Marie L. Neudorflová Masaryk a ženy. Přednáška pro Masarykovo demokratické hnutí. Divadlo Kolowrat,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marie L. Neudorflová Masaryk a ženy. Přednáška pro Masarykovo demokratické hnutí. Divadlo Kolowrat, 27. 4. 2006."

Transkript

1 1

2 Marie L. Neudorflová Masaryk a ženy. Přednáška pro Masarykovo demokratické hnutí. Divadlo Kolowrat, Téma "Masaryk a ženy" má několik rovin, a já se budu snažit postihnout podstatu těch nejdůležitějších: vliv rodinného prostředí, vliv jeho ženy Charlotty, znalosti získané studiem určitých aspektů reality tak jak byly reflektovány v Sebevraždě (1881), studiem literatury české i světové, kontaktem s českým ženským hnutím od poloviny 90. let 19. století, a studiem sociálních poměrů žen v habsburské říši. Masarykův zájem o postavení žen se odráží hlavně v několika kapitolách jeho spisů Naše nynější krise, Otázka sociální, Rusko a Evropa, v řadě článků v Naší době, v Čase, a vrcholí publikováním jeho unikátně odvážných přednášek v desetiletí od konce 90. let. Obecně je možné charakterizovat Masarykův vztah k ženám jako pozitivní. Ten vyplýval jednak ze šťastného dětství, pocitu, že v Masarykově rodině byly děti milovány, a vedeny způsobem, aby se vymanily z chudého prostředí vrstvy svých rodičů. Ale podle Masarykova svědectví z Čapkových Hovorů s TGM se zdá, že zrovna tak důležité bylo vědomí Tomáše, že maminka, kterou miloval, vstával ráno jako první a chodila spát jako poslední, a veškerá tíha chudé a náročné domácnosti se čtyřmi dětmi ležela na jejích bedrech. Tomáše nikdy nenapadlo, že by práce, kterou matka pro rodinu dělala, byla méně hodnotná, než výdělečná práce otce, spíše naopak. A postoj, že hodnota práce žen byla obecně podceňována se stal součástí jeho celoživotních přístupů. Masaryk měl od začátku velmi zodpovědný vztah k ženám, v mládí se vyhnul všem zkušenostem, které přinášely závazky a zodpovědnost, i když dívčí společnost měl rád a nevyhýbal se jí. Měl z toho i problémy ve škole. Čím byl starší, tím rostly jeho nároky na duševní a intelektuální úroveň ženy, se kterou by chtěl spojit svůj život. Když Zdence Šemberové, dceři svého přítele ve Vídni, vysvětloval, proč s ní nemohl navázat vážný vztah, zdůrazňoval, že s ní nebylo možné vážně hovořit o věcech, které pro něho byly důležité, že všechno ironizovala. Když mu bylo 26 let a matka ho pobízela, aby se konečně oženil, odepsal jí, že nepoznal dívku, se kterou by se mohl oženit, a že mu je souzeno, aby zůstal starým mládencem. Romantické seznámení o rok později, a cesta ke společnému životu se vzdělanou Američankou a klavírní virtuoskou Charlottou Garrigue, je dostatečně známa. Z našeho hlediska je podstatné to, že pod jejím vlivem Masaryk rozvíjel svůj zájem o ženskou otázku a že spolu například četli knihu Poddanství žen od Johna Stuarta Milla, v níž autor rozebíral nerovnoprávné postavení žen v polovině 19. století. Snad ještě více bylo 2

3 důležité, že Masaryk začal vnímat nerovnoprávné postavení žen nejen z mravního hlediska, ale i sociálního. Tento přístup pak uplatnil, když přepisoval svou vrácenou docentskou habilitační práci Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty (1881 německy) a stavěl své úvahy na důkladné znalosti reality včetně statistik. Jeho hlavní závěr byl, že se lidé od mládí musí učit konstruktivnějším přístupům k sobě, k druhým, k celku, a musí být více zodpovědní za své jednání že vždycky existuje několik alternativ k řešení problémů. Silný sociální přístup, který si nesl životem na základě zkušeností ze svého mládí a dětství, velmi posílil vlivem své ženy Charlotty, která byla hluboce nábožensky založená, ale její náboženství mělo hlubokou mravní podstatu a bylo velmi praktické. Masaryk vždycky obdivoval její intelekt, způsob myšlení a v Čapkových Hovorech dokonce říká, že její mysl a logika byly lepší než jeho. Podle svědectví jejich dcery Alice, do 90. let četla všechny jeho rukopisy, a Masaryk bral její připomínky naprosto vážně. Když přepisoval Sebevraždu, Charlotta jevila o jeho práci veliký zájem. Statistiky vypovídaly o tom, že sebevraždy se týkaly více sociálně slabších vrstev, že vdané ženy páchaly sebevraždu více než nevdané, a že naopak svobodní muži páchali sebevraždu daleko více než ženatí, více sebevražd bylo ve městech než na venkově. Příčiny viděl v tom, že mladí lidé nebyli většinou na manželství připraveni, a romantický přístup k manželství byl zrovna tak nebezpečný pro vyrovnané vztahy jako častá ekonomická motivace dívek se vdát, aby se co nejdříve zajistily a nebyly na obtíž rodičům. Důraz na pudovost také považoval za zdroj destruktivních přístupů k ženě, zvláště znásilnění, nelegitimní děti, a všechny nemorální přístupy k sexuálnímu životu. Zajímavé byly také vlastní názory Masaryka na příčiny těchto jevů. Na obecnější rovině viděl sebe destrukci jako výsledek obecného nedostatku vědomí vyššího smyslu života, nedostatku víry, že konstruktivní, pozitivní přístupy a smysluplná práce jsou schopny většinu problémů nejen řešit, ale i jim alespoň částečně předcházet. Již v této době si byl vědom, že sociální problémy jsou často u kořene nedostatečně konstruktivních přístupů, ale touto problematikou se důkladně začne zabývat až v 90. letech. Avšak již v této době začíná vidět vzdělání žen nejen jako cestu k jejich větší nezávislosti, důstojnosti, ale i jako cestu k jejich osobnímu rozvoji, k jejich většímu seberespektu, k většímu společenskému respektu, a tím i jako nutnou podmínku v jejich úsilí o rovnoprávnost ve společnosti. Jako poslanec požadoval, aby vláda začala dívčí školy podporovat tak jako chlapecké, na něž věnovala ročně 8 milionu korun a na dívčí něco nepatrně přes 150 tisíc. 3

4 Masaryk viděl jasně pokrytectví konzervativních a liberalistických přístupů, kterým scházel normální stupeň lidskosti, když předpokládaly, že každá žena má možnost zakotvit ve šťastném manželství, kde se o ně manžel postará. Tento názor přežíval i při vědomí, že v Rakousku bylo o jeden milion žen více než mužů. Postupně se tento nezpochybnitelný fakt začal brát v úvahu v tom smyslu, že ve výjimečných případech se ženy musí podporovat ekonomicky, a tudíž potřebují nějakou kvalifikaci, aby se nemusely živit jako prostitutky. Prostituce byla velmi rozšířená. Bylo zásluhou ženských hnutí všude v Evropě, že se začaly prosazovat svépomocí rovnoprávnější možnosti pro vzdělání a zaměstnání žen. Od začátku 90. let, kdy se Masaryk stal poslancem, obhajuje v říšské radě právo žen na stejné možnosti pro vzdělání jako měli muži včetně vysokoškolského. Ze svého vlastního života věděl jak velkým darem je vzdělaná a přitom praktická manželka. Masarykovi šlo hlavně o to, aby ženy měly možnost si v životě vybrat, v žádném případě nepodceňoval hodnotu ženské práce, ale naopak, považoval ji za stejně hodnotnou jako jakoukoli práci placenou. Masaryk v parlamentě obhajuje i myšlenku volebního práva pro ženy v rámci úsilí o zavedení všeobecného hlasovacího práva. Tohoto práva ženy nikdy nedosáhli v rámci habsburské říše, ale až po založení československé republiky roku Do svých argumentů Masaryk zahrnuje emancipaci žen ve smyslu emancipace od jakéhokoli útlaku, včetně emocionálního, kulturního, ekonomického, politického a právního. Jeho požadavek "žena budiž na roveň postavena muži kulturně, právně i politicky" se stalo roku 1905 mottem nového ženského časopisu Ženská revue, vydávaného v Brně Zdenkou Wiedermannovou Motyčkovou, která s Masarykovými intelektuálně spoluprycovala. To, že Masaryk vycházel ze základního předpokladu, že žena je svým mravním a intelektuálním potenciálem úplně rovnocenná muži, vůbec nebyl v té době běžný názor. Rovnocennost pro Masaryka však neznamenala stejnost, ale spíše doplňování atributů, důležitých zvláště z hlediska potřeb dětí a dělby práce v manželství. A nebyla to jen katolická církev, která nepovažovala ženu za rovnocennou s mužem, ale byli to například i lékaři, kteří dokazovali nejrůznějším způsobem inferioritu žen (Albert, Freud. atd.). Masarykovy názory měly širší základ, který se týkal všech neprivilegovaných vrstev a národů. Jeho přesvědčením bylo, že měly stejně hodnotný duševní potenciál, jako privilegované, a že společnost by měla být organizována tak, aby ho mohly svobodně rozvinout ke svému prospěchu i k prospěchu společnosti v tom 4

5 viděl podstatu pokroku. Takovýto hluboce demokratický přístup stál samozřejmě v opozici vůči konzervativní, zvláště katolické orientaci, ale ne proti původnímu křesťanství. Byl také v opozici vůči liberalismu a marxismu, které mají materialistickou podstatu a podceňují mravní a duchovní stránky života. Masaryk často připomínal, že demokracie je jediný systém orientovaný na rovnoprávnost a pozitivní rozvoj všech lidí včetně žen a na spravedlnost pro všechny. To se týkalo i sociální oblasti, neboť obecná chudoba, jakou si již dnes nedovedeme představit, a zvláště podvýživa a nezdravé bydlení, nepřispívaly ke zdravému rozvoji většiny lidí. Teprve začátkem 80. let bylo prosazeno zkrácení pracovní doby ze 16 na 11 hodin, a k tomu se musí přičíst hodiny cesty do práce a z práce. Děti dělnic zůstávaly většinou bez dozoru. (V Čechách umíralo do 15 let 8% dělnic, mezi 16. a 20. rokem 28,3% dělnic, mezi 21. a 30. rokem 24,9% dělnic a mezi 31. a 40. rokem 8,4% dělnic.) Ženy braly poloviční mzdy jak muži za stejnou práci s argumentem, že tolik nejí a že nejsou hlavními živitelkami rodiny. Děti, jejichž práce zvláště v zemědělství byla považována za nutnou, braly jednu třetinu mzdy. Těsně před válkou statistiky dokonce zjistily, že jedna třetina dětí koná pravidelně těžké práce. Nejvíce se umíralo na tuberkulosu. Situace na venkově, kde námezdní síly bydlily pohromadě v ratejnách, nebyla o nic lepší ženy z těchto vrstev málokdy unikly osudu, aby neporodily jedno nebo více nemanželských dětí, a často ani nevěděly s kým je mají. Většina žen ve svém životě někdy pracovala mimo domov, ale protože neměla žádnou odbornou kvalifikaci, dělala tu nejhorší práci. Ze všech těchto důvodu Masaryk uznával požadavky sociálně demokratických stran, ale neuznával revoluční filosofii a metody, kterými se náprava měla stát. Svůj postoj měl podepřený i oficiálními statistikami, které jasně ukazovaly, že ekonomické a sociální podmínky hrály podstatnou roli pro stabilitu a spokojenost rodiny. Pod vlivem Charlotty a jejich ryzího a hlubokého vztahu, v němž téměř absolutní vzájemná důvěra dovolovala naprostou otevřenost, včetně nejintimnějších aspektů jejich vztahu, se Masaryk naučil dívat se i na intimní vztahy z hlediska zdravých emocionálních potřeb žen. To bylo v té době naprosto něco unikátního. Tento úhel pohledu propracovával na abstraktnější rovině po dvě desetiletí a dovedl ho k účasti v českém ženském hnutí. Téměř úžas budila také jeho samozřejmá ochota podílet se na péči i výchově dětí a chodu domácnosti. Již začátkem 20. století mu české ženy za jeho postoje byly nesmírně vděčné. Tuto vděčnost pak ukázaly nejzřetelněji u příležitosti Masarykových 80. narozenin v roce 1930, kdy Česká národní rada vydává sborník 5

6 Masaryk a ženy, do něhož zahrnuje téměř všechny Masarykovy přednášky, týkající se postavení žen. K těmto přednáškám se vrátím. Poprvé se Masaryk angažuje v kritice nezodpovědných přístupů studentů ke svému zdraví brzy, když přišel do Prahy. Kvůli svým přednáškám z praktické filosofie, ve kterých studentům rozmlouval liberalistický přístup k intimnímu životu, měl první problémy v akademickém prostředí. Vysvětloval studentům, že sexuální abstinence je daleko méně nezdravá než návštěvy nevěstinců, a že pro chvilkové ukojení mladí lidé ničí často své zdraví na celý život, případně zdraví partnerky a dětí. Konzervativní kolegové žádali, aby byl z univerzity vyloučen, že kazí mládež, protože mluví o věcech, o kterých se veřejně nemluví. Za dalších několik let se znovu angažuje v kritice soudobých intelektuálně obhajovaných mladých intelektuálů k ženám v Čase v roce 1889, kdy pokrokáři zahájili svůj nový časopis Nové proudy úvahami o manželství a volné lásce, kterou považovali za východisko z mnohých závažných problémů. Přesto, že Masaryk neměl ironii ve zvyku, téměř ironicky ukazoval, jak jsou jejich názory materialistické, zastaralé, nedomyšlené a nezodpovědné. Dokonce se ptal co s malými dětmi, chudáčky výsledku to volné lásky? Na to mu bylo v příštím čísle Nových proudů odpovězeno, že to nebyl předmět jejich úvah mladých pokrokářů. V této době ještě neexistovalo obecné povědomí, jak vlastně děti vznikají, a bralo se to jen jako zodpovědnost žen. Teprve těsně před první světovou válkou se prosadilo placení alimentů. Článek z Času Masaryk zařazuje jako poslední kapitolu Naší nynější krise, vydanou roku 1895, protože cítil, že se zase začínají šířit různé -ismy (individualismus, anarchismus, kosmopolitismus, socialismus, atd.), kterým mladí lidé nerozumí a které je záměrně odpoutávají od poznávání a pochopení reality. O nedostatku duchovního a mravního přístupu k intimnímu a manželskému životu v učení Marxe a Engelse se znovu rozepisuje v Otázce sociální (1898), v níž ukazuje jejich jednostranné a materialistické pojetí světa, a naprosté nepochopení důležitosti pozitivních emocí a mravních potřeb, zvláště žen. Masaryk si všímal, že krásná literatura, zvláště překládaná, nepřispívala pozitivně ke schopnostem konstruktivních vztahů mezi muži a ženami. Začal se literaturou velmi důkladně zabývat, později zvláště ruskou, na které hodnotil velký stupeň poctivého realismu, poctivé snahy ukázat destruktivní vztahy v pravdivém kontextu. Také si velmi cenil české literatury, kterou viděl jako odolávající západním trendům, v nichž začala převažovat glorifikace nezdravého, dekadentního, chorobně 6

7 romantického, oslavující lásku žen až k sebedestrukci. Českou literaturu, zvláště psanou ženami, viděl jako součást poctivého úsilí o sebepoznávání. A protože pro mladé lidi je velmi lákavé přijímat nedospělé a nezodpovědné přístupy, věnoval hodně úsilí, aby vysvětloval podstatu literatury, která falešně romantizovala nezodpovědné přístupy, a vlastně ignorovala realitu. Otázkou vztahu muže a ženy se dokonce zabýval i ve spise Rusko a Evropa, neboť nedospělé přístupy mužů k ženám a k rodině považoval za příčinu řady dalších vážných problémů ruské společnosti. Filozofickou podstatu své činnosti v českém ženském hnutí Masaryk sám nejpřesněji definoval slovy, že "ženská otázka" byla nejen ženská, ale i sociální, mravní, politická, a hlavně mužská. České ženské hnutí bylo velmi rozvinuté v 90. letech, zaznamenalo velké úspěchy dosažené svépomocí žen, mužů i celého národa. Například založení dívčího gymnasia Minerva Eliškou Krásnohorskou roku 1890, byl středoevropský unikát. Malá naděje, či spíše žádná, že ženy dosáhnou právní a politické rovnoprávnosti, tížilo ženy a orientovalo jejich neúnavné úsilí alespoň k částečným úspěchům. Ale ženy začaly mít vzrůstající pocit, že přes všechny úspěchy nezískaly dostatečný respekt od mužů a od společnosti, že ani společnost ani většina mužů je nepovažovala za rovnocenné. Dobrat se příčin bylo velmi těžké. A v této fázi Masaryk vstupuje aktivně do českého ženského hnutí. Masaryk se začal problémem zabývat a ženy správně cítily, že argumenty respektovaného vědce budou mít ve společnosti i pro muže daleko větší váhu než argumenty žen. Masaryk se pustil do řešení problému s důkladností jemu vlastní. Postupně přicházel ke kořenům pokřivených přístupů a předsudků mužů a společnosti k ženám, k manželství a rodině. Z těchto znalostí se rozvinuly unikátní přednášky pro veřejnost. Ženy, které mu byly za jeho názory nesmírně vděčné, by byly nikdy neměly odvahu takové názory formulovat veřejně. Jeho argumenty měly hlavně mravní, náboženskou a historickou podstatu. Ale věnoval se i ekonomickému postavení žen. V řadě přednášek například dokazoval, že hodnota práce a vším, čím žena přispívá k úrovni rodiny a společnosti, není o nic menší než jakákoli placená práce mužů. Tradiční postavení ženy v rodině charakterizoval jako sloužící pohodlí muže. Připomínal, že i podle zákonů byla žena považována v manželství za přítěž a její věno mělo tuto situaci kompenzovat (příslušné partie zákona obsahovaly přes 30 způsobů placení věna). Masaryk svým typickým aforistickým způsobem shrnul, že když 7

8 se muž ožení, dostává zadarmo služku, hospodyni, milenku, kuchařku, často švadlenu, ošetřovatelku a matku svých dětí. Jenom proto, že tato práce nebyla placená, nebyla považovaná za práci. A za tuto dřinu se většině žen, které musely hospodařit s velmi omezenými finančními prostředky, nedostalo nejen vděku, ale ani základní úcty a slušného zacházení. Ekonomickou nezávislost žen viděl i jako cestu k většímu respektu k ženám. Ale byl si vědom, že ekonomická zdatnost žen může snadno vést k jinému druhu jejich vykořisťování. Připomínal, že většina mužů holdovala únikovým činnostem od rodiny, jako byly hospody a často i nevěstince. I to bylo třeba změnit. Právní postavení žen považoval za základní podmínku na cestě k rovnoprávnosti žen i k jejich důstojnější pozici ve společnosti i v rodině, a k sobě, aby měly zdravé sebevědomí a snahu rozvinout svůj pozitivní potenciál. Všechny tyto myšlenky Masaryk vyjádřil hlavně ve své přednášce "Mnohoženství a jednoženství" roku Masaryk dbal na to, aby byl dobrým příkladem například roku 1912 při doplňovacích volbách do českého sněmu se vzdal v jednom volebním okrese kandidatury, aby mohla kandidovat žena, a měla naději na vítězství. V podstatě mu šlo o demokratizaci společnosti, o to, aby se směřovalo k větší spravedlnosti. Masaryk vždy hledal základní příčiny jevů a v případě postavení žen to znamenalo pochopit napřed základní rozdíly mezi tradičními přístupy k ženám a k mužům, a poté zkoumat jejich kořeny. Roku 1899 jednou ze svých přednášek zaútočil na to, co nazýval "dvojí morálka". Díky Charlottě věděl, co je pro ženy důležité v emocionální oblasti. V nejobecnější rovině to byl respekt vůči ženě a její naprostá důvěra v partnera, v jeho slušné, konstruktivní a mravní chování. Jen z hluboké důvěry mohl vyplynout hluboký pocit sounáležitosti a hlubokého oddání se. Masaryk dokonce ironizoval do nekonečna opakovaná slova, že "mateřství je svaté"; uznával, že je, ale to nemělo znamenat, že všechna tíha rodiny měla být na bedrech žen. Mělo to hlavně znamenat návrat otce do rodiny a jeho účast na práci a na výchově dětí. Bylo potřeba, aby i otcovství bylo svaté. "Dvojí morálkou" Masaryk označoval společností nezpochybněnou naprostou svobodu mužů k intimním vztahům, a na druhé straně přísná morálka pro dívky a ženy. Důsledky byly katastrofální nejen pro zdraví žen, ale ženy žily příliš často strachem, celoživotním zklamáním, resignací. K tomu se přidružoval častá nechtěná těhotenství a katastrofální potraty. Takováto situace podle Masaryka nemohla zůstat nedotknutelnou oblastí soukromého života mužů. Masaryk byl stoupencem sexuální zdrženlivosti před manželstvím jak pro dívky tak pro muže, a 8

9 to nejen ze zdravotních důvodů. Podle jeho názoru chlapcům zdrženlivost dávala daleko vetší možnosti emocionálně a mravně dospět. Ve své ojedinělé kritice Masaryk dospěl ke kritice katolické církve, že přispívá ke zbytečně rannému sexuálnímu probuzení dětí. Zvláště kritizoval postoj katolické církve k manželství na základě učení sv. Liguoriho ( ), který definoval manželství jako instituci na plození dětí a prevenci chtíče. Toto učení nejenže bylo nesmírně nemorální, degradující ženu i muže, ale učení ignorovalo pozitivní duchovní, mravní a emocionální dimenze lidské existence a vztahů. Obviňoval církev z pokrytectví, že nevěnuje pozornost výchově k mravní dospělosti, a k pěstování konstruktivních a zodpovědných vztahů. Dokonce se mu zdálo, že přístup katolické církve k ženě má daleko více starozákonních prvků než křesťanských, s důrazem na poslušnost a obětovat se pro druhé. Ale jeho kritice neušly ani autority světské obviňoval doktory, právníky, učitele i kněze, že byli svým způsobem života špatným příkladem pro mládež. Mimo jiné příliš tolerovali alkohol, sami mu často holdovali, a přitom konsumace byla častou příčinou chudoby rodin a nezodpovědného chování. Přitom Masaryk viděl křesťanské učení jako dostatečný zdroj poučení a inspirace k mravním a konstruktivním přístupům ve vztazích obou pohlaví. Bohužel v církevní učení se brzy objevil pohled na ženu jako na nerovnocennou bytost a ten se stoletími zakořenil tak, že se stal samozřejmý, nepřemýšlelo se o něm, nepsalo, nemluvilo. Předsudky vůči ženám církev jen utvrzovala. Ale tyto přístupy Masaryk nepovažoval jako v souladu s původním křesťanským učením. V roce 1910 měl Masaryk přednášku "Žena u Ježíše a Pavla", ve které konfrontoval katolickou církev a její konzervativní tradici plnou předsudků vůči ženám způsobem, ke kterému by ženy nikdy neměly odvahu. Tato tradice vycházela z učení sv. Pavla, jehož přístup k ženám byl pohrdavý, postupně nepřátelský a tento vztah zabudoval do svého učení. Problém byl, že s původním křesťanstvím Ježíše měl jen málo společného. Masaryk ukazoval, že v pozadí těchto přístupů byl myšlenkový zmatek matení cudnosti s fysickou neporušeností, glorifikace duše a pohrdání tělem, oddělování sexuálního vztahu od duševního, emocionálního a zodpovědného vztahu k ženě. Tento přístup vedl k dvojímu standartu morálky na úkor žen. Masaryk dokonce věřil, že nepřátelský postoj církve k lidskému tělu byl hlavním zdrojem mnoha perverzit. Masaryk uznával augustiánský koncept manželství jako fysické, duchovní a mravní jednoty. Byl přesvědčen, že jen z tohoto základu byla možná konstruktivní a hlubší úroveň vztahu v manželství. Tento vztah dával možnost jak vzájemnému 9

10 respektu a spolupráci v manželství, tak prostor pro duševní, intelektuální a mravní růst partnerů. Takovýto vztah, naplněný pozitivními hodnotami a spoluprací vytvářel příznivější prostředí i pro výchovu dětí. Takovýto vztah už nebyl v zajetí tradičních materialistických a znemravňujících, nedůstojných přístupů. Takovýto vztah již nebyl založen na využívání a zneužívání slabších. Na rozdíl od přísných názorů sv. Pavla, plných předsudků, Ježíšův přístup k lidem včetně žen byl plný pochopení a soucitu pro lidskou přirozenost. Kristus nehlásal, že celibát či panenství jsou nadřazeny manželství a dokonce uznával rozvod v případě nevěry. Masaryk zdůrazňoval duševní a duchovní rozvoj partnerů i dětí v manželství za bohatý zdroj čistých, intimních a šťastných vztahů. Byl si vědom toho, že smyslnost bez skutečné lásky je destruktivní. Péče o duševní a fyzické zdraví a přijetí mravních principů ve vztazích mezi mužem a ženou vytvářelo podmínky i perspektivu pro konstruktivnější vztahy i život než hodnoty tradiční a módní. Zároveň varoval ženy, aby nezačaly napodobovat muže v tom horším například kouření, pití, vysedávání po hospodách, volná láska, pohrdání mateřstvím a rodinou. Neušlo mu, že vzdělané ženy někdy braly své vzdělání a pozice jen jako svůj osobní úspěch bez širších mravních implikací a zodpovědnosti za vše pozitivní, čeho pro ně minulé generace dosáhly. Masaryk vnímal soudobou společnost jako žijící v polygamii, zvláště se strany mužů. Vnímal tento stav nejen jako překážku k pozitivnějším vztahům a životu, k rychlejší skutečné emancipaci žen, ale i jako překážku k rychlejší společenské a mravní demokratizaci společnosti. Podle jeho názoru hluboce nedemokratické a nespravedlivé principy v soukromé sféře zpomalovaly rozvoj mravní demokratizace i ve sféře veřejné, která byla stále pod vlivem tradičních konzervativních názorů na společnost, ne demokraticky, ale hierarchicky organizovanou. Jak již bylo zmíněno, Masaryk podporoval ženy v jejich úsilí proniknout do politické sféry, ale byl si vědom, že to bude jen část úspěchu ženské emancipace, i když nezastupitelná. Větší záruku pokračování emancipace žen viděl ve spojení právních, politických a nepolitických prostředků, týkajících se i životní filosofie jednotlivců. Tyto aspekty viděl jako nutnou součást úsilí k potřebným společenským změnám. Nedělal si iluze, že cesta k důstojnějším postavení žen i ke konstruktivnější vztahům mezi ženami a muži bude snadná, a zdůrazňoval, že bez účasti mužů, bez podstatných změn v jejich přístupech k ženám není možné tohoto cíle dosáhnout. Zároveň si byl vědom, že toto úsilí bude stále narážet nejen na konzervativní přístupy, ale i na různé módní trendy, které záměrně orientovaly mladé lidi na únikové činnosti, nebo naopak předkládaly 10

11 radikální zjednodušené pohledy jako prostředek k řešení problémů ať již sociálních nebo týkajících se vztahů mezi mužem a ženou. Aby se informace o situaci žen a o důležitých problémech dostaly více mezi inteligenci, Masaryk zavádí od roku 1905 v Naší době rubriku "Ženská otázka", později přejmenovanou na "Ženské hnutí" a od roku 1910 na "Ženskou hlídku", kterou měla na starosti žena Olga Stránská Absolonová. Masaryk viděl pohled na ženu jako rovnocennou bytost a společenské a politické úsilí o její rovnoprávnost jako podstatný aspekt demokratizace společnosti, jako cestu k větší spravedlnosti ve společnosti, jako cestu k vyšší úrovni celého národa. V tomto ohledu převážná část žen v českém ženské hnutí s ním sdílela jeho názory i perspektivu do budoucna. Bylo i Masarykovou zásluhou, že po založení Československé republiky roku 1918 ženy získaly rovnoprávnost právní, politickou i v přístupu ke vzdělání. Dokonce se odvažuji tvrdit, že jeho názory měly značný vliv na narovnání vztahů mezi mužem a ženou i v soukromé sféře. Masaryk si byl vědom, že tato oblast je jednou z nejobtížnějších v demokratizačním procesu. My se do velké míry stále potýkáme s nevyřešenými problémy v této oblasti. Také se domnívám, že by naší společnosti velmi prospělo, kdyby se na místo protlačovaných liberálních hodnot souvisejících s bezbřehou svobodou a pudovou kulturou začaly zdůrazňovat hodnoty mravní v lidských vztazích, v kultuře, v politice, ve společnosti. Bohužel, své nejlepší tradice, do nichž na prvním místě patří ideje a koncepty T. G. Masaryka, totiž ke své škodě neoceňujeme a zanedbáváme. 11

12 M a s a r y k a ž e n y Zvyšování vzdělanosti a kvalifikace žen, jejich snahy o rovnoprávnost a rovnocennost byly v druhé polovině 19. století jedním ze základních programových požadavků prof. Tomáše Garrigua Masaryka. Jak na klubovém podvečeru v divadle Kolowrat 27. dubna uvedla prof. Marie Neudorflová byl to ve své době názor minoritní. Nepodporoval ho dokonce ani významný soudobý psycholog Dr. Sigmund Freud. V ženách viděl Masaryk rovnocenného partnera mužů. A právě v demokratizačním procesu v tehdejším rakouském státě spatřoval cestu k uskutečnění jejich lidského, ekonomického a politického osvobození z tradiční společenské podřízenosti. V tomto boji mu byla velkou oporou jeho žena Charlotta, která se aktivně účastnila práce v ženském hnutí. Masaryk svůj program zrovnoprávnění žen uskutečňoval i v rodinném životě. Podílel se nejen na výchově dětí, ale i na chodu domácnosti. To nebylo v té době vůbec běžné. Dokonce panovalo přesvědčení, že za děti a jejich vývoj mohou pouze ženy V bohaté diskusi, která po přednášce následovala, účastníci zejména připomněli, že by se v současnosti měly vedle věcných hodnot mnohem více zdůrazňovat hodnoty mravní Miroslav Hlaváč 12

13 13

T. G. Masaryk: Jak krásné to zase budou doby, až eský noviná z Havlí ka bude hledat pou ení

T. G. Masaryk: Jak krásné to zase budou doby, až eský noviná z Havlí ka bude hledat pou ení 1 Marie L. Neudorflová T. G. Masaryk: Jak krásné to zase budou doby, až český novinář z Havlíčka bude hledat poučení (Zkrácená forma přednášky pro Masarykovo demokratické hnutí, Kolowrat, 16. 5. 2006).

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem.

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. P KOVÁRNA Kovárna narození a dětství Tomáše Masaryka Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 Žena a muž v rodině a trhu práce XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 1 Ludmila Fialová: Proměna funkcí rodiny v historické perspektivě 2 Úvod: Rodina je obecně považována

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POLITICKÉ IDEOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PaedDr. Zdena Kačírková Únor 2011 IDEOLOGIE Soubor idejí myšlenek, názorů a teorií

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci)

Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci) Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky 2002 2016 (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci) Libor Prudký FHS UK Vznik: Vývoj výzkumu Na základě srovnávací a sekundární

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Socialistické teorie

Socialistické teorie Socialistické teorie Co nás čeká Utopický socialismus Socialismus na přelomu 18. a 19. století včetně H. Saint-Simon Karel Marx Marxovi součastnicí a následovníci Výzvy socialismu v 21. století Utopický

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

Specifikace cíle práce

Specifikace cíle práce Specifikace cíle práce Pravidlo č. 1 Odborný text musí mít jasně stanovený a formulovaný cíl výzkumu = cíl práce. Cíl práce formulujeme na základě zvoleného tématu, z kterého vycházíme. Zvolit téma pro

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv New York, 10. 12. 1948 Preambule U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

1. Přednáška K čemu je právní filosofie?

1. Přednáška K čemu je právní filosofie? 1. Přednáška K čemu je právní filosofie? Osnova přednášky: a) Co je filosofie a filosofování b) Proč vznikla právní filosofie c) Předmět a funkce právní filosofie Co znamená slovo filosofie? slovo filosofie

Více

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Státní volební komise na svém zasedání dne 8. dubna

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí Kamila Svobodová Zdroje dat: Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (GGS - Generations and Gender Survey), 2005 10 006 respondentů

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO DOC DR. IVAN TOMEK AGENTURA MARKET RESEARCH THINK = MR. THINK HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Tři čtvrtiny obyvatel ČR mají zkušenost se spory o majetek při

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Život za. První republiky

Život za. První republiky Život za První republiky Československá republika se skládala z těchto zemí: Čechy Morava Slovensko Podkarpatská Rus Jednotlivé země však nebyly stejně hospodářsky vyspělé. Nejvyspělejší byly Čechy a Morava,

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

Specifikace cíle odborného textu

Specifikace cíle odborného textu Specifikace cíle odborného textu Předmětem zkoumání mohou být Skutečnosti a jevy ve společnosti (Jak se lidé vyrovnávají se ztrátou zaměstnání? S jakými problémy se setkávají dospívající ve svém úsilí

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO I.4. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Aristoteles tři správné a tři zvrhlé základní formy státu Správné formy - království (monarchie) panství jednotlivce - aristokracie

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Role žen a mužů v rodině

Role žen a mužů v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Role žen a mužů v rodině Technické parametry

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Tisková zpráva Praha, 24. dubna 2014 Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který je napsal v roce 1941 během exilového pobytu ve Spojených

Více

Společenství Josefa Zezulky

Společenství Josefa Zezulky Společenství Josefa Zezulky Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Milí přátelé, pro mnohé nečekaná svoboda umožnila, abych dne 30. 3. 2015 mohl vyslovit potěšení nad tím, že duchovní filosofie a služba se stává

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ Jana Nováčková, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován TRADIČNÍ ŠKOLA děti jsou rozdělené do tříd podle věku děti nemají žádný vliv na to, co se

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina)

Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina) Sociodemografická analýza rodin (zaměření na Kraj Vysočina) Autor: Mgr. Daniel Hanzl sociolog Základní charakteristika Kraje Vysočina Území Kraje Vysočina se administrativně člení na 5 okresů, 15 správních

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Zásady textové a obrazové komunikace

Zásady textové a obrazové komunikace Zásady textové a obrazové komunikace 2006 Úvod Tyto Zásady textové a obrazové komunikace byly vytvořeny neziskovými organizacemi z oblasti humanitární pomoci, dlouhodobého rozvoje a rozvojového vzdělávání.

Více