EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7"

Transkript

1 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala: Nedělková Martina Vedoucí absolventské práce: Ing. Nidžar Popović Oponent: Mgr. Pavel Tychtl

2 Praha, duben 2001 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Praze dne 27. dubna

3 Chtěla bych poděkovat Heleně Kovaříkové a všem z Organizace pro pomoc uprchlíkům, kteří mi ochotně poskytovali informace a podklady a cenné připomínky pro mou práci. Dále bych chtěla velice poděkovat Džaně Popović, vedoucí mé absolventské práce, za její rady, ochotu a trpělivost. 3

4 4

5 Obsah 1. Úvod 4 2. Základní definice uprchlíka podle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíka Definice pronásledování v kontextu příslušnosti k určitému pohlaví 8 3. Historický přehled dokumentů upravujících definici příslušnosti k určitému pohlaví 9 4. Právní aspekty a současná praxe azylové politiky Kanada Spojené státy americké Švýcarsko Členské státy Rady Evropy Česká republika Poskytování ochrany uprchlickým ženám (UNHCR) Specifické problémy žen v rámci posuzování oprávněnosti obav z pronásledování podle UNHCR Úvod do problematiky integrace azylantů v České republice Pojem a proces integrace Problematika integrace azylantů v České republice obecně Specifické problémy integrace žen - azylantek v České republice Statistické přehledy MV ČR Studie žen - imigrantek, PPI Praha Závěr Literatura 43 Přílohy 5

6 1. Úvod " jsem srbské příslušnosti a mám středoškolské vzdělání a před svým útěkem z rodné země jsem byla zaměstnána ve vojenském štábu - povolávala jsem mladé muže do I. linie vojenského střetu na válečném poli, tedy na jistou smrt. Utrpení bylo nekonečné, až jsem se rozhodla svou vlast opustit a hledat klid a mír ve vaší zemi" D. J., narozena 1960, 2 děti, Bělehrad " mé problémy spočívaly v tom, že po příchodu Talibanu jsem byla omezena. Nesměla jsem chodit do práce - stejně jako ostatní ženy a děti nesměly navštěvovat školy mé nejstarší dceři, stejně jako ostatním afghánským dívkám, Taliban odpírá možnost vzdělání a zakazuje jim chodit do školy z důvodu jejich pohlaví" S. T., narozena 1973, 3 děti, Afghánistán " můj muž byl zabit během války, v roce Od roku 1990 jsem pracovala jako švadlena a vedla jsem obchod potom, co se v roce 1996 dostal k moci Taliban, jsem musela své podnikání ukončit a kvůli nařízením Talibanu jsem nesměla opustit dům několikrát mi bylo vyhrožováno po smrti mého bratra, který byl zabit při jednom z útoků, jsem zůstala bez ochrany mužského příbuzného a tak jsem nemohla svou rodinu uživit neviděla jsem žádnou šanci, jak jinak bych mohla v Kábulu se dvěma dětmi přežít" K. P., narozena 1964, 2 děti, Afghánistán 6

7 " bydleli jsme v hlavním městě můj otec byl obchodník a prosperoval. Po několika útocích mafie byl zabit ačkoliv jsme s matkou a sestrou neustále žádaly policii o řádné prošetření případu našeho otce, do dnešního dne nebyl pachatel vypátrán na úřadech nám vyhrožovali, abychom se tím případem nezabývaly útoky na naši rodinu pokračovaly a já ze strachu o svého syna jsem prostě musela odejít " M. B., narozena 1976, 1 dítě, Rusko " vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, během studií jsem se vdala a narodila se mi dcera. Když jsem školu dokončila, začala jsem podnikat a otevřela jsem si kadeřnický a kosmetický salon. Dařilo se mi výborně. Pravidelně můj salon kontrolovala inspekce a při jedné kontrole našli západoevropské časopisy s účesy a evropskou hudbu na kazetách. Dostala jsem vysokou pokutu a musela jsem salon zavřít. I když jsem pokutu zaplatila a splnila další podmínky, které mi nařídili, nebylo mi umožněno znovu podnikat. Státní úředník, který vydával povolení k podnikání, si neustále vymýšlel podmínky, za kterých bych mohla začít podnikat, dokonce mne přesvědčoval, abych opustila manžela a dceru stala jsem se terčem sexuálního vydírání " N. N., narozena 1979, 1dítě, Írán To jsou některé z příběhů žen, které v České republice žádají o azyl a se kterými jsem se během své praxe v Organizaci pro pomoc uprchlíkům setkala. Jsou příkladem uváděných důvodů, které ženy nutí opustit svou rodnou zem a vyměnit svůj životní styl, tradice, za nový a podle nich kvalitnější a hlavně bezpečnější život - svůj i své rodiny. 7

8 Ačkoliv si to běžně neuvědomujeme, existují společnosti, které nějakým způsobem brání ženám vykonávat jejich základní lidská práva. Často jsou nuceny čelit tvrdému až nelidskému zacházení. Stávají se oběťmi traumatizujících zážitků jen proto, že jsou ženami. Situace, ve kterých se nacházejí, vyžadují zvláštní opatření v oblasti ochrany - proti manipulaci, sexuálnímu a fyzickému zneužívání a proti diskriminaci při získávání pomoci a služeb. Téma postavení uprchlických žen v České republice je velice rozsáhlé. Zaujala mne jejich situace a možnosti integrace do naší společnosti. Zmapování této problematiky je cílem mé absolventské práce. Vysvětlím právní hledisko, kdy není na ženy hleděno jako na nejohroženější skupinu uprchlíků Dokládám to základní definicí uprchlíka podle Ženevské Úmluvy, stručným přehledem přijatých dokumentů, které mají za úkol uprchlické ženy při posuzování žádostí zvýhodnit. Včetně porovnání praktických postupů některých zemí a přístupu organizace UNHCR. Na tomto místě chci upozornit na některé užívané termíny. Při zpracovávání tohoto tématu jsem se setkala s tím, že právní předpisy jako jsou Ženevská úmluva, UNHCR, Směrnice a předpisy přijaté jednotlivými státy, používají anglický výraz: "asylum seeker". Do češtiny tento výraz můžeme přeložit jako uprchlík, žadatel o azyl. Český právní řád však, podle novely zákona o azylu, mluví o účastníkovi řízení o udělení azylu. Rozhodla jsem se, že budu tyto termíny používat tak, že v dokumentech UNHCR, Ženevské úmluvě a dalších cizích států budu mluvit o žadatelích/kách o azyl, uprchlických ženách. V rámci České republiky budu používat pojem účastník/ce řízení o udělení azylu, dále jen "účastník/ce řízení". Ve druhé části se věnuji problému integrace uprchlických žen do české společnosti, problémům, se kterými se setkávají, včetně statistických přehledů 8

9 Ministerstva vnitra a závěrům velice zajímavého průzkumu, který provedla Poradna pro integraci. V závěru se zamýšlím nad základními body, které mohou pomoci ke zlepšení přístupu k uprchlickým ženám a při vytváření programů pro ně. 2. Základní definice uprchlíka podle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíka První definice uprchlíka byla produktem studené války. Byla všeobecnou individualistickou definicí, na rozdíl od předchozích definic. Ty byly svázány s určitým občanem, etnickou skupinou nebo specifickou krizí. Uprchlíkem podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků, která byla přijata v roce 1951 v Ženevě (dále jen Ženevská Úmluva) a Protokolu z roku 1967 je osoba, která: "kvůli opodstatněnému strachu z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, členství v určité sociální skupině nebo politického názoru se nachází mimo zemi svého původu a nemůže nebo kvůli tomuto strachu nechce využít ochrany tohoto státu nebo, v případě že nemá žádné státní občanství a nachází se mimo zemi svého předchozího trvalého pobytu, se následkem takovýchto událostí nebo kvůli tomuto strachu nechce do této země vrátit" (UNHCR, 1999, kap. 1.1.). Samotný akt pronásledování (bez ohledu na závažnost), neopravňuje žadatele získat postavení uprchlíka. Potencionální účastník řízení o azylu musí dokázat, že jeho obavy jsou opodstatněné na základě alespoň jednoho z vyjmenovaných důvodů podle Ženevské úmluvy. 9

10 Je patrné, že k výše uvedeným důvodům však nepatří hledisko pohlaví. Ženy, stejně jako muži - žadatelé, musí dokazovat obavy z pronásledování na základě svého náboženství, rasy, politického názoru nebo příslušnosti k určité společenské vrstvě (sociální skupině). Ve většině případů nejsou ženy schopny účinně dokázat své důvody a obavy z pronásledování. Mnohým z nich to způsobuje velké problémy, zvláště tehdy, pokud příčiny pronásledování nespadají do rozsahu přímého odmítání tradičních, občanských nebo politických práv státem. Ženy opouští svou zemi původu kvůli závažné gender perzekuci oficiálními orgány nebo jejich místními komunitami. Ženy napadené příslušníky vojenských oddílů mohou narazit na potíže při dokazování toho, že se staly obětí pronásledování a ne náhodného násilí. Se ženami, které přicházejí do azylové země jako člen rodiny, nemusí být veden pohovor vůbec, nebo je veden jen zběžně, a přitom ony, spíše než jejich manželé se stávají oběťmi pronásledování Definice pronásledování v kontextu příslušnosti k určitému pohlaví V posledních letech převažuje názor, že pojem pronásledování je třeba interpretovat i s ohledem na problematiku příslušnosti k určitému pohlaví. Například v roce 1985 vyzval Evropský parlament státy, aby přiznaly postavení uprchlíka ženám, se kterými je krutě a nelidsky zacházeno z důvodu porušení morálních nebo etických pravidel společnosti, ve které žijí. Přestupkem se může stát řada věcí, od cizoložství až po nošení rtěnky. Trestem za přestupek může být i rozsudek smrti (UNHCR 1991, s. 19). Podle Evropského parlamentu tvoří tyto ženy určitou sociální skupinu, které by měl být udělen azyl na základě Ženevské úmluvy z roku Pro přesnější interpretaci bylo nutné stanovit definici pronásledování a vymezit problematiku pronásledování souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví. 10

11 Stalo se tak v červnu 1993 na Světové konferenci OSN o lidských právech, kdy se definice uprchlíka i mezinárodní agenda v oblasti lidských práv rozšířila o porušování práv souvisejících s příslušnosti k určitému pohlaví jako: "násilí namířené proti ženě kvůli tomu že je ženou, nebo postihující ženy nepřiměřeným způsobem. Zahrnuje činy způsobující fyzickou, mentální nebo sexuální újmu či utrpení, hrozby takových činů, nátlak a jiné odepírání svobody" (UNHCR, 1999, kap. 1.2.) Komise pro postavení žen při OSN potvrdila, že násilí páchané na ženách představuje porušování jejich mezinárodně uznávaných lidských práv a v prosinci 1993 byla Valným shromážděním OSN schválena Deklarace o odstranění násilí proti ženám, která jasně definuje násilí jako fyzické, sexuální a psychologické násilí, ke kterému dochází v rodině nebo ve společnosti a jež je pácháno nebo přehlíženo státem. 3. Historický přehled dokumentů upravujících pronásledování z důvodu příslušnosti k určitému pohlaví Evropský parlament v roce 1984 rozhodl, že ženy, které se obávají krutého nebo nelidského zacházení, jsou považovány za "sociální skupinu", na kterou se vztahuje Ženevská úmluva Dále v roce 1985 přijal Výkonný výbor programu Vysokého komisaře následující vyjádření: "Státy mohou při výkonu své suverenity přijmout interpretaci, že ženy - žadatelky o azyl čelící tvrdému nebo nelidskému zacházení kvůli tomu, že překročily sociální normy společnosti, ve které žijí, mohou být "určitou sociální skupinou" ve 11

12 smyslu čl. 1A(2) Úmluvy OSN o uprchlících) (Závěr č. 39, odst. (k) (1985) O uprchlických ženách a mezinárodní ochraně)." V roce 1991 vydalo UNHCR Směrnice o ochraně uprchlických žen, kde jsou státy vyzývány (odst. 71), aby "podporovaly uznání, skutečnosti, že důvod pro přiznání postavení uprchlíka se může objevit, pokud stát nemůže nebo nechce poskytnout ochranu ženám vystaveným zneužívání kvůli překročení sociálních standardů. Vláda sama nemusí být podněcovatelem takového zneužívání". Dále Směrnice také podporují názor, že pronásledování může znamenat "závažnou diskriminaci kvůli pohlaví" a "sexuální násilí pokud je použito se souhlasem nebo trpěno osobami mající úřední pravomoc zastrašit nebo potrestat." V roce 1993 Výkonný výbor potvrdil ve svém Závěru č. 73 (Ochrana uprchlíků a sexuální násilí) předchozí závěry o uprchlických ženách a položil důraz na mezinárodní nástroje z oblasti uprchlictví, lidských práv a humanitárního práva na ochranu žadatelů o azyl, uprchlíků a navrátilců ve vztahu k sexuálnímu násilí. Dále doporučuje, aby byly daným státem vypracovány směrnice, ve kterých by měla být zohledněna skutečnost, že uprchlické ženy často zakoušejí odlišný způsob pronásledování než muži. Dále je zde zdůrazněno, "že v azylovém řízení by mělo být se žadateli, kteří se mohli stát obětí sexuálního násilí, zacházeno se zvláštní citlivostí" (Závěr č. 73, odst. g). Je zde také zmíněna iniciativa státu v přípravě odborných školících programů pro pracovníky v azylovém řízení s důrazem na problematiku citlivosti žadatelů k otázkám pohlaví a kultury. Rada bezpečnosti v souladu s přijetím Deklarace o odstranění násilí proti ženám ustanovila v roce 1993 Mezinárodní trestní tribunál, který je určen ke stíhání zločinů spáchaných na území bývalé Jugoslávie. Do jurisdikce Tribunálu spadají 12

13 zločiny znásilnění a sexuálního násilí stejně jako systematické znásilňování, které v některých případech bývá definováno jako zločin proti lidskosti. V březnu 1995 vydalo UNHCR dokument Sexuální násilí proti uprchlíkům - Směrnice pro prevenci a reakci. V tomto dokumentu je násilí a další formy sexuálního násilí, pokud k němu dochází z důvodu rasy, náboženství, považováno za odůvodněné pronásledování, pokud se takovýchto činů dopouštějí úřady, nebo jsou-li těmito úřady alespoň tolerovány a odmítají-li nebo nejsou-li schopny takovému jednání zamezit nebo nabídnout účinnou ochranu (str. 59). V září 1995 Pekingská deklarace a akční program potvrdila závazek mezinárodního společenství, že práva žen a dívek jsou nezcizitelná, integrální a neoddělitelná součást všech lidských práv a základních svobod s důrazem na specifické zájmy a problémy ve vztahu k násilí proti ženám. V září 1999 konstatovalo Valné shromáždění OSN, že "afghánské ženy a dívky jsou z důvodu svého pohlaví v Afghánistánu hrubě diskriminovány, neboť nemohou chodit do školy, vzdělávat se, nemohou vykonávat jedno ze svých nejzákladnějších lidských práv" (United Nations, General Assembly; A/54/422, September 1999, Situation of human rights in Afghanistan). 4. Právní aspekty a současná praxe v některých zemích Každý stát zaujímá k problematice žen, které obtížně dokazují své obavy z pronásledování, jiná stanoviska. Pro porovnání uplatňovaných forem azylové politiky států, uvádím v následujících kapitolách příklady Kanady, Spojených států amerických, Švýcarska, obecně členských států Rady Evropy a samozřejmě České republiky. 13

14 4. 1. Kanada V Kanadě byla v roce 1993 zavedena Radou pro přistěhovalectví a uprchlictví (IRB) Směrnice o pronásledování kvůli příslušnosti k určitému pohlaví. Tyto Směrnice reagují na skutečnost, že v mnoha zemích jsou ženy pronásledovány pouze proto, že jsou ženami. Začínají obecnými důvody pro přiznání postavení uprchlíka ve smyslu Ženevské úmluvy, navíc jsou zde důkladněji interpretovány další důvody, které mohou být uvedeny v žádosti o poskytnutí azylu v souvislosti s obavou z pronásledování. Tyto další důvody jsou ve Směrnici uvedeny celkem ve čtyřech základních kategoriích podle toho, zda jde o ženy, které se obávají pronásledování: ze stejných důvodů jako muži - že se necítí být ohroženými z důvodu příslušnosti k určitému pohlaví, ale spíše jsou ohroženy pro svou identitu, pro to, v co věří. na základě příbuzenského vztahu (kvůli postavení, aktivitám a názorům své rodiny, svého partnera a příbuzných). Tato kategorie souhrnně zahrnuje jakýkoliv druh obtěžování žen, ačkoli ony jako takové nejsou přímo pronásledovány. Většinou se jedná o obtěžování z jednoho důvodu, tedy z důvodu poskytování informací o činnosti a konání jejích příbuzných. z důvodu tvrdé diskriminace nebo násilných činů páchaných veřejnými orgány nebo vládní mocí a kdy stát není ochoten nebo schopen pronásledované osoby chránit. z obavy týkající se překročení nebo nedodržení určitých norem, zvláště těch, které se týkají příslušnosti k určitému pohlaví, náboženského zvykového práva a podobně. 14

15 Jako příklad můžeme uvést postavení ženy v islámské společnosti, která nesouhlasí nebo nedodržuje nařízení státního náboženství na základě svého svobodného rozhodnutí. Může svou žádost podepřít oprávněnou obavou z pronásledování z náboženských důvodů. Žena, která vyjadřuje svůj nesouhlas s institucionalizovanou diskriminací žen nebo vyjadřuje své názory na nezávislosti na mužské dominanci ve své společnosti, může uvést jako důvod obavu z pronásledování v souvislosti s přisuzovanými politickými názory. Příslušnost k určité sociální skupině (respektive členství v určité skupině) z hlediska příslušnosti k určitému pohlaví může být také důvodem přiznání azylu, pokud členové takové sociální skupiny trpí nebo se obávají jakékoliv závažné diskriminace či tvrdého a nelidského zacházení. Ženy mohou být posuzovány jako sociální skupina, jsou-li vystaveny nátlaku a jsou-li ohrožovány ve vztahu k fyzickým, kulturním nebo jiným příčinám násilí v prostředí, ve kterém žijí a které jim odmítá nebo nemůže poskytnout adekvátní ochranu. Žena musí dokázat, že její strach z újmy je opodstatněný a skutečný, že důvodem obávané újmy je její pohlaví a jde o újma tak závažnou, že by mohlo jít o skutečné pronásledování - je-li pravděpodobné, že by pronásledování v případě návratu ženy pokračovalo a existuje-li oprávněný důvod k domněnce, že takto pronásledovaná žena nemůže ve své zemi očekávat odpovídající ochranu. Dále se staly opodstatněnými uváděné důvody typu: zabíjení novorozenců, mrzačení ženských pohlavních orgánů, upalování nevěst, nucená interrupce nebo povinná sterilizace. Tyto důvody jsou zcela odlišné od důvodů uváděných muži - žadateli o azyl. Tyto Směrnice specifikují újmu a její posuzování nejen na základě skutečnosti, že je žena vystavena národní politice nebo zákonu, se kterým nesouhlasí. Jako důkaz je potřeba doložit, že politika nebo zákony uvedené země jsou v podstatě perzekuční nebo že jsou používány jako způsob pronásledování nebo jsou vykonávány perzekučním způsobem. 15

16 4. 2. Spojené státy americké Ve Spojených státech byly v roce 1995 vydány Imigrační a naturalizační službou (INS) Směrnice pro azylové žádosti podané ženami. V praxi podle těchto Směrnic musí žadatelka o azyl dokázat, že: byla v minulosti pronásledována; že její obava z možného pronásledování v budoucnosti je opodstatněná; že pronásledování, kterého se obává je způsobováno vládou, jedincem nebo subjektem, který vláda nechce nebo nemůže kontrolovat; že k pronásledování dochází na základě některého z pěti základních důvodů uvedených v Ženevské úmluvě. Ve Směrnicích Spojených států nejsou hlavním důvodem pronásledování zkušenosti žen typu znásilnění a sexuálního zneužití, jak je tomu v Kanadě. Přesto se mezi uváděnými příklady, kdy ženy mohou získat ochranu daného státu, objevují případy žen, které se staly obětí sexuálního zneužití nebo znásilnění a jsou za to ve své společnosti odmítány a postihovány. Je zřejmé, jak je důležitá interpretace hlavních, tedy všeobecných důvodů uváděných ve Směrnicích jednotlivých států i v Ženevské úmluvě. Některé konkrétní zákony vztahující se k určitému pohlaví, mohou mít perzekuční charakter. Při jejich hodnocení se hledí na to, jsou-li namířeny přímo proti ženám svou formulací nebo aplikací a je-li uvedená sankce za porušení takového zákona závažná nebo je-li tak závažná újma, které se žena obává. Pokud je v žádosti o azyl použit důvod pronásledování na základě členství v určité sociální skupině, Směrnice Spojených států (INS) vyžadují 16

17 prokázání odůvodněného pronásledování. Musí být namířeno proti konkrétnímu jedinci, který je "členem skupiny osob sdílejících společnou, nezaměnitelnou charakteristiku". Ta musí být přitom taková, "že ji členové skupiny nemohou změnit, anebo by po nich takováto změna neměla být požadována, protože tato charakteristika je zásadní pro jejich individuální identitu nebo svědomí". Příklady žen, které splňují podmínky získání ochrany na základě členství v určité sociální skupině v souvislosti s příslušností k určitému pohlaví jsou shodné s příklady uváděnými v kanadských směrnicích. Jako další příklad zde mohu uvést případy žen, které se kvůli svému hlubokému přesvědčení nepodřizují přísným náboženským příkazům (v oblasti oblékání), jak k tomu dochází v některých zemích, zvláště v Afghánistánu. Dá se říci, že tyto ženy splňují podmínky pro získání ochrany a ta jim bývá plně poskytnuta Švýcarsko Ve Švýcarsku se problematikou pronásledování souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví zabývá Federální úřad pro uprchlíky. Podle švýcarského práva musí žadatelka o azyl - stejně jako ostatní žadatelé prokázat, že se nemůže vrátit do země původu a nemůže tam získat ochranu kvůli obavě z pronásledování alespoň na základě jednoho z pěti důvodů uvedených v Ženevské úmluvě. I když zde není konkrétněji vymezena příslušnost k určitému pohlaví jako důvod pro přiznání postavení uprchlíka ve Švýcarsku, má se za to, že definice uprchlíka může být tímto způsobem a v tomto smyslu interpretována. 17

18 Pokud žadatelka utrpěla újmu nebo pokud se jí obává a nepovažují-li švýcarské azylové zákony tuto újmu za "pronásledování", federální orgány mohou rozhodnout, zda může být vydán příkaz k návratu. Jestliže nejsou splněny všechny podmínky příkazu k návratu (Evropská úmluva, technicky možný návrat), je vydáno dočasné povolení k pobytu. Dále švýcarská federální vláda přijala opatření, která upravují postup azylového řízení v případě žadatelek o azyl, které často uváděly, že se staly obětí sexuálního násilí nebo uprchly před diskriminačními zákony. Mezi tato opatření patří, že každá žadatelka má právo na nezávislé azylové řízení bez ohledu na to, zda je doprovázena svým manželem nebo členem rodiny. S každou žadatelkou je interview vedeno zvlášť a samostatně. Musí být vytvořeny takové podmínky, aby žena - žadatelka o azyl mohla sdělit informace rozhodné pro udělení azylu bez obav již na počátku azylového řízení. Žena - žadatelka o azyl má právo na tlumočení osobou stejného pohlaví Pokud se stala obětí traumatického zážitku, vede interview specializovaný pracovník, který je schopen zacházet s následky traumatu. Pracovníkům, kteří rozhodují v azylovém řízení jsou k dispozici veškeré informace o kultuře, legislativních a sociálních právech v zemích původu, stejně tak jako již udělená rozhodnutí ve vztahu k pronásledování souvisejícího s určitým pohlavím. Pracovníci v řízení o udělení azylu jsou také od roku 1995 Federální úřadem speciálně školeni v problematice žadatelů o azyl, kteří se stali obětí traumatického zážitku. Tyto specifické kroky, které Federální úřad pro uprchlíky vykonal, potvrdily, jak důležitý je komplexní přístup orgánů činných v řízení o azylu k žadatelkám o azyl, včetně informovanosti a citlivosti při posuzování případů, které jsou specifické a které se vztahují k příslušnosti k určitému pohlaví. 18

19 4. 4. Členské státy Rady Evropy Některé státy, které jsou členskými státy Rady Evropy, aktivně prosazují všechny základní prvky Úmluvy, Směrnic UNHCR, Deklarací (viz. kapitola 3). I zde existují rozdíly mezi důvody a typy pronásledování, které jsou základem pro přiznání postavení uprchlíka ženám. Mezi ně patří i fakt, že řada států neakceptuje, že ženy v rámci některých zemí mohou představovat určitou sociální skupinu jako celek nebo jako jeho určitou část. Tyto státy kladou důraz na to, aby v uváděných důvodech figuroval jiný oficiální důvod pronásledování (náboženský nebo politický), a tím by se ženy staly členkami úzce definované skupiny, čímž by byl minimalizován důraz na jejich příslušnost k určitému pohlaví jako důvod pro udělení azylu. S tím souvisí problém, že některé státy neakceptují sexuální násilí jako takové za platný základ žádosti o udělení azylu. S výjimkou toho, jedná-li se o sexuální násilí takové intenzity, že je dostačující, nicméně žádost musí obsahovat alespoň jeden z dalších pěti základních důvodů uvedených v Ženevské úmluvě. Tato fakta vyplynula z průzkumu, který byl prováděn v roce 1995 organizací UNHCR. Od té doby nastala u některých zemí změna postoje ve vztahu k sexuálnímu násilí a znásilnění jako válečnému zločinu. Ve zvláštních případech přiznávají uprchlický status ženám, jejichž žádosti o udělení azylu jsou postaveny na důvodných obavách z pronásledování souvisejících s jejich příslušností k určitému pohlaví (jako příklad zde lze uvést Švédsko). Žádná z evropských zemí nemá tak liberální přístup, se kterým jsme se setkali v případě kanadských Směrnic o pronásledování souvisejícího s příslušností k určitému 19

20 pohlaví (Rady pro přistěhovalectví a uprchlictví (IRB), podle kterých může být i příslušnost k určitému pohlaví součástí definice členství v určité sociální skupině. Další otevřenou zemí je pak Švýcarsko, které propracovalo základní oficiální přístupy k ženám - žadatelkám o azyl. Ty upozorňují a berou ohled na případy, kdy se jedná o oběti traumatizujících skutečností. Tehdy nutný citlivý a hlavně odborný a profesionální přístup nejen při vedení vstupního interview Česká republika Česká republika je od roku 1993 členem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rady Evropy. Problematikou, která souvisí s vedením řízení o udělení azylu, se v České republice zabývá Odbor azylové a migrační politiky, který spadá pod Ministerstvo vnitra České republiky. Česká republika se ztotožnila s uznávanými mezinárodními konvencemi o lidských právech - Úmluvou z roku 1951, Protokolem z roku 1967, dále Mezinárodní smlouvou o občanských a politických právech z roku 1966, Evropskou dohodou o prevenci mučení a nehumánní nebo ponižující léčbě nebo trestání z roku 1984 a Dohodou o dětských právech z roku Dalším významným dokumentem, který se týká rovnosti podle pohlaví, včetně problému integrace azylantů řeší Pekingská deklarace a akční platforma z roku 1995 (viz. kapitola 3). Tyto mezinárodní dohody se různými způsoby podílejí na úpravě postavení účastníka řízení o udělení azylu před českými úřady. V českém právním řádu upravuje zásadu rovnosti bez ohledu na pohlaví Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Zvláště Listinou základních práv a svobod je rovnost garantována všem, tedy ženám i mužům, dále všem bez ohledu na jejich státní příslušnost, náboženství a 20

21 rasu. Ostatní právní předpisy týkající se práv a povinností nejen účastníků řízení o azylu, jsou formulovány neutrálně a to tak, aby muži i ženy mohli svá práva rovnoměrně využívat. Výše jmenované právní prameny mají univerzální princip - mají všeobecnou platnost. Problematiku spojenou s řízením o udělení azylu v České republice konkrétněji upravuje zákon č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů. Ten definuje, kdo a za jakých okolností může být považován za účastníka řízení o azylu. V paragrafech 12 a 13 jsou specifikovány důvody, na jejichž základě je možné udělit azyl v České republice: Důvody udělení azylu - 12: "Azyl ministerstvo cizinci udělí, bude-li v řízení o udělení azylu zjištěno, že cizinec a) je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo b) má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě, že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště. Zvláštní důvody udělení azylu - 13: (1) Manželu azylanta nebo jeho svobodným dětem mladším 18 let ministerstvo udělí na jejich žádost nebo na žádost azylanta azyl, i když v řízení o udělení azylu nebudou zjištěny důvody podle 12. Udělení azylu manželu azylanta je podmíněno trváním manželství ve státě, který azylant opustil z důvodů 12. (2) Rodičům azylanta mladšího 18 let ministerstvo udělí na jejich žádost azyl, i když v řízení o udělení azylu u nich nebudou zjištěny důvody podle 12. (3) Cizinci uvedení v předchozích odstavcích se musí po celou dobu řízení o udělení azylu zdržovat na území. 21

22 Jak je patrné, v zákoně o azylu jsou uvedeny základní důvody, které mohou být rozhodnými pro udělení azylu v České republice. Tyto důvody jsou shodné s důvody uvedenými v Ženevské úmluvě. Obavy žen z pronásledování z důvodů jejich příslušnosti k určitému pohlaví nejsou podle právního řádu České republiky důvodem pro přiznání azylu, na rozdíl od liberálního přístupu Kanady, Spojených států amerických a Švýcarska. V praxi se můžeme setkat s případy žen z Afghánistánu. Ty se potýkají s náboženskými, kulturními i sociálními změnami v zemi, které mění jejich životní styl a snaží se ovlivnit i jejich smýšlení a názory. Afghánské ženy mohou všeobecně známé důvody uvést a přitom se na ně může hledí jako na určitou sociální skupinu, kterou bezpochyby jsou (viz kapitola 3.). Další dokumenty důležité pro úpravu postavení žen a žen - azylantek v České republice, řeší problematiku spojenou s možnou diskriminací. Mezi tyto dokumenty patří Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 62/1987 Sb., o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen). V článku 1 této Úmluvy se uvádí, že diskriminací žen se rozumí "jakékoliv činění rozdílu, vyloučení nebo omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav a na základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti". Další výslovný zákaz diskriminace můžeme nalézt v Zákoně o zaměstnanosti (č. 167/1999 Sb.) a novele zákoníku práce. K faktickému zrovnoprávnění žen by měl napomoci soubor opatření přijatých vládou v dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen, kde se mimo jiné uvádí, že všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích jejich přípravy a provádění je nutné podřizovat hledisku rovných příležitostí mužů a žen (Usnesení 22

23 vlády ČR ze dne 10. května 1999 č. 452: úkol č všem členům vlády, průběžně). Mimo jiné česká legislativa pamatuje na integraci azylantů, a to ve Státním integračním programu ( zákona č. 325/1999 Sb.), který je zaměřen na pomoc azylantům při zajištění jejich začlenění do hostitelské společnosti. 5. Poskytování ochrany uprchlickým ženám (UNHCR) UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) působí v České republice od roku Pražská styčná kancelář je podřízená úřednímu orgánu v Ženevě. Úřad komisaře Spojených národů vznikl z podnětu Valného shromáždění OSN 1. ledna 1951 a dnes má své zástupce ve 171 zemích světa. Je zcela nepolitickou a nadnárodní organizací, jejíž aktivity mají čistě humanitární charakter. Dva hlavní úkoly UNHCR jsou podle jeho statutu poskytování mezinárodní ochrany uprchlíkům a hledání trvalých řešení jejich situace. UNHCR vydalo v červenci roku 1991 v Ženevě Příručku o poskytování ochrany uprchlickým ženám. Obsahuje základní informace a doporučení UNHCR, jak identifikovat specifické otázky ochrany, problémů a rizik, se kterými se ženy - žadatelky o azyl a azylantky tak často setkávají, včetně základních bodů, jak s žadatelkami o azyl a azylantkami komunikovat o jejich minulé i nové situaci v hostitelské společnosti. 23

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTEGRAČNÍ PROCES CIZINCŮ ZE ZEMÍ MIMO EU V ČESKÉ REPUBLICE (ANALÝZA NA VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH) DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Prokešová DiS.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Partneři: ILA INA SSAI - IPA 1/104 Příručka lektora Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 2 OBSAH 1. Základní charakteristika studie...

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obchodování s lidmi Některé problematické

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Postavení žen na trhu práce... 4 3. Situace opuštěných dětí... 8 4. Práva seniorů...

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 1999 Redakční rada: Mgr. Martina Štumpfová PhDr. Libuše Šilhánová Dr. Ivan Gabal ing. Rostislava Křivánková Mgr.

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor: Právo Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení DIPLOMOVÁ PRÁCE Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců Zdeňka Novotná 2010/2011

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více