Úvod. Politický kontext

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Politický kontext"

Transkript

1 CHARTA EVROPSKÉ ODBOROVÉ KONFEDERACE K PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ V ODBORECH (Genderový mainstreaming v odborech) přijatá 11. sjezdem EOK 23. května 2007 Úvod Ve své Vizi Evropy, kterou přijal 10. sjezd EOK v Praze v r. 2003, se EOK zavázala, že bude působit ve prospěch rovných příležitostí žen a mužů a že jejím úkolem bude - požadovat zařazení rovnosti žen a mužů mezi základní hodnoty Evropské unie a do sdílených kompetencí EU; - zajišťovat, aby acquis communautaire týkající se rovného odměňování a rovnosti žen a mužů byla uplatňována ve všech oblastech politiky, a povzbuzovat zastoupení žen ve všech rozhodovacích orgánech. K realizaci tohoto úkolu přijal sjezd v Praze v r třetí Plán rovnosti. Jeho plnění bylo projednáno Výkonným výborem EOK v červnu 2006 na základě hodnocení v polovině mandátu. Na podzim 2006 byl rozeslán dotazník členským organizacím EOK, který byl základem pro dokument, jenž byl prezentován na konferenci v březnu 2007 v Berlíně. Jejím cílem bylo posoudit možnosti nástrojů pro rozvoj gender mainstreamingu. Tato Charta vychází z výsledků zmíněného dokumentu 1, z doporučení přijatých Výkonným výborem a konferencí o gender mainstreamingu. Politický kontext Dosáhnout rovnosti zůstává velkou výzvou pro všechny zúčastněné na národní i evropské úrovni; velkého pokroku bylo dosaženo od doby, kdy první smlouva o Evropském společenství zavedla povinnost zajistit rovné odměňování mužů a žen. Na tomto základě se v průběhu padesáti let bohatě rozvinula legislativa týkající se rovnosti. Také účast žen na trhu práce stále roste. Přesto však v posledních letech nedochází k pokroku a v některých zemích lze dokonce pozorovat opačný trend: - Rozdíl v odmněňování mužů a žen je ve 27 zemích EU stále v průměru 15%, ale v některých zemích je vyšší jak 20% a někde se zase začíná zvětšovat. - Přestože ženy překonaly rozdíly ve vzdělání, většinou se ocitají na spodní části žebříčku kompetencí a mezd. Investice do vzdělávání a do celoživotního učení stále není považována za ekonomicky životaschopnou investici. - Nárůst zaměstnanosti žen je zřejmý ve feminizovaných pracovních místech a odvětvích, např. ve službách jak veřejných, tak soukromých, avšak často se jedná o pracovní místa za nejistých pracovních podmínek (částečný úvazek, smlouva na dobu určitou a jiné podoby pružné pracovní smlouvy). - Zařízení pro děti a jiná zařízení či opatření umožňující slaďovat pracovní a soukromý život jsou nedostatečná ve většině zemí, často jsou nekvalitní a velmi drahé. Stále jsou spíše považována za zařízení na pomoc ženám, nikoli rodičům. - Přestože se zaměstnanost žen zvyšuje (vyjádřená počtem žen, které mají placené zaměstnání) - v průměru je zaměstnáno 55,7 % žen (zatímco mužů 1 Women in Trade Unions, ETUC, (pouze v angličtině) 1

2 pracuje 70,9%) a ženy tvoří 44% členů odborů - jejich zastoupení a viditelnost na všech úrovních rozhodování tomu zdaleka neodpovídají. V nedávné době věnovala EU více pozornosti opatřením, která je třeba přijmout ve všech oblastech: - na jaře 2005 přijali evropští sociální partneři Akční rámec v oblasti rovnosti žen a mužů, který se hlásí k ucelenému přístupu k otázkám profesní segregace, k postavení žen v rozhodovacích funkcích, k rovnováze soukromého a profesního života a k rovnosti v odměňování; - Evropská komise zveřejnila Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů , který ohlašuje iniciativy zaměřené zejména na slaďování pracovního a rodinného života a na rovné odměňování; - na jarním summitu v r Rada ministrů přijala Pakt pro rovnost mužů a žen, ve kterém se všichni aktéři na národní a evropské úrovni vyzývají, aby zvýšili své úsilí a akce týkající se rovnosti žen a mužů, odstraňovali nerovnosti v zaměstnávání žen a mužů a v sociální ochraně a dali odpověď na demografické výzvy tím, že budou prosazovat lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem žen a mužů. Všechny tyto dokumenty jasně zdůrazňují význam úplné a rovné účasti žen a mužů na pracovišti, na trhu práce a ve společnosti jako celku, jakožto základní složky rozvoje konkurenceschopné a prosperující Evropy. Pro EOK a její členské organizace je naléhavě nutné, aby zintenzívnily úsilí a akce v této oblasti. V řadě členských organizací se zvýšil počet členek a v současnosti počet žen v odborech v průměru víceméně odpovídá jejich zastoupení na trhu práce (i když to není případ každé jednotlivé země!). Jak však ukázal průzkum mezi členskými organizacemi, zastoupení žen je stále velmi nedostatečné a genderový mainstreaming se nestal všude běžnou praxí. Byl tudíž přijat návrh, aby na sjezdu v Seville EOK v r nebyl předložen nový Plán rovnosti, ale aby sjezd vyzval k silnému závazku, že bude lépe dodržován předchozí Plán 2. Je třeba urychleně přijmout účinná opatření, aby EOK a její členské organizace byly v příštích letech efektivnější, aby byl odstraněn propastný rozdíl v zastoupení žen a mužů na všech úrovních v odborech a aby byl genderový mainstreaming uplatňován v celém politickém a rozhodovacím procesu v zájmu jak mužů, tak žen a v zájmu budoucnosti odborového hnutí. EOK a její členské odborové organizace vyjadřují přijetím této Charty svůj obnovený závazek, že přijmou neodkladná opatření. Článek 1 Genderový mainstreaming: součást sociálního pokroku a udržitelného rozvoje Rovnost mužů a žen je zásadní součástí demokracie na pracovišti a ve společnosti. EOK a její členské organizace potvrzují svůj závazek, že budou prosazovat rovnost mužů a žen v rámci své rozsáhlé práce ve prospěch sociální spravedlnosti, sociálního pokroku a udržitelného rozvoje v Evropě, a tak schvalují, že genderový mainstreaming je nezbytným a integrálním prvkem všech jejich akcí a činností. 2 Viz příloha níže 2

3 S tímto cílem přijímají následující definici genderového mainstreamingu: Definice a základní prvky genderového mainstreamingu A. Genderový mainstreaming je (re)organizace, zlepšování, rozvoj a vyhodnocování procesů rozhodování tak, aby rozměr rovnosti mužů a žen byl začleněn do všech oblastí a na všech úrovních aktéry, kteří jsou obvykle zapojeni do uskutečňování těchto politik 3. B. Při provádění genderového mainstreamingu se nejedná o to, aby se úsilí o prosazování rovnosti do praxe omezovalo na zvláštní opatření pro ženy, ale aby se mobilizovala všechna obecná opatření a akce tím, že aktivně a jasně zohlední již ve stádiu plánování jejich možné dopady na situaci jak žen, tak mužů (genderová perspektiva). To předpokládá systematické přezkoumání opatření a politiky a zohledňování možných dopadů při jejich stanovení a realizaci 4. C. Genderový mainstreaming je tudíž spojen s rovnou viditelností, autonomií a účastí žen a mužů ve veřejném a soukromém životě. Na priority a potřeby žen se musí nahlížet se stejnou vážností jako na priority a potřeby mužů. Muži jsou též integrální součástí genderového přístupu a posuzování tohoto procesu. I oni jsou žádáni, podobně jako ženy, aby přizpůsobili své chování s cílem dosáhnout rovnosti. EOK a její členské organizace uznávají, že genderový mainstreaming se samozřejmě týká jak mužů, tak žen. Provádět gender mainstreaming v praxi zejména znamená, že dojde ke strukturální změně týkající se jak role žen, tak role mužů, ve veřejném a soukromém životě, doma a na pracovišti. Znamená to, že zátěž přizpůsobení je lépe rozložena mezi muže a ženy, na pracovištích a ve společnosti s větším a dlouhodobějším prospěchem pokud jde o zapojení na trhu práce, rovnost žen a mužů, plodnost a plné využití mužského a ženského lidského kapitálu. 5 Článek 2 Účinné provádění Akčního plánu EOK a Charty o genderovém mainstreamingu v praxi 1) EOK a její členské organizace přijmou konkrétní a cílená opatření ke zviditelnění Plánu rovnosti a Charty k genderovému mainstreamingu. Členské organizace budou prosazovat, aby se členové a členky s přijatými opatřeními ztotožnili, a budou také prosazovat, aby všichni aktéři na příslušných úrovních sdíleli odpovědnost za jejich plnění. 2) EOK jasně zdůrazňuje, že pro realizaci Plánu rovnosti z r i této Charty je třeba vyvinout větší angažovanost a přijmout více opatření. Členské organizace EOK na sebe vezmou odpovědnost, že přijmou a budou uplatňovat Plány rovnosti a že budou dohlížet na jejich plnění pokud tomu tak již není na národní úrovni a budou je prosazovat i na odvětvové úrovni, a to do příštího sjezdu. 3 Rada Evropy, Evropská komise, EOK se k tomu podrobně vyjádřila ve svém stanovisku ke slaďování profesního, soukromého a rodinného života, který zaslala Evropské komisi v prosinci 2006 jako odpověď na první fázi konzultací na dané téma. K dispozici zatím v angličtině a francouzštině. 3

4 3) Na úrovni politického vedení každé organizace by mělo být zváženo jmenování osoby, která by byla odpovědná za sledování uplatňování genderového mainstreamingu. Pokud možno by to neměla být osoba, která je odpovědná za rovnost (žen a mužů), aby bylo zřejmé, že jde o sdílenou odpovědnost v této oblasti. 4) Pokrok bude vyhodnocen v polovině mandátu mezi 11. a 12. sjezdem. Článek 3 Rozšíření genderového mainstreamingu A. Genderový mainstreaming ve všech oblastech sociální politiky Revize systémů sociálního zabezpečení a sociální pomoci, včetně důchodů, je všude v Evropě na programu dne. Diskuse o demografickém vývoji a stárnutí populace ještě popohání tato jednání. K tomu se přidává probíhající diskuse o flexikuritě a modernizaci pracovního práva, která klade mezi priority problematiku nejistých forem zaměstnání a segmentace na pracovním trhu (rostoucí rozdíly mezi těmi, kdo jsou zařazeni na trhu práce, a těmi, kdo jsou postaveni mimo něj). EOK a její členské organizace musejí více než kdy jindy pozorně sledovat genderový rozměr ve všech těchto otázkách a pozorně zkoumat dopady návrhů a opatření jak na muže, tak na ženy. B. Genderový mainstreaming v kolektivním vyjednávání Zapojení genderového mainstreamingu do kolektivního vyjednávání je velkou výzvou a vyžaduje výraznější spolupráci především s odvětvovými odborovými federacemi na všech úrovních. Budou přijata opatření, jejichž cílem bude: a) cílená podpora a vzdělávání žen a jejich zapojování do týmů pro kolektivní vyjednávání a jednání, včetně evropských podnikových rad; b) investování do vzdělávání vyjednavačů o otázkách rovnosti žen a mužů; c) jasné prosazování rovnosti příležitostí i tam, kde se nejedná výhradně o usnadnění péče žen a rodičů o děti a o pružných formách práce, tj. i při jednáních o mzdách a kariérním postupu, při jednáních o najímání pracovníků, o celoživotním učení, při restrukturalizacích atd.; d) větší úsilí EOK a jejích členských organizací, aby byl odstraněn rozdíl v odměňování mužů a žen. V první fázi by měla jít EOK příkladem tím, že jasně stanoví cíle ve svém každoročním vyjádření ke koordinaci kolektivního vyjednávání, např. aby se snižoval tento rozdíl v odměňování o 1% ročně. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí se podniknout akce na národní i odvětvové úrovni, včetně revize klasifikací pracovních činností a systémů hodnocení zaměstnanců v jednotlivých funkcích 6. Budou sledovány akce a pokrok v tomto směru. e) EOK a její členské organizace budou na všech relevantních úrovních nadále plnit Akční rámec sociálních partnerů v oblasti rovnosti žen a mužů, který byl přijat v r C. Nástroje a linie postupu pro provádění genderového mainstreamingu 6 Viz rezoluce EOK ke koordinaci kolektivního vyjednávání a o účasti pracujících, přijaté Výkonným výborem EOK března 2004 viz Informace EIT č. 8/2004 4

5 EOK a její členské organizace přijímají jasný závazek, že budou uplatňovat genderový mainstreaming ve všech politikách a ve všech oblastech činnosti, a uznávají, že to vyžaduje vypracování a přijetí nástroje, mechanismy a strategické postupy: a) Zdá se, že genderový mainstreaming je málo srozumitelný a složitě se aplikuje. Bude proto posouzeno, zda bude tato otázka předložena Výkonnému výboru k podrobnější diskusi; ta by mohla vycházet ze souboru návrhů postupu a vyústěním by byla publikace brožury na toto téma. b) V první etapě EOK půjde příkladem tím, že každý dokument předložený Výkonnému výboru a sjezdu bude obsahovat vyhodnocení dopadu z hlediska mužů a z hlediska žen a alespoň v krátkém zdůvodnění bude uvedeno, jak bylo uplatněno genderové hledisko. Článek 4 Odstranění rozdílů v zastupování žen a mužů A. Poskytování srovnatelných a kvalitních údajů Pro posouzení pokroku a stanovení dalších nezbytných opatření je nutné, aby byly k dispozici srovnatelné a kvalitní údaje. a) EOK vypracuje nástroje, které by měly pomoci členským organizacím ve sběru dat o účasti a zastoupení žen v odborech na všech úrovních. Každý rok bude k 8. březnu předložen přehled ( Anketa u příležitosti 8. března ), který bude postoupen Výkonnému výboru, který se bude konat nejblíže tomuto datu. b) Členské organizace se zavazují, že budou poskytovat EOK potřebné údaje. Pokud k tomu nedojde, záležitost bude veřejně projednána na Výkonném výboru a na příštím sjezdu. c) Doporučuje se, aby členské organizace poskytovaly specifické genderově zaměřené údaje při placení členských příspěvků. B. Akce za zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích a) Přetrvává nedostatek žen v rozhodovacích pozicích v odborech. Je zřejmé, že je třeba kombinovat různá opatření a zaujmout koherentní a cílený přístup. b) Řada členských organizací má dobré zkušenosti s kvantifikovanými cíli a s jasnými pravidly, které je třeba dodržovat, aby dosáhly alespoň proporčního zastoupení žen a účasti žen. Tyto zkušenosti Výbor žen EOK shromáždí a vyhodnotí s cílem vypracovat doporučení pro další akce. c) EOK spolu s oddělením vzdělávání ETUI-REHS vypracuje manuál, kde budou uvedeny příklady dobré praxe, a připraví vzdělávací stáže, které se zaměří na zvýšení počtu žen v rozhodovacím procesu v odborech na všech úrovních na zvýšení jejich kvalifikace. d) Je třeba zavést genderové audity 7, programy zaměřené na asistované vedení žen (mentoring 8 ) a jiné formy podpory pro ženy tak, aby se mohly ujmout řídících rolí v odborech. 7 Genderový audit obecně znamená hodnocení politik, programů a institucí z hlediska toho, zda zohledňují rozdílné dopady svých působení na ženy a muže. 8 Mentoring je metoda, která funguje na principu zasvěcování nových kolegů či kolegyň (mentorovaných) zkušenými kolegy či kolegyněmi (mentory) do pracovní problematiky a celkového chodu pracoviště v souladu s jeho dlouhodobou strategií. 5

6 C. Zařadit rovnost příležitostí žen a mužů do jednání o situaci v evropských odborech Každé dva roky se uskuteční jednání o situaci v evropských odborech. Součástí bude i jednání o situaci žen v odborech, kde se bude hodnotit vývoj členství žen a snižování rozdílů v zastoupení žen. Článek 5 Posílení role struktur pro rovnost příležitostí a politiky rovnosti: duální přístup a přizpůsobení zdrojů Členské organizace EOK rozvíjejí a posilují postavení žen v odborech v různé míře, a to z různých historických a kulturních důvodů. Duální přístup je nezbytný, a to i na evropské úrovni. Jednak by se měl posílit genderový mainstreaming ve všech politikách a strukturách, jednak by měla být zvýrazněna specifická role struktur pro rovnost. Znamená to, že zástupcům a zástupkyním struktur pro rovnost je rezervováno jedno či více míst v rozhodovacích orgánech s právem hlasovat a/nebo mít jasnou možnost vyjádřit se, s možností připomínkovat politiku a přijímaná rozhodnutí, zaujímat stanoviska, předkládat návrhy a expertní stanoviska. EOK a členské organizace se zavazují, že budou přidělovat odpovídající rozpočet a personál na podporu politiky rovnosti mužů a žen. Článek 6 Zlepšit roli žen a zajistit jejich zviditelnění ve všech strukturách EOK 1) Bude posouzena možnost provést genderový audit v EOK, jakmile bude vyhodnocen podobný proces a jeho výsledky v bývalé MKSO a v jiných mezinárodních organizacích. 2) Internetová stránka EOK musí být přizpůsobena tak, aby upozorňovala na akce a činnosti v oblasti rovnosti, které realizuje EOK, její Výbor žen a její členské organizace. 3) Členské organizace budou brát v úvahu potřebu paritního zastoupení při vysílání svých zástupců a zástupkyň do Výkonného výboru a na příští sjezd, do stálých výborů, do pracovních skupin, do vyjednávacích výborů a na konference. Bude probíhat monitorovací proces. Delegace na sjezd by měly být genderově vyvážené, nebo by měl počet žen v delegacích alespoň proporčně odpovídat počtu členek v organizaci. V rámci delegací musí mít ženy rovné postavení a hlasovací právo. 4) Před příštím sjezdem bude Výkonný výbor jednat o přijetí příhodných sankcí (na principu cukru a biče ), aby odměnil dobré výsledky a postihl ty špatné, v souladu s Plánem rovnosti a této Charty o genderovém mainstreamingu. 6

7 Příloha Plán rovnosti schválený 10. sjezdem EOK, Praha května 2003 Úvod Předchozí plán rovnosti schválený na sjezdu v Helsinkách v roce 1999 obsahoval ustanovení o monitorování a hodnocení jeho provádění. Průběžné posouzení bylo předloženo Výkonnému výboru v prosinci 2001 a skupina expertů v UCL (univerzity v Lovani) vypracovala studii pod názvem Ženy v odborech: dosáhnout změnu. Konference, které se zúčastnilo osmdesát žen z národních konfederací a evropských odvětvových federací, posoudila výsledky hodnocení a projednala nový plán rovnosti. Tento plán, stejně jako jeho předchůdce, se soustřeďuje na tři cíle. Nyní však byla identifikována opatření, která by měla pomoci realizovat každý ze stanovených cílů. Tato opatření, zvolená na základě výzkumu, jsou uvedena v příloze spolu s jejich podrobnějším vysvětlením. CÍL 1: odstranit rozdíl v zastoupení žen v rozhodovacích orgánech Jako první krok, zmenšit rozdíl v zastoupení žen v rozhodovacích orgánech o polovinu. Za tím účelem zvážit následující opatření: Přijmout plán rovnosti s - kvantifikovanými cíli, - harmonogramem, - jasným určením následných kroků a hodnocením. Vést statistiky týkající se členství a zastoupení v orgánech, včetně evropských podnikových rad, Výkonného výboru, sjezdu, počtu žen v týmech vyjednávačů atd. 9 Tyto statistiky budou předkládány EOK jednou za dva roky, aby bylo možné vypracovat zprávu pro Výkonný výbor. To umožní rozšířit hodnocení a kontrolu provádění plánu rovnosti. Upravit způsob organizace schůzí a změnit odborářskou praxi, aby se ženy mohly snáze schůzí účastnit a přihlásit se o slovo. CÍL 2: rozšířit mainstreaming v otázkách rovnosti mužů a žen Zaprvé, zařazením dimenze rovnosti mužů a žen do kolektivního vyjednávání a/nebo směrnic (hlavních linií) pro kolektivní vyjednávání. Za tím účelem zvážit následující opatření: vzdělávání v otázkách rovnosti (a v otázkách mainstreamingu pokud jde o rovnost mužů a žen) pro vyjednávací týmy; připravovat vyjednávání a/nebo směrnice (hlavní linie) pro vyjednávání ve spolupráci s odborníky na rovnost mužů a žen; 9 To se může lišit podle situace v členských státech a v členských organizacích EOK. 7

8 následné kroky a hodnocení těchto postupů budou zařazeny do výročních zpráv ETUI a EOK a projednány Výkonným výborem EOK. Za druhé, tím, že se rovnost mužů a žen stane klíčovou součástí nové architektury sociálního státu 10. EOK - musí vykonávat tlak na zařazení tohoto aspektu do evropské koordinace sociální ochrany; - povede kampaň za odpovídající příjem během rodičovské dovolené. Za třetí, nadále rozvíjet mechanismy, které budou rozvíjet mainstreaming v otázkách rovnosti mužů a žen, s využitím takových nástrojů, jako jsou statistiky segregace podle pohlaví, studie a katalogy. CÍL 3: posílit roli orgánu, který odpovídá za politiku rovnosti mužů a žen Za tím účelem zvážit následující opatření: Orgán 11 by měl být odpovědný za vypracování politiky rovnosti mužů a žen používající přístup z hlediska obou pohlaví a měl by zajišťovat sledování a hodnocení. Musí být k dispozici odpovídající lidské a finanční zdroje. Jeho složení (jeho členy mohou být buď výhradně ženy, nebo ženy i muži, a může být výhradně odpovědný za monitorování rovnosti mužů a žen, nebo jeho náplní může být také posuzovat potřeby jiných skupin, vůči nimž se uplatňuje diskriminace) se může lišit podle tradic a úvahy národních konfederací a evropských odvětvových federací. Posílit vazby ve většině evropských odvětvových federacích mezi orgány pro rovnost a bruselskými sekretariáty evropských odvětvových federací a rovněž posílit vazby s Výborem žen EOK. Brát v úvahu konkrétní aspekty situace žen, které jsou obětí vícenásobné diskriminace, například žen z řad přistěhovalců, žen se zdravotním postižením, mladých žen, starších žen nebo lesbiček. EOK by měla ve spolupráci s evropskými odvětvovými federacemi založit a organizovat činnost sítí spolupracujících v otázkách rovnosti, složených z mužů a žen, kteří jsou členy evropských podnikových rad; ve spolupráci s Evropskou odborovou akademií (ETUCO) 12 organizovat vzdělávání týkající se politiky rovnosti mužů a žen, zejména pro členy EOK v přistupujících zemích. 10 Překlad anglického výrazu welfare state, ve francouzštině sociálního státu 11 Název bude v členských organizacích EOK různý (výbor žen, výbor pro rovnost, pro rovné příležitosti atd. ) 12 Nyní ETUI-REHS 8

9 Sledování, hodnocení a sankce Výkonnému výboru EOK bude předložena průběžná zpráva o provádění plánu a na příštím sjezdu EOK bude provedeno hodnocení. Pokud se po vyhodnocení ukáže, že národní konfederace a/nebo evropské odvětvové federace nepřijaly účinná opatření k zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech, bude vypracován a účastníkům příštího sjezdu EOK rozdán seznam hříšníků. Může se také zvážit možnost snížit počet hlasů na sjezdu pro některé členy. 9

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Gender mainstreaming Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Jak lze dosáhnout genderové rovnosti? Strategie na cestě ke konečnému cíli genderové rovnosti Integrování genderového hlediska

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy Ing. Petr Pavlík, Ph.D. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Úvod Širší kontext politiky genderové rovnosti Prosazování rovných

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti L 69/112 Úřední věstník Evropské unie 8.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti (Text s významem pro EHP)

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ GENERALNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ SHRNUTÍ Abstrakt

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

Předsednictví předložilo návrh závěrů Rady o rovných příležitostech pro ženy a muže z hlediska příjmů: odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů.

Předsednictví předložilo návrh závěrů Rady o rovných příležitostech pro ženy a muže z hlediska příjmů: odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů. Rada Evropské unie Brusel 4. června 2015 (OR. en) 9302/15 SOC 371 GENDER 7 PENS 4 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada 8610/15 SOC

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 5. volební období 56. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 6. schůze konané dne 16. listopadu 2006 ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Více

Koordinování kolektivního vyjednávání

Koordinování kolektivního vyjednávání Kolektivní vyjednávání a sociální dialog ve verejných službách 4. Konference EPSU o kolektivním vyjednávání Koordinování kolektivního vyjednávání Nástin soucasné politiky EPSU v otázce kolektivního vyjednávání

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0076/1. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0076/1. Pozměňovací návrh 4.5.2016 A8-0076/1 1 Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu,

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 14.7.2016 JOIN(2016) 34 final 2016/0217 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o založení

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 493 v konečném znění 2004/0165 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu (předložená Komisí) CS CS DŮVODOVÁ

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín

Více

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY?

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? Pražská konference 24. Května 2010 Stephen Blair ředitel Southern & Eastern Regional Assembly Obsah prezentace Právní zásady úpravy programů Druhy úprav programů Praktické úpravy

Více