Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 Region Brno Podhájí 1, Brno-Øeèkovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad."

Transkript

1 TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková, Ing. Martin Špryòar, Mgr. Vojtìch Hromíø, René Beck, Ing. Jan Medveï Ing. Zdenìk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá Grafická úprava, sazba & zlom Carlos Sardá Pøíjem inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: Adresa redakce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: Obálka Grafika: Carlos Sardá Foto: Martin Felix Tisk a expedice T-STUDIO Pelléova 9/244, Praha 6 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ Rozhovor s Regionální shromáždìní v Brnì...5 regionální shromáždìní v Hradci Králové...5 Otevøený dopis...6 Zasedání èesko-ukrajinské Smíšené komise Jarní zasedání Mezinárodní unie silnièní dopravy IRU...8 Rada pro osobní dopravu Doby øízení a odpoèinku Problematika hranièního pøechodu Rozvadov Aktivity Sdružení v oblasti legislativy a mezinárodních vztahù zahranièní semináø pro dopravce Transfrigoroute Czech republic...16 EVROPSKÁ UNIE Poplatky za užívání silnic...19 NÁKLADNÍ DOPRAVA jednání expertní skupiny...20 Petrokarty nabízí firmám i státním organizacím komplexní služby EKONOMIKA, LEGISLATIVA A PROVOZ Z praxe advokátní kanceláøe Daòová zvýhodnìní a zamìstnanci ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU Bezpeènost pøedevším (SAFETY FIRST) Dopravnì bezpeènostní akce ano èi ne? Školení, kurzy, semináøe TECHNIKA vesta v povinné výbavì skupina PSA...37 Mitsubishi Lancer zúroèená zkušenost EASTLOG Truck racing v roce Nová modelová øada TGL AVIA s novým logem i majitelem Motory Euro DAF stupòuje svou ofenzívu ve stavebnictví dopravní øešení Volvo Trucks...54 Scania se louèí s kabinou T Nový Trakker od Iveca...56 Èeši sázejí na OBU ContiBreakdownService - nyní i na Ukrajinì Continental pøedstavil nové pneumatiky...59 Commander MAZ BYLI JSME PØI TOM Iveca z KOMERSIA AUTO...66 SERVICE CLUB Toto èíslo bylo pøedáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s.p. odštìpný závod Pøeprava, è.j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod èíslem MK ÈR E Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 Region Brno Podhájí 1, Brno-Øeèkovice Region Ostrava Kafkova 8, Ostrava Region Hradec Králové Horova 180, Hradec Králové Region Ústí nad Labem Londýnská 13, Ústí nad Labem Region Èeské Budìjovice Na Sadech 2033/21, Èeské Budìjovice Region Plzeò ul. Domažlická 174 P.O. BOX 5, Plzeò 14 Moskevské zastoupení Slovenské velvyslanectví ul. J. Fuèíka 17/19 Rusko, Moskva Ruská federace

2 Vážení èlenové a pøátelé Sdružení ÈESMAD BOHEMIA, pohled do denního monitoringu médií, kde klíèovým slovem je silnièní doprava a kamion, vyvolává èím dál tím vìtší ohromení. Hledaná slova se zde objevují takøka výhradnì v negativních souvislostech, s výjimkou prohlášení vzešlých od ÈESMAD BOHEMIA. Zavilost železnièáøské lobby je alespoò pochopitelná, i když i oni vyprodukovali v poslední dobì pár znamenitých kouskù, které by stály za podrobení psychoanalýze (odhalování a uvìdomování nevìdomých psychických komplexù), ale o tom snad nìkdy pøíštì. Horší je to s pochopením dennodenních náøkù i nebulvárních listù nad krvelaèností kamionù, kdy není jasné cui bono, tedy v èí prospìch se tak dìje. Napøíklad MFDnes se v jediném vydání podaøilo kamionùm pøipsat další zloèin, byť se jednalo o sklápìèku a kamiony u nehody ani neasistovaly. V dalším textu pak redaktor Jiøí Nádoba pøekroutil policejní statistiku tak neomalenì, že v èlánku o kamionech píše: Øidièi náklaïákù zabili 154 lidí, o 34 více než pøedloni. Citovaná statistika ovšem øíká, že nárùst jde plnì na vrub nákladním vozidlùm do 3,5 tuny, zatímco u tìch velkých, které èlánek pranýøuje, došlo k poklesu o jednu obìť. Reagoval jsem otevøeným dopisem panu šéfredaktorovi (viz TM str. 6) a dostalo se mi naprosto sklièující odpovìdi, z které plyne, øeèeno politickým metajazykem, že vùle psát objektivnì o kamionové dopravì není na poøadu dne. Pan Nádoba se brání, že èerpal ze statistiky policejního prezidia. To ovšem já taky, ale na rozdíl od nìj jsem si ji i pøeèetl, takže docházíme k opaèným závìrùm. K zámìnì sklápìèky za kamion pak slibuje: Problematiku i definici nákladního auta si budeme moci vyjasnit zítra na akci organizované vámi a Besipem, kam jsme byli pozváni a urèitì se rádi zúèastníme. Pøedpokládal bych, že vyjasòovat si mìl pan redaktor pøed tím, než zaèal tvoøit pro celostátní deník. Jasno nemá bohužel stále, neboť na naši akci vùbec nedorazil. Jelikož na tuto hradbu nenávisti a ignorance narážím neustále, navrhuji pøejít do ofenzívy. Ustanovme Mezinárodní den silnièní dopravy! Jsme pro to ideální skupina. Všichni nás využívají, všichni nás životnì potøebují, ale v lepším pøípadì nás ignorují, v horším hází blátem. Svùj mezinárodní den tak má už Zemì, oceány i Slunce. Mají ho ženy, dìti, mládež, senioøi i celá rodina. Existuje snad nìkdo, kdo by zpochybòoval, že bez žen by to nešlo, že byl dítìtem, mládeží a hodlá se dožít seniorského vìku? Nebo by se snad nìkdo obešel bez Zemì, oceánù a Slunce? Jasnì, že ne. Ale vše zmínìné je tak samozøejmé, že stojí za to aspoò jednou roènì pøipomenout, že nelze od výše jmenovaných pouze brát, že by si zasloužili i trochu uznání, vdìku nebo alespoò zájmu. Od silnièní dopravy se požaduje, aby pouze držela hubu a krok, ten do rychlosti 80 km/h a pøerušovaný pøedepsanou dobou odpoèinku. Kde jsou ty doby, kdy se žurnalisté odvážili napsat, že silnièní doprava je krví ekonomiky. Kdepak transport živin a kyslíku, s tak pozitivními vìcmi ji nikdo nespojí, snad ty produkty metabolismu putující ze støev a ledvin se obèas o silnici otøou, ale výhradnì v tom smyslu, že je sama produkuje, nikoliv odváží. Dost metafor, pøi našem úkolu prosadit Mezinárodní den silnièní dopravy se máme o koho opøít. Zatím sice existuje pouze Mezinárodní den bez aut, na druhou stranu svùj den má už pošta a civilní letectvo, ba i televize. Dobøe lobbují múzy, které okupují celý týden; den poezie, den divadla, den dìtské knihy, den knihy, den tance, den hudby, den architektury. A víte, že jsme 2. kvìtna slavili Svìtový den ptaèího zpìvu? Nevíte, a to nás ještì èeká 23. èerven, kdy se slaví svìtový den házené a my nic. Tento stav je tøeba nutnì zmìnit. Pokud to nepùjde tak rychle, jak bychom si pøáli, navrhuji provizornì slavit 2. èervence a ohøát se na výsluní úspìšnìjších. Na toto datum totiž pøipadá Svìtový den UFO a zatím se spoleèenské pøínosy ufonù nepochybnì jeví v lepším svìtle než zásluhy silnièních dopravcù. 2

3 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ Pøi pøedstavení nového Reanaultu Magnum na brnìnském autodromu jsme si o novince povídali s ing. Tomášem Hasmanem, technickým inspektorem Renault Truck ÈR Renault Magnum se objevil v roce 1990 (tehdy byla dotyèná typová øada oznaèována jako AE ), postupnì pøicházela øada inovací, zásadní pak v roce 2000, a to motor s oznaèením E-Tech, následovala nová budka øidièe v roce 2001 a nyní pøichází Magnum nové, na první pohled zmìny nejsou nìjak výrazné, ale nìkteré jsou vidìt i v designu Díky svému exteriéru zùstávají vozidla této typové øady po celou dobu své existence zcela nezamìnitelnými. To je urèitì hlavním dùvodem, proè designéøi RENAULT TRUCKS zùstali i u nejnovìjší verze velmi støídmí. Kromì modernìjšího a elegantnìjšího barevného ladìní vnìjších doplòkù u vìtšiny z nich byla matová èerò nahrazena støíbøitou šedí - je nejviditelnìjší zmìnou nové tvarování plastových panelù podvozkové èásti vozidla. V pøední èásti kvùli zvìtšenému rozchodu kol pøední nápravy, na bocích pak byl tvar upraven z dùvodù jak estetických, tak i funkèních panely jsou tužší. Navíc bylo zcela zmìnìno jejich upevnìní k rámovým podélníkùm a pro zabezpeèení snadné pøístupnosti k nìkterým funkèním èástem podvozku jsou sklopné. Zmìnil se i tvar zadních blatníkù, konzola zásuvek a hadic pro spojení s návìsem je lehèí a funkènì optimalizována. Ostatnì zmìn tohoto charakteru by se našla ještì celá øada. Tedy dobrá zásadních zmìn. Ale jakých? Pøedevším pohánìcí soustavy. Nabízíme dvì výkonové verze dvanáctilitrového øadového kapalinou chlazeného pøeplòovaného šestiválce, a to 324, nebo 353 kw (440, resp. 480 k), oba s možností krátkodobého zvýšení krouticího momentu v závislosti na zatížení a míøe sešlápnutí akcelerátoru. Motor je osazen ètyøventilovou hlavou a což je u RENAULTU novinka ventilovým rozvodem OHC a vysokotlakým vstøikováním paliva systému èerpadlo tryska. Obì verze motoru jsou nabízeny buï s klasickou odlehèovací výfukovou brzdou, nebo s kompresní motorovou brzdou nazývanou OPTIBRAKE. Mechanická èást motoru je produktem firmy VPT, elektronická výbava je pak vyvinuta specielnì pro MAGNUM. Pøevodovky bud mechanické manuálnì øazené ZF øady 16 S, nebo rovnìž mechanická, avšak automatizovaná VPT. Pøevodovka VPT mùže pracovat jak ve zcela automatickém, tak v manuálním sekvenèním režimu øazení rychlostních stupòù. Zadní nápravy VPT s dvojitou, nebo MERITOR s jednoduchou redukcí, vždy však s rozsahem nabízených zpøevodování umožòujících co nejefektivnìjší využití výkonových charakteristik motorù. A dále? Rám rozmìrovì upravený pro použití agregátù VPT a s peèlivì øešenou tuhostí. Zavìšení a odpružení kabiny zcela pøepracovaný systém navržený tak, aby pøi plném zachování komfortu odpružení byl témìø úplnì potlaèen podélný i pøíèný rozkyv kabiny. Tohoto výsledku bylo dosaženo výhradnì propracovanou kinematikou; nebylo tedy tøeba kromì zcela bìžného pøíèného zkrutného stabilizátoru využívat berlièky pøídavných stabilizaèních prvkù. Kolová brzdová ústrojí kotouèové brzdy MERITOR na všech kolech, ventilované kotouèe o prùmìru 434 mm, identické vpøedu i vzadu. Elektrická a elektronická výbava zcela nová, systém datových sbìrnic umožòující logickou a èitelnou výmìnu informací mezi jednotlivými øídicími jednotkami. Jednotky samotné vìtšinou zcela nového typu; to vše k dosažení co nejvyšší provozní spolehlivosti systému. Ptal se a fotografoval Martin Felix ROZHOVOR S... Na pohled druhý a zvláštì váš odborný tìch zmìn bude ale hodnì Ještì mnohem více. S jistou nadsázkou by se dalo øíci, že øeèeno sportovní terminologií nové MAGNUM velmi úspìšnì klame tìlem. Pod tradièním dresem se skrývá zcela zásadnì inovované vozidlo. Nìkolikrát jste použil oznaèení VPT; jedná se tedy o první reálné výsledky spolupráce Renault Volvo? Oznaèení spolupráce tak, jak je tradiènì chápeme asi není zcela výstižné. Zde se jedná o daleko vyšší formu spolupráce, o úroveò, pro kterou se vžil výraz koncernová strategie. Inovovaná typová øada MAGNUM Dxi je totiž zcela pøelomová i tím, že je prvním hmatatelným výsledkem uvedené filozofie. Další koncernové produkty pod svými tradièními obchodními znaèkami - budou nepochybnì následovat již v brzké budoucnosti. Pøes tuto spolupráci si Magnum jasnì zachovalo svou identitu, poèítá se se spoluprací na podobné úrovni i u nižších øad? Vytváøení a realizace strategických plánù koncernu je v rukách vrcholového vedení firmy. Osobnì jsem však pøesvìdèen, že takovéto pojetí vývoje a výroby je v dnešní ekonomické realitì zcela nezbytné. Zmìnilo se nìco na ovládání nového vozu? Tedy záleží na tom, co máte na mysli. Vozidlo má samozøejmì stále volant, pedály, k jízdì potøebuje øidièe.. Co se toho øidièe týká, mìl by být dobrý, spíše velmi dobrý. Toto vozidlo sice dokáže øídit témìø kdokoliv, ale pouze dobrý øidiè plnì ocení a využije všeho, co mu jeho propracovaná technika nabízí. Konkrétnì. Automatizovaná pøevodovka umožòuje plné soustøedìní na jízdu a øešení mnohdy velmi nároèných provozních situací. Navíc dává 3

4 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ pøedpoklad optimalizace provozní spotøeby paliva. Elektronizovaný systém správy stlaèeného vzduchu (APM) øidiè sice pøímo neovládá, ale jeho použitím (v rámci koncernu vùbec poprvé) dochází jednak k výraznému zjednodušení konstrukce jednotlivých okruhù, jednak k lepšímu využití energie spotøebovávané kompresorem v koneèném dùsledku tedy opìt urèitá úspora paliva. Elektronizovaný brzdový systém (EBS) je kromì již standardních funkcí protiblokovací (ABS) a protiprokluzové (ASR) novì doplnìn i elektronickým systémem jízdní stability (ESP) to vše pro výrazné zvýšení bezpeènosti vozidla samotného i ostatních úèastníkù silnièního provozu v pøípadì krizové situace. Dále pak celá øada funkcí poskytujících vysoký uživatelský komfort: - propojení funkcí odlehèovacího brzdìní se systémem brzdìní provozního a s pøeøazováním rychlostních stupòù automatizované pøevodovky. - pomoc pøi rozjíždìní do kopce H.A.S. - ovìøení bezpeèného spojení s pøípojným vozidlem - kontrola stavu osvìtlení tažného i pøípojného vozidla - imobilizér, dálkové ovládání uzamykání dveøí, alarm pro tažné (i pro pøípojné) vozidlo a mnoho dalších zajímavých prvkù výbavy. Jste již v tìchto dnech schopni na nové Magnum poskytnout kompletní servis? Jednoznaènì ano. Kromì pøedzásobení náhradními díly disponují všichni naši koncesionáøi i potøebným speciálním náøadím a pøípravky. V prùbìhu mìsícù ledna až dubna tohoto roku probíhala v našem školicím støedisku v Brnì velkoryse organizovaná série školení, bìhem nichž se více než 60 pracovníkù èeských i slovenských koncesionáøù seznámilo teoreticky i prakticky s konstrukcí, údržbou, diagnostikou a technologií oprav vozidel této typové øady. Takto pojatá pøíprava servisní sítì je rovnìž nedílnou souèástí nové koncernové strategie naší firmy. V rámci finanèní podpory pro firmy s vozovým parkem do deseti aut a retail (zákaznický rating C) snižuje Renault Trucks Financial Services v pøípadì finanèního leasingu leasingový úrok o 1,5-2,0% p.a. proti nabídce standardní. S jakým prodejním èíslem byste byli letos spokojeni? Dovolte mi jednu metaforu - Sebeuspokojení je pøedznamenáním pádu do prùmìrnosti. Vozy typové øady MAGNUM však byly vždy vnímány jako výjimeèné. Proto také každý prodejní výsledek mùže být a zøejmì i bude naší spoleèností pøijímán pouze jako výzva k dalšímu zlepšení. Samozøejmì že poèítáme s dvouciferným procentuelním navýšením našich objemù v porovnání s pøedchozími lety a to pøedevším v závislosti na jedineènosti a inovativnosti naší vlajkové lodi. Jakými finanèními službami mùže Renault Trucks ÈR podpoøit prodej nového vozu? Prodej nového vozu je podporován službami vlastního koncernového financování, které lze shrnout do následujícího: Stávajícím zákazníkùm Renault (bonitní firmy s vozovým parkem nad deset aut, VIP zákazníci Renaultu - rating A,B) jsou poskytovány již dnes nadstandardní a individuálnì øešené podmínky financování (mínìno nulové a nízké 5% akontace, výraznì snížené úrokové sazby kolem 5% p.a.). Renault Trucks Financial Services prodej u tìchto zákazníkù podpoøí rozšíøením nabídky o odklady splátek a zimní prázdniny ve splácení, popø. vzájemnými kombinacemi tìchto výhod. Nabídka financování pro konkrétního zákazníka bude vytvoøena individuálnì s pøihlédnutím na oèekávání konkrétního zákazníka a na základì jeho bonity. 4

5 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ REGIONÁLNÍ SHROMÁŽDÌNÍ V BRNÌ se konalo v hotelu Continental Shromáždìní øídil Ing.Ladislav Sova, pøedseda Regionální komise. Byly podány informace o èinnosti Sdružení v roce 2004 a nastínìna strategie Sdružení v roce 2005, vèetnì pøedložení plánu práce, pro rok 2005 Regionální komise regionu Brno. Regionální shromáždìní mìlo doprovodný program, který byl zamìøený na aktuální stav pøípravy nové dopravní politiky v ÈR, otázky týkající se zavádìní digitálního tachografu a zavádìní mýta v ÈR. V odborné èásti vystoupil ing. Jaroslav Hanák, viceprezident Sdružení ÈESMAD BOHEMIA. Ve svém vystoupení se zamìøil na aktuální stav pøipravované legislativy v dopravì vèetnì pøipravované nové dopravní politiky v ÈR. V reakci na jeho vystoupení v odborné èásti vystoupil v ing. Antonín Tesaøík, I. námìstek ministra dopravy ÈR, který odpovìdìl na dotazy vznesené v diskusi a podal informace jak k tématu pøipravované dopravní politice v ÈR, tak o strategii MDS ÈR ve výstavbì silnièní infrastruktury, pøípravì zavádìní mýtného v ÈR a stavu a pøípravì v legislativy v dopravì v ÈR. Dalším hostem byl ing. Jiøí Novotný z Centra dopravního výzkumu v Brnì. Podal informaci k dalšímu odbornému tématu zavádìní digitálního tachografu, jak z pohledu dopravce, tak z pohledu øidièe a odpovìdìl na èasto kladené dotazy vèetnì aktuálního stavu legislativy, dále se krátce zmínil o výkonu SOD v ÈR. Dále v diskusi k odborným tématùm vystoupili JUDr. Antonín Hrazdíra viceprezident Sdružení ÈESMAD BOHEMIA a zástupce spoleènosti CCS Èeská spoleènost pro platební karty a.s. ¼udovít Marcinèín. REGIONÁLNÍ SHROMÁŽDÌNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ Regionální shromáždìní v Hradci Králové se konalo v kongresovém sále hotelu U Královny Elišky v sobotu 9. dubna Pozvání pøijali starosta MÚ Chlumec n. C. a vedoucí referátu dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Kromì povinné pracovní èásti byla v rámci programu vedena panelová diskuse na téma Aktuální otázky dopravní politiky v ÈR. K výstavbì dálnice Hradec Králové-Praha vystoupil ing. Uchytil, starosta z Chlumce nad Cidlinou, èlovìk, o kterém novináøi mluví jako o muži, který koneènì pohnul s dálnicí. Ve svém vystoupení poukázal na souèasný stav, problémy, které trvají od zaèátku tohoto projektu i o prosazení schválení kontrolních dnù pøi výstavì D 11. Podotknul, že právì díky nim se dostala stavba dálnice do stavu, ve kterém se nyní nachází a je koneènì realizována další rozestavìnost. Hovoøil i o ekonomickém zázemí výstavby a prostavìnosti do souèasné doby. Ing. Umbraun, vedoucí referátu KÚ Pardubice hovoøil o silnièní infrastruktuøe na Pardubicku, o jejich opravách a o jejím zaúvìrování v horizontu nejbližšího období. Zmínil i státní odborný dozor, jaké složky státní správy vstupují do kontrolní èinnosti a upozornil na praktické záležitosti týkající se dopravních firem i pøímo øidièù ve vazbì na kontrolní èinnost dopravního úøadu i Policie ÈR. Upozornil i na pøípravu nové verze zák. o pozemních komunikací. Ing. Novák, vedoucí referátu dopravy KÚ HK vystoupil k problematice silnic II. a III. tø. Královéhradeckám kraji, k výstavbì koridoru do Polska a celkové výstavì komunikací. 5

6 NÁKLADNÍ DOPRAVA NÁKLADNÍ DOPRAVA JEDNÁNÍ EXPERTNÍ SKUPINY Zástupci Ministerstva dopravy na jednání expertní skupiny pro zpoplatnìní a infrastrukturu Vladimír Kydlíèek vedoucí odboru informací V této pracovní skupinì se vìtšina projednávaných otázek toèí kolem elektronického mýta. Na zasedání skupiny 5. dubna v Praze se dostavili také zástupci Ministerstva dopravy, Michal Tesaø a Jiøí Nouza z odboru pozemních komunikací a pøedmìtem živé diskuse byla pøíprava na zavedení výkonového zpoplatnìní v Èeské republice. To ovšem závisí na vývoji politické situace, neboť køeslo pod ministrem dopravy se v minulých dnech poøádnì zhouplo a zmìna osoby ministra mohla znamenat i zmìnu koncepce elektronického mýta. Podle souèasných zámìrù je navrženo etapové øešení nejprve v rozsahu dálnic a vybraných 4-proudých komunikací v délce cca 970 km, cílový stav pak pøedstavuje asi 2000 km dálnic a rychlostních komunikací. Zatím novinkou bylo nastavení kategorie vozidel s nejvyšší pøípustnou hmotností nad 3,5 t a to N i M, tj. nákladní automobily i autobusy. Neuvažuje se zatím o tarifu dle plnìní limitù emisí škodlivin, vozidla ovšem mohou být kategorizována podle jiného faktoru. Michal Tesaø upøesnil roli manažera mýta, která spoèívá pøedevším v kontrolní èinnosti: kontrola plnìní podmínek nabídky, kontrola investic atd. Podle názoru pøítomných zástupcù MD není pro vyhlášení výbìrového øízení nezbytná úprava legislativy pøedem, mùže být provedena i následnì. Souèasnì pøipustili možnost pøechodných opatøení formou zpoplatnìní pøíhranièních úsekù, které není v rozporu s názorem EU. Jiøí Nouza upøesnil také úlohu dalších institucí, pøedevším øídícího výboru. Ten by mìl garantovat parametry zadávacích podmínek. ÈESMAD BOHEMIA nemùže být v øídícím výboru, neboť výbor plní úlohu mezirezortní komise. K požadavku Sdružení na povinnou položku mýta na faktuøe za dopravu zaujímá MD neutrální stanovisko s odkazem na posouzení Ministerstva financí. Vstupní parametry budou ještì upøesnìny podle výsledkù výzkumu, který MD zadalo, aby zjistilo velikost a rozložení zatìžování silnièních komunikací na vybraných úsecích. Sdružení ÈB bude pøizváno k prezentaci výsledkù. Technologie systému mýta není ve vstupních parametrech pøedurèena. Pøipomínky k úètování elektronického mýta v Nìmecku Èlenové skupiny se vzájemnì informovali o zkušenostech s vyúètováním mýtného v Nìmecku a sestavili pøipomínky pro komunikaci ÈESMAD BOHEMIA se spoleèností Toll-Collect: - zasílání rozúètování k 18. dni èi pozdìjšímu dni následujícího mìsíce je pøíliš pozdì, vzhledem k nezbytné kontrole rozúètování, termínùm mìsíèní uzávìrky dopravcù, pøeúètování Kè a EURO aj. - dopravci požadují vytvoøení možnosti kontroly rozúètování on-line - v pøípadì platby prostøednictvím pohledávkového konta u DVB (Deutsche Verkehrsbank) je potøeba potvrdit pøijetí zálohy a stav úètu. V souèasné dobì banka DVB pøijetí penìz vùbec nepotvrzuje a o stavu úètu dopravce neinformuje. Podle mediálních informací lze také oèekávat rozšíøení zpoplatnìné sítì na státní silnice mimo dálnice, ale tomuto opatøení pøedchází výzkum rozsahu objíždìní placených dálnic po tìchto úsecích. Zatím nedošlo ani k vyøešení situace s novými Všeobecnými obchodními podmínkami, které spoleènost Toll-collect zasílala dopravcùm tìsnì pøed koncem minulého roku. Vzhledem ke sporu s nìmeckým sdružením BGL není dosud jednoznaèná jejich závaznost. Další hosté Jednání skupiny se zúèastnil také Karel Èerný z firmy Kapsch, která je výrobcem nám již dobøe známých Go-boxù pro elektronické mýto v Rakousku. Ve svém vystoupení pøipomnìl nìkteré údaje týkající se rakouského mýta: Ke konci roku 2004 byly Go-boxy vydány do vozidel, na mýtném bylo za rok vybráno 760 mil. EUR, zisk je celý investován do silnièní infrastruktury. Pro výbìrové øízení v ÈR hledá firma Kapsch partnery pro spoleèný projekt. O aplikaci rakouského modelu použití technologie DSRC se v souèasné dobì jedná v Èerné Hoøe, jednání o kompatibilitì probíhají napø. ve Slovinsku a Itálii, ale použití rakouského Go-boxu v dalších zemích není v nejbližší budoucnosti aktuální. Karel Leškovský a Ludovít Marcinèín pøedstavili zámìry spoleènosti CCS v oblasti úètování mýtného v ÈR.. Držitelé karet CCS by mìli mít velmi jednoduchý pøechod na platbu mýta a zámìrem je platba jednou kartou za mýtné v dalších zemích. Mezi pøednosti systému CCS patøí 10-letá spolupráce s dopravními firmami, tj. znalost trhu a 3500 kontaktních míst. Z další diskuse vyplynulo nìkolik názorù jak ze strany MD, tak z pohledu dopravcù: MD: Aby stát zajistil požadovaný rozsah, sjízdnost a údržbu silnièní sítì, musí stále hledat zdroje financování. Dopravci: Je tøeba získat vìtší podíl ze spotøební danì na paliva. Každý detail zpoplatnìní má pro dopravce a jeho hospodaøení významný vliv. Dopravní firmy jsou pod velmi silným tlakem vnitrostátní i mezinárodní konkurence. Požadavky na vybavení vozidla je tøeba koncipovat tak, aby se nerozšiøoval poèet technických zaøízení, ale funkce byly koncentrovány pokud možno do jednoho pøístroje. Stát by mìl garantovat spravedlivé právní prostøedí. 6

7 NÁKLADNÍ DOPRAVA Pár vìt úvodem Vážení pøátelé, když jsem v roce 1985 odcházel z pracovního týmu ÈESMADu BOHEMIA, abych se vìnoval právní službì v zahranièním obchodì, netušil jsem, že se za pìt let opìt k silnièní dopravì a dopravnímu právu vrátím - tentokrát již ve vlastním dresu soukromé právní praxe. Uteklo dalších témìø patnáct let a mne èím dál tím víc provází pocit, že bych mìl nìkteré zkušenosti, poznatky a doporuèení sdìlit dopravcùm prostøednictvím Transport magazínu. Dùvod je jednoduchý. Silnièní nákladní doprava je svojí povahou nebezpeèným provozem a podnikání v tomto oboru je na pomezí zvládnutelného rizika a osobního hrdinství. O to víc mì mrzí, když poctivý dopravce, který zvládá dopravní techniku i technologii pøepravy zboží po silnici, dochází èasto ke zbyteèné újmì, protože si prostì nepøipouští základní zásadu: kdo nemá otevøené oèi, musí mít otevøenou kapsu. Je fakt, že ne každý dopravce má chuť a èas preventivnì konzultovat své problémy s právníky. Žádný dopravce pak urèitì nemá èas na vysedávání nad odbornou literaturou. Nìkde jsou však meze toho, co mùžeme nazvat intuitivním podnikáním a podnikáním se znalostí vìci. Je pravda, že stovky pøeprav mohou probìhnout bez jakékoliv turbulence, aèkoliv byly sjednány po telefonu, tímto zpùsobem dále nìkolikrát spediènì pøeprodány, nakonec odjety dopravcem, který byl zrovna po ruce (a nikdo nezkoumal, zda je vùbec pojištìn). To vše bìží až do prvního prùšvihu (slušnì øeèeno). Potom se celý film vrací zpátky a nastává velmi trudné období hledání viníka, øetìzovitého pøeúètovávání èasto i nesmyslných nárokù, košaté korespondence, obsahující argumenty, které jsou nìkdy hodnì vzdáleny dopravnímu právu, a v závìru pak pøedání vìci advokátovi (zpravidla v dobì, kdy promlèení již silnì klepe na dveøe). Vìøím proto, že má smysl sdìlit si i touto cestou zkušenosti a doporuèit takové postupy, které úèastníkùm pøepravních smluv, zejména pak dopravcùm, ušetøí peníze, dobré nervy i dobrou povìst. Je obtížné vyjmenovat a popsat veškerá rizika a komplikace, která ztìžují podnikání v silnièní nákladní dopravì. Nìkterá rizika si však zaslouží, aby byla již v úvodu uvedena, neboť od nich odvisí volba vhodné právní prevence a právní ochrany dopravce: Více dopravcù, než je práce na dopravním trhu Dokud se nezmìní pomìr mezi poètem dopravcù a množstvím práce na dopravním trhu, bude prùvodním znakem podnikání v silnièní dopravì submisivní postavení dopravce vùèi tomu, kdo mu práci zadává. To samozøejmì ovlivòuje i jeho právní postavení, neboť dopravce jen obtížnì prosazuje vyvážený obsah pøepravní smlouvy a je èasto odkázán do situace ber jak nabízím, nebo to odjede nìkdo jiný. Dojde-li pak ke škodné události a uplatòování nárokù na náhradu škody, zadržování pøepravného a jeho jednorázovým zápoètùm apod., je právní pozice takového dopravce velmi tíživá, protože mu zpravidla chybí dùkazní prostøedky ohlednì uzavøených pøepravních smluv a sjednané výše pøepravného, popø. o øádném ukonèení pøepravy èi øádné reklamaci škod. V každém pøípadì je však jeho obrana výraznì ovlivnìna úvahou, kam až mùže jít proti zájmùm svého pøíkazce, aby neztratil stabilní obchodní spojení, a tudíž i vytížení pro svùj vozový park. Pøebírá-li advokát ochranu právních zájmù dopravce do své péèe, musí vzít v úvahu i tyto aspekty a usilovat o taková opatøení, která budou pro dopravce prospìšná a která by nebyla naopak kontraproduktivní. Zadržování pøepravného a jednostranné zápoèty V pøípadì jakýchkoliv škod a nepravidelností v silnièní dopravì patøí bohužel zadržování dlužného pøepravného z jiných, øádnì provedených pøeprav a jejich jednostranné zápoèty k evropskému podnikatelskému folklóru. Právní vymáhání dlužného pøepravného není procesnì složitým postupem, pokud se jedná o pøepravné za øádnì odjeté a ukonèení pøepravy a dopravce má k dispozici základní dùkazní prostøedky, tj. objednávku pøepravy, resp. jiný dokument, prokazující uzavøení pøepravní smlouvy, CMR-nákladní list s potvrzením o pøevzetí zásilky bez výhrad, fakturu za pøepravu, pøíp. upomínky pøepravného. Pokud druhý úèastník pøepravní smlouvy (pøíkazce) odùvodòuje zadržení pøepravného nebo jeho jednostranný zápoèet škodou, za kterou údajnì dopravce odpovídá, nese dùkazní bøemeno ohlednì vzniku a výše škody. Samozøejmì musí být v prvé øadì zodpovìzena otázka odpovìdnosti dopravce za takto namítanou škodu. V soudním øízení, ve kterém dopravce žaluje na zaplacení dlužného pøepravného, potom mùže protistrana uplatnit jako procesní obranu námitku oprávnìného jednostranného zapoètení svého nároku na náhradu škody. Dlužník pøepravného je ale ve složitìjší situaci, neboť svùj nárok musí - jak shora øeèeno, po právu zdùvodnit a vìrohodnì doložit. I pøi vymáhání dlužného pøepravného se musí vzít v úvahu, jaká je výše dluhu, a zda-li jde o tuzemskou firmu nebo se dlužník nachází v zemi s transparentní právní kulturou a dobrými kontakty, nebo zda jde o zemi, kde vedení soudního procesu by pro èeského dopravce bylo totéž co drahý výlet do džungle - bez jistoty úspìšného návratu. Soudy neznají právo v mezinárodní dopravì Za tento rezolutní výrok se samozøejmì omlouvám nìkterým soudcùm, kteøí spory z pøepravní smlouvy v mezinárodní silnièní dopravì posuzovali se znalostí nejen dopravní problematiky, ale i se znalostí rozhodovací praxe evropských soudù. Bohužel nemohu mít dobrou zprávu pro ty dopravce, kteøí vìøí, že soudní proces je ten nejlepší postup pro ochranu jejich zájmù. Možná by byli stejnì pøekvapeni jako já, když soudkynì, která mìla rozhodnout klasický dopravní spor, s úsmìvem pøipustila, že CMR-nákladní list vidí poprvé v životì. Jsou samozøejmì situace, kdy vyústìní kolize zájmù v soudní proces nelze zabránit. Mìl bych ale pro všechny dopravce velmi dobrý recept, jak pøedcházet soudním sporùm a jak se svými partnery vyøešit kolizi zájmù rychle, úspornì a mimosoudnì. Takovým øešením je mediaèní øízení, které se v Evropì velmi osvìdèuje. Podstata mediaèního øízení spoèívá v tom, že si obì znesváøené strany vyberou advokáta nebo jiného specialistu na dopravu a dopravní právo a spoleènì ho povìøí, aby vypracoval posudek na jejich právní problém, tento posudek s nimi spoleènì projednal a pokusil se najít smírné øešení. Obì strany pøedloží mediátorovi dokumentaci a své argumenty. Pøi spoleèném projednání pak advokát vysvìtlí obìma stranám jejich právní situaci, možnosti øešení i vyhlídky každé ze stran v pøípadném soudním sporu. Pøi takovém jednání se zpravidla dosáhne smírného øešení, které je jednoznaènì rychlejší a úspornìjší pro obì strany. Ménì rizika pøináší pouèený øidiè Podnikání v silnièní dopravì je jedním z mála oborù, kde úspìch èi neúspìch podnikatele pøímo závisí na jeho pracovnících - øidièích, kteøí bezprostøednì závazky z pøepravních smluv uskuteèòují. Nikde jinde neplatí tak pøesvìdèivì zásada, že mì do prùšvihu dostanou jen moji podøízení. Pouèený øidiè s pøimìøenou jazykovou výbavou, kterému není lhostejný výsledek pøepravy a který se tudíž 7

8 ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU BEZPEÈNOST PØEDEVŠÍM (SAFETY FIRST) PhDr. Kamil Pavlíèek, CSc. Policejní akademie ÈR obr. è. 4 které dobøe známe i dnes, tehdy však šlo o ještì užší komunikace a èasto s málo zpevnìným povrchem. Výsledek tohoto nebezpeèného a ohrožujícího manévru byl vždy v rukou obou protijedoucích øidièù, kteøí uhýbali s vozidly na krajnice s výrazným brždìním. Poskytnutý prostor však v mnohých pøípadech ale nestaèil. 3) Pøedpoklad, že pøed námi nejsou pøekážky v jízdì. Myslí se tím pomalu jedoucí povozy, odstavená a neosvìtlená vozidla, hromady štìrku a kamení, atd. Takový zpùsob jízdy byl nebezpeèný zejména v noci. 4) Pøedjíždìní na nárožích, v zatáèkách, na køižovatkách, mostech a všude tam, kde není jistota, že je protismìr volný. 5) Pøedpokládat, že øidiè, kterého chceme pøedjet slyší naše výstražné znamení, aniž by to bylo z jeho dopravního chování patrné. Jednalo se o splnìní povinnosti, dávat zvukové znamení pøi pøedjíždìní jiného vozidla a provádìt tento manévr, aniž by mìl øidiè jistotu, že pøedjíždìné vozidlo o jeho úmyslu ví. 6) Sjíždìní kopcù (klesání) velkou rychpokraèování z minulého èísla Jak jsme již uvedli, hnutí Safety First se netýkalo pouze dìtí, chodcù a cyklistù, ale vìnovalo se rovnìž øidièùm motorových vozidel, na kterých v první øadì spoèívala nejvìtší míra zodpovìdnosti za bezpeènost silnièního provozu. V zásadách vytýèených opìt anglickou korporací National Safety First Association nalézáme skuteèné základy pozdìjších teorií defenzivní jízdy. Lze docela dobøe øíci, že teorie defenzivní jízdy již byla v této dobì v Anglii popsána a prosazována do každodenní øidièské praxe. Vychází snad anglická zdvoøilost na silnici z tohoto období? Šest skupin základních pravidel slušného a bezpeèného chování øidièù motorových vozidel se nás o tom snaží pøesvìdèit zcela nadèasovými argumenty, které prevenci v silnièním provozu výraznì historicky posunují: 1. Zvýšená pozornost. 2. Zdvoøilost. 3. Bezpeèné ovládání vozidla za všech okolností. 4. Pøedvídání nebezpeèí. 5. Znalost dopravních znaèek a signálù. 6. Znalost zákonných pøedpisù a naøízení. K jednotlivým skupinám byl zpracován velmi zajímavý vysvìtlující komentáø, který v první skupinì poprvé upozornil na nespolehlivost lidského èinitele pøi øízení motorového vozidla, což pøedstavovalo (a i dnes pøedstavuje) zdaleka nejèastìjší pøíèinu dopravních nehod než cokoli jiného. Rovnìž tak pøesvìdèivým a zcela pøesným zpùsobem definoval obsah pøedvídavosti øidièe. Tehdejší vysvìtlení tohoto zcela zásadního termínu si dovolíme ocitovat, neboť pouze pøesná citace umožòuje ukázat jakým, i pro dnešní dobu trvale platným zpùsobem, naši pøedchùdci prosazovali moderní zpùsob bezpeèného øidièského myšlení a jednání: Dobrý øidiè pøedvídá všude nebezpeèí a je na nì stále pøipraven. Nikdy nepøedpokládá, že zvíøata nebo dìti budou správnì reagovat na jeho znamení. Poèítá stále s tím, že nìkdo provede na silnici nìco nepøedvídaného a nepøedloženého. To jsou pøece souèasné trendy! Èím se tedy dnes v zásadách bezpeèné jízdy lišíme? Snad v upozornìní na vysoké rychlosti, na vybavení vozidel pasivními a aktivními bezpeènostními prvky? Urèitì navíc myslíme na ochranu životního prostøedí. To v historických poèátcích spoleènost neznala. Jinak však mùžeme na uvedené výchovnì vzdìlávací metody zcela navazovat a podepsat se pod nì i dnes. Velmi zajímavé a i dnes platné bylo odborné stanovisko k pøíèinným souvislostem v silnièní dopravní nehodovosti. Jasnì bylo øeèeno, že vývoj kritické dopravní situace, která smìøuje k dopravní nehodì, je z velké èásti pøipisována nepozornosti, neopatrnosti, bezmyšlenkovitému jednání, zkrátka nesoustøedìní se na vlastní jízdu, a nikoli nevìdomosti, neznalosti. Automobilisté byli upozoròováni v rámci prevence na nebezpeèné zpùsoby øidièského chování pøi jízdì. Tyto pøípady byly taxativnì vyjmenovány a byly doplnìny názornými výjevy, které byly pøevzaty z Anglických materiálù (v té dobì se v obou státech jezdilo vlevo). Podívejme se na nì. Nìkteré nám ještì i dnes mají co øíci, nad jinými se usmìjeme, avšak v onìch dobách k úsmìvu nesvádìly, neboť mìly na kontì øadu dopravních nehod s nejtìžšími následky. 1) Projíždìní zatáèek po nesprávné stranì. Tehdy velmi oblíbená nekázeò, tzv. øezání zatáèek. Zatáèek pøehledných i nepøehledných. Nehody konèily èasto s tìžkými následky, neboť se jednalo prakticky vždy o èelní støet vozidel. V materiálech je tento nešvar také proto uvádìn na prvním místì. Dnes je tato pøíèina nehody již ménì èastá, i když stále existuje. 2) Pøedjíždìní mezi dvìma proti sobì pøijíždìjícími vozidly (obr. è. 4). Jednání, 8

9 ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU napø. vozidlo odtáhnout. 9) Obracení reversování (otáèení) vozidla, dokud se øidiè nepøesvìdèí, že tento manévr mùže bezpeènì provést. V celé Evropì je dnes nejvíce postihováno nedovolené otáèení vozidel na dálnicích, jako vysoce ohrožující jednání øidièe. V rámci prevence hnutí trvale upozoròovalo na nebezpeèí smyku vozidla, i když zatím neumìlo odpovìdìt na úèinnou metodu jeho vyrovnání. Správnì však bylo poukazováno na kluzké asfaltové a dláždìné povrchy vozovek za deštì a náledí (obr. è. 5). Zatím jsme nehovoøili o pravidlech silnièního provozu a jejich znalostech u øidièù. Hnutí zde vyžadovalo naprostou znalost všech právních ustanovení zákona. Dùraz byl kladen na pøesné respektování pokynù dopravního znaèení obr. è. 5 a dopravních signálù. Jako velký nedosta- obr. è. 6 tek bylo vnímána nedostateèná komunikace lostí. Tehdy velmi èastý projev nebezpeèného a ohrožujícího zpùsobu jízdy. Zkušení øidièi tehdy razili k tomuto pøíkladu užiteèné pravidlo bezpeèného zpùsobu jízdy jakou rychlostí jedeš do kopce, takovou rychlostí jeï i z kopce. Nedostateènì úèinné brzdy a velká váha tehdejších vozidel spolu mezi úèastníky silnièního provozu v podobì výstražných znamení dávaných rukou øidièe motorového i nemotorového vozidla. Jako pøíklad tohoto úèinného øešení byl dáván anglický systém, který byl demonstrován názorným plakátem (obr. è. 6) s doporuèením, aby i u nás byl tento systém komunikace zakotven v pøipravované právní úpravì. názorný postup upozoròoval na toto nebezpeèí a nabádal: - rukojeť kliky uchopte tak, aby palec ruky byl v øadì s ostatními prsty a neobjímal rukojeť kliky, - natáèejte motor trhnutím kliky smìrem nahoru a ne jejím tlaèením smìrem dolù. s nesynchronizovanou pøevodovkou, A právì ta byla podrobována velké kritice. byly pøi vysokých rychlostech jízdy v nebezpeèných klesáních základními pøedpoklady pro ohrožující a èasto nezvládnutelné situace. 7) Prùjezd mezi skupinami osob vystupujících nebo nastupujících do vozù poulièní elektrické dráhy. Nerespektování Doslova bylo konstatováno, že znalost zákonných pøedpisù a jejich dodržování jest jednou ze základních podmínek provozní discipliny. Pøedpokladem je ovšem, že zákonná naøízení odpovídají duchu doby, neboť jen v tom pøípadì dá se poèítati s tím, že budou všemi loyálnì respektována a dodržována. Pøi zacházením s benzinem bylo upozoròováno na jeho vlastnosti jako hoølaviny a na zákaz manipulace s otevøeným ohnìm jak v garáži, tak i na otevøeném prostranství. Byla zdùrazòována povinnost vybavení tìchto prostor, ale i vozidel samotných, úèinnými hasicími pøístroji. Poslední upozornìní patøilo chodcù a cestujících Bylo to období, kdy byl již nejvyšší èas skon- hromadných dopravních prostøedkù u nástupních ostrùvkù, nebo tam kde nebyly, to byl projev øidièské arogance a pohrdání ostatními, nemotorizovanými úèastníky silnièního provozu. A to i pøesto, že chodec v tìchto situacích nemìl pøednost. Bylo apelováno na øidièskou etiku, která však èasto dosud chybìla a nahrazovala ji silná houkaèka. 8) Ponechání vozidla v zatáèce nebo na nepøehledném èi jiném místì, kde by by mohlo být pøekážkou nerušeného provozu. Tohoto nebezpeèného jednání si byli naši pøedkové - profesionální øidièi již plnì vìdomi, upozoròovali na nìj a zkušení s ním vždy poèítali. Dosud neznali výstražné trojúhelníky, a proto jediným øešením bylo pøekážku ihned odstranit, tedy èit se starou legislativou pøežívající z doby Rakousko-Uherské monarchie. Posledním odkrytým smìrem, které toto hnutí sledovalo, byla bezpeènost práce. A to bezpeènost práce v rámci obsluhy, oprav a údržby motorových vozidel, tedy ta práce, kterou øidièi z povolání, vzhledem k tehdejším požadavkùm konstrukce vozidla a motoru, museli pravidelnì provádìt. Pro obsluhu vozidla - tedy jeho uvedení do provozu, funkci elektrického startéru, nejdøíve zastávala ruèní natáèecí klika, která byla pod chladièem vozidla umístìna buïto napevno, nebo pozdìji byla odnímací. Zejména v zimním období, kdy byl olej v motoru ztuhlý, klika pomáhala nejvíce. Øada øidièù však její chybné použití odnesla vykloubením, popøípadì i zlomením ruky v zápìstí, když se pøi špatném uchopení klika vrátila zpìt a síla komprese motoru vykonala na ruce své. Proto obr. è. 7 9

10 ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU vysokému nebezpeèí otravy výfukovými plyny od bìžících motorù bez dokonalého odvìtrání a odvodu spalin z výfuku mimo prostory garáží a dílen (obr. è. 7). Opatøení v rámci prevence bezpeènosti silnièního provozu tedy nebyla nedostateèná, jak bychom si dnes mohli myslet. Na intenzitu motorového silnièního provozu byla velmi dostateèná a promyšlená. Vycházela z potøeb maximálního zajištìní bezpeènosti celého spoleèenského spektra vùèi nastupující motorizaci. Pro nás je velmi cenným poznatkem, že se této práce veøejnì ujali øidièi z povolání. A to si myslíme, že stojí za historické upozornìní. DOPRAVNÌ BEZPEÈNOSTNÍ AKCE ANO ÈI NE? mjr. PhDr. Rostislav Plachý V této a následující stati se budeme zabývat problematikou silnièních kontrol, provádìných policisty zejména v rámci dopravnì bezpeènostních akcí. Daná problematika se dostává opìt do popøedí v souvislosti s urèitými diskusemi, které jsou v poslední dobì vedeny mezi zástupci ÈESMAD BOHEMIA a Policií ÈR o problematice nákladní silnièní dopravy. Oba subjekty k dané problematice totiž pøistupují ze zcela rozdílných pozic. Zatímco prioritou zástupcù Sdružení jsou ekonomické ukazatele, prioritou zástupcù Policie ÈR je bezpeènost a plynulost silnièního provozu, a tak je jasné, že ne vždy tyto subjekty nachází spoleènou øeè. Z tohoto dùvodu pøedkládám dané téma i na stránky Transport magazínu. Zájem moderní spoleènosti na dobøe fungujícím dopravním systému je mimoøádnì vysoký. Doprava a její služby byly rovnìž pøedmìtem a cílem základních transformaèních krokù, kterými prošla ekonomika Èeské republiky a které nebyly doposud ukonèeny. I tato oblast se stala pøedmìtem tržních vztahù. V dobì, kdy nìkteré druhy dopravy zaèaly stagnovat, silnièní osobní a nákladní doprava se stala dynamicky se rozvíjejícím druhem dopravy, což je doprovázeno vznikem celé øady nových úkolù, kladených nejen na fyzické a právnické osoby, dopravce, ale i státní orgány. Mimoøádnì nároèné je v této oblasti postavení orgánù poøádkové a dopravní služby Policie Èeské republiky. Ty se musí mj. vyrovnat se skuteèností, že na našich silnicích znaènì pøibyl poèet motorových vozidel, takže v nìkterých oblastech Èeské republiky se zaèíná projevovat nedostateèná kapacita silnièní sítì, což klade velké nároky na øízení a kontrolu dopravy zejména v hustì obydlených mìstských aglomeracích. Souèasnì je tøeba konstatovat, že dosud existující právní úprava, zejména podnikání v silnièní nákladní dopravì, je roztøíštìna do znaèného poètu právních pøedpisù, které musí policista znát, má-li pøi kontrole vozidel na silnicích Èeské republiky postupovat se znalostí vìci, objektivnì a nestrannì. V neposlední øadì pak je to také nutnost zabývat se rostoucím poètem závažných dopravních nehod, doprovázených bohužel nejen znaènou hmotnou škodou, ale v øadì pøípadù i ztrátami na lidských životech. Jedním ze základních úkolù Policie ÈR je dohled na bezpeènost a plynulost silnièního provozu. K plnìní tohoto úkolu policisté využívají všech oprávnìní, které jim v souladu s Ústavou Èeské republiky udìluje zákon è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù a zákon è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmìnách nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Zákonem è. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znìní pozdìjších pøedpisù, byla udìlena nìkterá oprávnìní v oblasti bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu také strážníkùm obecní (mìstské) policie. Vážná havárie nákladního vozidla s cisternovým návìsem na dálnici D1 na poèátku záøí 2004, pøi které uhoøel teprve devatenáctiletý øidiè tohoto vozidla a nehoda na dálnici D5, pøi které øidiè slovenského kamionu narazil do odstaveného autobusu jedoucího na lince Praha Aš, opìtovnì pøitahují pozornost ke kontrolám, které provádí Policie ÈR v souladu se zákonem è. 111/1994 Sb., o silnièní dopravì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, jenž v ustanovení 37 uvádí, že orgány Policie Èeské republiky v rámci dohledu nad bezpeèností a plynulostí silnièního provozu podle zvláštního pøedpisu (již výše uvádìného zákona o Policii Èeské republiky) kon- 10

11 ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU trolují, zda je vozidlo v provozu vybaveno doklady pøedepsanými tímto zákonem, zda je vozidlo v provozu stanoveným zpùsobem oznaèeno nebo jinak vybaveno a zda jsou dodržovány doby øízení vozidla, bezpeènostní pøestávky a doby odpoèinku øidièù. Vzhledem ke skuteènosti, že na èetnost tìchto kontrol zamìøuje pozornost i Evropská unie, Parlament Èeské republiky posílil kontrolní subjekty i o celní úøad, jehož pracovníci mají na silnicích v souladu se zákonem è. 186/ 2004 Sb., kterým se mìní celní zákon, postavení státního odborného dozoru. Pøi každé z tìchto kontrol je policisty kontrolováno, zda má øidiè u sebe všechny pøedepsané doklady k øízení a provozu vozidla, zda technický stav a jeho povinné vybavení odpovídá obecnì závazným pøedpisùm (zejména vyhlášce Ministerstva dopravy è. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpùsobilosti a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù) atd. U øidièù nákladní dopravy policisté kontrolují rovnìž úplnost dokladù vyžadovaných pro danou pøepravu, dodržování pokynù Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silnièní pøepravì (AETR) a Naøízení Rady (EHS) è. 380/85 a 3821/85, zejména pak zda jsou dodržovány doby øízení vozidla, bezpeènostní pøestávky a doby odpoèinkù øidièù. Policisté a celníci 1 jsou oprávnìni zastavovat všechna vozidla. Místo kontroly a tím i místo zastavení vozidla však musí zvolit vždy tak, aby pøi tom nebyla ohrožena bezpeènost ostatních úèastníkù silnièního provozu a aby nebyla rovnìž omezena plynulost silnièního provozu (tento požadavek však nelze dodržet vždy, zvláštì jedná-li se o zastavování vozidel v dùsledku nìjaké mimoøádné události na komunikaci èi v dùsledku jejího znaèného poškození). Bohužel, souèasné podmínky na pozemních komunikacích Èeské republiky redukují poèet stanovišť, na kterých lze bezpeènì provádìt výše uvedené kontroly. Nezbytnou podmínkou pro provedení kvalifikované a úèinné silnièní dopravní kontroly, která by mìla být soustavná a dùsledná, je dobrá znalost policistù všech základních právních norem a ustanovení, kterými se øídí provoz na pozemních komunikacích. Obzvláštì to pak platí pøi kontrolách nákladní pøepravy a pøi kontrole vozidel hromadné pøepravy osob, které vyžadují zejména znalost zákona o silnièní dopravì, Evropské dohody o mezinárodní silnièní pøepravì nebezpeèných vìcí (ADR) a Evropské dohody o práci osádek v mezinárodní silnièní pøepravì (AETR) a výše uvedených Naøízení Rady (EHS). Silnièní dopravní kontroly sledují mimo jiné následující cíle: a) pøedcházení krizovým situacím v provozu na pozemních komunikacích (zejména dopravním nehodám a haváriím), b) respektování pøíslušných obecnì závazných právních norem, jimiž se provoz na pozemních komunikacích øídí, c) pátrání po odcizených vozidlech a vìcech, d) pátrání po hledaných osobách a pachatelích trestných èinù, e) odhalování pøestupkù a postih jejich pachatelù aj. Nelze proto souhlasit s tvrzením, které o èastých dopravních akcích typu Kryštof hovoøí jako o buzeraci øidièù ze strany Policie ÈR, neboť prý kontroluje pouze prkotiny. Že se nejedná o žádnou buzeraci, potvrzují i výsledky tìchto akcí: DBA Dosažené výsledky ukazují mimo jiné i na skuteènost, že podnikáním v silnièní nákladní a osobní dopravì se zabývají i subjekty, které se domnívají, že se jedná o celkem jednoduchý druh podnikání, který nevyžaduje znaèné finanèní výdaje a k jeho úspìšnému prùbìhu staèí poøízení jakéhokoliv provozu schopného vozidla a najmutí øidièù z øad nezamìstnaných obèanù s patøièným øidièským oprávnìním, kteøí budou vdìèní za jakoukoliv práci. Tomuto tvrzení nasvìdèují i následující údaje z policejních protokolù: Po zastavení nákladního vozidla s plachtovým návìsem v obci Úvaly na silnici è. I/12 ve smìru na Kolín byla provedena kontrola dodržování doby øízení a odpoèinkù a dodržování bezpeènostních pøestávek. Øidiè pøedložil hlídce Policie ÈR tøi tachografické kotouèky, jejichž kontrolou bylo zjištìno, že øidiè tyto záznamové listy v kontrolním zaøízení pøepisuje, tj. ponechává je tam delší dobu, než pro kterou jsou urèeny (24 hodin). Souèasnì bylo z pøedložených záznamových listù zjištìno, že øidiè nerespektuje stanovené doby odpoèinku. Další kontrolou bylo zjištìno, že vozidlo je sice vybaveno elektromagnetickým kontrolním zaøízením, ale toto zaøízení není homologováno. Hlídka Policie ÈR dále zjistila, že technický stav vozidla v dobì kontroly neodpovídá požadavkùm stanoveným vyhláškou Ministerstva dopravy è. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpùsobilosti a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù (prasklé èelní sklo, opotøebované rezervní pneumatiky na tahaèi DBA DBA nasazeno policistù kontrolováno vozidel zjištìno pøestupkù z toho: jízda pod vlivem alkoholu nerespektování stanovených limitù rychlostí porušení zákona è. 111/1994 Sb porušení ADR nedodržení dob øízení, odpoèinkù a bezpeènostních pøestávek i u návìsu, nesprávné složení pneumatik na všech tøech nápravách u návìsu apod.). Hlídka Policie ÈR rovnìž zjistila, že oznaèení vozidla neodpovídá obchodnímu jménu, uvedenému v koncesní listinì. Vzhledem k tomu, že v uvedeném pøípadì došlo k porušení pøíslušných ustanovení zákona è. 111/1994 Sb., o silnièní dopravì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, byl veškerý spisový materiál o kontrole tohoto vozidla postoupen pøíslušnému odboru dopravy a silnièního hospodáøství krajského úøadu k dalším opatøením. 11

12 ŠKOLENÍ A BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU pøepravovala døevìné štìpky). Z tohoto dùvodu nebylo možné zkontrolovat, zda oznaèení na vozidle odpovídá obchodnímu jménu, uvedenému v tomto dokladu. Kontrolou záznamových listù kontrolního zaøízení bylo zjištìno, že øidiè nerespektuje stanovené doby øízení, doby odpoèinku a bezpeènostní pøestávky (øidiè øídí bìžnì hodin dennì). Hlídka Policie ÈR v prùbìhu kontroly dále zjistila, že technický stav vozidla v dobì kontroly neodpovídal požadavkùm stanoveným vyhláškou Ministerstva dopravy è. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpùsobilosti a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù (nefunkèní zadní mlhové svìtlo, znaèný únik oleje z hydraulického zaøízení, rozbité krytky zadních svìtel apod.). Vzhledem ke skuteènosti, že se s výše uvedenými nedostatky u vozidel a øidièù èeských dopravcù policisté na silnicích opìt setkávají èastìji, došlo v roce 2005 k zintenzivnìní silnièních dopravních kontrol. Souèasnì se tyto kontroly provádìjí komplexnì a všestrannì se zamìøením vylouèit z dopravy firmy, které neplní ani ty nejzákladnìjší požadavky stanovené na silnièní nákladní dopravu obecnì závaznými právními normami. V roce 2004 policisté požádali dokonce nìkteré odbory dopravy a silnièního hospodáøství pøíslušných krajských úøadù, aby podaly pøíslušnému živnostenskému úøadu návrh na zrušení živnostenského oprávnìní nìkterým dopravcùm. Krajské úøady ve dvou pøípadech tomuto požadavku vyhovìly. Že se nejedná o ojedinìlá zjištìní Policie ÈR, o tom svìdèí další protokol ze silnièní kontroly jiné nákladní soupravy: Dnešního dne bylo na silnici è. I/6 v kat. obce Hoøovièky kontrolováno vozidlo tov. zn. DAF FT CF s návìsem tov. zn. Ressenig SAHA. Kontrolou vozidla bylo zjištìno, že øidiè vozidla nemìl k dispozici doklad o oprávnìní k podnikání v silnièní dopravì (souprava 1 viz ustanovení 37 zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pokraèování pøíštì 12

13 TECHNIKA TECHNIKA SKUPINA PSA Fiat, PSA Peugeot Citroën a Tofas podepsali dohodu o spolupráci pøi vývoji a výrobì malých užitkových vozù Sergio Marchionne, èlen správní rady spoleènosti Fiat, Jean-Martin Folz, president skupiny PSA Peugeot Citroën, Mustafa V. Koç, president Koç Holding & Tofas a Diego Avesani, generální øeditel spoleènosti Tofas, podepsali vèera dohodu o spolupráci pøi vývoji a výrobì malých užitkových vozù urèených pro evropský trh. Jedná se o nejmenší vùz každé znaèky v její modelové øadì LUV. Nový vùz doplní modelové øady všech tøí znaèek Fiatu, Peugeotu a Citroenu. Uvedení na trh je plánováno na rok PSA Peugeot Citroën, Fiat a Tofas se v reakci na oèekávaný rozvoj v segmentu malých užitkových vozù v Evropì rozhodli uvést na trh novátorský kocept malých vozù, které doplní stávající modelou øadu LUV. Všichni tøi partneøi mají za cíl vytvoøit malý kompaktní užitkový vùz, který bude ekonomický a multifunkèní. Má být moderní, robustní a zároveò má splòovat i estetická mìøítka. Vozy budou osazeny obzvláštì úspornými motory. Spolupracující partneøi budou též schopni nabídnout nové vozy za velmi atraktivní ceny. Pokud jde o životní prostøedí a mobilitu, vozy by mìly pøinést své výhody zejména profesním uživatelùm ve velkých mìstech, ale zároveò nabídnout i výteèné jízdní vlastnosti. Pøi aktivní úèasti obou skupin PSA Peugeot Citroën a Fiat, spoleènost Tofas bude mít za úkol koordinaci vývoje a výroby budoucích modelù, které budou vystavìny na nové platformì. Tyto vozy se budou vyrábìt v továrnì spoleènosti Tofas ve mìstì Bursa v Turecku. Roèní výrobní kapacita má být vozù, z toho 2/3 pro potøeby skupiny PSA Peugeot Citroën a 1/3 pro Fiat, vèetnì Tofasu. Celková investice (vèetnì nákladù na vývoj a výrobu) tohoto projektu se odhaduje na 350 milionù Euro. VESTA V POVINNÉ VÝBAVÌ Reflexní vesta se stala v Rakousku a Portugalsku povinnou výbavou ke každému vozidlu Libor Jinek AISÖ ve Vídni. Vesty mohou být žluté, èervené nebo oranžové s bílými nebo støíbrnými reflexními pruhy a musí splòovat požadavky evropské normy EN 471. Za nedodržení tohoto naøízení hrozí øidièùm pokuta mezi 36 a EUR. Od 23. èervna 2005 budou bezpeènostní vesty povinné i pro všechny øidièe projíždìjící Portugalskem. Øidiè musí použít bezpeènostní vestu vždy, kdy vystoupí z auta z dùvodu odstavení, opravy mít reflexní vestu ve výbavì vozidla, mùže zaplatit pokutu ve výši 60 až 300 Eur. Schválené typy vest jsou pro Vás k dispozici v dostateèných poètech na všech regionálních pracovištích ÈESMAD BOHEMIA 13

14 EST TEST TEST TEST MITSUBISHI LANCER ZÚROÈENÁ ZKUŠENOST TECHNIKA K politice japonských znaèek patøí vìrnost pojmenování modelù a jejich pomìrnì èastá generaèní obmìna. Lancer tak zkušenosti sbírá již od roku 1973, ale nejenom jako rodinný automobil, také jako sportovní náøadí. Jako èistokrevné soutìžní speciály má lancer vývoj pøímo v oznaèení Evolution a v souèasné dobì si nadšenci se sportovním srdcem a øádným rozpoètem na benzin mohou poøídit Mitsubishi Evo VIII. 14

15 TECHNIKA Text a foto Martin Felix My jsme však vykroèili ponìkud praktiètìjší cestou a redakènímu testu jsme podrobili úhledné kombi Mitsubishi Lancer wagon 1.6i v nejlepší výbavì Intense. To nemá sice brutální dvoulitrový turbomotor, ale svižnou a úspornou šestnáctistovku, nicménì pøíbuzenské vztahy s vozem urèeným pro svìtová rallye jsme zaznamenali a byly pøíjemným koøením jinak velmi praktického vozu. Design Lanceru je nápadný, a i proto, že na našich cestách se jedná o pomìrnì exotický vùz, se jen tak neztratí. Pøední èást nepostrádá dravý výraz evokující sportovní geny, zadní je nepøehlédnutelnì hranatá s obrovskými svislými svìtly. I z boku pùsobí automobil pomìrnì mohutnì, a tak tøebaže mìl obuté pohledné šestnáctky, zdála se kola docela malá. Po nasednutí nás vepøedu èekají sportovní sedadla s výrazným boèním vede- 15

16 TECHNIKA ním, støízlivá, ale moderní a pøehledná palubní deska, sportovní øadicí páka s koženou hlavicí a pak pøedevším úchvatný volant Momo, který nejenže vypadá jak ze soutìžáku, ale má i vhodnou velikost a výbornì se drží. Díky slušnému rozvoru mm, což je o nìjaké dva centimetry více než u nové octavie, je místa dost i vzadu. Ponìkud slabší je to ovšem se zavazadlovým prostorem. Ten má sice pod podlahou kromì rezervy i další úložné prostory, je však mìlký a se zataženou roletou má objem pouze 344 litrù. Díky vyšší stavbì karoserie se však po svinutí rolety znaènì zvìtší, další možností pro jeho nafukování je pak sklápìní sedadel rozdìlených v pomìru 60 : 40. Za co ovšem Lancer zaslouží jednoznaènou pochvalu, jsou jízdní vlastnosti. Skvìle naladìný podvozek umožòuje vodit vùz po kroucených silnièkách s opravdovou radostí a nerozhodí ho ani nekvalitní až dìravý povrch našich silnic. Zdá se, že vavøíny posbírané na rozbitých tratích svìtových soutìží Mitsubishi pøi vývoji této civilní verze zužitkovalo opravdu zodpovìdnì, a vytvoøilo takøka ideální automobil pro jízdu po zimou zdevastovaných komunikacích. Handling mezi výtluky je na výbornou a když nìco trefíte, žádné pazvuky ani rány se neozvou. Na vùz hrdì se hlásící ke sportovní tradici možná nìkomu pøijde ponìkud skromný objem motoru 1,6 l (v nabídce je i atmosférický dvoulitr). Jeho výkon 98 koní a toèivý moment 150 Nm pøi ot/min není na dnešní zvyklosti nic mimoøádného. V praktickém provozu se však ukázal ve velmi dobrém svìtle. Výbornì táhne již odspodu, lehce se vytáèí, pøièemž zùstává velmi tichý. Protože se výrobce nesnažil omráèit maximální rychlostí, která èiní i tak bohatì dostaèujících 181 km/h, mohl si dovolit zpøevodování, které umožòuje s pìti rychlostní pøevodovkou zrychlovat svižnìji, než bychom od papírových parametrù oèekávali. Pøi øízení rovnìž oceníme pøesné a snadné øazení, pøesné øízení a ostré brzdy. Pøi komentování spotøeby vozidla pravidelnì žehrám na znaèné odchylky od proklamovaných údajù, a to vždy pouze tím nepøíznivým smìrem. V kombinovaném provozu u Lanceru uvádí výrobce rovných 7 litrù na 100 km, já jsem ke svému nemalému údivu po dotankování nádrže a vyhodnocení údajù na kalkulaèce mobilního telefonu musel konstatovat 6,8 l/100 km. Tolik tedy exaktní zjištìní a žádné matoucí údaje palubního poèítaèe, který zde ostatnì, jak bývá èastým jevem u japonských automobilù, stejnì chybí. Malou vadou na kráse zùstává pak 16

17 TECHNIKA velikost palivové nádrže pouhých 50 litrù, takže žádné extrémní dojezdy se nekonají ani s podstatnì lehèí nohou, než kterou disponuji. Testovaný Lancer byl v nejlepší výbavì Intensis, která zahrnuje manuální klimatizaci, pìkná šestnácti palcová litá kola, mlhovky, sportovní podvozek a sedadla, vnìjšímu vzhledu pak prospívají elegantní spoilery, vèetnì prahových. Z bezpeènostní výbavy nechybí kromì pøedních airbagù ani boèní a okenní, samozøejmostí je dnes již ABS. Za takto vybavený automobil zaplatíte velmi konkurenèních Kè, v pøípadì nižší výbavy Invite to bude ještì o 65 tisíc ménì. S Mitsubishi Lancer wagon tak pøichází na náš trh cenovì zajímavý kombík se sportovním šmrncem, výbornými jízdními vlastnostmi a úsporným provozem. Kvalitní dílenské zpracování a tøíletá záruka s maximálním poètem ujetých kilometrù dávají pøedpoklady, že nové majitele Lanceru bude možné øadit ke spokojeným automobilistùm. 17

18 CENY PLOŠNÉ INZERCE A4 1 / 2 A4 1 / 2 A4 1 / 4 A4 zrcadlo 187 x x x x x 60 spad 216 x x x x 75 INZERTNÍ PODKLADY Inzeráty je nejlépe předávat ve formátu PDF ( em do 4MB) nebo zpracované osvitovou technikou (filmy), případně je možné dodat podklady pro inzerci na nosičích: CD, ZIP, JAZ a to ve formátu: PDF, InDesign, Adobe Illustrator (text musí být v křivkách), Adobe Photoshop, Corel Draw (text musí být v křivkách), PageMaker, QuarkXPress. Obrázky z internetu nelze použít! Obrázky je třeba dodávat ve formátu JPG nebo TIFF při rozlišení 300dpi a velikosti alespoň 90 x 130 mm. Loga pokud možno v křivkách (CorelDraw nebo Illustrator). Text ve formátu RTF, DOC nebo TXT. CENY INZERCE (bez DPH) dvoustrana Kč 1 strana Kč 1/2 strany Kč 1/4 strany Kč OBÁLKA 1. strana ( 1 / 4 A4) Kč 2. a 3. strana (A4) Kč 4. strana Kč U opakované inzerce je zadavateli poskytována sleva ve výši 20 % u každého opakovaného vydání. U celoroční inzerce je zadavateli poskytována sleva ve výši 25 % u každého opakovaného vydání. Členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA mají nárok za uveřejnění vlastní inzerce na slevu ve výši 25 % z celkově vypočtené částky. Při nestandardní velikosti předlohy je pro inzerci zvolen nejbližší větší formát. Cena za grafické vyhotovení inzerce velikosti A4 nebo 1/2 A4: Kč Cena za grafické vyhotovení inzerce velikosti 1/4 A Kč Cena za tisk volného barevného listu A4: Kč za jednostranný tisk Kč za oboustranný tisk Dodá-li inzerent již vyhotovený reklamní list, je cena za vložení listu Kč (dvojlist Kč) Při opakované celostránkové inzerci nabízíme možnost umístit do časopisu také doprovodný článek o velikosti A4. Rozměr časopisu: standartní A4 (210 x 297) Rastr: 150 lpi Náklad: ks Cílová skupina: dopravní a spediční firmy Kontakt: Carlos Sardá, tel: , Martin Felix, tel: , nebo

19 Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 tel.: fax: Volvo V50 Rozhovor s... Sdružení Rozhovor s... Timem Bartonem TECHNIKA VŠE PRO DOPRAVCE PARTNER DOPRAVCŮ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA CESTY BEZ RIZIKA KOMPLEXNÍ POJIŠTÌNÍ PRO DOPRAVCE Pojištìní odpovìdnosti silnièního dopravce Havarijní pojištìní Povinné ruèení a to i do Ruska Cestovní pojištìní pro pracovní cesty ÈESMAD BOHEMIA, Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, tel.: , Regionální pracovištì: Praha Brno Ostrava Hradec Králové Ústí nad Labem È. Budìjovice Plzeò Kvalita provìøených pojistitelù Trvalá garance výhodných cen Vše pod jednou støechou Flexibilita pružná reakce na zmìny na pojistném trhu Komplexnost a kvalitní servis Likvidace škod z odpovìdnostního pojištìní Předplatné Transport magazínu Objednávám tímto předplatné měsíčníku Transport magazín, a to od čísla v ceně 42,- Kč / výtisk (včetně poštovného). Od každého čísla objednávám výtisk(ů). Èasopis dodávejte na adresu: Firma: Jméno: IÈO: DIÈ: Ulice a èíslo: PSÈ: Obec: 2/2005 3/2005 Tel.: Fax: Kapacita parkovišť pro kamiony je nedostateèná automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 tel.: KY MAJÍ MÉNĚ UKŮ NEŽ A... fax: Fakturace elektronického mýta U. K. - nelegální bìženci Toll-collect v Nìmecku Datum: Razítko a podpis: Toyota Prius Je-li fakturaèní adresa odlišná, prosíme uveïte ji zde: Johannem Karlssonem...ALE VĚTŠÍ V pøípadì, že svou objednávku nezrušíte, budeme ji považovat za platnou i pro pøíští roèníky. Kontakt: Carlos Sardá, tel: , Martin Felix, tel: , nebo 19

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek Vážení, dìkujeme vám všem, kteøí využíváte služeb školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA a následujícím pøehledem vám nabízíme možnosti získávání nových poznatkù a dovedností v roce 2013. Po pìtiletém cyklu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 WA 90 WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA90-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA75-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010 Datum vytvoøení 17. únor 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 7782-44-7 Další názvy látky/pøípravku kyslík stlaèený 1.2. Použití

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA JSME I VAŠE LOBBY Co se nám podaøilo sleva na silnièní dani zavedení množstevních slev na mýto; zøízení portálu na úhradu nedoplatkù za mýto; zavedení spoluodpovìdnosti

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Pravomoci Celní správy ČR při kontrolách na pozemních komunikacích Praha 2017 CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ SLOŽKY CELNÍ SPRÁVY ČR, VYKONÁVAJÍCÍ KONTROLNÍ ČINNOST

Více

Vystavovatelé Transport show

Vystavovatelé Transport show Vystavovatelé Transport show 11. 09. 2014 v Brnì Scania Czech Republic s.r.o. http://www.scania.cz/ SCANIA R 410 - mistr ve spotøebì mezi motory Euro 6 SCANIA R 450 - varianta pro 100% Biodiesel plnící

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 15. listopadu 2002 Cena 79,- Kè OBSAH 20. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. listopadu

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

2009 KURZY ŠKOLENÍ SEMINÁŘE

2009 KURZY ŠKOLENÍ SEMINÁŘE 2009 KURZY ŠKOLENÍ SEMINÁŘE Vážení pøátelé, otevíráte katalog kurzù, školení a semináøù, které pro vás v roce 2009 pøipravilo Školicí støedisko ÈESMAD BOHEMIA. V loòském roce došlo k zásadní zmìnì v získávání

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 3. listopad 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 3. listopad 2009 Datum vytvoøení 3. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 64742-44-5 Èíslo ES(EINECS) 265-146-1 Další názvy látky/pøípravku

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více