P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a"

Transkript

1 NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. dubna 2015 Č.j.: 2015 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/70/573 Počet stran: 10 Hotel Merkur s.r.o. IČO Anenské náměstí 4340/ Jablonec nad Nisou P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále též jen správní orgán ) jako správní orgán příslušný k dohledu v oblasti provozování směnárenské činnosti podle 1 odst. 3, 44 odst. 1 písm. e) a 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a 17 odst. 1 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen zákon o směnárenské činnosti ) ve spojení s 24 odst. 4 téhož zákona a ve vazbě na prováděcí vyhlášku č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen vyhláška 315/2013 ), rozhodla dle 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) o správním deliktu společnosti Hotel Merkur s.r.o., IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou, na základě svých zjištění takto: Právnická osoba Hotel Merkur s.r.o., IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou, v období od do dne vydání tohoto příkazu neoznámila bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, na jejichž základě jí bylo povolení k činnosti směnárníka uděleno, spočívající ve změně jejího skutečného majitele z Eleny Bulavko, nar , trvale bytem Altufjevskoje šosse 93, Moskva, Ruská federace na Igora Shavvu, nar , trvale bytem Jantarnyj proezd 21, Moskva, Ruská federace a Borise Balyalina, nar , trvale bytem Bolšaja Očakovskaja 34, Moskva, Ruská federace a dále ve změně její vedoucí osoby z.,.._., trvale bytem, na a nedoložila k těmto změnám skutečného majitele a vedoucí osoby dokumenty podle ustanovení 5 odst. 2 vyhlášky 315/2013, č í m ž p o r u š i l a ustanovení 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, v návaznosti na ustanovení 5 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 vyhlášky 315/2013. A. Za nesplňování podmínky pro udělení povolení k činnosti směnárníka stanovené v ustanovení 6 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti se podle ustanovení 9 odst. 3 písm. b) zákona o směnárenské činnosti právnické osobě Hotel Merkur s.r.o.,

2 IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou, odnímá povolení k činnosti směnárníka. B. Právnická osoba Hotel Merkur s.r.o., IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou, se výše uvedeným jednáním dopustila správního deliktu směnárníka podle ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti, z a c o ž s e j í u k l á d á podle ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti pokuta ve výši Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce. C. Právnické osobě Hotel Merkur s.r.o., IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou, se podle ustanovení 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá náhrada nákladů řízení, které vyvolala porušením své právní povinnosti, ve výši Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je výše uvedená právnická osoba povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet České národní banky vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce. Identifikace účastníka řízení O D Ů V O D N Ě N Í 1. Právnická osoba Hotel Merkur s.r.o., IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou (dále jen účastník řízení ), je od zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16424, jako společnost s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, ekonomické poradenství a vedení účetnictví (spis č.l. 1). 2. Účastník řízení je oprávněn provádět směnárenskou činnost na základě registrace ke směnárenské činnosti provedené pobočkou České národní banky Ústí nad Labem, když je s účinností ode dne pravomocným držitelem osvědčení o registraci ke směnárenské činnosti, č.j. 2010/1533/ Účastník řízení se tak považuje za směnárníka ve smyslu přechodného ustanovení 27 bod 1. zákona o směnárenské činnosti. 3. Účastník řízení má ke směnárenské činnosti evidovanou provozovnu na adrese Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou. 4. Správní orgán konstatuje, že příkaz byl vydán včas a nedošlo k prekluzi odpovědnosti za skutek uvedený v části I. výroku příkazu. Podle ustanovení 24 odst. 3 zákona o směnárenské činnosti odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Pro trvající správní delikty platí, že běh prekluzivní lhůty 2

3 počíná okamžikem odstranění protiprávního stavu. V případě projednávaného správního deliktu se jedná o trvající správní delikt, u kterého protiprávní stav dosud nebyl odstraněn, takže prekluzivní lhůta ani běžet nepočala. Nemohlo tedy dojít ke zmeškání roční subjektivní lhůty pro vydání příkazu u tohoto předmětného skutku. K části I. výroku příkazu skutková zjištění a jejich právní kvalifikace 5. V souvislosti s průběžným nahodilým monitoringem a ověřováním údajů zapsaných o směnárnících v obchodním rejstříku bylo správním orgánem zjištěno, že u účastníka řízení došlo v květnu roku 2012 ke změně ve skladbě jeho společníků a v červenci téhož roku ke změně jeho jednatele. V návaznosti na toto zjištění vstoupil správní orgán ze své iniciativy do komunikace s účastníkem řízení s cílem nápravy závadného stavu spočívajícího v neoznámení a nedoložení příslušnými dokumenty České národní bance změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, na jejichž základě mu bylo povolení k činnosti směnárníka uděleno. Účastník řízení však ani přes četná další upozornění učiněná správním orgánem popsaný závadný stav neodstranil. Správní orgán proto níže popsaná zjištění vyhodnotil a rozhodl vydat příkaz podle 150 správního řádu. Jedná se o zjištění, která zakládají podezření na závažná porušení zákona o směnárenské činnosti a vyhlášky 315/2013. Neoznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka 1 6. Ustanovení 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že směnárník oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, na jejichž základě mu bylo povolení k činnosti směnárníka uděleno. Dále toto ustanovení stanoví, že směnárník není povinen České národní bance oznamovat změnu údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje. 7. Ustanovení 5 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky 315/2013 stanoví, že náležitostmi oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách jsou změna údaje, k níž dochází a identifikační údaje osoby, u níž dochází ke změně, včetně uvedení, zda jde o vedoucí osobu žadatele, vedoucí osobu žadatele, která skutečně řídí činnost směnárníka, nebo skutečného majitele žadatele. 8. Ustanovení 5 odst. 2 vyhlášky 315/2013 stanoví, že přílohami k oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách podle povahy oznamované skutečnosti za osobu, jíž se změna týká, jsou a) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti, b) doklad k prokázání důvěryhodnosti osoby, c) doklad o dosaženém vzdělání, nebo d) prohlášení o způsobilosti k právním úkonům. 9. Podle úplného výpisu 2 z obchodního rejstříku došlo u účastníka řízení ke změně ve skladbě jeho společníků, když dne byly jako společníci vymazány Elena Bulavko, nar , trvale bytem Altufjevskoje šosse 93, Moskva, Ruská federace 1 Dle ustanovení 27 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti se žádost o registraci ke směnárenské činnosti podaná podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o zápis do registru směnárníků. Správní orgán tak analogicky i pro účely neoznámení změn údajů považuje žádost o registraci ke směnárenské činnosti za žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka. 2 viz spis Sp/2015/70/573 č.l

4 (obchodní podíl 70 %) (dále jen Elena Bulavko ) a Svetlana Gorshunova, nar , trvale bytem Kastanajevskaja 11, Moskva, Ruská federace (obchodní podíl 15 %) (dále jen Svetlana Gorshunova ) a jako společník byl naopak zapsán Igor Shavva, nar , trvale bytem Jantarnyj proezd 21, Moskva, Ruská federace (obchodní podíl 70 %) (dále jen Igor Shavva ). Dále došlo podle úplného výpisu z obchodního rejstříku u účastníka řízení ke změně obchodního podílu jeho stávajícího společníka, když dne byl Borisi Balyalinovi, nar , trvale bytem Bolšaja Očakovskaja 34, Moskva, Ruská federace (dále jen Boris Balyalin ) zapsán obchodní podíl 30 % namísto jeho původního obchodního podílu 15 %. Tím se Boris Balyalin stal (spolu s Igorem Shavvou) skutečným majitelem účastníka řízení, neboť jeho obchodní podíl překročil hranici 25 % stanovenou v 6 odst. 2 písm. b) zákona o směnárenské činnosti. 10. K těmto personálním změnám ve skladbě společníků účastníka řízení došlo ke dni , neboť v tento den byly dle notářského zápisu N 313/2012, NZ 288/ valnou hromadou účastníka řízení schváleny smlouvy o převodu obchodního podílu z Eleny Bulavko na Igora Shavvu 4 a ze Svetlany Gorshunové na Borise Balyalina 5, které v článku V. bodě 5. stanovily, že nabývají účinnosti dnem jejich podepsání oběma smluvními stranami (tj. dnem pozn. správního orgánu) a schválením valnou hromadou společnosti. V článku II. bodě 2. pak tyto smlouvy stanovily, že převod obchodního podílu nabývá účinnosti dnem účinnosti těchto smluv. 11. U účastníka řízení tak v květnu 2012 došlo ke kompletní změně skutečného majitele ve smyslu ustanovení 6 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti, když původního skutečného majitele Elenu Bulavko nahradili Igor Shavva a Boris Balyalin. Tuto změnu skutečného majitele, která je změnou údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, však účastník řízení správnímu orgánu neoznámil, a to včetně toho, že k ní nedoložil přílohy podle ustanovení 5 odst. 2 vyhlášky 315/ Jak vyplývá z následujícího chronologického popisu telefonátů a korespondence správního orgánu, regionální zastoupení České národní banky Ústí nad Labem následně vyvinulo značné úsilí, aby zkontaktovalo účastníka řízení a upozornilo ho na zjištěné nedostatky a vyzvalo ho k jejich odstranění. 13. Správní orgán prostřednictvím svého regionálního zastoupení Ústí nad Labem upozornil dne nejprve telefonicky účastníka řízení na nutnost nahlášení změn údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka a jejich doložení příslušnými dokumenty. 14. Dne pak odeslal správní orgán účastníku řízení na kontaktní ovou adresu uvedenou v žádosti o registraci ke směnárenské činnosti ovou zprávu 6 s potřebnými informacemi a vysvětleními. 15. Jelikož do dne nebyly správnímu orgánu doručeny účastníkem řízení žádné dokumenty související se změnou předmětných údajů, kontaktoval správní orgán dne telefonicky znovu účastníka řízení a upozornil ho na tuto skutečnost. V rámci této komunikace bylo od, účetní účastníka řízení, zjištěno, že vedoucí 3 viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č. 2 4

5 osobou směnárníka již v té době nebyl., nar.._., trvale bytem, (dále jen. ), který byl uveden v žádosti o registraci ke směnárenské činnosti, ale nově tuto pozici zastávala právě. Jejími bližšími identifikačními údaji správní orgán nedisponuje. V návaznosti na tuto komunikaci byla správním orgánem účastníku řízení na ovou adresu poskytnutou odeslána ová zpráva 7 s požadavkem o nahlášení změn údajů a předložení patřičných dokumentů. 16. Směnárník následně ve dnech a předložil správnímu orgánu výpis z rejstříku trestů 8 Ruské federace společníka Igora Shavvy (předloženo pouze v ruském jazyce bez úředně ověřeného překladu do českého jazyka) a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku týkající se účastníka řízení 9. Dne pak účastník řízení správnímu orgánu předložil výpis z Registeru trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 10 od jednatelky účastníka řízení Mariny Petrové. 17. Dne byl účastník řízení prostřednictvím své účetní telefonicky upozorněn 11 na přetrvávající nedoložení dokumentů souvisejících se změnami údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách. Konkrétně byl účastník řízení upozorněn, že se jedná o doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti skutečného majitele Borise Balyalina (včetně jeho úředně ověřeného překladu do českého jazyka), úředně ověřený překlad do českého jazyka dokladu vydaného cizím státem o bezúhonnosti skutečného majitele Igora Shavvy, doklady k prokázání důvěryhodnosti skutečných majitelů Igora Shavvy a Borise Balyalina a vedoucí osoby a doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby. Touto bylo také v rámci telefonického hovoru přislíbeno zaslání předmětných dokladů správnímu orgánu. 18. Jelikož se však během následujících téměř dvou měsíců tak nestalo a příslušné dokumenty související se změnami údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách správnímu orgánu doručeny nebyly, odeslal dne správní orgán účastníku řízení do jeho datové schránky výzvu k odstranění zjištěných nedostatků č.j. 2014/40867/ Tato výzva byla účastníku řízení do jeho datové schránky doručena dne , avšak účastník řízení ve lhůtě 15 dní, tj. do a ani po jejím uplynutí správnímu orgánu žádné požadované dokumenty související se změnami údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách nepředložil. Účastník řízení tedy na tuto výzvu nikterak nereagoval. 19. S ohledem na to, byl účastník řízení dne opětovně telefonicky kontaktován 13 prostřednictvím své účetní a upozorněn na marné uplynutí lhůty k odstranění zjištěných nedostatků stanovené ve výše uvedené výzvě. V reakci na to přislíbila, že bude o celé záležitosti informovat jednatelku účastníka řízení a že ta sama vstoupí následující den do kontaktu se správním orgánem. Tak se však nestalo. 7 viz spis Sp/2015/70/573 příloha č. 3 8 viz spis Sp/2015/70/573 příloha č. 4 9 viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č. 9 5

6 20. Dne obdržel správní orgán od účastníka řízení ovou zprávu 14, ve které informovala správní orgán, že zjištěné nedostatky budou napraveny nejpozději do Na základě žádosti byl účastníku řízení odeslán ovou zprávou 15 ze dne konkrétní odkaz na internetové stránky správního orgánu, kde jsou ke stažení potřebné formuláře požadovaných dokumentů. 21. Poněvadž účastník řízení žádné dokumenty související se změnou údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách správnímu orgánu nedoručil ani do , ani ve dnech poté, byl dne účastník řízení znovu telefonicky kontaktován 16. Telefonický hovor proběhl s obsluhou recepce hotelu, kterou bylo správnímu orgánu sděleno, že již ukončila spolupráci s účastníkem řízení a že o hovoru bude informována jednatelka účastníka řízení. 22. Dne kontaktovala jednatelka účastníka řízení Marina Petrova telefonicky 17 správní orgán a přislíbila, že veškeré chybějící dokumenty předloží osobně v sídle správního orgánu v Ústí nad Labem, a to v týdnu od do , a že přesný termín sdělí telefonicky, popř. ovou zprávou. Tak se ovšem nestalo a správní orgán již nebyl do dne vydání tohoto příkazu jednatelkou účastníka řízení ani jinou osobou jednající za účastníka řízení kontaktován a žádné dokumenty související se změnou údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách mu doručeny nebyly. 23. Správní orgán je toho názoru, že ze shora popsané komunikace s účastníkem řízení a jejího průběhu je dostatečně patrné, že správní orgán vyvinul značnou iniciativu a poskytl účastníku řízení množství impulzů ke splnění jeho povinnosti, kterou má ostatně plnit na základě příslušných zákonných ustanovení sám, a bez toho, aniž by mu to správní orgán měl jakkoli připomínat a jednání v souladu se zákonem opakovaně urgovat. Přesto tak správní orgán po určité období činil a nadstandardně poskytnul účastníku řízení časový prostor pro odstranění zjištěných nedostatků. Účastník řízení ovšem tento správním orgánem poskytnutý prostor ke své škodě nevyužil. 24. Účastník řízení je tak ke dni vydání tohoto příkazu dlouhodobě, již více než dva a tři čtvrtě roku, v prodlení se splněním povinnosti oznámit a příslušnými doklady doložit změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, a to přestože byl na takovou přetrvávající skutečnost (nedoložení dokumentů týkajících se jeho nových skutečných majitelů ve smyslu ustanovení 6 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti a nové vedoucí osoby ve smyslu ustanovení 6 odst. 4 téhož zákona neboli příloh oznámení dle ustanovení 5 odst. 2 vyhlášky 315/2013) správním orgánem opakovaně upozorňován telefonickými hovory, ovými zprávami a přípisem doručeným do jeho datové schránky. 25. Referenčními údaji u právnické osoby v základních registrech, jejichž změnu v souladu s ustanovením 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti směnárník není povinen České národní bance oznamovat, jsou údaje uvedené v ustanovení 26 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Údaj o skutečném majiteli ve smyslu ustanovení 6 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti není mezi těmito 14 viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č. 13 6

7 údaji uveden, a účastník řízení tak byl povinen změnu tohoto údaje správnímu orgánu oznámit a dokumenty podle prováděcí vyhlášky doložit. Stejně tak byl účastník řízení povinen oznámit správnímu orgánu změnu údaje o vedoucí osobě ve smyslu ustanovení 6 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti a doložit jí dokumenty podle prováděcí vyhlášky, neboť původní ani nová vedoucí osoba účastníka řízení nebyla současně jeho statutárním orgánem. 26. Účastník řízení tedy svým jednáním porušil ustanovení 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, v návaznosti na ustanovení 5 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 vyhlášky 315/2013, když v období od do dne vydání tohoto příkazu neoznámil bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, na jejichž základě mu bylo povolení k činnosti směnárníka uděleno, spočívající ve změně jeho skutečného majitele z Eleny Bulavko na Igora Shavvu a Borise Balyalina a dále ve změně jeho vedoucí osoby z. na a nedoložil k těmto změnám skutečného majitele a vedoucí osoby dokumenty podle ustanovení 5 odst. 2 vyhlášky 315/2013. Tím se účastník řízení dopustil správního deliktu směnárníka podle ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti. 27. V tomto případě se jedná o trvající správní delikt, když podstata jeho spáchání spočívá v tom, že účastník řízení vyvolal protiprávní stav a ten nadále svou nečinností udržoval, resp. udržuje. Úprava trvajícího správního deliktu není v předpisech správního práva výslovně upravena, ale lze ji odvozovat analogicky z trestního práva. Skutečnost, že se jedná o trvající delikt, zvyšuje jeho závažnost. Odnětí povolení k činnosti směnárníka 28. Účastník řízení je profesionálním subjektem působícím v oblasti provozování směnárenské činnosti již více než pět let, a proto není možné zcela přejít jeho pochybení, když jím byla naplněna skutková podstata správního deliktu směnárníka. Účastník řízení by měl znát všechny předpisy upravující směnárenskou činnost a dodržovat povinnosti z těchto předpisů vyplývající. 29. Ustanovení 24 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka. Současně zákon o směnárenské činnosti zmocňuje ve svém 9 odst. 3 správní orgán k tomu, že může za určitých okolností odejmout směnárníkovi povolení k činnosti směnárníka. Ustanovení 9 odst. 3 písm. b) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že Česká národní banka může povolení k činnosti směnárníka odejmout, jestliže směnárník nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení povolení k činnosti směnárníka. 30. Podmínkou udělení povolení k činnosti směnárníka Českou národní bankou je mimo jiné podle 6 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti to, že žadatel je důvěryhodný a podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby a skuteční majitelé žadatele. Jelikož u účastníka řízení došlo ke kompletní změně skutečného majitele a vedoucí osoby, neboli k nahrazení osob, u kterých byla v průběhu registračního procesu ke směnárenské činnosti podle předchozí právní úpravy prokázána jejich důvěryhodnost, resp. bezúhonnost, jinými osobami, u nichž jejich důvěryhodnost prokázána nebyla, účastník řízení tak přestal splňovat podmínky stanovené zákonem o směnárenské činnosti pro udělení povolení k činnosti směnárníka. 7

8 31. Vedle závažnosti porušení dané protiprávním jednáním účastníka řízení, je zřejmé, že tento víceméně ignoruje výzvy správního orgánu a žádným adekvátním způsobem se nesnaží odstranit protiprávní stav svým jednáním vyvolaný. Účastník řízení se tak stává pro správní orgán naprosto nedohližitelným subjektem, a Česká národní banka proto další působení účastníka řízení na finančním trhu v oblasti směnárenství považuje za nežádoucí. 32. Smyslem ustanovení 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti je zejména to, aby správní orgán, který udělí určitému subjektu povolení k činnosti směnárníka mimo jiné i na základě toho, že tento subjekt disponuje ve skutečných majitelích a vedoucí osobě osobami, které splňují podmínku důvěryhodnosti podle ustanovení 6 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti, pakliže dojde u tohoto subjektu k výměně takových osob za jiné, byl o těchto nových osobách neprodleně informován a bylo mu doloženo, že i ony splňují podmínku důvěryhodnosti. V případě, že správnímu orgánu nejsou změny v osobách skutečných majitelů, případně vedoucí osoby oznámeny (k čemuž došlo právě v případě účastníka řízení) je zde zcela reálná možnost, že noví skuteční majitelé směnárníka, resp. jeho nová vedoucí osoba, mohou být osobami, které nesplňují podmínku důvěryhodnosti, v důsledku čehož by subjektu, pokud by s takovýmito osobami žádal o povolení k činnosti směnárníka, takové povolení uděleno nebylo. Fungování takového subjektu v oblasti směnárenské činnosti považuje správní orgán za jdoucí proti smyslu povolovacího režimu nastaveného zákonem o směnárenské činnosti a v konečném důsledku za naprosto nežádoucí. 33. Správní orgán tak dospěl k závěru, že činnost účastníka řízení v oblasti poskytování směnárenské činnosti jako právnické osoby, u které v současné době není postaveno najisto, že její skuteční majitelé a vedoucí osoba, která skutečně řídí její činnost, splňují podmínku důvěryhodnosti, je tak zcela na místě a žádoucí odnětím povolení k činnosti směnárníka ukončit. Pokuta 34. Zákon o směnárenské činnosti zmocňuje dále správní orgán, aby v případě zjištění porušení jeho ustanovení uložil směnárníkovi pokutu. Konkrétně pak ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti umožňuje správnímu orgánu uložit za příslušný správní delikt směnárníka pokutu do Kč. V případě účastníka řízení se pak jeví jako nejefektivnější prostředek, který zajistí splnění preventivního i represivního účelu sankce, zkombinovat odnětí povolení k činnosti směnárníka s uložením pokuty dle 21 zákona o směnárenské činnosti. 35. Správní orgán při určování výše pokuty přihlížel v souladu s ustanovením 24 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 36. Účastník řízení svým jednáním spáchal správní delikt podle ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti. Takové porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost hodnotí správní orgán v jeho celkovém rozsahu jako závažné povahy. 37. Co se týká způsobu porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost, považuje správní orgán předmětný správní delikt za omisivní, neboť účastník řízení se jej dopustil opomenutím, resp. nekonáním tam, kde mu zákonná ustanovení povinnost určitým způsobem konat ukládala. 8

9 38. Pokud jde o dotčený nebo ohrožený zájem chráněný zákonem, byl tímto v případě předmětného správního deliktu zájem na jistotě správního orgánu, že směnárenskou činnost u směnárníka nemohou ovlivňovat nedůvěryhodné osoby ve smyslu a contrario 6 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti. 39. K rozsahu porušení právních předpisů správní orgán konstatuje, že se v daném případě neoznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách a nedoložení těchto změn příslušnými doklady jedná zejména tím, že toto neoznámení a nedoložení trvá již téměř tři roky, o závažný a rozsáhlý správní delikt. Tato závažnost je mimo jiné dána rozsahem možného ohrožení vyloučení toho, aby výkon směnárenské činnosti u směnárníka mohla z pozice skutečného majitele nebo vedoucí osoby ovlivňovat osoba, která není důvěryhodná podle ustanovení 6 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti, ve vazbě na ustanovení 2 písm. c) vyhlášky 315/ Co se týče otázky zavinění, jedná se o delikt založený na objektivní odpovědnosti, a proto konkrétní zavinění není třeba zkoumat. Pokud jde o účinek protiprávního jednání účastníka řízení, k naplnění skutkové podstaty tohoto správního deliktu dochází bez ohledu na skutečnost, zda v konkrétním případě dojde příslušným jednáním ke vzniku škody na majetku zákazníků či nikoli. Vznik škody netvoří obligatorní znak skutkové podstaty tohoto správního deliktu. 41. Jako výrazně přitěžující okolnost při zvažování výše sankce byla správním orgánem hodnocena skutečnost, že s účastníkem řízení bylo již v roce 2011 vedeno správním orgánem sankční správní řízení za porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost 18 spočívající v tom, že účastník řízení nezajistil, aby směnárenská činnost byla vykonávána pouze osobami, které jsou držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného Českou národní bankou, dále že neaktualizoval soubor informací v tištěné nebo elektronické podobě s vyobrazením a popisem platných platidel v měnách, které nakupuje, a informacemi o jejich vydání, platnosti a lhůtě výměny a dále že neinformoval klienty zřetelně a jednoznačně o podmínkách nákupu cizí měny, používaných kurzech a cenách poskytovaných služeb. Za tato porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost byla účastníku řízení pravomocně uložena pokuta Kč. Správní orgán v této souvislosti konstatuje, že tato předchozí uložená pokuta zcela evidentně nesplnila jednu za svých funkcí (preventivní funkci), tj. odradit pro futuro účastníka řízení od porušování předpisů upravujících směnárenskou činnost, a že tedy je zcela namístě přistoupit tentokráte k uložení pokuty výrazně vyšší. 42. Se stejnou pečlivostí, s jakou správní orgán zjišťoval a hodnotil přitěžující okolnosti protiprávního jednání účastníka řízení, vyhledával i skutečnosti svědčící ve prospěch účastníka řízení. I přes vyvinutou snahu se však správnímu orgánu takové skutečnosti najít nepodařilo. 43. Správní orgán konstatuje, že závažnost porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost ze strany účastníka řízení mu neumožnila vyřešit tato porušení pouze projednáním ve správním řízení a od uložení peněžité sankce upustit. Navíc za situace, kdy účastník řízení, přestože k tomu měl bezpočet možností, neprojevil účinnou snahu o nápravu trvale 18 Současné porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost lze z pohledu správního orgánu hodnotit jako svojí závažností dosahující minimálně stejné intenzity porušení předpisů, jako je porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost, pro které bylo vedeno předchozí sankční správní řízení. 9

10 závadného stavu daného jeho jednáním v rozporu s předpisy upravujícími směnárenskou činnost. Správní orgán má za to, že postihem účastníka řízení jak odnětím jeho povolení k činnosti směnárníka, tak i pokutou budou naplněny obě funkce sankce, tedy represivní i preventivní, tj. zabránění účastníku řízení v případném dalším protiprávním jednání pro futuro, a předejití tak eventuálnímu vzniku škody tímto jednáním vyvolaným. 44. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem a v souladu s kontinuitou rozhodovací sankční praxe České národní banky se správní orgán rozhodl uložit účastníku řízení současně peněžitou pokutu ve výši Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), a to podle ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti. Takto uložená pokuta je při samé dolní hranici zákonem vymezeného rozpětí. 45. Ustanovení 150 odst. 1 správního řádu umožňuje správnímu orgánu v řízení z moci úřední uložit povinnost formou písemného příkazu. Správní orgán přistoupil k vydání příkazu, neboť v tomto případě považuje skutková zjištění za dostatečně prokázaná. K části II. výroku příkazu náhrada nákladů řízení 46. Správní orgán v příkazu ze shora uvedených důvodů shledal, že účastník řízení svým jednáním porušil zákon o směnárenské činnosti. Účastník řízení tedy vyvolal správní řízení porušením své povinnosti. Ustanovení 79 odst. 5 správního řádu stanoví, že povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo byl-li přibrán znalec. 47. Prováděcí předpis, tj. vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, svým 6 odst. 1 stanovuje, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí Kč. Z uvedených důvodů uložil správní orgán účastníku řízení k úhradě náklady řízení ve výši Kč. P O U Č E N Í Proti tomuto příkazu lze podat odpor dle ustanovení 150 odst. 3 správního řádu u sekce licenčních a sankčních řízení České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, a to do 8 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. otisk úředního razítka podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 10

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost podle 10 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti ve spojení s 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky 315/2013,

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost podle 10 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti ve spojení s 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky 315/2013, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 27. června 2016 Č.j.: 2016 / 77381 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/229/573 Počet stran: 6 Jana Hrabalová IČO 116 06 401 Lomní 366 541 01 Trutnov Dolní Předměstí

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba BROADWAY CHANGE s.r.o., IČO , se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle,

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba BROADWAY CHANGE s.r.o., IČO , se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 17. března 2015 Č.j.: 2015 / 29941 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/15/573 Počet stran: 9 BROADWAY CHANGE s.r.o. IČO 273 64 861 Jaurisova

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. prosince 2014 Č. j.: 2014/066817/CNB/580 Příkaz č. 16/2014 Počet stran:

Více

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. ustanovení 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, č í m ž s e d o p u s t i l a

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. ustanovení 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, č í m ž s e d o p u s t i l a NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 26. října 2015 Č.j.: 2015 / 117361 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/86/573 Počet stran: 6 KIRKUK COMPANY s.r.o. IČO 283 27 284 Václavská

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Hořická 1652 502 00 Hradec Králové Ve Špindlerově Mlýně dne 12. října 2015 Č. j.: 2015/108720/CNB/580

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Podnikající fyzická osoba Roman Barcal, IČO , Labské nábřeží 308/37,

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Podnikající fyzická osoba Roman Barcal, IČO , Labské nábřeží 308/37, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Klášterní 3301/11 401 22 Ústí nad Labem V Ústí nad Labem dne 30. 7. 2015 Č. j.: 2015/084044/CNB/580 Příkaz č.

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : I. Právnická osoba TRAIS GOLD s.r.o., IČ 282 97 580, se sídlem Václavská 184/11,

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : I. Právnická osoba TRAIS GOLD s.r.o., IČ 282 97 580, se sídlem Václavská 184/11, POBOČKA BRNO ROOSEVELTOVA 18 601 10 BRNO TRAIS GOLD s.r.o. IČ 282 97 580 Václavská 184/11 603 00 Brno V Brně dne 25.7.2014 Sp. zn.: DK 2014/7/767.300 Č.j.: 2014 /020041/CNB/767 Příkaz č. 8/2014 Počet stran:

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Referát kontroly drobných distributorů finančních produktů Ostrava Lázně Darkov, a.s. IČO 619 74 935

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Lannova 1 371 35 České Budějovice V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2015 sp. zn. S-Sp-2015/00045/CNB/590

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 20. května 2015 Č. j.: 2015/053601/CNB/580 Příkaz č. 5/2015 Počet stran: 5

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba ALFORAT s.r.o., IČO , Pražská 3002/16, Teplice Prosetice:

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba ALFORAT s.r.o., IČO , Pražská 3002/16, Teplice Prosetice: NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Klášterní 3301/11 401 22 Ústí nad Labem V Ústí nad Labem dne 2. 7. 2015 Č. j.: 2015/074609/CNB/580 Příkaz č. 9/2015

Více

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

t e d y č í m ž s e d o p u s t i l a správního deliktu podle ustanovení 164 odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 22. července 2014 Č.j.: 2014 / 19791 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/126/573 Počet listů: 7 J&T FINANCE GROUP SE IČO 275 92 502 Pobřežní

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 2. března 2015 Č. j.: 2015/022823/CNB/580 Příkaz č. 2/2015 Počet stran: 5 Počet

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171,

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. února 2016 Č.j.: 2016 / 24316 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/218/573 Počet stran: 9 Bertiny lázně Třeboň s.r.o. IČO 600 67 837

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Lannova 1 371 35 České Budějovice V Českých Budějovicích dne 24.11.2014 sp. zn.: S-2014/008219/CNB/580 č.j.: 2014/062548/CNB/580

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost SABAT TRADE INT. spol. s r.o., IČO 289 28 164, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 Libeň,

P Ř Í K A Z. I. Společnost SABAT TRADE INT. spol. s r.o., IČO 289 28 164, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 Libeň, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 10. února 2015 Č.j.: 2015 / 15928 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/23/573 Počet stran: 8 SABAT TRADE INT. spol. s r.o. IČO 289 28 164

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba AGENTURA MODUA s.r.o., IČO , Mostecká 39/3, Chomutov:

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba AGENTURA MODUA s.r.o., IČO , Mostecká 39/3, Chomutov: NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Klášterní 3301/11 401 22 Ústí nad Labem V Ústí nad Labem dne 15. 5. 2015 Č. j.: 2015/052605/CNB/580 Příkaz č.

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba DÁRKY Zagórska, s.r.o., IČO 285 90 520, se sídlem Nádražní 38/8, 737 01 Český Těšín

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba DÁRKY Zagórska, s.r.o., IČO 285 90 520, se sídlem Nádražní 38/8, 737 01 Český Těšín NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. března 2015 Č.j.: 2015 / 32840 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/35/573 Počet stran: 9 DÁRKY Zagórska, s.r.o. IČO 285 90 520 Nádražní

Více

R O Z H O D N U T Í. I. Společnost IBRA Marketing s.r.o., IČO 276 16 983, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 Nové Město,

R O Z H O D N U T Í. I. Společnost IBRA Marketing s.r.o., IČO 276 16 983, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 Nové Město, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 26. června 2015 Č.j.: 2015 / 72767 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/177/573 Počet stran: 9 R O Z H O D N U T Í Česká národní banka (dále

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba P O L O s.r.o., IČO , se sídlem Štefánikova 316/8,

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba P O L O s.r.o., IČO , se sídlem Štefánikova 316/8, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84001 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/191/573 Počet stran: 15 P O L O s.r.o. IČO 654 15 256 Štefánikova

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. OSR-10227/2016-ERU V Ostravě 7. října 2016 Č.j.10227-3/2016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. listopadu 2015 Č.j.: 2015 / 129358 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/232/573 Počet stran: 7 Cazeles, s.r.o. IČO 247 63 799 Václavské

Více

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 8. července 2016 Č.j.: 2016 / 81390 / 570 Ke sp.zn. Sp/2016/246/573 Počet stran: 6 Pivovary Lobkowicz Group, a.s. IČO 272 58

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba Jasmeen s.r.o., IČO , se sídlem Labská 248/11, Brno Starý Lískovec,

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba Jasmeen s.r.o., IČO , se sídlem Labská 248/11, Brno Starý Lískovec, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 2. února 2016 Č.j.: 2016 / 14196 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/168/573 Počet stran: 10 Jasmeen s.r.o. IČO 269 55 814 Labská 248/11

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba SAFÍR CRYSTAL, s.r.o., IČO , se sídlem K Obecním Hájovnám 1399/24, Praha Hostivař,

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba SAFÍR CRYSTAL, s.r.o., IČO , se sídlem K Obecním Hájovnám 1399/24, Praha Hostivař, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. listopadu 2015 Č.j.: 2015 / 131374 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/230/573 Počet stran: 10 SAFÍR CRYSTAL, s.r.o. IČO 261 52 827

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: *UOHSX007BRSB* UOHSX007BRSB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: 11. 8. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný podle

Více

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 P Ř Í K A Z

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 P Ř Í K A Z NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 FINKOS s.r.o. IČO 276 80 398 Obchodní

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba Regata Čechy, a.s., IČO 26154200, Čílova 304/9, 162 00 Praha 6

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba Regata Čechy, a.s., IČO 26154200, Čílova 304/9, 162 00 Praha 6 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Klášterní 3301/11 401 22 Ústí nad Labem Regata Čechy, a.s. IČO 26154200 Čílova 304/9 162 00 Praha 6 V Ústí nad

Více

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Waled Hade Raees, IČO , se sídlem Hapalova 417/42, Brno,

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Waled Hade Raees, IČO , se sídlem Hapalova 417/42, Brno, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. listopadu 2016 Č.j.: 2016 / 135067 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/373/573 Počet stran: 10 Waled Hade Raees IČO 029 28 141 Hapalova 417/42 621 00 Brno P Ř Í

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007ZT1D* Čj. UOOU-02170/15-6 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba PaedDr. Antonín Merta, IČO 639 43 531, s místem podnikání Naskové 1231/1b, 150 00 Praha Košíře,

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba PaedDr. Antonín Merta, IČO 639 43 531, s místem podnikání Naskové 1231/1b, 150 00 Praha Košíře, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 18. září 2015 Č.j.: 2015 / 102665 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/192/573 Počet stran: 9 PaedDr. Antonín Merta IČO 639 43 531 Naskové 1231/1b 150 00 Praha Košíře

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-01507/2016-ERU V Praze dne 11. února 2016 Č. j. 01507-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

P Ř Í K A Z. (ii) při kontrolních směnách provedených ve dnech a

P Ř Í K A Z. (ii) při kontrolních směnách provedených ve dnech a NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. listopadu 2015 Č.j.: 2015 / 129135 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/605/573 Počet stran: 9 VALU, s.r.o. IČO 256 95 428 Národní 365/43

Více

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Le Hoa Nguyen Thi, IČO , se sídlem Žitná 599/95, Moravany,

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Le Hoa Nguyen Thi, IČO , se sídlem Žitná 599/95, Moravany, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 18. dubna 2016 Č.j.: 2016 / 45133 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/413/573 Počet stran: 11 Le Hoa Nguyen Thi IČO 652 08 951 Žitná 599/95 664 48 Moravany P Ř Í K

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 *UOHSX0080XUD* UOHSX0080XUD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007M9OE* UOHSX007M9OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0722/2015/VZ-34603/2015/541/MSc Brno 19. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 10. ledna 2017 Č.j.: 2017 / 5566 / 570 Ke sp.zn. Sp/2016/309/573 Počet stran: 8 LEO Express a.s. IČO 290 16 002 Řehořova 908/4

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007DZ4D* UOHSX007DZ4D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0467/2015/VZ-23863/2015/543/JWe Brno, 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost OK credit s.r.o., IČO 261 04 610, se sídlem Nádražní 112/37, 370 01 České Budějovice,

P Ř Í K A Z. I. Společnost OK credit s.r.o., IČO 261 04 610, se sídlem Nádražní 112/37, 370 01 České Budějovice, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 26. května 2015 Č.j.: 2015 / 56165 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/87/573 Počet stran: 10 OK credit s.r.o. IČO 261 04 610 Nádražní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007FPM3* UOHSX007FPM3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0498/2015/VZ-22824/2015/522/PKř Brno 12. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava r v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-05680/2016-ERU Praha 27. května 2016 Č. j. 05680-3/2016-ERU V', PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1. Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1. Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 10. února 2016 Č.j.: 2016 / 17702 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/227/573 Počet stran: 11 CASH POINT a.s. IČO 255 74 205 Opletalova

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1. Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1. Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 18. září 2017 Č.j.: 2017 / 126757 / 570 Ke sp.zn. Sp/2017/258/573 Počet stran: 7 CENTRAL EUROPE INDUSTRY PARTNERS, a.s. IČO

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008CBTG* UOHSX008CBTG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0249/2016/VZ-16306/2016/541/JCh Brno: 18. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0375/2016/VZ-21757/2016/551/AKr Brno: 20. května 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0375/2016/VZ-21757/2016/551/AKr Brno: 20. května 2016 *UOHSX008GW4E* UOHSX008GW4E ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0375/2016/VZ-21757/2016/551/AKr Brno: 20. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-01936/2016-ERU Praha 5. dubna 2016 Č. j. 01936-3/2016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava r 'V "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-00839/2016-ERU V Praze dne ll. února 2016 Č. j. 00839-3/20 16-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

r '\tl,,'\tl ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ

r '\tl,,'\tl ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ r '\tl,,'\tl ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-09758/2015-ERU V Praze dne 4. listopadu 2015 Č. j. 09758-3/2015-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-11537/2015-ERU V Praze dne 12. ledna 2016 Č. j. 11537-3/2015-ERU ", PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

r v,,"tll ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ

r v,,tll ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ r v,,"tll ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-00826/20 l6-eru V Praze dne 2. února 2016 Č. j. 00826-3/2016-ERU v, PRIKAZ č. Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX0082GYE* UOHSX0082GYE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0056/2016/VZ-03996/2016/533/HKu Brno: 2. února 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-02883/2016-ERU Č. j. 02883-6/2016-ERU V Ostravě dne 4. května 2016 ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r 'V "'V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn.: KO-02318/2015-ERU Č.j.: 02318-3/2015-ERU V Ostravě dne 10. března 2015 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DUXU* UOHSX008DUXU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0276/2016/VZ-18185/2016/513/IHl Brno: 27. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX006ETRT* Čj. UOOU-09034/13-20 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost X CHANGE GROSSMANN, s.r.o., IČO , se sídlem Ke Stírce 1837/52, Praha 8 Kobylisy,

P Ř Í K A Z. I. Společnost X CHANGE GROSSMANN, s.r.o., IČO , se sídlem Ke Stírce 1837/52, Praha 8 Kobylisy, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. července 2016 Č.j.: 2016 / 87772 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/195/573 Počet stran: 10 X CHANGE GROSSMANN, s.r.o. IČO 270 68

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007XVQV* UOHSX007XVQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0921/2015/VZ-45145/2015/531/ESt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007Q2P6* UOHSX007Q2P6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0743/2015/VZ-35724/2015/532/KSt Brno 23. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba SKOL MAX Ski School, a.s., IČO 252 80 813, se sídlem Špindlerův Mlýn č.p. 297, 543 51 Špindlerův Mlýn

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba SKOL MAX Ski School, a.s., IČO 252 80 813, se sídlem Špindlerův Mlýn č.p. 297, 543 51 Špindlerův Mlýn NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. ledna 2015 Č.j.: 2015 / 5133 / 570 Ke sp. zn. Sp/2014/366/573 Počet stran: 18 SKOL MAX Ski School, a.s. IČO 252 80 813 Špindlerův

Více

, v,,~ ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava. v, PRIKAZ

, v,,~ ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava. v, PRIKAZ , v,,~ ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-01529/20l6-ERU V Praze dne 22. února 2016 Č. j. 01529-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

r v,., 'tti Masarykovo náměstí 5, Jihlava PRIKAZ

r v,., 'tti Masarykovo náměstí 5, Jihlava PRIKAZ ENERGETICKY REGULACNI URAD r v,., 'tti Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn. OSR-I0895/2016-ERU Praha 26. října 2016 Č. j. 10895-3/2016-ERU ", PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. února 2016 Č.j.: 2016 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/231/573 Počet stran: 9 P Ř Í K A Z

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. února 2016 Č.j.: 2016 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/231/573 Počet stran: 9 P Ř Í K A Z NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. února 2016 Č.j.: 2016 / 23230 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/231/573 Počet stran: 9 World of knowledge s.r.o. IČO 274 02 924 Varšavská

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007D8JJ* UOHSX007D8JJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0451/2015/VZ-23791/2015/512/PMu Brno 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

R O Z H O D N U T Í. t e d y

R O Z H O D N U T Í. t e d y NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 12. 3. 2015 Č.j.: 2015 / 27803 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/163/573 Počet stran: 8 R O Z H O D N U T Í Česká národní banka jako správní

Více

277/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

277/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 277/2013 Sb. ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , " "" ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-lOI02/2015-ERU V Praze dne 12. listopadu 2015 Č. j. 10102-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Duc Bui Minh, IČO , se sídlem Šikmá 192, Karlovy Vary Tašovice,

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Duc Bui Minh, IČO , se sídlem Šikmá 192, Karlovy Vary Tašovice, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 19. října 2016 Č.j.: 2016 / 122237 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/305/573 Počet stran: 12 Duc Bui Minh IČO 643 68 777 Šikmá 192 360

Více

P Ř Í K A Z. t e d y. z a c o ž s e j í

P Ř Í K A Z. t e d y. z a c o ž s e j í NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. září 2014 Č.j.: 2014 / 40259 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/253/573 Počet stran: 5 ŽIVOTOPIS VZOR, s.r.o. IČO 26945282 Příkop 843/4

Více

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007VW6J* Čj. UOOU-01535/15-13 PŘÍKAZ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0077/2016/VZ-05605/2016/533/LMa Brno: 12. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0077/2016/VZ-05605/2016/533/LMa Brno: 12. února 2016 *UOHSX0083UPK* UOHSX0083UPK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0077/2016/VZ-05605/2016/533/LMa Brno: 12. února 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0349/2016/VZ-21003/2016/551/OPa Brno: 16. května 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0349/2016/VZ-21003/2016/551/OPa Brno: 16. května 2016 *UOHSX008GAEA* UOHSX008GAEA ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0349/2016/VZ-21003/2016/551/OPa Brno: 16. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S999/2014/VZ-4436/2015/542/RNi Brno 13. února 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S999/2014/VZ-4436/2015/542/RNi Brno 13. února 2015 *UOHSX006PGDY* UOHSX006PGDY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S999/2014/VZ-4436/2015/542/RNi Brno 13. února 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007NURJ* UOHSX007NURJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0701/2015/VZ-33156/2015/513/JLí Brno: 13. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007G02D* UOHSX007G02D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0508/2015/VZ-23156/2015/513/JLí Brno: 14.8.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0341/2016/VZ-20661/2016/551/OPa Brno: 13. května 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0341/2016/VZ-20661/2016/551/OPa Brno: 13. května 2016 *UOHSX008FY0X* UOHSX008FY0X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0341/2016/VZ-20661/2016/551/OPa Brno: 13. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OOCF* UOHSX007OOCF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0710/2015/VZ-34344/2015/522/DMa Brno 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Nam Nguyen Hoai, IČO , místem podnikání Peškova 510, Ústí nad Labem,

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Nam Nguyen Hoai, IČO , místem podnikání Peškova 510, Ústí nad Labem, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 24. listopadu 2015 Č.j.: 2015 / 128519 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/353/573 Počet stran: 12 Nam Nguyen Hoai IČO 467 81 331 Peškova 510 403 31 Ústí nad Labem P

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00865IB* UOHSX00865IB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0117/2016/VZ-08251/2016/553/JDl Brno: 2. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z H O D N U T Í. t e d y p o r u š i l a. povinnost podle 11 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona o směnárenské činnosti,

R O Z H O D N U T Í. t e d y p o r u š i l a. povinnost podle 11 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona o směnárenské činnosti, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 12. května 2016 Č.j.: 2016 / 56131 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/138/573 Počet stran: 11 R O Z H O D N U T Í Česká národní banka (dále také jen správní orgán

Více

R O Z H O D N U T Í Společnost

R O Z H O D N U T Í Společnost NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 21.září 2016 Č.j.: 2016 / 110393 / 570 Ke sp.zn. Sp/2016/123/573 Počet stran: 8 R O Z H O D N U T Í Česká národní banka jako

Více

Ing. Rudolf Baldík odbor životního prostředí oddělení státní správy lesů a myslivosti

Ing. Rudolf Baldík odbor životního prostředí oddělení státní správy lesů a myslivosti Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení státní správy lesů a myslivosti Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyřizuje : Ing. Rudolf Baldík Tel.: 386 301 452 fax: : 386 301 430 E-mail:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007GSZC* UOHSX007GSZC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0452/2015/VZ-24227/2015/512/PMu Brno 20. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-04078/2015-ERU V Ostravě dne 6. května 2015 Č. j. 04078-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost FLER INVEST a.s., IČO 282 10 964, se sídlem Nad rybníkem 828, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice,

P Ř Í K A Z. I. Společnost FLER INVEST a.s., IČO 282 10 964, se sídlem Nad rybníkem 828, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 14. května 2015 Č.j.: 2015 / 52206 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/121/573 Počet stran: 12 P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále také

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje provozování směnárenské činnosti

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1. Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1. Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 13. března 2015 Č.j.: 2015 / 28656 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/69/573 Počet stran: 11 BARTIZ s.r.o. IČO 276 69 149 č. 201 664 34

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX007E7LG* Čj. UOOU-09755/14-9 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

, '\tf,,'\tf ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava PŘÍKAZ

, '\tf,,'\tf ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava PŘÍKAZ , '\tf,,'\tf ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn. KO-05953/2015-ERU V Ostravě dne 7. července 2015 Č. j. 05953-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO- 02898/2016-ERU Č.j.02898-3/2016-ERU V Praze dne 15. června 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více