Sylabus Ženy a politika v antickém světě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus Ženy a politika v antickém světě"

Transkript

1 Sylabus Ženy a politika v antickém světě

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Ženy a politika v antickém světě OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 Ženy a politika v antickém světě 1. Úvod metodologické poznámky Jakkoliv se dané téma může na jedné straně jevit jako atraktivní, na druhé straně naráží jeho výzkum na řadu metodologických překážek souvisejících jak se samotným fenoménem žena v dějinách, tak s percepcí klasické antiky. V kontextu rostoucí aktuálnosti tématu postavení žen v současnosti, feministických pohledů a interpretací stále silněji prostupujících celou západní společností, hlubokých proměn společnosti a postavení ženy v ní i šířícího se konceptu univerzálních lidských práv jsme ve vztahu k tématu zatíženi řadou mylných představ o minulosti a postavení ženy v různých mimoevropských kulturách i v různých epochách historie vnímáme zkresleně. Buď propadáme ahistorické a romantické, ba až konspirační představě a vlivu ženy na politiku a patriarchální mužskou společnost, a nebo naopak neméně ahistorické představě o systematickém útlaku žen, který je až do začátku 20. století zbavoval jakýchkoliv práv. Právě klasická antika a její vědecká analýza nám ukazuje, že oba zmíněné pohledy představují dva opačné extrémy téhož nevědeckého pohledu na sociální a kulturní dějiny, promítající do nich soudobé problémy a názory. Druhou překážkou je naše samotné pojetí klasické antiky. V její percepci jsme stále zatíženi různými idealizovanými a zkreslenými obrazy, jaké si o antice vybudovaly už předchozí epochy evropské kulturní historie, které se k ní určitým způsobem vztahovaly ať už to byl středověk, či (a to zejména) renesance a klasicismus, z kulturně filozofických proudů potom humanismus a neohumanismus. Navíc zvláště dnes, v době značného útlumu zájmu o antické dědictví, vnímáme antiku povrchně jako jednolitou epochu a zapomínáme, že mezi počátky archaického Řecka a obdobím vrcholu antické kultury v helénistickém světě či prvních stoletích římského principátu existuje podobné časové, mentální a technologické rozpětí jako mezi raně přemyslovskými Čechami a českou společností na sklonku habsburské monarchie. Je jasné, že v tak širokém časovém rozpětí se dynamicky proměňoval jakýkoliv společenský a kulturní fenomén, tedy i postavení ženy. Chceme-li je pochopit, nezbývá než jeho vývoj sledovat v diachronním pohledu. 2. Žena v minojské a mykénské společnosti Třebaže jak z hlediska časové periodizace a celkové koncepce klasické antiky, která se utvořila dávno před archeologickými průzkumy minojské i mykénské civilizace, stejně jako s ohledem na spíše orientální společensko-politické formy obou civilizací je neřadíme ke klasické antice, obě civilizace položily jakýsi základ, z něhož antika vyrůstá a jejich svět se stal neodmyslitelnou součástí mytologické, náboženské i kulturní krajiny antického světa. Ve staroorientálních státech, s nimiž byl mykénský a minojský prostor poměrně úzce spojen, bylo postavení žen velmi rozdílné. Výraznému vlivu a vážnosti se těšily ženy v Egyptě, kde se ve výjimečných případech mohly stát i faraónkami (např. Hatšepsovet) nebo alespoň výrazně ovlivňovaly politiku svých manželů (Nefertiti). Manželkám a matkám faraónů byly prokazovány božské pocty, byly ozdobeny titulem boží matky a boží dcery. V patriarchálních semitských společnostech bylo postavení ženy poměrně omezené, výjimku v tomto ohledu představuje židovský národ. Třebaže právní postavení žen bylo velmi podřízené, až ponižující, v dějinách starověkého Izraele ženy nejen hrály významnou roli, ale tato role je i po zásluze výrazně vyzvedána a oceňována v biblických textech. Nejstarší řecká kultura nese ještě zbytky matriarchátu, který pravděpodobně vládl ve středomořských společnostech před příchodem Řeků, kteří s sebou přinesli pro Indoevropany vesměs typický patriarchální systém. Odrazem matriarchátu jsou ženské bohyně, pověst o Amazonkách a výrazná role žen v řecké mytologii. Významný český kulturní historik Jaroslav Krejčí (In Tomeš, 2008 : 10) výstižně píše, že polyteismus se tak stává poslední významnou baštou rovnosti žen s muži před příchodem naší nynější modernity v europoidní části světa. Vznik tzv. vyšších náboženství zahajuje androkratickou fázi v promítání transcendentních představ do každodenního života. Poměrně vlivné postavení měly ženy v minojské společnosti na Krétě, kde plnily minimálně roli velmi vážených kněžek. Nicméně 4 Ženy a politika v antickém světě

5 představa mírumilovné ženské civilizace, jak je někdy minojská kultura mylně interpretována v duchu moderního feminismu, pravděpodobně neodpovídá realitě. Poměrně slušnému postavení se ženy těšily ještě v mykénské době, čehož odrazem jsou i homérské eposy. Měly postavení paní domu, která je sice právně podřízená manželovi, nicméně samostatně hospodaří a vládne domácnosti stejně jako výchově dětí a těší se pro své ctnosti velké vážnosti. Symbolem a mytologickým ztělesněním takové ženy je věrná Odysseova manželka Pénelopé. 3. Postavení a politická úloha ženy v archaickém a klasickém Řecku Postavení ženy v archaické a klasické době je obecně horší než v mykénském období. Paradoxně v období, kdy se rodí obec jako základní politický prostor typický pro celou pozdější západní civilizaci a spolu s ní celkový koncept občanské společnosti, jsou ženy z tohoto veřejného prostoru vylučovány. Žena je zcela podřízena manželovi a nesmí se účastnit veřejného života (politika, soudy). V attickém dramatu dokonce i ženské role hrají muži. Žena považována za slabší stvoření, které se muži nemůže rovnat, maximálně doplňuje jeho roli. Tento postoj výstižně charakterizují následující slova významného řeckého spisovatele Xenofonta: Neboť mužovo tělo i ducha bohové stvořili tak, aby lehčeji snášel zimu i vedro, cestu i výpravy, a tím mu svěřili věci mimo domov; ženě však dali bohové méně sil, a tak jí podle všeho svěřili věci v domě. Ty proudy řecké filozofie, které uznávaly víru v reinkarnaci, dokonce vystupovaly s tvrzením, že pokud muž nesplní důstojně všechny své mužské role, bude v dalším životě odsouzen k ženskému vtělení, což bylo chápáno jako degradující, nižší stupeň existence. O přezíravém postoji k ženě považované leckdy za méněcennou bytost svědčí tento dopis, který byl nalezen na papyru pocházejícím z egyptského Oxyrhynchu z doby přelomu letopočtu, v němž muž píše své těhotné manželce tato slova: Prosím a připomínám ti, dej pozor na dítě. Pokud brzy seženu nějakou pochoutku, pošlu Ti ji nahoru po Nilu. Pokud ve jménu božím porodíš, dítě si nechej, pokud to bude chlapec, pokud to však bude děvče, odlož je. Postavení ženy se však v různých řeckých obcích liší. V dórských obcích, Thesálii a Boiótii má žena právní subjektivitu, v Athénách však nikoliv nesmí vlastnit majetek ani dědit, nemá žádná občanská práva a je zcela v područí muže, který nad ní vykonává poručenství (kyrieiá). Žena je ponížena pouze do role hospodyně a ploditelky dětí, sňatky jsou výhradně domluvené. Ani skutečný milostný život, v němž je druhý partner rovnocennou bytostí, nerealizují athénští muži s manželkami, nýbrž buď s hetérami nebo s jinými muži. Významné postavení měly pouze hetéry, které představují téměř jedinou vzdělanou skupinu žen v řecké společnosti. Vážnost hetér v řecké společnosti a jejich vliv na politiku byly z dnešního hlediska jen stěží představitelné. Jen velmi vzdáleně je lze srovnat snad s vlivem dvorních dam a favoritek na dvorech francouzských králů v 17. a 18. století. Podle tradice byla thrácká hetéra Abrotonom matkou významného athénského státníka a vojevůdce Themistokla. Výrazné slovo v politice měla např. Aspasia bývalá hetéra a manželka athénského státníka Perikla. Údajně na popud hetéry Thais nechal jinak v podstatě multikulturně založený a tolerantní Alexandr Veliký v opileckém afektu vypálit sídlo perských králů Persepolis. Výrazně do politiky zasáhla i Ágesitraté, matka spartského krále Agida. Daleko úspěšněji se však emancipační snahy žen projevují v mimopolitických oblastech umění, sport, věda. Jednou z nejtypičtějších představitelek emancipovaných a tvůrčích žen je v 6. stol. př. Kr. básnířka Sapfó, později ve 4. stol. př. Kr. básnířky Myrtis, Korinna a Erinna. V oblasti sportu se výrazně prosazovaly spartské dívky. Motivací sportovní výchovy byly zdravotní důvody (rodičky zdravého pokolení) i vojenské v době nepřítomnosti mužů ve městě za války byly ženy jedinou zárukou obrany obce před nepřítelem i případnou vzpourou heilótů. V době olympijských her při slavnosti bohyně Héry se ženy účastnily závodu v běhu. Závodní dráha byla o šestinu stadia kratší než u mužů (asi 160 metrů) a vedle jiných odměn měla vítězná běžkyně právo mít sochu v Héřině chrámu. Stejně tak bohaté ženy se mohly účastnit hippických soutěží v rámci olympiád jako majitelky stájí. 4. Žena v helénistickém světě a její emancipace Období helénismu představuje jakousi antickou společenskou modernizaci, v níž probíhají procesy srovnatelné s modernizací společnosti v evropském novověku. Jejím průvodním 5

6 jevem je zvýšený zájem o individuum a různé skupiny lidí (děti, staří lidé, nemocní a postižení, cizinci a barbaři ), s čímž úzce souvisí postupná emancipace ženy. Ta se projevuje stále rovnoprávnějším postavením v manželství, nabýváním dědických práv, ale i právem na rozvod. Typickou ukázku toho nám poskytují manželské smlouvy, které se dochovaly na řeckých papyrech z helénistického Egypta. Mimo jiné právě působení egyptských zvyklostí jsou připisovány pozitivní vlivy na vývoj postavení ženy v řecké společnosti a její postupnou emancipaci. Propojený helénistický svět totiž vedl ke vzniku v podstatě kosmopolitní společnosti, v níž velmi rychle erodovaly a zanikaly tradiční hodnoty klasických řeckých obcí. Zájem o ženu se projevuje i v umění silné ženské hrdinky v attické tragédii (Euripidés) i v portrétním antickém umění. S touto proměňující se rolí ženy roste i její význam v politice, zvláště v helénistických státech. Např. Olympias, vlivná matka Alexandra Velikého, výrazně zasahovala do politického dění na makedonském dvoře, dokonce je jí připisováno i zosnování vraždy jejího manžela a prvního sjednotitele Řecka Filippa II. Z dalších významných žen helénistického světa se proslavily zvláště královny ptolemaiovského Egypta Berenike II., Arsinoe II. a Kleopatra, které se ukázaly jako mnohem kompetentnější vladařky než jejich manželé a bratři. Kleopatra navíc nevynikala pouze svůdným půvabem, ale i mimořádným politickým talentem, vzdělaností a hlubokou inteligencí (podle dobových svědectví ovládala dvacet jazyků). Výrazněji se ženy prosazovaly a proslavily i ve vědě a umění filosofka kyrénské školy Arété a Hipparchia náležející do kynické školy. 5. Žena v římské společnosti Postavení ženy v římské společnosti a spolu s ním i jejich účast v politice prošly podobnou vývojovou trajektorií jako v Řecku. Výrazný rozdíl oproti Řecku spočíval ovšem v daleko svobodnějším postavení ženy než v např. v Athénách. Žena sice zvláště v tradiční patriarchální společnosti rané republiky podléhala pravomoci manžela, který nad ní měl stejnou pravomoc jako nad dcerou (patria potestas zvláště v přísném manželství uzavřeném formou cum manu na rozdíl do volnější formy manželství uzavřeného sine manu), ale na druhé straně měla občanské právo. Nemohla se sice účastnit politického života a z hlediska právního měla stejně nesvéprávné postavení jako postižení, marnotratní, nesvobodní, ale nebyla vykázána z veřejného prostoru (náboženské slavnosti, hry, hostiny). Na rozdíl od řecké ženy měla i právo na vzdělání. Ideálem byla pochopitelně žena vzorná a věrná manželka, obětavá matka a vzorná hospodyně (casta, pia, pudica, lanifica, domsieda). Pod vlivem helénistické kultury, od 1. stol. př. Kr. stále silněji proměňující Řím, se však postavení ženy výrazně mění. Postupně nabývá právní subjektivitu (právo nakládat s vlastním majetkem, právo na rozvod). Výrazně se podílejí na náboženské životě. Vedle tradičních rolí (Vestálky) vznikají i typicky ženské kulty a kultovní bratrstva a dokonce propukají s nimi spojené skandály (Senatus consultum de Bacchanalibus). Tradiční rodina se postupně rozpadá, rozmáhají se rozvody, prostituce a nevěra, které se stávají běžnými jevy společenského života. Klesá počet dětí, ve velké míře se praktikují potraty. Tento způsob života má i přímé demografické důsledky: Už spisovatel Polybios ( př. Kr.) ve 2. stol. př. Kr. si stěžuje: V mé době trpělo celé Řecko bezdětností a nedostatkem lidí vůbec, takže města se vylidňovala a půda už nerodila, třebaže nás nepostihly nepřetržité války ani mory Neboť lidé propadli pýše, hrabivosti přepychu, nechtěli se už spojovat v manželství, a nebo když už vstoupili do manželství, nechtěli vychovávat všechny svoje děti, nejvíc tak jedno či dvě, aby mohly být bohaté, aby jim umožnili vyrůst v blahobytu. Tak se nepozorovaně rychle šířilo zlo, neboť lidé už měli jen jedno či dvě děti, lehko o ně mohli přijít, a potom, pochopitelně, zůstávaly pusté domy, a i města se vylidňovala a byla tak ochromována. Uvolněný rodinný život se v duchu své konzervativní patriotické ideologie snaží usilovně, leč marně napravit císař Augustus (známé zákony proti starým mládencům a bezdětným manželům). Kategorické vyhnanství jeho dcery Julie představuje jen vcelku bezmocný pokus, jak se změněným ženským mravům bránit. Sám Augustus se však stává obětí intrik vlivných žen (manželka Livia). Augustovy zákony směřující k obnově veřejných mravů, např. pověstný zákon lex Iulia de adulteriis z roku 18 př. Kr., tvrdě stíhající cizoložství a styky s neprovdanými ženami a vdovami, jen podnítil rozmach prostituce, která měla zvláště v antických velkoměstech po většinu antiky charakter velmi dobře prosperující- 6 Ženy a politika v antickém světě

7 ho bezmála průmyslového odvětví, jemuž krutý otrokářský systém dennodenně dodával nové a nové pracovní síly. Právě v těchto antických velkoměstech prostituce měla, jak píše S. K. Neumann ve svých Dějinách ženy, i svou specifickou topografii nevěstince se nalézaly zvláště v blízkosti tržišť, škol, lázní, občas na periférii měst. Podobně jako starořecké hetéry, i římské prostitutky mohly u svých mocných klientů nabýt neočekávaného politického vlivu. Za julsko-klaudijské dynastie nabývají ženy výrazného vlivu v politice (Livia, Messalina přezdívaná nevěstka v purpuru, Agrippina Mladší). Výrazně osnují intriky na císařském dvoře a zasahují tak do nejvyšších pater politiky, dosazují císaře a nejednou přispějí i k jejich nedobrovolnému odchodu ze světa. To je nejen případ Agrippiny Mladší a Claudia, ale podobná situace nastává i za vlády posledního císaře flaviovské dynastie Domitiana, kdy se na spiknutí vedoucímu k jeho zavraždění podílí i jeho manželka Domitia. Rovněž v nejlepších časech římské říše v době vlády adoptivních císařů mají ženy na císařském dvoře výrazné postavení, ale nezneužívají je (Trajánova manželka Plotina, Hadrianova manželka Sabina, manželka Antonina Pia Faustina Starší a Marka Aurelia Faustina Mladší). Pověstným se stalo působení čtyř Julií (Iulia Domna, Iulia Maesa, Iulia Mammaea a Iulia Soaemias) za vlády severovské dynastie. Manželka římského vazala a místodržícího Odeanatha a palmyrská vládkyně Zenobia vytvořila ve 2. pol. 3. stol. samostatnou říši a okupovala rozsáhlá území východní části římské říše. Podobně jako Kleopatra nevynikala pouze ambicemi, ale i politickým důvtipem a hlubokou i jazykovou vzdělaností. O jejím dodnes nedoceňovaném významu svědčí fakt, že spolu s výše zmíněnými čtyřmi Juliemi představuje jedinou ženu celého starověkého světa, jejíž biografie byla zahrnuta do prestižní mnohasvazkové publikace Tvůrcové dějin, vydávané ve třicátých letech v pražském nakladatelství L. Mazáče. Bohužel většina dobových historiků a zvláště životopisců císařů se zaměřila na lechtivé detaily ze soukromého života a líčení nejrůznějších intrik, takže zhodnocení reálné role, jakou ženy v politice císařské doby hrály, není ani navzdory poměrně hojným primárním pramenům snadné. Postupně dominující křesťanství úlohu ženy nikterak neumenšuje a situace zdaleka neodpovídá zjednodušené představě misogynií církve, která ženu ponižuje v duchu zásady- taceat mulier in eccelsia. V raně křesťanských obcích hrají ženy důležitou úlohu, jsou ctěny jako mučednice, světice a poté, co se křesťanství stává státním náboženstvím římské říše, i nadále si uchovávají svůj značný vliv v politice (Konstantinova matka sv. Helena nebo vlivná římská císařovna Galla Placidia). Nezanedbatelný byl i velký vliv Justinianovy manželky, bývalé herečky tanečnice Theodory v 6. stol., která císaře podporovala i v nejtěžších chvílích jeho vlády (povstání v Konstantinopoli). Pohrdavý postoj k ženě je až záležitostí dalšího vývoje křesťanství a důsledkem jeho barbarizace germánskými kmeny na troskách antické civilizace a středověkých pověr, spojujících ženské pokolení s ďábelskými silami, odkud potom vede přímá linie k čarodějnickým procesům a excesům vrcholícím paradoxně až v raném novověku, v období reformace a protireformace. 6. Závěr Třebaže po celou dobu trvání klasických civilizací zůstalo formální právní postavení ženy nerovnoprávným, s postupným kulturním vývojem společnosti ženy dosáhly emancipace v mnoha oblastech společenského života a prosadily se nejen v oblasti filozofe, vědy a umění, ale svůj vliv vykazovaly i na tak mužskou doménu, jakou v patriarchální společnosti byla politika. Jejich vliv nebyl vždy přímý a viditelný, ale o to důraznější. Vliv žen nejvyšších patrech moci a velkých dějinách byl již nesčíslněkrát přetřásán historiky i autory beletrie, s rozvojem nových směrů historického bádání, jakým jsou např. dějiny každodennosti, čeká na své zasloužené zhodnocení postavení a úloha žen v menších komunitách a nižších vrstvách společnosti. 7

8 LITERATURA BAHNÍK, V. a kol. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda, CANTARELLA, E. Pandora s daughters: the role and status of women in Greek and Roman antiquity. Baltimore: John Hopkins University Press, ISBN COLTMAN, V. Classical Sculpture and the Culture of Collecting in Britain since Oxford: Oxford University Press, ISBN DILLON, S. The Female Portrait Statue in the Greek World. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN Fayoum portraits. Cairo: Minsitry of Culture, McAUSLAN, I. WALCOT, P. Women in Antiquity. Oxford: Classical Association Oxford University Press, ISBN NEUMANN, S. K. Dějiny ženy: populárně sociologické, etnologické a kulturně-historické kapitoly. Praha: Otakar II., ISBN POMEROY, S. Godesses, whores, wives and slaves. Women in antiquity. London: Pimlico, ISBN ROHDEN, P. R. (editor rozšířeného českého vydání Karel Stloukal) Tvůrcové dějin. Díl první: Starověk. Praha: nakladatelství L. Mazáč, SVOBODA, L. Encyklopedie antiky. Praha: Academia,1973. TOMEŠ, J. (ed.) Ženy ve spektru civilizací. K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství ISBN Ženy a politika v antickém světě

9 Obrázek 1: Portret knilovny Hatsepsovet - Metropolitni muzeum, New York (zdroj http: /Ics.wikipedia. org/wiki/hat%c5%a1epsut) 9

10 Obrázek 2: Náhrobek ženy ze starověkých Athen, 5. stol. pr. Kr. (zdroj Svoboda, 1973) 10 Ženy a politika v antickém světě

11 Obrázek 3: Kleopatra portrét z ostrova Thasu, 1. stol. př. Kr., Archeologické muzeum Istanbul (zdroj Dillon, 2010) 11

12 Obrázek 4: Kleopatra, 1. stol. př. Kr., Archeologické muzeum Istanbul (zdroj Dillon, 2010) Obrázek 5: Portrét mladé ženy z flaviovského období poslední čtvrtina 1. stol. po Kr., Fajjúmská oáza (zdroj Fayoum portraits, 1998). 12 Sochařská výzdoba all antica kolonády Květné zahrady v Kroměříži

13 Obrázek 6: portrét Hadrianovy manželky Sabiny 2.stol. po Kr. (zdroj Coltman, 2009) 13

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY OBSAH Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY Vzestup a pád novoasyrské říše 37 Úvod 37 Bilance po přelomu tisíciletí 38 Nepřímá

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15 Název materiálu: Starověké Řecko - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Mgr. Petra Březinová VY 32 INOVACE 16/15 Dějepis/6.ročník

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Dějepis. Úvod do studia historie

Dějepis. Úvod do studia historie Dějepis ročník TÉMA G5 Úvod do studia historie Pravěk charakterizuje smysl historického poznání, a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého; vysvětlí, jaký je rozdíl mezi historií a dějepisem;

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÉ PLÁNY ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÉ PLÁNY ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNI Dějepis Kvinta Soňa Semotánová 2h/týden Dějepis 1, 2, 3, SPN ÚVOD DO STUDIA HISTORIE PRAVĚK a STAROVĚK

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Rozkvět Athén po řecko-perských válkách

Rozkvět Athén po řecko-perských válkách Rozkvět Athén po řecko-perských válkách Athény se staly nejbohatším a nejmocnějším městským státem v Řecku rozvoj zámořského obchodu Triéra Atény za Perikla (5. století př.n.l.) Perikles přední státník

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 31. 5. 2012, 1.D-UK

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše je u historiků ustálený pojem, který však není oficiálním názvem státu. Jméno říše je odvozeno od názvu starověké osady Byzantion. Její

Více

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy prima Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury sám hledá a uvede příklady užitečnosti dějepisných znalostí rozlišuje základní druhy zdrojů informací o

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1)

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Antika = historická epocha, která završuje éru starověku. V rámci starověku zahrnuje dějiny existence starověkého (antického) Řecka a Říma. Starořecká

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

OBSAH. Předmluva 13.

OBSAH. Předmluva 13. OBSAH Předmluva 13 ÚVOD: PROBLEMATIKA ZÁNIKU ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Římská republika v novověkém obrazu dějin 15 Raná a pozdní republika 16 Hodnocení pozdní republiky v moderní historiografii 20 Problematika

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět dějepis realizuje obsah stejnojmenného vzdělávacího oboru, který je nedílnou součástí

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. Výuka probíhá dle možností v odborné učebně dějepisu nebo v běžné

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 5. ŘECKO a počátky evropského písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá.

VÝTVARNÁ KULTURA. 5. ŘECKO a počátky evropského písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. VÝTVARNÁ KULTURA 5. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM číslo:5 č 5 písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ,

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta

České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia dějepisu Objasní základní

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více

Řecko v době Periklově

Řecko v době Periklově Řecko v době Periklově Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: listopad 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého

Více

Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014

Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014 Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014 Starověký Egypt očima Aleny Vitákové Bez nadsázky můžeme říci, že Egypt se svou pozoruhodnou starověkou civilizací a kulturou doslova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více