Úvod. Politický kontext

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Politický kontext"

Transkript

1 CHARTA EVROPSKÉ ODBOROVÉ KONFEDERACE K PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ V ODBORECH (Genderový mainstreaming v odborech) přijatá 11. sjezdem EOK 23. května 2007 Úvod Ve své Vizi Evropy, kterou přijal 10. sjezd EOK v Praze v r. 2003, se EOK zavázala, že bude působit ve prospěch rovných příležitostí žen a mužů a že jejím úkolem bude - požadovat zařazení rovnosti žen a mužů mezi základní hodnoty Evropské unie a do sdílených kompetencí EU; - zajišťovat, aby acquis communautaire týkající se rovného odměňování a rovnosti žen a mužů byla uplatňována ve všech oblastech politiky, a povzbuzovat zastoupení žen ve všech rozhodovacích orgánech. K realizaci tohoto úkolu přijal sjezd v Praze v r třetí Plán rovnosti. Jeho plnění bylo projednáno Výkonným výborem EOK v červnu 2006 na základě hodnocení v polovině mandátu. Na podzim 2006 byl rozeslán dotazník členským organizacím EOK, který byl základem pro dokument, jenž byl prezentován na konferenci v březnu 2007 v Berlíně. Jejím cílem bylo posoudit možnosti nástrojů pro rozvoj gender mainstreamingu. Tato Charta vychází z výsledků zmíněného dokumentu 1, z doporučení přijatých Výkonným výborem a konferencí o gender mainstreamingu. Politický kontext Dosáhnout rovnosti zůstává velkou výzvou pro všechny zúčastněné na národní i evropské úrovni; velkého pokroku bylo dosaženo od doby, kdy první smlouva o Evropském společenství zavedla povinnost zajistit rovné odměňování mužů a žen. Na tomto základě se v průběhu padesáti let bohatě rozvinula legislativa týkající se rovnosti. Také účast žen na trhu práce stále roste. Přesto však v posledních letech nedochází k pokroku a v některých zemích lze dokonce pozorovat opačný trend: - Rozdíl v odmněňování mužů a žen je ve 27 zemích EU stále v průměru 15%, ale v některých zemích je vyšší jak 20% a někde se zase začíná zvětšovat. - Přestože ženy překonaly rozdíly ve vzdělání, většinou se ocitají na spodní části žebříčku kompetencí a mezd. Investice do vzdělávání a do celoživotního učení stále není považována za ekonomicky životaschopnou investici. - Nárůst zaměstnanosti žen je zřejmý ve feminizovaných pracovních místech a odvětvích, např. ve službách jak veřejných, tak soukromých, avšak často se jedná o pracovní místa za nejistých pracovních podmínek (částečný úvazek, smlouva na dobu určitou a jiné podoby pružné pracovní smlouvy). - Zařízení pro děti a jiná zařízení či opatření umožňující slaďovat pracovní a soukromý život jsou nedostatečná ve většině zemí, často jsou nekvalitní a velmi drahé. Stále jsou spíše považována za zařízení na pomoc ženám, nikoli rodičům. - Přestože se zaměstnanost žen zvyšuje (vyjádřená počtem žen, které mají placené zaměstnání) - v průměru je zaměstnáno 55,7 % žen (zatímco mužů 1 Women in Trade Unions, ETUC, (pouze v angličtině) 1

2 pracuje 70,9%) a ženy tvoří 44% členů odborů - jejich zastoupení a viditelnost na všech úrovních rozhodování tomu zdaleka neodpovídají. V nedávné době věnovala EU více pozornosti opatřením, která je třeba přijmout ve všech oblastech: - na jaře 2005 přijali evropští sociální partneři Akční rámec v oblasti rovnosti žen a mužů, který se hlásí k ucelenému přístupu k otázkám profesní segregace, k postavení žen v rozhodovacích funkcích, k rovnováze soukromého a profesního života a k rovnosti v odměňování; - Evropská komise zveřejnila Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů , který ohlašuje iniciativy zaměřené zejména na slaďování pracovního a rodinného života a na rovné odměňování; - na jarním summitu v r Rada ministrů přijala Pakt pro rovnost mužů a žen, ve kterém se všichni aktéři na národní a evropské úrovni vyzývají, aby zvýšili své úsilí a akce týkající se rovnosti žen a mužů, odstraňovali nerovnosti v zaměstnávání žen a mužů a v sociální ochraně a dali odpověď na demografické výzvy tím, že budou prosazovat lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem žen a mužů. Všechny tyto dokumenty jasně zdůrazňují význam úplné a rovné účasti žen a mužů na pracovišti, na trhu práce a ve společnosti jako celku, jakožto základní složky rozvoje konkurenceschopné a prosperující Evropy. Pro EOK a její členské organizace je naléhavě nutné, aby zintenzívnily úsilí a akce v této oblasti. V řadě členských organizací se zvýšil počet členek a v současnosti počet žen v odborech v průměru víceméně odpovídá jejich zastoupení na trhu práce (i když to není případ každé jednotlivé země!). Jak však ukázal průzkum mezi členskými organizacemi, zastoupení žen je stále velmi nedostatečné a genderový mainstreaming se nestal všude běžnou praxí. Byl tudíž přijat návrh, aby na sjezdu v Seville EOK v r nebyl předložen nový Plán rovnosti, ale aby sjezd vyzval k silnému závazku, že bude lépe dodržován předchozí Plán 2. Je třeba urychleně přijmout účinná opatření, aby EOK a její členské organizace byly v příštích letech efektivnější, aby byl odstraněn propastný rozdíl v zastoupení žen a mužů na všech úrovních v odborech a aby byl genderový mainstreaming uplatňován v celém politickém a rozhodovacím procesu v zájmu jak mužů, tak žen a v zájmu budoucnosti odborového hnutí. EOK a její členské odborové organizace vyjadřují přijetím této Charty svůj obnovený závazek, že přijmou neodkladná opatření. Článek 1 Genderový mainstreaming: součást sociálního pokroku a udržitelného rozvoje Rovnost mužů a žen je zásadní součástí demokracie na pracovišti a ve společnosti. EOK a její členské organizace potvrzují svůj závazek, že budou prosazovat rovnost mužů a žen v rámci své rozsáhlé práce ve prospěch sociální spravedlnosti, sociálního pokroku a udržitelného rozvoje v Evropě, a tak schvalují, že genderový mainstreaming je nezbytným a integrálním prvkem všech jejich akcí a činností. 2 Viz příloha níže 2

3 S tímto cílem přijímají následující definici genderového mainstreamingu: Definice a základní prvky genderového mainstreamingu A. Genderový mainstreaming je (re)organizace, zlepšování, rozvoj a vyhodnocování procesů rozhodování tak, aby rozměr rovnosti mužů a žen byl začleněn do všech oblastí a na všech úrovních aktéry, kteří jsou obvykle zapojeni do uskutečňování těchto politik 3. B. Při provádění genderového mainstreamingu se nejedná o to, aby se úsilí o prosazování rovnosti do praxe omezovalo na zvláštní opatření pro ženy, ale aby se mobilizovala všechna obecná opatření a akce tím, že aktivně a jasně zohlední již ve stádiu plánování jejich možné dopady na situaci jak žen, tak mužů (genderová perspektiva). To předpokládá systematické přezkoumání opatření a politiky a zohledňování možných dopadů při jejich stanovení a realizaci 4. C. Genderový mainstreaming je tudíž spojen s rovnou viditelností, autonomií a účastí žen a mužů ve veřejném a soukromém životě. Na priority a potřeby žen se musí nahlížet se stejnou vážností jako na priority a potřeby mužů. Muži jsou též integrální součástí genderového přístupu a posuzování tohoto procesu. I oni jsou žádáni, podobně jako ženy, aby přizpůsobili své chování s cílem dosáhnout rovnosti. EOK a její členské organizace uznávají, že genderový mainstreaming se samozřejmě týká jak mužů, tak žen. Provádět gender mainstreaming v praxi zejména znamená, že dojde ke strukturální změně týkající se jak role žen, tak role mužů, ve veřejném a soukromém životě, doma a na pracovišti. Znamená to, že zátěž přizpůsobení je lépe rozložena mezi muže a ženy, na pracovištích a ve společnosti s větším a dlouhodobějším prospěchem pokud jde o zapojení na trhu práce, rovnost žen a mužů, plodnost a plné využití mužského a ženského lidského kapitálu. 5 Článek 2 Účinné provádění Akčního plánu EOK a Charty o genderovém mainstreamingu v praxi 1) EOK a její členské organizace přijmou konkrétní a cílená opatření ke zviditelnění Plánu rovnosti a Charty k genderovému mainstreamingu. Členské organizace budou prosazovat, aby se členové a členky s přijatými opatřeními ztotožnili, a budou také prosazovat, aby všichni aktéři na příslušných úrovních sdíleli odpovědnost za jejich plnění. 2) EOK jasně zdůrazňuje, že pro realizaci Plánu rovnosti z r i této Charty je třeba vyvinout větší angažovanost a přijmout více opatření. Členské organizace EOK na sebe vezmou odpovědnost, že přijmou a budou uplatňovat Plány rovnosti a že budou dohlížet na jejich plnění pokud tomu tak již není na národní úrovni a budou je prosazovat i na odvětvové úrovni, a to do příštího sjezdu. 3 Rada Evropy, Evropská komise, EOK se k tomu podrobně vyjádřila ve svém stanovisku ke slaďování profesního, soukromého a rodinného života, který zaslala Evropské komisi v prosinci 2006 jako odpověď na první fázi konzultací na dané téma. K dispozici zatím v angličtině a francouzštině. 3

4 3) Na úrovni politického vedení každé organizace by mělo být zváženo jmenování osoby, která by byla odpovědná za sledování uplatňování genderového mainstreamingu. Pokud možno by to neměla být osoba, která je odpovědná za rovnost (žen a mužů), aby bylo zřejmé, že jde o sdílenou odpovědnost v této oblasti. 4) Pokrok bude vyhodnocen v polovině mandátu mezi 11. a 12. sjezdem. Článek 3 Rozšíření genderového mainstreamingu A. Genderový mainstreaming ve všech oblastech sociální politiky Revize systémů sociálního zabezpečení a sociální pomoci, včetně důchodů, je všude v Evropě na programu dne. Diskuse o demografickém vývoji a stárnutí populace ještě popohání tato jednání. K tomu se přidává probíhající diskuse o flexikuritě a modernizaci pracovního práva, která klade mezi priority problematiku nejistých forem zaměstnání a segmentace na pracovním trhu (rostoucí rozdíly mezi těmi, kdo jsou zařazeni na trhu práce, a těmi, kdo jsou postaveni mimo něj). EOK a její členské organizace musejí více než kdy jindy pozorně sledovat genderový rozměr ve všech těchto otázkách a pozorně zkoumat dopady návrhů a opatření jak na muže, tak na ženy. B. Genderový mainstreaming v kolektivním vyjednávání Zapojení genderového mainstreamingu do kolektivního vyjednávání je velkou výzvou a vyžaduje výraznější spolupráci především s odvětvovými odborovými federacemi na všech úrovních. Budou přijata opatření, jejichž cílem bude: a) cílená podpora a vzdělávání žen a jejich zapojování do týmů pro kolektivní vyjednávání a jednání, včetně evropských podnikových rad; b) investování do vzdělávání vyjednavačů o otázkách rovnosti žen a mužů; c) jasné prosazování rovnosti příležitostí i tam, kde se nejedná výhradně o usnadnění péče žen a rodičů o děti a o pružných formách práce, tj. i při jednáních o mzdách a kariérním postupu, při jednáních o najímání pracovníků, o celoživotním učení, při restrukturalizacích atd.; d) větší úsilí EOK a jejích členských organizací, aby byl odstraněn rozdíl v odměňování mužů a žen. V první fázi by měla jít EOK příkladem tím, že jasně stanoví cíle ve svém každoročním vyjádření ke koordinaci kolektivního vyjednávání, např. aby se snižoval tento rozdíl v odměňování o 1% ročně. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí se podniknout akce na národní i odvětvové úrovni, včetně revize klasifikací pracovních činností a systémů hodnocení zaměstnanců v jednotlivých funkcích 6. Budou sledovány akce a pokrok v tomto směru. e) EOK a její členské organizace budou na všech relevantních úrovních nadále plnit Akční rámec sociálních partnerů v oblasti rovnosti žen a mužů, který byl přijat v r C. Nástroje a linie postupu pro provádění genderového mainstreamingu 6 Viz rezoluce EOK ke koordinaci kolektivního vyjednávání a o účasti pracujících, přijaté Výkonným výborem EOK března 2004 viz Informace EIT č. 8/2004 4

5 EOK a její členské organizace přijímají jasný závazek, že budou uplatňovat genderový mainstreaming ve všech politikách a ve všech oblastech činnosti, a uznávají, že to vyžaduje vypracování a přijetí nástroje, mechanismy a strategické postupy: a) Zdá se, že genderový mainstreaming je málo srozumitelný a složitě se aplikuje. Bude proto posouzeno, zda bude tato otázka předložena Výkonnému výboru k podrobnější diskusi; ta by mohla vycházet ze souboru návrhů postupu a vyústěním by byla publikace brožury na toto téma. b) V první etapě EOK půjde příkladem tím, že každý dokument předložený Výkonnému výboru a sjezdu bude obsahovat vyhodnocení dopadu z hlediska mužů a z hlediska žen a alespoň v krátkém zdůvodnění bude uvedeno, jak bylo uplatněno genderové hledisko. Článek 4 Odstranění rozdílů v zastupování žen a mužů A. Poskytování srovnatelných a kvalitních údajů Pro posouzení pokroku a stanovení dalších nezbytných opatření je nutné, aby byly k dispozici srovnatelné a kvalitní údaje. a) EOK vypracuje nástroje, které by měly pomoci členským organizacím ve sběru dat o účasti a zastoupení žen v odborech na všech úrovních. Každý rok bude k 8. březnu předložen přehled ( Anketa u příležitosti 8. března ), který bude postoupen Výkonnému výboru, který se bude konat nejblíže tomuto datu. b) Členské organizace se zavazují, že budou poskytovat EOK potřebné údaje. Pokud k tomu nedojde, záležitost bude veřejně projednána na Výkonném výboru a na příštím sjezdu. c) Doporučuje se, aby členské organizace poskytovaly specifické genderově zaměřené údaje při placení členských příspěvků. B. Akce za zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích a) Přetrvává nedostatek žen v rozhodovacích pozicích v odborech. Je zřejmé, že je třeba kombinovat různá opatření a zaujmout koherentní a cílený přístup. b) Řada členských organizací má dobré zkušenosti s kvantifikovanými cíli a s jasnými pravidly, které je třeba dodržovat, aby dosáhly alespoň proporčního zastoupení žen a účasti žen. Tyto zkušenosti Výbor žen EOK shromáždí a vyhodnotí s cílem vypracovat doporučení pro další akce. c) EOK spolu s oddělením vzdělávání ETUI-REHS vypracuje manuál, kde budou uvedeny příklady dobré praxe, a připraví vzdělávací stáže, které se zaměří na zvýšení počtu žen v rozhodovacím procesu v odborech na všech úrovních na zvýšení jejich kvalifikace. d) Je třeba zavést genderové audity 7, programy zaměřené na asistované vedení žen (mentoring 8 ) a jiné formy podpory pro ženy tak, aby se mohly ujmout řídících rolí v odborech. 7 Genderový audit obecně znamená hodnocení politik, programů a institucí z hlediska toho, zda zohledňují rozdílné dopady svých působení na ženy a muže. 8 Mentoring je metoda, která funguje na principu zasvěcování nových kolegů či kolegyň (mentorovaných) zkušenými kolegy či kolegyněmi (mentory) do pracovní problematiky a celkového chodu pracoviště v souladu s jeho dlouhodobou strategií. 5

6 C. Zařadit rovnost příležitostí žen a mužů do jednání o situaci v evropských odborech Každé dva roky se uskuteční jednání o situaci v evropských odborech. Součástí bude i jednání o situaci žen v odborech, kde se bude hodnotit vývoj členství žen a snižování rozdílů v zastoupení žen. Článek 5 Posílení role struktur pro rovnost příležitostí a politiky rovnosti: duální přístup a přizpůsobení zdrojů Členské organizace EOK rozvíjejí a posilují postavení žen v odborech v různé míře, a to z různých historických a kulturních důvodů. Duální přístup je nezbytný, a to i na evropské úrovni. Jednak by se měl posílit genderový mainstreaming ve všech politikách a strukturách, jednak by měla být zvýrazněna specifická role struktur pro rovnost. Znamená to, že zástupcům a zástupkyním struktur pro rovnost je rezervováno jedno či více míst v rozhodovacích orgánech s právem hlasovat a/nebo mít jasnou možnost vyjádřit se, s možností připomínkovat politiku a přijímaná rozhodnutí, zaujímat stanoviska, předkládat návrhy a expertní stanoviska. EOK a členské organizace se zavazují, že budou přidělovat odpovídající rozpočet a personál na podporu politiky rovnosti mužů a žen. Článek 6 Zlepšit roli žen a zajistit jejich zviditelnění ve všech strukturách EOK 1) Bude posouzena možnost provést genderový audit v EOK, jakmile bude vyhodnocen podobný proces a jeho výsledky v bývalé MKSO a v jiných mezinárodních organizacích. 2) Internetová stránka EOK musí být přizpůsobena tak, aby upozorňovala na akce a činnosti v oblasti rovnosti, které realizuje EOK, její Výbor žen a její členské organizace. 3) Členské organizace budou brát v úvahu potřebu paritního zastoupení při vysílání svých zástupců a zástupkyň do Výkonného výboru a na příští sjezd, do stálých výborů, do pracovních skupin, do vyjednávacích výborů a na konference. Bude probíhat monitorovací proces. Delegace na sjezd by měly být genderově vyvážené, nebo by měl počet žen v delegacích alespoň proporčně odpovídat počtu členek v organizaci. V rámci delegací musí mít ženy rovné postavení a hlasovací právo. 4) Před příštím sjezdem bude Výkonný výbor jednat o přijetí příhodných sankcí (na principu cukru a biče ), aby odměnil dobré výsledky a postihl ty špatné, v souladu s Plánem rovnosti a této Charty o genderovém mainstreamingu. 6

7 Příloha Plán rovnosti schválený 10. sjezdem EOK, Praha května 2003 Úvod Předchozí plán rovnosti schválený na sjezdu v Helsinkách v roce 1999 obsahoval ustanovení o monitorování a hodnocení jeho provádění. Průběžné posouzení bylo předloženo Výkonnému výboru v prosinci 2001 a skupina expertů v UCL (univerzity v Lovani) vypracovala studii pod názvem Ženy v odborech: dosáhnout změnu. Konference, které se zúčastnilo osmdesát žen z národních konfederací a evropských odvětvových federací, posoudila výsledky hodnocení a projednala nový plán rovnosti. Tento plán, stejně jako jeho předchůdce, se soustřeďuje na tři cíle. Nyní však byla identifikována opatření, která by měla pomoci realizovat každý ze stanovených cílů. Tato opatření, zvolená na základě výzkumu, jsou uvedena v příloze spolu s jejich podrobnějším vysvětlením. CÍL 1: odstranit rozdíl v zastoupení žen v rozhodovacích orgánech Jako první krok, zmenšit rozdíl v zastoupení žen v rozhodovacích orgánech o polovinu. Za tím účelem zvážit následující opatření: Přijmout plán rovnosti s - kvantifikovanými cíli, - harmonogramem, - jasným určením následných kroků a hodnocením. Vést statistiky týkající se členství a zastoupení v orgánech, včetně evropských podnikových rad, Výkonného výboru, sjezdu, počtu žen v týmech vyjednávačů atd. 9 Tyto statistiky budou předkládány EOK jednou za dva roky, aby bylo možné vypracovat zprávu pro Výkonný výbor. To umožní rozšířit hodnocení a kontrolu provádění plánu rovnosti. Upravit způsob organizace schůzí a změnit odborářskou praxi, aby se ženy mohly snáze schůzí účastnit a přihlásit se o slovo. CÍL 2: rozšířit mainstreaming v otázkách rovnosti mužů a žen Zaprvé, zařazením dimenze rovnosti mužů a žen do kolektivního vyjednávání a/nebo směrnic (hlavních linií) pro kolektivní vyjednávání. Za tím účelem zvážit následující opatření: vzdělávání v otázkách rovnosti (a v otázkách mainstreamingu pokud jde o rovnost mužů a žen) pro vyjednávací týmy; připravovat vyjednávání a/nebo směrnice (hlavní linie) pro vyjednávání ve spolupráci s odborníky na rovnost mužů a žen; 9 To se může lišit podle situace v členských státech a v členských organizacích EOK. 7

8 následné kroky a hodnocení těchto postupů budou zařazeny do výročních zpráv ETUI a EOK a projednány Výkonným výborem EOK. Za druhé, tím, že se rovnost mužů a žen stane klíčovou součástí nové architektury sociálního státu 10. EOK - musí vykonávat tlak na zařazení tohoto aspektu do evropské koordinace sociální ochrany; - povede kampaň za odpovídající příjem během rodičovské dovolené. Za třetí, nadále rozvíjet mechanismy, které budou rozvíjet mainstreaming v otázkách rovnosti mužů a žen, s využitím takových nástrojů, jako jsou statistiky segregace podle pohlaví, studie a katalogy. CÍL 3: posílit roli orgánu, který odpovídá za politiku rovnosti mužů a žen Za tím účelem zvážit následující opatření: Orgán 11 by měl být odpovědný za vypracování politiky rovnosti mužů a žen používající přístup z hlediska obou pohlaví a měl by zajišťovat sledování a hodnocení. Musí být k dispozici odpovídající lidské a finanční zdroje. Jeho složení (jeho členy mohou být buď výhradně ženy, nebo ženy i muži, a může být výhradně odpovědný za monitorování rovnosti mužů a žen, nebo jeho náplní může být také posuzovat potřeby jiných skupin, vůči nimž se uplatňuje diskriminace) se může lišit podle tradic a úvahy národních konfederací a evropských odvětvových federací. Posílit vazby ve většině evropských odvětvových federacích mezi orgány pro rovnost a bruselskými sekretariáty evropských odvětvových federací a rovněž posílit vazby s Výborem žen EOK. Brát v úvahu konkrétní aspekty situace žen, které jsou obětí vícenásobné diskriminace, například žen z řad přistěhovalců, žen se zdravotním postižením, mladých žen, starších žen nebo lesbiček. EOK by měla ve spolupráci s evropskými odvětvovými federacemi založit a organizovat činnost sítí spolupracujících v otázkách rovnosti, složených z mužů a žen, kteří jsou členy evropských podnikových rad; ve spolupráci s Evropskou odborovou akademií (ETUCO) 12 organizovat vzdělávání týkající se politiky rovnosti mužů a žen, zejména pro členy EOK v přistupujících zemích. 10 Překlad anglického výrazu welfare state, ve francouzštině sociálního státu 11 Název bude v členských organizacích EOK různý (výbor žen, výbor pro rovnost, pro rovné příležitosti atd. ) 12 Nyní ETUI-REHS 8

9 Sledování, hodnocení a sankce Výkonnému výboru EOK bude předložena průběžná zpráva o provádění plánu a na příštím sjezdu EOK bude provedeno hodnocení. Pokud se po vyhodnocení ukáže, že národní konfederace a/nebo evropské odvětvové federace nepřijaly účinná opatření k zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech, bude vypracován a účastníkům příštího sjezdu EOK rozdán seznam hříšníků. Může se také zvážit možnost snížit počet hlasů na sjezdu pro některé členy. 9

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Gender mainstreaming Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Jak lze dosáhnout genderové rovnosti? Strategie na cestě ke konečnému cíli genderové rovnosti Integrování genderového hlediska

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Koordinování kolektivního vyjednávání

Koordinování kolektivního vyjednávání Kolektivní vyjednávání a sociální dialog ve verejných službách 4. Konference EPSU o kolektivním vyjednávání Koordinování kolektivního vyjednávání Nástin soucasné politiky EPSU v otázce kolektivního vyjednávání

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 493 v konečném znění 2004/0165 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu (předložená Komisí) CS CS DŮVODOVÁ

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 17. 9. 2010 2010/2018(INI) KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7 Návrh zprávy Britta Thomsen (PE442.875v01-00) Ženy zaměstnané za nejistých

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG

EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG Přednášející: Michal Kadera, Alena Vlačihová Osnova: Principy fungování sociálního dialogu Sociální dialog v ČR Evropský sociální dialog I. PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Andrea Baršová, ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin, Úřad vlády Lucia Zachariášová, vedoucí

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 12/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA IX NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více