Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni"

Transkript

1 Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená absenci překážek bránících občanům na základě jejich příslušnosti k pohlaví v účasti na ekonomice, politice a v sociální oblasti. S daným pojmem úzce souvisí tzv. metoda genderového mainstreamingu. Jedná se o postup, ve kterém jsou všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích jejich přípravy a provádění podřízeny hledisku rovnosti příležitostí mužů a žen 1. Gender mainstreaming je považován za jeden z nejúčinnějších nástrojů k odstraňování nerovností mezi pohlavími na všech úrovních. Samotná metoda nemá cíl sama o sobě, ale je považována za cestu k dosažení tzv. genderové rovnosti, tedy rovnosti mužů a žen. Česká vláda tuto metodu uznala jako legitimní nástroj pro výkon politiky rovných příležitostí mužů a žen v ČR a to usnesením vlády č. 456 ze dne 9. května 2001 a její aplikaci zařadila mezi hlavní úkoly v oblasti rovných příležitostí. Historie Základní lidské znalosti z oblasti historie a náboženství poukazují na nerovné postavení žen v minulosti. Ženy byly v mnoha státech v minulosti považovány za specifickou kategorii obyvatelstva, jež podléhala ve všech historických typech státu (a dokonce v některých současných) specifickým druhům nerovnosti a diskriminace. Tato nerovnost se projevovala zejména v odpírání lidských práv, v nerovnosti před zákonem a v různých formách exploatace plynoucí z biologických specifik ženy. Rovné zacházení se začalo konstituovat až po druhé světové válce, a to především prostřednictvím deklarací a úmluv přijatých na půdě mezinárodních organizací. Prvním významným dokumentem týkajícím se této oblasti, byla Všeobecná deklarace lidských práv (Universal Declaration of Human Rights), která byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince Po její ratifikaci následovaly další mezinárodněprávní dokumenty a současně také zakotvení rovnosti, včetně související zásady rovného zacházení, a zákazu diskriminace ve vnitrostátních právních řádech demokratických států. OSN Oblast vyrovnaných příležitostí pro ženy a muže je celosvětově řešena. Své specifické složky, výbory a komise, které se zabývají touto tématikou, mají všechny významné světové organizace jako Organizace spojených národů (OSN), Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní organizace práce (MOP), Rada Evropy (RE) a Evropská unie (EU). 1 1

2 Dne 18. prosince 1979 byla v New Yorku sjednána Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW). Státy, které tuto úmluvu podepsaly, odsuzují diskriminaci žen ve společnosti ve všech jejich formách a stvrzují, že budou všemi vhodnými prostředky, a to bez prodlení, provádět antidiskriminační politiku. Státy se zavazují, že přijmou příslušná legislativní a další opatření zakazující jakoukoliv diskriminaci žen. Státy, které podepsaly úmluvu, zajišťují přijetí veškerých příslušných opatření pro odstranění diskriminace žen jakoukoliv osobou, organizací nebo podnikem a ruší všechna národní trestní ustanovení, které diskriminují ženy. Výbor OSN pravidelně monitoruje vývoj při implementaci Úmluvy a mimo to pořádá slyšení o jednotlivých zprávách předložených smluvními stranami. V roce 2000 byl přijat k Úmluvě Opční protokol. Tehdejší Československá socialistická republika podepsala tuto dohodu v Kodani 17. července Výbor posoudil na svém 751. a 752. zasedání dne 17. srpna 2006 třetí periodickou zprávu České republiky. Výbor vyslovil pochvalu České republice za přijetí řady zákonu, jejichž hlavním cílem bylo zamezit diskriminaci žen.výbor poukazuje na povinnost zavádět systematicky a průběžně do praxe veškeré ustanovení Úmluvy, jakožto právně závazného nástroje v oblasti lidských práv. Úmluva a její Opční protokol a dále pak obecné doporučení výboru by se měly stát součástí právního vzdělání soudců, žalobců a advokátů. Výbor také opakovaně vyzval Českou republiku, aby vytvořila regionální a místní orgány zabývající se rovností pohlaví a dále pak, aby Česká republika pokračovala v úsilí o vytváření obecného povědomí o problematice rovnosti mužů a žen. Závěrečná doporučení Výboru pro Českou republiku obsahuje 37 připomínek a doporučení. Dalším významným dokumentem v oblasti Gender mainstreamingu na poli OSN je Pekingská akční platforma. Ta byla přijata na 4. světové konferenci o ženách v roce 1995 v Pekingu. Hlavním cílem tohoto dokumentu je posílení postavení žen, zakotvení cílů genderové rovnosti, rozvoje a smíru. V jejím rámci byl vypracován komplexní program na podporu žen, byly identifikovány kritické oblasti pro prioritní akce na podporu žen s ohledem na zvýšení jejich pravomoci. Prostřednictvím Platformy jsou vlády zavázány eliminovat diskriminaci žen a odstranit překážky, které brání rovnosti. Báze základních dokumentů v oblasti rovnosti žen a mužů je velice široká a pokrývá všechny aspekty této mezinárodní problematiky. V současnosti se politika prosazování rovnosti žen a mužů v OSN i ostatních mezinárodních organizací opírá především o tzv. Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals, MDGs), konkrétně o ustanovený cíl č. 3: Podpora rovnosti žen a mužů. Jedná se o usnesení 191 členských států na summitu ukončeném dne 23. prosince Evropská unie Oblastí Gender mainstreamingu se velmi aktivně zabývají i orgány Evropské unie. Úprava zásady rovného zacházení s muži a ženami je základem evropské úpravy sociálního zákonodárství a pracovního práva. Amsterdamská smlouva, která vstoupila v platnost 1. května 1999, pozměnila znění čl. 141 Smlouvy o Evropských společenstvích, poukazujícího na dosažení adekvátnějšího, tj. méně disproporčního zastoupení obou pohlaví. Hlavním účelem tohoto ustanovení je zlepšení postavení žen. Tento předpis může zvýhodnit i muže, jestliže bude zapotřebí zlepšit jejich zastoupení v určité odborné pracovní oblasti. V oblasti rovných příležitostí žen a mužů jsou právními předpisy Evropské unie největší právní síly směrnice Rady EU. V zásadě jsou členské státy Evropské unie povinny dosáhnout směrnicí stanoveného výsledku, a to způsobem a za přispění prostředků 2

3 uvedených ve směrnici. Mezi nejdůležitější směrnice týkající se této problematiky lze považovat Směrnici Rady č. 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy pokud jde o přístup k zaměstnání, odborné přípravě a postupu v zaměstnání, pracovní podmínky a dále pak Směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Ve Směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004 se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Dne 22. prosince 1998 bylo vydáno Nařízení Rady č. 2836/98 o integraci genderových záležitostí do rozvojové spolupráce. Nařízení je právní předpis, který má být beze zbytku začleněn do národní legislativy všech členských států Evropské unie, a je přímo aplikovatelný. V oblasti nerovnosti na poli trhu práce vydaly orgány EU několik důležitých směrnic. Ve Směrnici Rady 75/117/EHS z 10. února 1975 jsou dány zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy a Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/73/ES se věnuje zásadě rovného zacházení pro muže a ženy pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání, postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky. ČR Právo na rovné zacházení a rovné příležitosti žen a mužů je jedním ze základních lidských práv. V České republice jsou občanům jejich základní práva a svobody zaručeny Listinou základních práv a svobod a tedy zákonem č. 2/1993. Česká republika je signatářem dokumentů OSN (Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, dokumenty ze IV. Světové konference OSN o ženách, Peking 1994) a dále má své závazky vůči Radě Evropy a Evropské unii - Směrnice z oblasti Gender mainstreamingu, požadující rovnost žen a mužů, kde je tento princip díky své důležitosti deklarován jako jeden z hlavních cílů Společenství. V oblasti rovných příležitostí mužů a žen je tedy Česká republika vázána mnoha mezinárodními závazky a úmluvami Mezinárodní organizace práce nebo Závěry IV. světové konference o ženách v Pekingu Důležitou roli v oblasti Gender mainstreamingu na území České republiky hraje Ministerstvo práce a sociálních věcí. To sestavuje koncept Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. Od roku 1998 je sestavován a předkládán vládě ke schválení každoročně. Programový dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů rovněž akcentuje cíle obsažené v Deklaraci tisíciletí. V souvislosti s harmonizací právních předpisů s právem Evropského společenství byla zásada rovnosti zakotvena i do oblasti, které se týká ve velké míře - do oblasti zaměstnání. V této oblasti jsou důležité zákony: zákon o zaměstnanosti č. 167/1999Sb. a novela zákoníku práce - zákon č. 155/2000 Sb. Potřebnou normou pro dodržování a zachovávání lidských práv je antidiskriminační zákon. Nutnost přijetí antidiskriminačního zákona v České republice vyplývá nejen z potřeb osob, jejichž základní práva jsou porušována, ale i z členství České republiky v Evropské unii. Dle požadavků Evropského společenství musí každý právní řád členského státu Evropské unie zajišťovat ochranu osob před diskriminací a to tak, že ve svých právních předpisech zakáže diskriminaci, vymezí definice přímé a nepřímé diskriminace, vymezí pozitivní opatření a zakotví nástroje právní ochrany před diskriminací. V září roku 2003 schválila vláda věcný záměr zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení tedy antidiskriminační zákon. Poté byl zpracován návrh paragrafového znění, který byl vládě 3

4 předložen dne 8. března Dne 21. ledna 2005 předložila vláda Poslanecké sněmovně první návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). Tento návrh však obsahoval formálně právní nedostatky. Poté jednotlivé sněmovní výbory a další politická uskupení pracovaly na podobě návrhu antidiskriminačního zákona. Do dnešního dne nebyl antidiskriminační zákon schválen, neboť dne 16. května 2008 prezident tento zákon vetoval a o návrhu tak znovu bude rozhodovat Poslanecká sněmovna. Diskriminace a legislativa ČR a EU Samotný zákaz diskriminace lze nalézt již v Listině základních práv a svobod. Článek 3 odst.1 zaručuje, že Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Zákaz diskriminace vyplývá i z dalších ustanovení Ústavy a Listiny, kterými je Česká republika charakterizována jako demokratický stát. V oblasti pracovněprávních vztahů obsahují zásadu rovného zacházení i zákazu diskriminace zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Evropská unie věnuje antidiskriminační legislativě velikou pozornost.. Mezi zásadní ustanovení z hlediska cíle ochrany společnosti před diskriminací lze označit čl. 12 a 13 Amsterodamské smlouvy. Článek 12 zakazuje diskriminaci z důvodů státní příslušnosti.ve článku 13 je dáno právo Rady na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem učinit jednomyslně opatření k potírání diskriminace z důvodu pohlaví, rasového nebo etnického původu a dále pak z důvodů víry nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Dalším významným evropským právním předpisem, který obsahuje informace o zákazu diskriminace, je Charta Evropské unie. Článek č. 20 zaručuje rovnost všech lidí před zákonem a článek č. 21 se zaměřuje na diskriminaci z jakéhokoliv důvodu. Konkrétní antidiskriminační legislativa je v tzv. antidiskriminačních směrnicích. Jsou to zejména: směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti přístupu k zaměstnání, odborné přípravě a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky; Směrnice Rady a Parlamentu 2006/54 ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Mezi nejdůležitější a průlomové směrnice v antidiskriminační oblasti je Směrnice Rady 2000/43/ES, díky které byla stanovena zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu a nebo etnický původ. Diskriminací v oblasti trhu práce se zabývá Rámcová směrnice pro zaměstnanost, tedy Směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání nebo povolání. Závěrem lze konstatovat, že právní dokumenty jsou jednou z cest, jak pomáhat nastolit vztah rovnosti v jednotlivých oblastech nejen na území České republiky. Legislativa tak dává možnost, kterou subjekty mohou využít jednak ke své ochraně a jednak k možnosti svobodného rozvoje. Na mezinárodní úrovni kromě problémů, které můžeme sledovat v zemích EU, je aktuální především téma hluboké nerovnosti přetrvávající v jiných oblastech světa. Její řešení spadá pod agendu Rozvojových cílů tisíciletí OSN, které do svých zahraničních politik a rozvojových spoluprací a pomocí zahrnuly členské státy a zavázaly se k jejich zohledňování. 4

5 Kontext pro uplatňování gender mainstreamingu v České republice ČR přistupuje k používání gender mainstreamingu nejenom prostřednictvím ratifikace mezinárodních úmluv (např. OSN Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen - CEDAW 2 ), ale i práva Evropské unie 3. Konkrétní závazky jsou do určité míry specifikovány v dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů 4, které vláda ČR vydává od roku Tento dokument (a návazné aktivity) je však opakovaně předmětem kritiky, zejména ze strany akademické obce a neziskových organizací. S ohledem na praktickou realizaci opatření na podporu rovných příležitostí je nezbytné, aby genderová rovnost, tedy skutečnost, že všechny lidské bytosti mají právo svobodně rozvíjet své osobní schopnosti a činit volbu bez ohledu limitů daných genderovými rolemi, byla zakotvena nejen formálně (de iure), ale i fakticky (de facto) (Nováková, 2002). Je zřejmé, že dostupnost informací, a zejména důkladnost pochopení problematiky, včetně praktických zkušeností, je v ČR rizikovým bodem, což ovlivňuje i plánovanou evaluaci. Jinými slovy - osob, které disponují genderovou kompetencí 5, je poměrně málo. Projekty, jako jsou ty podpořené v rámci programu EQUAL, by tak především měly poskytovat prostor pro systematické učení se a testování různých postupů směřujících k naplňování stanovených cílů v oblasti rovných šancí a rovného zacházení. 2 ČR musí pravidelně reportovat o naplňování cílů úmluvy. Doporučení sestavená na základě poslední zprávy (2006) jsou k dispozici online na stránkách Vlády ČR [http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/rlp/dokumenty/mezinarodni_umluvy/cedaw/3cedaw_z_v_re_n doporu_en CZ.pdf] 3 Seznam příslušných směrnic je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí [http://www.mpsv.cz/cs/2500], v kontextu plnění závazků vůči EU je aktuálně velmi zajímavá diskuse o antidiskriminačním zákonu [http://www.diskriminace.cz/do-uvod/]. Poměrné podrobné informace týkající se politik a programů EU s ohledem na problematiku rovných příležitostí poskytuje organizace European Women's Lobby [http://www.womenlobby.org/]. 4 Poslední text pro rok 2007 je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí [http://www.mpsv.cz/files/clanky/2785/aktualni_priority.pdf] 5 Genderová kompetence reflektuje kapacitu identifikovat oblasti, kde jsou rozdíly na základě genderu významné a jednat tak, aby se vyrovnaly přínosy pro muže a ženy. Jedná se o schopnost vyvinout nástroje zohledňující rozdíly mezi muži a ženami a minimalizovat nevýhody založené na genderu. 5

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice.

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice. Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice Pavla Špondrová 1 Publikace vznikla v rámci projektu TRansforming Institutions by

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. 2 O b s a h I. Obecná část...1 1. Úvod...1 2. Institucionální zajištění...1 2.1. Rada vlády pro lidská práva...1 2.2. Rada vlády pro národnostní

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. 13. října 2011. Materiál k informaci

94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. 13. října 2011. Materiál k informaci Ministerstvo práce a sociálních věcí č.j.: 2011 / 64861 32 94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky 13. října 2011 Materiál k informaci Informace o průběhu a výsledcích

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ STÍNOVÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE PRO VÝBOR OSN PRO ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 18 ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ

Více