KDO JSME, O CO USILUJEME

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO JSME, O CO USILUJEME"

Transkript

1 KDO JSME, O CO USILUJEME

2 Vážení čtenáři, jak je možné řešit četné problémy, před nimiž stojí lidé v Evropě i ve světě? To je základní otázka, od které se odvíjí naše činnost ve skupině Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) v Evropském parlamentu. Lidé jsou vystaveni nesmírnému tlaku, neboť lidstvo čelí několika významným krizím hospodářské, sociální a ekologické zároveň. Nejhorší projevy těchto krizí v Evropě sahají od prudce stoupající nezaměstnanosti mládeže a rostoucí chudoby až po hrozby, jež představuje návrat fašismu a z něj vyplývající ohrožení lidských práv. Naše společné úsilí se odvíjí od hledání řešení těchto vzájemně souvisejících problémů. V rámci naší skupiny spolupracují poslanci Evropského parlamentu z celého kontinentu s cílem bojovat proti nerovnosti a úsporným opatřením, prosazovat demokracii a základní práva, chránit pracovníky, migranty a skupiny na okraji společnosti, získat kontrolu nad finančními trhy a bojovat proti změně klimatu, podporovat rovnost žen a mužů, mír a celosvětovou spravedlnost. Takový je náš program. Právě tyto problémy nás znepokojují nejvíce a tato brožura je obecným úvodem k tomu, co podporujeme a v co věříme. Jsme malou skupinou, ale jsem přesvědčena, že s Vaší pomocí máme obrovský potenciál jednat efektivně a realizovat naše zásady, týkající se hlavních otázek. Přeji Vám příjemné čtení. Další informace naleznete na stránce jejímž prostřednictvím nám můžete zaslat komentáře nebo klást otázky ohledně naší činnosti. Gabi Zimmer předsedkyně skupiny GUE/NGL

3 Olivier Hansen Úsporná opatření zabíjejí! Úsporná opatření, prosazovaná vedoucími představiteli EU, nadále působí ve prospěch bohatých a mocných tím, že udržují hospodářský systém, který staví potřeby finančních trhů nad sociální zájmy. Tato opatření, uplatňovaná nedemokratickými prostředky v zemích EU, jež nejvíce postihla krize, odrážejí neúspěchy neoliberální struktury EU. Tuto politiku je naléhavě nutné změnit a zaručit solidaritu a vytváření pracovních míst v rámci hospodářského systému, která bude sloužit lidem, nikoli ziskům. Úsporným opatřením se lze vyhnout, jde o politickou volbu, která staví zájmy jedněch nad zájmy druhých. Za EU, která se vymaní z doktríny úsporných opatření.

4 Andy Orin Sociální spravedlnost pro všechny Věříme v sociální Unii, ve které mají všichni rovný přístup k sociální ochraně a sociálnímu zabezpečení. V tomto smyslu pokračujeme v boji proti privatizaci zdravotní péče a dodávky vody. Politika úsporných opatření ohrožuje přístup nejzranitelnějších občanů, jako jsou například zdravotně postižení, k péči. Žene lidi do extrémní chudoby. Je ostudou, že v Evropě existuje tak velké množství chudoby a sociálního vyloučení. Musíme vybudovat Evropu, která umožní lidem žít důstojně. Za solidární Evropu.

5 Billjacobus1 Pracovní práva hned teď! Deregulační politiky a daňové škrty pro velké podniky poškozují pracovníky: pod záminkou hospodářské soutěže a flexibility dochází ke snižování mezd a omezování práv zaměstnanců. Skupina GUE/NGL je proti veškerým opatřením, která zvyšují jejich nejistotu. Bráníme také práva migrujících pracovníků, kteří patří k nejhůře placeným na světě, a často jim hrozí vykořisťování, násilí a zneužívání. Za životní minimum a za důstojnou práci.

6 All about the idea Nezaměstnanost mladých lidí Abychom mohli bojovat s prudce stoupající nezaměstnaností mladých lidí, musíme se vymanit z modelu úsporných opatření. Pokud chceme udržitelná pracovní místa pro mladé lidi v Evropě, potřebujeme náležité finanční prostředky na záruku pro mladé lidi. Požadujeme vhodné a důstojné zaměstnání pro všechny mladé lidi.

7 Charli Aron Rovnost žen a mužů na prvním místě Abychom dosáhli rovnosti žen a mužů v Evropě, musíme odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů, bojovat za práva LGBT osob, podporovat rovnou účast na rozhodování a zavést strategii pro boj proti násilí páchanému na ženách, která bude vycházet z potřeby rovnosti žen a mužů. Skupina GUE/NGL se staví proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, domácímu násilí, obchodování s lidmi, sexuálnímu násilí a zabíjení na základě pohlaví. Bojujeme za práva dívek na vzdělávání, za celosvětové uznání reprodukčních práv žen a za právo žádat o azyl kvůli pronásledování na základě pohlaví. V Evropě není místo pro nerovné postavení žen a mužů.

8 Jimmy Brown Prosazování míru ve světě Zahraniční a bezpečnostní politika EU musí být založena na budování míru ve světě. Skupina GUE/NGL je obzvláště aktivní v otázce řešení konfliktu na Blízkém východě a důsledně požaduje ukončení okupace palestinských území ze strany Izraele prostřednictvím mírového řešení spočívajícího ve vytvoření dvou států. Nadále se stavíme proti zřízení vojensko-průmyslového komplexu EU a proti úloze, kterou EU hraje jako hybná síla vyzbrojování v rámci Evropy a mimo ni. Požadujeme EU, která podporuje mír ve světě.

9 Olivier Hansen Mezinárodní vztahy Ať už usiluje o spravedlivější politiky vůči zemím Latinské Ameriky, bojuje za práva osob v Západní Sahaře a Kazachstánu nebo pokračuje v nátlaku na tureckou vládu v souvislosti s otázkou Kurdů a Kypru, skupina GUE/NGL je ve svých snahách o EU budující kladné vztahy se zbytkem světa vytrvalá. Spíše než světovým hráčem si přeje být světovým partnerem. Za EU bojující za celosvětovou spravedlnost.

10 Nancy Palus/IRIN Lidská práva na prvním místě Evropa musí dostát svým závazkům a odpovědnosti, pokud jde o lidská práva a demokracii jak doma, tak po celém světě. To znamená řešit zneužívání a diskriminaci, například na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství nebo rasy. Je zapotřebí činů, nikoli jen slov. Za Evropu, která brání lidská práva.

11 Kate Thomas/IRIN Hájíme migranty Evropa musí bránit práva žadatelů o azyl. Nemůžeme zavírat oči před neutěšenou situací lidí, kteří hledají v EU lepší život, a ignorovat důvody, které je donutily k útěku. Skupina GUE/NGL bojuje za svobodu pohybu a staví se proti pevnosti Evropa. Evropa musí napravit své nefunkční systémy v oblasti přistěhovalectví a azylu. Za svobodu pohybu pro všechny.

12 D. Sharon Pruitt Změnit způsob naší spotřeby Spotřebitelé potřebují úplnou certifikaci týkající se označení země původu, která zajistí, že výrobky nejsou zdraví škodlivé. Nezbytnou podmínkou pro dovoz zboží by měla být kritéria dodržování lidských práv, práv pracovníků a ochrany životního prostředí. Žádáme, aby pracovníci zemí globálního Jihu byli chráněni před smrtelnými následky světového kapitalismu. Za jiný způsob spotřeby.

13 Dee Brestin Životní prostředí, změna klimatu a energie Čas na přijetí zásadních opatření k řešení změny klimatu ve všech politických oblastech EU se krátí. Na světové úrovni skupina GUE/NGL usiluje o ambicióznější cíle, které budou řešit změnu klimatu, a o opatření, která pomohou rozvojovým zemím vyrovnat se s celosvětovým procesem oteplování. Musíme chránit biologickou rozmanitost Evropy a podporovat energii z obnovitelných zdrojů. Domníváme se, že naše budoucnost leží ve větrné energii, energii mořských vln a solární energii, nikoliv ve znečišťujících odvětvích. Za ekologičtější a udržitelnější Evropu.

14 Glyn Lowe Spravedlivější rybolov V zájmu našeho životního prostředí a životaschopnosti malých a středně velkých rybářských podniků musíme okamžitě ukončit nadměrný rybolov. Je třeba, abychom chránili pobřežní oblasti a ostrovy s aktivním odvětvím rybolovu. Skupina GUE/NGL požaduje rybářskou politiku s jasnými sociálními a hospodářskými cíli a opatřeními, které tomuto odvětví umožní snížit jeho závislost na fosilních palivech. Je třeba okamžitě chránit rybí populace a rybářská společenství!

15 Justin See Udržitelné zemědělství Potřebujeme udržitelné a spravedlivé zemědělské politiky, které ochrání životní prostředí a zachrání malá venkovská společenství. Zemědělská politika musí přestat ničit živobytí malých zemědělců a stavět zemědělské podnikání na první místo. Požadujeme spravedlivé jednání se zemědělci.

16 Susan Sermoneta Ochrana občanských svobod S ohledem na odhalení skutečnosti, že Spojené státy americké sledují miliony občanů EU i evropské diplomaty a poslance EP, se ochrana občanských svobod a ochrana údajů stávají důležitějšími než kdy předtím. Odmítáme, aby se boj proti terorismu používal jako morální bianko šek k provádění de facto trestné činnosti. Takovéto porušování základních práv nebudeme podporovat. Požadujeme Evropu, ve které jsou hájeny občanské svobody a ochrana údajů.

17 Jodi Hilton/IRIN Regionální politika V dnešní době se v Evropě zdá, že regionální politika je méně zaměřena na solidaritu a soudržnost a více na podněcování soutěživosti mezi regiony. Granty určené nejvíce zaostalým evropským regionům jsou stále více spojovány s makroekonomickými podmínkami, které ničí místní společenství. Požadujeme, aby investice do regionů pokračovaly. Za regionální politiku, která šíří solidaritu mezi Evropany.

18 Ken Bosma Spravedlnost v oblasti obchodu Volný obchod mezi dvěma partnery neprospívá vždy oběma z nich. Liberalizace obchodu vedla k celosvětové sociální a ekologické destrukci. Volný obchod a volný pohyb zboží je třeba kontrolovat. Stavíme se proti všem mezinárodním obchodním dohodám, které jsou uzavírány v zájmu velkých podniků. Musíme změnit způsob, jakým vymezujeme obchodní vztahy.

19 Aubrey Graham/IRIN Rozvoj EU musí hrát aktivní roli v boji o vymýcení extrémní chudoby a hladu v rozvojovém světě. Bojujeme za udržitelný rozvoj, přístup ke vzdělávání, zlepšování zdraví matek a podporujeme boj proti malárii a AIDS. Jelikož současná obchodní politika EU staví rozvojové země do pozice, kdy jsou ještě více podřízeny obchodním požadavkům EU, žádáme obchodní politiku, která bude vycházet z rozvojových cílů, a nikoliv naopak. Za skutečné partnerství pro rozvoj.

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Obsah 6 Chceme, aby příští Evropská komise začlenila do svého pracovního programu tyto cíle: I Dokázali

Více

Charta Evropských zelených Hlavní zásady Evropské strany zelených

Charta Evropských zelených Hlavní zásady Evropské strany zelených Charta Evropských zelených Hlavní zásady Evropské strany zelených Přijato na druhém kongresu Evropských zelených Ženeva, 13-14 října 2006 Kdo jsme Evropští zelení se s hrdostí zasazují o trvale udržitelný

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Chceme pro všechny Evropany šanci na smysluplnou práci

Chceme pro všechny Evropany šanci na smysluplnou práci www.zeleni.cz 1. Chceme pro všechny Evropany šanci na smysluplnou práci 2. Chceme energetickou modernizaci, která přinese stabilní pracovní místa 3. Chceme zdravý život ve zdravé krajině 4. Chceme v Bruselu

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

EVROPA, KTERÁ FUNGUJE

EVROPA, KTERÁ FUNGUJE EVROPA, KTERÁ FUNGUJE V roce 2014 dostaneme příležitost v této zásadní době v historii našeho kontinentu formovat budoucnost Evropy. Výběr, který v těchto volbách učiníte, může Evropu buď oslabit, nebo

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace Životní prostředí Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce se zachováním naší konkurenceschopnosti 2 P O L I

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Průmysl zpět do práce

Průmysl zpět do práce Průmysl zpět do práce Cestovní mapa pro reindustrializaci Evropy a zajištění budoucnosti evropské průmyslové zaměstnanosti a závodů 1 Editorial: IndustriAll pro Evropu, celá Evropa pro průmysl IndustriAll

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

Od nenaplněných plánů k novým cílům

Od nenaplněných plánů k novým cílům Od nenaplněných plánů k novým cílům ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ jsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Jestli se tomu tak stane, zaleží i na každém z nás. 1 2

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? Mezinárodní úřad práce

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? Mezinárodní úřad práce Mezinárodní úřad práce ACTRAV Bureau for Workers Activities Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Co přináší pracovníkům? MOP Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

C HARTA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

C HARTA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ C HARTA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI uchránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, prohlásit znovu

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin European Ideas Network Letní univerzita 2005 Lisabon Závěry pracovních skupin Partneři Doplňkoví partneři Představte si, že si nemusíte představovat......štíhlý, silný a efektivní stát! Think-tank estat

Více

ZPRAVODAJ OSN V ČESKÉ REPUBLICE

ZPRAVODAJ OSN V ČESKÉ REPUBLICE 2. UNbulletin 09 KODAŇ 2009: ŠANCE PRO KLIMA * STAND UP - STOP CHUDOBĚ! * HOLD HUMANITÁRNÍM PRACOVNÍKŮM * VÝROČNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ * MUSÍME ODZBROJIT * UTEČENCI NEJSOU TOXICKÝ ODPAD VYROČÍ

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více