Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,"

Transkript

1 Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon o pojišovacích zprostedkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo ) podle 12 odst. 1, 16 odst. 2, 18 odst. 3 a 10 a 22 odst. 2 zákona. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (dále jen zákon ), stanoví: Touto vyhláškou se stanoví a) tvar a obsah registraních ísel, 1 Pedmt úpravy b) náležitosti osvdení o zápisu do registru pojišovacích zprostedkovatel a samostatných likvidátor pojistných událostí, c) seznam doklad, kterými se prokazuje ukonení odborného studia podle 18 odst. 1 zákona, d) rozsah odborného minima znalostí pro základní, stední a vyšší stupe odborné zpsobilosti, e) seznam škol, školících zaízení a specializovaných profesních institucí oprávnných poskytovat vzdlávací programy zamené na dosažení odborné zpsobilosti, f) pojišovny oprávnné poskytovat vzdlávací programy zamené na dosažení odborné zpsobilosti, g) zpsob složení a rozsah odborných zkoušek pojišovacího agenta a pojišovacího maklée vetn podmínek, za kterých lze tyto zkoušky vykonat, h) podrobnosti a formu roního výkazu innosti pojišovacího agenta a pojišovacího maklée. (1) Registraní íslo má tvar íslic a písmen. 2 Tvar a obsah registraních ísel (2) Registraní íslo obsahuje ) poadí, ve kterém je osoba zapsána do registru, vyjádené šestimístným íslem poínaje íslem , 1

2 a) písemné vyjádení ásti registru, ve kterém je registrovaná osoba zapsána, složené z následujících písmen 1. VPZ, které vyjaduje registraci vázaného pojišovacího zprostedkovatele podle 5 zákona, 2. PPZ, které vyjaduje registraci podízeného pojišovacího zprostedkovatele podle 6 zákona, 3. VPA, které vyjaduje registraci vázaného pojišovacího agenta podle 7 odst. 3 zákona, 4. PA, které vyjaduje registraci pojišovacího agenta podle 7 zákona, s výjimkou pojišovacího agenta podle bodu 3., 5. PM, které vyjaduje registraci pojišovacího maklée podle 8 zákona, 6. PZS, které vyjaduje registraci pojišovacího zprostedkovatele z jiného lenského státu podle 9 zákona, 7. SLPU, které vyjaduje registraci samostatného likvidátora pojistných událostí podle 10 zákona, a a) elektronický zabezpeovací kód. 3 Náležitosti osvdení o zápisu do registru (1) Osvdení o zápisu do registru fyzické osoby obsahuje ) jméno, pop. jména a píjmení, pop. obchodní firmu, a) datum narození, b) bydlišt a místo podnikání, je-li odlišné od bydlišt, c) datum zápisu do registru, d) registraní íslo, pod kterým je fyzická osoba registrována, e) výkon innosti, pro kterou byla fyzická osoba registrována a f) uvedení adresy, na které je možno si ovit registraci. (2) Osvdení o zápisu do registru se opatí kulatým razítkem ministerstva a podpisem osoby oprávnné ministerstvem s uvedením jejího jména, píjmení a funkce. Vzor osvdení o zápisu je uveden v píloze. 1 k této vyhlášce. (3) Osvdení o zápisu do registru právnické osoby obsahuje a) obchodní firmu, b) sídlo a identifikaní íslo, c) jméno, pop. jména a píjmení, datum narození a bydlišt odpovdného zástupce, d) datum zápisu do registru, e) registraní íslo, pod kterým je právnická osoba registrována, f) výkon innosti, pro kterou byla právnická osoba registrována a g) uvedení adresy, na které je možno si ovit registraci. (4) Osvdení o zápisu do registru se opatí kulatým razítkem ministerstva a podpisem osoby oprávnné ministerstvem s uvedením jejího jména, píjmení a funkce. Vzor osvdení o zápisu do registru je uveden v píloze. 2 k této vyhlášce. 2

3 4 Seznam doklad prokazujících ukonení odborného studia (1) Dokladem prokazujícím ukonení odborného studia podle 18 odst. 2 zákona je a) vysokoškolský diplom o ukonení bakaláského, magisterského, doktorského, nebo postgraduálního odborného studia, b) doklad o ukonení odborného studia na vyšší odborné škole nebo stední odborné škole, c) doklad o absolvování odborného studia obsahov srovnatelného s rozsahem odborného minima znalostí požadovaných pro píslušný stupe odborné zpsobilosti pojišovacího zprostedkovatele a d) listina potvrzená školou, která doklad podle písmene a) až c) vydala, potvrzující absolvování studia v rozsahu studijního nebo uebního plánu, který svým obsahem odpovídá nejmén rozsahu odborného minima znalostí uvedeného v píloze. 3 až 5 pro píslušný kvalifikaní stupe odborné zpsobilosti. (2) Stedoškolským studiem se pro úely této vyhlášky rozumí ukonené stedoškolské vzdlání získané zejména absolvováním studia na stedním odborném uilišti, gymnáziu, stední odborné škole, konzervatoi nebo uilišti podle zvláštního právního pedpisu. 1 ) (3) Odbornými znalostmi se pro úely této vyhlášky rozumí znalosti získané absolvováním odborného studia na stední nebo vysoké škole nebo prokázané složením odborné zkoušky. (4) Pokud jsou doklady prokazující získání odborné zpsobilosti vydány v jiném než eském nebo slovenském jazyce, pikládá se souasn i jejich úedn ovený peklad do eského jazyka. 5 Rozsah odborného minima znalostí (1) Rozsah odborného minima znalostí požadovaných pro jednotlivé kvalifikaní stupn odborné zpsobilosti se uruje v závislosti na zákonem stanoveném obsahu zprostedkovatelské innosti v pojišovnictví nebo innosti samostatných likvidátor pojistných událostí. (2) Rozsah odborného minima znalostí pro ) základní kvalifikaní stupe odborné zpsobilosti je uveden v píloze. 3, a) stední kvalifikaní stupe odborné zpsobilosti je uveden v píloze. 4. a b) vyšší kvalifikaní stupe odborné zpsobilosti je uveden v píloze. 5. (3) Odborné znalosti lze získat odborným studiem nebo absolvováním vzdlávacích program ve škole, školicím zaízení nebo specializované profesní instituci uvedené v seznamu podle 1 ) Nap. zákon. 29/1984 Sb., o soustav základních škol, stedních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis. 3

4 6 a v pojišovnách oprávnných vzdlávací programy poskytovat. Odborné znalosti lze získat všemi formami studia nebo samostudiem. 6 Seznam institucí oprávnných poskytovat vzdlávací programy, zamené na dosažené odborné zpsobilosti (1) Vzdlávací programy podle 18 odst. 3 zákona a doškolovací kurzy podle 18 odst. 9 zákona poskytují školy, školicí zaízení nebo specializované profesní instituce uvedené v seznamu podle pílohy. 6. Ministerstvo do tohoto seznamu zapíše školu, školicí zaízení nebo specializovanou profesní instituci na základ její žádosti o zápis, pokud prokáže souasné splnní následujících podmínek a) personální, kapacitn dostaující technické a organizaní zabezpeení vzdlávacího programu alespo v rozsahu odborného minima znalostí uvedeného v píloze pro kvalifikaní stupe odborné zpsobilosti, který chce poskytovat, b) vzdlávací program, který svým obsahem odpovídá rozsahu odborného minima znalostí uvedeného v píloze pro kvalifikaní stupe odborné zpsobilosti, který chce poskytovat, c) urení fyzické osoby odborn zpsobilé, která je garantem plnní výše uvedených podmínek. Tato osoba mže být garantem pouze pro jeden subjekt. (2) Instituce splující podmínky podle v odstavce 1 jsou oprávnny provádt odborné zkoušky pro základní kvalifikaní stupe a vystavovat osvdení o složení odborné zkoušky pro tento kvalifikaní stupe, a to obdobn podle vzoru uvedeného v píloze. 8. (3) Instituce podle odstavce 1 si ve svých vnitních pedpisech upraví obsahové, personální, technické a organizaní zabezpeení vzdlávacího programu, a v pípad, že realizuje odborné zkoušky pro základní kvalifikaní stupe, též podmínky vykonání této odborné zkoušky, a to pimen podle 8 a 9. Instituce zabezpeí odborné studijní texty v rozsahu vzdlávacího programu. Na písemné vyžádání ministerstva pedloží tyto vnitní pedpisy a studijní texty ministerstvu k informaci. (4) Ministerstvo zjišuje, zda píslušná instituce poskytuje vzdlávací program v požadovaném rozsahu a zda odborná zkouška prokazuje požadované odborné minimum znalostí. V pípad zjištní nedostatk, které instituce v pimené lht neodstraní, vyškrtne ministerstvo takovou instituci ze seznamu podle pílohy Pojišovny oprávnné poskytovat vzdlávací programy na dosažení odborné zpsobilosti (1) Pojišovna je oprávnna poskytovat vzdlávací programy v rozsahu odborného minima znalostí stanovených pro píslušný kvalifikaní stupe, doškolovací kurzy 4

5 a odborné zkoušky pro základní kvalifikaní stupe v rozsahu ministerstvem povolené innosti související s provozovanou pojišovací inností podle zvláštního právního pedpisu. 2) (2) Ministerstvo ve správním ízení ve vci schválení žádosti o rozšíení innosti pojišovny o poskytování vzdlávacích program, doškolovacích kurz nebo odborných zkoušek na úrovni základního stupn odborné zpsobilosti zjišuje, zda pojišovna, která hodlá poskytovat vzdlávací programy, doškolovací kurzy a odborné zkoušky podle odstavce 2, zabezpeuje potebnou odbornou úrove a zda spluje obsahové, personální, technické a organizaní zabezpeení vzdlávacího programu, a v pípad, že realizuje odborné zkoušky pro základní kvalifikaní stupe, též podmínky vykonání odborné zkoušky, a to pimen podle 8 a 9. Pojišovna zabezpeí odborné studijní texty v rozsahu poskytovaných vzdlávacích program. (2) Ministerstvo ve své kontrolní innosti podle zvláštního právního pedpisu ovuje u pojišovny, která poskytuje vzdlávací programy, doškolovací kurzy nebo odborné zkoušky na úrovni základního stupn odborné zpsobilosti, zda pojišovna spluje podmínky pro tuto svoji innost. V pípad zjištní nedostatk uloží ministerstvo pojišovn opatení k jejich odstranní podle zvláštního právního pedpisu 3 ) vetn k tomu pimené lhty. Pokud ve stanovené lht nedojde k náprav, ministerstvo udlené povolení k provozování této související innosti podle tohoto zvláštního právního pedpisu pojišovn odejme. 8 Odborná zkouška pro stední a vyšší kvalifikaní stupe odborné zpsobilosti (1) Úelem odborné zkoušky, která se skládá ped zkušební komisí, je ovit, zda uchaze spluje odbornou zpsobilost k výkonu zprostedkovatelské innosti, pro kterou zákon stanoví stední nebo vyšší kvalifikaní stupe odborné zpsobilosti. (2) Uchaze o složení odborné zkoušky pedloží ministerstvu písemnou pihlášku, a to nejpozdji 30 dn ped ádným zkušebním termínem a na pedepsaném formulái, jehož vzor je uveden v píloze. 7. ádnými zkušebními termíny jsou 1. bezen, 1. erven, 1. záí a 1. prosinec; pokud toto datum pipadne na den pracovního volna, je zkušebním termínem první následující pracovní den. Pihlásí-li se k odborné zkoušce takový poet uchaze, že by nebylo možné v ádném zkušebním termínu všem uchazem vyhovt, mže ministerstvo vyhlásit mimoádný zkouškový termín. Místo a datum konání odborné zkoušky uveejní ministerstvo nejpozdji 35 dn ped zkouškovým termínem zpsobem umožujícím dálkový pístup. (3) V pihlášce uchaze uvede všechny požadované informace a piloží ovené doklady o ukonení stední školy a délce odborné praxe. Nedoloží-li uchaze splnní podmínek pro složení odborné zkoušky, ministerstvo uchazee k odborné zkoušce nepipustí, piemž dvody sdlí ministerstvo uchazei písemn nejpozdji 5 dn ped požadovaným termínem konání odborné zkoušky. (4) Uchaze se k odborné zkoušce dostaví v termínu podle odstavce 2, který uvedl v pihlášce 2 ) 2 odst. 1 písm. h) a 3 odst. 4 zákona. 363/1999 Sb., o pojišovnictví, ve znní pozdjších pedpis. 3 ) 27 odst. 1 zákona. 363/1999 Sb. 5

6 s výjimkou stanovení mimoádného zkouškového termínu. V takovém pípad ministerstvo uchazei termín zkoušky sdlí písemn nejpozdji 15 dn ped jejím konáním. Alternativa I (5) Odborná zkouška se skládá z písemného testu, jehož obsah vychází z požadavk minima odborných znalostí stanoveného touto vyhláškou pro píslušný stupe odborné zpsobilosti, a z ústní ásti. Otázky písemného testu se ohodnocují body 1 až 3 v závislosti na jejich složitosti; každý test má celkov 100 bod. Ústní ást odborné zkoušky se promíjí uchazei, který správn odpovdl nejmén 90 % otázek písemného testu. Uchaze, který správn odpovdl mén než 75 % otázek písemného testu v odborné zkoušce neuspl a nepodrobuje se ústní ásti odborné zkoušky. Podrobnosti o prbhu konání odborné zkoušky upravuje zkušební ád stanovený ministerstvem. Alternativa II (5) Odborná zkouška se skládá z písemného testu, jehož obsah vychází z požadavk minima odborných znalostí stanoveného touto vyhláškou pro píslušný stupe odborné zpsobilosti. Otázky písemného testu se ohodnocují body 1 až 3 v závislosti na jejich složitosti; každý test má celkov 100 bod. Uchaze, který správn odpovdl mén než 85 % otázek písemného testu v odborné zkoušce neuspl. Podrobnosti o prbhu konání odborné zkoušky upravuje zkušební ád stanovený ministerstvem. (6) Uchaze, který odstoupil od zkoušky, byl vylouen ze zkoušky nebo u zkoušky neuspl, mže zkoušku opakovat v kterémkoliv dalším termínu. (7) Zkušební komise vystaví uchazei, který úspšn vykonal odbornou zkoušku, osvdení o stedním nebo vyšším kvalifikaním stupni odborné zpsobilosti pojišovacího zprostedkovatele (dále jen osvdení ) podle vzoru uvedeného v píloze. 8, a to ve dvou vyhotoveních. Osvdení opatí razítkem ministerstva a podpisem pedsedy a tajemníka zkušební komise. Ministerstvo odešle takto vyhotovené osvdení do vlastních rukou uchazee, a to do 15 dn ode dne, kdy obdrželo doklad o zaplacení správního poplatku. 4) (8) Jedno vyhotovení osvdení, vyplnné písemné testy opatené podpisem pedsedy zkušební komise a protokol podle odstavce 6 ministerstvo archivuje nejmén po dobu 10 let. (9) Proti nepipuštní k odborné zkoušce mže uchaze podat ministerstvu protest nebo proti oznámení o tom, že u odborné zkoušky neprospl, mže uchaze podat ministerstvu žádost o pezkoumání. V takovém pípad ministerstvo sdlí uchazei svoje konené stanovisko písemn do 30 dn ode dne doruení protestu nebo žádosti o pezkoumání; na toto ízení se nepoužije správní ád. 9 Zkušební komise (1) Ministr financí jmenuje leny zkušební komise ( 18 odst. 4 zákona) na návrh ministerstva z ad odborník psobících v oblasti soukromého pojišovnictví ve školách, profesních sdruženích pojišoven a profesních sdruženích pojišovacích zprostedkovatel. lenem 4 ) Položka 64 písm. c) k zákonu. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znní zákona. 39/2004 Sb. 6

7 komise je zástupce ministerstva, který vykonává funkci tajemníka zkušební komise. Tajemník zkušební komise organizan zajišuje prbh odborných zkoušek a vede protokol o prbhu odborné zkoušky. lenem komise mže být pouze fyzická osoba pln zpsobilá k právním úkonm a trestnprávn bezúhonná. (2) Zkušební komise vyhotoví o odborné zkoušce protokol. Protokol o prbhu odborné zkoušky obsahuje a) jméno, pípadn jména a píjmení len zkušební komise, b) datum a místo konání zkoušky, c) seznam uchaze o konání zkoušky a u každého uchazee uvede jméno, pípadn jména, píjmení, popípad titul, bydlišt a datum a místo narození, d) zhodnocení výsledk zkoušek uchaze slovy uspl neuspl, e) datum vyhotovení protokolu, f) podpisy len píslušné zkušební komise. (3) Ministr financí zizuje zkušební komise v potu podle aktuální poteby a s ohledem na teritoriální psobnost. (4) Za innost ve zkušební komisi náleží jejím lenm odmna. Výši odmny stanoví svým vnitním pedpisem ministerstvo. (5) Zkušební komise mže zasedat v potu nejmén tí len s právem hlasovat. Její jednání ídí pedseda nebo, není-li pítomen, jím urený len komise. Zkušební komise se usnáší prostou vtšinou hlas pítomných len komise; pi rovnosti hlas je rozhodující hlas pedsedy zkušební komise. Tajemník zkušební komise nehlasuje. (6) Výkon funkce lena zkušební komise zaniká a) dnem, ke kterému jej ministr financí z funkce odvolá, nebo b) dnem, kdy na funkci rezignuje, nebo c) dnem, kdy uplyne doba 12 msíc, po kterou funkci nevykonává, pokud se v tomto období konaly odborné zkoušky, nebo d) dnem, kterým ztratil svoji zpsobilost k právním úkonm nebo svoji trestnprávní bezúhonnost, nebo e) dnem jeho smrti. 10 Výkaz innosti pojišovacího zprostedkovatele kvalifikovaného pro stední a vyšší stupe odborné zpsobilosti (1) Výkaz innosti pojišovacího zprostedkovatele kvalifikovaného pro stední nebo vyšší stupe odborné zpsobilosti, který je fyzickou osobou, obsahuje a) a) jeho jméno, popípad jména a obchodní firmu, b) jeho bydlišt a adresu místa podnikání, je-li odlišná od místa podnikání, c) jeho registraní íslo, d) seznam pojišoven, pro které byl v uplynulém kalendáním roce inný, jde-li o pojišovacího agenta, e) seznam pojišoven, kterým v uplynulém kalendáním roce zprostedkoval uzavení 7

8 pojistné smlouvy pro své klienty, jde-li o pojišovacího maklée, f) objem jím uzavených obchod za uplynulý kalendání rok, a to v celkové výši a podle jednotlivých pojišoven, g) objem jím inkasovaného pojistného, popípad zprostedkovaného pojistného plnní, pokud byl v uplynulém kalendáním roce zmocnn k penosu tchto finanních prostedk, h) místo jeho trvalého pobytu v eské republice, jde-li o osobu s bydlištm v jiném než lenském stát, a i) seznam pojišovacích zprostedkovatel s bydlištm nebo sídlem v jiném lenském stát než eské republice, pro které byl inný na základ práva zizovat poboky nebo na základ svobody doasn poskytovat služby. (2) Výkaz innosti pojišovacího zprostedkovatele kvalifikovaného pro stední nebo vyšší stupe odborné zpsobilosti, který je právnickou osobou, obsahuje a) jeho obchodní firmu vetn její právní formy, popípad jeho název, b) jeho sídlo a adresy všech jeho poboek, c) jeho registraní íslo, d) seznam pojišoven, pro které byl v uplynulém kalendáním roce inný, jde-li o pojišovacího agenta, s výjimkou pojišovacího agenta podle 7 odst. 3 zákona, e) seznam pojišoven, kterým v uplynulém kalendáním roce zprostedkoval uzavení pojistné smlouvy pro své klienty, jde-li o pojišovacího maklée, f) objem jím uzavených obchod za uplynulý kalendání rok, a to v celkové výši a podle jednotlivých pojišoven, (1) g) objem jím inkasovaného pojistného, popípad zprostedkovaného pojistného plnní, pokud byl v uplynulém kalendáním roce zmocnn k penosu tchto finanních prostedk, h) seznam pojišovacích zprostedkovatel s bydlištm nebo sídlem v jiném lenském stát než eské republice, pro které byl inný na základ práva zizovat poboky nebo na základ svobody doasn poskytovat služby. (3) Objemem uzavených obchod se pro úely této vyhlášky rozumí poet pojistných smluv, jejichž uzavení pojišovací zprostedkovatel za sledované období za úplatu zprostedkoval, (4) Objemem pojistného se pro úely této vyhlášky rozumí celková výše pojišovacím zprostedkovatelem inkasovaného pojistného, které pipadá na objem uzavených obchod, (5) Objemem pojistného plnní se pro úely této vyhlášky rozumí celková výše pojistného plnní, k jehož výplat oprávnné osob byl pojišovací zprostedkovatel pojišovnou zmocnn. (6) Roní výkaz innosti se pedkládá písemn na formátu A4 nebo elektronickou poštou za podmínky použití elektronického podpisu. (7) Roní výkaz innosti pojišovací zprostedkovatel opatí datem jeho vypracování a podpisem oprávnné osoby. Jde-li o právnickou osobu, je výkaz podepsán též jejím odpovdným zástupcem. 8

9 11 Pechodné ustanovení Výkaz innosti pojišovacího zprostedkovatele kvalifikovaného pro stední a vyšší stupe odborné zpsobilosti pedloží pojišovací agent, s výjimkou pojišovacího agenta podle 7 odst. 3 zákona, a pojišovací maklé poprvé za rok 2005 do 31. bezna Úinnost Tato vyhláška nabývá úinnosti dnem 1. ledna

10 Píloha. 1 k vyhlášce /2004 Sb. OSVDENÍ O ZÁPISU DO REGISTRU POJIŠ OVACÍCH ZPROSTEDKOVATEL A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTOR POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ Jméno, pop. jména a píjmení, Obchodní firma nar.:.. bydlišt a místo podnikání, je-li odlišné od bydlišt: splnil/a podmínky k zápisu do registru podle zákona. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon o pojišovacích zprostedkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) a byl/a dne. zapsán/a v registru pod íslem:.. jako. uvede se výkon innosti, pro kterou byla fyzická osoba registrována Zápis do registru je možno ovit v sídle Ministerstva financí Letenská 15, Praha 1, nebo na internetové stránce kulaté razítko Ministerstva financí jméno, píjmení a podpis oprávnné osoby s uvedením její funkce 10

11 Píloha. 2 k vyhlášce /2004 Sb. OSVDENÍ O ZÁPISU DO REGISTRU POJIŠ OVACÍCH ZPROSTEDKOVATEL A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTOR POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ Obchodní firma sídlo :, I., odpovdný zástupce: jméno, pop. jména a píjmení:.. nar.:.., bydlišt:. splnila podmínky k zápisu do registru podle zákona. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon o pojišovacích zprostedkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) a byla dne zapsána v registru pod íslem:.. jako. uvede se výkon innosti, pro kterou byla právnická osoba registrována Zápis do registru je možno ovit v sídle Ministerstva financí Letenská 15, Praha 1, nebo na internetové stránce kulaté razítko Ministerstva financí jméno, píjmení a podpis oprávnné osoby s uvedením její funkce 11

12 Píloha. 3 k vyhlášce /2004 Sb. ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO ZÁKLADNÍ KVALIFIKANÍ STUPE ODBORNÉ ZPSOBILOSTI POJIŠ OVACÍCH ZPOSTEDKOVATEL A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTOR POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ I. Právní úprava soukromého pojišovnictví Základní pojmy Státní dozor v pojišovnictví (jeho výkon, formy a nástroje) Mlenlivost a ochrana osobních údaj ( povinnosti, sankce) II. Právní úprava soukromého pojištní Obecné právní pojmy (právní subjektivita, právní úkony, zpsobilost k právním úkonm, odpovdnost) Základní pojmy zákona o pojistné smlouv Pojištní, vznik, zánik, perušení, pojistná smlouva Škodové pojištní Obnosové pojištní Informace poskytované zájemci a pojistníkovi Povinná pojištní III a. Zprostedkování pojištní: (jen pro pojišovací zprostedkovatele) Základní pojmy zákona o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Pedpoklady innosti pojišovacích zprostedkovatel (registrace, jednotný evropský trh) Právní vztahy mezi pojišovnou a pojišovacím zprostedkovatelem Státní dozor nad provozováním innosti Práva a povinnosti pojišovacího zprostedkovatele (vi klientovi, pojišovn, nap. postup pi sjednávání pojištní, informaní povinnost, výkaznictví, úetnictví, ale také odpovdnost za škodu, dsledky porušení povinností, odmování) III b. Likvidace pojistných událostí (jen pro samostatné likvidátory pojistných událostí) Základní pojmy zákona o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Pedpoklady innosti samostatných likvidátor pojistných událostí Právní vztahy mezi pojišovnou a samostatným likvidátorem pojistných událostí Státní dozor nad provozováním innosti Práva a povinnosti samostatného likvidátora pojistných událostí (vi klientovi, pojišovn, - odpovdnost za škodu, dsledky porušení povinností apod.) 12

13 IV. Další požadavky: Daová úprava pojištní z hlediska klienta Etika pi výkonu innosti pojišovacího zprostedkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky) 13

14 Píloha. 4 k vyhlášce /2004 Sb. ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO STEDNÍ KVALIFIKANÍ STUPE ODBORNÉ ZPSOBILOSTI POJIŠ OVACÍCH ZPOSTEDKOVATEL I. Právní úprava soukromého pojišovnictví Základní pojmy Základní podmínky provozování životního a neživotního pojištní Státní dozor v pojišovnictví (psobnost, opatení) Základní kritéria hodnocení stability pojišovny Mlenlivost a ochrana osobních údaj (povinnosti, sankce) Vybrané právní pedpisy: zákon o nkterých opateních proti legalizaci výnos z trestné innosti, zákon o zadávání veejných zakázek, vybraná ustanovení obchodního zákoníku (hospodáská soutž) a vybraná ustanovení trestního zákona (pojistný podvod). II. Právní úprava soukromého pojištní Obecné právní pojmy (právní subjektivita, právní úkony, zpsobilost k právním úkonm, odpovdnost) Základní pojmy zákona o pojistné smlouv Pojištní, vznik, zánik, perušení, pojistná smlouva Škodové pojištní Obnosové pojištní Pojištní vci a jiného majetku Pojištní odpovdnosti za škodu Pojištní právní ochrany Životní pojištní, pojištní úrazu a pojištní nemoci Povinná pojištní Informace poskytované zájemci a pojistníkovi III. Zprostedkování pojištní Základní pojmy zákona o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Pedpoklady innosti pojišovacích zprostedkovatel (registrace, jednotný evropský trh) Právní vztahy mezi pojišovnou a pojišovacím zprostedkovatelem Státní dozor nad provozováním innosti Analýza pojistných produkt, výbr pojistného produktu a zásady výpotu pojistného Práva a povinnosti pojišovacího zprostedkovatele (vi klientovi, pojišovn, nap. postup pi sjednávání pojištní, informaní povinnost, výkaznictví, úetnictví, ale také odpovdnost za škodu, dsledky porušení povinností, odmování) 14

15 IV. Další požadavky: Zásady posuzování rizik pro úely pojištní Základní rozlišení produkt na finanním trhu Daová úprava pojištní z hlediska klienta Etika pi výkonu innosti pojišovacího zprostedkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky) 15

16 Píloha. 5k vyhlášce /2004 Sb. ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO VYŠŠÍ KVALIFIKANÍ STUPE ODBORNÉ ZPSOBILOSTI POJIŠ OVACÍCH ZPROSTEDKOVATEL I. Právní úprava soukromého pojišovnictví Základní pojmy Základní podmínky provozování životního a neživotního pojištní Základní podmínky provozování zajištní Jednotný trh Spoleenství z hlediska soukromého pojišovnictví Základní kritéria hodnocení stability pojišovny a zajišovny Státní dozor v pojišovnictví (psobnost, opatení) Mlenlivost a ochrana osobních údaj (povinnosti, sankce) Vybrané právní pedpisy: zákon o nkterých opateních proti legalizaci výnos z trestné innosti, zákon o zadávání veejných zakázek, vybraná ustanovení obchodního zákoníku (hospodáská soutž) a vybraná ustanovení trestního zákona (pojistný podvod). II. Právní úprava soukromého pojištní Obecné právní pojmy (právní subjektivita, právní úkony, zpsobilost k právním úkonm, odpovdnost) Základní pojmy zákona o pojistné smlouv Pojistná smlouva a pojistka Pojištní, vznik, perušení a zánik pojištní, Škodové pojištní Obnosové pojištní Pojištní vci a jiného majetku Pojištní odpovdnosti za škodu Pojištní právní ochrany Životní pojištní, pojištní úrazu a pojištní nemoci Pojištní odpovdnosti za škodu z provozu vozidla a jiná povinná pojištní Soupojištní a velká pojistná rizika Volba práva v pojistných smlouvách Informace poskytované zájemci a pojistníkovi III. Zajištní v soukromém pojišovnictví Základní pojmy Zajištní proporciální a neproporcionální Zvyklosti pi sjednávání zajištní a základní obsah zajišovacích smluv 16

17 IV. Zprostedkování pojištní a zajištní Základní pojmy zákona o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Pedpoklady innosti pojišovacích zprostedkovatel (registrace, jednotný evropský trh) Právní vztahy mezi pojišovnou, resp. zajišovnou a pojišovacím zprostedkovatelem Státní dozor nad provozováním innosti Analýza pojistných a zajišovacích produkt, výbr pojistného nebo zajistného produktu a zásady výpotu pojistného nebo zajistného Práva a povinnosti pojišovacího zprostedkovatele (vi klientovi, pojišovn, nap. postup pi sjednávání pojištní, informaní povinnost, výkaznictví, úetnictví, ale také odpovdnost za škodu, dsledky porušení povinností, odmování) IV. Další požadavky: Zásady posuzování rizik pro úely pojištní Základní rozlišení produkt na finanním trhu Daová úprava pojištní z hlediska klienta Etika pi výkonu innosti pojišovacího zprostedkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky) 17

18 Píloha. 6 k vyhlášce /2004 Sb. SEZNAM ŠKOL A INSTITUCÍ I. Seznam škol poskytujících odborné studium 0).. 1).. 2).. II. Seznam institucí poskytujících vzdlávací programy zamené na dosažení odborné zpsobilosti 5) 0). 1). 2). 5) Krom názvu instituce je uveden i rozsah poskytovaného vzdlávacího programu, vetn možnosti provádt odborné zkoušky pro základní kvalifikaní stupe. 18

19 Píloha. 7 k vyhlášce. /2004 Sb. PIHLÁŠKA K ODBORNÉ ZKOUŠCE POJIŠ OVACÍHO ZPROSTEDKOVATELE PRO STEDNÍ/ VYŠŠÍ KVALIFIKANÍ STUPE ODBORNÉ ZPSOBILOSTI Píjmení, jméno, titul : Rodné píjmení : Rodné íslo : Datum a místo narození : Státní obanství : Adresa místa trvalého pobytu /u cizích státních píslušník adresa pobytu v R/ (ulice a íslo, PS, obec) : Adresa pro doruování písemností, je-li odlišná od místa trvalého pobytu : Kontakt : - telefon : - fax : - Požadovaný stupe odborné zkoušky : stední vyšší Požadovaný termín odborné zkoušky : Souhlasím s použitím uvedených osobních údaj pro úely vykonání odborné zkoušky a pro registraní poteby Ministerstva financí. Datum: Podpis uchazee: 19

20 Píloha. 8 k vyhlášce. /2004 Sb. OSVDENÍ O STEDNÍM/ VYŠŠÍM KVALIFIKANÍM STUPNI ODBORNÉ ZPSOBILOSTI POJIŠ OVACÍHO ZPROSTEDKOVATELE p r o Píjmení, jméno, titul : Rodné píjmení :... Rodné íslo : Datum a místo narození Státní obanství : Adresa místa trvalého pobytu /u cizích státních píslušník adresa pobytu v R/ (ulice a íslo, PS, obec) :. Osvduje se, že výše uvedený/á složil/a ped zkušební komisí dne..,. protokolu., odbornou zkoušku pro stední/ vyšší kvalifikaní stupe odborné zpsobilosti pojišovacího zprostedkovatele podle zákona. 38/2004 Sb. razítko Ministerstva financí... podpis pedsedy zkušební komise Datum vystavení osvdení:... podpis tajemníka zkušební komise 20

VYHLÁŠKA. ze dne 18. listopadu 2004,

VYHLÁŠKA. ze dne 18. listopadu 2004, 582 VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo")

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004,

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. STANOVY obanského sdružení 2011 1. Obanské sdružení nese název : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci VODOHOSPODÁSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnov, Antonína Dvoáka 287, IO 46295934, DI CZ49295934 zastoupené editelkou VHS Turnov paní Marcelou ervovou, jako zadavatel, vyhlašuje poptávkové ízení na podání

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Statut. 9. erven 2007 Prušánky

Statut. 9. erven 2007 Prušánky Statut III. Nominaní soutž vín Slovácké vinaské podoblasti roník 2007 do Salonu vín eské republiky konané pod záštitou SV R a Moravským sommelierem Liborem Nazarukem 9. erven 2007 Prušánky 1. Poadatel

Více

Spoleenství vlastník Semická 2026

Spoleenství vlastník Semická 2026 Spoleenství vlastník Semická 2026 spoleenství vlastník jednotek I 274 44 465, se sídlem Praha 4, Modany, Semická 2026, PS 143 00, zapsané v rejstíku spoleenství vlastník jednotek vedeném Mstským soudem

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

Aplika ní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplika ní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikaní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚETNÍ ZÁVRCE Aplikaní doložku mezinárodního auditorského standardu

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad M S T S K Ý Ú A D Stavební úad Sídlo: Svatovítské námstí 105, 463 52 Osená Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad.osecna@volny.cz Web: http://osecna.info Na doruenku Dle rozdlovníku

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 1822 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 182 2 3 Program

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 PP.18/6/3 Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 Proplácení poukázek Gastro Pass Způsob proplácení Název Doba Účtovaná výše poplatku splatnosti osobně poštou Bankovní převod Bankovní

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )

STANOVY!eské numismatické spolenosti ( zkratka!sn ) STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )!l. I Úvodní ustanovení (1)!eská numismatická spole"nost (dále jen!ns) je sdru#ením ob"an$ ve smyslu právních p%edpis$ 1). (2) Sídlem!NS je Praha 10,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH. 1. Vyjádření města Holýšov 3.

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH. 1. Vyjádření města Holýšov 3. Akce: Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH 1. Vyjádření města Holýšov 2. Vyjádření ČEZ 3. Vyjádření ČEZ 4. Vyjádření Telefónica 5. Vyjádření

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Zastoupení je vyloueno

Zastoupení je vyloueno 1 Zastoupení Právní úkony jsou v zásad zastupitelné Bu osoba není zpsobilá k právním úkonm NEBO Zpsobilá je, ale NECHCE nebo NEMŽE právní úkon uinit (nemoc, nepítomnost) Nkde zákon zastoupení k platnosti

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Veejnoprávní instituce

Veejnoprávní instituce Nmecký institut stavební techniky Veejnoprávní instituce DIBt len EOTA Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Nmecko Tel. +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnný

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Rada msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav se v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písm. d)

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016

Více

Obecn závazná vyhláška obce Zlatá Olešnice VYHLÁŠKA . 1/2005

Obecn závazná vyhláška obce Zlatá Olešnice VYHLÁŠKA . 1/2005 Obecn závazná vyhláška obce Zlatá Olešnice VYHLÁŠKA. 1/2005 Obec Zlatá Olešnice na základ usnesení zastupitelstva ze dne 11.4.2005 podle 29 odst.1.písm.o) bod 1.zákona.133/1985 Sb., o požární ochran,ve

Více

II. OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BA ALKY

II. OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BA ALKY II. ODVODNNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BAALKY Úvod zkratky a pojmy využívané v textových ástech Územního plánu Baalky Seznam použitých zkratek AOPK - Agentura ochrany pírody a krajiny R ATS - automatická tlaková

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 222942 Evidenní íslo formuláe: 7201011022942 Datum odeslání do TED: 02.07.2012 Typ: ádný Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské unie Oddíl I: Veejný

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Do 6 síc od zahájení stavebních prací.

Do 6 síc od zahájení stavebních prací. ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Stavební úpravy

Více