ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M."

Transkript

1 ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M. I. Který zákon se uplatní na mou situaci?... 1 Ústavní pořádek... 1 Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb., dále ADZ )... 1 Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)... 2 Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále ZP )...2 Zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)... 2 Zákon o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)... 2 Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963, Sb., ve znění pozdějších předpisů)... 2 Zákon o inspekci práce (zákon č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)... 2 Zákon o Veřejném ochránci práv (zákon č. 349/1999 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů)... 2 II. Mohu použít mezinárodní nebo evropské právo?... 2 Mezinárodní a regionální ochrana lidských práv... 2 Komunitární právo... 3 III. Základní pojmy a situace... 3 Diskriminace přímá... 3 Diskriminace nepřímá... 4 Pronásledování, navádění, pokyn... 4 Výjimky ze zákazu diskriminace... 5 Diskriminace v přístupu do zaměstnání... 6 Právo na standardní pracovněprávní smlouvu? Jiné formy závislé činnosti Odměňování... 7 Obtěžování... 7 Těhotenství, mateřství a rodičovství... 8 Možnosti nápravy Přenesení důkazního břemene I. Který zákon se uplatní na mou situaci? Ústavní pořádek Práva obsažená v Listině základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) v zásadě zavazují jen státní orgány. Mohu se o ni opřít, pokud mám pocit, že mě diskriminuje ustanovení zákona či jiného právního předpisu, rozhodnutí soudu či akty státní správy či samosprávy. Pro případnou ústavní stížnost by byl příslušný Ústavní soud. Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb., dále ADZ ) Tato norma, přijatá v červnu 2009, vstoupí v účinnost k 1. září Garantuje rovnost v následujících věcech: a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, 1

2 b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují, e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, f) sociálního zabezpečení, g) přiznání a poskytování sociálních výhod, h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování. ( 1 odst. 1) Některá práva a povinnosti, ať již antidiskriminační či zvláštní práva, jsou pak specifikována v dalších zákonech: Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Upravuje rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatnění práva na zaměstnání. Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále ZP ) Upravuje právo na rovné zacházení v pracovněprávních vztazích. Zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Upravuje dávky související s těhotenstvím a mateřstvím: vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, a peněžitou pomoc v mateřství. Další relevantní dávkou je ošetřovné. Zákon o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Upravuje mj. rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Z hlediska uplatnění práv, jsou podstatné následující předpisy: Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963, Sb., ve znění pozdějších předpisů) Upravuje proces žalob mj. na porušení rovného zacházení a diskriminaci, včetně zvláštní úpravy důkazního břemene. Zákon o inspekci práce (zákon č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Upravuje kontrolní činnost inspektorátů práce v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů. Počítá mj. s možností dání podnětu k provedení kontroly z důvodu porušení práva na rovné zacházení. Zákon o Veřejném ochránci práv (zákon č. 349/1999 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů) Zcela minimální pravomoci na úseku rovnosti a diskriminace garantuje ombudsmanovi antidiskriminační zákon. Obětem bohužel nemůže poskytnout přímou pomoc ani mediaci situace. Nabízí ale metodickou pomoc obětem diskriminace. II. Mohu použít mezinárodní nebo evropské právo? Mezinárodní a regionální ochrana lidských práv Některé lidskoprávní instrumenty mezinárodního práva obsahují povinnosti rovného zacházení či nediskriminace. Z hlediska pracovněprávních vztahů jsou podstatné zejména úmluvy Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 2

3 kulturních právech z roku 1966, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979 (tzv. CEDAW) a Evropská sociální charta. Při čtení mezinárodních úmluv je zejména důležité sledovat dvojí. Zaprvé jaké přesně mi garantují právo, a za druhé jestli a případně jaký mají mechanismus pro jeho vymáhání. Co se týče garantovaného práva, je nutno posoudit jestli je garantováno právo samo, či jen programatická snaha o jeho naplnění. Dále pak je důležité v jakém rozsahu je garantováno, jestli je specificky zaručeno ženám, a případně jestli je právo na rovné zacházení právem samostatným, či zda je pouze chráněno v přístupu k jiným garantovaným právům v dané úmluvě (tzv. akcesorita). Neméně podstatný je kontrolní mechanismus: počítá instrument s pravidelnými zprávami států, umožňuje právo šetření situace na místě, umožňuje stížnosti na neplnění a komu (státu nebo stížnost kolektivní či individuální), nebo dává možnost soudního přezkumu? Z hlediska sociálních práv je třeba si uvědomit, že například Úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod z roku 1950 (tzv. Evropská úmluva), která umožňuje individuální stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku (dále ESLP), obsahuje téměř výlučně práva občanská a politická, a že naopak Evropská sociální charta, která obsahuje mnohé pracovněprávní a sociální garance přezkum ESLP nepředvídá. Komunitární právo Mnohem důležitějším zdrojem právní úpravy rovnosti mužů a žen je právo Evropských společenství, též označované jako komunitární právo. Splňuje obě výše uvedené podmínky: jak míru garance, tak mechanismu uplatnění. Zaprvé je rozsáhlá úprava rovného zacházení pro oblast práce a povolání, sociálního zabezpečení a přístupu ke zboží a službám podrobně upravena ve Smlouvě i celé řadě směrnic. Zadruhé část těchto práv, díky účinku evropského práva v našem právním řádu, přímo zavazuje soukromé osoby (zaměstnavatele) v horizontálních vztazích (v pracovněprávních, při nabízení zboží a služeb,...) a soukromé osoby se o ně mohou opřít před národními soudy. Z hlediska účinku ve vnitrostátním právu je zejména důležitý rozdíl mezi ustanoveními Smlouvy a směrnic. Čl. 141 Smlouvy, který upravuje rovné odměňování, má tzv. vertikální i horizontální přímý účinek. Tzn. že k rovnému odměňování zavazuje stát i soukromé osoby a zákaz diskriminace v odměňování by se uplatnil i kdyby jej české právo vůbec neprovedlo, ve vztahu ke státu i k soukromému zaměstnavateli. Aplikoval by jej přímo český soud, který by rozhodoval o žalobě na diskriminaci. U směrnic je situace složitější, neboť obecně stanovují pouze cíle, které musí členské státy dle svého uvážení v dané lhůtě provést v národním právu. Samy o sobě tedy v zásadě nestanovují přímo práva a povinnosti. Pouze pokud stát směrnice včas či řádně nepřevede, mohou se vůči státu jednotlivci domáhat práv, i pokud nejsou vůbec obsažena v pramenu českého práva. Toto bylo relevantní zejména před přijetím antidiskriminačního zákona v ČR. Soukromou osobu ale směrnice přímo nezavazují nikdy nešlo by je tedy použít přímo před soudem ve sporu se zaměstnavateli či poskytovateli zboží či služeb. Diskriminace přímá 2 odst. 3 ADZ: III. Základní pojmy a situace 3

4 Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Typickými příklady diskriminace přímé je rozdílné odměňování žen a mužů na stejné nebo srovnatelné pracovní pozici, horší zacházení s ženami co se týká přijímání do zaměstnání, druhu vztahu (uzavření smlouvy na dobu určitou, OSVČ), kariérního postupu, ukončení pracovního poměru, apod. Častá je diskriminace z důvodu těhotenství a mateřství oba důvody lze subsumovat pod pojem pohlaví a jedná se tak o diskriminaci přímou. Diskriminace nepřímá 3 odst. 1 ADZ: Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Neutrálním kritériem u diskriminace přímé je požadavek, který častěji naplňují muži než ženy. Může se například jednat o požadavek dosažení profesní kvalifikace do určitého věku (například doktorátu, atestace či advokátních zkoušek do věku 32 let ženy, které měly děti tuto podmínku budou splňovat výrazně obtížněji). Typickým příkladem je též jiné zacházení s pracovníky a pracovnicemi na částečné úvazky, domáckými pracovnicemi, apod. Pronásledování, navádění, pokyn Tyto tři instituty definuje ADZ v 4: (3) Pronásledováním se rozumí nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění, k němuž došlo v důsledku uplatnění práv podle tohoto zákona. (4) Pokynem k diskriminaci se rozumí chování osoby, která zneužije podřízeného postavení druhého k diskriminaci třetí osoby. (5) Naváděním k diskriminaci se rozumí chování osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu. Cílem zákazu pronásledování je umožnit zaměstnancům a zaměstnankyním bránit se bez strachu z odplatu. Uplatněním práv není jen žaloba u soudu, ale jakékoli jiné kroky, které jsou činěny pro odstranění či nápravy diskriminace (stížnost v rámci interní struktury zaměstnavatele, konzultace s odborovými orgány, podání podnětu k inspektorátu práce, apod.). Pokyn směřuje od nadřízenému k podřízenému, o navádění se bude jednat ve vztahu hierarchicky opačném, či mezi kolegy na stejné úrovni. Navádění často provází mobbying, tedy obtěžování zaměstnance či zaměstnankyni skupinou spolupracovníků. 4

5 Výjimky ze zákazu diskriminace Antidiskriminační zákon hovoří o přípustných formách rozdílného zacházení ( 6 a 7 ADZ). Jedná se o tři výjimky relevantní pro pracovněprávní oblast: 1) povaha práce či činnosti 6 odst. 3 ADZ: Diskriminací není rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, ve věcech pracovních, služebních poměrů nebo jiné závislé činnosti, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. Diskriminací z důvodu pohlaví není rozdílné zacházení ve věcech přístupu nebo odborné přípravě k zaměstnání nebo povolání, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. 16 odst. 3 ZP: Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení v případech podle odstavce 2, pokud z povahy pracovních činností nebo souvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, a který je pro výkon této práce nezbytný; cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený... 2) ochrana žen z důvodu těhotenství a mateřství 6 odst. 5 ADZ: Diskriminací není rozdílné zacházení uplatňované za účelem ochrany žen z důvodu těhotenství a mateřství,...nad rámce stanovené zvláštními právními předpisy, jestliže prostředky k dosažení uvedených cílů jsou přiměřené a nezbytné. 3) pozitivní opatření. 7 odst. 2 a 3 ADZ: Za diskriminaci se nepovažují opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob vymezené některým z důvodů uvedených v 2 odst. 3 a zajistit jí rovné zacházení a rovné příležitosti. Ve věcech přístupu k zaměstnání nebo povolání nesmí opatření podle odstavce 2 vést k upřednostnění osoby, jejíž kvality nejsou vyšší pro výkon zaměstnání nebo povolání, než mají ostatní současně posuzované osoby. 16 odst. 3 ZP:...Za diskriminaci se rovněž nepovažuje dočasné opatření zaměstnavatele směřující k tomu, aby při přijímání fyzických osob do pracovněprávního vztahu, při odborné přípravě zaměstnanců a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení mužů a žen, pokud k takovému opatření existuje důvod spočívající v nerovnoměrném zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele však nesmí směřovat v neprospěch zaměstnance opačného pohlaví, jehož kvality jsou vyšší než kvality fyzické osoby (zaměstnance), vůči které zaměstnavatel uplatňuje dočasné opatření podle věty druhé. Mezi pozitivní opatření je možné zařadit i poskytování péče o děti zaměstnavatelem přednostně zaměstnankyním, či plány rovnosti, které při náboru zaměstnanců či kariérním postupu stanoví cíle pro zastoupení pohlaví. Další výjimky se uplatní v sociálním zabezpečení (stanovení rozdílného důchodového věku je přípustné ve státních systémech) a přístupu ke zboží a službám (pro služby v oblasti soukromého a rodinného života). 5

6 Diskriminace v přístupu do zaměstnání Diskriminace je zakázána v následujících oblastech: 1) Inzerce 12 odst. 1 zákona o zaměstnanosti ( ZZ ): Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona je zakázáno činit nabídky zaměstnání, které a. mají diskriminační charakter, b. nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy, nebo c. odporují dobrým mravům. 2) Přijímací pohovor 12 odst. 2 ZZ: Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se...sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu s 4 odst. 3 a 4, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje... 3) Kritéria pro výběr zaměstnance ( 4 a) 12 odst. 2 ZZ: Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání... Spravedlivé a rovné hodnocení kvalit uchazečů a uchazeček je dlouhodobě problémem, neboť jak požadavky pracovních pozic, tak schopnosti uchazečů a uchazeček jsou ovlivněny genderovými stereotypy. Důležité je zejména, aby to, co zaměstnavatel požaduje, a jak uchazeče hodnotí bylo odůvodněné a reálné. Vedle přímé diskriminace, tedy odmítnutí uchazečky přímo z důvodu jejího pohlaví, zaměstnavatelé používají mnohá neutrální kritéria, jak eliminovat určité nežádoucí skupiny. Znalost cizích jazyků, zejména angličtiny, či práce s určitými softwarem, může negativně ovlivnit šance starších uchazečů a uchazeček, dokončený vyšší stupeň vzdělání či čistý trestní rejstřík může ve svém celku diskriminovat Romské etnikum, požadavek české národnosti diskriminuje na našem území žijící cizince, apod. Všechna tato kritéria mohou být skutečně nutná pro výkon práce a pak se o diskriminaci nejedná. Mnohdy tomu ale tak není, a zaměstnavatelé přizpůsobují kritéria svému (předem preferovanému) kandidátu. Toto není přípustné antidiskriminační právo v této oblasti přebíjí manažerské prerogativy zaměstnavatelů. Pamatujme si, že to je zaměstnavatel, kdo s ohledem na přenesení důkazního břemene musí vědět, proč danou kvalifikaci, zkušenost, schopnost či rys vyžaduje. Právo na standardní pracovněprávní smlouvu? Jiné formy závislé činnosti. Specifickou otázkou je, zda je fakt nenabízení standardních smluv na dobu neurčitou ženám diskriminací. Uzavírání poměrů na dobu určitou se ženami a nikoli s muži, protože se zaměstnavatel obává možného těhotenství a pracovního výpadku, je klasickým příkladem diskriminace, protože se s ženami zachází méně příznivě kvůli jejich pohlaví. Díky antidiskriminačnímu zákonu bude od 1. září 2009 možné postihnout také situace, kdy nejsou s ženami vykonávajícími závislou činnost uzavírány pracovněprávní smlouvy, ale je 6

7 jim zadávána práce jako osobám samostatně výdělečně činným. (Zde je třeba poznamenat, že pojem závislá činnost, používaný ADZ, je širší než pojem závislá práce, se kterým pracuje ZP). Diskriminací budou též rozdílné pracovní podmínky těchto osob, včetně odměňování. Opět je třeba poznamenat, že má-li zaměstnavatel legitimní důvody pro tento druh právního vztahu, a důvodem najímání OSVČ není pohlaví, o diskriminaci se nejedná. Zaměstnavatelé nicméně musí této problematice věnovat zvýšenou pozornost a vědět, které že objektivní důvody jej k rozhodnutí vedly. Odměňování Zásadu rovného odměňování u osob vykonávajících závislou činnost obecně upravuje ADZ: 5 odst. 1 ADZ: Odměňováním se pro účely tohoto zákona rozumí veškerá plnění, peněžitá nebo nepeněžitá, opakující se nebo jednorázová, která jsou přímo nebo nepřímo poskytována osobě při závislé činnosti. Výrazně podrobněji je pak upraveno pro oblast pracovněprávní: 110 ZP: (1) Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. (2) Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. (3) Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. (4) Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí. (5) Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality. V souladu s evropským právem musí být pojem odměny chápán široce. Zahrnuje například i plnění věrnostní a stabilizační povahy (například slevy na jízdném), placení příspěvky do systémů důchodového pojištění, odstupné, či pravidla, kterými se odměňování řídí (postup platovými stupni). Aby předešli diskriminaci v odměňování, měli by zaměstnavatelé mít vypracovánu analýzu srovnatelnosti jednotlivých pozic a odměňovat práci podle její hodnoty. Dále by měli opakovaně posuzovat, zda byť i nevědomky neodměňují určité skupiny či jednotlivce diskriminačně. Pro předcházení nepřímé diskriminaci jsou důležitá agregovaná srovnání mezd v dělení podle pohlaví. Obtěžování Je třeba rozlišovat mezi obtěžováním z důvodu pohlaví a sexuálním obtěžováním. 1) Obtěžování z důvodu pohlaví 4 odst. 1 ADZ: 7

8 Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování související s důvody uvedenými v 2 odst. 3, a) jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. (2) Sexuální obtěžování 4 odst. 2 ADZ: Sexuálním obtěžováním se rozumí chování podle odstavce 1, které má sexuální povahu. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma instituty je typ chování. U obtěžování z důvodu pohlaví nemusí mít chování sexuální charakter. Může se jednat o jiné druhy ponižování, znevažování, či šikany. Důležité ale je, aby jeho důvodem bylo pohlaví (nebo jiný chráněný důvod, například sexuální orientace). Sexuální obtěžování je chování, jehož forma je sexualizovaná, od sexuálních narážek po fyzický kontakt až znásilnění. Jeho důvodem je typicky pohlaví, může jím ale být také sexuální orientace oběti (oproti běžným představám že u obtěžování muž-muž bude pachatelem homosexuál a obětí heterosexuál, je realita opačná: femininní či homosexuální muži bývají často sexuálně šikanováni a týrání pro svůj nestandardní gender heterosexuálními muži). U obou jednání se může jednat o obtěžování jednotlivcem (bullying) či skupinou (mobbying). Může se jednat o jednorázové či opakované jednání. Škůdcem může být jak nadřízený, tak osoba stejné pracovní úrovně. Pohlaví ani sexuální orientace jak škůdce tak oběti nehraje roli (přestože nejčastějšími pachateli jsou heterosexuálně orientovaní muži). Zaměstnavatelům je třeba doporučit preventivně proti obtěžování vystupovat dát svým zaměstnancům najevo, že se jedná o jev zcela neakceptovatelný a porušení pracovní kázně, ze kterého budou vyvozeny důsledky. Vhodné je též stanovit mechanismus vnitropodnikové stížnosti. Těhotenství, mateřství a rodičovství Na tyto tři životní situace pamatují právní předpisy jak s ochranou před diskriminací, tak se zvláštními právy, která ženám i mužům tyto situace usnadňují. Tendencí je odstraňování ustanovení spojujících výlučně ženu s rodičovskou rolí. Na pohlaví jsou tak napojena pouze práva nevyhnutelně spojena s biologií ženy (těhotenství, kojení, určité období po porodu), zbytek je genderově neutralizován. 1) Co se týká ochrany před diskriminací, antidiskriminační zákon výslovně stanoví, že není možné nikoho znevýhodňovat z důvodu těhotenství, mateřství či rodičovství. 2 odst. 4 ADZ: Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace. 2) Co se týká zvláštní ochrany, stanoví ji zejména zákoník práce v části X. věnované Péči o zaměstnance, hlavě IV. věnované Zvláštním podmínkám některých zaměstnanců. A) Zákaz prací 8

9 a. Všem ženám relikt minulosti je obsažen v 238 odst. 1 ZP, který v rozporu s komunitárním právem ženám zakazuje práci pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. b. Ženy těhotné, kojící nebo do 9. měsíce po porodu jsou pak dále chráněny vyhláškou ministerstva zdravotnictví, která jim zapovídá další práce ( 238 odst. 2 ZP). c. Tyto ženy též nesmějí vykonávat práce, pro které nejsou způsobilé dle lékařského posudku ( 238 odst. 2 ZP). V případě, že zaměstnankyně vykonávající práci pro ni nevhodnou otěhotní, je zaměstnavatel povinen ji dočasně převézt na jinou práci ( 41 odst. 1 písm. c) ZP, 239 ZP). B) Ochrana před výpovědí a okamžitým zrušením V zásadě není možné s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní čerpající mateřskou dovolenou nebo zaměstnankyní nebo zaměstnancem čerpajícím rodičovskou dovolenou rozvázat pracovní poměr výpovědí ( 53 odst. 1 písm. d) ZP) ani s nimi pracovní poměr okamžitě zrušit ( 55 odst. 2 ZP). Ve dvou výjimečných případech je výpověď možná. Zaprvé pokud se ruší či přemisťuje (mimo místo výkonu práce podle smlouvy) zaměstnavatel nebo jeho část. Pak je možné dát výpověď komukoli ( 54 písm. a) ZP). Druhou možností jsou situace závažného provinění - kázeňského nebo trestněprávního -, pro které by zaměstnavatel mohl jinak poměr okamžitě zrušit. Ani zde ale nejde dát výpověď zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnanci v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou ( 54 písm. b) ZP). C) Další specifika pracovních podmínek upravená zákoníkem práce 239 (1) Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí. (3) Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zvláštního právního předpisu 77). 240 (1) Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost. (2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu. 9

10 241 (1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. (2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. (3) Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně nebo zaměstnance, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, prací přesčas. 242 (1) Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení. (2) Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze 1 půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku. (3) Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Možnosti nápravy Při porušení práv z pracovněprávních vztahů z důvodu diskriminace mohou zaměstnanci a zaměstnankyně využít několika cest. První je řešení situace se zaměstnavatelem, druhé je zapojení odborů, třetí je informování inspektorátů práce (správní cesta), čtvrtou je případná žaloba u soudu (soukromoprávní žaloba). Právní prostředky ochrany před diskriminací obecně nově upravuje antidiskriminační zákon. 10 ADZ (1) Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce 1, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. Je důležité poukázat na fakt, že podmínění náhrady nemajetkové újmy dalšími okolnostmi (převzaté z práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku), není zcela v souladu s komunitárním právem. Pro to je totiž rozhodující efektivita soudní ochrany. Jakákoli náhrady má tak účinná a odrazující. Lze argumentovat, že jakákoli diskriminace zcela zásadním způsobem zasahuje do lidské důstojnosti oběti, a že je tudíž na náhradu 10

11 nemajetkové újmy v penězích nárok vždy. Co se týče výše náhrady, musí soudy ve světle komunitárního práva zejména dostát požadavku odrazujícího účinku. Přenesení důkazního břemene Při žalobách na diskriminaci hraje rozhodující roli zvláštní úprava rozložení důkazního břemene. Tento procesní institut v občanském soudním řádu novelizuje od 1. září antidiskriminační zákon. 133a o.s.ř. Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci a) na základě pohlaví... anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách,... c) na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Tato změna reflektuje do velké míry nález Ústavního soudu z roku 2006 k původnímu znění ustanovení. Ústavní soud tehdy zkonstatoval: Výkladem ustanovení 133a odst. 2 OSŘ..., nelze dovodit, že osobě, která se při nákupu služeb cítila být rasově diskriminována, stačí pouze tvrdit, že došlo k diskriminačnímu jednání. Tato osoba v soudním řízení musí nejen tvrdit, ale i prokázat, že s ní nebylo zacházeno obvyklým, tedy neznevýhodňujícím způsobem. Neprokáže-li toto tvrzení, nemůže v řízení uspět. Dále pak musí tvrdit, že znevýhodňující zacházení bylo motivováno diskriminací na základě rasového nebo etnického původu. Tuto motivaci ovšem prokazovat nemusí, ta se v případě důkazu odlišného zacházení předpokládá, je však vyvratitelná, prokáže-li se (dokazováním) opak. Ostatně požadavek, aby strana žalující musela prokazovat, že byla diskriminována právě a výlučně pro svůj rasový (etnický) původ, a nikoli z důvodu jiného, je zcela zjevně nesplnitelný, neboť prokázat motivaci (pohnutku) žalované strany je z povahy věci vyloučeno. (Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. dubna 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/04, č. 419/2006 Sb., bod 73). Odkazy: Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, který vydává Gender Studies, o.p.s.: Právní poradna Gender Studies: Centrum ProEquality Otevřené společnosti, o.p.s.: Publikace Centra ProEquality obsahující manuály, metodiky a zprávy: Česká ženská lobby síť nevládních organizací zabývajících se ženskými právy: Genderová informační a tisková agentura: 11

12 Nesehnutí program ženských práv: Oddělení Gender a Sociologie AV ČR: Stránky Poradny pro občanství/občanská a lidská práva věnované diskriminaci: Stránky Evropského soudního dvora s vyhledávačem rozsudků: Stránky Evropské komise věnované rovnosti pohlaví: Literatura: Bělecký, M. Zákoník práce o ženách a pro ženy: právní úprava od 1. ledna 2008 po novele zákoníku práce provedené zákonem č. 362/2007 Sb. a vydání nového nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se upravují podmínky k ochraně zdraví při práci. VOX, Praha Bobek, M. - Boučková, P. - Kühn Z. (eds.). Rovnost a diskriminace, studijní příručka. Praha: C. H. Beck, 2007 Boučková, P. (ed.) Manuál pro vedení pracovněprávních sporů v oblasti rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty. Praha: Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, 2007 Červinka, T. Et al. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších kategorií. Anag, Olomouc ČHV. Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice, Praha: ČHV, 2002 Čižinský, P. - Otáhalová, L. Antidiskriminační zákon v poločase, Via Iuris, 2006, str. 61 a násl. Fialová, E. Spoustová, I. Havelková, B. Diskriminace a právo: diskriminace na základě pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce z pohledu práva. Gender Studies, Praha Havelková, B. Nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví v judikatuře Soudního dvora Evropských společenství. Právní rozhledy, 2006, č. 6, str Havelková, B. Právní úprava obtěžování z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování. In Křížková, A., Maříková, H., Uhde, Z. (eds.), Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Sociologický ústav, Praha 2006, Str Havelková, B. Pozitivní opatření k zajištění rovnosti mezi muži a ženami v právu ES. Právní rozhledy, 2007, č. 11, str. 1 a násl. Havelková, B. Rovnost v odměňování žen a mužů, Auditorium, Praha Hůrková, Š. - Hůrka, P. Obtěžování zaměstnanců na pracovišti a právní ochrana. Právní fórum, 2004, č. 3, str. 99. Jouza, L., Proti diskriminaci v pracovněprávních vztazích. Práce a Mzda, 2001, č. 3-4, str. 68. Kindlová, Z. 433 otázek a odpovědí k zákoníku práce. Praha: Orac, Křížková, A. Et al. Práce a péče: proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. SLON, Praha

13 Kuchařová, V. et al. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů: uplatnění nároků na rodičovskou dovolenou a na volno na péči o nemocného člena rodiny v praxi. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha Kühn, Z. Přenos důkazního břemene v antidiskriminačních sporech z pohledu ústavního pořádku. Jurisprudence, 2006, č. 5, s Kühn, Z. Diskriminace v teoretickém a srovnávacím kontextu. Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 4. MPSV. Princip rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání. Praha: MPSV, MPSV. Výběr judikátů Evropského soudního dvora o rovných příležitostech mužů a žen. Praha: MPSV, Nesehnutí. Ženská práva jsou lidská práva sborník přednášek ze semináře. Brno: Nesehnutí, Nesehnutí. Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání. Brno: Nesehnutí, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Hodnocení projevů diskriminace v přístupu k zaměstnání a v pracovněprávních vztazích z pohledu Úřadů práce. Praha: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Štefko, M. Zásada rovného zacházení v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení. Právník, 2008, roč. 147, č. 4, s Štefko, M. Zásada rovného zacházení v zákoníku práce po přijetí antidiskriminačního zákona. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2008, roč. 17, č. 9, s Šubrt, B. Nový zákoník práce některé základní úvahy. Práce a Mzda, 2006, č. 10, str. 2 a násl. 13

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. (3) Při rozhodování o tom, zda konkrét

nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. (3) Při rozhodování o tom, zda konkrét Antidiskriminační zákon zákon 198/2009 Sb. ze dne 23. dubna 2008, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Změna zákoníku práce

Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Změna zákoníku práce Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Změna zákoníku práce (1) Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy. 1 (2) Pokud zákoník práce nebo jiný právní předpis

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva

KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva 18.1 Úmluva MOP č. 183 Kromě zákazu výpovědi zmíněného v předchozí kapitole tato úmluva MOP, specificky zaměřená na

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

198/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů

198/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Změna: 89/2012 Sb. Změna: 332/2014 Sb.

Více

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0106.docx Autor

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0113.docx Autor Ing.

Více

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová,

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová, Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová, 31. 5. 2012 Obsah Působnost a činnost ochránce Ochránce jako antidiskriminační místo Antidiskriminační

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

II. Hlediska, která jsou již v zákoníku páce oceněna ostatními složkami platu a která nesmí být použita pro stanovení platového stupně

II. Hlediska, která jsou již v zákoníku páce oceněna ostatními složkami platu a která nesmí být použita pro stanovení platového stupně Metodika (obecná pravidla a podmínky) pro určení platového tarifu podle 6 Zvláštního způsobu určení platového tarifu nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením

Diskriminace osob se zdravotním postižením Vážení přátelé, Diskriminace osob se zdravotním postižením Myslíte si, že: Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením? Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena? Nebo: Máte zkušenosti

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2007 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Michal Hubálek V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst.

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení Celex č. Ustanovení 1 odst. 4 až 10

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Vyjádření Vlády České republiky k návrhu Veřejné ochránkyně práv na zrušení ustanovení 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších

Více

ze dne 23. září 2002, (Text s významem pro EHP)

ze dne 23. září 2002, (Text s významem pro EHP) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému

Více

Znalosti mzdové problematiky při tvorbě kolektivních smluv 22.5. 2010

Znalosti mzdové problematiky při tvorbě kolektivních smluv 22.5. 2010 Znalosti mzdové problematiky při tvorbě kolektivních smluv 22.5. 2010 Osnova Odměňování v podnikatelské sféře Mzda v pracovně právní legislativě Podnikový mzdový systém Mzda v pracovně právní legislativě

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 ŘÍJNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Počet zadlužených seniorů stoupá. Osobní bankrot vyhlašují jen mimořádně PRAHA, 7.

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení.

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES VII. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í Navrhovaný právní předpis ČR Obsah CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2 Účastník

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí:

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí: Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) Návrh na zamítnutí návrhu

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

A7-0032/87

A7-0032/87 13. 10. 2010 A7-0032/87 87 Bod odůvodnění 9 (9) Vzhledem ke zranitelnosti těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, je nezbytné, aby měly tyto zaměstnankyně nárok

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

- SOUBOR MATERIÁLŮ -

- SOUBOR MATERIÁLŮ - Letní škola Gender a právo. Ženy a muži na trhu práce. 30. 6. - 4. 7. 2007 - SOUBOR MATERIÁLŮ - Sestavila JUDr. Barbara Havelková Letní škola je součástí projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy Aplikace mezinárodního právního rámce v České republice a zákaz diskriminace Diskriminace osob se zdravotním postižením Jana Humečková Ve sdělovacích prostředcích se v současné době stále více mluví o

Více

Vážné provozní důvody ne/cesta ke kvalitnímu slaďování? Pavla Špondrová (Univerzita Karlova v Praze)

Vážné provozní důvody ne/cesta ke kvalitnímu slaďování? Pavla Špondrová (Univerzita Karlova v Praze) Vážné provozní důvody ne/cesta ke kvalitnímu slaďování? Pavla Špondrová (Univerzita Karlova v Praze) 2 Obsah Příběh Aleny K., otázky a pochybnosti Vývoj právní úpravy a judikatury v ČR Právní a skutková

Více

Co znamená těhotenství v práci

Co znamená těhotenství v práci M a t e j M i h á l i k, a d v o k á t n í k o n c i p i e n t, G l a t z o v á & C o. M a r i e J a n š o v á, v e d o u c í a d v o k á t k a, G l a t z o v á & C o. I L U S T R A C E : N I K K A R I

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

Monitoring činnosti správních orgánů

Monitoring činnosti správních orgánů Monitoring činnosti správních orgánů Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Petr Polák Kancelář veřejného ochránce práv Copyright

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Zákoník práce základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli tyto vztahy jsou pracovněprávní vztahy závislá práce

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více