SA_418 - Studie rozvoje systému Hotel Olympik Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SA_418 - Studie rozvoje systému Hotel Olympik Praha"

Transkript

1 - Tým. Lea Blažková Lenka Malinová Lenka Kohoutová Anna Exnarová Jií Horník

2 Obsah Manažerské shrnutí... 3 Cíl studie... 4 Realizaní tým... 5 Souasný stav... 6 Úvodní charakteristika... 6 Vybavení hotel a služby pro zákazníky... 8 Hotel Olympik****... 8 Hotel Olympik Tristar***... 9 Okolí systému Legislativní podmínky Trendy na stran poptávky Informaní propojení s prvky okolí Klíové prvky okolí (Zákazník a Host) Životní cyklus hosta Strategie podniku Cíl Strategie SWOT analýza Strategie cílených služeb pro rznou klientelu Procesy Hlavní procesy Ubytování Rezervace Stravování Konferenní služby Ostatní služby Obchod Marketing Podprné procesy Informatika (IS/ICT) Housekeeping Správa budov Personalistika Právo Úetnictví, finance a administrativa Organizaní struktura Pracovní místa a jejich zabezpeení informacemi Datový model informaního systému Budoucí stav Navrhované zmny a jejich hlavní pínosy Plán realizace zmn Simulace chování systému po provedení zmn Závr Zdroje informací Pílohy LS 2005/2006 Strana 2 (celkem 25) VŠE Praha

3 Cíl studie Cílem studie rozvoje systému [SRS], kterým je v našem pípad skupina hotel Olympik, je navrhnout takový zpsob fungování systému, který bude znamenat pozitivní zmnu oproti stávajícímu stavu. Tato zmna by se mla projevit ve dvou základních aspektech, které ovlivují výkonnost a zisk hotel skupiny Olympik. Jedná se o: Zvýšení hodnoty služeb pro zákazníka - které se ve svém dsledku projeví zvýšením obsazenosti hotel bez nutnosti snižovat cenu, a tak povede (za pedpokladu pimených náklad) k rstu profitu. Snížení náklad - kterého chceme dosáhnout usilováním o ješt hospodárnjší provoz hotelu, ovšem se zachováním hodnoty poskytovaných služeb. Snížení náklad má samozejm pímý vliv na profit. Dva výše zmínné cíle jsou velmi obecné a v dalších kapitolách dostanou konkrétnjší podobu. Protože snižování náklad a zvyšování hodnoty mohou být asto protichdné, je nutné porovnávat vždy pínosy i náklady každého našeho opatení jak izolovan, tak z hlediska systému jako celku. Pi našich úvahách budeme vycházet z uritých východisek, kterými budou: Souasný stav - u kterého se zamíme pedevším na ty omezující podmínky, které lze mnit pouze ve velmi dlouhém období, nebo je nelze mnit vbec. Píkladem mže být umístní budov hotelu v konkrétní lokalit, kapacita hotelu, nebo standardní služby, které musí být hostm za každých okolností poskytnuty. Nechceme svazovat svou invenci detailní analýzou proces tak, jak v souasnosti probíhají. Na druhou stranu, velká vtšina proces je již v souasné podob systému optimalizována tak, že se nám nepodaí pípadnou zmnou dosáhnout pozitivního efektu. V takovém pípad se nebráníme pevzetí praxí osvdených postup. Podmínky okolí - z pochopitelných dvod je nutné vnjší podmínky analyzovat velmi peliv a systém projektovat tak, aby byl ve svém okolí životaschopný. Pi analýze okolí se mj. zamíme na jeho promnlivost a budeme usilovat o co nejvyšší adaptabilitu systému tak, abychom vylouili nutnost zásah ídícího systému v co nejvyšším možném potu situací. Strategie podniku - nemén dležitým východiskem pro nás bude smr, kterým chce vedení podniku smovat. Budeme tedy vycházet ze strategie deklarované nejvyššími orgány podniku a její zmny budeme pípadn navrhovat pouze ve zvlášt opodstatnných pípadech. V rámci uvedených východisek budeme tvoiv definovat jednotlivé hlavní a podprné procesy, funkní oblasti organizaní struktury podniku, jednotlivá pracovní místa (resp. role) v systému a jejich informaní poteby. Dále navrhneme takové datové objekty, které budou identifikované informaní poteby zabezpeovat. S vdomím toho, že dosáhnout pozitivní zmny u již velmi dobe fungujícího systému je nesmírn obtížné, pijímáme tuto výzvu a budeme usilovat o maximální pínos naší práce pro hotely skupiny Olympik. LS 2005/2006 Strana 4 (celkem 25) VŠE Praha

4 Realizaní tým Na vytvoení studie rozvoje systému se v uvedených rolích podílejí tito lidé: Jméno Role Telefon Zpracovávané otázky Lea Blažková Vedoucí týmu , 10, 15, 20. Lenka Malinová Zástupce vedoucího , 6, 11, 16. Lenka Kohoutová len týmu , 7, 12, 17. Anna Exnarová len týmu , 8, 13, 18. Jií Horník len týmu , 9, 14, 19. LS 2005/2006 Strana 5 (celkem 25) VŠE Praha

5 Souasný stav Úvodní charakteristika Skupina hotel Olympik se skládá ze tí akciových spoleností, divize ITA a zájmového sdružení SPV. V souasné dob provozuje dva hotely v Praze (3 a 4 *). Úloha spoleností ve skupin je následující: Olympik Holding, a.s. vykonává pro ostatní spolenosti holdingu innosti, které jsou z pohledu zákazníka vnímány jako podprné procesy. Jedná se zejména o následující innosti o o o o Strategické ízení, tedy stanovení a implementace strategie Vyjednávání s dodavateli a odbrateli (nap. cestovními kanceláemi), uzavírání smluv na poskytování hotelových služeb. Usiluje o naplnní kapacity hotel a minimální náklady vstup. Provádí innosti spojené s administrativou, vedením úetnictví, zajištním financování. Zajišuje právní agendu, innosti personalistiky (vetn povinných školení a rozvoje zamstnanc) a marketing. Interhotel Olympik, a.s. provozuje hotel Olympik****. Olympik Garni, a.s. provozuje hotel Olympik Tristar*** ITA divize spolenosti Olympik Holding, a.s. (Incentives Travel Agency) - Zajišuje služby domácí i zahraniní incentivní a kongresové turistiky v hotelech skupiny Olympik. Jedná se o zajištní kongresových akcí vetn doprovodných program, technického zajištní, tlumonických a pekladatelských služeb, propagace akcí, dopravních, a dalších služeb. SPV zájmové sdružení (Stedisko Praktického Vyuování Olympik) je organizací, která se stará o výchovu budoucích pracovník gastronomického provozu (Kucha, íšník, Cukrá). Stedisko spolupracuje s dalšími organizacemi z praxe a na zajištní teoretické pípravy žák se SOU. Schematické znázornní vlastnických vztah skupiny hotel Olympik nalezneme na následujícím obrázku (Obrázek 1Obrázek 2). LS 2005/2006 Strana 6 (celkem 25) VŠE Praha

6 Prof.Ing. Adamec Dr.SC. r / % ABR a.s. I ,34 % Olympik Holding, a.s. I ,7 % Prof.Ing. Stanislav Adamec Dr.SC. r /020 51,28 % Interhotel Olympik a.s I ,19% Prof.Ing. Stanislav Adamec Dr.SC. r / % Olympik Garni, a.s. I Obrázek 1 - Struktura vlastnických vztah ve skupin Olympik Hotely skupiny Olympik jsou lokalizovány v Praze 8, Karlínu jen nkolik minut chze (cca 300m) od stanice metra a tramvaje Invalidovna v dobrém dosahu do historického centra msta. Dobrá je také dostupnost z Pražského letišt (cca 30min). V blízkosti se nachází také další atraktivní místa (nap. Sazka arena). Díky vlastnímu velkokapacitnímu hlídanému parkovišti nemají hosté ani v tomto širším centru problém s parkováním. Z pvodn spíše prmyslové oblasti se, zvlášt po povodních v srpnu 2002, díky mnohým developerským projektm, stává moderní mstská tvr s administrativními i obytnými komplexy. Tyto zmny v budoucnu ješt zvýší atraktivitu oblasti, která již nyní tží ze své polohy. Podobný rozvoj lze ve vzdálenjší budoucnosti oekávat také v sousedních tvrtí (Libe, Vysoany). K tomuto rozvoji pispívá také skupina Olympik výstavbou nového hotelu (Artemis ****). Na obrázku (Obrázek 2) je znázornn model skupiny hotel Olympik tak, jak s ním budeme ve zbytku práce pracovat. LS 2005/2006 Strana 7 (celkem 25) VŠE Praha

7 &! 4-3#561,!"#$" %# +',- #'',-./"#"- )0+ 1'"!"!#$!%&'(')*+,-. /. 0 &#'()*" &#'()*"!"!#$!%&'(')*+,-,2%3. /. 0 ')*+,1,2%3 ')*+,-. 23% 37,! &#!,5,83 &'&9!5 &2%3( 31&,"5,1& 351!(#2-4 &2%3( 31& '( % 37,! &#!,5,83 &'&9!5 &2%3( 31& 3"4 53.!:',5; Obrázek 2 - Skupina hotel Olympik Vybavení hotel2 a služby pro zákazníky Cílem této podkapitoly je shrnutí východisek, které spoívají ve službách a komfortu, které hotel poskytuje hostm. Hotel Olympik**** Ubytování Hotel Olympik disponuje celkem 315 pokoji v následující struktue: Standard: 244 Business: 62 Apartmá: 9 - Stylový nábytek, koupelna s vanou. Všechny pokoje mají tuto výbavu: TV se satelitním a hotelovým programem, radio, trezor, minibar a telefon s pímou provolbou, klimatizace. Stravování Stravování je v hotelu Olympik zajištno v tchto zaízeních: Restaurace Ikaros - bufet, snídan. Pivnice - speciality eské kuchyn a rozmanitost druh piv. Francouzská restaurace - mezinárodní kuchyn a vína. LS 2005/2006 Strana 8 (celkem 25) VŠE Praha

8 Club bar - oberstvení a míchané nápoje. Konferenní služby Hotel Olympik nabízí pro poteby konferencí a jiných akcí v pízemí variabilní komplex tí salonk a foyer se špikovým technickým vybavením a v 19. pate sál s panoramatickým výhledem na Prahu a terasou. Prostory je možno variabiln uspoádat a jejich maximální kapacita je v pízemí 380 osob 1 a v sále Olymp 150 osob. Ostatní služby Z dalších služeb mohou hosté využít: business studio / internet; technické vybavení pro konference; room service; smnárnu; sekretáské služby; doruovací služby; rezervaci letenek, jízdenek; pekladatelské, tlumonické a prvodcovské služby; organizaci okružních jízd, výlet a exkurzí; rezervaci vstupenek na sportovní a kulturní akce; rezervaci sportovních zaízení a služeb (fitness, bazén, sauna, masáže); zprostedkování non-stop lékaské služby (anglicky); transfer penz pro hosta v "nouzi" (western union); praní prádla pro hosty; non-stop hlídaný parking; pjovnu aut; hotelové taxi; obchod s upomínkovými pedmty; kvtiny. Hotel Olympik Tristar*** Ubytování Hotel Olympik Tristar disponuje 278 standardními dvoulžkovými pokoji a dvma speciáln upravenými pokoji pro invalidy s bezbariérovým pístupem. Pokoje jsou vybaveny TV se satelitním a hotelovým programem, radiem, trezorem, minibarem a telefonem s pímou provolbou. Svým vybavení pesahují *** kategorii. Stravování V hotelu Tristar je hostm k dispozici bufetová restaurace, kavárna a bowling centrum. Konferenní služby Spoleenské akce probíhají v hotelu Tristar ve tech prostorech: Sál Tribun - kapacita max. 500 osob a dobrá akustika. Mobilní barbecue. Prostor Triumf - kapacita max. 50 osob. Bowling centrum - kapacita max. 100 osob Ostatní služby V bowlingovém centru je krom dvou drah (až 8 hrá) hostm k dispozici také billiard a šipky. Další služby z kategorie ostatní jsou totožné s ostatními službami hotelu Olympik - jsou sdíleny. 1 Kapacita je vždy uvádna pi uspoádání pro recepci, tedy bez míst k sezení. Bližší informace na LS 2005/2006 Strana 9 (celkem 25) VŠE Praha

9 Okolí systému Legislativní podmínky Zdroj informací: [INT_2] Zákon o úetnictví - nutno dodržovat úetní standardy - podmínky ovení závrky auditorem - podmínky konsolidace Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích Zákon o pobytu cizinc na území R Obchodní zákoník - poplatek z každého televizoru (100 K/msíc) a rozhlasového pijímae (45 K/msíc) - možnost odepení vstupu - obchodní závazkové vztahy Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky urené pro styk s potravinami a pokrmy Zákoník práce - pracovní podmínky - nárok na dovolenou (zamstnanec nepracuje, ale musí se platit) Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zaízení Zákon o daních z píjmu Zákon o požární ochran - zaízení musí odpovídat požadavkm bezpenosti práce a požadavkm požární ochrany - daov uznatelné a neuznatelné náklady - sazba dan - podmínky pro úinnou ochranu života a zdraví oban a majetku ped požáry a pro poskytování pomoci pi živelních pohromách a jiných mimoádných událostech Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby Zákon o dani z pidané hodnoty - hygienické požadavky na umístní, stavební konstrukci, prostorové a dispoziní uspoádání, zásobování vodou, vytápní, osvtlení, odstraování odpadních vod, vtrání a vybavení provozoven stravovacích služeb, - podmínky výroby, pípravy, rozvozu, pepravy, znaení a skladování pokrm a jejich uvádní do obhu, zpsob stanovení a evidence kritických bod - služby možné zaadit do snížení sazby dan LS 2005/2006 Strana 10 (celkem 25) VŠE Praha

10 Trendy na stran3 poptávky Cílem podkapitoly je zachytit nejdležitjší trendy v cestovním ruchu v eské republice (resp. v Praze). Jako zdroj informací poslouží statistiky uvedené v seznamu literatury ([INT_3], [INT_4]). Data mohou sloužit pro hrubé porovnání pozice hotel skupiny Olympik na trhu. Kapacity ubytování v hl. m. Praze o Poet lžek v hotelích a penzionech k : o Mezironí nárst: cca. 12,5% (nejvíce v kategorii ****) Poet ubytovaných osob/nocí (prmrný pobyt) v hotelích v R za rok 2005 o Celkem: / (3,26) o Domácích: / (3,44) o Cizinc: / (3,09) o Index potu penocování 2005/2004: 101,1 o Poet penocování v Praze 2004 (zahraniní turisté): Top 10 zemí podle potu penocování (nocí) 1. Nmecko 2. Spojené království 3. Itálie 4. Nizozemsko 5. Rusko 6. Spojené státy americké 7. Slovensko 8. Španlsko 9. Francie 10. Polsko 15. Japonsko 30. Jižní Korea 38. ína Top 10 nejrychleji rostoucích zemí podle indexu potu penocování 2005/ Norsko 2. Estonsko 3. Island LS 2005/2006 Strana 11 (celkem 25) VŠE Praha

11 4. Maarsko 5. Rumunsko 6. Litva 7. Lucembursko 8. Japonsko 9. Nizozemsko 10. Bulharsko Top 10 zemí podle výdaj na osobu/den (za rok 2003) 1. Japonsko 2. Rusko 3. Izrael 4. Dánsko 5. Belgie 6. Velká Británie 7. Španlsko 8. USA 9. Kanada 10. Rakousko Prmrná obsazenost pokoj v roce 2005: 42,4% Prmrná msíní mzda na zamstnance v sektoru ubytování a stravování v roce 2005: 9994 K Informaní propojení s prvky okolí Kontextový diagram + vysvtlující text Klíové prvky okolí (Zákazník a Host) V okolí jsme identifikovali jako klíové zejména prvky Zákazník a Host. V následujících odstavcích vysvtlíme, pro tyto dva prvky rozlišujeme a pedevším, pro je považujeme za klíové. Dvody obojího jsou zejmé z následujících charakteristik. Zákazník je v našem chápání osoba (fyzická, nebo právnická), která naše služby objednává a platí. Prakticky to mže být nap. cestovní kancelá, letecká spolenost, podnik, který objedná prostory na školení nebo prezentaci, hlava rodiny, jednotlivec (ten je pak souasn hostem) atd. Je tedy zákazníkem proces Obchod, Rezervace, Finance/Úetnictví, Marketing. LS 2005/2006 Strana 12 (celkem 25) VŠE Praha

12 Host je potom každý jednotlivec, který služby hotelu erpá. Mže být zárove naším zákazníkem, zákazníkem jiné spolenosti (CK ), nebo lenem skupiny pro kterou zákazník služby objednal a platí. Z tohoto dvodu vždy usilujeme o jeho maximální spokojenost, protože ta zprostedkovan ovlivuje spokojenost zákazníka. Je zákazníkem hlavních proces Rezervace Ubytování, Stravování, Konferenní služby, Ostatní služby a Marketing. Dležitost tchto skupin vyplývá z toho, že jsou zdrojem píjm a tedy i zisku. Jejich vztah je takový, že každý host je piazen njakému zákazníkovi. Pokud je to jedna osoba, jsou stále drženy dva datové objekty, protože každý obsahuje jiné informace. Pokud je zákazníkem firma (nap. CK), která ješt nedodala žádné hosty, je evidován pouze zákazník s nula hosty. Jeden host naopak mže pijet do hotelu opakovan s rznými zákazníky (CK, zamstnavatel, rodina). Proto jejich vtah odpovídá obrázku (Obrázek 3).!2% < 0 = 0 4-3#56- Obrázek 3 - Vztah Host-Zákazník Životní cyklus hosta Ve vztahu k hostu rozlišujeme následující fáze jeho životního cyklu, které se liší jednak informacemi, které o hostu máme a také procesy, které s ním budou v interakci : Turisté míící do Prahy jsou našimi potenciálními hosty. Známe statistiky o jejich potu, resp. struktue dle národnosti, délce pobytu, spotebním chování apod. Psobí na n marketingový proces s cílem získat je pro hotel. Marketing psobí zprostedkovan pes zákazníka. Anonymní host je ten, u kterého známe pouze zaátek a konec pobytu. Tento stav vznikne provedením rezervace zákazníkem, kdy tento uvede pouze poet osob a délku pobytu. Tento stav je v ím dál tím více nežádoucí s blížícím se datem píjezdu. Cílem je zjistit další informace a pejít do jednoho z následujících stav (ideáln již pi rezervaci). Do stavu blíže specifikovaný host se dostane zjištním dalších informací jako je typ hosta (student, businessman, dchodce ), národnost apod. Z dvodu plánování je žádoucí mít hosta v tomto stavu nejpozdji 7 dn ped píjezdem (check-in). Konkrétní host je ten, u kterého známe Jméno, datum narození, adresu trvalého bydlišt atd. Tyto informace musíme zjistit nejpozdji pi zapsání do knihy host (check-in), je však žádoucí zjistit je co nejdíve (ideáln pi rezervaci). Check-in (v den píjezdu) - akce, kterou se pejde do následujícího stavu. Ubytovaný host je ten, který aktuáln erpá služby hotelu (Ubytování, Stravování, Konferenní a Ostatní). V datovém objektu je potom teba udržovat informace o tchto službách jednak z dvodu vyútování, sledování rentability a také pro poteby marketingových analýz. Dále je teba evidovat stížnosti, pipomínky a další poznámky sloužící ke kontinuálnímu zkvalitování služeb. Check-out (v den odjezdu) - akce, kterou se pejde do následujícího stavu. LS 2005/2006 Strana 13 (celkem 25) VŠE Praha

13 Po odhlášení z hotelu je host dále evidován jako Obsloužený host. Tato evidence jednak slouží jako datová základna pro marketingové analýzy, ale souasn ji využijeme pi opakované návštv hosta v hotelu, kdy host peskoí již pi rezervaci pímo do stavu Konkrétní host. O uzavení této smyky usilujeme cílenou marketingovou inností, protože tím ušetíme náklady na akvizici (získání) hosta ze skupiny Turisté míící do Prahy a jsme schopni jej kvalitnji obsloužit. (,2%?*6B6167! 3$) %3%,2%,-) 5!5)*56$!2% &#& "31& #4-3#56-&*!',-E $!2% +B&25C56,59! *316 $&1-A!(% )+$!2%3 $!2% 3 -&%,5; % 3"!"456 &#& "31& 8)%!"456!5-?%56 $!2%!5- &%,#31& $!2%3 $&1-A,5!59& 8)%!"35> $!2% Obrázek 4 - Životní cyklus hosta LS 2005/2006 Strana 14 (celkem 25) VŠE Praha

14 Strategie podniku Cíl Cílem hotelu je být úspšný, konkurenceschopný hotel, který si na svj rozvoj dokáže vydlat sám. Podle dostupných informací vyplácení dividend není souástí cíle. Tento cíl by ml korespondovat pedevším s pedstavou majitel a samozejm by ml být zahrnut ve výroních zprávách. Strategie Výše definovaný cíl je nutné podpoit správnou strategií, která by jej umožnila naplnit. Samozejm konkrétní globální strategie musí být podpoena dílími strategiemi, pro tuto studii je dležité spojení pedevším globální strategie s informaní strategií. Což je jedna s dílích strategií. Existuje nkolik strategií, které by umožnili dosažení výše definovaného cíle. Tyto strategie vycházejí ze spoleného cíle a tak je samozejmé, že se do urité míry pekrývají. Strategie 1. Zamení každého hotelu na jinou klientelu Tato strategie pedpokládá, že každý z hotel, které vlastní Olympik Holding, a.s., se bude specializovat na rozdílnou klientelu. Tento pedpoklad podporuje souasná situace, kdy hotel Olympik je 4. hvzdikový, hotel Tristar je 3. hvzdikový. Už toto rozdlení napovídá rozdílné cílové skupin. V plánu rozvoje je stavba dalších hotel, které budou opt odlišné, co se týe cílové skupiny. V souasné dob je rozestavn hotel Artemis, který má být také 4. hvzdikový,ovšem svým vybavením by ml korespondovat s požadavky, které klade na ubytování pedevším Asijská klientela. Zárove se oekává velké zvýšení poptávky po kongresových službách a s tím spojená poptávka po ubytování a innosti, které je hotel schopen poskytnout po ukonení pracovní ásti kongres. Strategie 2. Zamení jen na nejlukrativnjší klientelu Tato strategie by sledovala požadavky té ásti klientely, která do hotelu pináší nejvtší finanní zisky. To by ovšem znamenalo bu se zbavit, nebo pebudovat souasné rozdlení hotelu. Toto ešení je z hlediska pestavby a modernizace celého hotelu velmi nároné. A z pohledu rozvoje, je tato varianta velmi tžkopádná, protože pi zmn cílové skupiny (i jejích nárok) by bylo velmi obtížné celý komplex orientovat na jiné požadavky klientely. Bylo by nutné peorientovávat celý komplex, kdežto v pedchozí variant by se peorientovávala jen jedna ást holdingu. Strategie 3. Snížení náklad Tato strategie je obvykle uvádná v mnoha rzných firmách, ovšem vtšinou je souástí jiné. I v tomto pípad volba každé jiné strategie zárove znamená souasné snižování náklad a tím zvyšování finanních prostedk. Snižování náklad už v této fázi rozvoje holdingu je realizováno a je pedpokladem, že bude základem jakékoliv další innosti. LS 2005/2006 Strana 15 (celkem 25) VŠE Praha

15 Strategie 4. Poskytování co nejkvalitnjších služeb Tato strategie je samozejmostí, pokud hotel je orientován na klienta. Poskytování kvalitních služeb jde ruku v ruce se snižováním náklad, s poskytováním cílených služeb jednotlivým skupinám zákazník, se strategií co nejvíce kvalifikovanjších zamstnanc, s co nejvyšší motivací dosahování pracovních výsledk. SWOT analýza Pro stanovení konkrétní strategie je samozejmostí analýza okolí hotelu i vnitních stránek hotelu. Pro tuto analýzu jsme v poátení fázi zvolili hrubý nástin SWOT analýzy, která sleduje vnitní silné a slabé stránky a vazby na okolí (píležitosti a hrozby). Souástí okolí rozumíme zákazníky, státní správu, dodavatele, odbratele, atd. Píležitosti Hrozby rst hotelu orientace na zákazníka rozšíení služeb (hlídání a pée o dti, pjovna DVD, CD, knih,...) pokud by se vytvoil holding, fúze, zvýšila by se finanní možnosti a tím možnost rozrstání rozvoj lokality pokles klientely velká konkurence zvyšující se poptávka po dalších atrakcích, které hotel nemže nabídnout zvyšující se nebezpeí teroristických útok, tím související snižování obsazenosti Politická situace v zemi, nutnost vízové povinnosti, zákony a naízení jak státní tak v souvislosti s EU Neestetické nejbližší okolí hotelu Zmna kurzu, mnové problémy Poloha hotelu v záplavové zón Silné stránky Slabé stránky dobré zázemí tradice orientace vedení na trhu, v novinkách, sledování zmn vysoká souasná kvalita služeb, dobré jméno vhodná volba místa, s ohledem na hromadnou dopravu nevýhodné místo s ohledem na individuální dopravu nekvalifikovaní zamstnanci (asijská klientela) málo doplujících aktivit, pedevším krátkodobé, které je možné klientm nabídnout v ase po práci (nap. kino, diskotéka, zábavní program,...) LS 2005/2006 Strana 16 (celkem 25) VŠE Praha

16 Volba strategie na základ této analýzy je pravdpodobn strategie využití píležitostí za podpory silných stránek. Samozejm je neustále poteba sledovat veškeré hrozby a slabé stránky a ve chvíli, kdy tyto faktory zanou významn ovlivovat chod hotelu a zanou být dle kritérií významné, je poteba zahrnout je do strategie. Strategie cílených služeb pro r2znou klientelu Z výše uvedeného vyplývá, že nejlepší strategie by pravdpodobn byla volba cíleného poskytování služeb každé skupin klient. Tento požadavek v souasné dob je už ásten plnn díky rzné kvalit a kapacit dvou hotel, a díky výstavb nového hotelu s dalšími cílenými službami pro asijskou klientelu. Výhody této strategie by se dali shrnout do následujících bod: k dispozici je už i v souasnosti nkolik hotel s rznou strukturou služeb, v blízké budoucnosti bude k dispozici hotel s dalšími cílenými službami orientovanými na asijskou klientelu a kongresové služby, každý hotel v souasnosti disponuje rozdílným vybavením a poskytovanými službami, existuje velký nárst asijské klientely, což sebou pináší jinak koncipované požadavky, daleko snadnjší identifikace požadavk, pi rozdlení klientely a hotel je daleko lepší možnost reakce a pizpsobení se na požadavky dané skupiny klientely, na základ cíleného dlení klientely je daleko lepší možnost identifikace požadavk a problém a s tím spojeno efektivnjší školení, kvalifikace a rst zamstnanc, efektivnjší cílený pístup k zákazníkm. S touto strategií samozejm souvisí i negativa, která ovšem jsou zvládnutelná a rizika, která sebou pinášejí, jsou snadno identifikovatelná. Pokud tyto rizika bude hotel ve svém rozvoji brát v úvahu, nemly by spolenosti zpsobovat výrazné omezení: k dispozici musí být nkolik hotel, pípadn sekcí v hotelu, výrazn rostou nároky na pípravu a ízení, zvtší se kapacity, tím vzniká otázka, zda je trh bude schopen pokrýt, nebo díky rozrstajícím se službám starší kapacity budou zstávat neobsazené, rostoucí požadavky na využití asu po skonení pracovních ástí kongres, hotel mnoho tchto aktivit zatím neposkytuje. LS 2005/2006 Strana 17 (celkem 25) VŠE Praha

17 Procesy Hlavní skupiny inností, které v hotelu probíhají. Vyplývají z požadovaného chování systému navenek. U procesu sledujeme: Zkrácený název - nap. Marketing = MAR apod. Vlastníka - kdo je garantem procesu v hotelu. Když bude proces outsourcován, tak je vlastníkem Zákazníka - kdo pebírá výstup procesu innosti - de facto subprocesy - vše co se v rámci procesu dlá Pracovníci - Jaké role vstupují do procesu Informace - Informace, které v procesu potebujeme. Z nich se odvodí datové objekty. Výstupy - i když pesn nevím, co by to mlo být. Zdroje - hmotné zdroje použité procesem Metriky - málo, jednoduché, ale výstižné. Jednotky, as, za který se mí, intervaly Hlavní procesy Ubytování Rezervace Stravování Konferenní služby Ostatní služby Obchod Marketing Podp2rné procesy Informatika (IS/ICT) Housekeeping Správa budov Personalistika Právo Úetnictví, finance a administrativa LS 2005/2006 Strana 18 (celkem 25) VŠE Praha

18 Zdroje informací Knihy [KNI_1] Adamec, S.; Trho, D.: lovk, Data, Informace; VŠE Praha 1993; ISBN [KNI_2] Adamec, S.; Trho, D.: Produkní, ídící a informaní systémy firem v tržní ekonomice; VŠE Praha 1994; ISBN [KNI_3] On-line zdroje [INT_1] [INT_2] Oficiální web hotel skupiny Olympik: Rešerše legislativy v cestovním ruchu: [INT_3] Czech Tourism: Kompendium statistik cestovního ruchu v R (2004), Kvten 2005: [INT_4] Statistiky SÚ - Služby: LS 2005/2006 Strana 24 (celkem 25) VŠE Praha

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013 Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na období 2008 2013 Zpracovatel: Krajský úad kraje Vysoina, oddlení strategického plánování Vysoina Tourism, píspvková organizace Masarykova univerzita

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické TRVALE UDRŽITELN ITELNÉ ÚZEMNÍ PLÁNOV NOVÁNÍ Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. duben 2009 Územní plánov nování Územní plánování Promny poátky plánování pedmt plánování obsah plánování Plánovitá promna prostedí

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více