SA_418 - Studie rozvoje systému Hotel Olympik Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SA_418 - Studie rozvoje systému Hotel Olympik Praha"

Transkript

1 - Tým. Lea Blažková Lenka Malinová Lenka Kohoutová Anna Exnarová Jií Horník

2 Obsah Manažerské shrnutí... 3 Cíl studie... 4 Realizaní tým... 5 Souasný stav... 6 Úvodní charakteristika... 6 Vybavení hotel a služby pro zákazníky... 8 Hotel Olympik****... 8 Hotel Olympik Tristar***... 9 Okolí systému Legislativní podmínky Trendy na stran poptávky Informaní propojení s prvky okolí Klíové prvky okolí (Zákazník a Host) Životní cyklus hosta Strategie podniku Cíl Strategie SWOT analýza Strategie cílených služeb pro rznou klientelu Procesy Hlavní procesy Ubytování Rezervace Stravování Konferenní služby Ostatní služby Obchod Marketing Podprné procesy Informatika (IS/ICT) Housekeeping Správa budov Personalistika Právo Úetnictví, finance a administrativa Organizaní struktura Pracovní místa a jejich zabezpeení informacemi Datový model informaního systému Budoucí stav Navrhované zmny a jejich hlavní pínosy Plán realizace zmn Simulace chování systému po provedení zmn Závr Zdroje informací Pílohy LS 2005/2006 Strana 2 (celkem 25) VŠE Praha

3 Cíl studie Cílem studie rozvoje systému [SRS], kterým je v našem pípad skupina hotel Olympik, je navrhnout takový zpsob fungování systému, který bude znamenat pozitivní zmnu oproti stávajícímu stavu. Tato zmna by se mla projevit ve dvou základních aspektech, které ovlivují výkonnost a zisk hotel skupiny Olympik. Jedná se o: Zvýšení hodnoty služeb pro zákazníka - které se ve svém dsledku projeví zvýšením obsazenosti hotel bez nutnosti snižovat cenu, a tak povede (za pedpokladu pimených náklad) k rstu profitu. Snížení náklad - kterého chceme dosáhnout usilováním o ješt hospodárnjší provoz hotelu, ovšem se zachováním hodnoty poskytovaných služeb. Snížení náklad má samozejm pímý vliv na profit. Dva výše zmínné cíle jsou velmi obecné a v dalších kapitolách dostanou konkrétnjší podobu. Protože snižování náklad a zvyšování hodnoty mohou být asto protichdné, je nutné porovnávat vždy pínosy i náklady každého našeho opatení jak izolovan, tak z hlediska systému jako celku. Pi našich úvahách budeme vycházet z uritých východisek, kterými budou: Souasný stav - u kterého se zamíme pedevším na ty omezující podmínky, které lze mnit pouze ve velmi dlouhém období, nebo je nelze mnit vbec. Píkladem mže být umístní budov hotelu v konkrétní lokalit, kapacita hotelu, nebo standardní služby, které musí být hostm za každých okolností poskytnuty. Nechceme svazovat svou invenci detailní analýzou proces tak, jak v souasnosti probíhají. Na druhou stranu, velká vtšina proces je již v souasné podob systému optimalizována tak, že se nám nepodaí pípadnou zmnou dosáhnout pozitivního efektu. V takovém pípad se nebráníme pevzetí praxí osvdených postup. Podmínky okolí - z pochopitelných dvod je nutné vnjší podmínky analyzovat velmi peliv a systém projektovat tak, aby byl ve svém okolí životaschopný. Pi analýze okolí se mj. zamíme na jeho promnlivost a budeme usilovat o co nejvyšší adaptabilitu systému tak, abychom vylouili nutnost zásah ídícího systému v co nejvyšším možném potu situací. Strategie podniku - nemén dležitým východiskem pro nás bude smr, kterým chce vedení podniku smovat. Budeme tedy vycházet ze strategie deklarované nejvyššími orgány podniku a její zmny budeme pípadn navrhovat pouze ve zvlášt opodstatnných pípadech. V rámci uvedených východisek budeme tvoiv definovat jednotlivé hlavní a podprné procesy, funkní oblasti organizaní struktury podniku, jednotlivá pracovní místa (resp. role) v systému a jejich informaní poteby. Dále navrhneme takové datové objekty, které budou identifikované informaní poteby zabezpeovat. S vdomím toho, že dosáhnout pozitivní zmny u již velmi dobe fungujícího systému je nesmírn obtížné, pijímáme tuto výzvu a budeme usilovat o maximální pínos naší práce pro hotely skupiny Olympik. LS 2005/2006 Strana 4 (celkem 25) VŠE Praha

4 Realizaní tým Na vytvoení studie rozvoje systému se v uvedených rolích podílejí tito lidé: Jméno Role Telefon Zpracovávané otázky Lea Blažková Vedoucí týmu , 10, 15, 20. Lenka Malinová Zástupce vedoucího , 6, 11, 16. Lenka Kohoutová len týmu , 7, 12, 17. Anna Exnarová len týmu , 8, 13, 18. Jií Horník len týmu , 9, 14, 19. LS 2005/2006 Strana 5 (celkem 25) VŠE Praha

5 Souasný stav Úvodní charakteristika Skupina hotel Olympik se skládá ze tí akciových spoleností, divize ITA a zájmového sdružení SPV. V souasné dob provozuje dva hotely v Praze (3 a 4 *). Úloha spoleností ve skupin je následující: Olympik Holding, a.s. vykonává pro ostatní spolenosti holdingu innosti, které jsou z pohledu zákazníka vnímány jako podprné procesy. Jedná se zejména o následující innosti o o o o Strategické ízení, tedy stanovení a implementace strategie Vyjednávání s dodavateli a odbrateli (nap. cestovními kanceláemi), uzavírání smluv na poskytování hotelových služeb. Usiluje o naplnní kapacity hotel a minimální náklady vstup. Provádí innosti spojené s administrativou, vedením úetnictví, zajištním financování. Zajišuje právní agendu, innosti personalistiky (vetn povinných školení a rozvoje zamstnanc) a marketing. Interhotel Olympik, a.s. provozuje hotel Olympik****. Olympik Garni, a.s. provozuje hotel Olympik Tristar*** ITA divize spolenosti Olympik Holding, a.s. (Incentives Travel Agency) - Zajišuje služby domácí i zahraniní incentivní a kongresové turistiky v hotelech skupiny Olympik. Jedná se o zajištní kongresových akcí vetn doprovodných program, technického zajištní, tlumonických a pekladatelských služeb, propagace akcí, dopravních, a dalších služeb. SPV zájmové sdružení (Stedisko Praktického Vyuování Olympik) je organizací, která se stará o výchovu budoucích pracovník gastronomického provozu (Kucha, íšník, Cukrá). Stedisko spolupracuje s dalšími organizacemi z praxe a na zajištní teoretické pípravy žák se SOU. Schematické znázornní vlastnických vztah skupiny hotel Olympik nalezneme na následujícím obrázku (Obrázek 1Obrázek 2). LS 2005/2006 Strana 6 (celkem 25) VŠE Praha

6 Prof.Ing. Adamec Dr.SC. r / % ABR a.s. I ,34 % Olympik Holding, a.s. I ,7 % Prof.Ing. Stanislav Adamec Dr.SC. r /020 51,28 % Interhotel Olympik a.s I ,19% Prof.Ing. Stanislav Adamec Dr.SC. r / % Olympik Garni, a.s. I Obrázek 1 - Struktura vlastnických vztah ve skupin Olympik Hotely skupiny Olympik jsou lokalizovány v Praze 8, Karlínu jen nkolik minut chze (cca 300m) od stanice metra a tramvaje Invalidovna v dobrém dosahu do historického centra msta. Dobrá je také dostupnost z Pražského letišt (cca 30min). V blízkosti se nachází také další atraktivní místa (nap. Sazka arena). Díky vlastnímu velkokapacitnímu hlídanému parkovišti nemají hosté ani v tomto širším centru problém s parkováním. Z pvodn spíše prmyslové oblasti se, zvlášt po povodních v srpnu 2002, díky mnohým developerským projektm, stává moderní mstská tvr s administrativními i obytnými komplexy. Tyto zmny v budoucnu ješt zvýší atraktivitu oblasti, která již nyní tží ze své polohy. Podobný rozvoj lze ve vzdálenjší budoucnosti oekávat také v sousedních tvrtí (Libe, Vysoany). K tomuto rozvoji pispívá také skupina Olympik výstavbou nového hotelu (Artemis ****). Na obrázku (Obrázek 2) je znázornn model skupiny hotel Olympik tak, jak s ním budeme ve zbytku práce pracovat. LS 2005/2006 Strana 7 (celkem 25) VŠE Praha

7 &! 4-3#561,!"#$" %# +',- #'',-./"#"- )0+ 1'"!"!#$!%&'(')*+,-. /. 0 &#'()*" &#'()*"!"!#$!%&'(')*+,-,2%3. /. 0 ')*+,1,2%3 ')*+,-. 23% 37,! &#!,5,83 &'&9!5 &2%3( 31&,"5,1& 351!(#2-4 &2%3( 31& '( % 37,! &#!,5,83 &'&9!5 &2%3( 31& 3"4 53.!:',5; Obrázek 2 - Skupina hotel Olympik Vybavení hotel2 a služby pro zákazníky Cílem této podkapitoly je shrnutí východisek, které spoívají ve službách a komfortu, které hotel poskytuje hostm. Hotel Olympik**** Ubytování Hotel Olympik disponuje celkem 315 pokoji v následující struktue: Standard: 244 Business: 62 Apartmá: 9 - Stylový nábytek, koupelna s vanou. Všechny pokoje mají tuto výbavu: TV se satelitním a hotelovým programem, radio, trezor, minibar a telefon s pímou provolbou, klimatizace. Stravování Stravování je v hotelu Olympik zajištno v tchto zaízeních: Restaurace Ikaros - bufet, snídan. Pivnice - speciality eské kuchyn a rozmanitost druh piv. Francouzská restaurace - mezinárodní kuchyn a vína. LS 2005/2006 Strana 8 (celkem 25) VŠE Praha

8 Club bar - oberstvení a míchané nápoje. Konferenní služby Hotel Olympik nabízí pro poteby konferencí a jiných akcí v pízemí variabilní komplex tí salonk a foyer se špikovým technickým vybavením a v 19. pate sál s panoramatickým výhledem na Prahu a terasou. Prostory je možno variabiln uspoádat a jejich maximální kapacita je v pízemí 380 osob 1 a v sále Olymp 150 osob. Ostatní služby Z dalších služeb mohou hosté využít: business studio / internet; technické vybavení pro konference; room service; smnárnu; sekretáské služby; doruovací služby; rezervaci letenek, jízdenek; pekladatelské, tlumonické a prvodcovské služby; organizaci okružních jízd, výlet a exkurzí; rezervaci vstupenek na sportovní a kulturní akce; rezervaci sportovních zaízení a služeb (fitness, bazén, sauna, masáže); zprostedkování non-stop lékaské služby (anglicky); transfer penz pro hosta v "nouzi" (western union); praní prádla pro hosty; non-stop hlídaný parking; pjovnu aut; hotelové taxi; obchod s upomínkovými pedmty; kvtiny. Hotel Olympik Tristar*** Ubytování Hotel Olympik Tristar disponuje 278 standardními dvoulžkovými pokoji a dvma speciáln upravenými pokoji pro invalidy s bezbariérovým pístupem. Pokoje jsou vybaveny TV se satelitním a hotelovým programem, radiem, trezorem, minibarem a telefonem s pímou provolbou. Svým vybavení pesahují *** kategorii. Stravování V hotelu Tristar je hostm k dispozici bufetová restaurace, kavárna a bowling centrum. Konferenní služby Spoleenské akce probíhají v hotelu Tristar ve tech prostorech: Sál Tribun - kapacita max. 500 osob a dobrá akustika. Mobilní barbecue. Prostor Triumf - kapacita max. 50 osob. Bowling centrum - kapacita max. 100 osob Ostatní služby V bowlingovém centru je krom dvou drah (až 8 hrá) hostm k dispozici také billiard a šipky. Další služby z kategorie ostatní jsou totožné s ostatními službami hotelu Olympik - jsou sdíleny. 1 Kapacita je vždy uvádna pi uspoádání pro recepci, tedy bez míst k sezení. Bližší informace na LS 2005/2006 Strana 9 (celkem 25) VŠE Praha

9 Okolí systému Legislativní podmínky Zdroj informací: [INT_2] Zákon o úetnictví - nutno dodržovat úetní standardy - podmínky ovení závrky auditorem - podmínky konsolidace Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích Zákon o pobytu cizinc na území R Obchodní zákoník - poplatek z každého televizoru (100 K/msíc) a rozhlasového pijímae (45 K/msíc) - možnost odepení vstupu - obchodní závazkové vztahy Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky urené pro styk s potravinami a pokrmy Zákoník práce - pracovní podmínky - nárok na dovolenou (zamstnanec nepracuje, ale musí se platit) Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zaízení Zákon o daních z píjmu Zákon o požární ochran - zaízení musí odpovídat požadavkm bezpenosti práce a požadavkm požární ochrany - daov uznatelné a neuznatelné náklady - sazba dan - podmínky pro úinnou ochranu života a zdraví oban a majetku ped požáry a pro poskytování pomoci pi živelních pohromách a jiných mimoádných událostech Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby Zákon o dani z pidané hodnoty - hygienické požadavky na umístní, stavební konstrukci, prostorové a dispoziní uspoádání, zásobování vodou, vytápní, osvtlení, odstraování odpadních vod, vtrání a vybavení provozoven stravovacích služeb, - podmínky výroby, pípravy, rozvozu, pepravy, znaení a skladování pokrm a jejich uvádní do obhu, zpsob stanovení a evidence kritických bod - služby možné zaadit do snížení sazby dan LS 2005/2006 Strana 10 (celkem 25) VŠE Praha

10 Trendy na stran3 poptávky Cílem podkapitoly je zachytit nejdležitjší trendy v cestovním ruchu v eské republice (resp. v Praze). Jako zdroj informací poslouží statistiky uvedené v seznamu literatury ([INT_3], [INT_4]). Data mohou sloužit pro hrubé porovnání pozice hotel skupiny Olympik na trhu. Kapacity ubytování v hl. m. Praze o Poet lžek v hotelích a penzionech k : o Mezironí nárst: cca. 12,5% (nejvíce v kategorii ****) Poet ubytovaných osob/nocí (prmrný pobyt) v hotelích v R za rok 2005 o Celkem: / (3,26) o Domácích: / (3,44) o Cizinc: / (3,09) o Index potu penocování 2005/2004: 101,1 o Poet penocování v Praze 2004 (zahraniní turisté): Top 10 zemí podle potu penocování (nocí) 1. Nmecko 2. Spojené království 3. Itálie 4. Nizozemsko 5. Rusko 6. Spojené státy americké 7. Slovensko 8. Španlsko 9. Francie 10. Polsko 15. Japonsko 30. Jižní Korea 38. ína Top 10 nejrychleji rostoucích zemí podle indexu potu penocování 2005/ Norsko 2. Estonsko 3. Island LS 2005/2006 Strana 11 (celkem 25) VŠE Praha

11 4. Maarsko 5. Rumunsko 6. Litva 7. Lucembursko 8. Japonsko 9. Nizozemsko 10. Bulharsko Top 10 zemí podle výdaj na osobu/den (za rok 2003) 1. Japonsko 2. Rusko 3. Izrael 4. Dánsko 5. Belgie 6. Velká Británie 7. Španlsko 8. USA 9. Kanada 10. Rakousko Prmrná obsazenost pokoj v roce 2005: 42,4% Prmrná msíní mzda na zamstnance v sektoru ubytování a stravování v roce 2005: 9994 K Informaní propojení s prvky okolí Kontextový diagram + vysvtlující text Klíové prvky okolí (Zákazník a Host) V okolí jsme identifikovali jako klíové zejména prvky Zákazník a Host. V následujících odstavcích vysvtlíme, pro tyto dva prvky rozlišujeme a pedevším, pro je považujeme za klíové. Dvody obojího jsou zejmé z následujících charakteristik. Zákazník je v našem chápání osoba (fyzická, nebo právnická), která naše služby objednává a platí. Prakticky to mže být nap. cestovní kancelá, letecká spolenost, podnik, který objedná prostory na školení nebo prezentaci, hlava rodiny, jednotlivec (ten je pak souasn hostem) atd. Je tedy zákazníkem proces Obchod, Rezervace, Finance/Úetnictví, Marketing. LS 2005/2006 Strana 12 (celkem 25) VŠE Praha

12 Host je potom každý jednotlivec, který služby hotelu erpá. Mže být zárove naším zákazníkem, zákazníkem jiné spolenosti (CK ), nebo lenem skupiny pro kterou zákazník služby objednal a platí. Z tohoto dvodu vždy usilujeme o jeho maximální spokojenost, protože ta zprostedkovan ovlivuje spokojenost zákazníka. Je zákazníkem hlavních proces Rezervace Ubytování, Stravování, Konferenní služby, Ostatní služby a Marketing. Dležitost tchto skupin vyplývá z toho, že jsou zdrojem píjm a tedy i zisku. Jejich vztah je takový, že každý host je piazen njakému zákazníkovi. Pokud je to jedna osoba, jsou stále drženy dva datové objekty, protože každý obsahuje jiné informace. Pokud je zákazníkem firma (nap. CK), která ješt nedodala žádné hosty, je evidován pouze zákazník s nula hosty. Jeden host naopak mže pijet do hotelu opakovan s rznými zákazníky (CK, zamstnavatel, rodina). Proto jejich vtah odpovídá obrázku (Obrázek 3).!2% < 0 = 0 4-3#56- Obrázek 3 - Vztah Host-Zákazník Životní cyklus hosta Ve vztahu k hostu rozlišujeme následující fáze jeho životního cyklu, které se liší jednak informacemi, které o hostu máme a také procesy, které s ním budou v interakci : Turisté míící do Prahy jsou našimi potenciálními hosty. Známe statistiky o jejich potu, resp. struktue dle národnosti, délce pobytu, spotebním chování apod. Psobí na n marketingový proces s cílem získat je pro hotel. Marketing psobí zprostedkovan pes zákazníka. Anonymní host je ten, u kterého známe pouze zaátek a konec pobytu. Tento stav vznikne provedením rezervace zákazníkem, kdy tento uvede pouze poet osob a délku pobytu. Tento stav je v ím dál tím více nežádoucí s blížícím se datem píjezdu. Cílem je zjistit další informace a pejít do jednoho z následujících stav (ideáln již pi rezervaci). Do stavu blíže specifikovaný host se dostane zjištním dalších informací jako je typ hosta (student, businessman, dchodce ), národnost apod. Z dvodu plánování je žádoucí mít hosta v tomto stavu nejpozdji 7 dn ped píjezdem (check-in). Konkrétní host je ten, u kterého známe Jméno, datum narození, adresu trvalého bydlišt atd. Tyto informace musíme zjistit nejpozdji pi zapsání do knihy host (check-in), je však žádoucí zjistit je co nejdíve (ideáln pi rezervaci). Check-in (v den píjezdu) - akce, kterou se pejde do následujícího stavu. Ubytovaný host je ten, který aktuáln erpá služby hotelu (Ubytování, Stravování, Konferenní a Ostatní). V datovém objektu je potom teba udržovat informace o tchto službách jednak z dvodu vyútování, sledování rentability a také pro poteby marketingových analýz. Dále je teba evidovat stížnosti, pipomínky a další poznámky sloužící ke kontinuálnímu zkvalitování služeb. Check-out (v den odjezdu) - akce, kterou se pejde do následujícího stavu. LS 2005/2006 Strana 13 (celkem 25) VŠE Praha

13 Po odhlášení z hotelu je host dále evidován jako Obsloužený host. Tato evidence jednak slouží jako datová základna pro marketingové analýzy, ale souasn ji využijeme pi opakované návštv hosta v hotelu, kdy host peskoí již pi rezervaci pímo do stavu Konkrétní host. O uzavení této smyky usilujeme cílenou marketingovou inností, protože tím ušetíme náklady na akvizici (získání) hosta ze skupiny Turisté míící do Prahy a jsme schopni jej kvalitnji obsloužit. (,2%?*6B6167! 3$) %3%,2%,-) 5!5)*56$!2% &#& "31& #4-3#56-&*!',-E $!2% +B&25C56,59! *316 $&1-A!(% )+$!2%3 $!2% 3 -&%,5; % 3"!"456 &#& "31& 8)%!"456!5-?%56 $!2%!5- &%,#31& $!2%3 $&1-A,5!59& 8)%!"35> $!2% Obrázek 4 - Životní cyklus hosta LS 2005/2006 Strana 14 (celkem 25) VŠE Praha

14 Strategie podniku Cíl Cílem hotelu je být úspšný, konkurenceschopný hotel, který si na svj rozvoj dokáže vydlat sám. Podle dostupných informací vyplácení dividend není souástí cíle. Tento cíl by ml korespondovat pedevším s pedstavou majitel a samozejm by ml být zahrnut ve výroních zprávách. Strategie Výše definovaný cíl je nutné podpoit správnou strategií, která by jej umožnila naplnit. Samozejm konkrétní globální strategie musí být podpoena dílími strategiemi, pro tuto studii je dležité spojení pedevším globální strategie s informaní strategií. Což je jedna s dílích strategií. Existuje nkolik strategií, které by umožnili dosažení výše definovaného cíle. Tyto strategie vycházejí ze spoleného cíle a tak je samozejmé, že se do urité míry pekrývají. Strategie 1. Zamení každého hotelu na jinou klientelu Tato strategie pedpokládá, že každý z hotel, které vlastní Olympik Holding, a.s., se bude specializovat na rozdílnou klientelu. Tento pedpoklad podporuje souasná situace, kdy hotel Olympik je 4. hvzdikový, hotel Tristar je 3. hvzdikový. Už toto rozdlení napovídá rozdílné cílové skupin. V plánu rozvoje je stavba dalších hotel, které budou opt odlišné, co se týe cílové skupiny. V souasné dob je rozestavn hotel Artemis, který má být také 4. hvzdikový,ovšem svým vybavením by ml korespondovat s požadavky, které klade na ubytování pedevším Asijská klientela. Zárove se oekává velké zvýšení poptávky po kongresových službách a s tím spojená poptávka po ubytování a innosti, které je hotel schopen poskytnout po ukonení pracovní ásti kongres. Strategie 2. Zamení jen na nejlukrativnjší klientelu Tato strategie by sledovala požadavky té ásti klientely, která do hotelu pináší nejvtší finanní zisky. To by ovšem znamenalo bu se zbavit, nebo pebudovat souasné rozdlení hotelu. Toto ešení je z hlediska pestavby a modernizace celého hotelu velmi nároné. A z pohledu rozvoje, je tato varianta velmi tžkopádná, protože pi zmn cílové skupiny (i jejích nárok) by bylo velmi obtížné celý komplex orientovat na jiné požadavky klientely. Bylo by nutné peorientovávat celý komplex, kdežto v pedchozí variant by se peorientovávala jen jedna ást holdingu. Strategie 3. Snížení náklad Tato strategie je obvykle uvádná v mnoha rzných firmách, ovšem vtšinou je souástí jiné. I v tomto pípad volba každé jiné strategie zárove znamená souasné snižování náklad a tím zvyšování finanních prostedk. Snižování náklad už v této fázi rozvoje holdingu je realizováno a je pedpokladem, že bude základem jakékoliv další innosti. LS 2005/2006 Strana 15 (celkem 25) VŠE Praha

15 Strategie 4. Poskytování co nejkvalitnjších služeb Tato strategie je samozejmostí, pokud hotel je orientován na klienta. Poskytování kvalitních služeb jde ruku v ruce se snižováním náklad, s poskytováním cílených služeb jednotlivým skupinám zákazník, se strategií co nejvíce kvalifikovanjších zamstnanc, s co nejvyšší motivací dosahování pracovních výsledk. SWOT analýza Pro stanovení konkrétní strategie je samozejmostí analýza okolí hotelu i vnitních stránek hotelu. Pro tuto analýzu jsme v poátení fázi zvolili hrubý nástin SWOT analýzy, která sleduje vnitní silné a slabé stránky a vazby na okolí (píležitosti a hrozby). Souástí okolí rozumíme zákazníky, státní správu, dodavatele, odbratele, atd. Píležitosti Hrozby rst hotelu orientace na zákazníka rozšíení služeb (hlídání a pée o dti, pjovna DVD, CD, knih,...) pokud by se vytvoil holding, fúze, zvýšila by se finanní možnosti a tím možnost rozrstání rozvoj lokality pokles klientely velká konkurence zvyšující se poptávka po dalších atrakcích, které hotel nemže nabídnout zvyšující se nebezpeí teroristických útok, tím související snižování obsazenosti Politická situace v zemi, nutnost vízové povinnosti, zákony a naízení jak státní tak v souvislosti s EU Neestetické nejbližší okolí hotelu Zmna kurzu, mnové problémy Poloha hotelu v záplavové zón Silné stránky Slabé stránky dobré zázemí tradice orientace vedení na trhu, v novinkách, sledování zmn vysoká souasná kvalita služeb, dobré jméno vhodná volba místa, s ohledem na hromadnou dopravu nevýhodné místo s ohledem na individuální dopravu nekvalifikovaní zamstnanci (asijská klientela) málo doplujících aktivit, pedevším krátkodobé, které je možné klientm nabídnout v ase po práci (nap. kino, diskotéka, zábavní program,...) LS 2005/2006 Strana 16 (celkem 25) VŠE Praha

16 Volba strategie na základ této analýzy je pravdpodobn strategie využití píležitostí za podpory silných stránek. Samozejm je neustále poteba sledovat veškeré hrozby a slabé stránky a ve chvíli, kdy tyto faktory zanou významn ovlivovat chod hotelu a zanou být dle kritérií významné, je poteba zahrnout je do strategie. Strategie cílených služeb pro r2znou klientelu Z výše uvedeného vyplývá, že nejlepší strategie by pravdpodobn byla volba cíleného poskytování služeb každé skupin klient. Tento požadavek v souasné dob je už ásten plnn díky rzné kvalit a kapacit dvou hotel, a díky výstavb nového hotelu s dalšími cílenými službami pro asijskou klientelu. Výhody této strategie by se dali shrnout do následujících bod: k dispozici je už i v souasnosti nkolik hotel s rznou strukturou služeb, v blízké budoucnosti bude k dispozici hotel s dalšími cílenými službami orientovanými na asijskou klientelu a kongresové služby, každý hotel v souasnosti disponuje rozdílným vybavením a poskytovanými službami, existuje velký nárst asijské klientely, což sebou pináší jinak koncipované požadavky, daleko snadnjší identifikace požadavk, pi rozdlení klientely a hotel je daleko lepší možnost reakce a pizpsobení se na požadavky dané skupiny klientely, na základ cíleného dlení klientely je daleko lepší možnost identifikace požadavk a problém a s tím spojeno efektivnjší školení, kvalifikace a rst zamstnanc, efektivnjší cílený pístup k zákazníkm. S touto strategií samozejm souvisí i negativa, která ovšem jsou zvládnutelná a rizika, která sebou pinášejí, jsou snadno identifikovatelná. Pokud tyto rizika bude hotel ve svém rozvoji brát v úvahu, nemly by spolenosti zpsobovat výrazné omezení: k dispozici musí být nkolik hotel, pípadn sekcí v hotelu, výrazn rostou nároky na pípravu a ízení, zvtší se kapacity, tím vzniká otázka, zda je trh bude schopen pokrýt, nebo díky rozrstajícím se službám starší kapacity budou zstávat neobsazené, rostoucí požadavky na využití asu po skonení pracovních ástí kongres, hotel mnoho tchto aktivit zatím neposkytuje. LS 2005/2006 Strana 17 (celkem 25) VŠE Praha

17 Procesy Hlavní skupiny inností, které v hotelu probíhají. Vyplývají z požadovaného chování systému navenek. U procesu sledujeme: Zkrácený název - nap. Marketing = MAR apod. Vlastníka - kdo je garantem procesu v hotelu. Když bude proces outsourcován, tak je vlastníkem Zákazníka - kdo pebírá výstup procesu innosti - de facto subprocesy - vše co se v rámci procesu dlá Pracovníci - Jaké role vstupují do procesu Informace - Informace, které v procesu potebujeme. Z nich se odvodí datové objekty. Výstupy - i když pesn nevím, co by to mlo být. Zdroje - hmotné zdroje použité procesem Metriky - málo, jednoduché, ale výstižné. Jednotky, as, za který se mí, intervaly Hlavní procesy Ubytování Rezervace Stravování Konferenní služby Ostatní služby Obchod Marketing Podp2rné procesy Informatika (IS/ICT) Housekeeping Správa budov Personalistika Právo Úetnictví, finance a administrativa LS 2005/2006 Strana 18 (celkem 25) VŠE Praha

18 Zdroje informací Knihy [KNI_1] Adamec, S.; Trho, D.: lovk, Data, Informace; VŠE Praha 1993; ISBN [KNI_2] Adamec, S.; Trho, D.: Produkní, ídící a informaní systémy firem v tržní ekonomice; VŠE Praha 1994; ISBN [KNI_3] On-line zdroje [INT_1] [INT_2] Oficiální web hotel skupiny Olympik: Rešerše legislativy v cestovním ruchu: [INT_3] Czech Tourism: Kompendium statistik cestovního ruchu v R (2004), Kvten 2005: [INT_4] Statistiky SÚ - Služby: LS 2005/2006 Strana 24 (celkem 25) VŠE Praha

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Olympik Garni, a. s.

Olympik Garni, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Garni, a. s. za rok 2006 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Nejlepší metody v logistice

Nejlepší metody v logistice Nejlepší metody v logistice Nejlepsze praktyki w logistyce P o l s k ý l o g i s t i c k ý k o n g r e s Pozna / 10.-12. kvtna / 2006 LOGISTICS 2006 Pozna, 10. 12. kvtna 2006 Nejlepší metody v logistice

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM PÍLOHA 3a ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2005 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Účetní

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více