ a 27 % D. Ke stabilizaci

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Mgr. Kateřina Proroková

Mgr. Kateřina Proroková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Potřeby - pracovní list Ročník 1. ročník Datum

Více

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘEDVÝZKUMU ZAMĚŘENÉHO NA VZTAH ZNALOSTI PODNIKOVÝCH CÍLŮ A EFEKTIVNOSTI KOMUNIKACE

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘEDVÝZKUMU ZAMĚŘENÉHO NA VZTAH ZNALOSTI PODNIKOVÝCH CÍLŮ A EFEKTIVNOSTI KOMUNIKACE VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘEDVÝZKUMU ZAMĚŘENÉHO NA VZTAH ZNALOSTI PODNIKOVÝCH CÍLŮ A EFEKTIVNOSTI KOMUNIKACE PRE-RESEARCH OUTPUTS EVALUTION FOCUSED ON RELATION OF BUSINESS OBJECTIVES AND EFICIENCY COMMUNICATION

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Marriott. Rychlá fakta. Zakladatel: John Willard Marriott. První hotel otevřen roku 1927. Dnes, více jak 4 200 hotelů. V 79 zemích

Marriott. Rychlá fakta. Zakladatel: John Willard Marriott. První hotel otevřen roku 1927. Dnes, více jak 4 200 hotelů. V 79 zemích Marriott Marriott International, Inc. představuje další velice známou a úspěšnou společnost, provozující hotelové řetězce po celém světě. Současné portfolio zahrnuje kromě známého Marriott Hotels, mnoho

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

5IE412 Behaviorální ekonomie

5IE412 Behaviorální ekonomie 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 10. Behaviorální ekonomie korporací. Trhy práce Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr. Koblovský) Prezentace byla vytvořena

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Blanka Rebcová Odměňování a motivace zaměstnanců jako nástroj řízení v oblasti hotelnictví a gastronomie Bakalářská práce 2014 Odměňování a motivace zaměstnanců

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

Jak nalézt ideální zaměstnání

Jak nalézt ideální zaměstnání Jak nalézt ideální zaměstnání Jan Kopecký Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., All rights reserved. Kdo jsme? Siemens 2. největší elektrotechnická společnost na světě, 400 000 zaměstnanců ve 190 zemích mnoho

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více