MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/2400/2009/OST/KOTAS V Praze dne Č.J.: P4/128262/11/OST/MATO Oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Matoušková tel.: , fax: , ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY I. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle 129 odst. 2 a 3 a 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne podala společnost INCOM REAL, s.r.o., IČ , se sídlem Marie Cibulkové 405/29, Praha 4-Nusle, ktero zastupuje Ing. Vladimír Koudelka, nar , bytem Charkovská 441/18, Praha 10- Vršovice, Praha 101 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle ust. 129 odst. 3 stavebního zákona d o d a t e č n ě p o v o l u j e rozestavěnou stavbu: změna stavby hotelu "Vyšehrad" č.p. 405, v ul. Marie Cibulkové 29, Praha 4-Nusle, na pozemcích parc. č a 1635 v katastrálním území Nusle, spočívající: - ve stavebních úpravách garáží, - nástavbě tří podlaží hotelu na stávajících garážích zastřešenou plochou střechou, - v přístavbě chodby pro propojení se stávajícím hotelem. P o d m í n k y : Pro dokončení stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude dokončena podle ověřené projektové dokumentace, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena a zaslána stavebníkovi. 2) Stavba bude dokončena stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 3) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu min. 10 dní předem název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu dokončovat včetně jména a příjmení stavbyvedoucího; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. Současně předloží jeho příslušné oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací. 4) Stavba bude dokončena nejpozději do 1 roku od opětovného zahájení stavební činnosti nejdéle však do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 5) Ve smyslu ust. 115 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle ust. 122 odst. 1 stavebního zákona. 6) Ve smyslu ust. 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem

2 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 2 provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby: - Po provedení všech bouracích prací zejména odstranění všech konstrukcí, které jsou nad úroveň navržené atiky stavby. - Po provedení vnitřních dělících konstrukcí a provádění kompletačních konstrukcí (například střešní plášť, skladba podlah). - Při provádění venkovních omítek zejména ze strany od pozemku parc. č. 1619/2 v katastrálním území Nusle. - Dokončení stavby. 7) Stavebník bude provádět stavbu pouze z vlastního pozemku např. horolezeckou technikou jak je uvedeno v projektové dokumentaci. V případě, že uzavře smlouvu s vlastníkem sousedního pozemku a stavby na něm, může užít tohoto pozemku dle smluvně stanovených pravidel. 8) Při bouracích pracích a při manipulaci s vybouraným materiálem bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu. Shoz pro odstraňování sutě bude umístěn uvnitř objektu např. v prostoru schodiště případně bude-li umístěn vně objektu, bude opatřen plachtami. Shromažďovaný vybouraný materiál nebo jiný stavební materiál bude přikryt resp. plachtován. 9) Požadavky uplatněné v závazném stanovisku dotčeného orgánu odboru životního prostředí Úřadu MČ Prahy 4 ze dne č.j. P4/62967/11/OŽPAD/ZUZA/Stan zabezpečí takto: z hlediska provozu na pozemních komunikacích uplatňuje SSÚ následující realizační podmínky: - v území dotčeném realizací akce bude zajištěn bezpečný přístup do všech nemovitostí dle čl. č. 4 příl. č. 2 k vyhl. č. 398/2009 Sb. MMR, o obecných technických požadavcích na bezbariérové využívání staveb, a umožněn příjezd integr. záchranné služby a dalších vozidel dopravní obsluhy, - při realizaci nebudou MK (místní komunikace) ani veřejné prostranství znečišťovány či poškozovány ani jinak užívány v rozporu s rozhodnutími nebo platnými předpisy (viz ust. 19 odst. 1 silničního zákona), - chodníky jako součásti MK nebudou pojížděny ani přejížděny žádnou staveništní dopravou, nebudou-li účinně ochráněny proti zvýšené zátěži (podle dispozic TSK hl. m. Prahy); dtto se vztahuje ke stávajícím přejezdům přes chodník, dimenzovaných převážně na celk. hmotnost jen osobních vozidel, - pohyb staveništních vozidel celk. hmotnosti nad 6 t bude v zóně se zákazem jejich vjezdu řešen výjimkami; - dočasné zábory v prostoru MK (i krátkodobé, nepřesahující 1 den, např. pro odstavení čerpadla betonu, vozidel zásobujících stavbu včetně mixů) bude investor akce min. 30 dnů předem řešit žádostí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle ust. 25 zákona o pozemních komunikacích. 10) K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady vypovídající o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění, pokud využití odpadů v souladu se zákonem o odpadech není možné. 11) Nejpozději ke kontrolní prohlídce po provedení bouracích prací stavebník předloží doklad o provozuschopnosti případně zaregulování vzduchotechnického zařízení v nebytových prostorech a garáží v sousedním objektu č.p. 932 na pozemku parc. č. 1619/2 v katastrálním území Nusle. Se stavbou může být pokračováno až po předložení tohoto dokladu. 12) K žádosti o vydání kolaudační souhlasu popř. nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měřením, že hluk ze všech zdrojů hluku nepřekročí ve venkovním a vnitřním chráněném prostoru staveb hygienické limity. Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky: 13) Po celou dobu trvání stavby bude zajištěna doprava v klidu v odpovídající míře nebo minimálně 1 parkovací stání trvale a prokazatelně mimo prostor místních komunikací, ve funkční docházkové vzdálenosti do 500 m, příp. vyšší, bude-li přímo ( tj. bez přestupu) dosažitelná MHD. 14) Po celou dobu trvání stavby bude plochá střecha plnit funkci zastřešení objektu a nebude využívána pro jiné účely např. jako terasa. Účastníkem řízení podle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je společnost INCOM REAL, s.r.o., IČ , se sídlem Marie Cibulkové 405/29, Praha 4-Nusle. II. R o z h o d n u t í o n á m i t k á c h ú č a s t n í k ů ř í z e n í. Námitky podal dne tento účastník řízení: Družstvo Na Pankráci čp. 932,949,994,998 a 999, IČ , se sídlem Na Pankráci 932, Praha 4 Nusle (dále také družstvo nebo namítající ).

3 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 3 Námitka č. 1 se týkající se zaslepení vstupních a výstupních vývodů vzduchotechnických zařízení objektu družstva s e v y h o v u j e. Námitka č. 2 spočívá v rozporu stavby s čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze s e z a m í t á. Námitce č. 3 týkající se způsobu provádění dokončení stavby s e v y h o v u j e. Námitce č. 4 spočívající v nesouhlasu se zřízením terasy na ploché střeše stavby s e v y h o v u j e. Námitce č. 5 spočívající v požadavku na způsob provádění stavebních prací s ohledem na hluk, ochranu životního prostředí, omezení prašnosti a časové omezení včetně požadavku na zakotvení citovaných požadavků do rozhodnutí stavebního úřadu s e č á s t e č n ě v y h o v u j e. Námitce č. 6 se týkající se tvrzení zpracovatele projektové dokumentace, že při provozu hotelu nebude vznikat žádný hluk (odst. 6 souhrnné technické zprávy na str. 4) s e v y h o v u j e. Dne podal stejný účastník řízení: Družstvo Na Pankráci čp. 932,949,994,998 a 999, (dále také družstvo nebo namítající ) další námitky Námitka č. 7 týkající se zaslepení různých stavebních otvorů na fasádě objektu ve vlastnictví namítajícího tzn. garáží, které jsou součástí bytového domu č.p. 932 v k.ú. Nusle a rozporu stavby s čl. 8 odst. 1 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze s e z a m í t á. Námitka č. 8 obdobného znění resp. obsahu jako námitka č. 2 tzn. spočívající v rozporu stavby s čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze s e z a m í t á. Námitka č. 9 spočívající v nesouhlasu s ponecháním části zdiva nad úroveň nezbytnou pro zřízení střešní konstrukce s e z a m í t á. III. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů podle ust. 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá stavebníkovi, kterým je společnost INCOM REAL, s.r.o., IČ , se sídlem Marie Cibulkové 405/29, Praha 4-Nusle, kterou zastupuje Ing. Vladimír Koudelka, nar , bytem Charkovská 441/18, Praha 10-Vršovice, Praha 101, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši Kč, slovy tisíc korun, splatných do 15 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu městské části Praha 4, vedený u České spořitelny, a.s., číslo /0800, variabilní symbol , konstantní symbol Účastníkem řízení podle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je společnost INCOM REAL, s.r.o., IČ , se sídlem Marie Cibulkové 405/29, Praha 4-Nusle. O d ů v o d n ě n í v ý r o k u I., II. a III.:

4 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 4 Stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby konané dne zjistil, že stavebník shora uvedené stavby, kterým je společnost INCOM REAL, s.r.o., IČ , se sídlem Marie Cibulkové 405/29, Praha 4-Nusle, kterou zastupuje Ing. Vladimír Koudelka, nar , bytem Charkovská 441/18, Praha 10-Vršovice, Praha 101 (dále jen stavebník ) prováděl předmětnou stavbu v rozporu se stavebním povolením ze dne č.j. OSD /00-VALA. Stavební úřad proto opatřením ze dne vydané pod č.j. P4/6779/09/OST/BIMK/145 oznámil zahájení řízení podle ust. 129 odst. 3 stavebního zákona o odstranění této stavby prováděné v rozporu s výše uvedeným rozhodnutím všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště z kontrolní prohlídky stavby, konané dne , upustil v rámci uvedeného řízení od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě. Stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky uplatnit do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě měly svá závazná stanoviska sdělit i dotčené orgány. V souladu s ust. 129 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad upozornil účastníky řízení, že stavbu lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území, že není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje a že není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem. Současně účastníkům řízení sdělil, že pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá o dodatečné povolení stavby a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a povede řízení o podané žádosti, bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby zastaví. Opatřením ze dne pod č.j. P4/25733/09/BIMK/145 stavební úřad znovu oznámil zahájení řízení o odstranění této stavby, přičemž nesprávně uvedl: prováděné bez rozhodnutí. Stavební úřad tuto neprávnost zhojil tak, že opatření ze dne vydaném pod č.j. P4/82405/09/OST/KOTAS/145 oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že upravil předmět resp. rozsah stavby, který je předmětem tohoto řízení o odstranění tak, že podle kontrolní prohlídky konané dne , se řízení týká celé stavby, jelikož od povoleného stavu rozhodnutím ze dne č.j. OSD /00- VALA se stavba velmi výrazně liší především svým dispozičním uspořádáním, konstrukčním a materiálovým řešením včetně venkovního vzhledu. Stavební úřad proto dále posuzuje stavbu jako celek tzn. povolenou i nepovolenou část dohromady vůči poslednímu kolaudovanému stavu (kolaudační rozhodnutí ze dne č.j. OSD 1992/95 Ab). Dne stavebník stavby požádal o dodatečné povolení dokončené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o podané žádosti ve smyslu ust. 129 odst. 3 stavebního zákona. Usnesením ze dne stavební úřad přerušil řízení o odstranění stavby ve smyslu ust. 64 odst. 1 písm. e) správního řádu, do doby pravomocného rozhodnutí ve věci podané žádosti o dodatečné povolení předmětné stavby. Stavební úřad několikrát stavebníka vyzval k doplnění žádosti. Stavebník částečně svou žádost doplnil. Naposledy byla dne do spisu založena nová plná moc pro zmocněnce Ing. Vladimíra Koudelku včetně žádosti o zasílání písemností na uvedenou doručovací adresu. Stavební úřad opatřením ze dne oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště z kontrolní prohlídky stavby, konané dne , upustil v rámci uvedeného řízení od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě a stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky či důkazy uplatnit do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této lhůty ve věci rozhodl tzn. vydal rozhodnutí ze dne pod č.j. P4/037872/10/OST/MATO pod spis. zn. P4/2400/2009/OST/KOTAS, kterým žádost o vydání dodatečného povolení stavby zamítl. Proti tomuto rozhodnutí podal stavebník dne odvolání. Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební jako odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil svým rozhodnutím ze dne vydaném pod č.j. S- MHMP /2010/OST/Ca, které nabylo právní moci dne a věc vrátil k novému projednání. Na základě rozhodnutí odvolacího orgánu stavební úřad pokračoval v řízení a dle ust. 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. 129 odst. 2 a 111 stavebního zákona vyzval stavebníka opatřením ze dne č.j. P4/133525/10/OST/MATO k doplnění žádosti a určil k tomu lhůtu 30 dnů od doručení tohoto opatření, přičemž usnesením řízení o dodatečném povolení stavby přerušil.

5 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 5 Stavebník dne a znovu dne požádal o prodloužení uvedené lhůty. Stavební úřad této žádosti vyhověl a usnesením ze dne č.j. P4/038960/11/OST/MATO lhůtu prodloužil. Po doplnění všech požadovaných dokladů stavební úřad vyrozuměl opatřením ze dne č.j. P4/084954/11/OST/MATO účastníky řízení o skončení dokazování a v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dal účastníkům řízení možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům a určil k tomu lhůtu 10 dnů od doručení tohoto opatření. Ve stanovené lhůtě podal dne účastník řízení, kterým je Družstvo Na Pankráci čp. 932,949,994,998 a 999, IČ , se sídlem Na Pankráci 932, Praha 4 Nusle, celkem šest námitek. Námitka č. 1 se týká:...zaslepení vstupních a výstupních vývodů vzduchotechnických zařízení objektu Družstva..., které stavební úřad vyhověl, přičemž ústně sdělil stavebníkovi, že námitku posoudil jako oprávněnou. Stavebník na základě této námitky doplnil svou žádost o vyjádření autorizovaného inženýra pro techniku prostředí Ing. Ondřeje Hlaváčka, ČKAIT a proto stavební úřad námitce vyhověl. Námitka č. 2 spočívá v rozporu stavby s čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Stavební úřad k této námitce uvádí, že v čl. 8 citované vyhlášky jsou stanoveny požadavky pro vzájemné odstupy staveb. Nejdříve stavební úřad posoudil stav před provedením nepovolené stavby, přičemž zjistil, že garáž nad níž byla provedena nástavba se nachází na pozemku parc. č v k.ú. Nusle a to téměř až na hranici s pozemkem parc. č. 1619/3 v k.ú. Nusle, na kterém se rovněž až na jeho hranici nachází stavba bytového domu č.p Bytový dům č.p. 932 má výšku cca 27 m tzn. že již v době před nástavbou nebyly splněny požadavky tohoto článku, jelikož po sklopení této výšky tato vzdálenost zasahovala nad pozemek parc. č v k.ú. Nusle, na němž se nacházela garáž. Proto stavební úřad s ohledem na čl. 2 odst. 2 citované vyhlášky neuplatní požadavky čl. 8 odst. 2 této vyhlášky a dále posoudí pouze požadavky uvedené v odst. 1 tohoto článku, kde je uvedeno, že odstupové vzdálenosti staveb se posuzují zejména s ohledem na požární bezpečnost, požadavky na denní osvětlení a oslunění, zachování pohody bydlení a dalších zde uvedených. Vzhledem k tomu, že okna obytných místností se nacházejí pouze v bytovém domě č.p. 932 na pozemku parc. č. 1619/2 v k.ú. Nusle, stavební úřad posuzuje vliv předmětné nástavby na tento dům. Z uvedeného vyplývá, že požadavky uvedené v odst. 1 se uplatní pouze u tohoto bytového domu, jelikož v předmětné stavbě hotelu nejsou tímto směrem prostory, které jsou zapotřebí v tomto směru chránit resp. posuzovat, jelikož ve stavbě, která je předmětem tohoto řízení nejsou navržena žádná okna směrem k uvedenému bytovému domu. Po sklopení výšky stavby hotelu nad rovinou střechy garáží, jež jsou součástí bytového domu, je zřejmé, že odstup mezi stavbou hotelu a fasádou bytového domu v nichž jsou okna obytných místností je větší než uvedená výška hotelu přečnívající nad střechu stávajících garáží bytového domu. Posuzování vlivu bytového domu na předmětnou stavbu hotelu je irelevantní vzhledem k absenci oken resp. vzhledem k nulovému vlivu výšky bytového domu na předmětnou stavbu. Stavební úřad námitku z důvodů výše uvedených zamítl. Námitka č. 3 týkající se způsobu provádění dokončení stavby s ohledem na to, že je situována téměř až na hranici s pozemkem parc. č. 1619/2 v katastrálním území Nusle a stavbě bytového domu (v této části garáží a nebytových prostor tohoto domu). Námitkou byl vznesen požadavek na upřesnění projektové dokumentace zejména způsobu provádění a zohlednění tohoto v rozhodnutí stavebního úřadu. Stavební úřad posoudil tuto námitku za relevantní a tento názor sdělil ústně zástupci stavebníka, který doplnil předloženou dokumentaci o požadované údaje. Stavební úřad dále sděluje, že podmínkou č. 1 výroku č. I. tohoto rozhodnutí stanovil provádět stavbu v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která mimo jiné obsahuje popis způsobu provádění stavby. Dodržování podmínek rozhodnutí stavebního úřadu je vymahatelné a v případě nedodržování těchto podmínek stavební zákon umožňuje uložení sankcí - pokuty. Stavební úřad námitce vyhověl vzhledem k tomu, že projektová dokumentace byla v dle uplatněné námitky doplněna a požadavky uplatněné v námitce splněny. Námitce č. 4 spočívající v nesouhlasu se zřízením terasy na ploché střeše stavby bylo ze strany stavebníka vyhověno, projektová dokumentace byla v tomto směru upravena a proto stavební úřad námitce vyhověl. Z důvodu jednoznačnosti stavební úřad ještě stanovil podmínku pro užívání stavby a to podmínku č. 14, ve které stanovil, že plochá střecha nebude využívána jiným způsobem než jako funkce zastřešení objektu.

6 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 6 Námitka č. 5 spočívá v požadavku na způsob provádění stavebních prací s ohledem na hluk, ochranu životního prostředí, omezení prašnosti a časové omezení včetně požadavku na zakotvení citovaných požadavků do rozhodnutí stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, že stavební úřad posoudil uvedené požadavky kromě časového omezení stavebních prací na pracovní dny jako relevantní, přičemž tuto skutečnost sdělil zástupci stavebníka, stavebník doplnil projektovou dokumentaci o některé údaje a stavební úřad v této části námitky namítajícímu vyhověl. Jelikož stanovil podmínky pro provádění stavby ve výroku I. tohoto rozhodnutí, vyhověl tak i části námitky týkající se zakotvení těchto požadavků do rozhodnutí. Jediné části námitky, které nemohl stavební úřad vyhovět byl požadavek na omezení stavebních prací na pracovní dny. Provádění stavby bezesporu má vliv na okolí této stavby a právní předpisy stanovují míru tohoto vlivu. Jedná se zejména o hluk a emise látek do okolí ap. Stavební úřad posuzuje, zda-li prováděním stavby nebudou porušeny právní předpisy stanovující limity těchto vlivů. Rozhodujícím kriteriem je v daném případě hlučnost prováděných prací. Stavebník je povinen dodržovat hygienické limity stanovené v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde jsou však limity stanoveny v závislostí na denní době nikoli na dnech tzn. zdali se jedná o víkend, svátek nebo pracovní den. Stavební úřad vzhledem k výše uvedenému nemá možnost omezit práce jen na některé dny v týdnu a proto nemohl v této části námitky namítajícímu vyhovět. Námitka č. 6 se týká tvrzení zpracovatele projektové dokumentace, že při provozu hotelu nebude vznikat žádný hluk (odst. 6 souhrnné technické zprávy na str. 4). Stavební úřad souhlasí s namítajícím, že tvrzení zpracovatele je ve své podstatě skutečně nepravdivé, jelikož užíváním jakékoli stavby vzniká hluk. Takže v absolutní rovině je toto tvrzení chybné a proto stavební úřad námitce vyhověl. Stavební úřad se však dále zabýval otázkou co je podstatou tohoto tvrzení resp. jeho smyslem a došel k závěru, že smyslem tohoto tvrzení bylo sdělit, že vzniklý hluk při užívání stavby nebude překračovat limity stanovené zvláštními právními předpisy a s ohledem na to, stanovil podmínku č. 12 výroku I. tohoto rozhodnutí, ve které požaduje, aby stavebník ke kolaudaci předložil doklad prokazující, že jsou limity stanovené ve zvláštním právním předpisu splněny. Jak už stavební úřad v odůvodnění svého rozhodnutí ve výroku č. II tohoto rozhodnutí o uplatněných námitkách uvedl, zástupce stavebníka byl s námitkami seznámen a na základě tohoto stavebník dne doplnil svou žádost a předloženou projektovou dokumentaci upravil. Stavební úřad vzhledem k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí vyrozuměl opatřením ze dne č.j. P4/103016/11/OST/MATO účastníky řízení o skončení dokazování a v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dal účastníkům řízení možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho doplněným podkladům a určil k tomu lhůtu 7 dnů od doručení tohoto opatření. Ve stanovené lhůtě podal dne účastník řízení, kterým je Družstvo Na Pankráci čp. 932,949,994,998 a 999, IČ , se sídlem Na Pankráci 932, Praha 4 Nusle, další tři námitky (pro přehlednost označené jako námitka č. 7-9). Námitka č. 7 upřesňuje námitku č. 1 a týká se zaslepení různých stavebních otvorů na fasádě objektu ve vlastnictví namítajícího tzn. garáží, které jsou součástí bytového domu č.p. 932 v k.ú. Nusle a rozporu stavby s čl. 8 odst. 1 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Stavební úřad se souladem s citovanou vyhláškou a zajištěním odvětrání sousední nemovitosti podrobně zabýval a závěry uvádí dále v odůvodnění tohoto rozhodnutí a proto odkazuje na tuto část odůvodnění. K této námitce ještě dodává, že stanovil podmínku č. 11 výroku I. tohoto rozhodnutí, kde požaduje, aby stavebník ke kolaudaci doložil, že je zajištěno funkční odvětrání nebytových prostor a garáží sousední nemovitosti a to domu č.p. 932 na pozemku parc. č. 1619/2 v katastrálním území Nusle. Námitka č. 8 obdobného znění resp. obsahu jako námitka č. 2 tzn. spočívající v rozporu stavby s čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Stavební úřad tuto námitku zamítl a odkazuje na odůvodnění zamítnutí námitky č. 2 viz výše. Námitku č. 9 spočívající v nesouhlasu s ponecháním části zdiva nad úroveň nezbytnou pro zřízení střešní konstrukce posoudil stavební úřad jako irelevantní, vzhledem k tomu, že maximální výška atiky byla stanovena s ohledem na maximální výšku stavby dle světelně technické studie zastínění sousedních objektů, kterou vypracoval Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph. D., ČKAIT Namítající odůvodňuje svůj

7 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 7 nesouhlas v souvislosti s obavou, že plochá střecha bude využívána jako terasa. Stavební úřad k tomuto sděluje, že z důvodu jednoznačnosti stanovil podmínku č. 14 pro užívání stavby, že plochá střecha nebude využívána jiným způsobem než jako funkce zastřešení objektu. Z uvedených důvodů požadavek na snížení výšky atiky posoudil jako nedůvodný a námitku zamítl. Stavba obsahuje: - odstranění části nepovolené stavby a to střechy, 6. a 5. nadzemního podlaží, - dokončení dvorní části hotelu, která bude mít kapacitu max. 30 lůžek a bude mít 4 nadzemní podlaží a která bude propojena chodbou se stávající stavbou hotelu - domu č.p Předmětná stavba dvorní části hotelu bude po dokončení obsahovat: - propojovací chodbu, - dvorní část hotelu s max. 30 lůžky: - v 1.NP: chodbu, 3 parkovací stání, kotelnu, prostor schodiště s výtahem, - v 2.NP: chodbu, prostor schodiště s výtahem, 2x sklad prádla, šatnu, umývárnu a WC, úklidovou komoru, 5 pokojů s předsíňkou a koupelnou s WC, - ve 3.NP: chodbu, prostor schodiště s výtahem, kuřárnu, 2x sklad prádla a úklidovou komoru se společnou předsíňkou, 5 pokojů s předsíňkou a koupelnou s WC, - ve 4.NP: chodbu, prostor schodiště s výtahem, sklad prádla, sklad prádla s úklidovou komoru, 4 pokoje s předsíňkou a koupelnou s WC a 1 pokoj s předsíňkou a koupelnou s WC pro invalidy a schodištěm na střechu, - plochou střechu bez dalšího využití. V řízení stavebník v rámci prvního projednání (tzn. do doby vydání rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy odboru stavebního jako odvolacího orgánu) předložil: - projektovou dokumentaci, kterou vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Jaroslav Novák, ČKA 00479, Ing. Alexandr Šubrt, ČKAIT , Tomáš Rychlý, ČKAIT , Ing. Ladislav Fornůsek, ČKAIT , Ing. Petr Werner, ČKAIT , - barevnou kopii požárně bezpečnostního řešení, které vypracoval Karel Šebesta, ČKAIT a které opatřil svým autorizačním razítkem Ing. arch. Jaroslav Novák, ČKA 00479, - inženýrsko geologický průzkum, kterou vypracoval RNDr, Martin Košíček, odbor. zp. č. 1383/2001, - souhlas ke zřízení a provozování stavby v ochranném pásmu speciální dráhy (metra), který vydal odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne pod č.j. MHMP /2008/DOP-O2/Rt, - vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy k výjimečně přípustné stavbě ze dne pod č.j. 6492/08, - vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy ze dne č.j /1227/2008, - souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy ze dne č.j /11V333/506, - závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy ze dne pod č.j. HSAA /ODP6-2008, vydané na základě dokumentace projekt (12/2007, paré č.7) J. Mak, PBŘS K.Šebesta, - vyjádření vedoucího oddělení parkoviště KCP a.s. ze dne , - stanovisko odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Prahy 4 ze dne vydaném pod č.j. P4/41404/08/OŽPAD/VEDR/445-sta364, - závazné stanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy ze dne pod č.j. MHMP 13375/2008/Fex, - závazné stanovisko HS hl. m. Prahy ze dne č.j. J.HK/36/30164/08, - stanovisko odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Prahy 4 ze dne vydané pod č.j. P4/4906/08/OŽPAD/ZUZA/8 Stan a další stanovisko ze dne vydané pod č.j. P4/37901/08/OŽPAD/SVOM/95 stan, - rozhodnutí o povolení pokácení dřevin ze dne , které vydal odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ P4 pod č.j. ÚMČP /08/OŽPAD/Te, které nabylo právní moci dne , - osvědčení o autorizaci Ing. arch. Jaroslava Nováka, - kopie výpisu z katastru nemovitostí LV 1367, - výpis z obchodního rejstříku společnosti INCOM REAL, s.r.o., - kopie plné moci pro zástupce stavebníka pro společnost FINEST-REAL, s.r.o. ze dne k získání povolení změn stavby před dokončením, - kopie výpisu z katastru nemovitostí LV 669, - rezervace příkonu stanovení podílu odběratele vydané společností PREdistribuce a.s., dne č.j /1, - originál plné moci pro zástupce stavebníka pro společnost FINEST-REAL, s.r.o. ze dne k získání dodatečného povolení,

8 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 8 - nesouhlasné stanovisko městské části k výjimečně přípustnému funkčnímu využití, které vydal odbor kanceláře starosty ÚMČ Prahy 4 dne pod č.j. ÚMČP4/020908/09/OKAS/ADA, - technické podmínky připojení k distribuční soustavě č od společnosti Pražská plynárenská distribuce, a.s. ze dne , - studii oslunění a denního osvětlení, kterou vypracoval Ing. arch. Jaroslav Novák, ČKA 00479, která se týkala domu č.p. 932 a 949, - odborný posudek - stanovení radonového indexu, které vyhotovil Ing. Matěj Neznal a Petr Čípa ze společnosti radon v.o.s., - technickou zprávu ochrana stavby proti účinkům bludných proudů, kterou vypracoval Ing.Bohumil Kučera ze společnosti JEKU s.r.o. Další doklady, které byly v průběhu řízení založeny do spisu: - plná moc pro Mgr. Jiřího Schűllera, advokáta, kterou udělili účastníci řízení Ivana Drmolová, MUDr. Slavomír Pietrucha, Ing. Vladimír Nikl, Petr Poláček, Marie Poláčková, Marcel Hemala, Pael Vavruška, Hana Jurášková, Michal Korol, Ing. arch. Karel Svoboda, František a Marcela Janíkovi, Martin Ždimera, Alena Fabian, RNDr. Soňa Havlíková, Ing. Leon Polívka a Ing. Dagmar Polívková, společnost Jihostroj a.s., MUDr. Zdenka Pitroňová, - ověřená kopie plné moci pro Ing. Tomáše Běhounka udělená účastníkem řízení společností Raiffeisenbank a.s., včetně věřené kopie výpisu z obchodního rejstříku této společnosti, - soudně znalecký posudek zn. 46/2009 posouzení vlivu navrhované nástavby a přístavby na proslunění a denní osvětlení nejvíce ovlivněného bytu z objektů č.p. 932, 949 a 994, který vypracoval Ing. Marek Novotný, soudní znalec v oboru stavební izolace a stavební fyzika. Dále v řízení stavebník v rámci nového projednání předložil: - světelně technickou studii zastínění sousedních objektů, kterou vypracoval Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph. D., ČKAIT , - kopii smlouvy o nájmu garážových stání, č. smlouvy uzavřenou mezi stavebníkem a společností Camilia, s.r.o. jako vlastníkem objektu garáží týkající se pronájmu 8 garážových stání, - upravenou projektovou dokumentaci, ze které je zřejmý nový rozsah stavby po jejím dokončení, kterou vypracoval Ing. arch. David Bartoušek, ČKA 03184; generel TZB, který vypracoval Ing. Ondřej Hlaváček, ČKAIT a statické posouzení Ing. Stanislav Šefránek, ČKAIT , - stanoviska a vyjádření dotčených orgánů: - Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne č.j. HSAA /ODP6-2011, - Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne č.j. HSHMP 27404/2011/He/1637, - Úřadu MČ Prahy 4, OŽPAD ze dne č.j. P4/62967/11/OŽPAD/ZUZA/Stan, - Magistrátu hl. m. Prahy, OPP ze dne č.j. S-MHMP /2011/Alu, - Magistrátu hl. m. Prahy, DOP ze dne č.j. MHMP /2011/DOP-O4/Da, - Magistrátu hl. m. Prahy, OOP ze dne č.j. S-MHMP /2011/1/OOP/VI, - vyjádření odboru kanceláře starosty, Úřadu MČ Prahy 4 ze dne vydaném pod č.j. P4/62970/11/OKAS/ADA, - vyjádření autorizovaného inženýra pro techniku prostředí Ing. Ondřeje Hlaváčka, ČKAIT , - vyjádření projektanta Ing. arch Davida Bartouška, ČKA k námitkám účastníků a doplnění upravených částí projektové dokumentace: - upravený výkres řezu - bourací práce, - upravená technická zpráva části E tzn. zásad organizace výstavby, - nový výtisk výkresu č. 07_pohled dvorní_navrhovaný stav. Okruh účastníků řízení byl stanoven podle ust. 27 správního řádu takto: a) podle ust 27 odst. 1 správního řádu: - stavebník a zároveň vlastník předmětné stavby a pozemků parc. č a 1635 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 405 v k.ú. Nusle, kterým je společnost INCOM REAL, s.r.o., IČ , se sídlem Marie Cibulkové 405/29, Praha 4-Nusle, b) podle ut. 27 odst. 2 správního řádu, ostatní účastníci: - osoba, která má zástavní právo na nemovitosti jíž se řízení bezprostředně dotýká tzn. na pozemku parc. č v k.ú. Nusle a stavby č.p. 405 na něm a parc. č v k.ú. Nusle, kterým je společnost Raiffeisenbank a.s., IČ , se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4,

9 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 9 - vlastník sousedních pozemků parc. č. 1619/2, 1619/3, 1619/4, 1619/5, 1619/6 v k.ú. Nusle a staveb domů č.p. 932, 949, 994, 998, 999 v k.ú. Nusle na nich, kterým je Družstvo Na Pankráci čp. 932,949,994,998 a 999, IČ , se sídlem Na Pankráci 932, Praha 4 Nusle, - vlastník sousedního pozemku parc. č v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 469 na něm a pozemku parc. č v k.ú. Nusle, kterým je společnost Intercontinent Praha I spol. s.r.o., IČ , se sídlem Marie Cibulkové 469/31, Praha 4, - vlastník sousedního pozemku parc. č v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 468 na něm a pozemku parc. č v k.ú. Nusle, kterým je Bytové družstvo M.Cibulkové 33, IČ , se sídlem Marie Cibulkové 468/33, Praha 4 Nusle, - spoluvlastníci pozemku parc v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 441 na něm, kterými jsou: Gareth Bryn Bowers, Mládežnická 3062/4, Záběhlice, Praha 106, Jana Bowersová, Lumírova 115/17, Nusle, Praha 2, Vladimír Brokeš, Sinkulova 441/81, Nusle, Praha 4 Hana Brokešová, Sinkulova 441/81, Nusle, Praha 4 Richard Černý, Sinkulova 441/81, Nusle, Praha 4 Jitka Habásková, Sinkulova 441/81, Nusle, Praha 4 Jaromíra Hedvíková, Tyršova 2076, Benešov u Prahy JUDr. Daniel Honzík, Nad Lomem 285/17, Braník, Praha 47 Jana Honzíková, Korunní 6, Kamenice Helena Lomová, Sinkulova 441/81, Nusle, Praha 4 Dagmar Kubove, Karla Pokorného 1554/40, Poruba, Ostrava 8 MUDr. Věnceslava Martoranová, Na dolinách 345/7, Praha 4-Podolí, Praha 47 JUDr. Ivan Minařík, Pelušková 345, Praha 14-Kyje, Praha 98 Mgr. Klára Minaříková, Pelušková 1345, Praha 14-Kyje, Praha 98 Ing. Petr Moulík, K. H. Máchy 315, Týnec nad Sázavou Alexandra Shea, Sinkulova 441/81, Praha 4-Nusle Markéta Skalková, Sinkulova 441/81, Nusle, Praha 4 Helena Šulová, Na Sádce 1747/5, Chodov, Praha vlastník sousedního pozemku parc. č v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 354 na něm, kterým je Stavební bytové družstvo Vyšehrad, IČ , se sídlem Sinkulova 354/83, Praha 4 Nusle, - vlastník sousedního pozemku parc. č.1636 v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 391 na něm, kterým je společnost J.R., s.r.o., IČ , se sídlem Žitná 1575/49, Praha 1-Nové Město, - vlastník sousedního pozemku parc. č v k.ú. Nusle, kterým je Hlavní město Praha, zast. MHMP OSM, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, - spoluvlastníci sousedního pozemku parc. č v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 404 v k.ú. Nusle na něm, kterými jsou: - Ing. Dagmar Polívková, bytem Spojovací č.p. 21, Náchod, Tábor 3, Ing. Leon Polívka, bytem Spojovací č.p. 21, Náchod, Tábor 3, Alena Fabian, bytem Marie Cibulkové 404/25, Praha 4-Nusle Martin Ždimera, bytem Marie Cibulkové 404/25, Praha 4-Nusle RNDr. František Janík, bytem Rerychova 1082/4, Bystrc, Brno 35 RNDr. Marcela Janíková, bytem Rerychova 1082/4, Bystrc, Brno 35 Ing. arch. Karel Svoboda, bytem Trojanova 336/7, Nové Město, Praha 2 Ing. Michal Korol, bytem Marie Cibulkové 404/25, Praha 4-Nusle Hana Jurášková, bytem Marie Cibulkové 404/25, Praha 4-Nusle Pavel Vavruška, bytem Nad Zemankou 892/7, Braník, Praha 47 MUDr. Zdeňka Pitroňová, bytem Všechovice 157, Všechovice Marcel Hemala, bytem Hornická 164/4, Drnholec Marie Poláčková, bytem Dukelských Hrdinů 1328/12, Slaný 1 Petr Poláček, bytem Dukelských Hrdinů 1328/12, Slaný 1 Vladimír Nikl, bytem U Gymnázia 1233/1, Nusle, Praha 4 MUDr. Slavomír Pietrucha, bytem Marie Cibulkové 404/25, Nusle, Praha 4 Ivana Drmolová, bytem Kubicových 979/6, Duchcov, které všechny zastupuje Mgr. Jiří Schűller, advokát ČAK 10176, se sídlem Sokolovská 161, Praha 8, - ostatní spoluvlastníci: 2K PROPERTY s.r.o., Marie Cibulkové 404/25, Praha 4-Nusle František Ambroz, Drásov 21, Příbram 1 Iva Ambrozová, Drásov 21, Příbram 1 ASKO a.s., Šternberkova 1358/8, Holešovice, Praha 7

10 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 10 Eva Beranová, Velvarská 1653/5, Dejvice, Praha 6 Valentyn Bykov, Ve Svahu 1066/31, Podolí, Praha 47 Czechocar CS, a.s., 5. května 65, Nusle, Praha 4 D2B Group, a.s., Budějovická 1667/64, Krč, Praha 4 Tomáš Drmola, Rumunská 3278/41, Prostějov 1 ENVOY, s.r.o., Petržílkova 2583/15, Praha 13-Stodůlky, Praha 58 Václav Filip, Fráni Šrámka 1341/28, České Budějovice 3, České Budějovice 1 Ingrid Gallasová, Pikrtova 1314/7, Praha 4-Nusle Lucie Hönigová, U Louky 485/1, Újezd, Praha 415 Jan Husák, V Křovinách 1540/16, Braník, Praha 47 Hypšová Veronika, V Jezírku č.p. 750, Průhonice Vladimír Chadim, Jílovská 420/33, Praha 4-Lhotka, Praha 411 Romana Chadimová, Jílovská 420/33, Praha 4-Lhotka, Praha 411 Marie Chundelová, Šultysova 756/36, Břevnov, Praha 69 INPROS PRAHA, v.o.s., Ke Krči 735/28, Praha 4 - Braník Interlada s.r.o., Chorvatská č.p. 1451, Úvaly Daniel Jančík, Příběnická č.p. 2650, Tábor 1 KAJA s.r.o., Vrahovická č.p. 711, Prostějov 6 Mikhail Karpukhin, Klausova 1360/13b, Stodůlky, Praha 515 Kratochvíl Václav, Dačického 996/7, Praha 4 - Nusle Kratochvílová Iveta, Dačického 996/7, Praha 4 - Nusle MUDr. Krtková Jana, Na Dolinách 1175/33, Praha 4 - Nusle PhDr. Petr Kubánek, Štítná Nad Vláří 416, Štítná Nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří MUDr. Vladimír Kulhánek, Na Pankráci 1003/53, Nusle, Praha 4 Jarmila Kvasnicová, Slovácká 2732/30, Břeclav 2 Ing. Pavel Málek, Třída 5. května 853/29, Nusle, Praha 4 Ing. František Mojto, Újezd 428/34, Praha 1-Malá Strana, Praha 011 Ing. Mojtová Elena, Malá strmá 3254/2, Nitra - Zobor, Slovensko Nad Vyšehradem 2008, s.r.o., Marie Cibulkové 404/25, Praha 4-Nusle Pankrácká servisní,a.s., Malostranské nábřeží 558/1, Praha 1-Malá Strana, Praha 011 Pavlíček Jan, Marie Cibulkové 404/25, Praha 4-Nusle Pavlíčková Hana, Marie Cibulkové 404/25, Praha 4-Nusle Ing. Miloš Podlaha, Lesní č.p. 2188, Budějovické Předměstí, Písek 1 Ing Josef Podzimek, Na Bučance 1622/4, Nusle, Praha 4 El-Ghadban Rif, U Kunratického lesa 1384/15, Kunratice, Praha 414 RUDAKOV s.r.o., Na Pankráci 404/30a, Nusle, Praha 4 SATPO Nad Vyšehradem s.r.o., Ječná 243/39a, Praha 2-Nové Město Soukup Petr, Pujmanové 1588/50, Praha 4 - Nusle Soukupová Ivana, Dunajská 608/16, Praha Uhříněves Ing. Petr Suchomel, Pod Lečí č.p. 593, Lipence, Praha 511 Ing. Jitka Svobodová, Trojanova 336/7, Nové Město, Praha 2 Karel Sztogrýn, Marie Cibulkové 342/36, Nusle, Praha 4 Ing. Petr Škaloud, U Císařské cesty č.p. 180, Benice, Praha 113 Libuše Šostá, Steinerova 602/16, Háje, Praha 415 Ing. Šárka Šostá, Tererova 1348/3, Chodov, Praha 415 Ing. Libor Šostý, Tererova 1348/3, Chodov, Praha 415 U.K.D., spol. s.r.o., Rytířská 401/18, Praha Staré Město JUDr. Ilona Vaněčková, K Zeleným domkům 631/32, Kunratice, Praha 414 Radek Veselý, Marie Cibulkové 334/22, Nusle, Praha 4 Kateřina Veselá, Marie Cibulkové 334/22, Nusle, Praha 4 Vigero Investments s.r.o., Marie Cibulkové 404/25, Praha 4-Nusle Welser Profile s.r.o., Na Poříčí 1040/10, Praha Staré Město Jiří Záruba, Šplechnerova 897/20, Horní Počernice, Praha 913 Jana Zárubová, Šplechnerova 897/20, Horní Počernice, Praha 913 Jana Zvěřinová, Marie Cibulkové 342/36, Nusle, Praha 4 Paedr. Peter Žiga, Urbánkova 3358/43, Modřany, Praha 412 PhDr. Eliška Žigová, Urbánkova 3358/43, Modřany, Praha 412. Vzhledem k poloze stavby situované uprostřed vnitrobloku, stavební úřad přiznal práva účastníků řízení

11 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 11 všem vlastníkům pozemků a staveb na nich, které jsou tohoto uzavřeného bloku domů součástí, protože jejich práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Dle ust. 70 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), je upraveno postavení občanských sdružení jako účastníků řízení. Dle tohoto ustanovení je občanské sdružení oprávněno účastnit se správního řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jelikož žádné z občanských sdružení v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 8 dnů od oznámení zahájení územního řízení, neohlásilo svoji účast v řízení, nemá tedy postavení účastníka v tomto řízení. Dle ust. 129 odst. 2 stavebního zákona stavbu prováděnou nebo provedenou bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu anebo v rozporu s ním lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území, že není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje a že není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem a pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Stavebník v předmětném řízení o dodatečném povolení stavby prokázal, že rozestavěná stavba uvedená ve výroku I. tohoto rozhodnutí je v souladu s vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a předpisů, neboť stavba se nachází v území OV všeobecně obytné s funkčním využitím pro malé ubytovací zařízení tzn. do 20 lůžek, přičemž větší kapacita ubytovacího zařízení je výjimečně přípustné. V souladu s metodickým pokynem, který vydal Magistrát hl. m. Prahy, vyzval stavebníka k doložení stanoviska k výjimečně přípustné stavbě Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a vyjádření příslušné městské části tzn. MČ Prahy 4. Stavebník doložil souhlasné vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ze dne č.j. 6492/08 a souhlasné vyjádření městské části vydaný odborem kanceláře starosty ÚMČ Prahy 4 pod č.j. P4/62970/11/OKAS/ADA dne Dle metodického pokynu, dojde-li ke shodě mezi stanovisky Útvaru rozvoje a MČ Prahy 4, vydá stavební úřad pozitivní či negativní územní rozhodnutí (resp. stavební povolení ), podle povahy shodných stanovisek. Vzhledem k tomu, že obě vyjádření jsou souhlasná, stavební úřad dospěl k závěru, že stavba je v souladu s územním plánem. Stavebník v předmětném řízení o dodatečném povolení stavby prokázal, že rozestavěná stavba uvedená ve výroku I. tohoto rozhodnutí je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu zohledněnými ve vyhlášce č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, zejména: - s čl. 4 odst. 1, kterým je požadováno, aby umístěním stavby a jejím následným provozem nebylo nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích, což stavebník v daném případě vzhledem ke změně a úpravě projektové dokumentace prokázal. Z předložené projektové dokumentace a jejího doplnění bylo zjištěno, že stavba nebude nad přípustnou míru obtěžovat okolí. Plochá střecha nebude nijak využívána, dotčené orgány sice ve svém posouzení, jak je zřejmé z jejich závazných stanoviscích, uvádějí, že na ploché střeše bude terasa, ale stavebník v průběhu řízení tuto účastníky namítanou funkci střechy přehodnotil a v rámci zachování dobrých sousedských vztahů a s ohledem na požadavek tohoto článku, se této funkce střechy vzdal. Plochá střecha bude tedy plnit pouze funkci zastřešení. Jak je dále níže uvedeno, vzhledem k absenci jakéhokoli stavebního otvoru směrem k sousedním nemovitostem nedojde k negativnímu ovlivnění stávajících staveb. - s čl. 7, neboť budou dodrženy podmínky a požadavky stanovené zákonem 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro ochranné pásmo památkové rezervace v hl. m. Praze, neboť souhlas s úpravami nedokončené stavby vydal odbor památkové péče, Magistrátu hl. m. Prahy ze dne pod č.j. S-MHMP /2011/Alu; dále souhlas ke zřízení a provozování stavby v ochranném pásmu speciální dráhy (metra) vydal odbor dopravy, magistrátu hl. m. Prahy ze dne pod č.j. MHMP /2008/DOP-O2/Rt. - s čl. 8, kterým jsou stanoveny vzájemné odstupy staveb resp. jaké požadavky musí být splněny, aby stavbu bylo možné umístit s ohledem na stávající zástavbu. Nejdříve stavební úřad posoudil stav před provedením nepovolené stavby, přičemž zjistil, že garáž nad níž byla provedena nástavba se nachází na pozemku parc. č v k.ú. Nusle a to téměř až na hranici s pozemkem

12 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 12 parc. č. 1619/3 v k.ú. Nusle, na kterém se rovněž až na jeho hranici nachází stavba bytového domu č.p Bytový dům č.p. 932 má výšku cca 27 m tzn. že již v době před nástavbou nebyly splněny požadavky tohoto článku, jelikož po sklopení této výšky tato vzdálenost zasahovala nad pozemek parc. č v kú. Nusle na němž se nacházela garáž. Proto stavební úřad s ohledem na čl. 2 odst. 2 citované vyhlášky neuplatní požadavky čl. 8 odst. 2 této vyhlášky a dále posoudí pouze požadavky uvedené v odst. 1 tohoto článku, kde je uvedeno, že odstupové vzdálenosti staveb se posuzují zejména s ohledem na požární bezpečnost, požadavky na denní osvětlení a oslunění, zachování pohody bydlení a dalších zde uvedených. Vzhledem k tomu, že okna obytných místností se nacházejí pouze v bytovém domě č.p. 932 na pozemku parc. č. 1619/2 v k.ú. Nusle, stavební úřad posuzoval vliv předmětné nástavby na tento dům. V rámci tohoto posouzení bylo zjištěno, že jedním z hlavních kriterií je požadavek týkající se denního osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. Co se týká požadavku na denní osvětlení a oslunění je toto řešeno v rámci souladu s čl. 22, 23 a 24 viz níže. Co se týká požadavku na zachování pohody bydlení, pak stavební úřad došel k závěru, že vzhledem k tomu, že směrem k sousedním pozemkům a stavbám na nich nejsou situována okna ani žádné jiné stavební otvory, nemůže být užívání těchto staveb žádným způsobem omezeno a to včetně soukromí. - s článkem 9 a 11, neboť stávající stavba je již napojena na pozemní komunikaci i na sítě technického vybavení, a to stávajícími přípojkami a stávajícím průjezdem do dvora zakončený sjezdem na místní komunikaci v ul. Marie Cibulkové, - s čl. 10, kterým jsou stanoveny požadavky na dopravu v klidu. Stavební úřad zjistil, že z projektové dokumentace je zřejmé, že dojde k nárůstu požadavku počtu parkovacích stání z 10 na 16 stání odpovídající dříve 50 a po dokončení stavby 80 lůžkům se zohledněním koeficientu vlivu území 0,6. V rámci stavby a na dvoře je zajištěno celkem 8 stání. Jelikož územně technické a stavebně technické důvody vylučují splnění požadavku čl. 10 odst. 3 výše uvedené vyhlášky, kterým je stanoveno, že stavby musí být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu odpovídajícím velikosti, funkci a umístění stavby a řešeným přednostně jako součást stavby nebo její provozně neoddělitelná část, anebo umístěným na pozemku stavby včetně komunikace pro zajíždění vozidel na jednotlivá stání, stavební úřad uvádí, že se v souladu s čl. 2 odst. 2 OTPP ustanovení výše uvedeného článku neuplatní v plném rozsahu, jelikož stavebník zajistil dopravu v klidu tak, že počet osmi parkovacích stání bude zajištěn prostřednictvím smlouvy o pronájmu v docházkové vzdálenosti v objektu garáží ve vzdálenosti cca 400 m od předmětné stavby. Stavební úřad na základě tohoto řešení stanovil ve výroku I. tohoto rozhodnutí podmínku č. 13 pro užívání stavby. - s čl. 13, kterým jsou stanoveny požadavky z hlediska vlivu na životní prostředí, požadavky na soulad architektonického ztvárnění s významem stavby, jejím umístěním a životností, v případě negativních účinků na zajištění dodržení limitů uvedených v příslušných předpisech a další požadavky. Dokumentace splňuje požadavky návrhem architektonické ztvárnění, dispozičního, konstrukčního a materiálové řešení odpovídajícího charakteru lokality a existující zástavby. Ve dvorním traktu tohoto bloku, jsou v několika případech umístěny doplňkové (provozní) stavby, přičemž všechny jsou všechny zastřešeny plochou střechou, což je shodné s navrženým hotelem. Oporou pro toto tvrzení jsou dále souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů. - s čl. 16, kterým jsou stanoveny požadavky na mechanickou odolnost a stabilita staveb. Z dokumentace zejména z její části nazvané konstrukce a statika, kterou vypracoval Ing. Stanislav Šefránek, ČKAIT , je zřejmé, že vyhovuje požadavkům návrhem použití vhodných materiálů a technického řešení tak, že během stavby a jejího užívání nedojde k náhlému nebo postupnému zřícení, většímu stupni nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vzniku trhlin), poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení a dalším negativním jevům, - s čl. 22 odst. 1, kterým je stanoveno, že stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky a jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních právních předpisech, což je zřejmé zejména z předložených stanovisek dotčených orgánů, kteří jsou oprávnění na základě konkrétních zvláštních předpisů předmětné limity posoudit, - s čl. 23 a 24, kterým jsou stanoveny požadavky na vnitřní prostředí staveb a proslunění, přičemž z doložené světelně technické studie zastínění sousedních objektů, kterou vypracoval Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph. D., ČKAIT , je zřejmé, že normové požadavky týkající se denního osvětlení a proslunění jsou splněny. Dále z projektové dokumentace a vyjádření autorizovaného inženýra pro techniku prostředí Ing. Ondřeje Hlaváčka, ČKAIT je zřejmé, že byl zohledněn a navržen způsob větrání stávajících nebytových prostor v 1.NP sousedního domu č.p. 932 a 949 umístěného na pozemku parc. č. 1619/2 a 1619/3 v k.ú. Nusle, a tudíž po provedení případného zaregulování vzduchotechnického zařízení bude splněn požadavek na vnitřní

13 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 13 prostředí staveb z hlediska větrání. Pro ověření splnění požadavku tohoto článku stavební úřad stanovil podmínku č. 11 výroku I. tohoto rozhodnutí. Co se týká garážových a nebytových prostor v bytovém domě č.p. 932 pak došlo k zastínění několika luxfery vyplněných prosvětlovacích částí. Vzhledem k tomu, že tyto prostory jsou vybaveny umělým světlem a není u těchto prostor požadavek na denní osvětlení, jsou tyto prostory v souladu s požadavky této vyhlášky. - stavba dle projektové dokumentace vyhovuje požadavkům na stavební konstrukce uvedené v části třetí citované vyhlášky. Stavebník v předmětném řízení o dodatečném povolení stavby prokázal, že rozestavěná stavba uvedená ve výroku I. tohoto rozhodnutí je v souladu s veřejnými zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy a to na základě závazných stanovisek dotčených orgánů. Závazná stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí. Stavebník v předmětném řízení o dodatečném povolení stavby prokázal, že rozestavěná stavba uvedená ve výroku I. tohoto rozhodnutí je v souladu je provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis nezakazuje ani neomezuje. Současně stavebník podal žádost o dodatečné povolení stavby a předložil podklady v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Dle ust. 115 odst. 1 stavebního zákona stanovil v podmínce ve výroku tohoto rozhodnutí, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, neboť se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, tedy stavbu hotelu. Po posouzení stavby z hlediska požadavků uvedených v ust. 111 a 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona, dospěl stavební úřad k závěru, že předmětná rozestavěná stavba není s citovanými ustanoveními v rozporu a rozhodl jak je ve výroku č. I a II. uvedeno. Výrokem č. III stavební úřad uložil vlastníkovi stavby povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši Kč, a to v souladu s ustanovením 79 odst. 5 správního řádu, který ve větě první stanoví, že povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Vzhledem k tomu, že řízení bylo vedeno proto, že vlastník stavby porušil svým jednáním právní povinnost, tedy povinnost provádět stavbu v souladu se stavebním povolením, uložil stavební úřad vlastníkovi povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, jejíž výše je stanovena ustanovením ust. 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. P o u č e n í o o d v o l á n í I., II. a III.: Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. 81 odst. 1 ve spojení s ust. 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení doručením k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru stavebního Úřadu městské části Prahy 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník, kterému se doručuje toto rozhodnutí do vlastních rukou dostal jeden stejnopis a aby jeden stejnopis mohl stavební úřad doručit účastníkům řízení veřejnou vyhláškou tzn. vyvěšením na úřední desce. Ing. Eva Kotasová vedoucí odboru stavebního

14 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 14 Upozornění: - Dokončení stavby nesmí být zahájeno dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci. - Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. - Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů, kterými jsou zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o požadovaných vlastnostech použitých výrobků. - Zhotovitel stavby a stavebník jsou povinni při provádění stavby respektovat a dodržet ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. - Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. - Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/2008 Sb., HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě). - Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. - Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). - Při provádění stavebních prací je nutné postupovat tak, aby byly splněny povinnosti stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (např. aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo k ničení jejich biotopů). - Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka zdejší stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce. - Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy. Po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavební úřad zašle stavebníkovi: - jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace - štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 2500 Kč byl zaplacen. Poplatek uložený podle ust. 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, bude uhrazen dle podmínek uvedených ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Obdrží: doporučeně do vlastních rukou: INCOM REAL, s.r.o., IDDS: 2dhbuy4

15 Č.j. P4/128262/11/OST/MATO str. 15 zast. Ing. Vladimír Koudelka, doručovací adresa: Ing. Vladimír Koudelka při společn. Alena Koudelková & Partners, s.r.o., Francouzská 836/31, Praha 2-Vinohrady ostatní účastníci řízení v souladu s ust. 144 odst. 2 správního řádu dle ust. 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou na: - úřední desku ÚMČ Praha 4 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů) dodejka: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j Hlavní město Praha, IČ , MHMP OPP, IDDS: 48ia97h Hlavní město Praha, IČ , MHMP OOP, IDDS: 48ia97h Hlavní město Praha, IČ , MHMP OKR, IDDS: 48ia97h Hlavní město Praha, IČ , MHMP DOP, IDDS: 48ia97h ÚMČ Praha 4 OŽPAD, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Krč na vědomí: INCOM REAL, s.r.o., IDDS: 2dhbuy4 Co: spis, evidence Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166 fax. 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/060007/14/OST/KOP V Praze dne 24.7.2014 Č.J.: P4/061616/14/OST/KOP Oprávněná úřední osoba: Peter

Více

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415. Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415. Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 zcu 21906785 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp.zn.: S-MHMP 186919/2012/OST/Ca V Praze 28.3.2012 ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, (dále jen MHMP) jako odvolací

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 21.3.2011 Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 10.2.2011 podala paní Martina Firstová,

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č. 8 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Č.j: 02642/08/STAV/911-Ha Rožmitál pod Třemšínem dne 9.2.2009 Č.j: 02643/08/STAV/912-Ha

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0082/roz/10-La/ 0242 Zliv, dne 27.1.2011 Vyřizuje: Ing.Lamošová R o z h o d n u

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad Náměstí 401, 768 05 Koryčany SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MK/0156/2012/AD MK/0571/2012 Ing. Lukáš Adamík 573 500 985 adamik@korycany.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1522/2012 Milín, dne: 16.1.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

Vyřizuje / linka / e-mail Karel Stuchlík / 277 Karel.Stuchlik@praha5.cz. R O Z H O D N U T Í. I. ú z e m n í r o z h o d n u t í

Vyřizuje / linka / e-mail Karel Stuchlík / 277 Karel.Stuchlik@praha5.cz. R O Z H O D N U T Í. I. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městská část Praha 5 Úřad městské části Praha 5 Odbor stavební a infrastruktury nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 telefon 257 000+linka, fax 257 000 109 e-mail osu@praha5.cz., www.praha5.cz IČO: 00063631,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.3.2013 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293 49

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 084979/2011 V Praze dne: 14.9.2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 047544/2011/OV/Kot Značka: D-540/Vok Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková Kontaktní

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/1574/09/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Zašová Zašová č.p. 36 756 51 Zašová ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš dopis značky / ze dne

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Jeronimová Tel.: 533 304 552, e-mail.: jeronimova@slapanice.cz

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 291/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 11.10.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4.

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Váš dopis č.j.

Více

R O Z H O D N U T Í o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení - veřejná vyhláška -

R O Z H O D N U T Í o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení - veřejná vyhláška - M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 13809/785/09 ÚR, SP Vyřizuje: Bartošová (271

Více

Rozhodnutí-stavba garáže p.č.107/25 Jestřábí Lhota

Rozhodnutí-stavba garáže p.č.107/25 Jestřábí Lhota Rozhodnutí-stavba garáže p.č.107/25 Jestřábí Lhota Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/180335/2016 /ST2/Ba MMHK/011121/2017 ST2/Bak Petra Baková 495 707 646 petra.bakova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00844/11/P 01393/11/SÚ Prchalová

Více

ROZHODNUTÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ROZHODNUTÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor územního rozvoje a výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 151681/2014/OV.Le Praha, dne 5.1.2015 Č.jedn.: MCP8 000498/2015 Ďáblice/p 1580/32,

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka Všetaty

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka Všetaty Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./306/2011 Ing. Jindřiška Martincová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 1.8.2011

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 3998/OST/12 Pol V Rokycanech:28.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 5253/OST/12

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části odbor výstavby a územního rozhodování nábř. Kpt. Jaroše Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části odbor výstavby a územního rozhodování nábř. Kpt. Jaroše Praha 7 " STAVEBNÍ Městská část Praha 7 Úřad městské části odbor výstavby a územního rozhodování nábř. Kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 NAŠE ZNAČKA MČ P7 029782/2010/0VT/Pok/Ol 342 Hol vyřizuje / LINKA Pokorná

Více

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Praha 10.9.

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Praha 10.9. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Čj.výst.: OV/008756/2015/Wer D-2155/12 VYŘIZUJE: J.Werner, tel. 236 044 192 Praha 10.9.2015 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Úřad městské části Praha

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY ODBOR STAVEBNÍ NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/124088/2014 ST1/Van MMHK/171527/2014 ST1/Van Ing. Alena Vančatová 495 707 872 alena.vancatova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 23.9.2014

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: Čj.: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 65927/2014/OÚR/HKo ÚMČ P15 13151/2015/OST/HKo Ing. arch.

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 39991/2015/Ro P13-52398/2015 P802-Rsp Jarmila Rotová 235 011 300 235 011 438 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/1807/2016/boch SÚ/7266/2015/HBo Ing. Helena Bočková telefon: 323666321

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0647/2010/Ka Č. J.: 1258/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: -- 2012-06-27 MCBORE/459/2012 SZ MCBORE/373/2012 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257 541 237

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-022918/2016/Bez Číslo jednací dokumentu: MMZL 051928/2016 Zlín, dne 21.4.2016

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í. se stavebníkům :

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í. se stavebníkům : Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 12.12.2007 VÚP 330-1856/2408/07 Ka-4 Pavel Kavlík

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 00 18642NÝST/20

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0457/13/Kr/roz Zliv, dne 5.8.2013 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

Jméno a adresa: Miroslav TEREŠKO, Žalkovice 80, nar MUDr. Jitka TEREŠKOVÁ, Žalkovice 80, nar ROZHODNUTÍ

Jméno a adresa: Miroslav TEREŠKO, Žalkovice 80, nar MUDr. Jitka TEREŠKOVÁ, Žalkovice 80, nar ROZHODNUTÍ Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni č. j. MCH 7753/2011 spzn: 7011/2011/OVŽP V Chropyni 21.12.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Pospíšil Jana Kovaříková Jméno a adresa:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/19586/1131/6/2009/Ko Vyřizuje: Ivana Konvalinová

Více

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217 e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

Městský úřad Fryšták odbor výstavby, tel , PSČ

Městský úřad Fryšták odbor výstavby, tel , PSČ Městský úřad Fryšták odbor výstavby, tel. 577 911 169, PSČ 763 16 Č. j.: MUF-OV-508//2014-KUD/120 Fryšták 30. 04. 2014 Doporučeně na doručenku Jiří Řihák, nar. 10. 09. 1980, Přílepská 140, Lukoveček, 763

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území I I. S T A V E B N Í P O V O L E N Í

R O Z H O D N U T Í. o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území I I. S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha telefon: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 002398/2012/OVUR/Br

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 6989/2011 OV 04 V Uhříněvsi dne: 21.12.2011 Sp.zn.: MC22 2074/2011 OV 04 Vyřizuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Sp.zn.: Č.j.: 110/43336/2011 110/48019/2011/Val Vyřizuje: Valdmanová Jitka Tel.: 325 501 454 Dne 19.8.2011 Šárka Dvořáková Jižní

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/4443/2012/Šla Lysá nad Labem, dne 18.4.2012 Č.j.: SÚ/12344/12/Šla Vyřizuje: E-mail: Irena Šulcová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V POBĚŽOVICíCH odbor výstavby a životního prostředí. ROZHODNUTí

MĚSTSKÝ ÚŘAD V POBĚŽOVICíCH odbor výstavby a životního prostředí. ROZHODNUTí MĚSTSKÝ ÚŘAD V POBĚŽOVICíCH odbor výstavby a životního prostředí ~ náměstí Míru č.p. 47, 34522 Poběžovice e-mail: stavebni@pobezovice.cz ~ 379497877,379497281-2 fax. 379 497 211 Č.j.: 643/12/STAV Spis.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad R O Z H O D N U T Í

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad R O Z H O D N U T Í M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č. j.: OV/47875-11/2158-2011/HOU Spis. zn. : OV/2158-2011/HOU Oprávněná úřední osoba: Houzarová

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.5.2013 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293 49

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 083683/2011 V Praze dne: 8.9.2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 062405/2011/OV/Kot Značka: P-2016/Dej Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková Kontaktní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/190/2013/STAV Nový Knín, dne 18.6.2013 Č.j.: MUNK/1707/2013/STAV-Čer Vyřizuje: Červená Iveta Telefon: 318

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. - veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. - veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: VÚP 328.3-1069/1355/07 VJ-29 VÚP 330-1070/1356/07 VJ-29 Vojtěch Janoušek Telefon: 388

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 - Vysočany S P09 020663/2014/OVÚR/ P09 066672/2014/OVÚR/Po Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz www.jince.eu Spis. zn.: 1574/12/Tů Č.j. :

Více

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň.

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň. Č.j.: MBE 18781/2010/VÝST-Čp V Berouně dne 14. července 2010 Spis zn.: 602/2010/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 2 ČÁST DRUHÁ - OHLAŠOVÁNÍ STAVEB Náležitosti

Více

rozhodnutí - L.Brunclík,72, Konárovice

rozhodnutí - L.Brunclík,72, Konárovice rozhodnutí - L.Brunclík,72, Konárovice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad

Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou stavební úřad nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou tel.: 581 626 111, fax: 581 626 021, e-mail: posta@ihustopece.cz Č.j.: 2301/2009-332/2-7 V Hustopečích nad Bečvou

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8020/2013/OÚPSŘ-330/Pa-11 10.01.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad

Více

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne 25.10.2012 Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed Rokycany

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed Rokycany Spis. zn. (č.j.): 2459/OST/12 Pol V Rokycanech:7.5.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 3741/OST/12

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn.ze dne Naše č.j. 021697110VDŽPlMk Vyřizuje Praha ng.arch. Marie Kastlová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx0021adp MUVRX0021ADP Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 3209/2009 Sp.Zn.: SPIS 721/2009/VAŽP40 6 Vyřizuje: Slívová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 07077/16 V Blovicích, dne 21.7.2016 Č.j.: MUBlov 10412/16/ST/Kra Vyřizuje: Hana Krausová

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod IDDS: gmtbqhx tel

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod IDDS: gmtbqhx tel Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod IDDS: gmtbqhx tel. 491 405 111 www.mestonachod.cz odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště: Palachova 1303, Náchod Spis.zn.: 10596/2015/VÝST/Li

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

R O Z H O D N U T Í O U M Í S T

R O Z H O D N U T Í O U M Í S T M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Č. j. : 17737/972/08/Ma-R Vyřizuje: Mazáčková (tel.

Více