Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR"

Transkript

1 Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Jana Kratěnová 1, Marek Malý 2 Státní zdravotní ústav, Praha Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí 1 Centrum hygieny životního prostředí 2 Oddělení biostatistiky a informatiky Souhrn V roce 2000 bylo provedeno dotazníkové šetření v běžné městské populaci dospívajících (17letých) respondentů. Prevalence alergických onemocnění v této skupině činí 23 %, s mírnou převahou chlapců. Nejčatější diagnózou v tomto věku byla polinóza. Během 4 let (1996 až 2000) došlo v souboru k nárůstu alergických onemocnění o 8 %. Sledovaly se rizikové faktory v dětství s možnou souvislostí s alergickým onemocněním. Byl potvrzen význam rodinné anamnézy a častých respiračních onemocnění pro rozvoj alergie. Z faktorů životního prostředí se žádný neprokázal jako přímý rizikový faktor pro vnik alergického onemocnění, ale byl prokázán význam některých z nich (byt v dopravně zatížené ulici, kouření v bytě) pro přítomnost pískotů a hvízdavého dýchání během posledního roku života. Byla zjištěna vysoká frekvence těchto fenomenů v populaci dospívajících a vysoká prevalence kuřáctví, a to i u astmatiků. Byly popsány vybrané ukazatele životního stylu dospívajících. Klíčová slova: prevalence, alergie, dospívající, pískoty, rizikové faktory Summary In 2000, a regular population sample of adolescents (aged 17 years) responded to a questionnaire survey detailing personal allergic complaints. The prevalence of allergies in this age-group is 23 %, with slightly more male respondents afflicted. The most common diagnosis was hay-fever. Over a period of 4 years ( ), we recorded an 8 % increase in allergic complaints. Risk factors possibly associated with allergy during childhood were monitored. A family history of repeated respiratory disease was confirmed as a significant factor in the development of allergy. No environmental factors were found to be directly linked, although some (exposure to outdoor air in heavy traffic, smoking within the domicile) were contributory to respiratory wheezing during the previous year. These symptoms were highly prevalent among the adolescent population, as was the incidence of smoking (even among confirmed asthma sufferers). Selected lifestyle markers for adolescents are described. Key words: prevalence, allergy, adolescent, wheezing, risk factorsúvod Sledování výskytu alergických onemocnění probíhá v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, který funguje v ČR od roku 1994 (usnesení vlády České republiky č. 369 z roku 1991). Toto sledování je organizováno Státním zdravotním ústavem (SZÚ) ve spolupráci s hygienickými stanicemi ČR. Vzhledem k tomu, že počet alergiků v populaci v posledních desetiletích stále stoupá, vznikla potřeba zajistit pravidelný monitoring změn životního prostředí, životního stylu a vývoje alergických onemocnění. První průřezová studie se v rámci Systému monitorování uskutečnila v roce 1996 a byla zaměřena na městskou populaci dětí ve věku 5, 9 a 13 let. V roce1999 proběhla dílčí studie případů a kontrol, zabývající se dětmi s kombinovanými alergickými onemocněními (7). Cílem studie v roce 2000 bylo získat doplňující informace o populaci dospívajících (17letých) se zaměřením na prevalenci a rozložení alergologických diagnóz, na některé faktory rodinné a osobní anamnézy, na způsob bydlení a životní styl. Výběr měst byl koncipován tak, aby zahrnoval jak města s různým počtem obyvatel, tak i s rozdílnou

2 kvalitou životního prostředí. Soubory a metody 1. Popis souboru Celkem se šetření zúčastnilo 1801 respondentů ze 16 měst ČR (obr. 1), zastoupení obou pohlaví bylo rovnoměrné (50,5 % chlapců). Většina dětí (1300 respondentů) byla dotazníkem oslovena opakovaně (poprvé v roce 1996 jako 13leté). Po ukončení základní školní docházky pokračuje v současné době na odborné střední škole 47,6 % dotazovaných, na gymnáziu a v učebním oboru studuje shodně 23,5 % dospívajících. Zaměstnána jsou již 2 % mladistvých. 2. Dotazník Dotazník byl vytvořen v SZÚ, byl použit ve studii případů a kontrol v roce 1999 (7) a rozšířen o otázky pro 17letého respondenta. Dotazník se skládal ze tří částí: (1) Výpis z lékařské dokumentace, který pořídil pediatr, kde kromě případné diagnózy alergie byla zazna- menána poporodní a osobní anamnéza, zaměřená na časté akutní respirační onemocnění v kojeneckém, batolecím a předškolním věku. Dotazník dále obsahoval údaje o současné výšce, hmotnosti a případném dlouhodobém one- mocnění kromě alergie. (2) Dotazník, který vyplnili rodiče, popisoval věkové období dítěte 2-5 let a období současnosti. Obsahoval otázky na rodinnou anamnézu, častou respirační nemocnost, stravovací zvyklosti a způsob bydlení. (3) Dotazník pro 17letého respondenta s otázkami na vzdělání, životní styl a subjektivně vnímané dlouhodobé zdravotní obtíže. Respondence dotazníků byla velmi uspokojivá, nejnižší respondence bylo dosaženo u rodičovského dotazníku (92 % záznamů). 3. Metodika šetření Systém sběru dat byl vázán na spolupráci s praktickými dětskými lékaři, dotazníky byly vyplňovány v době preventivní prohlídky, za přítomnosti rodiče. Výběr populačního vzorku byl odvozen od výběru v roce 1996 (stratifikovaný výběr, kdy počet dětí byl dán vždy celou klientelou určené věkové skupiny každého lékaře a počet lékařů v jednotlivých městech byl odvozen od celkového počtu dětí dané věkové kategorie (4). Výsledky šetření byly popsány pomocí absolutních a relativních četností. Hypotéza o shodě procentuálního zastoupení hodnocených kategorií v kontingenční tabulce byla testována

3 pomocí c2 testu nezávislosti. Sílu vazby mezi expozicí a následkem (onemocněním) charakterizuje poměr šancí (OR; odds ratio), který je aproximací poměru rizika onemocnění ve skupině exponované určitému vlivu k riziku ve skupině neexponované. Při výpočtu v modelu logistické regrese byly hodnoty OR adjustovány vzhledem k rozdílnostem mezi pohlavími, městy a rodinnou anamnézou. Testy byly prováděny na hladině významnosti 0,05. P- hodnoty jsou v textu označeny následujícím způsobem: * p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. Výsledky Prevalence alergie Pediatrem diagnostikované alergické onemocnění se vyskytlo u 417 (23,2 %) dětí sledovaného souboru. Mírně vyšší výskyt byl u chlapců (25,9 %*, dívky 21 %), rozdíl byl patrný zejména u polinózy (chlapci 14 %**, dívky 9,6 %), která je také nejčastějším typem alergického onemocnění v tomto věku. Zastoupení jednotlivých diagnóz znázorňuje tabulka č. 1. Z onemocnění, která pediatr eviduje jako alergická, bylo 75 % diagnóz potvrzeno alergologem. Zbývajících 25 % alergiků nebylo vyšetřeno alergologem, a je tedy pravděpodobně léčeno v pediatrické ambulanci. Alergické onemocnění se nejčastěji začalo projevovat ve školním věku (viz graf 1). Vzhledem k tomu, že spolupracujeme od roku 1996 s týmiž pediatry, většina dětí prošla již podobným, méně podrobným šetřením v roce Jedná se o soubor 1300 dětí, u kterých byl zaznamenán nárůst alergií za 4 roky o 8 % (celkem 113 nových případů). Největší podíl na tomto nárůstu měla polinóza (celkem 56 nových případů - 4,3 %), také přibylo nových astmatiků (1,6 %). Naopak u 48 dětí s původní alergologickou diagnózou (3,6 %) došlo zřejmě k navození klidového, bezpříznakového stavu (nejvíce u pollinózy, nejméně se daří ovlivnit astma), takže nebyly v roce 2000 mezi alergiky zařazeny. Příznaky bronchiální hyperreaktivity Kromě již diagnostikované alergie byla zjištována přítomnost příznaků považovaných za důležité signály bronchiální hyperreaktivity. Roční prevalence pískotů při dýchání ve sledovaném souboru byla 17,5 % bez ohledu na alergické onemocnění. U alergiků byl výskyt těchto fenomenů vyšší (27 % při nachlazení a 12 % mimo nachlazení). Tyto příznaky však zdaleka nebyly vázány jen na respirační formu alergie, např. 28 % dětí s atopickou dermatitidou uvádí pískoty při nachlazení. U dětí bez alergického onemocnění se pískoty při nachlazení vyskytovaly u 12 % z nich, mimo nachlazení pak u 3,8 %. V našem šetření byly pro přítomnost pískotů při dýchání během posledního roku života prokázány některé rizikové faktory. Chronologicky vzato se tyto příznaky čatěji vyskytují u dospívajících, jejichž matka kouřila v těhotenství (OR = 1,8**) oproti těm, jejichž matka nekouřila, dále pak u respondentů, kteří v období útlého dětství (2 5 let) trpěli častou respirační nemocností (OR = 2,3***). V současném životě dospívajícího je velmi významným faktorem kouření samotného respondenta (OR = 2,8***) a tyto

4 příznaky se objevily také častěji u respondentů s hodnotou BMI nad normu (OR = 1,5*). Výskyt těchto fenomenů také významně ovlivňují některé faktory bydlení. Častěji se vyskytují u respondentů, u nichž byla v bytě plíseň v období dětství (OR = 1,7**), ale také u těch, kteří mají plíseň v bytě v současné době (OR = 1,8**). Také kouření v bytě se ukázalo být významným jak v období dětství (OR = 1,5*), tak v současnosti (OR = 1,5**). Větší šanci mít tyto příznaky mají ti, jejichž byt byl v dopravně zatížené ulici jak v období dětství (OR = 1,3*), tak v současnosti (OR = 1,3*). Alergie a častá respirační nemocnost Z údajů osobní anamnézy vyplynulo, že 26 % dospívajících trpělo častým (více než 5 za rok) akutním respiračním onemocněním (ARO) v batolecím a předškolním věku. Byl potvrzen známý fakt, že děti s častými ARO v útlém věku mají 3 větší šanci stát se alergiky. Nejsilnější je vazba mezi častými ARO ve věku od 3 do 6 let a onemocněním astmatem (OR = 4,0***), následuje jiná alergická rýma (OR = 3,7***) a polinóza (OR = 2,5***). U ekzému nebyla vazba s častými ARO prokázána. Podskupinu onemocnění dýchacích cest představují časté akutní bronchitidy (více než 3 za rok). Jejich četnost byla zjišťována během 1. roku života (2,7 % dětí, většina z nich byla léčena opakovaně ATB) a během roku života (15,4 % dětí, také většina léčena ATB). Vyšší prevalence opakovaných bronchitid v batolecím a předškolním věku byla také zjištěna u dětí, které se narodily předčasně (OR = 2,2**) nebo měly porodní hmotnost menší než 2500 g (OR = 2,3**). Nemocnost opakovanými bronchitidami v 1. roce života byla u budoucích alergiků vyšší, nikoli však statisticky významně. Větší šanci stát se alergikem má dítě, u něhož se bronchitidy opakují v období od 2 do 5 let (OR = 2,0***), a to i v případě, že vyloučíme astmatiky. Jak se liší životní prostředí alergika a dítěte bez alergie Při srovnání souboru alergiků a dětí bez alergie bylo zjištěno, že dochází k určitému posunu některých jevů, které souvisejí s úpravou domácího prostředí. V bytech alergiků se méně kouří, je i méně časté vybavení ložnic koberci a péřovými lůžkovinami. U těchto rozdílů byla prokázána statistická významnost. Přesto však kuřáckých domácností alergiků je téměř 30 % a v 52 % rodin je chováno domácí zvíře (viz graf 2). Srovnání prevalence alergií s ostatními zdravotními poruchami Na výskyt dlouhodobých zdravotních obtíží dospívajícího byl dotazován jak lékař, tak také sám respondent, který hodnotil subjektivně svůj zdravotní stav. Dlouhodobě je lékařem sledováno pro jiné chronické onemocnění než alergii 23,5 % dospívajících (23,2 % chlapců a 24,9 % dívek). Nejvíce z nich je sledováno pro smyslové vady - poruchy akomodace a refrakce (38,2 %), dále problémy s pohybovým ústrojím (16 %). Podle údajů získaných od samotných dospívajících jsou nejčastějšími subjektivně vnímanými zdravotními problémy obtíže s pohybovým aparátem (39,5 % z těch, kteří mají dlouhodobé zdravotní problémy) a dýchací obtíže (34,4 %). Spektrum dalších příčin ukazuje graf 3. Vybrané ukazatele životního stylu dospívajících Kouření - prevalence přiznaného kuřáctví je 26 %, 4 % respondentů neodpověděla. Nebyl nalezen

5 významný rozdíl mezi dívkami a chlapci. Většina respondentů začíná kouřit mezi 14. a 15. rokem života. Více než 5 cigaret denně kouří 39 % 17letých kuřáků. Kouří 24 % alergiků a dokonce 29 % astmatiků. Body Mass Index (BMI) - prevalence BMI nad normu (> 24,5) je vyšší u chlapců (14,7 %***, dívky 9,2 %). Mezi dětmi s vyšším BMI je vyšší prevalence hvízdavého dýchání (OR = 1,5*), byl u nich též prokázán vyšší výskyt alergické (ne pylové) rýmy (OR = 3,2***). Tito jedinci také častěji kouří (38 % z nich) a jsou častěji sledováni pro jiné dlouhodobé onemocnění (OR = 1,7**), než je alergie. Sportovní aktivita sportu se nevěnuje vůbec 20 % dotázaných, rekreační sport provozuje 53,5 % dospívajících a z nich více než polovina sportuje 2 a více hodin týdně. Porovnáme-li některé vybrané negativní ukazatele zdravotního stavu (vyšší BMI, kouření, chronické dlouhodobé onemocnění a absence sportovní aktivity) v souboru alergiků a dětí bez alergie, zjišťujeme, že mezi alergiky je méně kuřáků a méně těch, kteří nesportují, na druhé straně více obézních. U uvedených rozdílů však nebyla prokázána statistická významnost. U alergiků se významně častěji (p < 0,001) vyskytuje další chronické onemocnění ve srovnání s dětmi bez alergie (viz graf 4). Diskuze Námi zjištěné údaje o prevalenci atopie a jejích projevů se podobají údajům, které byly v ČR v minulých letech publikovány. Například Pohunek uvádí ve studii ISAAC (10) prevalenci astmatu u dětí ve věku let 4,8 %, alergické rinitidy 17,7 %. Dlouhá (2) ve studii, která byla zaměřená na studenty některých vybraných učebních oborů a středních škol, publikované v r. 2000, uvádí výskyt atopického terénu u 29,8 % dospívajících, alergické rinitidy 18,4 % a bronchiálního astmatu u 5,3 %. Ve srovnání se studiemi publikovanými v posledních desetiletích minulého století (11) se počet atopických jedinců v populaci stále zvyšuje (1). Námi zjištěný nárůst diagnostikované alergie v souboru dětí v období od let byl způsoben zejména nárůstem polinózy (4,3 %) a astmatu (1,6 %). Údaje o prevalenci příznaků bronchiální hyperreaktivity (17,5 %) můžeme srovnávat s prvními publikovanými údaji o výskytu těchto příznaků u českých dětí v rámci studie ISAAC z r. 1997, kde se uvádí ve skupině starších (13 14letých) dětí prevalence 15,9 % (10). Pečlivá analýza těchto anamnestických údajů by měla být oporou včasné a cílené diagnostiky astmatu v ordinacích praktických dětských lékařů. Údaje o výskytu těchto fenomenů v ČR se dají srovnat s některými okolními evropskými státy, například Německem - 14 %, Rakouskem a Belgií - 12 %, Francií %. Celosvětově je rozpětí prevalence však velmi vysoké (od 1,5 % do téměř 40 %). Vyšší výskyt bývá zaznamenán zejména v zemích s vyšší životní úrovní, kde také dochází v posledních desetiletích k většímu nárůstu alergií (1, 6). Tento fakt bývá často spojován mimo jiné se změnami ve vnitřním prostředí bytů (1). Jak vyplývá z výsledků projektu INDOOR, který byl realizován v SZÚ v letech a zaměřil se na kvalitu vnitřního prostředí domácností s dětmi v předškolním věku (8), tráví děti v prostředí svých bytů podle sezony a dne v týdnu 56 až 80 % času. Většina našich domácností s dětmi je vybavena koberci, včetně ložnic dětí, k zařízení je nejčastěji používán dřevotřískový nábytkek, 80 % domácností používá plynové sporáky. Je značně rozšířen chov domácích zvířat (41 %) a 23 % domácností s předškolními dětmi je kuřáckých. Jak bylo zjištěno v této studii, v mnohém přetrvává rizikové chování rodin, například v rodinách dospívajících astmatiků není omezeno kouření v bytě, a dokonce prevalence kuřáctví u astmatiků převyšuje průměr. V polovině domácností dospívajících alergiků je chováno domácí zvíře. Zdá se, že alergické onemocnění v rodině není dosud dostatečným důvodem ke změnám některých poměrně dobře ovlivnitelných zvyklostí.

6 Jednou z významných sociálních determinant zdraví je také vzdělání (5). Jak bylo zjištěno, v rodinách s vyšší úrovní vzdělání je více alergiků (7, 8), což pravděpodobně souvisí spíše s důslednějším postupem při určení včasné diagnózy ze strany rodičů, zvláště matky dítěte. Zároveň však lze na základě výsledků naší studie konstatovat, že ti respondenti, kteří zřejmě kladou větší důraz na vzdělání, vykazují již dnes lepší rysy životního stylu. Mezi gymnazisty je nejméně kuřáků, nejméně dětí s nadváhou či obezitou. Tito jedinci tráví svůj volný čas převážně venku, v přírodě a také v nekuřáckých prostorách. Zvyšování informovanosti, vzdělávání a osvěta je jistě jednou s cest jak překonávat rizikové faktory a rizikové chování a získávat pocit větší zodpovědnosti za své vlastní zdraví. Závěry Dotazníkové šetření na vzorku 1801 sedmnáctiletých respondentů ze 16 měst ČR ukázalo, že prevalence alergických onemocnění v této skupině je 23 %. Nejčastější diagnózou byla polinóza. Byla nalezena vysoká frekvence fenoménů pískotů a ztíženého dýchání při infekci, a zejména mimo ni u dětí bez alergie, vysoká prevalence kuřáctví, a to i u astmatiků. V podsouboru 1300 dětí, které byly vyšetřeny opakovaně (v roce 1996 jako 13leté), došlo během čtyř let k nárůstu alergických onemocnění o 8 %, s největším podílem polinózy. Z anamnestických údajů byly vyhodnocovány možné rizikové faktory, z nichž kromě již prokázaných (pozitivní rodinná anamnéza, častá respirační nemocnost) byla zjištěna významnost některých (pasivní i vlastní kouření, přítomnost plísně v bytě a umístění bytu v lokalitě s méně příznivým hodnocením životního prostředí) pro přítomnost příznaků průduškové hyperreaktivity. Tato práce měla mimo jiné zjistit, zda je možné získat informace o populaci dospívajících v dostatečném množství a kvalitě. Údaje z dokumentace lékaře, které představovaly stěžejní informace, byly získány s témeř 100% respondencí, což svědčí o dobře fungujícím a efektivním systému preventivních prohlídek u dětí i dospívajících. Provedení průřezové studie zjišťující výskyt alergií v dětské populaci je v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu postředí plánováno vždy v 5letých cyklech. Poděkování Děkujeme MUDr. Růženě Kubínové, ředitelce Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí za podporu při vzniku práce. Autoři děkují také všem pracovníkům z hygienických stanic a pediatrům za vstřícnou spolupráci. MUDr. Jana Kratěnová SZÚ, Šrobárova Praha 10 Literatura 1. Bystroň J. Proč dochází k nárůstu průduškového astmatu a alergií u dětí? Alergie 2001; 2: Dlouhá B, Lebedová J, Rychlá L, Švandová E, Blesková V, Skokanová V. Výskyt atopie, alergické rinitidy a bronchiálního

7 astmatu u dospívajících v prvním ročníku některých vybraných učebních oborů a středních škol. Čes. slov. Pediatrie, 55, 2000; 6: European Allergy White Paper. Bruxelles, The UCB Institut of Allergy Faierajzlová V, Švandová E. Alergie a životní prostředí. Alergie 1999; 1: Holčík J, Koupilová I. Sociální determinanty zdraví. Základní fakta a doporučení pro praxi v kontextu programu Zdravá města. Časopis lékařů českých, 140, 2001;1: The ISAAC steering commitee. Wordlwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISSAC. Lancet 1998; 351: Kazmarová H a spol. Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší. Odborná zpráva za rok 1999, SZÚ, Praha Kazmarová H. a spol. Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší. Odborná zpráva za rok 2000, SZÚ, Praha Petrů V, Carbolová A, Sládková S, Šimoníčková J. Vývoj a prognóza alergických onemocnění u dětí. Alergie, 1999; 1: Pohunek P, Slámová A, Zvárová J, Svatoš J. Prevalence průduškového astmatu, ekzému a alergické rýmy u školních dětí v České republice. Čs. Pediatrie, 54, 1999; 2: Zavázal, V, Wagner, V, Wagnerová M. a kol. Epidemiologie alergických chorob IV. Prevalence alergóz, kožní reakce na atopické alergeny a koncentrace imunoglobulinu E u dětí ze tří středočeských měst. Prakt. Lékař, 60, 1980; 1: 4-7.

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky MUDr. Růžena Kubínová ředitelka monitoringu Odbor hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav Zdravotní stav české populace Očekávaná délka

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Jana Kratěnová, Centrum hygieny životního prostředí, SZÚ Praha, Česká republika 22. konzultační

Více

Profesionální alergická onemocnění v ČR

Profesionální alergická onemocnění v ČR Profesionální alergická onemocnění v ČR Occupational allergic diseases in the Czech Republic BEATRICA DLOUHÁ, DANA HAVLOVÁ, ZDEŇKA FENCLOVÁ, JAROMÍR ŠAMÁNEK, LUDMILA BEČVÁŘOVÁ, LENKA RYCHLÁ, MICHAELA ČERSTVÁ

Více

STUDIE HELEN. MUDr. K. Žejglicová SZÚ, Ústředí monitoringu

STUDIE HELEN. MUDr. K. Žejglicová SZÚ, Ústředí monitoringu STUDIE HELEN MUDr. K. Žejglicová SZÚ, Ústředí monitoringu STUDIE HELEN Dotazníkové průřezové (prevalenční) šetření zdravotního stavu městské populace ve věku 45 54 let Součást Systému monitorování Cíl:

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 12. 2009 64 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče European Health Interview

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Hodnocení zdravotního stavu. Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku

Hodnocení zdravotního stavu. Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Hodnocení zdravotního stavu Subsystém 3 Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku Odborná zpráva za rok

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5)

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5) Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5) Zdroj: Úmrtnostní tabulky a demografická statistika ČSÚ, SILC; ÚZIS ČR, EUROSTAT Střední délka života ve zdraví při narození data z Eurostatu

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Výskyt astmatu a alergií u dětí

Výskyt astmatu a alergií u dětí Datum: leden 2015 Indikátor Jméno: Definice: Kód: Výskyt astmatu a alergií u dětí Prevalence astmatu a alergií u dětí Prevalence astmatu a alergických onemocnění u dětí ve věkových kategoriích 5, 9, 13

Více

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Občané o kouření Technické parametry Výzkum:

Více

Předběžné výsledky. Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice

Předběžné výsledky. Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice Předběžné výsledky E. Gottvaldová /MZd/ & L. Kostelecká /MZd/ & S.Simpson /WHO/ a kol. 22 září 2011, Praha O projektu

Více

MedicSilver. ... i se stříbrem jste vítězi. polštáře & přikrývky. 33 prodejen v ČR www.scanquilt.cz

MedicSilver. ... i se stříbrem jste vítězi. polštáře & přikrývky. 33 prodejen v ČR www.scanquilt.cz MedicSilver polštáře & přikrývky Přikrývka MEDIC SILVER pro celoroční použití vyniká antibakteriálními účinky, je vhodná pro alergiky, astmatiky a všechny, kdo požadují maximální hygienu ve své ložnici.

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 26 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 25 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední

Více

PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU

PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU Mgr. Lukáš Martinek Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa Zbyněk Straňák Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 3.Lékařská fakulta UK, Praha Příčiny zvýšené frekvence SC Indikace porodu SC: 1. V průběhu porodu 2. V průběhu

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová Ladislav Csémy Státní zdravotní ústav, 2014 Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice:

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 55 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog European Health Interview Survey

Více

Výskyt nadváhy a obezity

Výskyt nadváhy a obezity Výskyt nadváhy a obezity u českých dětíd MUDr. Hana Cabrnochová Předsedkyně OSPDL ČLS JEP 19.4.2006 1 Nová reprezentativní data Studie Životní styl a obezita 2005 Výzkum proběhl koncem roku 2005 Reprezentativní

Více

Vrozené vady u narozených v roce Congenital malformations in births in year 2011

Vrozené vady u narozených v roce Congenital malformations in births in year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 10. 2013 47 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2011 Congenital malformations in births in year 2011 V roce

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. ulkas/fotky&foto

Více

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Růžena Kubínová, Centrum hygieny životního prostředí, SZÚ Praha, Česká republika Čeladná 2007 Prevalence

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

VLIV VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ NA VÝSKYT ALERGIÍ U DĚTÍ

VLIV VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ NA VÝSKYT ALERGIÍ U DĚTÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD DIPLOMOVÁ PRÁCE VLIV VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ NA VÝSKYT ALERGIÍ U DĚTÍ Vedoucí diplomové práce: PharmDr.

Více

Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v Chrudimi

Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v Chrudimi Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v i HBSC 15 Výzkumná zpráva vznikla na základě smluvního výzkumu uskutečněného v roce 14 v souladu s metodikou mezinárodního projektu Health Behaviour

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Petra Kikalová III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Výchova ke zdraví se zaměřením

Více

Oběti některých kriminálních deliktů. v České republice v roce 2004

Oběti některých kriminálních deliktů. v České republice v roce 2004 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Oběti některých kriminálních deliktů v České republice v roce 2004 Odpovědná řešitelka: PhDr. Milada Martinková, CSc. Technická spolupráce: Věra Havránková

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Význam lékařského vyšetření v rámci studií zdravotního stavu výsledky studie EHES

Význam lékařského vyšetření v rámci studií zdravotního stavu výsledky studie EHES Význam lékařského vyšetření v rámci studií zdravotního stavu výsledky studie EHES Naďa Čapková Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva Státní zdravotní ústav Praha 3.12. 2013 EHES - European

Více

MMO zdravotní ukazatele

MMO zdravotní ukazatele MMO zdravotní ukazatele Vybrané demografické ukazatele a ukazatele zdravotního stavu v letech 5 až 9 (srovnání Ostrava, MSK a ČR) vše zdroj ÚZIS Počet živě narozených na obyvatel 5 6 7 8 9 MS kraj 9,73

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší

Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší Odborná zpráva za rok

Více

Trpíte kortikofobií? Kortikosteroidy v léčbě alergických chorob. Kortikosteroidní léky

Trpíte kortikofobií? Kortikosteroidy v léčbě alergických chorob. Kortikosteroidní léky » Odstraněním opakovaných atak těchto chronicky probíhajících chorob se výrazně zvýšila kvalita života pacientů, pobyty v nemocnici se staly výjimkou a snížilo se procento nepříznivých komplikací.» nadledvina

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6.

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. 10. Seznam příloh 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. Dotazník Příloha č. 1 Seznam zkratek: BMI Body mass index CNS Centrální nervový

Více

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných programem NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SZŠ Svitavy 4. ročník školní rok 2004/2005 zpracováno v září 2005 OBSAH strana Úvod 2 1. Kouření studentů 4 2. Kuřácké

Více

ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT

ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Satisfaction with life in Czech children as an important factor affecting health 11: 1 270, 2009 ISSN 1212-4117 Eva Hlaváčková

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 24 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy Studie HELEN Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR porovnání I. a II. etapy MUDr. K.Žejglicová*, MUDr. J. Kratěnová*, RNDr. M. Malý SZÚ Praha, *Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve

Více

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 11. 29 61 Zpráva o rodičce 28 Report on mother at childbirth 28 Souhrn V posledních letech v České republice úhrnná

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

Analýza životního stylu a zdraví mládeže ve Valašském Meziříčí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Národní síť podpory zdraví, o.s.

Analýza životního stylu a zdraví mládeže ve Valašském Meziříčí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Národní síť podpory zdraví, o.s. Analýza životního stylu a zdraví mládeže ve Valašském Meziříčí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Národní síť podpory zdraví, o.s. pod záštitou Komise pro Zdravé město a MA 21 Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí, listopad

Více

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Zařazov azování alergiků do pracovního procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Pachnerovy dny

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 4, p. 83 91 OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW MICHAL FRAINŠIC, JAN KASTNER Katedra sportů

Více

DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE

DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE Radim J. Šrám, Ústav experimentální mediciny AV ČR sram@biomed.cas.cz Komise pro dopravu RVUR, Praha, 3. 7. 2015 17. Zasedání WHO Květen

Více

MONITORING NABÍDKY STRAVOVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A ZAŘÍZENÍCH ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V ROCE 2011

MONITORING NABÍDKY STRAVOVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A ZAŘÍZENÍCH ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V ROCE 2011 MONITORING NABÍDKY STRAVOVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A ZAŘÍZENÍCH ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V ROCE 2011 MONITORING OF FOOD OFFER IN PRIMARY SCHOOLS AND SCHOOL CANTEENS IN 2011 JANA PILNÁČKOVÁ 1, MATOUŠ

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů

Více

KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ

KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ WHO ARE THE POOR AND WHO ARE THE RICH? WHAT CAN WE DERIVE FROM THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY Robert Jahoda Anotace Příspěvek se snaží

Více

Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002

Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002 1 Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002 Současnou úroveň hygieny provází astma a atopický ekzém u dětí předškolního věku (Hygiene levels in a contemporary population cohort are associated with wheezing

Více

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání:

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: Záměr 1. Pokusit se rozdat anonymní dotazníky na dvou typech škol- základních

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Stravovací návyky a jejich změny u českých dětí ve věku 1-5 let

Stravovací návyky a jejich změny u českých dětí ve věku 1-5 let Stravovací návyky a jejich změny u českých dětí ve věku 1-5 let MUDr. Eva Kudlová, CSc. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK Publikováno v: Kudlová, E. Schneidrová D., Dietary patterns and their changes

Více

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(3) Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2011 Pavla

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Náklady na zdravotní péči

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Náklady na zdravotní péči Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 21 56 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Náklady na zdravotní péči European Health

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 52 Souhrn Zpráva o novorozenci 2012 Report on newborn 2012 V roce 2012 se v České republice živě narodilo

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 2 1..26 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 25

Více

Potravinová alergie chyťme ji včas

Potravinová alergie chyťme ji včas » Potravinová alergie bývá u malých dětí vůbec prvním ze skupiny tzv. atopických onemocnění. julief514/fotky&foto Potravinová alergie chyťme ji včas Potravinová alergie bývá u malých dětí vůbec prvním

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice. Institut komunitního rozvoje INKOR

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice. Institut komunitního rozvoje INKOR ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice Institut komunitního rozvoje INKOR 1. Základní informace Obec Kaňovice se nachází 7 km severně od Frýdku-Místku směr Šenov. Obec

Více

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici 2009 ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV TELESNEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH Z ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Kouření a vystavení tabákovému kouři

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Kouření a vystavení tabákovému kouři Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 1. 2011 2 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Kouření a vystavení tabákovému kouři European

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA metodický materiál Pracovní skupiny pro zdravotní plány a politiky při Ministerstvu zdravotnictví Obsah: 1. Úvod do problematiky 2. Indikátory zdravotního stavu 3. Postup

Více

Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší

Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém I. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší Odborná zpráva za rok

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Životní a pracovní prostředí respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Životní a pracovní prostředí respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 9. 2010 58 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Životní a pracovní prostředí respondentů

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 6. 212 2 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 211 Activity in branch of out-patient care

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 20. 6. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING Jaromír Široký 1, Michal Dorda 2 Anotace: Článek popisuje simulační model práce veřejného logistického centra, který byl

Více

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce Activity in branch of out-patient care for children and adolescents in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 16 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 29 Activity in branch of out-patient care

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 2 Souhrn Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5. 11. 2014 5 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESCRIPTION AND APPLICATION OF THE COMMUNICATION E- CANALS AVAILABLE IN RELATION AMONG CITIZENS AND MUNICIPALITIES Petr

Více

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D.

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Zkoumání vztahů mezi hlukem a jeho zdravotními účinky Vztah mezi hlukem a výskytem

Více

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Objednatel: Ministerstvo

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Ohlédnutí za zkušenostmi

Ohlédnutí za zkušenostmi » Takzvanou vlajkovou lodí jsou pro nás pobyty v chatách ve Slovenské republice. Ohlédnutí za zkušenostmi s přímořskými klimatickými pobyty a s pobyty na horách u dětí s alergiemi a astmatem Léčebnými

Více

HIV infekce a homosexualita

HIV infekce a homosexualita HIV infekce a homosexualita Procházka I. Novotný J. Kaňka P. Janík D. 1. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP 66 HIV infekce a homosexualita Procházka I., Novotný J., Kaňka P., Janík D. VYDALA: Česká společnost

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Smyslové a pohybové funkce

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Smyslové a pohybové funkce Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 29 52 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Smyslové a pohybové funkce European Health

Více