z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne"

Transkript

1 U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne Usnesení č. RM/15/613/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 15 2) Kontrola usnesení 3) Změna dopravního značení JSDH 4) Žaloby o zaplacení smluvní pokuty - Jan Bártík 5) Darovací smlouvy - veřejné osvětlení Zlíč 6) Obecně závazná vyhláška o stanovení společné části školského obvodu Základní školy Česká Skalice, okres Náchod 7) Kanalizační přípojka Zlíč 8) Odprodej pozemků Formánek 9) ČEZ ul. Steidlerova 10) Dodatek NS ul. Palackého 11) Směna pozemků 12) Výběrové řízení - informativní měřiče rychlosti 13) Chodník G2, Ratibořice - dodatek 14) Žádost o dotaci - Infrastruktura ZŠ PC učebna 15) Rekonstrukce WC v ZŠ - dodatek č. 1 16) Fyzikální učebna - dodatek č.1 17) Na kole Kladským pomezí - financování 18) Výměna bytu č. 6 za byt č.3 pension Olga 19) Dodatek č. 1 Diecézní lesy HK 20) Diskuse 21) Různé Zodpovídá: Ing. Zuzana Jungwirthová Termín: Zajistí: Usnesení č. RM/15/614/08/2019 Rada města projednala a b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení viz příloha č. 1. Zodpovídá: Bc. Gabriela Jiránková Termín: Zajistí: Usnesení č. RM/15/615/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e žádost JSDH Česká Skalice o instalaci 2ks SDZ č. B28 (Zákaz zastavení) s dodatkovou tabulkou č. E8e (Úsek platnosti) s údaji (4m a 4m) a 1ks DT. č. E13 s textem (MIMO JSDHO) před objektem čp. 340 (hasičská zbrojnice) na místní komunikaci ul. Palackého a dále provedení VDZ č. V12 c (Zákaz zastavení) podél silniční obruby v délce 5 m od sjezdu hasičské zbrojnice směrem k centru v Palackého ulici v České Skalici. Zodpovídá: Pavel Včeliš Termín: Zajistí: Pavel Včeliš Usnesení č. RM/15/616/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e podání žaloby o zaplacení smluvní pokuty ze smlouvy o dílo na PD na rekonstrukci ZŠ Komenského - školní aula ze dne proti Janu Bártíkovi, IČ: , se sídlem T. G. Masaryka 42, Nové Město nad Metují. Zodpovídá: Ing. Miroslav Novák Termín:

2 Usnesení č. RM/15/617/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e podání žaloby o zaplacení smluvní pokuty ze smlouvy o dílo na PD na provozní zázemí na hřbitově, Česká Skalice ze dne proti Janu Bártíkovi, IČ: , se sídlem T. G. Masaryka 42, Nové Město nad Metují. Zodpovídá: Ing. Miroslav Novák Termín: Usnesení č. RM/15/618/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení společné části školského obvodu Základní školy, Česká Skalice, okres Náchod, IČ: , se sídlem Zelená 153, Česká Skalice, viz příloha č. 2. Rada města předkládá návrh k projednání v zastupitelstvu města. Zodpovídá: Bc. Gabriela Jiránková Termín: Usnesení č. RM/15/619/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 417/2 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Zlíč pro zřízení kanalizační přípojky k přístavbě rodinného domu, mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a [osobní údaj odstraněn]. Zajistí: Marie Karásková Usnesení č. RM/15/620/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro zřízení kanalizační přípojky v pozemku p.p.č. 417/2 v obci Česká Skalice a v Zlíč, mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a [osobní údaj odstraněn]. Zajistí: Marie Karásková Usnesení č. RM/15/621/08/2019 Rada města projednala a s o u h l a s í se zřízením kanalizační přípojky v pozemku p.p.č. 417/2 na akci Přístavba a stavební úpravy podkroví RD čp. 40, Zlíč na pozemku st.p.č. 1/1 v k.ú. Zlíč, vše v obci Česká Skalice a v katastrálním území Zlíč, pro žadatele [osobní údaj odstraněn]. Zajistí: Marie Karásková Usnesení č. RM/15/622/08/2019 Rada města projednala a s o u h l a s í se záměrem odprodeje pozemků p.č. 1501/6 orná půda o výměře 512 m 2, p.č. 1502/4 ostatní plocha o výměře 302 m 2, o celkové výměře 814 m 2 vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice obálkovou metodou za minimální cenu 726 Kč/m 2 včetně DPH 21% a s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem kupujícím. Rada města předkládá záměr odprodeje pozemku k projednání v zastupitelstvu města. Zodpovídá: Ing. Jana Horáková Termín: Zajistí: Marie Karásková Usnesení č. RM/15/623/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na užívání částí pozemků p.p.č. 309/45 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice a v pozemku p.p.č. 758 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Zájezd u České Skalice mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8,

3 Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností ELEKTRO- COMP spol. s r.o., IČ: , se sídlem Maloskalická 68, Česká Skalice. Zajistí: Marie Karásková Usnesení č. RM/15/624/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti pro uložení kabelového vedení nízkého napětí v pozemcích p.p.č. 309/45 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice a v pozemku p.p.č. 758 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Zájezd u České Skalice mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČ: , se sídlem Maloskalická 68, Česká Skalice. Zajistí: Marie Karásková Usnesení č. RM/15/625/08/2019 Rada města projednala a s o u h l a s í s uložením kabelového vedení nn v pozemcích p.p.č. 309/45 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice a v pozemku p.p.č. 758 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Zájezd u České Skalice v rámci akce Česká Skalice Steidlerova knn p.č. 735/1 pro žadatele ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČ: , se sídlem Maloskalická 68, Česká Skalice. Zajistí: Marie Karásková Usnesení č. RM/15/626/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 DOHODY č. 119/2005 na pronájem části pozemku p.č. 803/1 v obci a v katastrálním území Česká Skalice pro zahrádku, mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a [osobní údaj odstraněn]. Zodpovídá: Ing. Jana Horáková Termín: Zajistí: Marie Karásková Usnesení č. RM/15/627/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh směnné smlouvy na směnu pozemků p.č o výměře 46 m 2, p.č. 1474/1 o výměře 144 m 2, p.č o výměře 305 m 2, nově odděleného pozemku p.č. 1482/2 o výměře 113 m 2 odděleného z pozemku p.č. 1482, nově odděleného pozemku p.č. 1484/2 o výměře 308 m 2 odděleného z pozemků p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487, nově odděleného pozemku p.č. 1489/2 o výměře 24 m 2 odděleného z pozemku p.č a nově odděleného pozemku p.č. 1489/3 o výměře 139 m 2 odděleného z pozemku p.č. 1489, vše trvalý travní porost, vše v obci a v katastrálním území Velká Jesenice, o celkové výměře 1079 m 2, vlastník město Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice za pozemek p.č trvalý travní porost o výměře 1082 m 2, v obci a v katastrálním území Velká Jesenice, vlastník Obec Velká Jesenice, IČ: , se sídlem Velká Jesenice 200. Rada města předkládá návrh smlouvy na směnu pozemků k projednání v zastupitelstvu města. Zodpovídá: Ing. Jana Horáková Termín: Zajistí: Marie Karásková Usnesení č. RM/15/628/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e zadávací dokumentaci včetně příloh k veřejné zakázce s názvem "Informativní měřiče rychlosti, Česká Skalice". Zodpovídá: Ing. Jana Horáková Termín: Zajistí: Ing. Monika Kopecká 3

4 Usnesení č. RM/15/629/08/2019 Rada města projednala a b e r e n a v ě d o m í dodatek č.1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici - trasa G2, Ratibořice" mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a poskytovatelem dotace Ministerstvo pro místní rozvoj, IČ: , se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1. Zajistí: Ing. Monika Kopecká Usnesení č. RM/15/630/08/2019 Rada města projednala a s o u h l a s í se záměrem podat žádost o dotaci na projekt "Infrastruktura ve vzdělávání - počítačová učebna, Česká Skalice" do výzvy č. 7 s názvem "Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Infrastruktura ve vzdělávání". Zodpovídá: Ing. Jana Horáková Termín: Zajistí: Ing. Monika Kopecká Usnesení č. RM/15/631/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s názvem "Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Česká Skalice, č.p. 216" mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a společností Ingplan s.r.o., IČ: , se sídlem Velká Jesenice 1, Velká Jesenice. Zajistí: Ing. Monika Kopecká Usnesení č. RM/15/632/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci s názvem "Stavební úpravy ZŠ - učebna fyziky, č.p. 44, Husovo náměstí, Česká Skalice - stavební práce" mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a společností Ingplan s.r.o., IČ: , se sídlem Velká Jesenice 1, Velká Jesenice. Zajistí: Ing. Monika Kopecká Usnesení č. RM/15/633/08/2019 Rada města projednala a k o n s t a t u j e že Zastupitelstvem města Česká Skalice je schválena částka Kč, tj EUR při kurzu 27 Kč/EUR, na projekt "Na kole Kladským pomezím"/"rowerem przez Pogranicze Kłodzkie", reg. č.: CZ /0.0/0.0/18_029/ , viz doložený rozpočet schválený zastupitelstvem města. Zajistí: Ing. Monika Kopecká Usnesení č. RM/15/634/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou pro pana [osobní údaj odstraněn] na pronájem bytu č. 2 v penzionu Olga, třída T. G. Masaryka 833, Česká Skalice za nájemné stanovené dle zásady č. 3/2011. Jedná se o výměnu bytu. Zajistí: Štěpánka Kubová Usnesení č. RM/15/635/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy s panem [osobní údaj odstraněn] dohodou na pronájem bytu č. 6 v penzionu Olga, třída T. G. Masaryka 833, Česká Skalice. Zajistí: Štěpánka Kubová 4

5 Usnesení č. RM/15/636/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku p.č. 141/1 o výměře 300 m 2 a p.p.č. 149/26 o výměře 600 m 2 vše v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice pro skladování vytěžené dřevní hmoty mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o., IČ: , se sídlem Pardubická 1, Opatovice nad Labem. Zajistí: Marie Karásková Ing. Zuzana Jungwirthová starostka města Bc. Gabriela Jiránková místostarostka města 5

z 9. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 9. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 9. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 06.05.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 06.05.2019 Usnesení č. RM/9/345/05/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j

Více

U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.11.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 21.11.2018 Usnesení č. RM/22/591/11/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 27.03.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.03.2019 Usnesení č. RM/6/213/03/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j

Více

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 19.12.2018 Usnesení č. RM/24/675/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 14.01.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 14.01.2019 Usnesení č. RM/1/1/01/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.04.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 10.04.2019 Usnesení č. RM/7/252/04/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 08.08.2018 Usnesení č. 16/432/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 16 2) Kontrola usnesení

Více

z 3. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 3. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 3. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 13.02.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 13.02.2019 Usnesení č. RM/3/69/02/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 29.08.2018 Usnesení č. 17/468/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 17 2) Kontrola usnesení

Více

z 12. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 12. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 12. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 26.06.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 26.06.2019 Usnesení č. RM/12/488/06/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 04.09.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 04.09.2019 Usnesení č. RM/16/637/09/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 22.05.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 22.05.2019 Usnesení č. RM/10/372/05/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.03.2018 Usnesení č. 6/148/03/2018 Rada města projednala a schvaluje Program jednání: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Asekol

Více

Usnesení č. 1/8/01/2018 Rada města projednala a s t a n o v u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b)

Usnesení č. 1/8/01/2018 Rada města projednala a s t a n o v u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) U s n e s e n í z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.01.2018 Usnesení č. 1/1/01/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Přírodní koupací

Více

z 13. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 13. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 13. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 17.07.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 17.07.2019 Usnesení č. RM/13/543/07/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 27.02.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.02.2019 Usnesení č. RM/4/96/02/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 04.04.2018 Usnesení č. 7/187/04/2018 Rada města projednala a Program jednání: 1) Program jednání RM 7 2) Kontrola usnesení 3) Granty 2018

Více

U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018

U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018 U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 30.05.2018 Usnesení č. 11/301/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání RM 11. Program: 1) Program RM 11 2) Kontrola

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.02.2018 Usnesení č. 4/71/02/2018 Rada města projednala a Program jednání: 1) Program jednání 2) Schválení účetní závěrky města Česká Skalice

Více

U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 06.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 06.12.2018 Usnesení č. RM/23/629/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.05.2017 Usnesení č. 10/198/05/2017 Rada města projednala a schvaluje instalaci svislých dopravních značek č. B 28 (Zákaz zastavení) na

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne 27.3.2017 Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.3.2017 I. Projednalo a schvaluje: Usnesení č. 15/I/1/III/2017

Více

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu.

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu. č. 418 Rada města souhlasí se stavbou oplocení části pozemku 559/98, který sousedí s pozemkem ppč. 3791/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města. č. 419 Rada města souhlasí

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 228/2018 rozpočtové opatření č. 5/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RELAX CENTRUM U BAZÉNU,

RELAX CENTRUM U BAZÉNU, č. 522 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 2.000.000 Kč Pardubickému kraji, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice- Staré Město, 530 02 Pardubice,

Více

z 3. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne

z 3. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne 23.01.2019 Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 23.01.2019 Usnesení č. ZM/3/53/01/2019 Zastupitelstvo města

Více

z jednání konaného dne 2. října 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného dne 2. října 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 933 Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků ppč. 1040/6 a ppč. 1039/4 o výměře cca 100 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem mezidepónie zeminy, za cenu 20,- Kč/m 2

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne 7.1.2019 USNESENÍ č. 96/19/RM4 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba:

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. července 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. července 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. července 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 181/2017 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 1/ Kontrola usnesení 13/100 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/2019 13/101

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013 č. 293 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na pondělí dne 28. 5. 2018 v 17 hodin v

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení:

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo po projednání přijalo následující usnesení: U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Březno které se konalo dne 20. 5. 2019 od 17,00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu ve Velkém Březně Jednání se účastnilo 11 z 15 zastupitelů, a proto

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 853 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50, jehož součástí je budova čp. 35 stavba občanského vybavení za kupní cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 č. 105 u p r a v e n á v e r z e vyřazení zmařené investice Multifunkční centrum XXX. č. 106 změnu přílohy č. 1 - přehled investičních

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

U S N E S E N Í. 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 005/15/Šm U S N E S E N Í 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 18. 2. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 189/5 221/5 Rozdělovník - členové

Více

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í ze, konané dne 30. 8. 2018 K bodu 2 Schválení programu Rada s ch v a l u j e Program 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 8. 2018: 1. Zahájení 2. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20.03.2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 54/2018 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří stanovit v souladu s ust. 67 a 68 zákona

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. května 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 128/2017 převod peněžitých prostředků ve výši 154.687,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic

Více

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.2.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2019 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 č. 266 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2011 rozpočtové

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 5.2.2014 kancelář starosty 1. (31) Červený Kostelec, Bohdašín splašková kanalizace 2. (11) Zpráva o hospodaření

Více

U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 01.03.2017 Usnesení č. 5/48/03/2017 Rada města projednala a schvaluje využití komína ve vlastnictví města Česká Skalice k umělecké intervenci

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo U s n e s e n í z 8. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 18.04.2018 Usnesení č. 8/221/04/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Odpadové

Více

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 27.4.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 197/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Vladimíra

Více

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2332/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený a doplněný program 144. schůze Rady města Rumburk.

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města Žacléř, konané dne 16. března 2016

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města Žacléř, konané dne 16. března 2016 U S N E S E N Í z 35. schůze rady města Žacléř, konané dne 16. března 2016 Program: 1. Veřejná zakázka malého rozsahu rekonstrukce střechy základní školy. 2. Účetní závěrky příspěvkových organizací. 3.

Více

U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 24. 02. 2016 Usnesení č. 4/70/02/2016 Rada města projednala a schvaluje návrh Závěrečného účtu Města Česká Skalice za rok 2015 - bez výhrad.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 98. schůze Rady města Hostinné, konané dne 18.10.2017 1496/98/RM/2017 Schválení programu 98. schůze rady města program 98. schůze: 1. Schválení programu

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1811/94/18 1) schvaluje program 94. schůze rady

Více

U S N E S E N Í z 92. schůze rady města Žacléř, konané dne 23. května 2018

U S N E S E N Í z 92. schůze rady města Žacléř, konané dne 23. května 2018 U S N E S E N Í z 92. schůze rady města Žacléř, konané dne 23. května 2018 Program: 1. Městská policie Trutnov. 2. Veřejná zakázka Demolice bytových domů. 3. Veřejná zakázka Vybavení výstavní místnosti.

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014 č. 208 u p r a v e n á v e r z e uzavření dohody o provedení práce s účinností od 25.07.2014 do 29.08.2014 s K. Urbanovou, XXX,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 852 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 299/2 o výměře 12 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. 1.800,-

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 787 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+3 v čp. 1110 v ulici Na Trubech v České Třebové na dobu určitou, na 6 měsíců, od 01.08.2016 do 31.01.2017, za měsíční nájemné

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Usnesení Z 26. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 29. března 2017 od 17:00 hodin

Usnesení Z 26. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 29. března 2017 od 17:00 hodin Usnesení Z 26. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 29. března 2017 od 17:00 hodin Usn.č. 18/2017 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 Pro 9 Ing.Herbstová,Ing.Jediný,Kadrnka,Mgr.Kuchařová,Majerech,Ing.Myška,Ing.Pastorek,Rychnovský,Nekola

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

211/2018 Pronájem části p. p. č. 719/1 v k. ú. Velké Březno

211/2018 Pronájem části p. p. č. 719/1 v k. ú. Velké Březno U S N E S E N Í 78. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 10. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

24. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 24. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

24. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 24. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í z, konané dne 25. 8. 2016 K bodu 2 Schválení programu Rada s ch v a l u j e Program 24. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 25. 8. 2016: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3.

Více