JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH"

Transkript

1 JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH V předešlých textech jsme si ukázali, že rovné příležitosti mezi ženami a muži se týkají i odměňování. Ostatně odměna zaměstnanci za jeho efektivní působnost v organizaci je asi nejstarší a zároveň jednou z nejdůležitějších činností oddělení lidských zdrojů. Odměňování v sobě totiž zahrnuje jednak složky, které se plně vztahují k výkonu jednotlivce, zároveň jsou ale zaměstnanci odměňováni za příslušnost k organizační jednotce či organizaci jako celku. Při odměňování zaměstnaných může docházet k nerovnostem, mzdovým rozdílům. Značnou část mzdových rozdílů mužů a žen lze vysvětlit jejich rozdílnými charakteristikami. Tradičně jsou mzdové rozdíly vysvětlovány rozdílným lidským kapitálem, zejména věkem, vzděláním a zkušenostmi. Významným faktorem, kterým lze vysvětlit genderové mzdové rozdíly, je segregace trhu práce. Ženy jsou koncentrovány v méně výdělečných odvětvích či na pracovních pozicích s nižší odpovědností a tedy hůře placených. Nerovnost ve finančním ohodnocení práce žen a mužů je problémem zřetelným a široce známým, jenž se vyskytuje napříč věkovým spektrem a úrovní vzdělání. Ženy dosahují v průměru 75% platu mužů, přičemž rozdíly se dále zvyšují u žen vysokoškolsky vzdělaných, kde ženy dosahují pouze 68% platu mužů. Tento fakt mzdové mezery je obecně v povědomí širší veřejnosti, jelikož stále zůstává vžitá představa, že muž je hlavním živitelem rodiny, i když v praxi je zaměstnanost žen v ČR vysoká a ženy jsou tak spoluživitelkami a někdy i samoživitelkami. Pokud se podíváme na věkové hledisko, poměrně vyrovnaná situace panuje do 29. roku, kdy ženy vydělávají 87% platu mužů, pak ale nastává prudký a také nejvyšší rozdíl u žen mezi rokem, kdy vydělávají 74% platu mužů. Tato situace se opět zmírňuje až v padesáti a více letech, kdy ženy dosahují 83% platu mužů. Právě ve věkové hranici od let dochází u žen ke kariérnímu útlumu. Ženy se v tomto období musejí více uplatňovat v rodině a starat se o děti, což může být na úkor jejich kariéry. Struktura příjmů je rozdílná též s ohledem na vzdělání a opět jako v případě platů podle věku, nelze ani zde najít rovnost v příjmech mužů a žen, kteří dosáhli stejné úrovně vzdělání. Největší rozdíly nacházíme u středoškolsky vzdělaných bez maturity, kde jsou ženy

2 ohodnocené 71% mzdou mužů a pak u vysokoškoláků s magisterským a vyšším vzděláním je rozdíl nejmarkantnější, ženy dosahují pouze 68% mezd mužů. U ostatních typů vzdělání se finanční ohodnocení žen pohybuje v rozmezí od 74% do 77% platu mužů. Uplatňuje se pravidlo: čím vyšší vzdělání, tím větší rozdíl. Příčiny rozdílného odměňování Existuje tedy několik příčin nerovnosti v odměňování žen a mužů, a to segregace trhu práce, vzdělání a preference každého jedince či ve společnosti panující stereotypy. Segregaci trhu mohou ovlivňovat zaměstnavatelé nedodržováním principu rovného zacházení, kdy je přijato stanovisko, že ženská práce má na trhu nižší cenu a že ženy jsou také častěji než muži ochotny smířit se s nižší odměnou. Tam, kde výrazně převažují ženy, dosahují pak ve vedoucích pozicích jen 48% platu mužů, ale v sektorech s převahou mužů se i platy žen manažerek zvyšují až k 75%. Jak u průměrné mzdy, tak u mzdového mediánu je mzdová mezera nejmenší u příslušníků armády (u mediánu mezd jsou ženy odměňovány dokonce lépe než muži). Relativně malé mzdové rozdíly byly zaznamenány také u nižších administrativních pracovníků a kvalifikovaných dělnických profesí v primárním sektoru.

3 O zaměstnancích se většinou předem rozhoduje na základě genderových stereotypů, kdy muž je považován za jedince průbojnějšího, schopnějšího a flexibilnějšího, u žen se genderový stereotyp projevuje v automatickém očekávání nedostatečné angažovanosti v povolání z důvodu reálného nebo očekávaného těhotenství. Zaměstnavatel tedy předem počítá s tím, že žena dříve nebo později na mateřskou dovolenou nastoupí a na základě toho ženu bere jako nestabilní pracovní sílu, a proto raději přijme muže, u kterého je riziko nástupu na rodičovskou dovolenou minimální. Mateřství a následné rodičovské starosti tedy komplikují jednak získání zaměstnání, ale také kariérní postup žen a tím i jejich cestu k lépe placené pozici. U žen se v souvislosti s překážkami v kariérním postupu mluví o tzv. skleněném stropu, a naopak u mužů o skleněném výtahu. Jak systematicky odměňovat? Společnost většinou nemůže každého jednotlivce odměňovat individuálně, měla by však při tvorbě systému brát v úvahu svou specifiku a systém odměňování ušít na tělo své konkrétní organizaci a vnitřní politice a kultuře. Abychom mohli začít takový systém tvořit, měli bychom nejprve provést analýzu našich očekávání. Strategický systém odměňování by měl: přivést do společnosti kvalitní uchazeče o zaměstnání.

4 motivovat a stabilizovat ty stávající zaměstnance, s jejichž prací jsme spokojeni a ty zaměstnance, kteří mají rezervy, motivovat k efektivnějším pracovním výsledkům. být viditelně férový a objektivní (systém) - jedině tak může být akceptován zaměstnanci. vést k vytváření konkurenceschopné organizace - k zvyšování produktivity za udržení rozumných nákladů. být v souladu s právními normami, vnitřní politikou a kulturou společnosti. K vytvoření tohoto systému je vhodné si jej rozdělit na jednotlivé složky, kterými bychom se měli zabývat individuálně: Vnitřní mzdová struktura: jako podklad k vytvoření mzdové struktury nám poslouží analýza a ohodnocení pracovních pozic. Po získání podkladů můžeme vytvořit hierarchickou strukturu mzdových tříd. Nastavení reálných mezd na mzdovou strukturu: jako podklad nám poslouží údaje z trhu práce a vnitřní politika společnosti - společnost by měla vědět, kde se chce na trhu pohybovat - jestli chce zaměstnancům platit průměrně, více nebo pod průměrem, který je na trhu práce. Placení individuálního zaměstnance: jako podklad nám slouží hodnocení výsledků práce zaměstnance a určení rozpětí v rámci mzdové třídy - některé společnosti používají menší mzdové rozpětí v rámci jedné třídy, jiné společnosti si určují širší rozpětí. Vyplácení odměn, bonusů či podílu na zisku: jako podklad by nám mělo posloužit opět hodnocení zaměstnance. Některé formy bonusů mohou být přímo spjaty s určitým projektem či uzavřeným obchodem, překročením plánu a podobně. Zaměstnanecké výhody, tzv. benefity - jako podklad by nám měla sloužit analýza motivace a potřeb zaměstnanců, dále opět informace z trhu - analýza nabídky benefitů u konkurenčních

5 společností. Ve všech složkách systému odměňování bychom se měli řídit jak informacemi zevnitř organizace, tak i informacemi z pracovního prostředí - trhu práce. Informace o trhu si můžeme obstarat buď sami, nebo si zajistit průzkum odměňování (tzv. Salary Survey). Informace o stavu rovnosti v odměňování zaměstnaných pak prostřednictvím tzv. genderového auditu nebo genderovou analýzou mezd. Použitá literatura: Hedija, V., Musil, P Genderová mzdová mezera. Dostupné na file:///c:/users/martina/desktop/12hedija_musil.pdf Zaostřeno na ženy a muže Práce a mzdy. ČSÚ. Dostupné na: Zajíčková, D.: Existuje genderová rovnost v managementu v ČR?. Rovné příležitosti do firem, Dostupné na: Ženy a muži v datech 2008, 2009 a ČSÚ. Dostupné na:

6 Odměňování jako strategický systém dlouhodobé motivace zaměstnaných. Dostupné na Rovné příležitosti pro všechny: genderová rovnost a její přínos pro podnik Co kdo dostává a proč? V každé společnosti nalezneme více či méně jasně oddělená a více či méně důsledně hierarchicky uspořádaná uskupení lidí s odlišnou životní úrovní, stylem života a vyhlídkami do budoucnosti. Stratifikace (rozvrstvení) znamená, že rozdílné skupiny ve společnosti obsazují rozdílná místa podle určitého pořádku. Jedni jsou na tom po materiální stránce lépe a jiní hůře, někteří rozhodují a jiní se těmto rozhodnutím podřizují, někteří jsou všeobecně váženi a ctěni, zatímco jiní jsou v opovržení. Existují různí stratifikační činitelé (gender, věk, etnicita aj.), díky nimž se určitým lidem či skupinám lidí uzavírají vrátka při startu do života, při získávání stejných možností a šancí prosadit se v životě aj. Projevy a mechanismy k udržování a reprodukci stávajících nerovností lze uvést zejména diskriminaci, marginalizaci a segregaci. Diskriminace je aktivní porušení rovnosti mezi lidmi. Jde o jednání v neprospěch někoho založené na předsudku zejména co se týče rasy, barvy pleti či genderu. Marginalizace projevuje především na trhu práce a označuje jev, kdy dochází k přiřazování osob pracovním pozicím, které podstatně redukují jejich šance výběru dobrých pracovních příležitostí. Jinými slovy, dochází k omezení možnosti jedinců participovat na trhu práce (to následně vede k omezení účastnit se na společenském životě obecně). Jako segregace je označován stav, kdy dochází ke koncentraci určitých skupin lidí na určitých místech např. ve školách (příklad segregace romských dětí do speciálních škol zvláštních), v zaměstnání (například vertikální a horizontální segregace žen a mužů do určitých profesí), dále se výrazně projevuje např. segregace v bydlení (vznik lokalit obývaných výhradně jednou skupinou lidí). Politika rovných příležitostí se svými opatřeními snaží zajistit stejné šance pro všechny. Rovné příležitosti o co jde? Rovnost příležitostí je principem fungování demokratické společnosti, vychází z rovnosti

7 jedinců, která je zakotvena v Listině základních práv a svobod. Podle článku 3 odstavce jedna se základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu genderu, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Rovné příležitosti znamenají rovné šance na dosažení určitých pozic ve společnosti a zajištění rovného přístupu všem osobám bez rozdílu (genderu, rasy, náboženství, sexuální orientace, věku apod.), tedy neexistence překážek pro účast na ekonomickém, politickém a sociálním životě. Jako politický a společenský program jsou prosazovány organizacemi, jako je OSN, EU aj., které vyzývají vlády, aby rovnost příležitostí a patřičné strategie k jejímu dosahování zahrnuly do svých ekonomických i sociálních programů. Politika rovných příležitostí zasahuje sociální politiku státu napříč všemi jejími oblastmi zaměstnanosti, rodiny, vzdělání atd. Aby se zaměstnancem/kyní bylo zacházeno rovnocenně, je bezpodmínečné na něj/ji brát stejné ohledy a poskytovat mu stejnou pozornost, jako všem ostatním. Rovné zacházení s muži a ženami je předpokladem úspěšnosti každé moderní společnosti. Je důležité, aby se rovné příležitosti staly nejen něčím, s čím počítá a o čem ví většina populace, ale základem, výchozím bodem, přímo startovní čarou všeho, o čem uvažujeme, co plánujeme a děláme. Genderová rovnost jak ji efektivně nastolit? V praxi se snažíme skloubit přístupy dvou proudů k nastolení genderové rovnosti. 1. První z nich je tzv. gender equality, který chápe rovnost ve smyslu stejnosti. Hlavní myšlenka vychází z faktu, že ať muži nebo ženy, máme mít totožná práva. Řeší přímou diskriminaci např. ženy jsou vyloučeny z určitých sfér a profesí. Cílem principu je: inkluze na základě rovného zacházení pro všechny, nezávisle na pohlaví, mají platit stejné zákony a pravidla (formální rovnost) inkluze na základě rovných příležitostí všichni, nezávisle na pohlaví, mají mít ve společnosti stejné možnosti K dosažení svých cílů požaduje zakotvení principu rovného zacházení a rovnoprávnosti v legislativě.

8 2. Druhým principem je tzv. gender diversity, který chápe rovnost ve smyslu odlišnosti, rozmanitosti. Požaduje odlišné zacházení s ženami a muži tak, aby byly zohledněny jejich rozdíly a odlišené životní situace. Usiluje o pozitivní přehodnocení žen a ženských schopností a vlastností. Typickým nástrojem, který využívá, jsou např. kvóty, které uznávají ženu jako specifickou bytost a požadují její začlenění. Mají za cíl eliminovat a předcházet existující diskriminaci nebo pomoci vyrovnat znevýhodnění, které vychází ze stávajících postojů, chování a struktur. Slovo diverzita by se volně dalo přeložit jako rozmanitost. V pracovním prostředí tato rozmanitost znamená zahrnutí co nejširšího spektra lidské různorodosti, například: a. fyzické aspekty (věk, pohlaví, příslušnost k rase či národnosti, zdravotní způsobilost apod.) b. socioekonomické (společenské postavení, sociální role, sociální a ekonomické prostředí) c. individuální (víra, politická příslušnost, názory, postoje, preference, sexuální orientace, zkušenosti, schopnosti, záliby atd.) Diverzita jde za hranice toho, co se tradičně chápe jako rovné příležitosti. Jde o vytvoření firemní kultury, ve které každý zaměstnanec/zaměstnankyně má možnost bez ohledu na individuální odlišnost plně rozvinout svůj osobní potenciál a tím přispět k úspěšnosti celé organizace. GENDER EQUALITY GENDER DIVERSITY princip politická strategie příležitosti, výhody a zisky Požadavek stejnosti bez ohledu na rozdíly Rovné zacházení / rovné příležitosti formální rovnost uznání rovnocennosti, stejného přístupu např. k benefitům, zvýšená efektivita práce, vyšší inovativnost, přizpůsobení atd. Požadavek uznání rozmanitosti a odlišnosti Uznání odlišností / pozitivní opatření / gender mainstreaming rozmanité kvality jednotlivců, bohatší kolektiv, velká škála názorů a přístupů, nový pohled v kolektivu, nástroj k toleranci a porozumění, zvýšená konkurenceschopnost, využití talentů atd.

9 náklady úprava vnitřních směrnic, rovné šance a příležitosti pro všechny, zohlednit např. matky na MD/RD, starší ženy apod. nábor nových zaměstnanců a zaměstnankyň s ohledem na tuto politiku, změny v tomto procesu Proč pracovat ve firmě s genderovou rovností? Důvody, proč soukromé společnosti uvažují o pozitivních akcích nebo plánech na prosazování genderové rovnosti, mají obvykle především ekonomické pozadí. Výzkumy naznačují, že se politika genderové rovnosti a pozitivní akce soukromým společnostem vyplatí. 1 Nejčastější důvody prosazování genderové rovnosti: Vyváženější pracovní síla, což umožňuje lépe reagovat na měnící se zákaznickou základnu. Stimulování tvůrčího a inovačního potenciálu společnosti. Přilákání a udržení si zaměstnanců. Prezentování lepšího image společnosti. Větší spokojenost všech zaměstnanců. Společnosti studované v rámci EU byly všechny přesvědčené o pozitivním vlivu prosazování genderové rovnosti, obzvlášť z ekonomického hlediska. Obecně měly za to, že politika genderové rovnosti zvyšuje produktivitu a kreativitu zaměstnanců, což následně zvyšuje konkurenceschopnost společnosti. Politika genderové rovnosti byla převážně implementována pro její předpokládanou ekonomickou výhodnost. Téměř ve všech případech si společnosti vylepšily i svůj image. Dalším uváděným výsledkem byla vyšší spokojenost a nižší pracovní fluktuace všech zaměstnaných, mužů i žen. 1 V rámci studie uskutečněné v EU bylo analyzováno 23 soukromých společností v 7 zemích.

10 SENDVIČOVÁ GENERACE FORMY PODPORY PRO DVOJÍ PEČUJÍCÍ Nejobtížněji se daří kloubit práci s rodinou tzv. sendvičové generaci. Se sladěním zaměstnání a soukromí jsou spokojeny ¾ žen, které o nikoho nepečují. Z žen, co se starají o děti i rodiče, je to 30 procent. O zkrácené úvazky ale ani ony příliš nestojí. Uvítaly by spíš pružnou pracovní dobu, možnost pracovat z domova či takzvaný stlačený týden, kdy je možné denně dělat víc hodin a jeden den pak třeba mít volno. Co termín sendvičová generace vůbec znamená? Označuje se jím fenomén, kdy lidé v produktivním věku s dětmi ještě plně neosamostatněnými přebírají rovněž závazek péče o stárnoucí rodiče. Jsou tak vystaveni dvěma odlišným typům nároků na péči. Pracovní vytížení spolu s péčí o více závislých osob může snadno vést ke konfliktu rolí. Péče o stárnoucí členy rodiny a děti uvaluje na pečovatele řadu povinností, které při malé ochotě a flexibilitě zaměstnavatele mohou snadno vést ke krizovým situacím. Starost o závislé členy rodiny, kteří navíc vyžadují odlišnou formu péče, se promítá i do pracovního života jednotlivce. Tyto dopady mají negativní, ale i pozitivní podobu, vliv na to má zejména pracovní prostředí a klima na pracovišti. 1) Negativní dopady na práci Jev sendvičové generace může mít na zaměstnance vícero dopadů. a) Pečovatelé často musejí odmítat školení z důvodů časové náročnosti či například nemožnosti vzdálit se od místa bydliště s ohledem na poskytování pomoci. Častěji rovněž odmítají povýšení z důvodů nárůstu povinností, které se potenciálně mohou dostat do konfliktu s jejich dalšími rolemi. Ztráta těchto příležitostí může snadno prohlubovat jejich napjatou finanční situaci a vést k pocitům frustrace a ztráty šancí. b) Krizové situace v péči o stárnoucí členy rodiny mají často náhlý (a většinou krátkodobý) charakter a mohou vést k častějším absencím a vybíráním neplaceného volna. c) Nemožnost být v blízkosti osoby, která potřebuje péči, může vést k dočasnému poklesu produktivity a k nesoustředěnosti. Zaměstnaní pečovatelé jsou často nuceni opouštět svá zaměstnání. Potřeba péče o závislé členy rodiny je jednou z častých příčin předčasného odchodu do důchodu.

11 2) Pozitivní dopady na práci Můžeme identifikovat i jiný typ dopadu na vztah zaměstnanců k práci - zaměstnání může v případě pečovatelů získávat novou důležitost. To se netýká pouze finanční stránky, která v případě pomoci více závislým osobám nabývá na zásadní důležitosti, ale rovněž možnosti obrátit svou pozornost na jiné aktivity. Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující úspěšné zvládání kombinace zaměstnání a několikanásobné péče patří především: Flexibilita v zaměstnání Flexibilní pracovní doba redukuje negativní dopady spojené s efektem sendvičové generace a vede u jednotlivců ke zvýšenému pocitu spokojenosti i lepšímu zdraví. Flexibilita zaměstnavatele napomáhá zaměstnancům v úspěšném slaďování soukromého a veřejného života, které přináší faktické benefity i pro samotné firmy. Studie ukazují, že flexibilita zaměstnání posiluje produktivitu zaměstnanců, vede k redukci absencí a pozitivně se promítá do zisků společnosti. Zároveň posiluje loajalitu zaměstnanců a snižuje tak náklady spojené s fluktuací pracovní síly. V případě sendvičové generace nabývá flexibilita ještě zásadnějšího významu. Péče o stárnoucí členy rodiny má specifický charakter a je často spojena s neočekávanými událostmi, na které je potřeba rychle a flexibilně reagovat. Možnost například posouvat začátek a konec pracovní doby či vykonávat část práce z prostředí domova může být klíčovým faktorem ovlivňujícím úspěšné slaďování práce a péče. Dostatek informací Potřeby pečovatelů se různí s ohledem na specifické potřeby opečovávaných. Podobně jako zaměstnavatelé, i zaměstnanci potřebují mít přístup k informacím týkajícím se možností slaďování a pomoci. Většina zaměstnanců nemá v momentě, kdy se dostávají do role pečovatele/lky o starého člověka, s tímto typem péče žádné předchozí zkušenosti. Jejich znalost možností pomoci v jejich situaci tak může být značně omezená. Získávání informací ohledně péče, jejích právních úprav či místech, kam je možné se v případě potřeby obrátit, je v tomto ohledu neocenitelnou pomocí. S ohledem na často složitou situaci péče o seniora/rku může být pro pečovatele obtížné orientovat se v nastalé situaci a možnostech pomoci.

12 Přítomnost člověka, který je schopen poskytnout potřebné informace a poradit s existujícími možnosti, je jedním ze zásadních faktorů napomáhajících zvládnutí této situace. Emocionální podpora a kultura zaměstnání Samotné prostředí zaměstnání, vstřícnost a nastavení vztahů mezi jednotlivci, kteří se zde pohybují, může sehrávat často tu nejklíčovější roli. Kultura zaměstnání (vztahující se především k otevřenosti kombinace práce a soukromé sféry) je často důležitější než samotná formální podpora. Představy a hodnoty nadřízených a spolupracovníků vztahující se otázkám slaďování vytvářejí v zaměstnání specifickou kulturu, jež působí jako určující faktor. Formy podpory ze strany zaměstnavatelů Zaměstnavatelé mohou využívat tří typů podpory pro sladění soukromého a veřejného života, a to: a) Firemní politiky poskytující vodítka pro to, jak se vypořádávat s různými potřebami zaměstnanců. Mohou zahrnovat flexibilní pracovní dobu a možnost vykonávat práci či její část z domova. Dále sem patří možnost zaměstnance snižovat či opět navyšovat svůj pracovní úvazek či možnost využít krátkodobého volna v době, kdy je potřeba intenzivní péče o závislé členy rodiny. Klíčový je i celkový přístup zaměstnavatele k otázkám péče a otevřenost firmy k diskuzi nad podobnými otázkami. Teprve ve chvíli, kdy je téma péče otevřeno jako součást každodenního života a není stigmatizováno jako překážka dobře odvedené práce, je možné otevřít cestu ke skutečné harmonizaci a tak i k plnému využití schopností jednotlivých zaměstnanců. 2) Benefity pro zaměstnance čelící specifické životní situaci. Cílem těchto benefitů je napomoci zaměstnancům vypořádávat se s možností krátkodobého výpadku příjmu. Benefity mohou být rovněž v podobě konkrétní pomoci zaměstnancům například ve formě asistenčních programů či odborné pomoci (např. programy poskytující poradenství ohledně možností péče, zvládání stresu, formách odborné pomoci v krizových situacích). Samotné vědomí toho, že je možné obrátit se na někoho, s kým mohou zaměstnanci bez obav nad ztrátou zaměstnání hovořit o krizových situacích spojených s nároky péče o závislé osoby, je benefitem, který může napomoci předcházet ztrátě kvalifikovaných zaměstnanců a jejich plnému zapojení do

13 práce. 3) Služby zahrnující programy, které adresují specifické potřeby pracujících pečujících. Ty mohou zahrnovat jednak zmiňované služby poskytující informace či školení a obecné zpřístupnění materiálů, které dané téma zpracovávají, jednak i přímé služby zaměřené na pomoc s péčí o závislé, jako je podpora vzniku denních stacionářů pro závislé členy rodin zaměstnanců. Konkrétní systémy podpory mohou nabývat například následujících podob: Programy umožňující výběr několika dnů (ne)placeného volna Tyto programy nabízejí zaměstnancům několik dnů placeného či neplaceného volna, které jsou využívány k zajištění péče o závislé členy rodiny. Zaměstnanci mají možnost vybrat si volný den v případě krizových situací spojených s péčí. Tyto krizové situace mají často krátkodobý a neočekávaný charakter, který vyžaduje rychlé a flexibilní řešení. Možnost využít krátkodobého (ne)placeného volna určeného specificky pro tyto situace může urychlit řešení těchto situací a napomoci rychlému návratu zaměstnance zpět do práce. Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova Tyto programy umožňují například posunutí začátku pracovní doby (možnost začít pracovat později, ale i dříve) či vykonávání části práce z domova. Možnost flexibilně nakládat s pracovní dobou a pracovat z domova v blízkosti opečovávaných osob může napomoci lepší soustředěnosti zaměstnanců. Péče o závislé osoby často nevyžaduje nepřetržitou asistenci závislému a nemusí tak být na překážku samotné práce. Strach o opečovávaného člověka, který zůstává doma sám či s pomocí cizích, může být pro práci mnohem rušivější než jeho faktická blízkost a osobní vykonávání pomoci. Asistenční programy Tyto programy se zaměřují na dostatečnou informovanost zaměstnanců a jejich nadřízených o dané problematice a možnostech pomoci. Mohou zahrnovat organizaci vzdělávacích seminářů zaměřujících se na informace o zvládání peče a různých formách asistence či zřízení svépomocných skupin pro pečující, umožňujících sdílet zkušenosti. Tyto asistenční programy mohou dále zahrnovat zřízení pozice odborníka/ce, který/a bude mít

14 danou agendu na starost včetně distribuce informací a asistence v případě potřeby vyhledávání dalších forem péče či zjednávání jiných forem pomoci. Přítomnost takovéto osoby umožňuje efektivnější organizaci péče a může tak napomáhat snižovat stres spojený s péči a tak i zvyšovat produktivitu samotných zaměstnanců. Závěrem nutno podotknout, že tento fenomén se v důsledku stárnutí populace může výrazně zvětšovat. Proto je výhodné ve své firemní politice myslet na možnosti podpory pro pečující a získat tak povětšinou loajální a kvalitní zaměstnané. Použitá literatura a internetové zdroje: /domaci.aspx?c=a130808_124318_domaci_skr Hasmanová Marvánková, J Sandwichová generace kombinování práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory). Praha: Gender studies. Kolářová, J. Sendvičová generace: mezi dětmi, rodiči a prací. Praha: Gender studies, ppt prezentace.

15 TRH PRÁCE: ROVNÉ ŠANCE PRO VŠECHNY? České ženy nejsou na trhu práce celkově zdaleka tak úspěšné v porovnání s muži. Pokud za měřítko úspěšnosti vezmeme dosažení vyšších vedoucích a řídích pozic a mzdu, kterou je jejich práce ohodnocena, pak jejich úspěšnost odhadem poloviční než úspěšnost mužů. Navíc jsou koncentrovány na tzv. sekundární trhu práce, který se vyznačuje opačnými znaky než trh primární, kde dominují muži, tedy horšími, méně výhodnými pracovními příležitostmi, nižší prestiží vykonávaných povolání a profesí, menšími možnostmi odborného i kariérového růstu. Postavení žen na trhu práce stále vykazuje zřetelné nerovnosti, a to v jejich neprospěch. Nyní si představíme základní pojmy, které se s nerovným postavením žen a mužů na trhu práce pojí. Segregace trhu práce ženské a mužské profese Segregace pracovního trhu podle pohlaví je situace, která (na základě výchovy a vzdělávacího systému) podporuje existenci typických pracovních míst a odvětví pro muže a pro ženy. Segregace pak zapříčiňuje znevýhodňování jednoho z pohlaví z hlediska přístupu k určitým pozicím (např. žen na technické pozice, mužů na ošetřovatelské pozice), ale i z hlediska odměny za práci ( ženské profese jsou méně finančně ohodnoceny), postavení a očekávání spojených s určitou profesí. Je také třeba rozlišovat tzv. horizontální a vertikální segregaci. Horizontální segregace se týká rozdělení žen a mužů mezi jednotlivými povoláními ženy převážně pracují jako ošetřovatelky, sekretářky a muži jako řidiči kamionů či stavební dělníci. Vertikální segregace se projevuje ve stejném povolání: muži převládají mezi mistry, ženy mezi dělníky, muži mezi vyššími manažerskými funkcemi, ženy mezi nižšími. Ženám se vytýká především menší soutěživost, nedostatek asertivity, nesamostatnost v rozhodování a nedostatek autority. Tyto znaky jsou považovány za maskulinní a vhodné pro výkon vedoucích funkcí. Ženám jsou naopak připisovány vlastnosti pečovatelky, která je pevně spjata s femininitou. Tyto předsudky ovlivňují nejen zaměstnavatele, ale i ambice zaměstnankyň a uchazeček o práci. Pokud se v daném zaměstnání vyskytuje jen malý nebo nulový počet žen, je pravděpodobné, že ženy budou dané zaměstnání vnímat jako jim uzavřené a jen velice zřídka se do něj budou snažit proniknout.

16 Diskriminace na základě pohlaví: jak se projevuje na trhu práce Diskriminace je aktivní porušení rovnosti mezi lidmi. Nejmarkantněji je problém diskriminace podle pohlaví zakořeněn a rozšířen na pracovním trhu. Ženám jednak nejsou od začátku poskytnuty rovné příležitosti s muži jsou paušálně považovány za nekonkurenceschopné mužům kvůli jejich potenciálnímu mateřství a zaneprázdnění péčí o domácnost, a ze stejných důvodů není se ženami často, když už danou pozici na trhu práce získají, zacházeno stejně jako s muži nejsou stejně ohodnoceny, není jim dána možnosti postupu apod. Rozlišujeme diskriminaci přímou a nepřímou: - k přímé diskriminaci dochází, když se s muži a ženami zachází odlišně, například pokud jde o mzdu, a to výhradně na základě jejich pohlaví. Ta zahrnuje rovněž diskriminaci z důvodu těhotenství, mateřství, protože tyto důvody jsou neoddělitelně spjaty s příslušností k jednomu z pohlaví (například situace, kdy je ženě odpíráno zaměstnání, odborná příprava nebo povýšení jen proto, že je těhotná). Jako příklad lze uvést situaci, kdy při přijímacím pohovoru je uchazečce rovnou řečeno, že se na danou pozici nehodí, protože jako žena určitě nemá dostatečné manažerské schopnosti. - nepřímá diskriminace znamená pravidla a praktiky, které se jeví jako genderově neutrální, avšak ve skutečnosti vedou ke znevýhodněním, která primárně postihují příslušníky jednoho pohlaví, i když se úmysl diskriminovat nepředpokládá. Například objektivně neodůvodněné požadavky na výkon zaměstnání, jež mohou typicky splňovat převážně muži (určitá výška nebo váha), zakládají nepřímou diskriminaci žen. Rozdíl v dopadu přitom není možné vysvětlit objektivními faktory. Lze uvést příklad, kdy zaměstnanci firmy pracující na zkrácené úvazky nemají nárok na poměrnou část penzijního připojištění. Protože ovšem na zkrácené úvazky pracují prakticky výhradně ženy, jsou ženy v této oblasti zaměstnavatelem diskriminovány. a. Diskriminace v přístupu k zaměstnání V přístupu k zaměstnání jsou genderové rozdíly zcela zjevné a mají dvě hlavní příčiny: - z velké části přetrvávající stereotypní rozlišování mužských a ženských profesí, - obavy zaměstnavatelů z konfliktu rodinných a pracovních povinností žen. Diskriminace se může při uplatňování práva na zaměstnání projevit ve dvou základních

17 rovinách, a to v inzerátech nabízejících zaměstnání a při pohovoru uchazečky o zaměstnání u zaměstnavatele. b. Diskriminace v zaměstnání Diskriminace se může projevit nejenom tehdy, když se žena či muž o zaměstnání uchází, ale i v průběhu pracovně právního vztahu tím, že dochází k porušování principu rovného zacházení s muži a ženami. Diskriminace žen a mužů v zaměstnání se může projevovat v: znevýhodnění v možnosti povýšení a pracovním postupu, na vedoucích postech Ženy v povoláních pro ně netypických se obvykle setkávají s diskriminací při povyšování a při svých snahách nalézt si cestu nahoru pracovní hierarchií narážejí na tzv. skleněný strop. Skleněný strop odkazuje na neviditelné bariéry, které omezují pracovní mobilitu pracovnic směrem nahoru jde zejména o ženy a rasové a etnické minority. platové nerovnosti Ženy v ČR mají v současnosti průměrnou měsíční mzdu celkově zhruba o jednu čtvrtinu nižší než muž za práci stejné hodnoty přičemž tento schodek v případě vyšší kvalifikace a vyššího vzdělání ještě roste. Největšího mzdového rozdílu je dosahováno v kategoriích středního věku, nejnižších u nejmladších věkových kategorií. Graf: Rozdíl mezi výdělky žen a mužů Zdroj: Ženy a muži v datech 2007, ČSÚ. sexuálním obtěžování a znevýhodňování

18 Jedná se o sexuální návrhy, jejichž odmítnutí má pro oběť (zaměstnankyni/zaměstnance) negativní důsledky v zaměstnání. Terčem může být kdokoli - jak ženy, tak muži. Tento jev je úzce spojen s uplatňováním moci obtěžování přichází většinou ze strany zaměstnavatele či nadřízeného, pro oběť je proto těžké se bránit. Tabulka: Formy sexuálního obtěžování žen a mužů na pracovišti Forma obtěžování % Sexuálně podbarvené vtipy 21,1 Narážky na soukromý život 19,5 Sexuálně podbarvené řeči 14,2 Ukazování erotických časopisů 12,3 Sexuálně orientované poznámky 10,9 Posílání lechtivých obrázků em 9,5 Okukování 8 Milostné vztahy mezi kolegy 6,7 Nechtěný tělesný kontakt 5,9 Milostné vztahy mezi podřízenými a nadřízenými 5 Nabídka na schůzku i přes nezájem 3 Obtěžující telefonáty, y 2,1 Sexuální návrhy a pobídky 2 Pokus o znásilnění 0,4 Zdroj: Výzkum veřejného mínění realizovaný v rámci projektu Analýza výskytu obtěžování žen a mužů z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování na pracovišti. Sociologický ústav v ČR. nerovnoprávnosti v otázce rodičovských dovolených a rodičovských výhod Rodičovství je v naší společnosti velmi nízce hodnoceno, čehož je důkazem jednak dělicí čára mezi profesním a osobním životem i s tím související diskriminační praktiky uplatňované zejména vůči ženám s dětmi. Na diskriminaci a nerovný přístup k ženám a mužům na trhu práce reaguje politika rovných příležitostí žen a mužů, která nabízí nástroje jako slaďování pracovního a osobního života, začlenění principu rovných příležitostí do všech úrovní pracovního procesu a opatření na podporu profesního rozvoje žen. Použitá literatura: ČERMÁKOVÁ, M. a kol. Souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech. Praha: SOÚ AV ČR, ČERMÁKOVÁ, M. Postavení žen na trhu práce. Sociologický časopis, 1997, roč. 33, č. 4: s HAŠKOVÁ, H. a kol. Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Praha: SOÚ AV ČR, KŘÍŽKOVÁ, A., PAVLICA, K. Management genderových vztahů. Praha: Management Press, 2004.

19 LIŠKOVÁ K., NAVRÁTILOVÁ J. (ed.). Rovné příležitosti v českých a moravských podnicích Zpráva z výzkumu. Brno: Gender centrum FSS MU, Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice. Praha: Český helsinský výbor, RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, Ženy a muži v řídících pozicích České ženy patří v evropském měřítku k pracovně nejvytíženějším. Tvoří 44,8 % zaměstnaných na českém trhu práce a polovina z nich pracuje více než 40 hodin týdne. I přes tyto skutečnosti nejsou na trhu práce celkově zdaleka tak úspěšné v porovnání s muži. Na řídících pozicích ženy tvoří 28% všech zaměstnaných z celé populace zaměstnaných žen. Pouze 4% žen dosahují nejvyšších pozic vedoucích řídících pracovníků. Obory zaměstnání, kde naopak ženy převažují, jsou pomocí a nekvalifikovaní pracovníci, stejně tak provozní pracovníci ve službách a obchodě. To dokládá přehledná tabulka ČSÚ, z níž je zřetelná hierarchie klasifikace zaměstnání. 2 2 Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže Praha: ČSÚ.

20 Zaměstnaní podle klasifikace zaměstnání KZAM I když podíl žen na pozicích vedoucích a řídících pracovníků v posledních dvou letech oproti minulému období viditelně vzrostl, rozdíl v platech mužů a žen na těchto pozicích se udržel na stejné úrovni. Průměrná mzda žen na pozicích zákonodárců a vedoucích a řídících pracovníků v roce 2000 tvořila pouze 55 % průměrné mzdy mužů. Tato nerovnost souvisí s podobným rozdílem v platech mužů a žen jednotlivých vzdělanostních stupňů. Ženy vysokoškolačky dostávají v průměru za svoji práci nejnižší podíl průměrného platu mužů ze všech kategorií dokončeného vzdělání. 3 3 V oborech, kde výrazně převažují muži, dostávají na nejvyšších pozicích ženy průměrně o 30 % nižší mzdu než muži na stejné pozici. Ve feminizovaných oborech s naprostou většinou žen i na nejvyšších pozicích jsou minimálně zastoupení muži hodnoceni dokonce až o 100 % vyšší mzdou než ženy na stejné řídící pozici.

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083

Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Školící materiál pro účastníky projektu Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Nerovné postavení mužů a žen na trhu práce The Inequality Between Men and Women in the Labor Market

Nerovné postavení mužů a žen na trhu práce The Inequality Between Men and Women in the Labor Market Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filosofie Studijní program: Bakalářský Studijní obor (kombinace): Specializace v pedagogice ( český jazyk a literatura

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Obsah

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2005 Národní koncepce rodinné politiky Strana 1 (celkem 59) OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 3 1. Preambule 3 2. Současná situace českých rodin

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1 www.genderonline.cz 1-2/2003 V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender rovné příležitosti výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem osmé speciální vydání Tento zpravodaj je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více