ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M."

Transkript

1 ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M. I. Který zákon se uplatní na mou situaci?... 1 Ústavní pořádek... 1 Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb., dále ADZ )... 1 Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)... 2 Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále ZP )...2 Zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)... 2 Zákon o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)... 2 Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963, Sb., ve znění pozdějších předpisů)... 2 Zákon o inspekci práce (zákon č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)... 2 Zákon o Veřejném ochránci práv (zákon č. 349/1999 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů)... 2 II. Mohu použít mezinárodní nebo evropské právo?... 2 Mezinárodní a regionální ochrana lidských práv... 2 Komunitární právo... 3 III. Základní pojmy a situace... 3 Diskriminace přímá... 3 Diskriminace nepřímá... 4 Pronásledování, navádění, pokyn... 4 Výjimky ze zákazu diskriminace... 5 Diskriminace v přístupu do zaměstnání... 6 Právo na standardní pracovněprávní smlouvu? Jiné formy závislé činnosti Odměňování... 7 Obtěžování... 7 Těhotenství, mateřství a rodičovství... 8 Možnosti nápravy Přenesení důkazního břemene I. Který zákon se uplatní na mou situaci? Ústavní pořádek Práva obsažená v Listině základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) v zásadě zavazují jen státní orgány. Mohu se o ni opřít, pokud mám pocit, že mě diskriminuje ustanovení zákona či jiného právního předpisu, rozhodnutí soudu či akty státní správy či samosprávy. Pro případnou ústavní stížnost by byl příslušný Ústavní soud. Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb., dále ADZ ) Tato norma, přijatá v červnu 2009, vstoupí v účinnost k 1. září Garantuje rovnost v následujících věcech: a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, 1

2 b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují, e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, f) sociálního zabezpečení, g) přiznání a poskytování sociálních výhod, h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování. ( 1 odst. 1) Některá práva a povinnosti, ať již antidiskriminační či zvláštní práva, jsou pak specifikována v dalších zákonech: Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Upravuje rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatnění práva na zaměstnání. Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále ZP ) Upravuje právo na rovné zacházení v pracovněprávních vztazích. Zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Upravuje dávky související s těhotenstvím a mateřstvím: vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, a peněžitou pomoc v mateřství. Další relevantní dávkou je ošetřovné. Zákon o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Upravuje mj. rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Z hlediska uplatnění práv, jsou podstatné následující předpisy: Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963, Sb., ve znění pozdějších předpisů) Upravuje proces žalob mj. na porušení rovného zacházení a diskriminaci, včetně zvláštní úpravy důkazního břemene. Zákon o inspekci práce (zákon č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Upravuje kontrolní činnost inspektorátů práce v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů. Počítá mj. s možností dání podnětu k provedení kontroly z důvodu porušení práva na rovné zacházení. Zákon o Veřejném ochránci práv (zákon č. 349/1999 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů) Zcela minimální pravomoci na úseku rovnosti a diskriminace garantuje ombudsmanovi antidiskriminační zákon. Obětem bohužel nemůže poskytnout přímou pomoc ani mediaci situace. Nabízí ale metodickou pomoc obětem diskriminace. II. Mohu použít mezinárodní nebo evropské právo? Mezinárodní a regionální ochrana lidských práv Některé lidskoprávní instrumenty mezinárodního práva obsahují povinnosti rovného zacházení či nediskriminace. Z hlediska pracovněprávních vztahů jsou podstatné zejména úmluvy Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 2

3 kulturních právech z roku 1966, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979 (tzv. CEDAW) a Evropská sociální charta. Při čtení mezinárodních úmluv je zejména důležité sledovat dvojí. Zaprvé jaké přesně mi garantují právo, a za druhé jestli a případně jaký mají mechanismus pro jeho vymáhání. Co se týče garantovaného práva, je nutno posoudit jestli je garantováno právo samo, či jen programatická snaha o jeho naplnění. Dále pak je důležité v jakém rozsahu je garantováno, jestli je specificky zaručeno ženám, a případně jestli je právo na rovné zacházení právem samostatným, či zda je pouze chráněno v přístupu k jiným garantovaným právům v dané úmluvě (tzv. akcesorita). Neméně podstatný je kontrolní mechanismus: počítá instrument s pravidelnými zprávami států, umožňuje právo šetření situace na místě, umožňuje stížnosti na neplnění a komu (státu nebo stížnost kolektivní či individuální), nebo dává možnost soudního přezkumu? Z hlediska sociálních práv je třeba si uvědomit, že například Úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod z roku 1950 (tzv. Evropská úmluva), která umožňuje individuální stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku (dále ESLP), obsahuje téměř výlučně práva občanská a politická, a že naopak Evropská sociální charta, která obsahuje mnohé pracovněprávní a sociální garance přezkum ESLP nepředvídá. Komunitární právo Mnohem důležitějším zdrojem právní úpravy rovnosti mužů a žen je právo Evropských společenství, též označované jako komunitární právo. Splňuje obě výše uvedené podmínky: jak míru garance, tak mechanismu uplatnění. Zaprvé je rozsáhlá úprava rovného zacházení pro oblast práce a povolání, sociálního zabezpečení a přístupu ke zboží a službám podrobně upravena ve Smlouvě i celé řadě směrnic. Zadruhé část těchto práv, díky účinku evropského práva v našem právním řádu, přímo zavazuje soukromé osoby (zaměstnavatele) v horizontálních vztazích (v pracovněprávních, při nabízení zboží a služeb,...) a soukromé osoby se o ně mohou opřít před národními soudy. Z hlediska účinku ve vnitrostátním právu je zejména důležitý rozdíl mezi ustanoveními Smlouvy a směrnic. Čl. 141 Smlouvy, který upravuje rovné odměňování, má tzv. vertikální i horizontální přímý účinek. Tzn. že k rovnému odměňování zavazuje stát i soukromé osoby a zákaz diskriminace v odměňování by se uplatnil i kdyby jej české právo vůbec neprovedlo, ve vztahu ke státu i k soukromému zaměstnavateli. Aplikoval by jej přímo český soud, který by rozhodoval o žalobě na diskriminaci. U směrnic je situace složitější, neboť obecně stanovují pouze cíle, které musí členské státy dle svého uvážení v dané lhůtě provést v národním právu. Samy o sobě tedy v zásadě nestanovují přímo práva a povinnosti. Pouze pokud stát směrnice včas či řádně nepřevede, mohou se vůči státu jednotlivci domáhat práv, i pokud nejsou vůbec obsažena v pramenu českého práva. Toto bylo relevantní zejména před přijetím antidiskriminačního zákona v ČR. Soukromou osobu ale směrnice přímo nezavazují nikdy nešlo by je tedy použít přímo před soudem ve sporu se zaměstnavateli či poskytovateli zboží či služeb. Diskriminace přímá 2 odst. 3 ADZ: III. Základní pojmy a situace 3

4 Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Typickými příklady diskriminace přímé je rozdílné odměňování žen a mužů na stejné nebo srovnatelné pracovní pozici, horší zacházení s ženami co se týká přijímání do zaměstnání, druhu vztahu (uzavření smlouvy na dobu určitou, OSVČ), kariérního postupu, ukončení pracovního poměru, apod. Častá je diskriminace z důvodu těhotenství a mateřství oba důvody lze subsumovat pod pojem pohlaví a jedná se tak o diskriminaci přímou. Diskriminace nepřímá 3 odst. 1 ADZ: Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Neutrálním kritériem u diskriminace přímé je požadavek, který častěji naplňují muži než ženy. Může se například jednat o požadavek dosažení profesní kvalifikace do určitého věku (například doktorátu, atestace či advokátních zkoušek do věku 32 let ženy, které měly děti tuto podmínku budou splňovat výrazně obtížněji). Typickým příkladem je též jiné zacházení s pracovníky a pracovnicemi na částečné úvazky, domáckými pracovnicemi, apod. Pronásledování, navádění, pokyn Tyto tři instituty definuje ADZ v 4: (3) Pronásledováním se rozumí nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění, k němuž došlo v důsledku uplatnění práv podle tohoto zákona. (4) Pokynem k diskriminaci se rozumí chování osoby, která zneužije podřízeného postavení druhého k diskriminaci třetí osoby. (5) Naváděním k diskriminaci se rozumí chování osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu. Cílem zákazu pronásledování je umožnit zaměstnancům a zaměstnankyním bránit se bez strachu z odplatu. Uplatněním práv není jen žaloba u soudu, ale jakékoli jiné kroky, které jsou činěny pro odstranění či nápravy diskriminace (stížnost v rámci interní struktury zaměstnavatele, konzultace s odborovými orgány, podání podnětu k inspektorátu práce, apod.). Pokyn směřuje od nadřízenému k podřízenému, o navádění se bude jednat ve vztahu hierarchicky opačném, či mezi kolegy na stejné úrovni. Navádění často provází mobbying, tedy obtěžování zaměstnance či zaměstnankyni skupinou spolupracovníků. 4

5 Výjimky ze zákazu diskriminace Antidiskriminační zákon hovoří o přípustných formách rozdílného zacházení ( 6 a 7 ADZ). Jedná se o tři výjimky relevantní pro pracovněprávní oblast: 1) povaha práce či činnosti 6 odst. 3 ADZ: Diskriminací není rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, ve věcech pracovních, služebních poměrů nebo jiné závislé činnosti, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. Diskriminací z důvodu pohlaví není rozdílné zacházení ve věcech přístupu nebo odborné přípravě k zaměstnání nebo povolání, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. 16 odst. 3 ZP: Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení v případech podle odstavce 2, pokud z povahy pracovních činností nebo souvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, a který je pro výkon této práce nezbytný; cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený... 2) ochrana žen z důvodu těhotenství a mateřství 6 odst. 5 ADZ: Diskriminací není rozdílné zacházení uplatňované za účelem ochrany žen z důvodu těhotenství a mateřství,...nad rámce stanovené zvláštními právními předpisy, jestliže prostředky k dosažení uvedených cílů jsou přiměřené a nezbytné. 3) pozitivní opatření. 7 odst. 2 a 3 ADZ: Za diskriminaci se nepovažují opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob vymezené některým z důvodů uvedených v 2 odst. 3 a zajistit jí rovné zacházení a rovné příležitosti. Ve věcech přístupu k zaměstnání nebo povolání nesmí opatření podle odstavce 2 vést k upřednostnění osoby, jejíž kvality nejsou vyšší pro výkon zaměstnání nebo povolání, než mají ostatní současně posuzované osoby. 16 odst. 3 ZP:...Za diskriminaci se rovněž nepovažuje dočasné opatření zaměstnavatele směřující k tomu, aby při přijímání fyzických osob do pracovněprávního vztahu, při odborné přípravě zaměstnanců a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení mužů a žen, pokud k takovému opatření existuje důvod spočívající v nerovnoměrném zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele však nesmí směřovat v neprospěch zaměstnance opačného pohlaví, jehož kvality jsou vyšší než kvality fyzické osoby (zaměstnance), vůči které zaměstnavatel uplatňuje dočasné opatření podle věty druhé. Mezi pozitivní opatření je možné zařadit i poskytování péče o děti zaměstnavatelem přednostně zaměstnankyním, či plány rovnosti, které při náboru zaměstnanců či kariérním postupu stanoví cíle pro zastoupení pohlaví. Další výjimky se uplatní v sociálním zabezpečení (stanovení rozdílného důchodového věku je přípustné ve státních systémech) a přístupu ke zboží a službám (pro služby v oblasti soukromého a rodinného života). 5

6 Diskriminace v přístupu do zaměstnání Diskriminace je zakázána v následujících oblastech: 1) Inzerce 12 odst. 1 zákona o zaměstnanosti ( ZZ ): Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona je zakázáno činit nabídky zaměstnání, které a. mají diskriminační charakter, b. nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy, nebo c. odporují dobrým mravům. 2) Přijímací pohovor 12 odst. 2 ZZ: Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se...sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu s 4 odst. 3 a 4, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje... 3) Kritéria pro výběr zaměstnance ( 4 a) 12 odst. 2 ZZ: Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání... Spravedlivé a rovné hodnocení kvalit uchazečů a uchazeček je dlouhodobě problémem, neboť jak požadavky pracovních pozic, tak schopnosti uchazečů a uchazeček jsou ovlivněny genderovými stereotypy. Důležité je zejména, aby to, co zaměstnavatel požaduje, a jak uchazeče hodnotí bylo odůvodněné a reálné. Vedle přímé diskriminace, tedy odmítnutí uchazečky přímo z důvodu jejího pohlaví, zaměstnavatelé používají mnohá neutrální kritéria, jak eliminovat určité nežádoucí skupiny. Znalost cizích jazyků, zejména angličtiny, či práce s určitými softwarem, může negativně ovlivnit šance starších uchazečů a uchazeček, dokončený vyšší stupeň vzdělání či čistý trestní rejstřík může ve svém celku diskriminovat Romské etnikum, požadavek české národnosti diskriminuje na našem území žijící cizince, apod. Všechna tato kritéria mohou být skutečně nutná pro výkon práce a pak se o diskriminaci nejedná. Mnohdy tomu ale tak není, a zaměstnavatelé přizpůsobují kritéria svému (předem preferovanému) kandidátu. Toto není přípustné antidiskriminační právo v této oblasti přebíjí manažerské prerogativy zaměstnavatelů. Pamatujme si, že to je zaměstnavatel, kdo s ohledem na přenesení důkazního břemene musí vědět, proč danou kvalifikaci, zkušenost, schopnost či rys vyžaduje. Právo na standardní pracovněprávní smlouvu? Jiné formy závislé činnosti. Specifickou otázkou je, zda je fakt nenabízení standardních smluv na dobu neurčitou ženám diskriminací. Uzavírání poměrů na dobu určitou se ženami a nikoli s muži, protože se zaměstnavatel obává možného těhotenství a pracovního výpadku, je klasickým příkladem diskriminace, protože se s ženami zachází méně příznivě kvůli jejich pohlaví. Díky antidiskriminačnímu zákonu bude od 1. září 2009 možné postihnout také situace, kdy nejsou s ženami vykonávajícími závislou činnost uzavírány pracovněprávní smlouvy, ale je 6

7 jim zadávána práce jako osobám samostatně výdělečně činným. (Zde je třeba poznamenat, že pojem závislá činnost, používaný ADZ, je širší než pojem závislá práce, se kterým pracuje ZP). Diskriminací budou též rozdílné pracovní podmínky těchto osob, včetně odměňování. Opět je třeba poznamenat, že má-li zaměstnavatel legitimní důvody pro tento druh právního vztahu, a důvodem najímání OSVČ není pohlaví, o diskriminaci se nejedná. Zaměstnavatelé nicméně musí této problematice věnovat zvýšenou pozornost a vědět, které že objektivní důvody jej k rozhodnutí vedly. Odměňování Zásadu rovného odměňování u osob vykonávajících závislou činnost obecně upravuje ADZ: 5 odst. 1 ADZ: Odměňováním se pro účely tohoto zákona rozumí veškerá plnění, peněžitá nebo nepeněžitá, opakující se nebo jednorázová, která jsou přímo nebo nepřímo poskytována osobě při závislé činnosti. Výrazně podrobněji je pak upraveno pro oblast pracovněprávní: 110 ZP: (1) Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. (2) Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. (3) Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. (4) Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí. (5) Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality. V souladu s evropským právem musí být pojem odměny chápán široce. Zahrnuje například i plnění věrnostní a stabilizační povahy (například slevy na jízdném), placení příspěvky do systémů důchodového pojištění, odstupné, či pravidla, kterými se odměňování řídí (postup platovými stupni). Aby předešli diskriminaci v odměňování, měli by zaměstnavatelé mít vypracovánu analýzu srovnatelnosti jednotlivých pozic a odměňovat práci podle její hodnoty. Dále by měli opakovaně posuzovat, zda byť i nevědomky neodměňují určité skupiny či jednotlivce diskriminačně. Pro předcházení nepřímé diskriminaci jsou důležitá agregovaná srovnání mezd v dělení podle pohlaví. Obtěžování Je třeba rozlišovat mezi obtěžováním z důvodu pohlaví a sexuálním obtěžováním. 1) Obtěžování z důvodu pohlaví 4 odst. 1 ADZ: 7

8 Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování související s důvody uvedenými v 2 odst. 3, a) jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. (2) Sexuální obtěžování 4 odst. 2 ADZ: Sexuálním obtěžováním se rozumí chování podle odstavce 1, které má sexuální povahu. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma instituty je typ chování. U obtěžování z důvodu pohlaví nemusí mít chování sexuální charakter. Může se jednat o jiné druhy ponižování, znevažování, či šikany. Důležité ale je, aby jeho důvodem bylo pohlaví (nebo jiný chráněný důvod, například sexuální orientace). Sexuální obtěžování je chování, jehož forma je sexualizovaná, od sexuálních narážek po fyzický kontakt až znásilnění. Jeho důvodem je typicky pohlaví, může jím ale být také sexuální orientace oběti (oproti běžným představám že u obtěžování muž-muž bude pachatelem homosexuál a obětí heterosexuál, je realita opačná: femininní či homosexuální muži bývají často sexuálně šikanováni a týrání pro svůj nestandardní gender heterosexuálními muži). U obou jednání se může jednat o obtěžování jednotlivcem (bullying) či skupinou (mobbying). Může se jednat o jednorázové či opakované jednání. Škůdcem může být jak nadřízený, tak osoba stejné pracovní úrovně. Pohlaví ani sexuální orientace jak škůdce tak oběti nehraje roli (přestože nejčastějšími pachateli jsou heterosexuálně orientovaní muži). Zaměstnavatelům je třeba doporučit preventivně proti obtěžování vystupovat dát svým zaměstnancům najevo, že se jedná o jev zcela neakceptovatelný a porušení pracovní kázně, ze kterého budou vyvozeny důsledky. Vhodné je též stanovit mechanismus vnitropodnikové stížnosti. Těhotenství, mateřství a rodičovství Na tyto tři životní situace pamatují právní předpisy jak s ochranou před diskriminací, tak se zvláštními právy, která ženám i mužům tyto situace usnadňují. Tendencí je odstraňování ustanovení spojujících výlučně ženu s rodičovskou rolí. Na pohlaví jsou tak napojena pouze práva nevyhnutelně spojena s biologií ženy (těhotenství, kojení, určité období po porodu), zbytek je genderově neutralizován. 1) Co se týká ochrany před diskriminací, antidiskriminační zákon výslovně stanoví, že není možné nikoho znevýhodňovat z důvodu těhotenství, mateřství či rodičovství. 2 odst. 4 ADZ: Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace. 2) Co se týká zvláštní ochrany, stanoví ji zejména zákoník práce v části X. věnované Péči o zaměstnance, hlavě IV. věnované Zvláštním podmínkám některých zaměstnanců. A) Zákaz prací 8

9 a. Všem ženám relikt minulosti je obsažen v 238 odst. 1 ZP, který v rozporu s komunitárním právem ženám zakazuje práci pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. b. Ženy těhotné, kojící nebo do 9. měsíce po porodu jsou pak dále chráněny vyhláškou ministerstva zdravotnictví, která jim zapovídá další práce ( 238 odst. 2 ZP). c. Tyto ženy též nesmějí vykonávat práce, pro které nejsou způsobilé dle lékařského posudku ( 238 odst. 2 ZP). V případě, že zaměstnankyně vykonávající práci pro ni nevhodnou otěhotní, je zaměstnavatel povinen ji dočasně převézt na jinou práci ( 41 odst. 1 písm. c) ZP, 239 ZP). B) Ochrana před výpovědí a okamžitým zrušením V zásadě není možné s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní čerpající mateřskou dovolenou nebo zaměstnankyní nebo zaměstnancem čerpajícím rodičovskou dovolenou rozvázat pracovní poměr výpovědí ( 53 odst. 1 písm. d) ZP) ani s nimi pracovní poměr okamžitě zrušit ( 55 odst. 2 ZP). Ve dvou výjimečných případech je výpověď možná. Zaprvé pokud se ruší či přemisťuje (mimo místo výkonu práce podle smlouvy) zaměstnavatel nebo jeho část. Pak je možné dát výpověď komukoli ( 54 písm. a) ZP). Druhou možností jsou situace závažného provinění - kázeňského nebo trestněprávního -, pro které by zaměstnavatel mohl jinak poměr okamžitě zrušit. Ani zde ale nejde dát výpověď zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnanci v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou ( 54 písm. b) ZP). C) Další specifika pracovních podmínek upravená zákoníkem práce 239 (1) Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí. (3) Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zvláštního právního předpisu 77). 240 (1) Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost. (2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu. 9

10 241 (1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. (2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. (3) Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně nebo zaměstnance, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, prací přesčas. 242 (1) Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení. (2) Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze 1 půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku. (3) Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Možnosti nápravy Při porušení práv z pracovněprávních vztahů z důvodu diskriminace mohou zaměstnanci a zaměstnankyně využít několika cest. První je řešení situace se zaměstnavatelem, druhé je zapojení odborů, třetí je informování inspektorátů práce (správní cesta), čtvrtou je případná žaloba u soudu (soukromoprávní žaloba). Právní prostředky ochrany před diskriminací obecně nově upravuje antidiskriminační zákon. 10 ADZ (1) Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce 1, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. Je důležité poukázat na fakt, že podmínění náhrady nemajetkové újmy dalšími okolnostmi (převzaté z práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku), není zcela v souladu s komunitárním právem. Pro to je totiž rozhodující efektivita soudní ochrany. Jakákoli náhrady má tak účinná a odrazující. Lze argumentovat, že jakákoli diskriminace zcela zásadním způsobem zasahuje do lidské důstojnosti oběti, a že je tudíž na náhradu 10

11 nemajetkové újmy v penězích nárok vždy. Co se týče výše náhrady, musí soudy ve světle komunitárního práva zejména dostát požadavku odrazujícího účinku. Přenesení důkazního břemene Při žalobách na diskriminaci hraje rozhodující roli zvláštní úprava rozložení důkazního břemene. Tento procesní institut v občanském soudním řádu novelizuje od 1. září antidiskriminační zákon. 133a o.s.ř. Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci a) na základě pohlaví... anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách,... c) na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Tato změna reflektuje do velké míry nález Ústavního soudu z roku 2006 k původnímu znění ustanovení. Ústavní soud tehdy zkonstatoval: Výkladem ustanovení 133a odst. 2 OSŘ..., nelze dovodit, že osobě, která se při nákupu služeb cítila být rasově diskriminována, stačí pouze tvrdit, že došlo k diskriminačnímu jednání. Tato osoba v soudním řízení musí nejen tvrdit, ale i prokázat, že s ní nebylo zacházeno obvyklým, tedy neznevýhodňujícím způsobem. Neprokáže-li toto tvrzení, nemůže v řízení uspět. Dále pak musí tvrdit, že znevýhodňující zacházení bylo motivováno diskriminací na základě rasového nebo etnického původu. Tuto motivaci ovšem prokazovat nemusí, ta se v případě důkazu odlišného zacházení předpokládá, je však vyvratitelná, prokáže-li se (dokazováním) opak. Ostatně požadavek, aby strana žalující musela prokazovat, že byla diskriminována právě a výlučně pro svůj rasový (etnický) původ, a nikoli z důvodu jiného, je zcela zjevně nesplnitelný, neboť prokázat motivaci (pohnutku) žalované strany je z povahy věci vyloučeno. (Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. dubna 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/04, č. 419/2006 Sb., bod 73). Odkazy: Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, který vydává Gender Studies, o.p.s.: Právní poradna Gender Studies: Centrum ProEquality Otevřené společnosti, o.p.s.: Publikace Centra ProEquality obsahující manuály, metodiky a zprávy: Česká ženská lobby síť nevládních organizací zabývajících se ženskými právy: Genderová informační a tisková agentura: 11

12 Nesehnutí program ženských práv: Oddělení Gender a Sociologie AV ČR: Stránky Poradny pro občanství/občanská a lidská práva věnované diskriminaci: Stránky Evropského soudního dvora s vyhledávačem rozsudků: Stránky Evropské komise věnované rovnosti pohlaví: Literatura: Bělecký, M. Zákoník práce o ženách a pro ženy: právní úprava od 1. ledna 2008 po novele zákoníku práce provedené zákonem č. 362/2007 Sb. a vydání nového nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se upravují podmínky k ochraně zdraví při práci. VOX, Praha Bobek, M. - Boučková, P. - Kühn Z. (eds.). Rovnost a diskriminace, studijní příručka. Praha: C. H. Beck, 2007 Boučková, P. (ed.) Manuál pro vedení pracovněprávních sporů v oblasti rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty. Praha: Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, 2007 Červinka, T. Et al. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších kategorií. Anag, Olomouc ČHV. Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice, Praha: ČHV, 2002 Čižinský, P. - Otáhalová, L. Antidiskriminační zákon v poločase, Via Iuris, 2006, str. 61 a násl. Fialová, E. Spoustová, I. Havelková, B. Diskriminace a právo: diskriminace na základě pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce z pohledu práva. Gender Studies, Praha Havelková, B. Nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví v judikatuře Soudního dvora Evropských společenství. Právní rozhledy, 2006, č. 6, str Havelková, B. Právní úprava obtěžování z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování. In Křížková, A., Maříková, H., Uhde, Z. (eds.), Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Sociologický ústav, Praha 2006, Str Havelková, B. Pozitivní opatření k zajištění rovnosti mezi muži a ženami v právu ES. Právní rozhledy, 2007, č. 11, str. 1 a násl. Havelková, B. Rovnost v odměňování žen a mužů, Auditorium, Praha Hůrková, Š. - Hůrka, P. Obtěžování zaměstnanců na pracovišti a právní ochrana. Právní fórum, 2004, č. 3, str. 99. Jouza, L., Proti diskriminaci v pracovněprávních vztazích. Práce a Mzda, 2001, č. 3-4, str. 68. Kindlová, Z. 433 otázek a odpovědí k zákoníku práce. Praha: Orac, Křížková, A. Et al. Práce a péče: proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. SLON, Praha

13 Kuchařová, V. et al. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů: uplatnění nároků na rodičovskou dovolenou a na volno na péči o nemocného člena rodiny v praxi. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha Kühn, Z. Přenos důkazního břemene v antidiskriminačních sporech z pohledu ústavního pořádku. Jurisprudence, 2006, č. 5, s Kühn, Z. Diskriminace v teoretickém a srovnávacím kontextu. Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 4. MPSV. Princip rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání. Praha: MPSV, MPSV. Výběr judikátů Evropského soudního dvora o rovných příležitostech mužů a žen. Praha: MPSV, Nesehnutí. Ženská práva jsou lidská práva sborník přednášek ze semináře. Brno: Nesehnutí, Nesehnutí. Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání. Brno: Nesehnutí, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Hodnocení projevů diskriminace v přístupu k zaměstnání a v pracovněprávních vztazích z pohledu Úřadů práce. Praha: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Štefko, M. Zásada rovného zacházení v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení. Právník, 2008, roč. 147, č. 4, s Štefko, M. Zásada rovného zacházení v zákoníku práce po přijetí antidiskriminačního zákona. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2008, roč. 17, č. 9, s Šubrt, B. Nový zákoník práce některé základní úvahy. Práce a Mzda, 2006, č. 10, str. 2 a násl. 13

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0106.docx Autor

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením

Diskriminace osob se zdravotním postižením Vážení přátelé, Diskriminace osob se zdravotním postižením Myslíte si, že: Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením? Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena? Nebo: Máte zkušenosti

Více

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0113.docx Autor Ing.

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 ŘÍJNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Počet zadlužených seniorů stoupá. Osobní bankrot vyhlašují jen mimořádně PRAHA, 7.

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

- SOUBOR MATERIÁLŮ -

- SOUBOR MATERIÁLŮ - Letní škola Gender a právo. Ženy a muži na trhu práce. 30. 6. - 4. 7. 2007 - SOUBOR MATERIÁLŮ - Sestavila JUDr. Barbara Havelková Letní škola je součástí projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti

Více

Co znamená těhotenství v práci

Co znamená těhotenství v práci M a t e j M i h á l i k, a d v o k á t n í k o n c i p i e n t, G l a t z o v á & C o. M a r i e J a n š o v á, v e d o u c í a d v o k á t k a, G l a t z o v á & C o. I L U S T R A C E : N I K K A R I

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování V Brně dne 23. srpna 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování Stanovování rozdílných cen zboží a služeb je relativně běžné a sleduje nejrůznější cíle. S

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1.1 Osnova modulu 1) Úvod do problematiky 2) Základní pojmy 3) Legislativní úprava 4) Plán rovnosti žen a mužů 5) Praktické příklady 6) Literatura

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

7.1. Dostupnost informací o odměňování u zaměstnavatele

7.1. Dostupnost informací o odměňování u zaměstnavatele rovnost final2.qxd 13.9.2007 9:40 StrÆnka 112 112 Rovnost v odměňování žen a mužů KAPITOLA 7. MECHANISMY UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ V PŘÍPADECH DISKRIMINACE Směrnice 75/117 v článku 2 po členských státech EU vyžaduje

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Martina Štěpánková Slovo diskriminace je v poslední době slovem poměrně často používaným. Avšak co přesně se tímto pojmem míní a jak jej dále definuje zákon,

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění zákonů č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 382/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 444/2005

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

ÚVODNÍ SLOVO JUDR. ZDEŇKA KÜHNA, DOCENTA PRÁVNICKÉ FAKULTY UK

ÚVODNÍ SLOVO JUDR. ZDEŇKA KÜHNA, DOCENTA PRÁVNICKÉ FAKULTY UK 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ZDEŇKA KÜHNA 2 1. ÚVOD 3 2. DISKRIMINACE A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE 4 3. ROVNOST MUŽŮ A ŽEN V PRÁVU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 7 4. PRAMENY PRÁVA, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

trh práce a diskriminace

trh práce a diskriminace Michal Hubálek Martina Štěpánková Ladislav Zamboj trh práce a diskriminace PORADNA PRO OBČANSTVÍ/ OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA Praha, 2008 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské unie z prostředků

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

DISKRIMINACE A PRÁVO

DISKRIMINACE A PRÁVO DISKRIMINACE A PRÁVO DISKRIMINACE A PRÁVO Diskriminace na základě pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce z pohledu práva Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání Je na zaměstnavateli, aby řádně uchovával veškeré relevantní podklady z výběrového řízení tak, aby byl schopen vyvrátit případné podezření na diskriminační jednání. V případě, že zaměstnavatel takovými

Více

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností o člověk je znevýhodňován na základě určitých právem zakázaných kritérií o znevýhodněný člověk je omezen

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Práva a povinnosti při výměně bytu

Práva a povinnosti při výměně bytu Práva a povinnosti při výměně bytu Pojednání ke kauze odpírání výměny bytu v domě s pečovatelskou službou ze strany městské části v pozici pronajímatele. Výměna bytu a udělení souhlasu k ní právní analýza

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K USTANOVENÍ 7 ZÁKONÍKU PRÁCE Miroslav Mitlöhner

NĚKOLIK POZNÁMEK K USTANOVENÍ 7 ZÁKONÍKU PRÁCE Miroslav Mitlöhner 1 NĚKOLIK POZNÁMEK K USTANOVENÍ 7 ZÁKONÍKU PRÁCE Miroslav Mitlöhner Jako sexuální obtěžování se chápe nejčastěji určitý nátlak v sexuální oblasti, jehož formy jsou různé, od sexuálních hrátek, flirtů,

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

DISKRIMINACE ZAMĚSTNAVATELE

DISKRIMINACE ZAMĚSTNAVATELE DISKRIMINACE PRO Praktická ZAMĚSTNAVATELE příručka pro zaměstnavatele Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, březen 2014 rodinné centrum1 DISKRIMINACE Praktická

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více