VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON ( at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at."

Transkript

1 VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al THE EFFECT OF CARBON ( at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.% Al V. Vodičková *1, P. Kratochvíl 1 1 Technical university of Liberec, Faculty of Engineering, Department of Material Science, Hálkova 6., CZ 46117, Liberec, Czech Republic Abstrakt Výzkum vlivu obsahu uhlíku ve slitině Fe-40%AlxC jednak na strukturu, jednak na mechanické vlastnosti při vysokých teplotách [3] je motivován snahou o znovuoživení výroby korozivzdorné a žárupevné technické slitiny typu Pyroferalu, který byl v Česku vyráběn a používán letech Vyhodnocení vlivu C na strukturu bylo provedeno na základě sledování struktury slitin pomocí optické mikroskopie (OM), měření tvrdosti (HV), transmisní elektronové mikroskopie (TEM), difrakční RTG analýzy (XRD) a elektronové mikroanalýzy (WDAX). Abstract The effect of carbon content in Fe-40Al-xC type alloys on the structure and later on mechanical properties at H. T. is based on the effort to understand the excelent corrosion and heat resistant properties of Pyroferal used in the fifties to replace the high chromium and nickel alloyed cast iron. Light optical microscopy (LOM), hardness measurement (HV) transmission electron microscopy (TEM), X-rays difraction (XRD) and electron microanalysis (WDAX) is used to fulfill this task. Klíčová slova: Aluminid železa (na bázi FeAl), Pyroferal, karbid κ Keywords: Iron aluminide (FeAl-type), Pyroferal, κ-carbide. * Corresponding author: Phone: ÚVOD Intermetalické slitiny na bázi FeAl (resp. Fe-40at.%Al) jsou svými vlastnostmi - nízkou hustotou, vynikající odolností vůči oxidaci a sulfidaci a dobrou pevností za vyšších teplot - předurčeny k vysokoteplotním aplikacím[1]. Ke zlepšení vysokoteplotních pevnostních vlastností slitin na bázi Fe-Al se poslední době používá jako aditivum uhlík. V soustavě Fe-Al-C je mimo tuhého roztoku α nutno uvažovat další tři fáze podmíněné přítomností C: grafit G (v původním diagramu dle [2] označen jako C), smíšený karbid κ (perovskit) Fe 3 AlC 0,5, případně karbid hliníku Al 4 C 3 (podle obsahu Si). Komplexním studiem fázového složení slitin na bázi aluminidu FeAl (struktura B2) legovaných uhlíkem se zabývali Vyklický a Pluhař [2] pseudobinární diagram, obr. 1 - v souvislosti s náhradou tehdy úzkoprofilových kovů (Ni, Cr). V tomto ohledu je hlavním výsledkem jejich mnohaleté práce pseudobinární stavový diagram (obr.1). Vznikla litina známá jako PYROFERAL (složení podle ČSN je hm.% Al, 1,0-1,2 hm.% C a s maximálním obsahem Si, S a P stanoveným normou ). 1

2 Podstatě velmi dobrých mechanických vlastností této slitiny používané jako náhražka vysoce legovaných žárupevných ocelí nebyla dosud věnována pozornost. Příznivé vlastnosti Pyroferalu lze spojovat jednak s B2 strukturou, jednak s obsahem C, případně Si. Cílem této práce je postihnout vliv obsahu C na strukturu ternární slitiny se 40 at.% Al. Byl také proveden úvodní test vlivu Si na finální strukturu. Práce je součástí studia mechanických vlastností tohoto druhu slitin při vysokých teplotách [3]. Obr.1. Kvasibinárnídiagram Fe-40at.%Al-C [2] Fig.1. Quasibinary diagram of Fe-40at.%Al-C according to data in [2] 2. EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY K experimentu byly použity slitiny uvedené v tab. 1. Slitiny D F byly vyrobeny tavením ve vakuu na TU - VŠB v Ostravě ve vakuové indukční peci fy. Leybold. Tavení a odlití probíhalo ve vakuu mbar. Bramky (příčný rozměr 20 x mm) byly válcovány při 1200 C na plocho (z tloušťky 20 mm) na laboratorní duo stolici K % úběry na 8mm tloušťku. Slitina H byla odlita ve slévárně firmy Kdynium a.s. v Kdyni. Tabulka 1. Složení slitin (at.% / hm.%) Slitina Označení Al C Si FA 0,1C D 41,05 / 25,2 0,07 / 0,02 FA 0,8C E 40,5 / 24,9 0,75 / 0,19 FA 1,7C F 40,05 / 24,8 1,7 / 0,44 FA 1,9C H 41,3 / 26,08 1,9 / 0,52 1,2 / 0,8 Table 1. Composition of the used alloys (at.% / wt.%) Alloy Denoted Al C Si FA 0,1C D 41,05 / 25,2 0,07 / 0,02 FA 0,8C E 40,5 / 24,9 0,75 / 0,19 FA 1,7C F 40,05 / 24,8 1,7 / 0,44 FA 1,9C H 41,3 / 26,08 1,9 / 0,52 1,2 / 0,8 Pro stanovení fázového složení všech studovaných slitin při různých teplotách bylo použito OM, měření mikrotvrdosti HV a XRD. Výbrusy byly leptány pomocí emulze OP-S firmy Struers. K dosažení lepšího rozlišení karbidických fází bylo použito zobrazení s Nomarského kontrastem. 2

3 Přesná měření mikrotvrdosti matrice byla provedena na mikrotvrdoměru MICROMET 2100 fy Buehler s obrazovou analýzou. Pro identifikaci fází přítomných ve struktuře byla použita XRD analýza (difraktometr XRD7 fy Seifert - FPM s Bragg-Brentano geometrií). Údaje o fázové struktuře byly dále doplněny pomocí TEM a SAD (JEOL FX2000) vzorků po dlouhodobém creepu při 600 C [3]. 2.1 Struktura slitiny FA0,1C (D) Výchozí materiál (tj. po válcování při 1200 C) má rovnoosá zrna větší než 500 µm. Částice jiné fáze než B2 nebyly zjištěny ani uvnitř zrn ani na jejich hranicích (obr. 2). Uhlík je v množství přítomném ve slitině rozpustný v matrici (viz tuhý roztok α v pseudobinárním diagramu). Průměrná hodnota mikrotvrdosti je 386 HV0,05. Ve fázové struktuře nedošlo tedy také k žádným výrazným změnám ani po žíhání 1100 C /8h (kalení do oleje) ani žíhání 600 C /100 h (chladnutí na vzduchu). K popisu struktury při teplotě 600 C lze použít vzorky po creepové deformaci, která trvala minimálně 200h. Pozorovaná fázová struktura je tedy pro tuto teplotu charakteristická. Nebyla prokázána přítomnost částic jiné fáze větších než cca 50 nm. Tvar jednotlivých dislokací svědčí o zachycování dislokací na překážkách velmi malých rozměrů, na některých snímcích jsou patrny velmi drobné precipitáty - obr. 3. Obr. 2. Struktura slitiny D ve výchozím stavu, OPS, NM Fig. 2. Structure of alloy D, original state Obr. 3. Slitina D, žíháno při 600 C Fig. 3. Alloy D, annealed at 600 C 2.2 Struktura slitiny FA0,8C (E) Pro slitinu ve výchozím stavu jsou charakteristické tyčinky světlé fáze (obr.4) na hranicích i uvnitř zrn vyloučeny, které tvoří přímé nebo zakřivené útvary. Mikrotvrdost matrice ve výchozím stavu je 443 HV0,05, mikrotvrdost světlé fáze 575 HV 0,01. Pozorovaná světlá fáze byla identifikována jako perovskit, tzv. karbid κ - ve stavovém diagramu na obr. 1. Struktura po žíhání při 600 C a 800 C je totožná se strukturou výchozího stavu. Fáze byla identifikována XRD analýzou. Na difrakčním záznamu uvedeném jako příklad na obr.5 jsou patrny výrazné reflexe, odpovídající difrakcím na rovinách (111), (200) a (220) κ-karbidu. 3

4 METAL 2007 Obr. 4. Karbid κ ve slitině, výchozí stav, Fig. 4. κ-carbide in alloy E, original state, Obr. 5. Difrakční křivka vzorku E žíhaného 600 C/100 h. Fig. 5. XRD curve for sample E (annealed 600 C/100h) Pro mikrostrukturu slitiny E po žíhání při 600 C jsou charakteristické konfigurace dislokací jako na obr. 6. Byly pozorovány částice oválného tvaru s delším rozměrem několik set nm - obr. 6. SAD částice v souhlase s RTG fázovou analýzou [3] potvrzují fázi Fe3AlC0,5 (karbid κ) s kubickou strukturou. Interakce dislokací s částicemi je patrná spíše lokálně v oblastech s vyšší hustotou dislokací. Obr. 6. Slitina E, žíháno při 600 C, částice κ-karbidu v matrici Fig. 6. Alloy E, annealed at 600 C Obr. 7. Grafitická fáze ve slitině E po žíhání 1100 C/8 h Fig. 7. Graphite in alloy E (annealed 1100 C/8h) Po žíhání na 1100 C/8h (kalení do oleje) byla zaznamenána markantní změna struktury κ-karbid je zcela rozpuštěn, uvnitř zrn i po hranicích se vyskytuje tmavá fáze, útvary o velikosti cca µm, viz obr. 7. Hodnota mikrotvrdosti 159 HV 0,01 této fáze potvrzuje, že se jedná o grafit, průměrná tvrdost matrice je 446 HV 0,05. Grafit tvoří skupiny lupínků s častým vzájemným úhlem 60 a 120 ev. 30. Rozpuštění perovskitické fáze odpovídá situaci ve stavovém diagramu. 4

5 2.3 Struktura slitiny FA1,7C (F) Ve výchozím stavu jsou patrny útvary tmavé a světlé fáze o velikosti cca 20-50µm. Tvrdost matrice je 357 HV 0,05, tvrdost tmavé fáze 140 HV 0,05, jde tedy o grafit. Průměrná hodnota mikrotvrdosti světlé fáze je 421 HV0,01. Tato hodnota je ovlivněna okolím - tedy tvrdostí matrice - a je ve skutečnosti vyšší. Je to κ- karbid Fe 3 AlC 0,5. K jeho identifikaci byla použita rtg fázová analýza. Totožnost grafitických částic byla ověřena elektronovou mikroanalýzou. Zobrazení pomocí sekundárních elektronů potvrdilo přítomnost fází dvojího typu obr. 8a. Obr.8a. Slitina F, výchozí stav, zobrazení fází pomocí REM Fig. 8a. Alloy F, original state, REM image Obr. 8b. Slitina F, výchozí stav, plošná analýza C (C K α ) Fig. 8a. Alloy F, image in K α C Zobrazení pomocí K α C čáry (obr. 8b) prokázalo vyšší obsah uhlíku a nulový obsah železa v částicích tmavé fáze, jak vyplývá ze srovnání obr. 8a,b. Ve světlých částicích uhlík prokázán nebyl, jeho obsah je pod rozlišovací schopností přístroje. Tmavá fáze je grafit a světlá fáze patrně karbid κ. Fázové složení při 600 C (100h, chladnutí na vzduchu ) je charakteristické výrazným podílem κ-karbidu, vyskytujícího se společně s tmavými grafitickými lupínky[3]. (Toto fázové složení potvrzuje rtg difrakční spektrum v [3], kde jsou patrny difrakční linie karbidu κ (perovskitu). Po žíhání 800 C/8h se fázové složení nemění: tyčinky karbidu κ (mikrotvrdost HV0,01 503), lupínky grafitu ( HV0,05 161) a. mikrotvrdost matrice 413 HV 0,05. - obr. 9. Při žíhání 1100 C/8h (kalení do oleje) je v matrici pouze tmavá grafitická fáze (79 HV 0,01) ve formě protáhlých útvarů o delším rozměru do 100µm viz obr. 10. Tvrdost matrice je výrazně vyšší než u výchozího stavu, dosahuje hodnoty 478 HV 0,05, pravděpodobně díky rozpouštění κ-karbidu. (Difrakční linie perovskitické fáze [3] jsou na XRD difraktogramu slabé, ale zřetelně patrné, a svědčí o přítomnosti malého množství této fáze ve vzorku, pravděpodobně ve formě velmi drobných částic, které nelze identifikovat pomocí OM.) 5

6 METAL 2007 Obr. 9. Detail fází ve slitině F po žíhání 800 C /8h a kalení do oleje Fig. 9. Phases in alloy F (graphite and κ ), annealed 800 C/8h Obr. 10. Grafitické útvary ve slitině F po žíhání při 1100 C/8h a kalení do oleje Fig. 10. Graphite in alloy F, annealed 1100 C/8h) Mikrostruktura materiálu po dlouhodobém žíhání při 600 C je charakteristická vysokou hustotou dislokací. Částice κ-karbidu se v matrici vyskytují ve dvou tvarových formách: jednak jako pravidelné oválné částice s delším rozměrem několik set nm, ojediněle i větší - A na obr jednak jako částice kapkovitého tvaru také s rozměrem několik set nm - B na obr. 11. Pomocí SAD bylo zjištěno, že částice jsou tvořeny perovskitickou fází, stejně jako u slitiny E [3]. Obr. 11. Částice κ-karbidu ve slitině F, žíháno při 600 C Fig. 11. κ- carbide in alloy F, annealed at 600 C 2.4 Struktura slitiny FA1,9C (H) Slitina FA1,9C se složením blíží Pyroferalu, a to zejména přítomností Si. Koncentrace hliníku je zatím podstatně menší a její zvyšování bude předmětem dalších experimentů. Materiál má dendritickou strukturu (obr.12a). Dendrity jsou tvořeny karbidem hliníku Al4C3. Místy jsou patrné i útvary grafitu (HV 0,01 = ). Velikost karbidických jehliček je v intervalu µm (obr. 12b). Obr. 12a. Struktura slitiny H, litý stav Obr. 12b. Karbid Al4C3 ve slitině H, Fig. 12a. Dendritic structure in alloy H,as cast Fig. 12b. Dendritic structure in alloy H, detail 6

7 Obr.13. Detail jehliček karbidu Al 4 C 3 Fig. 13. Structure as Fig. 12b after annealing at 600 C Struktura vzorku žíhaného při 600 C (2000h) je na obr. 13. Z porovnání obr. 12b a 13 je patrno, že dendritická struktura karbidu Al 4 C 3 zůstává zachována, i když je zřejmé částečné rozpouštění jehlic karbidu. Po žíhání 1100 C/8h je karbid Al 4 C 3 je takřka rozpuštěn. S tím souvisí i zvýšená hodnota mikrotvrdosti matrice (oproti výchozímu stavu) 495 HV0,1. V matrici jsou drobné útvary (lupínky) seskupením připomínající čínské písmo pravděpodobně zbytková fáze Al 4 C 3 [3]. (Na difrakční křivce nežíhaného materiálu H ve výchozím stavu [3] - jsou patrny reflexe karbidu Al 4 C 3. Po žíhání 1100 C/8h došlo ke snížení obsahu tohoto karbidu, takže na difrakční křivce žíhaného materiálu již tyto reflexe chybí.) 3. DISKUSE Fázové složení binární slitiny Fe-40at.%Al v závislosti na obsahu C může mít rozhodující vliv na mechanické vlastnosti této slitiny. Nově získané poznatky o přítomnosti fází v závislosti na teplotě a koncentraci uhlíku jsou shrnuty do diagramu na obr. 14 a tabulky 2. Obr. 14. Stavový diagram (Fe-40Al)-C [2] (černě) doplněný o údaje získané v této práci (červeně). Fig. 14. Phase diagram Fe-40at.%Al C as in Fig. 1 (black symbols) completed by data obtained in this paper (red symbols). Tabulka 2. Přehled pozorování fází s uvedeným způsobem jejich identifikace C (at.%) Nežíháno Žíháno při Žíháno při Žíháno při 600 C/100h 800 C/8h 1100 C/8h 0.1 (D) C rozpuštěn v B2 C rozpuštěn v B2 C rozpuštěn v B2 C rozpuštěn v B2 OM, HV OM, TEM,HV OM, HV 0.8 (E) κ κ κ G OM, HV OM, TEM, HV OM OM, XRD, HV 1,7 (F) κ + G κ + G κ + G G + κ OM, HV OM, XRD,TEM OM, HV OM, XRD, HV 1,9 (H) Al 4 C 3 +G Al 4 C 3 +G Al 4 C 3 +G OM, XRD OM OM, XRD, HV 7

8 Table 2. Table of observed phases and the art of identification C (at.%) Not annealed Annealed at Annealed at Annealed at 600 C/100h 800 C/8h 1100 C/8h 0.1 (D) C as soluted in B2 C as soluted in B2 C as soluted in B2 C as soluted in B2 LOM, HV LOM, TEM,HV LOM, HV 0.8 (E) κ κ κ G LOM, HV LOM, TEM, HV LOM LOM, XRD, HV 1,7 (F) κ + G κ + G κ + G G + κ LOM, HV LOM, XRD,TEM LOM, HV LOM, XRD, HV 1,9 (H) Al 4 C 3 +G Al 4 C 3 +G Al 4 C 3 +G LOM, XRD LOM LOM, XRD, HV Problémem je oblast existence karbidu κ. Zatímco [4] uvádějí kompletní rozpuštění tohoto karbidu okolo teploty 950 C, zjišťujeme, že je κ-karbid přítomen ve struktuře slitiny s 1,7 at.%c jak ve výchozím stavu, tak po tepelném zpracování 1100 C/8h. Problematice vymezení oblasti existence κ-karbidu se věnují [5-10]. Ucelený a spolehlivý soubor informací představují měření Palma a Indena [6, 7] při 800, 1000 a 1200 C. Námi získané výsledky lze porovnat s [7] při 800 C resp. s [10] při1100 C. 800 C: data získaná pro slitiny FA0,8C (E) a FA1,7C (F) nekorespondují s příslušnými oblastmi podle [7], viz obr. 15. V obou případech byl identifikován κ-karbid v dvoufázovém regionu α+c. Tento nesouhlas lze vyřešit posunutím linie ohraničující trojfázovou oblast α+κ+c v izotermním řezu pro 800 C na obr C: Podle isotermního řezu diagramu Fe-Al-C [10] pro 1100 C na obr. 16 je patrno, že slitiny F a E by se měly nacházet ve dvoufázové oblasti α+g. To odpovídá skutečnosti pouze v případě slitiny E. Struktura slitiny FA1,7C (F) je při teplotě 1100 C trojfázová. Karbid κ se při 1100 C nachází ve slitině ve velmi malém množství. Na obr. 16 je také naznačen další směr výzkumu: jde jednak o další zvýšení obsahu C na 2,4 resp. 3,2 at.% při zachování koncentrace Al, jednak o zvýšení obsahu Al na cca 44 at.% (Z). Druhý jmenovaný materiál bude sledován ve dvou variantách s a bez přísady křemíku (1 at.%). Tento motiv vychází totiž ze zjištění, že výskyt karbidu hliníku Al 4 C 3 ve slitině H je pravděpodobně podmíněn přítomností Si. Obr. 15. Část isotermního řezu diagramu pro 800 C podle [7], Obr. 16. Část isotermního řezu diagramu Fe- Al-C pro 1100 C podle [8]. 8

9 SHRNUTÍ 1. Byl doplněn a upraven kvazibinární diagram systému Fe-Al-C. To poskytuje možnosti při ovlivňování mechanických vlastností (jako například volbou vhodného tepelného zpracování), které u těchto ternárních slitin výrazně závisejí na typu a množství fází přítomných ve struktuře. 2. Pro další výzkum vlivu C u aluminidů železa typu Fe40Al je rozhodující jednak zvýšení koncentrace Al nad 40at.% a jednak přítomnost menšího množství Si, který podporuje vznik zpevňující fáze Al 4 C Další možnost by mohlo představovat vysokoteplotní žíhání (1300 C) při současném legování karbidotvornými prvky, které by vytvořilo dostatečně jemné a stabilní karbidické precipitáty zpevňující matrici. Poděkování Autoři děkují Grantové agentuře České republiky za financování v rámci projektu č. 106/06/0019 a TU - VŠB v Ostravě za přípravu slitin pro experiment. [1] SIKKA V. K.: in Processing, Properties and Applications of Iron Aluminides, eds. J.H. Schneibel and M.A. Crimp, TMS, San Francisco, 1994 [2] VYKLICKÝ, M.- TUMA,H.: Krystalisace technických slitin Fe-Al-C v oblasti tuhého roztoku α, Hutni. Listy 14, 1959, s.118 [3] VODIČKOVÁ, V.: Fyzikálně metalurgické postupy při úpravě mechanických vlastností slitin na bázi FeAl, PhD. Thesis, Technical University in Liberec, 2006 [4] KUMAR K.S. - LIXIN PANG: Effect of temperature and strain rate on the mechanical properties of Fe-40Al-0.6C, Mat. Sci. Eng. A258, 1998, s [5] HERRMANN, J. INDEN, G. SAUTHOFF, G.: Deformation behaviour of iron-rich iron-aluminium alloys at high temperatures, Acta Mater 51 (2003), s [6] PALM, M.: Concepts derived from phase diagram studies for strengthening of Fe-Al - based alloys, Intermetallics 13, 2005, s.1286 [7] PALM M. - INDEN G.: Experimental determination of phase equilibria in the Fe-Al-C system, Intermetallics 3(1995), s. 443 [8] SWAN, P. R. DUFF, W.R. FISHER, R.M.: The Electron Metallography of Ordering Reactions in Fe-Al Alloys, Metal. Trans. 3, 1972, s. 409 [9] OKAMOTO H. - BECK P. A.: Phase Relationships in the Iron-Rich Fe-Al Alloys Metal. Trans. 2, 1971, s. 569 [10] NISHIDA, K., A Study of Fe-Al-C Alloys, Hokkaido Daigaku Kogakubu Kenkyu Hokoku, (48), (1968), s

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU Ni - Al. REACTIVE DIFFUSION IN Ni - Al SYSTEM. Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a

REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU Ni - Al. REACTIVE DIFFUSION IN Ni - Al SYSTEM. Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU - REACTIVE DIFFUSION IN - SYSTEM Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a a VŠB - TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba, ČR, E-mail.: Karla.Barabaszova@vsb.cz,

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

STANOVENÍ CREEPOVÝCH VLASTNOSTÍ ALUMINIDU ŽELEZA SE ZRETELEM NA JEJICH UŽITÍ JAKO KONSTRUKCNÍHO MATERIÁLU

STANOVENÍ CREEPOVÝCH VLASTNOSTÍ ALUMINIDU ŽELEZA SE ZRETELEM NA JEJICH UŽITÍ JAKO KONSTRUKCNÍHO MATERIÁLU STANOVENÍ CREEPOVÝCH VLASTNOSTÍ ALUMINIDU ŽELEZA SE ZRETELEM NA JEJICH UŽITÍ JAKO KONSTRUKCNÍHO MATERIÁLU DETERMINATION OF CREEP PROPERTIES OF IRON ALUMINIDES FOR THEIR USE AS STRUCTURAL MATERIAL Jan Hakl

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

ALUMINIDY ŽELEZA, PYROFERAL JAKO VYSOKOTEPLOTNÍ KONSTRUKČNÍ MATERIÁL. David Pospíšil, Petr Kratochvíl a Milan Hanzal b

ALUMINIDY ŽELEZA, PYROFERAL JAKO VYSOKOTEPLOTNÍ KONSTRUKČNÍ MATERIÁL. David Pospíšil, Petr Kratochvíl a Milan Hanzal b ALUMINIDY ŽELEZA, PYROFERAL JAKO VYSOKOTEPLOTNÍ KONSTRUKČNÍ MATERIÁL David Pospíšil, Petr Kratochvíl a Milan Hanzal b a Technická Univerzita v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec, ČR, david.pospisil@vslib.cz

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY Petra Bublíková 1, Vít Rosnecký 1, Jan Michalička 1, Eliška Keilová 2, Jan Kočík 2, Miroslava Ernestová 2 1 Centrum

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar

Více

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnosti pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies Ústav fyziky

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY Peter SLÁMA a, Pavel PODANÝ a, Kateřina MACHÁČKOVÁ b, Miroslava SVĚTLÁ b,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In

Více

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2)

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) 1) New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region, ZČU-Plzeň, Univerzitní 8,

Více

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT DESCRIPTION OF NEW MICROSTRUCTURE PHASES AND THEIR IMPACT ON PROPERTIES OF STANIT TIN-BASE BABBIT Antonín Kříž Department

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY

MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY Abstrakt D. Jandová 1, F. Jandoš 2, J. Kasl 1 1 ŠKODA VÝZKUM,

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 PETR DOSKOČIL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Tepelné zpracování oceli Bakalářská

Více

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W EFFECT OF THE DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION ON THE MICROSTRUCTURE OF ALLOY Ti-46Al-5Nb-1W Vítězslav Smíšek a Miroslav Kursa a a VŠB-TU Ostrava,

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc.

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc. Hutnické listy č./00, roč. LXIII Methods of Preparation of Based Alloys Metody přípravy slitin na bázi Ing. Petr Štěpán, Doc. Dr. Ing. Monika Losertová, Ing. Daniel Petlák, Prof. Ing. Drápala Jaromír,

Více

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY Jakub HORNÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Evgeniy ANISIMOV Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2, CZ,

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES Břetislav Skrbek a,b a TEDOM, s s.r.o, divize MOTORY, Jablonec nad Nisou,ČR, skrbek@motory.tedom.cz.

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT Jiří Kudrman Jindřich Douda Marie Svobodová UJP PRAHA a.s.nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav

Více

, Hradec nad Moravicí

, Hradec nad Moravicí KOROZNÍ ÚČINEK SKLOVINY NA SLITINY NA BÁZI Fe 3 Al THE CORROSION EFFECT OF MOLTEN GLASS TO Fe 3 Al BASED ALLOYS Adam Hotař a a katedra materiálu, TU v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec, adam.hotar@tul.cz

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno

Více

NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči

NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Peter Jurči ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2, p.jurci @seznam.cz ABSTRACT Selection of suitable material for

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces Association for the Heat Treatment of Metals Program Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces 24. - 25.11. 2015 24 25 November 2015 Jihlava, Czech Republic

Více

Jitka Malcharcziková a Zdeněk Jedlička a Miroslav Kursa a

Jitka Malcharcziková a Zdeněk Jedlička a Miroslav Kursa a STANOVENÍ FYZIKÁLNÍCH A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ INTERMETALICKÝCH SLOUČENIN NA BÁZI Ni-Al PŘIPRAVENÝCH SMĚROVOU KRYSTALIZACÍ BRIDGMANOVOU METODOU NA RŮZNÝCH ZAŘÍZENÍCH DETERMINATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch a Pavel Stolař, Peter Jurči b a) Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická

Více

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU J.Fiala *, P.Mazal **, M.Kolega *, P.Liškutín ** * University of West Bohemia Plzeň CZ ** Brno University of Technology

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ Radek Nemec, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Príspevek se zabývá

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ HEAT TREATMENT OF STEELS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR EVA ROSECKÁ VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR doc. Ing. JAROSLAV ŠENBERGER CSc. BRNO 2013 Vysoké učení technické

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST 2011 Bc. Miroslav Zajíček Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Kolejová vozidla procházejí

Více

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce Progres in textile science and technology TUL Liberec 24 Pokroky v textilních vědách a technologiích TUL v Liberci 24 Sec. 9 Sek. 9 Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken

Více

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Design proposal to prevent deformation of die-cast frames for zinc alloy security intercoms Bc. Simona

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů V. Vodárek Vítkovice-Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice 1. ÚVOD Návrhová životnost

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON PROPERTIES OF FINE-GRAINED WELDABLE STEELS FOR THIN-WALLED CASTINGS Jiří Cejp

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

STANOVENÍ MIKROTVRDOSTI TENKÝCH OCHRANNÝCH POVRCHOVÝCH VRSTEV. Laboratorní cvičení předmět: Experimentální metody v tváření

STANOVENÍ MIKROTVRDOSTI TENKÝCH OCHRANNÝCH POVRCHOVÝCH VRSTEV. Laboratorní cvičení předmět: Experimentální metody v tváření STANOVENÍ MIKROTVRDOSTI TENKÝCH OCHRANNÝCH POVRCHOVÝCH VRSTEV Laboratorní cvičení předmět: Experimentální metody v tváření Zadání / Cíl Na dodaných vzorcích hlubokotažného plechu používaného v automobilovém

Více

TM Tools s.r.o. Destičky na obrábění hliníku -AL -ALX. Nová generace soustružení. Zvláštnosti. Nr. 226/2011-CZ-TM

TM Tools s.r.o. Destičky na obrábění hliníku -AL -ALX. Nová generace soustružení. Zvláštnosti. Nr. 226/2011-CZ-TM Nr. 226/2011-CZ-TM TM Tools s.r.o -AL Destičky na obrábění hliníku Nová generace soustružení -ALX Zvláštnosti dvě geometrie pro různé aplikace leštěné provedení malý řezný odpor stabilní řezná hrana nový

Více

Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a

Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ni-P-Al 2 O 3 VRSTEV PŘIPRAVENÝCH BEZPROUDOVÝM POKOVENÍM HEAT TREATMENT OF Ni-P-Al 2 O 3 ELECTROLESS COATINGS Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a a Ústav kovových materiálů

Více

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ J. KAŠPAROVÁ, Č. DRAŠAR Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, CZ, e-mail:jana.kasparova@upce.cz

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC Kohos Antonín, Katovský Karel Huml Ondřeji Vinš Miloslav Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Katedra jaderných reaktorů,

Více

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS Tomáš Vlasák 1, Jan Hakl 1, Jozef Pecha 2 1 SVUM a.s., Areál VÚ Běchovice, 190 11 Praha, ČR,

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jan Čapek. Vliv mikrostrukturních parametrů na mechanické vlastnosti polykrystalického hořčíku Katedra fyziky materiálů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jan Čapek. Vliv mikrostrukturních parametrů na mechanické vlastnosti polykrystalického hořčíku Katedra fyziky materiálů Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jan Čapek Vliv mikrostrukturních parametrů na mechanické vlastnosti polykrystalického hořčíku Katedra fyziky materiálů Vedoucí

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 4 Antonín LOKAJ 1, Kristýna VAVRUŠOVÁ 2 DESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH

Více

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI COMPARISON OF RESISTANCE TO PITTING CORROSION OF WELD JOINTS OF CrNiMo 17-12-2 STEEL PIPINGS Stanislav Lasek,

Více

Prof. Ing. Milan Forejt, CSc. Doc. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. Ing. Simona Pospíšilová

Prof. Ing. Milan Forejt, CSc. Doc. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. Ing. Simona Pospíšilová Prof. Ing. Milan Forejt, CSc. Doc. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. Ing. Simona Pospíšilová POSOUZENÍ PŘÍČIN POŠKOZENÍ VAČKOVÉHO HŘÍDELE ZÁŽEHOVÉHO MOTORU Příspěvek z mezinárodní konference absolventů studia

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2010 þÿ V l i v v o d í k

Více

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 1,2 Ing. Martin Sondel, Ph.D. 1,2 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. 1,2 1 VŠB-TU Ostrava 2 Český svářečský ústav

Více

Adam Hotar a Petr Kratochvíl b.

Adam Hotar a Petr Kratochvíl b. KOROZE ALUMINIDU ŽELEZA Fe28Al3Cr0,02Ce (at.%) VE SKLOVINE CORROSION OF IRON ALUMINIDE Fe28Al3Cr0,02Ce (at.%) IN MOLTEN GLASS Adam Hotar a Petr Kratochvíl b a Katedra materiálu, TU v Liberci, Hálkova 6,

Více

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

METfiL. !!f. 3. mezinárodní metalurgické sympozium 3" 1 International metallupgicál symposium SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 3I1N6 OF THE PAPERS. !

METfiL. !!f. 3. mezinárodní metalurgické sympozium 3 1 International metallupgicál symposium SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 3I1N6 OF THE PAPERS. ! METfiL 3. mezinárodní metalurgické sympozium 3" 1 International metallupgicál symposium ní Pílr! li (3,3) SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 3I1N6 OF THE PAPERS vnger STEEL, s. r. o., Ostrava iiill lil i ú T.l! ílsil IÍIII

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE Klára Šafářová Centrum pro výzkum nanomateriálů, UP Olomouc 4.12.2009 Workshop: Mikroskopické techniky SEM a TEM Obsah konstrukce transmisního elektronového mikroskopu

Více

MODELY TUHNUTÍ A HETEROGENITY PLYNULE LITÉ BRAMY A JEJICH APLIKACE

MODELY TUHNUTÍ A HETEROGENITY PLYNULE LITÉ BRAMY A JEJICH APLIKACE MODELY TUHNUTÍ A HETEROGENITY PLYNULE LITÉ BRAMY A JEJICH APLIKACE Jana Dobrovská a) František Kavička b) Věra Dobrovská a) Karel Stránský b) Josef Štětina b) a) VŠB Technická univerzita Ostrava, 17.listopadu

Více

K. Novotný, J. Filípek

K. Novotný, J. Filípek ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 9 Číslo 2, 2005 Dynamické vertikální Sauverovy diagramy metastabilní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VYHLÍDKOVÁ VĚŽ V

Více

Jominiho zkouška prokalitelnosti

Jominiho zkouška prokalitelnosti Jominiho zkouška prokalitelnosti Zakalitelnost je schopnost materiálu při ochlazování nad kritickou rychlost přejít a setrvat v metastabilním stavu, tj. u ocelí získat martenzitickou strukturu. Protože

Více

VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU. PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY

VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU. PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY D. Vojtěch 1, J. Verner 1, J. Šerák 1, F. Šimančík 2, M. Balog 2, J. Nagy 2

Více

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b) OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

ZPRACOVÁNÍ POVRCHU OCELÍ LASEREM LASER PROCESSING OF STEELS SURFACE. Jiří Cejp Roman Švábek

ZPRACOVÁNÍ POVRCHU OCELÍ LASEREM LASER PROCESSING OF STEELS SURFACE. Jiří Cejp Roman Švábek ABSTRAKT ZPRACOVÁNÍ POVRCHU OCELÍ LASEREM LASER PROCESSING OF STEELS SURFACE Jiří Cejp Roman Švábek ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2, R.Svabek@rcmt.cvut.cz

Více

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav

Více

VLIV Sc A Zr NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY Al-Mn1,5. EFFECT of Sc AND Zr ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-Mn1.5 ALLOY

VLIV Sc A Zr NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY Al-Mn1,5. EFFECT of Sc AND Zr ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-Mn1.5 ALLOY VLIV Sc A Zr NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY Al-Mn1,5 EFFECT of Sc AND Zr ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-Mn1.5 ALLOY Abstrakt Vladivoj Očenášek a Petr Homola a Michal Kolář a Jaromír Uhlíř a Miroslav

Více

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Kristina Hakenová Gymnázium Turnov kikihak@seznam.cz Karel Vlachovský Masarykovo gymnázium, Plzeň maoap1@gmail.com Abstrakt: Práce seznamuje čtenáře s elektronovým

Více