P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í K A Z. č í m ž p o r u š i l a"

Transkript

1 NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. dubna 2015 Č.j.: 2015 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/70/573 Počet stran: 10 Hotel Merkur s.r.o. IČO Anenské náměstí 4340/ Jablonec nad Nisou P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále též jen správní orgán ) jako správní orgán příslušný k dohledu v oblasti provozování směnárenské činnosti podle 1 odst. 3, 44 odst. 1 písm. e) a 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a 17 odst. 1 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen zákon o směnárenské činnosti ) ve spojení s 24 odst. 4 téhož zákona a ve vazbě na prováděcí vyhlášku č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen vyhláška 315/2013 ), rozhodla dle 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) o správním deliktu společnosti Hotel Merkur s.r.o., IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou, na základě svých zjištění takto: Právnická osoba Hotel Merkur s.r.o., IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou, v období od do dne vydání tohoto příkazu neoznámila bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, na jejichž základě jí bylo povolení k činnosti směnárníka uděleno, spočívající ve změně jejího skutečného majitele z Eleny Bulavko, nar , trvale bytem Altufjevskoje šosse 93, Moskva, Ruská federace na Igora Shavvu, nar , trvale bytem Jantarnyj proezd 21, Moskva, Ruská federace a Borise Balyalina, nar , trvale bytem Bolšaja Očakovskaja 34, Moskva, Ruská federace a dále ve změně její vedoucí osoby z.,.._., trvale bytem, na a nedoložila k těmto změnám skutečného majitele a vedoucí osoby dokumenty podle ustanovení 5 odst. 2 vyhlášky 315/2013, č í m ž p o r u š i l a ustanovení 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, v návaznosti na ustanovení 5 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 vyhlášky 315/2013. A. Za nesplňování podmínky pro udělení povolení k činnosti směnárníka stanovené v ustanovení 6 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti se podle ustanovení 9 odst. 3 písm. b) zákona o směnárenské činnosti právnické osobě Hotel Merkur s.r.o.,

2 IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou, odnímá povolení k činnosti směnárníka. B. Právnická osoba Hotel Merkur s.r.o., IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou, se výše uvedeným jednáním dopustila správního deliktu směnárníka podle ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti, z a c o ž s e j í u k l á d á podle ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti pokuta ve výši Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce. C. Právnické osobě Hotel Merkur s.r.o., IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou, se podle ustanovení 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá náhrada nákladů řízení, které vyvolala porušením své právní povinnosti, ve výši Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je výše uvedená právnická osoba povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet České národní banky vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce. Identifikace účastníka řízení O D Ů V O D N Ě N Í 1. Právnická osoba Hotel Merkur s.r.o., IČO , se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou (dále jen účastník řízení ), je od zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16424, jako společnost s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, ekonomické poradenství a vedení účetnictví (spis č.l. 1). 2. Účastník řízení je oprávněn provádět směnárenskou činnost na základě registrace ke směnárenské činnosti provedené pobočkou České národní banky Ústí nad Labem, když je s účinností ode dne pravomocným držitelem osvědčení o registraci ke směnárenské činnosti, č.j. 2010/1533/ Účastník řízení se tak považuje za směnárníka ve smyslu přechodného ustanovení 27 bod 1. zákona o směnárenské činnosti. 3. Účastník řízení má ke směnárenské činnosti evidovanou provozovnu na adrese Anenské náměstí 4340/8, Jablonec nad Nisou. 4. Správní orgán konstatuje, že příkaz byl vydán včas a nedošlo k prekluzi odpovědnosti za skutek uvedený v části I. výroku příkazu. Podle ustanovení 24 odst. 3 zákona o směnárenské činnosti odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Pro trvající správní delikty platí, že běh prekluzivní lhůty 2

3 počíná okamžikem odstranění protiprávního stavu. V případě projednávaného správního deliktu se jedná o trvající správní delikt, u kterého protiprávní stav dosud nebyl odstraněn, takže prekluzivní lhůta ani běžet nepočala. Nemohlo tedy dojít ke zmeškání roční subjektivní lhůty pro vydání příkazu u tohoto předmětného skutku. K části I. výroku příkazu skutková zjištění a jejich právní kvalifikace 5. V souvislosti s průběžným nahodilým monitoringem a ověřováním údajů zapsaných o směnárnících v obchodním rejstříku bylo správním orgánem zjištěno, že u účastníka řízení došlo v květnu roku 2012 ke změně ve skladbě jeho společníků a v červenci téhož roku ke změně jeho jednatele. V návaznosti na toto zjištění vstoupil správní orgán ze své iniciativy do komunikace s účastníkem řízení s cílem nápravy závadného stavu spočívajícího v neoznámení a nedoložení příslušnými dokumenty České národní bance změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, na jejichž základě mu bylo povolení k činnosti směnárníka uděleno. Účastník řízení však ani přes četná další upozornění učiněná správním orgánem popsaný závadný stav neodstranil. Správní orgán proto níže popsaná zjištění vyhodnotil a rozhodl vydat příkaz podle 150 správního řádu. Jedná se o zjištění, která zakládají podezření na závažná porušení zákona o směnárenské činnosti a vyhlášky 315/2013. Neoznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka 1 6. Ustanovení 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že směnárník oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, na jejichž základě mu bylo povolení k činnosti směnárníka uděleno. Dále toto ustanovení stanoví, že směnárník není povinen České národní bance oznamovat změnu údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje. 7. Ustanovení 5 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky 315/2013 stanoví, že náležitostmi oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách jsou změna údaje, k níž dochází a identifikační údaje osoby, u níž dochází ke změně, včetně uvedení, zda jde o vedoucí osobu žadatele, vedoucí osobu žadatele, která skutečně řídí činnost směnárníka, nebo skutečného majitele žadatele. 8. Ustanovení 5 odst. 2 vyhlášky 315/2013 stanoví, že přílohami k oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách podle povahy oznamované skutečnosti za osobu, jíž se změna týká, jsou a) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti, b) doklad k prokázání důvěryhodnosti osoby, c) doklad o dosaženém vzdělání, nebo d) prohlášení o způsobilosti k právním úkonům. 9. Podle úplného výpisu 2 z obchodního rejstříku došlo u účastníka řízení ke změně ve skladbě jeho společníků, když dne byly jako společníci vymazány Elena Bulavko, nar , trvale bytem Altufjevskoje šosse 93, Moskva, Ruská federace 1 Dle ustanovení 27 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti se žádost o registraci ke směnárenské činnosti podaná podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o zápis do registru směnárníků. Správní orgán tak analogicky i pro účely neoznámení změn údajů považuje žádost o registraci ke směnárenské činnosti za žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka. 2 viz spis Sp/2015/70/573 č.l

4 (obchodní podíl 70 %) (dále jen Elena Bulavko ) a Svetlana Gorshunova, nar , trvale bytem Kastanajevskaja 11, Moskva, Ruská federace (obchodní podíl 15 %) (dále jen Svetlana Gorshunova ) a jako společník byl naopak zapsán Igor Shavva, nar , trvale bytem Jantarnyj proezd 21, Moskva, Ruská federace (obchodní podíl 70 %) (dále jen Igor Shavva ). Dále došlo podle úplného výpisu z obchodního rejstříku u účastníka řízení ke změně obchodního podílu jeho stávajícího společníka, když dne byl Borisi Balyalinovi, nar , trvale bytem Bolšaja Očakovskaja 34, Moskva, Ruská federace (dále jen Boris Balyalin ) zapsán obchodní podíl 30 % namísto jeho původního obchodního podílu 15 %. Tím se Boris Balyalin stal (spolu s Igorem Shavvou) skutečným majitelem účastníka řízení, neboť jeho obchodní podíl překročil hranici 25 % stanovenou v 6 odst. 2 písm. b) zákona o směnárenské činnosti. 10. K těmto personálním změnám ve skladbě společníků účastníka řízení došlo ke dni , neboť v tento den byly dle notářského zápisu N 313/2012, NZ 288/ valnou hromadou účastníka řízení schváleny smlouvy o převodu obchodního podílu z Eleny Bulavko na Igora Shavvu 4 a ze Svetlany Gorshunové na Borise Balyalina 5, které v článku V. bodě 5. stanovily, že nabývají účinnosti dnem jejich podepsání oběma smluvními stranami (tj. dnem pozn. správního orgánu) a schválením valnou hromadou společnosti. V článku II. bodě 2. pak tyto smlouvy stanovily, že převod obchodního podílu nabývá účinnosti dnem účinnosti těchto smluv. 11. U účastníka řízení tak v květnu 2012 došlo ke kompletní změně skutečného majitele ve smyslu ustanovení 6 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti, když původního skutečného majitele Elenu Bulavko nahradili Igor Shavva a Boris Balyalin. Tuto změnu skutečného majitele, která je změnou údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, však účastník řízení správnímu orgánu neoznámil, a to včetně toho, že k ní nedoložil přílohy podle ustanovení 5 odst. 2 vyhlášky 315/ Jak vyplývá z následujícího chronologického popisu telefonátů a korespondence správního orgánu, regionální zastoupení České národní banky Ústí nad Labem následně vyvinulo značné úsilí, aby zkontaktovalo účastníka řízení a upozornilo ho na zjištěné nedostatky a vyzvalo ho k jejich odstranění. 13. Správní orgán prostřednictvím svého regionálního zastoupení Ústí nad Labem upozornil dne nejprve telefonicky účastníka řízení na nutnost nahlášení změn údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka a jejich doložení příslušnými dokumenty. 14. Dne pak odeslal správní orgán účastníku řízení na kontaktní ovou adresu uvedenou v žádosti o registraci ke směnárenské činnosti ovou zprávu 6 s potřebnými informacemi a vysvětleními. 15. Jelikož do dne nebyly správnímu orgánu doručeny účastníkem řízení žádné dokumenty související se změnou předmětných údajů, kontaktoval správní orgán dne telefonicky znovu účastníka řízení a upozornil ho na tuto skutečnost. V rámci této komunikace bylo od, účetní účastníka řízení, zjištěno, že vedoucí 3 viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č. 2 4

5 osobou směnárníka již v té době nebyl., nar.._., trvale bytem, (dále jen. ), který byl uveden v žádosti o registraci ke směnárenské činnosti, ale nově tuto pozici zastávala právě. Jejími bližšími identifikačními údaji správní orgán nedisponuje. V návaznosti na tuto komunikaci byla správním orgánem účastníku řízení na ovou adresu poskytnutou odeslána ová zpráva 7 s požadavkem o nahlášení změn údajů a předložení patřičných dokumentů. 16. Směnárník následně ve dnech a předložil správnímu orgánu výpis z rejstříku trestů 8 Ruské federace společníka Igora Shavvy (předloženo pouze v ruském jazyce bez úředně ověřeného překladu do českého jazyka) a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku týkající se účastníka řízení 9. Dne pak účastník řízení správnímu orgánu předložil výpis z Registeru trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 10 od jednatelky účastníka řízení Mariny Petrové. 17. Dne byl účastník řízení prostřednictvím své účetní telefonicky upozorněn 11 na přetrvávající nedoložení dokumentů souvisejících se změnami údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách. Konkrétně byl účastník řízení upozorněn, že se jedná o doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti skutečného majitele Borise Balyalina (včetně jeho úředně ověřeného překladu do českého jazyka), úředně ověřený překlad do českého jazyka dokladu vydaného cizím státem o bezúhonnosti skutečného majitele Igora Shavvy, doklady k prokázání důvěryhodnosti skutečných majitelů Igora Shavvy a Borise Balyalina a vedoucí osoby a doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby. Touto bylo také v rámci telefonického hovoru přislíbeno zaslání předmětných dokladů správnímu orgánu. 18. Jelikož se však během následujících téměř dvou měsíců tak nestalo a příslušné dokumenty související se změnami údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách správnímu orgánu doručeny nebyly, odeslal dne správní orgán účastníku řízení do jeho datové schránky výzvu k odstranění zjištěných nedostatků č.j. 2014/40867/ Tato výzva byla účastníku řízení do jeho datové schránky doručena dne , avšak účastník řízení ve lhůtě 15 dní, tj. do a ani po jejím uplynutí správnímu orgánu žádné požadované dokumenty související se změnami údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách nepředložil. Účastník řízení tedy na tuto výzvu nikterak nereagoval. 19. S ohledem na to, byl účastník řízení dne opětovně telefonicky kontaktován 13 prostřednictvím své účetní a upozorněn na marné uplynutí lhůty k odstranění zjištěných nedostatků stanovené ve výše uvedené výzvě. V reakci na to přislíbila, že bude o celé záležitosti informovat jednatelku účastníka řízení a že ta sama vstoupí následující den do kontaktu se správním orgánem. Tak se však nestalo. 7 viz spis Sp/2015/70/573 příloha č. 3 8 viz spis Sp/2015/70/573 příloha č. 4 9 viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č. 9 5

6 20. Dne obdržel správní orgán od účastníka řízení ovou zprávu 14, ve které informovala správní orgán, že zjištěné nedostatky budou napraveny nejpozději do Na základě žádosti byl účastníku řízení odeslán ovou zprávou 15 ze dne konkrétní odkaz na internetové stránky správního orgánu, kde jsou ke stažení potřebné formuláře požadovaných dokumentů. 21. Poněvadž účastník řízení žádné dokumenty související se změnou údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách správnímu orgánu nedoručil ani do , ani ve dnech poté, byl dne účastník řízení znovu telefonicky kontaktován 16. Telefonický hovor proběhl s obsluhou recepce hotelu, kterou bylo správnímu orgánu sděleno, že již ukončila spolupráci s účastníkem řízení a že o hovoru bude informována jednatelka účastníka řízení. 22. Dne kontaktovala jednatelka účastníka řízení Marina Petrova telefonicky 17 správní orgán a přislíbila, že veškeré chybějící dokumenty předloží osobně v sídle správního orgánu v Ústí nad Labem, a to v týdnu od do , a že přesný termín sdělí telefonicky, popř. ovou zprávou. Tak se ovšem nestalo a správní orgán již nebyl do dne vydání tohoto příkazu jednatelkou účastníka řízení ani jinou osobou jednající za účastníka řízení kontaktován a žádné dokumenty související se změnou údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách mu doručeny nebyly. 23. Správní orgán je toho názoru, že ze shora popsané komunikace s účastníkem řízení a jejího průběhu je dostatečně patrné, že správní orgán vyvinul značnou iniciativu a poskytl účastníku řízení množství impulzů ke splnění jeho povinnosti, kterou má ostatně plnit na základě příslušných zákonných ustanovení sám, a bez toho, aniž by mu to správní orgán měl jakkoli připomínat a jednání v souladu se zákonem opakovaně urgovat. Přesto tak správní orgán po určité období činil a nadstandardně poskytnul účastníku řízení časový prostor pro odstranění zjištěných nedostatků. Účastník řízení ovšem tento správním orgánem poskytnutý prostor ke své škodě nevyužil. 24. Účastník řízení je tak ke dni vydání tohoto příkazu dlouhodobě, již více než dva a tři čtvrtě roku, v prodlení se splněním povinnosti oznámit a příslušnými doklady doložit změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, a to přestože byl na takovou přetrvávající skutečnost (nedoložení dokumentů týkajících se jeho nových skutečných majitelů ve smyslu ustanovení 6 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti a nové vedoucí osoby ve smyslu ustanovení 6 odst. 4 téhož zákona neboli příloh oznámení dle ustanovení 5 odst. 2 vyhlášky 315/2013) správním orgánem opakovaně upozorňován telefonickými hovory, ovými zprávami a přípisem doručeným do jeho datové schránky. 25. Referenčními údaji u právnické osoby v základních registrech, jejichž změnu v souladu s ustanovením 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti směnárník není povinen České národní bance oznamovat, jsou údaje uvedené v ustanovení 26 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Údaj o skutečném majiteli ve smyslu ustanovení 6 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti není mezi těmito 14 viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č viz spis Sp/2015/70/573 příloha č. 13 6

7 údaji uveden, a účastník řízení tak byl povinen změnu tohoto údaje správnímu orgánu oznámit a dokumenty podle prováděcí vyhlášky doložit. Stejně tak byl účastník řízení povinen oznámit správnímu orgánu změnu údaje o vedoucí osobě ve smyslu ustanovení 6 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti a doložit jí dokumenty podle prováděcí vyhlášky, neboť původní ani nová vedoucí osoba účastníka řízení nebyla současně jeho statutárním orgánem. 26. Účastník řízení tedy svým jednáním porušil ustanovení 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, v návaznosti na ustanovení 5 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 vyhlášky 315/2013, když v období od do dne vydání tohoto příkazu neoznámil bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, na jejichž základě mu bylo povolení k činnosti směnárníka uděleno, spočívající ve změně jeho skutečného majitele z Eleny Bulavko na Igora Shavvu a Borise Balyalina a dále ve změně jeho vedoucí osoby z. na a nedoložil k těmto změnám skutečného majitele a vedoucí osoby dokumenty podle ustanovení 5 odst. 2 vyhlášky 315/2013. Tím se účastník řízení dopustil správního deliktu směnárníka podle ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti. 27. V tomto případě se jedná o trvající správní delikt, když podstata jeho spáchání spočívá v tom, že účastník řízení vyvolal protiprávní stav a ten nadále svou nečinností udržoval, resp. udržuje. Úprava trvajícího správního deliktu není v předpisech správního práva výslovně upravena, ale lze ji odvozovat analogicky z trestního práva. Skutečnost, že se jedná o trvající delikt, zvyšuje jeho závažnost. Odnětí povolení k činnosti směnárníka 28. Účastník řízení je profesionálním subjektem působícím v oblasti provozování směnárenské činnosti již více než pět let, a proto není možné zcela přejít jeho pochybení, když jím byla naplněna skutková podstata správního deliktu směnárníka. Účastník řízení by měl znát všechny předpisy upravující směnárenskou činnost a dodržovat povinnosti z těchto předpisů vyplývající. 29. Ustanovení 24 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka. Současně zákon o směnárenské činnosti zmocňuje ve svém 9 odst. 3 správní orgán k tomu, že může za určitých okolností odejmout směnárníkovi povolení k činnosti směnárníka. Ustanovení 9 odst. 3 písm. b) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že Česká národní banka může povolení k činnosti směnárníka odejmout, jestliže směnárník nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení povolení k činnosti směnárníka. 30. Podmínkou udělení povolení k činnosti směnárníka Českou národní bankou je mimo jiné podle 6 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti to, že žadatel je důvěryhodný a podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby a skuteční majitelé žadatele. Jelikož u účastníka řízení došlo ke kompletní změně skutečného majitele a vedoucí osoby, neboli k nahrazení osob, u kterých byla v průběhu registračního procesu ke směnárenské činnosti podle předchozí právní úpravy prokázána jejich důvěryhodnost, resp. bezúhonnost, jinými osobami, u nichž jejich důvěryhodnost prokázána nebyla, účastník řízení tak přestal splňovat podmínky stanovené zákonem o směnárenské činnosti pro udělení povolení k činnosti směnárníka. 7

8 31. Vedle závažnosti porušení dané protiprávním jednáním účastníka řízení, je zřejmé, že tento víceméně ignoruje výzvy správního orgánu a žádným adekvátním způsobem se nesnaží odstranit protiprávní stav svým jednáním vyvolaný. Účastník řízení se tak stává pro správní orgán naprosto nedohližitelným subjektem, a Česká národní banka proto další působení účastníka řízení na finančním trhu v oblasti směnárenství považuje za nežádoucí. 32. Smyslem ustanovení 8 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti je zejména to, aby správní orgán, který udělí určitému subjektu povolení k činnosti směnárníka mimo jiné i na základě toho, že tento subjekt disponuje ve skutečných majitelích a vedoucí osobě osobami, které splňují podmínku důvěryhodnosti podle ustanovení 6 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti, pakliže dojde u tohoto subjektu k výměně takových osob za jiné, byl o těchto nových osobách neprodleně informován a bylo mu doloženo, že i ony splňují podmínku důvěryhodnosti. V případě, že správnímu orgánu nejsou změny v osobách skutečných majitelů, případně vedoucí osoby oznámeny (k čemuž došlo právě v případě účastníka řízení) je zde zcela reálná možnost, že noví skuteční majitelé směnárníka, resp. jeho nová vedoucí osoba, mohou být osobami, které nesplňují podmínku důvěryhodnosti, v důsledku čehož by subjektu, pokud by s takovýmito osobami žádal o povolení k činnosti směnárníka, takové povolení uděleno nebylo. Fungování takového subjektu v oblasti směnárenské činnosti považuje správní orgán za jdoucí proti smyslu povolovacího režimu nastaveného zákonem o směnárenské činnosti a v konečném důsledku za naprosto nežádoucí. 33. Správní orgán tak dospěl k závěru, že činnost účastníka řízení v oblasti poskytování směnárenské činnosti jako právnické osoby, u které v současné době není postaveno najisto, že její skuteční majitelé a vedoucí osoba, která skutečně řídí její činnost, splňují podmínku důvěryhodnosti, je tak zcela na místě a žádoucí odnětím povolení k činnosti směnárníka ukončit. Pokuta 34. Zákon o směnárenské činnosti zmocňuje dále správní orgán, aby v případě zjištění porušení jeho ustanovení uložil směnárníkovi pokutu. Konkrétně pak ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti umožňuje správnímu orgánu uložit za příslušný správní delikt směnárníka pokutu do Kč. V případě účastníka řízení se pak jeví jako nejefektivnější prostředek, který zajistí splnění preventivního i represivního účelu sankce, zkombinovat odnětí povolení k činnosti směnárníka s uložením pokuty dle 21 zákona o směnárenské činnosti. 35. Správní orgán při určování výše pokuty přihlížel v souladu s ustanovením 24 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 36. Účastník řízení svým jednáním spáchal správní delikt podle ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti. Takové porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost hodnotí správní orgán v jeho celkovém rozsahu jako závažné povahy. 37. Co se týká způsobu porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost, považuje správní orgán předmětný správní delikt za omisivní, neboť účastník řízení se jej dopustil opomenutím, resp. nekonáním tam, kde mu zákonná ustanovení povinnost určitým způsobem konat ukládala. 8

9 38. Pokud jde o dotčený nebo ohrožený zájem chráněný zákonem, byl tímto v případě předmětného správního deliktu zájem na jistotě správního orgánu, že směnárenskou činnost u směnárníka nemohou ovlivňovat nedůvěryhodné osoby ve smyslu a contrario 6 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti. 39. K rozsahu porušení právních předpisů správní orgán konstatuje, že se v daném případě neoznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách a nedoložení těchto změn příslušnými doklady jedná zejména tím, že toto neoznámení a nedoložení trvá již téměř tři roky, o závažný a rozsáhlý správní delikt. Tato závažnost je mimo jiné dána rozsahem možného ohrožení vyloučení toho, aby výkon směnárenské činnosti u směnárníka mohla z pozice skutečného majitele nebo vedoucí osoby ovlivňovat osoba, která není důvěryhodná podle ustanovení 6 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti, ve vazbě na ustanovení 2 písm. c) vyhlášky 315/ Co se týče otázky zavinění, jedná se o delikt založený na objektivní odpovědnosti, a proto konkrétní zavinění není třeba zkoumat. Pokud jde o účinek protiprávního jednání účastníka řízení, k naplnění skutkové podstaty tohoto správního deliktu dochází bez ohledu na skutečnost, zda v konkrétním případě dojde příslušným jednáním ke vzniku škody na majetku zákazníků či nikoli. Vznik škody netvoří obligatorní znak skutkové podstaty tohoto správního deliktu. 41. Jako výrazně přitěžující okolnost při zvažování výše sankce byla správním orgánem hodnocena skutečnost, že s účastníkem řízení bylo již v roce 2011 vedeno správním orgánem sankční správní řízení za porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost 18 spočívající v tom, že účastník řízení nezajistil, aby směnárenská činnost byla vykonávána pouze osobami, které jsou držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného Českou národní bankou, dále že neaktualizoval soubor informací v tištěné nebo elektronické podobě s vyobrazením a popisem platných platidel v měnách, které nakupuje, a informacemi o jejich vydání, platnosti a lhůtě výměny a dále že neinformoval klienty zřetelně a jednoznačně o podmínkách nákupu cizí měny, používaných kurzech a cenách poskytovaných služeb. Za tato porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost byla účastníku řízení pravomocně uložena pokuta Kč. Správní orgán v této souvislosti konstatuje, že tato předchozí uložená pokuta zcela evidentně nesplnila jednu za svých funkcí (preventivní funkci), tj. odradit pro futuro účastníka řízení od porušování předpisů upravujících směnárenskou činnost, a že tedy je zcela namístě přistoupit tentokráte k uložení pokuty výrazně vyšší. 42. Se stejnou pečlivostí, s jakou správní orgán zjišťoval a hodnotil přitěžující okolnosti protiprávního jednání účastníka řízení, vyhledával i skutečnosti svědčící ve prospěch účastníka řízení. I přes vyvinutou snahu se však správnímu orgánu takové skutečnosti najít nepodařilo. 43. Správní orgán konstatuje, že závažnost porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost ze strany účastníka řízení mu neumožnila vyřešit tato porušení pouze projednáním ve správním řízení a od uložení peněžité sankce upustit. Navíc za situace, kdy účastník řízení, přestože k tomu měl bezpočet možností, neprojevil účinnou snahu o nápravu trvale 18 Současné porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost lze z pohledu správního orgánu hodnotit jako svojí závažností dosahující minimálně stejné intenzity porušení předpisů, jako je porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost, pro které bylo vedeno předchozí sankční správní řízení. 9

10 závadného stavu daného jeho jednáním v rozporu s předpisy upravujícími směnárenskou činnost. Správní orgán má za to, že postihem účastníka řízení jak odnětím jeho povolení k činnosti směnárníka, tak i pokutou budou naplněny obě funkce sankce, tedy represivní i preventivní, tj. zabránění účastníku řízení v případném dalším protiprávním jednání pro futuro, a předejití tak eventuálnímu vzniku škody tímto jednáním vyvolaným. 44. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem a v souladu s kontinuitou rozhodovací sankční praxe České národní banky se správní orgán rozhodl uložit účastníku řízení současně peněžitou pokutu ve výši Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), a to podle ustanovení 21 zákona o směnárenské činnosti. Takto uložená pokuta je při samé dolní hranici zákonem vymezeného rozpětí. 45. Ustanovení 150 odst. 1 správního řádu umožňuje správnímu orgánu v řízení z moci úřední uložit povinnost formou písemného příkazu. Správní orgán přistoupil k vydání příkazu, neboť v tomto případě považuje skutková zjištění za dostatečně prokázaná. K části II. výroku příkazu náhrada nákladů řízení 46. Správní orgán v příkazu ze shora uvedených důvodů shledal, že účastník řízení svým jednáním porušil zákon o směnárenské činnosti. Účastník řízení tedy vyvolal správní řízení porušením své povinnosti. Ustanovení 79 odst. 5 správního řádu stanoví, že povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo byl-li přibrán znalec. 47. Prováděcí předpis, tj. vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, svým 6 odst. 1 stanovuje, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí Kč. Z uvedených důvodů uložil správní orgán účastníku řízení k úhradě náklady řízení ve výši Kč. P O U Č E N Í Proti tomuto příkazu lze podat odpor dle ustanovení 150 odst. 3 správního řádu u sekce licenčních a sankčních řízení České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, a to do 8 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. otisk úředního razítka podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 10

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON

219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON 219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON ve znění: 159/2000 Sb., 362/2000 Sb., 482/2001 Sb., 126/2002 Sb., 257/2004 Sb., 354/2004 Sb., 444/2005 Sb., 254/2008 Sb., 285/2009 Sb. Parlament se

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

282/SU/2013 N á l e z

282/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/8845/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/9716/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 6913/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 137/SU/2012

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více