Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 Region Brno Podhájí 1, Brno-Øeèkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad."

Transkript

1 TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková, Ing. Martin Špryòar, Mgr. Vojtìch Hromíø, René Beck, Ing. Jan Medveï Ing. Zdenìk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá Grafická úprava, sazba & zlom Carlos Sardá Pøíjem inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: Adresa redakce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: Obálka Grafika: Carlos Sardá Foto: Martin Felix Tisk a expedice T-STUDIO Pelléova 9/244, Praha 6 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ Rozhovor s Regionální shromáždìní v Brnì...5 regionální shromáždìní v Hradci Králové...5 Otevøený dopis...6 Zasedání èesko-ukrajinské Smíšené komise Jarní zasedání Mezinárodní unie silnièní dopravy IRU...8 Rada pro osobní dopravu Doby øízení a odpoèinku Problematika hranièního pøechodu Rozvadov Aktivity Sdružení v oblasti legislativy a mezinárodních vztahù zahranièní semináø pro dopravce Transfrigoroute Czech republic...16 EVROPSKÁ UNIE Poplatky za užívání silnic...19 NÁKLADNÍ DOPRAVA jednání expertní skupiny...20 Petrokarty nabízí firmám i státním organizacím komplexní služby EKONOMIKA, LEGISLATIVA A PROVOZ Z praxe advokátní kanceláøe Daòová zvýhodnìní a zamìstnanci ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU Bezpeènost pøedevším (SAFETY FIRST) Dopravnì bezpeènostní akce ano èi ne? Školení, kurzy, semináøe TECHNIKA vesta v povinné výbavì skupina PSA...37 Mitsubishi Lancer zúroèená zkušenost EASTLOG Truck racing v roce Nová modelová øada TGL AVIA s novým logem i majitelem Motory Euro DAF stupòuje svou ofenzívu ve stavebnictví dopravní øešení Volvo Trucks...54 Scania se louèí s kabinou T Nový Trakker od Iveca...56 Èeši sázejí na OBU ContiBreakdownService - nyní i na Ukrajinì Continental pøedstavil nové pneumatiky...59 Commander MAZ BYLI JSME PØI TOM Iveca z KOMERSIA AUTO...66 SERVICE CLUB Toto èíslo bylo pøedáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s.p. odštìpný závod Pøeprava, è.j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod èíslem MK ÈR E Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 Region Brno Podhájí 1, Brno-Øeèkovice Region Ostrava Kafkova 8, Ostrava Region Hradec Králové Horova 180, Hradec Králové Region Ústí nad Labem Londýnská 13, Ústí nad Labem Region Èeské Budìjovice Na Sadech 2033/21, Èeské Budìjovice Region Plzeò ul. Domažlická 174 P.O. BOX 5, Plzeò 14 Moskevské zastoupení Slovenské velvyslanectví ul. J. Fuèíka 17/19 Rusko, Moskva Ruská federace

2 Vážení èlenové a pøátelé Sdružení ÈESMAD BOHEMIA, pohled do denního monitoringu médií, kde klíèovým slovem je silnièní doprava a kamion, vyvolává èím dál tím vìtší ohromení. Hledaná slova se zde objevují takøka výhradnì v negativních souvislostech, s výjimkou prohlášení vzešlých od ÈESMAD BOHEMIA. Zavilost železnièáøské lobby je alespoò pochopitelná, i když i oni vyprodukovali v poslední dobì pár znamenitých kouskù, které by stály za podrobení psychoanalýze (odhalování a uvìdomování nevìdomých psychických komplexù), ale o tom snad nìkdy pøíštì. Horší je to s pochopením dennodenních náøkù i nebulvárních listù nad krvelaèností kamionù, kdy není jasné cui bono, tedy v èí prospìch se tak dìje. Napøíklad MFDnes se v jediném vydání podaøilo kamionùm pøipsat další zloèin, byť se jednalo o sklápìèku a kamiony u nehody ani neasistovaly. V dalším textu pak redaktor Jiøí Nádoba pøekroutil policejní statistiku tak neomalenì, že v èlánku o kamionech píše: Øidièi náklaïákù zabili 154 lidí, o 34 více než pøedloni. Citovaná statistika ovšem øíká, že nárùst jde plnì na vrub nákladním vozidlùm do 3,5 tuny, zatímco u tìch velkých, které èlánek pranýøuje, došlo k poklesu o jednu obìť. Reagoval jsem otevøeným dopisem panu šéfredaktorovi (viz TM str. 6) a dostalo se mi naprosto sklièující odpovìdi, z které plyne, øeèeno politickým metajazykem, že vùle psát objektivnì o kamionové dopravì není na poøadu dne. Pan Nádoba se brání, že èerpal ze statistiky policejního prezidia. To ovšem já taky, ale na rozdíl od nìj jsem si ji i pøeèetl, takže docházíme k opaèným závìrùm. K zámìnì sklápìèky za kamion pak slibuje: Problematiku i definici nákladního auta si budeme moci vyjasnit zítra na akci organizované vámi a Besipem, kam jsme byli pozváni a urèitì se rádi zúèastníme. Pøedpokládal bych, že vyjasòovat si mìl pan redaktor pøed tím, než zaèal tvoøit pro celostátní deník. Jasno nemá bohužel stále, neboť na naši akci vùbec nedorazil. Jelikož na tuto hradbu nenávisti a ignorance narážím neustále, navrhuji pøejít do ofenzívy. Ustanovme Mezinárodní den silnièní dopravy! Jsme pro to ideální skupina. Všichni nás využívají, všichni nás životnì potøebují, ale v lepším pøípadì nás ignorují, v horším hází blátem. Svùj mezinárodní den tak má už Zemì, oceány i Slunce. Mají ho ženy, dìti, mládež, senioøi i celá rodina. Existuje snad nìkdo, kdo by zpochybòoval, že bez žen by to nešlo, že byl dítìtem, mládeží a hodlá se dožít seniorského vìku? Nebo by se snad nìkdo obešel bez Zemì, oceánù a Slunce? Jasnì, že ne. Ale vše zmínìné je tak samozøejmé, že stojí za to aspoò jednou roènì pøipomenout, že nelze od výše jmenovaných pouze brát, že by si zasloužili i trochu uznání, vdìku nebo alespoò zájmu. Od silnièní dopravy se požaduje, aby pouze držela hubu a krok, ten do rychlosti 80 km/h a pøerušovaný pøedepsanou dobou odpoèinku. Kde jsou ty doby, kdy se žurnalisté odvážili napsat, že silnièní doprava je krví ekonomiky. Kdepak transport živin a kyslíku, s tak pozitivními vìcmi ji nikdo nespojí, snad ty produkty metabolismu putující ze støev a ledvin se obèas o silnici otøou, ale výhradnì v tom smyslu, že je sama produkuje, nikoliv odváží. Dost metafor, pøi našem úkolu prosadit Mezinárodní den silnièní dopravy se máme o koho opøít. Zatím sice existuje pouze Mezinárodní den bez aut, na druhou stranu svùj den má už pošta a civilní letectvo, ba i televize. Dobøe lobbují múzy, které okupují celý týden; den poezie, den divadla, den dìtské knihy, den knihy, den tance, den hudby, den architektury. A víte, že jsme 2. kvìtna slavili Svìtový den ptaèího zpìvu? Nevíte, a to nás ještì èeká 23. èerven, kdy se slaví svìtový den házené a my nic. Tento stav je tøeba nutnì zmìnit. Pokud to nepùjde tak rychle, jak bychom si pøáli, navrhuji provizornì slavit 2. èervence a ohøát se na výsluní úspìšnìjších. Na toto datum totiž pøipadá Svìtový den UFO a zatím se spoleèenské pøínosy ufonù nepochybnì jeví v lepším svìtle než zásluhy silnièních dopravcù. 2

3 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ Pøi pøedstavení nového Reanaultu Magnum na brnìnském autodromu jsme si o novince povídali s ing. Tomášem Hasmanem, technickým inspektorem Renault Truck ÈR Renault Magnum se objevil v roce 1990 (tehdy byla dotyèná typová øada oznaèována jako AE ), postupnì pøicházela øada inovací, zásadní pak v roce 2000, a to motor s oznaèením E-Tech, následovala nová budka øidièe v roce 2001 a nyní pøichází Magnum nové, na první pohled zmìny nejsou nìjak výrazné, ale nìkteré jsou vidìt i v designu Díky svému exteriéru zùstávají vozidla této typové øady po celou dobu své existence zcela nezamìnitelnými. To je urèitì hlavním dùvodem, proè designéøi RENAULT TRUCKS zùstali i u nejnovìjší verze velmi støídmí. Kromì modernìjšího a elegantnìjšího barevného ladìní vnìjších doplòkù u vìtšiny z nich byla matová èerò nahrazena støíbøitou šedí - je nejviditelnìjší zmìnou nové tvarování plastových panelù podvozkové èásti vozidla. V pøední èásti kvùli zvìtšenému rozchodu kol pøední nápravy, na bocích pak byl tvar upraven z dùvodù jak estetických, tak i funkèních panely jsou tužší. Navíc bylo zcela zmìnìno jejich upevnìní k rámovým podélníkùm a pro zabezpeèení snadné pøístupnosti k nìkterým funkèním èástem podvozku jsou sklopné. Zmìnil se i tvar zadních blatníkù, konzola zásuvek a hadic pro spojení s návìsem je lehèí a funkènì optimalizována. Ostatnì zmìn tohoto charakteru by se našla ještì celá øada. Tedy dobrá zásadních zmìn. Ale jakých? Pøedevším pohánìcí soustavy. Nabízíme dvì výkonové verze dvanáctilitrového øadového kapalinou chlazeného pøeplòovaného šestiválce, a to 324, nebo 353 kw (440, resp. 480 k), oba s možností krátkodobého zvýšení krouticího momentu v závislosti na zatížení a míøe sešlápnutí akcelerátoru. Motor je osazen ètyøventilovou hlavou a což je u RENAULTU novinka ventilovým rozvodem OHC a vysokotlakým vstøikováním paliva systému èerpadlo tryska. Obì verze motoru jsou nabízeny buï s klasickou odlehèovací výfukovou brzdou, nebo s kompresní motorovou brzdou nazývanou OPTIBRAKE. Mechanická èást motoru je produktem firmy VPT, elektronická výbava je pak vyvinuta specielnì pro MAGNUM. Pøevodovky bud mechanické manuálnì øazené ZF øady 16 S, nebo rovnìž mechanická, avšak automatizovaná VPT. Pøevodovka VPT mùže pracovat jak ve zcela automatickém, tak v manuálním sekvenèním režimu øazení rychlostních stupòù. Zadní nápravy VPT s dvojitou, nebo MERITOR s jednoduchou redukcí, vždy však s rozsahem nabízených zpøevodování umožòujících co nejefektivnìjší využití výkonových charakteristik motorù. A dále? Rám rozmìrovì upravený pro použití agregátù VPT a s peèlivì øešenou tuhostí. Zavìšení a odpružení kabiny zcela pøepracovaný systém navržený tak, aby pøi plném zachování komfortu odpružení byl témìø úplnì potlaèen podélný i pøíèný rozkyv kabiny. Tohoto výsledku bylo dosaženo výhradnì propracovanou kinematikou; nebylo tedy tøeba kromì zcela bìžného pøíèného zkrutného stabilizátoru využívat berlièky pøídavných stabilizaèních prvkù. Kolová brzdová ústrojí kotouèové brzdy MERITOR na všech kolech, ventilované kotouèe o prùmìru 434 mm, identické vpøedu i vzadu. Elektrická a elektronická výbava zcela nová, systém datových sbìrnic umožòující logickou a èitelnou výmìnu informací mezi jednotlivými øídicími jednotkami. Jednotky samotné vìtšinou zcela nového typu; to vše k dosažení co nejvyšší provozní spolehlivosti systému. Ptal se a fotografoval Martin Felix ROZHOVOR S... Na pohled druhý a zvláštì váš odborný tìch zmìn bude ale hodnì Ještì mnohem více. S jistou nadsázkou by se dalo øíci, že øeèeno sportovní terminologií nové MAGNUM velmi úspìšnì klame tìlem. Pod tradièním dresem se skrývá zcela zásadnì inovované vozidlo. Nìkolikrát jste použil oznaèení VPT; jedná se tedy o první reálné výsledky spolupráce Renault Volvo? Oznaèení spolupráce tak, jak je tradiènì chápeme asi není zcela výstižné. Zde se jedná o daleko vyšší formu spolupráce, o úroveò, pro kterou se vžil výraz koncernová strategie. Inovovaná typová øada MAGNUM Dxi je totiž zcela pøelomová i tím, že je prvním hmatatelným výsledkem uvedené filozofie. Další koncernové produkty pod svými tradièními obchodními znaèkami - budou nepochybnì následovat již v brzké budoucnosti. Pøes tuto spolupráci si Magnum jasnì zachovalo svou identitu, poèítá se se spoluprací na podobné úrovni i u nižších øad? Vytváøení a realizace strategických plánù koncernu je v rukách vrcholového vedení firmy. Osobnì jsem však pøesvìdèen, že takovéto pojetí vývoje a výroby je v dnešní ekonomické realitì zcela nezbytné. Zmìnilo se nìco na ovládání nového vozu? Tedy záleží na tom, co máte na mysli. Vozidlo má samozøejmì stále volant, pedály, k jízdì potøebuje øidièe.. Co se toho øidièe týká, mìl by být dobrý, spíše velmi dobrý. Toto vozidlo sice dokáže øídit témìø kdokoliv, ale pouze dobrý øidiè plnì ocení a využije všeho, co mu jeho propracovaná technika nabízí. Konkrétnì. Automatizovaná pøevodovka umožòuje plné soustøedìní na jízdu a øešení mnohdy velmi nároèných provozních situací. Navíc dává 3

4 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ pøedpoklad optimalizace provozní spotøeby paliva. Elektronizovaný systém správy stlaèeného vzduchu (APM) øidiè sice pøímo neovládá, ale jeho použitím (v rámci koncernu vùbec poprvé) dochází jednak k výraznému zjednodušení konstrukce jednotlivých okruhù, jednak k lepšímu využití energie spotøebovávané kompresorem v koneèném dùsledku tedy opìt urèitá úspora paliva. Elektronizovaný brzdový systém (EBS) je kromì již standardních funkcí protiblokovací (ABS) a protiprokluzové (ASR) novì doplnìn i elektronickým systémem jízdní stability (ESP) to vše pro výrazné zvýšení bezpeènosti vozidla samotného i ostatních úèastníkù silnièního provozu v pøípadì krizové situace. Dále pak celá øada funkcí poskytujících vysoký uživatelský komfort: - propojení funkcí odlehèovacího brzdìní se systémem brzdìní provozního a s pøeøazováním rychlostních stupòù automatizované pøevodovky. - pomoc pøi rozjíždìní do kopce H.A.S. - ovìøení bezpeèného spojení s pøípojným vozidlem - kontrola stavu osvìtlení tažného i pøípojného vozidla - imobilizér, dálkové ovládání uzamykání dveøí, alarm pro tažné (i pro pøípojné) vozidlo a mnoho dalších zajímavých prvkù výbavy. Jste již v tìchto dnech schopni na nové Magnum poskytnout kompletní servis? Jednoznaènì ano. Kromì pøedzásobení náhradními díly disponují všichni naši koncesionáøi i potøebným speciálním náøadím a pøípravky. V prùbìhu mìsícù ledna až dubna tohoto roku probíhala v našem školicím støedisku v Brnì velkoryse organizovaná série školení, bìhem nichž se více než 60 pracovníkù èeských i slovenských koncesionáøù seznámilo teoreticky i prakticky s konstrukcí, údržbou, diagnostikou a technologií oprav vozidel této typové øady. Takto pojatá pøíprava servisní sítì je rovnìž nedílnou souèástí nové koncernové strategie naší firmy. V rámci finanèní podpory pro firmy s vozovým parkem do deseti aut a retail (zákaznický rating C) snižuje Renault Trucks Financial Services v pøípadì finanèního leasingu leasingový úrok o 1,5-2,0% p.a. proti nabídce standardní. S jakým prodejním èíslem byste byli letos spokojeni? Dovolte mi jednu metaforu - Sebeuspokojení je pøedznamenáním pádu do prùmìrnosti. Vozy typové øady MAGNUM však byly vždy vnímány jako výjimeèné. Proto také každý prodejní výsledek mùže být a zøejmì i bude naší spoleèností pøijímán pouze jako výzva k dalšímu zlepšení. Samozøejmì že poèítáme s dvouciferným procentuelním navýšením našich objemù v porovnání s pøedchozími lety a to pøedevším v závislosti na jedineènosti a inovativnosti naší vlajkové lodi. Jakými finanèními službami mùže Renault Trucks ÈR podpoøit prodej nového vozu? Prodej nového vozu je podporován službami vlastního koncernového financování, které lze shrnout do následujícího: Stávajícím zákazníkùm Renault (bonitní firmy s vozovým parkem nad deset aut, VIP zákazníci Renaultu - rating A,B) jsou poskytovány již dnes nadstandardní a individuálnì øešené podmínky financování (mínìno nulové a nízké 5% akontace, výraznì snížené úrokové sazby kolem 5% p.a.). Renault Trucks Financial Services prodej u tìchto zákazníkù podpoøí rozšíøením nabídky o odklady splátek a zimní prázdniny ve splácení, popø. vzájemnými kombinacemi tìchto výhod. Nabídka financování pro konkrétního zákazníka bude vytvoøena individuálnì s pøihlédnutím na oèekávání konkrétního zákazníka a na základì jeho bonity. 4

5 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ REGIONÁLNÍ SHROMÁŽDÌNÍ V BRNÌ se konalo v hotelu Continental Shromáždìní øídil Ing.Ladislav Sova, pøedseda Regionální komise. Byly podány informace o èinnosti Sdružení v roce 2004 a nastínìna strategie Sdružení v roce 2005, vèetnì pøedložení plánu práce, pro rok 2005 Regionální komise regionu Brno. Regionální shromáždìní mìlo doprovodný program, který byl zamìøený na aktuální stav pøípravy nové dopravní politiky v ÈR, otázky týkající se zavádìní digitálního tachografu a zavádìní mýta v ÈR. V odborné èásti vystoupil ing. Jaroslav Hanák, viceprezident Sdružení ÈESMAD BOHEMIA. Ve svém vystoupení se zamìøil na aktuální stav pøipravované legislativy v dopravì vèetnì pøipravované nové dopravní politiky v ÈR. V reakci na jeho vystoupení v odborné èásti vystoupil v ing. Antonín Tesaøík, I. námìstek ministra dopravy ÈR, který odpovìdìl na dotazy vznesené v diskusi a podal informace jak k tématu pøipravované dopravní politice v ÈR, tak o strategii MDS ÈR ve výstavbì silnièní infrastruktury, pøípravì zavádìní mýtného v ÈR a stavu a pøípravì v legislativy v dopravì v ÈR. Dalším hostem byl ing. Jiøí Novotný z Centra dopravního výzkumu v Brnì. Podal informaci k dalšímu odbornému tématu zavádìní digitálního tachografu, jak z pohledu dopravce, tak z pohledu øidièe a odpovìdìl na èasto kladené dotazy vèetnì aktuálního stavu legislativy, dále se krátce zmínil o výkonu SOD v ÈR. Dále v diskusi k odborným tématùm vystoupili JUDr. Antonín Hrazdíra viceprezident Sdružení ÈESMAD BOHEMIA a zástupce spoleènosti CCS Èeská spoleènost pro platební karty a.s. ¼udovít Marcinèín. REGIONÁLNÍ SHROMÁŽDÌNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ Regionální shromáždìní v Hradci Králové se konalo v kongresovém sále hotelu U Královny Elišky v sobotu 9. dubna Pozvání pøijali starosta MÚ Chlumec n. C. a vedoucí referátu dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Kromì povinné pracovní èásti byla v rámci programu vedena panelová diskuse na téma Aktuální otázky dopravní politiky v ÈR. K výstavbì dálnice Hradec Králové-Praha vystoupil ing. Uchytil, starosta z Chlumce nad Cidlinou, èlovìk, o kterém novináøi mluví jako o muži, který koneènì pohnul s dálnicí. Ve svém vystoupení poukázal na souèasný stav, problémy, které trvají od zaèátku tohoto projektu i o prosazení schválení kontrolních dnù pøi výstavì D 11. Podotknul, že právì díky nim se dostala stavba dálnice do stavu, ve kterém se nyní nachází a je koneènì realizována další rozestavìnost. Hovoøil i o ekonomickém zázemí výstavby a prostavìnosti do souèasné doby. Ing. Umbraun, vedoucí referátu KÚ Pardubice hovoøil o silnièní infrastruktuøe na Pardubicku, o jejich opravách a o jejím zaúvìrování v horizontu nejbližšího období. Zmínil i státní odborný dozor, jaké složky státní správy vstupují do kontrolní èinnosti a upozornil na praktické záležitosti týkající se dopravních firem i pøímo øidièù ve vazbì na kontrolní èinnost dopravního úøadu i Policie ÈR. Upozornil i na pøípravu nové verze zák. o pozemních komunikací. Ing. Novák, vedoucí referátu dopravy KÚ HK vystoupil k problematice silnic II. a III. tø. Královéhradeckám kraji, k výstavbì koridoru do Polska a celkové výstavì komunikací. 5

6 NÁKLADNÍ DOPRAVA NÁKLADNÍ DOPRAVA JEDNÁNÍ EXPERTNÍ SKUPINY Zástupci Ministerstva dopravy na jednání expertní skupiny pro zpoplatnìní a infrastrukturu Vladimír Kydlíèek vedoucí odboru informací V této pracovní skupinì se vìtšina projednávaných otázek toèí kolem elektronického mýta. Na zasedání skupiny 5. dubna v Praze se dostavili také zástupci Ministerstva dopravy, Michal Tesaø a Jiøí Nouza z odboru pozemních komunikací a pøedmìtem živé diskuse byla pøíprava na zavedení výkonového zpoplatnìní v Èeské republice. To ovšem závisí na vývoji politické situace, neboť køeslo pod ministrem dopravy se v minulých dnech poøádnì zhouplo a zmìna osoby ministra mohla znamenat i zmìnu koncepce elektronického mýta. Podle souèasných zámìrù je navrženo etapové øešení nejprve v rozsahu dálnic a vybraných 4-proudých komunikací v délce cca 970 km, cílový stav pak pøedstavuje asi 2000 km dálnic a rychlostních komunikací. Zatím novinkou bylo nastavení kategorie vozidel s nejvyšší pøípustnou hmotností nad 3,5 t a to N i M, tj. nákladní automobily i autobusy. Neuvažuje se zatím o tarifu dle plnìní limitù emisí škodlivin, vozidla ovšem mohou být kategorizována podle jiného faktoru. Michal Tesaø upøesnil roli manažera mýta, která spoèívá pøedevším v kontrolní èinnosti: kontrola plnìní podmínek nabídky, kontrola investic atd. Podle názoru pøítomných zástupcù MD není pro vyhlášení výbìrového øízení nezbytná úprava legislativy pøedem, mùže být provedena i následnì. Souèasnì pøipustili možnost pøechodných opatøení formou zpoplatnìní pøíhranièních úsekù, které není v rozporu s názorem EU. Jiøí Nouza upøesnil také úlohu dalších institucí, pøedevším øídícího výboru. Ten by mìl garantovat parametry zadávacích podmínek. ÈESMAD BOHEMIA nemùže být v øídícím výboru, neboť výbor plní úlohu mezirezortní komise. K požadavku Sdružení na povinnou položku mýta na faktuøe za dopravu zaujímá MD neutrální stanovisko s odkazem na posouzení Ministerstva financí. Vstupní parametry budou ještì upøesnìny podle výsledkù výzkumu, který MD zadalo, aby zjistilo velikost a rozložení zatìžování silnièních komunikací na vybraných úsecích. Sdružení ÈB bude pøizváno k prezentaci výsledkù. Technologie systému mýta není ve vstupních parametrech pøedurèena. Pøipomínky k úètování elektronického mýta v Nìmecku Èlenové skupiny se vzájemnì informovali o zkušenostech s vyúètováním mýtného v Nìmecku a sestavili pøipomínky pro komunikaci ÈESMAD BOHEMIA se spoleèností Toll-Collect: - zasílání rozúètování k 18. dni èi pozdìjšímu dni následujícího mìsíce je pøíliš pozdì, vzhledem k nezbytné kontrole rozúètování, termínùm mìsíèní uzávìrky dopravcù, pøeúètování Kè a EURO aj. - dopravci požadují vytvoøení možnosti kontroly rozúètování on-line - v pøípadì platby prostøednictvím pohledávkového konta u DVB (Deutsche Verkehrsbank) je potøeba potvrdit pøijetí zálohy a stav úètu. V souèasné dobì banka DVB pøijetí penìz vùbec nepotvrzuje a o stavu úètu dopravce neinformuje. Podle mediálních informací lze také oèekávat rozšíøení zpoplatnìné sítì na státní silnice mimo dálnice, ale tomuto opatøení pøedchází výzkum rozsahu objíždìní placených dálnic po tìchto úsecích. Zatím nedošlo ani k vyøešení situace s novými Všeobecnými obchodními podmínkami, které spoleènost Toll-collect zasílala dopravcùm tìsnì pøed koncem minulého roku. Vzhledem ke sporu s nìmeckým sdružením BGL není dosud jednoznaèná jejich závaznost. Další hosté Jednání skupiny se zúèastnil také Karel Èerný z firmy Kapsch, která je výrobcem nám již dobøe známých Go-boxù pro elektronické mýto v Rakousku. Ve svém vystoupení pøipomnìl nìkteré údaje týkající se rakouského mýta: Ke konci roku 2004 byly Go-boxy vydány do vozidel, na mýtném bylo za rok vybráno 760 mil. EUR, zisk je celý investován do silnièní infrastruktury. Pro výbìrové øízení v ÈR hledá firma Kapsch partnery pro spoleèný projekt. O aplikaci rakouského modelu použití technologie DSRC se v souèasné dobì jedná v Èerné Hoøe, jednání o kompatibilitì probíhají napø. ve Slovinsku a Itálii, ale použití rakouského Go-boxu v dalších zemích není v nejbližší budoucnosti aktuální. Karel Leškovský a Ludovít Marcinèín pøedstavili zámìry spoleènosti CCS v oblasti úètování mýtného v ÈR.. Držitelé karet CCS by mìli mít velmi jednoduchý pøechod na platbu mýta a zámìrem je platba jednou kartou za mýtné v dalších zemích. Mezi pøednosti systému CCS patøí 10-letá spolupráce s dopravními firmami, tj. znalost trhu a 3500 kontaktních míst. Z další diskuse vyplynulo nìkolik názorù jak ze strany MD, tak z pohledu dopravcù: MD: Aby stát zajistil požadovaný rozsah, sjízdnost a údržbu silnièní sítì, musí stále hledat zdroje financování. Dopravci: Je tøeba získat vìtší podíl ze spotøební danì na paliva. Každý detail zpoplatnìní má pro dopravce a jeho hospodaøení významný vliv. Dopravní firmy jsou pod velmi silným tlakem vnitrostátní i mezinárodní konkurence. Požadavky na vybavení vozidla je tøeba koncipovat tak, aby se nerozšiøoval poèet technických zaøízení, ale funkce byly koncentrovány pokud možno do jednoho pøístroje. Stát by mìl garantovat spravedlivé právní prostøedí. 6

7 NÁKLADNÍ DOPRAVA Pár vìt úvodem Vážení pøátelé, když jsem v roce 1985 odcházel z pracovního týmu ÈESMADu BOHEMIA, abych se vìnoval právní službì v zahranièním obchodì, netušil jsem, že se za pìt let opìt k silnièní dopravì a dopravnímu právu vrátím - tentokrát již ve vlastním dresu soukromé právní praxe. Uteklo dalších témìø patnáct let a mne èím dál tím víc provází pocit, že bych mìl nìkteré zkušenosti, poznatky a doporuèení sdìlit dopravcùm prostøednictvím Transport magazínu. Dùvod je jednoduchý. Silnièní nákladní doprava je svojí povahou nebezpeèným provozem a podnikání v tomto oboru je na pomezí zvládnutelného rizika a osobního hrdinství. O to víc mì mrzí, když poctivý dopravce, který zvládá dopravní techniku i technologii pøepravy zboží po silnici, dochází èasto ke zbyteèné újmì, protože si prostì nepøipouští základní zásadu: kdo nemá otevøené oèi, musí mít otevøenou kapsu. Je fakt, že ne každý dopravce má chuť a èas preventivnì konzultovat své problémy s právníky. Žádný dopravce pak urèitì nemá èas na vysedávání nad odbornou literaturou. Nìkde jsou však meze toho, co mùžeme nazvat intuitivním podnikáním a podnikáním se znalostí vìci. Je pravda, že stovky pøeprav mohou probìhnout bez jakékoliv turbulence, aèkoliv byly sjednány po telefonu, tímto zpùsobem dále nìkolikrát spediènì pøeprodány, nakonec odjety dopravcem, který byl zrovna po ruce (a nikdo nezkoumal, zda je vùbec pojištìn). To vše bìží až do prvního prùšvihu (slušnì øeèeno). Potom se celý film vrací zpátky a nastává velmi trudné období hledání viníka, øetìzovitého pøeúètovávání èasto i nesmyslných nárokù, košaté korespondence, obsahující argumenty, které jsou nìkdy hodnì vzdáleny dopravnímu právu, a v závìru pak pøedání vìci advokátovi (zpravidla v dobì, kdy promlèení již silnì klepe na dveøe). Vìøím proto, že má smysl sdìlit si i touto cestou zkušenosti a doporuèit takové postupy, které úèastníkùm pøepravních smluv, zejména pak dopravcùm, ušetøí peníze, dobré nervy i dobrou povìst. Je obtížné vyjmenovat a popsat veškerá rizika a komplikace, která ztìžují podnikání v silnièní nákladní dopravì. Nìkterá rizika si však zaslouží, aby byla již v úvodu uvedena, neboť od nich odvisí volba vhodné právní prevence a právní ochrany dopravce: Více dopravcù, než je práce na dopravním trhu Dokud se nezmìní pomìr mezi poètem dopravcù a množstvím práce na dopravním trhu, bude prùvodním znakem podnikání v silnièní dopravì submisivní postavení dopravce vùèi tomu, kdo mu práci zadává. To samozøejmì ovlivòuje i jeho právní postavení, neboť dopravce jen obtížnì prosazuje vyvážený obsah pøepravní smlouvy a je èasto odkázán do situace ber jak nabízím, nebo to odjede nìkdo jiný. Dojde-li pak ke škodné události a uplatòování nárokù na náhradu škody, zadržování pøepravného a jeho jednorázovým zápoètùm apod., je právní pozice takového dopravce velmi tíživá, protože mu zpravidla chybí dùkazní prostøedky ohlednì uzavøených pøepravních smluv a sjednané výše pøepravného, popø. o øádném ukonèení pøepravy èi øádné reklamaci škod. V každém pøípadì je však jeho obrana výraznì ovlivnìna úvahou, kam až mùže jít proti zájmùm svého pøíkazce, aby neztratil stabilní obchodní spojení, a tudíž i vytížení pro svùj vozový park. Pøebírá-li advokát ochranu právních zájmù dopravce do své péèe, musí vzít v úvahu i tyto aspekty a usilovat o taková opatøení, která budou pro dopravce prospìšná a která by nebyla naopak kontraproduktivní. Zadržování pøepravného a jednostranné zápoèty V pøípadì jakýchkoliv škod a nepravidelností v silnièní dopravì patøí bohužel zadržování dlužného pøepravného z jiných, øádnì provedených pøeprav a jejich jednostranné zápoèty k evropskému podnikatelskému folklóru. Právní vymáhání dlužného pøepravného není procesnì složitým postupem, pokud se jedná o pøepravné za øádnì odjeté a ukonèení pøepravy a dopravce má k dispozici základní dùkazní prostøedky, tj. objednávku pøepravy, resp. jiný dokument, prokazující uzavøení pøepravní smlouvy, CMR-nákladní list s potvrzením o pøevzetí zásilky bez výhrad, fakturu za pøepravu, pøíp. upomínky pøepravného. Pokud druhý úèastník pøepravní smlouvy (pøíkazce) odùvodòuje zadržení pøepravného nebo jeho jednostranný zápoèet škodou, za kterou údajnì dopravce odpovídá, nese dùkazní bøemeno ohlednì vzniku a výše škody. Samozøejmì musí být v prvé øadì zodpovìzena otázka odpovìdnosti dopravce za takto namítanou škodu. V soudním øízení, ve kterém dopravce žaluje na zaplacení dlužného pøepravného, potom mùže protistrana uplatnit jako procesní obranu námitku oprávnìného jednostranného zapoètení svého nároku na náhradu škody. Dlužník pøepravného je ale ve složitìjší situaci, neboť svùj nárok musí - jak shora øeèeno, po právu zdùvodnit a vìrohodnì doložit. I pøi vymáhání dlužného pøepravného se musí vzít v úvahu, jaká je výše dluhu, a zda-li jde o tuzemskou firmu nebo se dlužník nachází v zemi s transparentní právní kulturou a dobrými kontakty, nebo zda jde o zemi, kde vedení soudního procesu by pro èeského dopravce bylo totéž co drahý výlet do džungle - bez jistoty úspìšného návratu. Soudy neznají právo v mezinárodní dopravì Za tento rezolutní výrok se samozøejmì omlouvám nìkterým soudcùm, kteøí spory z pøepravní smlouvy v mezinárodní silnièní dopravì posuzovali se znalostí nejen dopravní problematiky, ale i se znalostí rozhodovací praxe evropských soudù. Bohužel nemohu mít dobrou zprávu pro ty dopravce, kteøí vìøí, že soudní proces je ten nejlepší postup pro ochranu jejich zájmù. Možná by byli stejnì pøekvapeni jako já, když soudkynì, která mìla rozhodnout klasický dopravní spor, s úsmìvem pøipustila, že CMR-nákladní list vidí poprvé v životì. Jsou samozøejmì situace, kdy vyústìní kolize zájmù v soudní proces nelze zabránit. Mìl bych ale pro všechny dopravce velmi dobrý recept, jak pøedcházet soudním sporùm a jak se svými partnery vyøešit kolizi zájmù rychle, úspornì a mimosoudnì. Takovým øešením je mediaèní øízení, které se v Evropì velmi osvìdèuje. Podstata mediaèního øízení spoèívá v tom, že si obì znesváøené strany vyberou advokáta nebo jiného specialistu na dopravu a dopravní právo a spoleènì ho povìøí, aby vypracoval posudek na jejich právní problém, tento posudek s nimi spoleènì projednal a pokusil se najít smírné øešení. Obì strany pøedloží mediátorovi dokumentaci a své argumenty. Pøi spoleèném projednání pak advokát vysvìtlí obìma stranám jejich právní situaci, možnosti øešení i vyhlídky každé ze stran v pøípadném soudním sporu. Pøi takovém jednání se zpravidla dosáhne smírného øešení, které je jednoznaènì rychlejší a úspornìjší pro obì strany. Ménì rizika pøináší pouèený øidiè Podnikání v silnièní dopravì je jedním z mála oborù, kde úspìch èi neúspìch podnikatele pøímo závisí na jeho pracovnících - øidièích, kteøí bezprostøednì závazky z pøepravních smluv uskuteèòují. Nikde jinde neplatí tak pøesvìdèivì zásada, že mì do prùšvihu dostanou jen moji podøízení. Pouèený øidiè s pøimìøenou jazykovou výbavou, kterému není lhostejný výsledek pøepravy a který se tudíž 7

8 ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU BEZPEÈNOST PØEDEVŠÍM (SAFETY FIRST) PhDr. Kamil Pavlíèek, CSc. Policejní akademie ÈR obr. è. 4 které dobøe známe i dnes, tehdy však šlo o ještì užší komunikace a èasto s málo zpevnìným povrchem. Výsledek tohoto nebezpeèného a ohrožujícího manévru byl vždy v rukou obou protijedoucích øidièù, kteøí uhýbali s vozidly na krajnice s výrazným brždìním. Poskytnutý prostor však v mnohých pøípadech ale nestaèil. 3) Pøedpoklad, že pøed námi nejsou pøekážky v jízdì. Myslí se tím pomalu jedoucí povozy, odstavená a neosvìtlená vozidla, hromady štìrku a kamení, atd. Takový zpùsob jízdy byl nebezpeèný zejména v noci. 4) Pøedjíždìní na nárožích, v zatáèkách, na køižovatkách, mostech a všude tam, kde není jistota, že je protismìr volný. 5) Pøedpokládat, že øidiè, kterého chceme pøedjet slyší naše výstražné znamení, aniž by to bylo z jeho dopravního chování patrné. Jednalo se o splnìní povinnosti, dávat zvukové znamení pøi pøedjíždìní jiného vozidla a provádìt tento manévr, aniž by mìl øidiè jistotu, že pøedjíždìné vozidlo o jeho úmyslu ví. 6) Sjíždìní kopcù (klesání) velkou rychpokraèování z minulého èísla Jak jsme již uvedli, hnutí Safety First se netýkalo pouze dìtí, chodcù a cyklistù, ale vìnovalo se rovnìž øidièùm motorových vozidel, na kterých v první øadì spoèívala nejvìtší míra zodpovìdnosti za bezpeènost silnièního provozu. V zásadách vytýèených opìt anglickou korporací National Safety First Association nalézáme skuteèné základy pozdìjších teorií defenzivní jízdy. Lze docela dobøe øíci, že teorie defenzivní jízdy již byla v této dobì v Anglii popsána a prosazována do každodenní øidièské praxe. Vychází snad anglická zdvoøilost na silnici z tohoto období? Šest skupin základních pravidel slušného a bezpeèného chování øidièù motorových vozidel se nás o tom snaží pøesvìdèit zcela nadèasovými argumenty, které prevenci v silnièním provozu výraznì historicky posunují: 1. Zvýšená pozornost. 2. Zdvoøilost. 3. Bezpeèné ovládání vozidla za všech okolností. 4. Pøedvídání nebezpeèí. 5. Znalost dopravních znaèek a signálù. 6. Znalost zákonných pøedpisù a naøízení. K jednotlivým skupinám byl zpracován velmi zajímavý vysvìtlující komentáø, který v první skupinì poprvé upozornil na nespolehlivost lidského èinitele pøi øízení motorového vozidla, což pøedstavovalo (a i dnes pøedstavuje) zdaleka nejèastìjší pøíèinu dopravních nehod než cokoli jiného. Rovnìž tak pøesvìdèivým a zcela pøesným zpùsobem definoval obsah pøedvídavosti øidièe. Tehdejší vysvìtlení tohoto zcela zásadního termínu si dovolíme ocitovat, neboť pouze pøesná citace umožòuje ukázat jakým, i pro dnešní dobu trvale platným zpùsobem, naši pøedchùdci prosazovali moderní zpùsob bezpeèného øidièského myšlení a jednání: Dobrý øidiè pøedvídá všude nebezpeèí a je na nì stále pøipraven. Nikdy nepøedpokládá, že zvíøata nebo dìti budou správnì reagovat na jeho znamení. Poèítá stále s tím, že nìkdo provede na silnici nìco nepøedvídaného a nepøedloženého. To jsou pøece souèasné trendy! Èím se tedy dnes v zásadách bezpeèné jízdy lišíme? Snad v upozornìní na vysoké rychlosti, na vybavení vozidel pasivními a aktivními bezpeènostními prvky? Urèitì navíc myslíme na ochranu životního prostøedí. To v historických poèátcích spoleènost neznala. Jinak však mùžeme na uvedené výchovnì vzdìlávací metody zcela navazovat a podepsat se pod nì i dnes. Velmi zajímavé a i dnes platné bylo odborné stanovisko k pøíèinným souvislostem v silnièní dopravní nehodovosti. Jasnì bylo øeèeno, že vývoj kritické dopravní situace, která smìøuje k dopravní nehodì, je z velké èásti pøipisována nepozornosti, neopatrnosti, bezmyšlenkovitému jednání, zkrátka nesoustøedìní se na vlastní jízdu, a nikoli nevìdomosti, neznalosti. Automobilisté byli upozoròováni v rámci prevence na nebezpeèné zpùsoby øidièského chování pøi jízdì. Tyto pøípady byly taxativnì vyjmenovány a byly doplnìny názornými výjevy, které byly pøevzaty z Anglických materiálù (v té dobì se v obou státech jezdilo vlevo). Podívejme se na nì. Nìkteré nám ještì i dnes mají co øíci, nad jinými se usmìjeme, avšak v onìch dobách k úsmìvu nesvádìly, neboť mìly na kontì øadu dopravních nehod s nejtìžšími následky. 1) Projíždìní zatáèek po nesprávné stranì. Tehdy velmi oblíbená nekázeò, tzv. øezání zatáèek. Zatáèek pøehledných i nepøehledných. Nehody konèily èasto s tìžkými následky, neboť se jednalo prakticky vždy o èelní støet vozidel. V materiálech je tento nešvar také proto uvádìn na prvním místì. Dnes je tato pøíèina nehody již ménì èastá, i když stále existuje. 2) Pøedjíždìní mezi dvìma proti sobì pøijíždìjícími vozidly (obr. è. 4). Jednání, 8

9 ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU napø. vozidlo odtáhnout. 9) Obracení reversování (otáèení) vozidla, dokud se øidiè nepøesvìdèí, že tento manévr mùže bezpeènì provést. V celé Evropì je dnes nejvíce postihováno nedovolené otáèení vozidel na dálnicích, jako vysoce ohrožující jednání øidièe. V rámci prevence hnutí trvale upozoròovalo na nebezpeèí smyku vozidla, i když zatím neumìlo odpovìdìt na úèinnou metodu jeho vyrovnání. Správnì však bylo poukazováno na kluzké asfaltové a dláždìné povrchy vozovek za deštì a náledí (obr. è. 5). Zatím jsme nehovoøili o pravidlech silnièního provozu a jejich znalostech u øidièù. Hnutí zde vyžadovalo naprostou znalost všech právních ustanovení zákona. Dùraz byl kladen na pøesné respektování pokynù dopravního znaèení obr. è. 5 a dopravních signálù. Jako velký nedosta- obr. è. 6 tek bylo vnímána nedostateèná komunikace lostí. Tehdy velmi èastý projev nebezpeèného a ohrožujícího zpùsobu jízdy. Zkušení øidièi tehdy razili k tomuto pøíkladu užiteèné pravidlo bezpeèného zpùsobu jízdy jakou rychlostí jedeš do kopce, takovou rychlostí jeï i z kopce. Nedostateènì úèinné brzdy a velká váha tehdejších vozidel spolu mezi úèastníky silnièního provozu v podobì výstražných znamení dávaných rukou øidièe motorového i nemotorového vozidla. Jako pøíklad tohoto úèinného øešení byl dáván anglický systém, který byl demonstrován názorným plakátem (obr. è. 6) s doporuèením, aby i u nás byl tento systém komunikace zakotven v pøipravované právní úpravì. názorný postup upozoròoval na toto nebezpeèí a nabádal: - rukojeť kliky uchopte tak, aby palec ruky byl v øadì s ostatními prsty a neobjímal rukojeť kliky, - natáèejte motor trhnutím kliky smìrem nahoru a ne jejím tlaèením smìrem dolù. s nesynchronizovanou pøevodovkou, A právì ta byla podrobována velké kritice. byly pøi vysokých rychlostech jízdy v nebezpeèných klesáních základními pøedpoklady pro ohrožující a èasto nezvládnutelné situace. 7) Prùjezd mezi skupinami osob vystupujících nebo nastupujících do vozù poulièní elektrické dráhy. Nerespektování Doslova bylo konstatováno, že znalost zákonných pøedpisù a jejich dodržování jest jednou ze základních podmínek provozní discipliny. Pøedpokladem je ovšem, že zákonná naøízení odpovídají duchu doby, neboť jen v tom pøípadì dá se poèítati s tím, že budou všemi loyálnì respektována a dodržována. Pøi zacházením s benzinem bylo upozoròováno na jeho vlastnosti jako hoølaviny a na zákaz manipulace s otevøeným ohnìm jak v garáži, tak i na otevøeném prostranství. Byla zdùrazòována povinnost vybavení tìchto prostor, ale i vozidel samotných, úèinnými hasicími pøístroji. Poslední upozornìní patøilo chodcù a cestujících Bylo to období, kdy byl již nejvyšší èas skon- hromadných dopravních prostøedkù u nástupních ostrùvkù, nebo tam kde nebyly, to byl projev øidièské arogance a pohrdání ostatními, nemotorizovanými úèastníky silnièního provozu. A to i pøesto, že chodec v tìchto situacích nemìl pøednost. Bylo apelováno na øidièskou etiku, která však èasto dosud chybìla a nahrazovala ji silná houkaèka. 8) Ponechání vozidla v zatáèce nebo na nepøehledném èi jiném místì, kde by by mohlo být pøekážkou nerušeného provozu. Tohoto nebezpeèného jednání si byli naši pøedkové - profesionální øidièi již plnì vìdomi, upozoròovali na nìj a zkušení s ním vždy poèítali. Dosud neznali výstražné trojúhelníky, a proto jediným øešením bylo pøekážku ihned odstranit, tedy èit se starou legislativou pøežívající z doby Rakousko-Uherské monarchie. Posledním odkrytým smìrem, které toto hnutí sledovalo, byla bezpeènost práce. A to bezpeènost práce v rámci obsluhy, oprav a údržby motorových vozidel, tedy ta práce, kterou øidièi z povolání, vzhledem k tehdejším požadavkùm konstrukce vozidla a motoru, museli pravidelnì provádìt. Pro obsluhu vozidla - tedy jeho uvedení do provozu, funkci elektrického startéru, nejdøíve zastávala ruèní natáèecí klika, která byla pod chladièem vozidla umístìna buïto napevno, nebo pozdìji byla odnímací. Zejména v zimním období, kdy byl olej v motoru ztuhlý, klika pomáhala nejvíce. Øada øidièù však její chybné použití odnesla vykloubením, popøípadì i zlomením ruky v zápìstí, když se pøi špatném uchopení klika vrátila zpìt a síla komprese motoru vykonala na ruce své. Proto obr. è. 7 9

10 ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU vysokému nebezpeèí otravy výfukovými plyny od bìžících motorù bez dokonalého odvìtrání a odvodu spalin z výfuku mimo prostory garáží a dílen (obr. è. 7). Opatøení v rámci prevence bezpeènosti silnièního provozu tedy nebyla nedostateèná, jak bychom si dnes mohli myslet. Na intenzitu motorového silnièního provozu byla velmi dostateèná a promyšlená. Vycházela z potøeb maximálního zajištìní bezpeènosti celého spoleèenského spektra vùèi nastupující motorizaci. Pro nás je velmi cenným poznatkem, že se této práce veøejnì ujali øidièi z povolání. A to si myslíme, že stojí za historické upozornìní. DOPRAVNÌ BEZPEÈNOSTNÍ AKCE ANO ÈI NE? mjr. PhDr. Rostislav Plachý V této a následující stati se budeme zabývat problematikou silnièních kontrol, provádìných policisty zejména v rámci dopravnì bezpeènostních akcí. Daná problematika se dostává opìt do popøedí v souvislosti s urèitými diskusemi, které jsou v poslední dobì vedeny mezi zástupci ÈESMAD BOHEMIA a Policií ÈR o problematice nákladní silnièní dopravy. Oba subjekty k dané problematice totiž pøistupují ze zcela rozdílných pozic. Zatímco prioritou zástupcù Sdružení jsou ekonomické ukazatele, prioritou zástupcù Policie ÈR je bezpeènost a plynulost silnièního provozu, a tak je jasné, že ne vždy tyto subjekty nachází spoleènou øeè. Z tohoto dùvodu pøedkládám dané téma i na stránky Transport magazínu. Zájem moderní spoleènosti na dobøe fungujícím dopravním systému je mimoøádnì vysoký. Doprava a její služby byly rovnìž pøedmìtem a cílem základních transformaèních krokù, kterými prošla ekonomika Èeské republiky a které nebyly doposud ukonèeny. I tato oblast se stala pøedmìtem tržních vztahù. V dobì, kdy nìkteré druhy dopravy zaèaly stagnovat, silnièní osobní a nákladní doprava se stala dynamicky se rozvíjejícím druhem dopravy, což je doprovázeno vznikem celé øady nových úkolù, kladených nejen na fyzické a právnické osoby, dopravce, ale i státní orgány. Mimoøádnì nároèné je v této oblasti postavení orgánù poøádkové a dopravní služby Policie Èeské republiky. Ty se musí mj. vyrovnat se skuteèností, že na našich silnicích znaènì pøibyl poèet motorových vozidel, takže v nìkterých oblastech Èeské republiky se zaèíná projevovat nedostateèná kapacita silnièní sítì, což klade velké nároky na øízení a kontrolu dopravy zejména v hustì obydlených mìstských aglomeracích. Souèasnì je tøeba konstatovat, že dosud existující právní úprava, zejména podnikání v silnièní nákladní dopravì, je roztøíštìna do znaèného poètu právních pøedpisù, které musí policista znát, má-li pøi kontrole vozidel na silnicích Èeské republiky postupovat se znalostí vìci, objektivnì a nestrannì. V neposlední øadì pak je to také nutnost zabývat se rostoucím poètem závažných dopravních nehod, doprovázených bohužel nejen znaènou hmotnou škodou, ale v øadì pøípadù i ztrátami na lidských životech. Jedním ze základních úkolù Policie ÈR je dohled na bezpeènost a plynulost silnièního provozu. K plnìní tohoto úkolu policisté využívají všech oprávnìní, které jim v souladu s Ústavou Èeské republiky udìluje zákon è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù a zákon è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmìnách nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Zákonem è. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znìní pozdìjších pøedpisù, byla udìlena nìkterá oprávnìní v oblasti bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu také strážníkùm obecní (mìstské) policie. Vážná havárie nákladního vozidla s cisternovým návìsem na dálnici D1 na poèátku záøí 2004, pøi které uhoøel teprve devatenáctiletý øidiè tohoto vozidla a nehoda na dálnici D5, pøi které øidiè slovenského kamionu narazil do odstaveného autobusu jedoucího na lince Praha Aš, opìtovnì pøitahují pozornost ke kontrolám, které provádí Policie ÈR v souladu se zákonem è. 111/1994 Sb., o silnièní dopravì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, jenž v ustanovení 37 uvádí, že orgány Policie Èeské republiky v rámci dohledu nad bezpeèností a plynulostí silnièního provozu podle zvláštního pøedpisu (již výše uvádìného zákona o Policii Èeské republiky) kon- 10

11 ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU trolují, zda je vozidlo v provozu vybaveno doklady pøedepsanými tímto zákonem, zda je vozidlo v provozu stanoveným zpùsobem oznaèeno nebo jinak vybaveno a zda jsou dodržovány doby øízení vozidla, bezpeènostní pøestávky a doby odpoèinku øidièù. Vzhledem ke skuteènosti, že na èetnost tìchto kontrol zamìøuje pozornost i Evropská unie, Parlament Èeské republiky posílil kontrolní subjekty i o celní úøad, jehož pracovníci mají na silnicích v souladu se zákonem è. 186/ 2004 Sb., kterým se mìní celní zákon, postavení státního odborného dozoru. Pøi každé z tìchto kontrol je policisty kontrolováno, zda má øidiè u sebe všechny pøedepsané doklady k øízení a provozu vozidla, zda technický stav a jeho povinné vybavení odpovídá obecnì závazným pøedpisùm (zejména vyhlášce Ministerstva dopravy è. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpùsobilosti a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù) atd. U øidièù nákladní dopravy policisté kontrolují rovnìž úplnost dokladù vyžadovaných pro danou pøepravu, dodržování pokynù Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silnièní pøepravì (AETR) a Naøízení Rady (EHS) è. 380/85 a 3821/85, zejména pak zda jsou dodržovány doby øízení vozidla, bezpeènostní pøestávky a doby odpoèinkù øidièù. Policisté a celníci 1 jsou oprávnìni zastavovat všechna vozidla. Místo kontroly a tím i místo zastavení vozidla však musí zvolit vždy tak, aby pøi tom nebyla ohrožena bezpeènost ostatních úèastníkù silnièního provozu a aby nebyla rovnìž omezena plynulost silnièního provozu (tento požadavek však nelze dodržet vždy, zvláštì jedná-li se o zastavování vozidel v dùsledku nìjaké mimoøádné události na komunikaci èi v dùsledku jejího znaèného poškození). Bohužel, souèasné podmínky na pozemních komunikacích Èeské republiky redukují poèet stanovišť, na kterých lze bezpeènì provádìt výše uvedené kontroly. Nezbytnou podmínkou pro provedení kvalifikované a úèinné silnièní dopravní kontroly, která by mìla být soustavná a dùsledná, je dobrá znalost policistù všech základních právních norem a ustanovení, kterými se øídí provoz na pozemních komunikacích. Obzvláštì to pak platí pøi kontrolách nákladní pøepravy a pøi kontrole vozidel hromadné pøepravy osob, které vyžadují zejména znalost zákona o silnièní dopravì, Evropské dohody o mezinárodní silnièní pøepravì nebezpeèných vìcí (ADR) a Evropské dohody o práci osádek v mezinárodní silnièní pøepravì (AETR) a výše uvedených Naøízení Rady (EHS). Silnièní dopravní kontroly sledují mimo jiné následující cíle: a) pøedcházení krizovým situacím v provozu na pozemních komunikacích (zejména dopravním nehodám a haváriím), b) respektování pøíslušných obecnì závazných právních norem, jimiž se provoz na pozemních komunikacích øídí, c) pátrání po odcizených vozidlech a vìcech, d) pátrání po hledaných osobách a pachatelích trestných èinù, e) odhalování pøestupkù a postih jejich pachatelù aj. Nelze proto souhlasit s tvrzením, které o èastých dopravních akcích typu Kryštof hovoøí jako o buzeraci øidièù ze strany Policie ÈR, neboť prý kontroluje pouze prkotiny. Že se nejedná o žádnou buzeraci, potvrzují i výsledky tìchto akcí: DBA Dosažené výsledky ukazují mimo jiné i na skuteènost, že podnikáním v silnièní nákladní a osobní dopravì se zabývají i subjekty, které se domnívají, že se jedná o celkem jednoduchý druh podnikání, který nevyžaduje znaèné finanèní výdaje a k jeho úspìšnému prùbìhu staèí poøízení jakéhokoliv provozu schopného vozidla a najmutí øidièù z øad nezamìstnaných obèanù s patøièným øidièským oprávnìním, kteøí budou vdìèní za jakoukoliv práci. Tomuto tvrzení nasvìdèují i následující údaje z policejních protokolù: Po zastavení nákladního vozidla s plachtovým návìsem v obci Úvaly na silnici è. I/12 ve smìru na Kolín byla provedena kontrola dodržování doby øízení a odpoèinkù a dodržování bezpeènostních pøestávek. Øidiè pøedložil hlídce Policie ÈR tøi tachografické kotouèky, jejichž kontrolou bylo zjištìno, že øidiè tyto záznamové listy v kontrolním zaøízení pøepisuje, tj. ponechává je tam delší dobu, než pro kterou jsou urèeny (24 hodin). Souèasnì bylo z pøedložených záznamových listù zjištìno, že øidiè nerespektuje stanovené doby odpoèinku. Další kontrolou bylo zjištìno, že vozidlo je sice vybaveno elektromagnetickým kontrolním zaøízením, ale toto zaøízení není homologováno. Hlídka Policie ÈR dále zjistila, že technický stav vozidla v dobì kontroly neodpovídá požadavkùm stanoveným vyhláškou Ministerstva dopravy è. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpùsobilosti a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù (prasklé èelní sklo, opotøebované rezervní pneumatiky na tahaèi DBA DBA nasazeno policistù kontrolováno vozidel zjištìno pøestupkù z toho: jízda pod vlivem alkoholu nerespektování stanovených limitù rychlostí porušení zákona è. 111/1994 Sb porušení ADR nedodržení dob øízení, odpoèinkù a bezpeènostních pøestávek i u návìsu, nesprávné složení pneumatik na všech tøech nápravách u návìsu apod.). Hlídka Policie ÈR rovnìž zjistila, že oznaèení vozidla neodpovídá obchodnímu jménu, uvedenému v koncesní listinì. Vzhledem k tomu, že v uvedeném pøípadì došlo k porušení pøíslušných ustanovení zákona è. 111/1994 Sb., o silnièní dopravì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, byl veškerý spisový materiál o kontrole tohoto vozidla postoupen pøíslušnému odboru dopravy a silnièního hospodáøství krajského úøadu k dalším opatøením. 11

12 ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU pøepravovala døevìné štìpky). Z tohoto dùvodu nebylo možné zkontrolovat, zda oznaèení na vozidle odpovídá obchodnímu jménu, uvedenému v tomto dokladu. Kontrolou záznamových listù kontrolního zaøízení bylo zjištìno, že øidiè nerespektuje stanovené doby øízení, doby odpoèinku a bezpeènostní pøestávky (øidiè øídí bìžnì hodin dennì). Hlídka Policie ÈR v prùbìhu kontroly dále zjistila, že technický stav vozidla v dobì kontroly neodpovídal požadavkùm stanoveným vyhláškou Ministerstva dopravy è. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpùsobilosti a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù (nefunkèní zadní mlhové svìtlo, znaèný únik oleje z hydraulického zaøízení, rozbité krytky zadních svìtel apod.). Vzhledem ke skuteènosti, že se s výše uvedenými nedostatky u vozidel a øidièù èeských dopravcù policisté na silnicích opìt setkávají èastìji, došlo v roce 2005 k zintenzivnìní silnièních dopravních kontrol. Souèasnì se tyto kontroly provádìjí komplexnì a všestrannì se zamìøením vylouèit z dopravy firmy, které neplní ani ty nejzákladnìjší požadavky stanovené na silnièní nákladní dopravu obecnì závaznými právními normami. V roce 2004 policisté požádali dokonce nìkteré odbory dopravy a silnièního hospodáøství pøíslušných krajských úøadù, aby podaly pøíslušnému živnostenskému úøadu návrh na zrušení živnostenského oprávnìní nìkterým dopravcùm. Krajské úøady ve dvou pøípadech tomuto požadavku vyhovìly. Že se nejedná o ojedinìlá zjištìní Policie ÈR, o tom svìdèí další protokol ze silnièní kontroly jiné nákladní soupravy: Dnešního dne bylo na silnici è. I/6 v kat. obce Hoøovièky kontrolováno vozidlo tov. zn. DAF FT CF s návìsem tov. zn. Ressenig SAHA. Kontrolou vozidla bylo zjištìno, že øidiè vozidla nemìl k dispozici doklad o oprávnìní k podnikání v silnièní dopravì (souprava 1 viz ustanovení 37 zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pokraèování pøíštì 12

13 TECHNIKA TECHNIKA SKUPINA PSA Fiat, PSA Peugeot Citroën a Tofas podepsali dohodu o spolupráci pøi vývoji a výrobì malých užitkových vozù Sergio Marchionne, èlen správní rady spoleènosti Fiat, Jean-Martin Folz, president skupiny PSA Peugeot Citroën, Mustafa V. Koç, president Koç Holding & Tofas a Diego Avesani, generální øeditel spoleènosti Tofas, podepsali vèera dohodu o spolupráci pøi vývoji a výrobì malých užitkových vozù urèených pro evropský trh. Jedná se o nejmenší vùz každé znaèky v její modelové øadì LUV. Nový vùz doplní modelové øady všech tøí znaèek Fiatu, Peugeotu a Citroenu. Uvedení na trh je plánováno na rok PSA Peugeot Citroën, Fiat a Tofas se v reakci na oèekávaný rozvoj v segmentu malých užitkových vozù v Evropì rozhodli uvést na trh novátorský kocept malých vozù, které doplní stávající modelou øadu LUV. Všichni tøi partneøi mají za cíl vytvoøit malý kompaktní užitkový vùz, který bude ekonomický a multifunkèní. Má být moderní, robustní a zároveò má splòovat i estetická mìøítka. Vozy budou osazeny obzvláštì úspornými motory. Spolupracující partneøi budou též schopni nabídnout nové vozy za velmi atraktivní ceny. Pokud jde o životní prostøedí a mobilitu, vozy by mìly pøinést své výhody zejména profesním uživatelùm ve velkých mìstech, ale zároveò nabídnout i výteèné jízdní vlastnosti. Pøi aktivní úèasti obou skupin PSA Peugeot Citroën a Fiat, spoleènost Tofas bude mít za úkol koordinaci vývoje a výroby budoucích modelù, které budou vystavìny na nové platformì. Tyto vozy se budou vyrábìt v továrnì spoleènosti Tofas ve mìstì Bursa v Turecku. Roèní výrobní kapacita má být vozù, z toho 2/3 pro potøeby skupiny PSA Peugeot Citroën a 1/3 pro Fiat, vèetnì Tofasu. Celková investice (vèetnì nákladù na vývoj a výrobu) tohoto projektu se odhaduje na 350 milionù Euro. VESTA V POVINNÉ VÝBAVÌ Reflexní vesta se stala v Rakousku a Portugalsku povinnou výbavou ke každému vozidlu Libor Jinek AISÖ ve Vídni. Vesty mohou být žluté, èervené nebo oranžové s bílými nebo støíbrnými reflexními pruhy a musí splòovat požadavky evropské normy EN 471. Za nedodržení tohoto naøízení hrozí øidièùm pokuta mezi 36 a EUR. Od 23. èervna 2005 budou bezpeènostní vesty povinné i pro všechny øidièe projíždìjící Portugalskem. Øidiè musí použít bezpeènostní vestu vždy, kdy vystoupí z auta z dùvodu odstavení, opravy mít reflexní vestu ve výbavì vozidla, mùže zaplatit pokutu ve výši 60 až 300 Eur. Schválené typy vest jsou pro Vás k dispozici v dostateèných poètech na všech regionálních pracovištích ÈESMAD BOHEMIA 13

14 EST TEST TEST TEST MITSUBISHI LANCER ZÚROÈENÁ ZKUŠENOST TECHNIKA K politice japonských znaèek patøí vìrnost pojmenování modelù a jejich pomìrnì èastá generaèní obmìna. Lancer tak zkušenosti sbírá již od roku 1973, ale nejenom jako rodinný automobil, také jako sportovní náøadí. Jako èistokrevné soutìžní speciály má lancer vývoj pøímo v oznaèení Evolution a v souèasné dobì si nadšenci se sportovním srdcem a øádným rozpoètem na benzin mohou poøídit Mitsubishi Evo VIII. 14

15 TECHNIKA Text a foto Martin Felix My jsme však vykroèili ponìkud praktiètìjší cestou a redakènímu testu jsme podrobili úhledné kombi Mitsubishi Lancer wagon 1.6i v nejlepší výbavì Intense. To nemá sice brutální dvoulitrový turbomotor, ale svižnou a úspornou šestnáctistovku, nicménì pøíbuzenské vztahy s vozem urèeným pro svìtová rallye jsme zaznamenali a byly pøíjemným koøením jinak velmi praktického vozu. Design Lanceru je nápadný, a i proto, že na našich cestách se jedná o pomìrnì exotický vùz, se jen tak neztratí. Pøední èást nepostrádá dravý výraz evokující sportovní geny, zadní je nepøehlédnutelnì hranatá s obrovskými svislými svìtly. I z boku pùsobí automobil pomìrnì mohutnì, a tak tøebaže mìl obuté pohledné šestnáctky, zdála se kola docela malá. Po nasednutí nás vepøedu èekají sportovní sedadla s výrazným boèním vede- 15

16 TECHNIKA ním, støízlivá, ale moderní a pøehledná palubní deska, sportovní øadicí páka s koženou hlavicí a pak pøedevším úchvatný volant Momo, který nejenže vypadá jak ze soutìžáku, ale má i vhodnou velikost a výbornì se drží. Díky slušnému rozvoru mm, což je o nìjaké dva centimetry více než u nové octavie, je místa dost i vzadu. Ponìkud slabší je to ovšem se zavazadlovým prostorem. Ten má sice pod podlahou kromì rezervy i další úložné prostory, je však mìlký a se zataženou roletou má objem pouze 344 litrù. Díky vyšší stavbì karoserie se však po svinutí rolety znaènì zvìtší, další možností pro jeho nafukování je pak sklápìní sedadel rozdìlených v pomìru 60 : 40. Za co ovšem Lancer zaslouží jednoznaènou pochvalu, jsou jízdní vlastnosti. Skvìle naladìný podvozek umožòuje vodit vùz po kroucených silnièkách s opravdovou radostí a nerozhodí ho ani nekvalitní až dìravý povrch našich silnic. Zdá se, že vavøíny posbírané na rozbitých tratích svìtových soutìží Mitsubishi pøi vývoji této civilní verze zužitkovalo opravdu zodpovìdnì, a vytvoøilo takøka ideální automobil pro jízdu po zimou zdevastovaných komunikacích. Handling mezi výtluky je na výbornou a když nìco trefíte, žádné pazvuky ani rány se neozvou. Na vùz hrdì se hlásící ke sportovní tradici možná nìkomu pøijde ponìkud skromný objem motoru 1,6 l (v nabídce je i atmosférický dvoulitr). Jeho výkon 98 koní a toèivý moment 150 Nm pøi ot/min není na dnešní zvyklosti nic mimoøádného. V praktickém provozu se však ukázal ve velmi dobrém svìtle. Výbornì táhne již odspodu, lehce se vytáèí, pøièemž zùstává velmi tichý. Protože se výrobce nesnažil omráèit maximální rychlostí, která èiní i tak bohatì dostaèujících 181 km/h, mohl si dovolit zpøevodování, které umožòuje s pìti rychlostní pøevodovkou zrychlovat svižnìji, než bychom od papírových parametrù oèekávali. Pøi øízení rovnìž oceníme pøesné a snadné øazení, pøesné øízení a ostré brzdy. Pøi komentování spotøeby vozidla pravidelnì žehrám na znaèné odchylky od proklamovaných údajù, a to vždy pouze tím nepøíznivým smìrem. V kombinovaném provozu u Lanceru uvádí výrobce rovných 7 litrù na 100 km, já jsem ke svému nemalému údivu po dotankování nádrže a vyhodnocení údajù na kalkulaèce mobilního telefonu musel konstatovat 6,8 l/100 km. Tolik tedy exaktní zjištìní a žádné matoucí údaje palubního poèítaèe, který zde ostatnì, jak bývá èastým jevem u japonských automobilù, stejnì chybí. Malou vadou na kráse zùstává pak 16

17 TECHNIKA velikost palivové nádrže pouhých 50 litrù, takže žádné extrémní dojezdy se nekonají ani s podstatnì lehèí nohou, než kterou disponuji. Testovaný Lancer byl v nejlepší výbavì Intensis, která zahrnuje manuální klimatizaci, pìkná šestnácti palcová litá kola, mlhovky, sportovní podvozek a sedadla, vnìjšímu vzhledu pak prospívají elegantní spoilery, vèetnì prahových. Z bezpeènostní výbavy nechybí kromì pøedních airbagù ani boèní a okenní, samozøejmostí je dnes již ABS. Za takto vybavený automobil zaplatíte velmi konkurenèních Kè, v pøípadì nižší výbavy Invite to bude ještì o 65 tisíc ménì. S Mitsubishi Lancer wagon tak pøichází na náš trh cenovì zajímavý kombík se sportovním šmrncem, výbornými jízdními vlastnostmi a úsporným provozem. Kvalitní dílenské zpracování a tøíletá záruka s maximálním poètem ujetých kilometrù dávají pøedpoklady, že nové majitele Lanceru bude možné øadit ke spokojeným automobilistùm. 17

18 CENY PLOŠNÉ INZERCE A4 1 / 2 A4 1 / 2 A4 1 / 4 A4 zrcadlo 187 x x x x x 60 spad 216 x x x x 75 INZERTNÍ PODKLADY Inzeráty je nejlépe předávat ve formátu PDF ( em do 4MB) nebo zpracované osvitovou technikou (filmy), případně je možné dodat podklady pro inzerci na nosičích: CD, ZIP, JAZ a to ve formátu: PDF, InDesign, Adobe Illustrator (text musí být v křivkách), Adobe Photoshop, Corel Draw (text musí být v křivkách), PageMaker, QuarkXPress. Obrázky z internetu nelze použít! Obrázky je třeba dodávat ve formátu JPG nebo TIFF při rozlišení 300dpi a velikosti alespoň 90 x 130 mm. Loga pokud možno v křivkách (CorelDraw nebo Illustrator). Text ve formátu RTF, DOC nebo TXT. CENY INZERCE (bez DPH) dvoustrana Kč 1 strana Kč 1/2 strany Kč 1/4 strany Kč OBÁLKA 1. strana ( 1 / 4 A4) Kč 2. a 3. strana (A4) Kč 4. strana Kč U opakované inzerce je zadavateli poskytována sleva ve výši 20 % u každého opakovaného vydání. U celoroční inzerce je zadavateli poskytována sleva ve výši 25 % u každého opakovaného vydání. Členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA mají nárok za uveřejnění vlastní inzerce na slevu ve výši 25 % z celkově vypočtené částky. Při nestandardní velikosti předlohy je pro inzerci zvolen nejbližší větší formát. Cena za grafické vyhotovení inzerce velikosti A4 nebo 1/2 A4: Kč Cena za grafické vyhotovení inzerce velikosti 1/4 A Kč Cena za tisk volného barevného listu A4: Kč za jednostranný tisk Kč za oboustranný tisk Dodá-li inzerent již vyhotovený reklamní list, je cena za vložení listu Kč (dvojlist Kč) Při opakované celostránkové inzerci nabízíme možnost umístit do časopisu také doprovodný článek o velikosti A4. Rozměr časopisu: standartní A4 (210 x 297) Rastr: 150 lpi Náklad: ks Cílová skupina: dopravní a spediční firmy Kontakt: Carlos Sardá, tel: , Martin Felix, tel: , nebo

19 Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 tel.: fax: Volvo V50 Rozhovor s... Sdružení Rozhovor s... Timem Bartonem TECHNIKA VŠE PRO DOPRAVCE PARTNER DOPRAVCŮ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA CESTY BEZ RIZIKA KOMPLEXNÍ POJIŠTÌNÍ PRO DOPRAVCE Pojištìní odpovìdnosti silnièního dopravce Havarijní pojištìní Povinné ruèení a to i do Ruska Cestovní pojištìní pro pracovní cesty ÈESMAD BOHEMIA, Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, tel.: , Regionální pracovištì: Praha Brno Ostrava Hradec Králové Ústí nad Labem È. Budìjovice Plzeò Kvalita provìøených pojistitelù Trvalá garance výhodných cen Vše pod jednou støechou Flexibilita pružná reakce na zmìny na pojistném trhu Komplexnost a kvalitní servis Likvidace škod z odpovìdnostního pojištìní Předplatné Transport magazínu Objednávám tímto předplatné měsíčníku Transport magazín, a to od čísla v ceně 42,- Kč / výtisk (včetně poštovného). Od každého čísla objednávám výtisk(ů). Èasopis dodávejte na adresu: Firma: Jméno: IÈO: DIÈ: Ulice a èíslo: PSÈ: Obec: 2/2005 3/2005 Tel.: Fax: Kapacita parkovišť pro kamiony je nedostateèná automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 tel.: KY MAJÍ MÉNĚ UKŮ NEŽ A... fax: Fakturace elektronického mýta U. K. - nelegální bìženci Toll-collect v Nìmecku Datum: Razítko a podpis: Toyota Prius Je-li fakturaèní adresa odlišná, prosíme uveïte ji zde: Johannem Karlssonem...ALE VĚTŠÍ V pøípadì, že svou objednávku nezrušíte, budeme ji považovat za platnou i pro pøíští roèníky. Kontakt: Carlos Sardá, tel: , Martin Felix, tel: , nebo 19

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Pod Radegastem se opìt práci daøí

Pod Radegastem se opìt práci daøí 12 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. èervna 2014 CENA: 6 KÈ 5 6 Hmotná 8 9 Setkání Kolektivní vyjednávání Uèíme se pochopit finanèní Rozvahu nouze Kdo a kdy má nárok na tuto pomoc Historie

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více