STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Identifikátor zařízení IČ DIČ CZ Příspěvková organizace s právní subjektivitou. bankovní účet: KB / 0100 Příspěvková organizace sdružuje (stav od ) Střední škola IZO Školní jídelna IZO Domov mládeže IZO (do ) Sídlo U Jezu 7, Nový Jičín Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ Vedení Ředitel: RNDr. Jiří Trávníček Zástupce ředitele: Ing. Věra Nováková Vedoucí učitel praxe: Ing. Svatopluk Vrážel Vedoucí učitel odborného výcviku a vedoucí odloučeného pracoviště: Zdeněk Štec Adresa pro dálkový přístup STUDIJNÍ A UČEBNÍ OBORY - střední škola: M / 001 Agropodnikání forma studia: denní M / 01 Agropodnikání školní vzdělávací program forma studia: denní od počínaje 1. ročníkem M / 005 Ochrana a obnova životního prostředí forma studia: denní

3 78 42 M / 006 Přírodovědné lyceum forma studia: denní L / 524 Podnikání forma studia denní, dálková H / 003 Opravář zemědělských strojů forma studia: denní H / 01 Opravář zemědělských strojů - školní vzdělávací program forma studia: denní od počínaje 1. ročníkem HLAVNÍ ČINNOST V roce 2009 probíhalo vyučování v oborech Agropodnikání (denní forma), Ochrana a obnova životního prostředí (denní forma), Přírodovědné lyceum (denní forma), Opravář zemědělských strojů (denní forma), Podnikání (nástavbové studium denní i dálková forma). Údaje o počtech žáků a zaměstnanců jsou uvedeny v přiložených tabulkách. Učební plány všech oborů byly dodrženy. Finanční položky podle požadavku učebních plánů (např. kurzy řízení motorových vozidel, svářečské kurzy) byly uhrazeny v plné výši. Přehled nákladů je v příloze v tab. 2. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V rámci doplňkové činnosti byly využity volné kapacity školní jídelny a domova mládeže. Ve školní jídelně se vaří obědy pro městský úřad (rozvoz důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Tato doplňková činnost velmi dobře doplňuje hlavní činnost do plné kapacity kuchyně. Významně také snižuje náklady hrazené z rozpočtu kraje a ze státního rozpočtu. Na domově mládeže jsou ubytováváni hosté v režimu ubytovny. I tato doplňková činnost je zisková a pokrývá náklady na běžnou údržbu budovy. Doplňková činnost byla zisková (111 tis. Kč). Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3). 3

4 POČET ŽÁKŮ K (dle statistického výkazu) Obor Hoši Dívky Celkem Agropodnikání Agropodnikání - švp Ochrana a obnova životního prostředí Přírodovědné lyceum Opravář zemědělských strojů Opravář zemědělských strojů švp Podnikání denní forma Podnikání dálková forma CELKEM POČET ZAMĚSTNANCŮ k pedagog. pracovníci celkem 35 nepedagog. pracovníci celkem 13 - z toho ženy 17 - z toho ženy 10 - z toho externí 4 - z toho externí 1 4

5 B. ROZBOR HOSPODAŘENÍ 1. VÝNOSY Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány a dle přehledu výnosů a nákladů (v příloze 1, 2, 4, 7) dodrženy (příspěvek celkem, MP, OPPP, přímé náklady, účelové dotace). závazný ukazatel stanoven zřizovatelem (Kč) čerpáno 2009 (Kč) Příspěvek na provoz z toho přímé náklady přímé náklady na vzdělávání (normativně) rozvojový program Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků - rozvojový program - Hustota a specifika rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků - program na zmírnění škod způsobených povodněmi z toho provozní náklady Účelová investiční dotace na nákup nákladního automobilu pro výuku Rozbor výnosů z vlastní činnosti viz příloha tab. č. 1 Výnosy z vlastní činnosti se v porovnání s minulým rokem mírně zvýšily zejména v oblasti nájmů nemovitostí nebo jejich částí. Tyto výnosy budou v souladu se zřizovací listinou přesunuty pro následující roky do činnosti hospodářské. Další příjmy byly dosaženy za stravné zaměstnanců a žáků školy, za nájmy bytů a produktivní práce učňů. 2. NÁKLADY Rozbor nákladů z vlastní činnosti viz příloha tab. č. 2 Nejvýznamnějšími položkami, které se podílejí na celkové výši výdajů, jsou náklady na spotřebu energií a náklady na opravy a udržování svěřeného majetku. Náklady na energie ve srovnání s minulým rokem nepatrně vzrostly, náklady na opravy majetku kopírují momentální potřeby údržby. Výrazným způsobem vzrostly náklady na učební pomůcky. Škola ne ně získala z části prostředky díky zavedení slevy na sociálním pojištění a přesunu takto ušetřených prostředků mezi orientačními ukazateli. U ostatních nákladů nedošlo k výrazným změnám a jsou v souladu s finančním plánem. 3. HODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisku ve výši 111 tis. Kč a je tvořen 73. tis. Kč z ubytovací činnosti a 38 tis. Kč z činnosti stravovací.

6 V průběhu letních prázdnin jsme zaznamenali větší zájem o ubytování a současně o zajištění stravování formou plné penze v prostorách bývalého domova mládeže ze strany zahraničních pořadatelů kurzů tance, v průběhu celého roku jsou pak ubytováváni pracovníci stavebních firem. Zisk ze stravovací činnosti byl vytvořen také díky spolupráci s Domy s pečovatelskou službou vaření obědů pro starobní důchodce. Tato spolupráce byla prodloužena i do následujícího roku. Veškeré náklady a výnosy jsou podrobně vyčísleny v příloze tab. č. 1,2 a VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ viz příloha tab. č. 3 Organizace dosáhla výsledku hospodaření ve výši 130 tis. Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činil 19 tis. Kč a byl vytvořen úsporou energií ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činil 111 tis. Kč a byl vytvořen ubytovací a stravovací činností. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: náklady hlavní činnosti (tis.kč) náklady doplňkové činnosti (tis.kč) 949 náklady celkem (tis.kč) výnosy hlavní činnosti (tis.kč) výnosy doplňkové činnosti (tis.kč) 1060 výnosy celkem (tis.kč) hospodářský výsledek (tis.kč) 130 Zisk navrhujeme přidělit do rezervního fondu. Dále organizace požádala o posílení investičního fondu převodem z fondu rezervního. Důvodem je krytí plánovaných investičních akcí. 6

7 C. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Organizace obdržela dotace z rozpočtu zřizovatele nebo jeho prostřednictvím v celkové výši Kč. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ: Neinvestiční dotace Účelové prostředky na zvýšení nenár.složek platů ped. pracovníků ÚZ Účelové prostředky na posílení úrovně odměňování neped. pracovníků ÚZ Účelové prostředky na platy rozvojový program Hustota a specifika ÚZ Účelové prostředky na zmírnění škod způsobených povodněmi ÚZ Účelové prostředky na krytí odpisů ÚZ 205 Účelové prostředky na dofinancování výuky autoškoly ÚZ 203 Účelové prostředky na odstranění škodní události ÚZ 203 Přiznaná dotace Vyčerpáno Vráceno Účelová investiční dotace Účelové prostředky na nákup nákladního automobilu pro výuku ÚZ 203 Přiznaná dotace Vyčerpáno Vráceno Účelově přidělené prostředky byly vyčerpány na stanovený účel, další náklady byly kryty rozpočtem školy. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT limit mzdových prostředků (vč. OON a rozv. pr. ) (Kč) čerpání limitu mzdových prostředků jiné zdroje (hlavní činnost) FO (projekty dofinancování) (produktivní práce učňů) mzdové náklady doplňkové činnosti (Kč) mzdové náklady celkem, (Kč) limit počtu zaměstnanců ze SR přepočtený počet zaměstnanců skutečnost průměrná mzda (Kč) z celkových mezd

8 Zahraniční cesty Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců školy uskutečnily se v souvislosti se různými akcemi žáků. Nejdelší pracovní cesta byla do Chorvatska (9 dnů, 4 učitelé) na sportovně-turistický kurz žáků třetích ročníků v září Další pracovní cesty na Slovensko se zúčastnili 3 učitelé. V Kežmarku a Liptovském Mikuláši se konalo 4. kolo česko-slovenské interligy (soutěž žáků dvou českých a dvou slovenských škol ve volejbale, jízdě zručnosti v řízení motorových vozidel, testu všeobecných znalostí). 8

9 D. PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ Podrobný popis hospodaření s fondy viz příloha tab. č. 7 Použité prostředky z IF (tis.kč) 1427 Investiční fond byl během hodnoceného roku plněn přídělem z odpisů, převodem hospodářského výsledku z rezervního fondu a účelovou investiční dotací od zřizovatele. Prostředky fondu byly použity na nákup nákladního automobilu pro výuku autoškoly. Odvod do rozpočtu zřizovatele činil 59 tis. Kč. Použité prostředky z RF (tis.kč) 0 Do rezervního fondu byl přidělen hospodářský výsledek a ten byl dále použit na posílení fondu investičního. Použité prostředky z FKSP (tis.kč) 222 Prostředky byly použity v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. Použité prostředky z FO (tis.kč) 2 Prostředky fondu byly použity na odměny zaměstnanců. E. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE Stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Kalkulace na 1 oběd činí 48,- Kč, z toho zaměstnanci hradí 15,- Kč, příspěvek z FKSP je 9,50 Kč a ostatní náklady ve výši 23,50 Kč hradí organizace. V rámci doplňkové činnosti využíváme volnou kapacitu kuchyně a vaříme obědy také pro městský úřad (domy s pečovatelskou službou a rozvoz jednotlivým důchodcům do bytů), v menší míře i pro jiné cizí strávníky. Vzhledem k tomu, že pro důchodce vaříme i v době prázdnin máme proto zajištěno stravování (mimo 3 týdnů) i pro zaměstnance školy. Tato doplňková činnost velmi dobře doplňuje hlavní činnost školní jídelny a významně snižuje náklady hrazené z rozpočtu kraje i ze státního rozpočtu.

10 F. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK, INVESTIČNÍ ČINNOST 1. INFORMACE O NEMOVITÉM MAJETKU VE SPRÁVĚ ORGANIZACE (počet budov dle zřizovací listiny) Dle zřizovací listiny je na SŠPřZe v Novém Jičíně 9 budov a na odloučeném pracovišti v Suchdole nad Odrou 6 budov. Většina těchto budov je nezateplená se starými okny. Rovněž je nutná postupná rekonstrukce kotelen, výměna radiátorů, rekonstrukce elektroinstalací apod. 2. INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ Majetek byl průběžně udržován v základní míře. V příštích letech bude nutné do oprav a údržby vložit zvýšenou částku, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku (např. rekonstrukce podlahy v tělocvičně, demolice bývalé stáje a rekonstrukce garáží, oprava fasád, rekonstrukce sociálních zařízení, zateplení budov, opravy ústředního topení a elektroinstalace v hlavní budově apod.). Příslušné žádosti o dotace byly již dříve vypracovány a předány zřizovateli. Pro rok 2009 nebyly zřizovatelem poskytnuty žádné investiční prostředky na opravy či rekonstrukce nemovitého majetku. Vyhodnocení opatření z minulé zprávy: na úseku oprav a údržby majetku se situace zlepšuje jen pomalu. Ve většině budov byly odstraňovány jen nejnutnější závady. V roce 2009 byla provedena oprava střechy garáží na budově G, dále opravy a výměny žlabů a svodů na budovách B,C a G. V části budovy A byly vyměněny radiátory ústředního vytápění (správní oddělení). Dále byla provedena oprava kotlů ústředního vytápění, které byly zatopeny při povodních Na středisku Suchdol nad Odrou byla provedena oprava střechy na budově čističky odpadních vod a výměna radiátorů v hale. Přehled akcí za rok 2009 areál Nový Jičín tis. Kč Vyřešení dopravního značení v areálu školy 9 Pokácení 3 stromů na parcele č. 1485/1 3 Porevizní opravy elektro 17 Oprava střechy garáže 105 Expanzní nádrž budova A 23 Expanzní nádrž budova D 25 Vybavení 3 tříd lavice a židle 194 Výměna radiátorů správní kanceláře 16 Oprava žlabů a svodů 17 Revize el. nářadí 6 Dopravní značení 6 Výměna radiátorů správní chodba 25

11 Malování škola 54 Malování kuchyň 24 Opravy žaluzií 36 Elektroinstalace a PC síť - učebna VT 42 Oprava hořáků kotlů povodeň 20 Projektová dokumentace elektro budova A 81 Vybavení 3 tříd - lavice a židle 207 Stoly pod počítače 34 Oprava venkovního osvětlení 18 Myčka na nádobí 5 Televizor 11 Vybavení PC učebny a Nábytek kabinet EKO 134 Secí stroj 40 Nákladní automobil DAF Dataprojektory 41 Optický kabel 24 Nákup výpočetní techniky 388 odloučené pracoviště Suchdol nad Odrou tis. Kč Oprava topení a odpadu 4 Oprava střechy čističky odpadních vod 41 Svářečka 7 Pneumatické nářadí 6 3. INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU A O PŘÍPADNÝCH POJISTNÝCH UDÁLOSTECH soubor movitých věcí Česká pojišťovna,a.s. Ostrava Kč soubor platných státovek bankovek a mincí Kč stavební součásti místa pojištění, el. zab. signalizace a schránky Pojišťovna Kč přeprava cenností Kč pojištění odpovědnosti za škodu základní pojistné Kč * * pojistné plnění vypláceno žákům (jeho výši škola neúčtuje, spoluúčast školy činila 8 410,00 Kč) 11

12 pojištění odpovědnosti za škodu poř.č.02 náhrada nákladů léčení Kč pojištění odpovědnosti za škodu poř.č.03 odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný převzal Kč pojištění odpovědnosti za škodu poř.č. 04 na věcech užívaných pojištěným Kč pojištění motorových vozidel havar. - pracoviště N.Jičín Kč 5 vozidel pojištění mot. vozidel povinné ručení pracoviště Nový Jičín a Suchdol n.o. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 28 vozidel Pojistné plnění v roce 2009: Pojistné plnění v roce 2009: živelní pojištění majetku Nový Jičín Kč 37,587,00 Kč živelní pojištění majetku OP Suchdol nad Odrou Kč 0 tis. Kč 4. Informace o inventarizaci majetku, vč. zápisu hlavní inv. komise. Inventarizace majetku byla provedena ke dni Ke dni byla provedena dokladová účetní inventarizace, inventarizace pokladny a cenin, skladů, PHM, nedokončených investic. Při inventarizaci majetku a závazků nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným, evidenčním a účetním stavem. Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku Inventarizační komise byla složena a jmenována dle vydané směrnice k inventuře a to tak, že byly vytvořeny dílčí komise a hlavní inventární komise (pětičlenná). 12

13 Rozdělení dílčích komisí: 17 dvoučlenných komisí učební pomůcky A a B účet dvoučlenných komisí knihovny 3 tříčlenné komise operativní evidence 13 tříčlenných komisí ostatní majetek, sklady, pokladny, ceniny atd. 41 dvoučlenných DrHaNIM následná kontrola Termíny inventarizace: inventarizace majetku - k datu ; inventarizace účetní, cenin, skladů, pokladen a PHM - k datu Termín provedení fyzických a dokladových inventur majetku školy byl stanoven k Jednalo se o inventuru majetku školy a to učebních pomůcek A, operativní evidence majetek do Kč, učebních pomůcek B účet 2820,2821, dále DrHaNIM účet 2810 a 2811, HaNIM účet 2210 a 2211, 2220 a 2221, dále inventura budov účet 2110 a 2111, pozemků účet 3100 a Dále byla provedena inventura knihoven. Inventarizace účetní, cenin, skladů, pokladen, zaplacených a přijatých záloh, nedokončených investic byla provedena k Jedná se o inventarizaci periodickou. Příprava inventarizace od Ukončení prací na inventarizaci Hlavní komise prověřila výsledky a zápisy dílčích komisí o provedené inventarizaci s následnou kontrolou na účetní stavy. Komise neshledala žádné závady. Při kontrole na účetní stavy nebyly zjištěny žádné rozdíly. Inventární soupisy byly uloženy jako průkazné účetní záznamy do archivu. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Inventura majetku proběhla bez závad. Závěrečná inventarizační zpráva vyhotovena dne 8.ledna 2010 Zápis sestavila inventarizační komise: Ing. Nováková Věra, Štec Zdeněk, Stružová Barbora, Fiedler Jiří. Statutární zástupce: RNDr. Jiří Trávníček. 5. Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku (viz přílohy tabulka Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce) Organizace pronajímá nebytové prostory v Novém Jičíně i na odloučeném pracovišti v Suchdole nad Odrou. Bytové prostory v Novém Jičíně pronajímá zaměstnancům školy. Nejvíce těchto příjmů tvoří pronájmy v Suchdole nad Odrou, a to firmě SOME s.r.o., Prosolar s.r.o. a Ivo Köhler. Účelem nájmů je podnikatelská činnost subjektů. Nájemní smlouvy jsou vždy sjednány na jeden rok. 13

14 Příjmy z pronájmů v Novém Jičíně tvoří hodinový pronájem tělocvičny, pronájem nebytových prostor bufetu firmě Staněk, pronájem místnosti za účelem zřízení knihovny Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín a pronájem bytu. Tyto nájmy budou v souladu se zřizovací listinou od roku 2010 provozovány v rámci doplňkové činnosti. G. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE 1. POHLEDÁVKY Organizace eviduje pohledávky v celkové výši 316 tis. Kč. tis. Kč - pohledávky za odběrateli 108 ( z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů 18 tis. Kč, viz příloha tab. č.6) - pohledávky za dodavateli energií 61 - pohledávka za FÚ Nový Jičín pohledávka za zaměstnanci půjčka z FKSP 36 - pohledávka za studenty - zaplacení poplatku za využívání bazénu 4 2. ZÁVAZKY Organizace eviduje závazky za dodavateli v celkové výši 62 tis. Kč. a závazky z vyúčtování mezd ve výši 1598 tis. Kč. Všechny závazky organizace jsou vždy hrazeny v termínu splatnosti. H. VÝSLEDKY KONTROL V organizaci byla provedena ve dne kontrola pojistného a plnění povinností zaměstnavatele v oblasti nemocenského a důchodového pojištění Okresní správou sociálního zabezpečení v Novém Jičíně. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a opatření k nápravě nebylo uloženo. I. ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Tato zpráva je vydána podle požadavku zákona č. 106/1999 Sb. Základní informace, jejichž zveřejnění požaduje zákon č. 106/1999 Sb., jsou vyvěšeny ve vestibulu školy na nástěnce, zveřejněny na internetových stránkách školy a také v rámci této zprávy. 14

15 Obsah podle 18 zákona: Počet podaných písemných žádostí o informace: v daném období žádné nebyly písemně požadovány. Počet podaných odvolání: v roce 2009 bylo podáno 8 odvolání (4 odvolání byla vyřízena kladně, 4 záporně), odvolání se týkala přijímacího řízení. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: žádné nebyly Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: žádné nebyly. Další informace vztahující se k uplatňování zákona: nejsou. J. TABULKOVÁ ČÁST Seznam příloh: 1. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 2. Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 3. Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 4. Příspěvek na provoz 5. Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 6. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti + 6a ošetřovné 7. Hospodaření s peněžními fondy 8. Spotřeba energií 9. Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce Počet výkonů v roce Ukazatelé nákladovosti v roce Rozvaha 13. Výkaz zisků a ztrát 14. Příloha účetní závěrky 15. Rozbor plnění HV 15

16 ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Ve škole je jeden kompletní výtisk zprávy k nahlédnutí. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro ni v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva o hospodaření za rok 2009 byla projednána na poradě zaměstnanců dne Zpráva o hospodaření bude předložena školské radě k projednání na jejím zasedání do konce března Odborová organizace na škole nepůsobí. Tato zpráva je rozborem hospodaření podle 165 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších přepisů. Tato zpráva je součástí výroční zprávy o činnosti školy podle 10 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 odst. 1i) vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších přepisů. Nový Jičín,

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2014 A.Základní

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více