EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7"

Transkript

1 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala: Nedělková Martina Vedoucí absolventské práce: Ing. Nidžar Popović Oponent: Mgr. Pavel Tychtl

2 Praha, duben 2001 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Praze dne 27. dubna

3 Chtěla bych poděkovat Heleně Kovaříkové a všem z Organizace pro pomoc uprchlíkům, kteří mi ochotně poskytovali informace a podklady a cenné připomínky pro mou práci. Dále bych chtěla velice poděkovat Džaně Popović, vedoucí mé absolventské práce, za její rady, ochotu a trpělivost. 3

4 4

5 Obsah 1. Úvod 4 2. Základní definice uprchlíka podle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíka Definice pronásledování v kontextu příslušnosti k určitému pohlaví 8 3. Historický přehled dokumentů upravujících definici příslušnosti k určitému pohlaví 9 4. Právní aspekty a současná praxe azylové politiky Kanada Spojené státy americké Švýcarsko Členské státy Rady Evropy Česká republika Poskytování ochrany uprchlickým ženám (UNHCR) Specifické problémy žen v rámci posuzování oprávněnosti obav z pronásledování podle UNHCR Úvod do problematiky integrace azylantů v České republice Pojem a proces integrace Problematika integrace azylantů v České republice obecně Specifické problémy integrace žen - azylantek v České republice Statistické přehledy MV ČR Studie žen - imigrantek, PPI Praha Závěr Literatura 43 Přílohy 5

6 1. Úvod " jsem srbské příslušnosti a mám středoškolské vzdělání a před svým útěkem z rodné země jsem byla zaměstnána ve vojenském štábu - povolávala jsem mladé muže do I. linie vojenského střetu na válečném poli, tedy na jistou smrt. Utrpení bylo nekonečné, až jsem se rozhodla svou vlast opustit a hledat klid a mír ve vaší zemi" D. J., narozena 1960, 2 děti, Bělehrad " mé problémy spočívaly v tom, že po příchodu Talibanu jsem byla omezena. Nesměla jsem chodit do práce - stejně jako ostatní ženy a děti nesměly navštěvovat školy mé nejstarší dceři, stejně jako ostatním afghánským dívkám, Taliban odpírá možnost vzdělání a zakazuje jim chodit do školy z důvodu jejich pohlaví" S. T., narozena 1973, 3 děti, Afghánistán " můj muž byl zabit během války, v roce Od roku 1990 jsem pracovala jako švadlena a vedla jsem obchod potom, co se v roce 1996 dostal k moci Taliban, jsem musela své podnikání ukončit a kvůli nařízením Talibanu jsem nesměla opustit dům několikrát mi bylo vyhrožováno po smrti mého bratra, který byl zabit při jednom z útoků, jsem zůstala bez ochrany mužského příbuzného a tak jsem nemohla svou rodinu uživit neviděla jsem žádnou šanci, jak jinak bych mohla v Kábulu se dvěma dětmi přežít" K. P., narozena 1964, 2 děti, Afghánistán 6

7 " bydleli jsme v hlavním městě můj otec byl obchodník a prosperoval. Po několika útocích mafie byl zabit ačkoliv jsme s matkou a sestrou neustále žádaly policii o řádné prošetření případu našeho otce, do dnešního dne nebyl pachatel vypátrán na úřadech nám vyhrožovali, abychom se tím případem nezabývaly útoky na naši rodinu pokračovaly a já ze strachu o svého syna jsem prostě musela odejít " M. B., narozena 1976, 1 dítě, Rusko " vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, během studií jsem se vdala a narodila se mi dcera. Když jsem školu dokončila, začala jsem podnikat a otevřela jsem si kadeřnický a kosmetický salon. Dařilo se mi výborně. Pravidelně můj salon kontrolovala inspekce a při jedné kontrole našli západoevropské časopisy s účesy a evropskou hudbu na kazetách. Dostala jsem vysokou pokutu a musela jsem salon zavřít. I když jsem pokutu zaplatila a splnila další podmínky, které mi nařídili, nebylo mi umožněno znovu podnikat. Státní úředník, který vydával povolení k podnikání, si neustále vymýšlel podmínky, za kterých bych mohla začít podnikat, dokonce mne přesvědčoval, abych opustila manžela a dceru stala jsem se terčem sexuálního vydírání " N. N., narozena 1979, 1dítě, Írán To jsou některé z příběhů žen, které v České republice žádají o azyl a se kterými jsem se během své praxe v Organizaci pro pomoc uprchlíkům setkala. Jsou příkladem uváděných důvodů, které ženy nutí opustit svou rodnou zem a vyměnit svůj životní styl, tradice, za nový a podle nich kvalitnější a hlavně bezpečnější život - svůj i své rodiny. 7

8 Ačkoliv si to běžně neuvědomujeme, existují společnosti, které nějakým způsobem brání ženám vykonávat jejich základní lidská práva. Často jsou nuceny čelit tvrdému až nelidskému zacházení. Stávají se oběťmi traumatizujících zážitků jen proto, že jsou ženami. Situace, ve kterých se nacházejí, vyžadují zvláštní opatření v oblasti ochrany - proti manipulaci, sexuálnímu a fyzickému zneužívání a proti diskriminaci při získávání pomoci a služeb. Téma postavení uprchlických žen v České republice je velice rozsáhlé. Zaujala mne jejich situace a možnosti integrace do naší společnosti. Zmapování této problematiky je cílem mé absolventské práce. Vysvětlím právní hledisko, kdy není na ženy hleděno jako na nejohroženější skupinu uprchlíků Dokládám to základní definicí uprchlíka podle Ženevské Úmluvy, stručným přehledem přijatých dokumentů, které mají za úkol uprchlické ženy při posuzování žádostí zvýhodnit. Včetně porovnání praktických postupů některých zemí a přístupu organizace UNHCR. Na tomto místě chci upozornit na některé užívané termíny. Při zpracovávání tohoto tématu jsem se setkala s tím, že právní předpisy jako jsou Ženevská úmluva, UNHCR, Směrnice a předpisy přijaté jednotlivými státy, používají anglický výraz: "asylum seeker". Do češtiny tento výraz můžeme přeložit jako uprchlík, žadatel o azyl. Český právní řád však, podle novely zákona o azylu, mluví o účastníkovi řízení o udělení azylu. Rozhodla jsem se, že budu tyto termíny používat tak, že v dokumentech UNHCR, Ženevské úmluvě a dalších cizích států budu mluvit o žadatelích/kách o azyl, uprchlických ženách. V rámci České republiky budu používat pojem účastník/ce řízení o udělení azylu, dále jen "účastník/ce řízení". Ve druhé části se věnuji problému integrace uprchlických žen do české společnosti, problémům, se kterými se setkávají, včetně statistických přehledů 8

9 Ministerstva vnitra a závěrům velice zajímavého průzkumu, který provedla Poradna pro integraci. V závěru se zamýšlím nad základními body, které mohou pomoci ke zlepšení přístupu k uprchlickým ženám a při vytváření programů pro ně. 2. Základní definice uprchlíka podle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíka První definice uprchlíka byla produktem studené války. Byla všeobecnou individualistickou definicí, na rozdíl od předchozích definic. Ty byly svázány s určitým občanem, etnickou skupinou nebo specifickou krizí. Uprchlíkem podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků, která byla přijata v roce 1951 v Ženevě (dále jen Ženevská Úmluva) a Protokolu z roku 1967 je osoba, která: "kvůli opodstatněnému strachu z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, členství v určité sociální skupině nebo politického názoru se nachází mimo zemi svého původu a nemůže nebo kvůli tomuto strachu nechce využít ochrany tohoto státu nebo, v případě že nemá žádné státní občanství a nachází se mimo zemi svého předchozího trvalého pobytu, se následkem takovýchto událostí nebo kvůli tomuto strachu nechce do této země vrátit" (UNHCR, 1999, kap. 1.1.). Samotný akt pronásledování (bez ohledu na závažnost), neopravňuje žadatele získat postavení uprchlíka. Potencionální účastník řízení o azylu musí dokázat, že jeho obavy jsou opodstatněné na základě alespoň jednoho z vyjmenovaných důvodů podle Ženevské úmluvy. 9

10 Je patrné, že k výše uvedeným důvodům však nepatří hledisko pohlaví. Ženy, stejně jako muži - žadatelé, musí dokazovat obavy z pronásledování na základě svého náboženství, rasy, politického názoru nebo příslušnosti k určité společenské vrstvě (sociální skupině). Ve většině případů nejsou ženy schopny účinně dokázat své důvody a obavy z pronásledování. Mnohým z nich to způsobuje velké problémy, zvláště tehdy, pokud příčiny pronásledování nespadají do rozsahu přímého odmítání tradičních, občanských nebo politických práv státem. Ženy opouští svou zemi původu kvůli závažné gender perzekuci oficiálními orgány nebo jejich místními komunitami. Ženy napadené příslušníky vojenských oddílů mohou narazit na potíže při dokazování toho, že se staly obětí pronásledování a ne náhodného násilí. Se ženami, které přicházejí do azylové země jako člen rodiny, nemusí být veden pohovor vůbec, nebo je veden jen zběžně, a přitom ony, spíše než jejich manželé se stávají oběťmi pronásledování Definice pronásledování v kontextu příslušnosti k určitému pohlaví V posledních letech převažuje názor, že pojem pronásledování je třeba interpretovat i s ohledem na problematiku příslušnosti k určitému pohlaví. Například v roce 1985 vyzval Evropský parlament státy, aby přiznaly postavení uprchlíka ženám, se kterými je krutě a nelidsky zacházeno z důvodu porušení morálních nebo etických pravidel společnosti, ve které žijí. Přestupkem se může stát řada věcí, od cizoložství až po nošení rtěnky. Trestem za přestupek může být i rozsudek smrti (UNHCR 1991, s. 19). Podle Evropského parlamentu tvoří tyto ženy určitou sociální skupinu, které by měl být udělen azyl na základě Ženevské úmluvy z roku Pro přesnější interpretaci bylo nutné stanovit definici pronásledování a vymezit problematiku pronásledování souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví. 10

11 Stalo se tak v červnu 1993 na Světové konferenci OSN o lidských právech, kdy se definice uprchlíka i mezinárodní agenda v oblasti lidských práv rozšířila o porušování práv souvisejících s příslušnosti k určitému pohlaví jako: "násilí namířené proti ženě kvůli tomu že je ženou, nebo postihující ženy nepřiměřeným způsobem. Zahrnuje činy způsobující fyzickou, mentální nebo sexuální újmu či utrpení, hrozby takových činů, nátlak a jiné odepírání svobody" (UNHCR, 1999, kap. 1.2.) Komise pro postavení žen při OSN potvrdila, že násilí páchané na ženách představuje porušování jejich mezinárodně uznávaných lidských práv a v prosinci 1993 byla Valným shromážděním OSN schválena Deklarace o odstranění násilí proti ženám, která jasně definuje násilí jako fyzické, sexuální a psychologické násilí, ke kterému dochází v rodině nebo ve společnosti a jež je pácháno nebo přehlíženo státem. 3. Historický přehled dokumentů upravujících pronásledování z důvodu příslušnosti k určitému pohlaví Evropský parlament v roce 1984 rozhodl, že ženy, které se obávají krutého nebo nelidského zacházení, jsou považovány za "sociální skupinu", na kterou se vztahuje Ženevská úmluva Dále v roce 1985 přijal Výkonný výbor programu Vysokého komisaře následující vyjádření: "Státy mohou při výkonu své suverenity přijmout interpretaci, že ženy - žadatelky o azyl čelící tvrdému nebo nelidskému zacházení kvůli tomu, že překročily sociální normy společnosti, ve které žijí, mohou být "určitou sociální skupinou" ve 11

12 smyslu čl. 1A(2) Úmluvy OSN o uprchlících) (Závěr č. 39, odst. (k) (1985) O uprchlických ženách a mezinárodní ochraně)." V roce 1991 vydalo UNHCR Směrnice o ochraně uprchlických žen, kde jsou státy vyzývány (odst. 71), aby "podporovaly uznání, skutečnosti, že důvod pro přiznání postavení uprchlíka se může objevit, pokud stát nemůže nebo nechce poskytnout ochranu ženám vystaveným zneužívání kvůli překročení sociálních standardů. Vláda sama nemusí být podněcovatelem takového zneužívání". Dále Směrnice také podporují názor, že pronásledování může znamenat "závažnou diskriminaci kvůli pohlaví" a "sexuální násilí pokud je použito se souhlasem nebo trpěno osobami mající úřední pravomoc zastrašit nebo potrestat." V roce 1993 Výkonný výbor potvrdil ve svém Závěru č. 73 (Ochrana uprchlíků a sexuální násilí) předchozí závěry o uprchlických ženách a položil důraz na mezinárodní nástroje z oblasti uprchlictví, lidských práv a humanitárního práva na ochranu žadatelů o azyl, uprchlíků a navrátilců ve vztahu k sexuálnímu násilí. Dále doporučuje, aby byly daným státem vypracovány směrnice, ve kterých by měla být zohledněna skutečnost, že uprchlické ženy často zakoušejí odlišný způsob pronásledování než muži. Dále je zde zdůrazněno, "že v azylovém řízení by mělo být se žadateli, kteří se mohli stát obětí sexuálního násilí, zacházeno se zvláštní citlivostí" (Závěr č. 73, odst. g). Je zde také zmíněna iniciativa státu v přípravě odborných školících programů pro pracovníky v azylovém řízení s důrazem na problematiku citlivosti žadatelů k otázkám pohlaví a kultury. Rada bezpečnosti v souladu s přijetím Deklarace o odstranění násilí proti ženám ustanovila v roce 1993 Mezinárodní trestní tribunál, který je určen ke stíhání zločinů spáchaných na území bývalé Jugoslávie. Do jurisdikce Tribunálu spadají 12

13 zločiny znásilnění a sexuálního násilí stejně jako systematické znásilňování, které v některých případech bývá definováno jako zločin proti lidskosti. V březnu 1995 vydalo UNHCR dokument Sexuální násilí proti uprchlíkům - Směrnice pro prevenci a reakci. V tomto dokumentu je násilí a další formy sexuálního násilí, pokud k němu dochází z důvodu rasy, náboženství, považováno za odůvodněné pronásledování, pokud se takovýchto činů dopouštějí úřady, nebo jsou-li těmito úřady alespoň tolerovány a odmítají-li nebo nejsou-li schopny takovému jednání zamezit nebo nabídnout účinnou ochranu (str. 59). V září 1995 Pekingská deklarace a akční program potvrdila závazek mezinárodního společenství, že práva žen a dívek jsou nezcizitelná, integrální a neoddělitelná součást všech lidských práv a základních svobod s důrazem na specifické zájmy a problémy ve vztahu k násilí proti ženám. V září 1999 konstatovalo Valné shromáždění OSN, že "afghánské ženy a dívky jsou z důvodu svého pohlaví v Afghánistánu hrubě diskriminovány, neboť nemohou chodit do školy, vzdělávat se, nemohou vykonávat jedno ze svých nejzákladnějších lidských práv" (United Nations, General Assembly; A/54/422, September 1999, Situation of human rights in Afghanistan). 4. Právní aspekty a současná praxe v některých zemích Každý stát zaujímá k problematice žen, které obtížně dokazují své obavy z pronásledování, jiná stanoviska. Pro porovnání uplatňovaných forem azylové politiky států, uvádím v následujících kapitolách příklady Kanady, Spojených států amerických, Švýcarska, obecně členských států Rady Evropy a samozřejmě České republiky. 13

14 4. 1. Kanada V Kanadě byla v roce 1993 zavedena Radou pro přistěhovalectví a uprchlictví (IRB) Směrnice o pronásledování kvůli příslušnosti k určitému pohlaví. Tyto Směrnice reagují na skutečnost, že v mnoha zemích jsou ženy pronásledovány pouze proto, že jsou ženami. Začínají obecnými důvody pro přiznání postavení uprchlíka ve smyslu Ženevské úmluvy, navíc jsou zde důkladněji interpretovány další důvody, které mohou být uvedeny v žádosti o poskytnutí azylu v souvislosti s obavou z pronásledování. Tyto další důvody jsou ve Směrnici uvedeny celkem ve čtyřech základních kategoriích podle toho, zda jde o ženy, které se obávají pronásledování: ze stejných důvodů jako muži - že se necítí být ohroženými z důvodu příslušnosti k určitému pohlaví, ale spíše jsou ohroženy pro svou identitu, pro to, v co věří. na základě příbuzenského vztahu (kvůli postavení, aktivitám a názorům své rodiny, svého partnera a příbuzných). Tato kategorie souhrnně zahrnuje jakýkoliv druh obtěžování žen, ačkoli ony jako takové nejsou přímo pronásledovány. Většinou se jedná o obtěžování z jednoho důvodu, tedy z důvodu poskytování informací o činnosti a konání jejích příbuzných. z důvodu tvrdé diskriminace nebo násilných činů páchaných veřejnými orgány nebo vládní mocí a kdy stát není ochoten nebo schopen pronásledované osoby chránit. z obavy týkající se překročení nebo nedodržení určitých norem, zvláště těch, které se týkají příslušnosti k určitému pohlaví, náboženského zvykového práva a podobně. 14

15 Jako příklad můžeme uvést postavení ženy v islámské společnosti, která nesouhlasí nebo nedodržuje nařízení státního náboženství na základě svého svobodného rozhodnutí. Může svou žádost podepřít oprávněnou obavou z pronásledování z náboženských důvodů. Žena, která vyjadřuje svůj nesouhlas s institucionalizovanou diskriminací žen nebo vyjadřuje své názory na nezávislosti na mužské dominanci ve své společnosti, může uvést jako důvod obavu z pronásledování v souvislosti s přisuzovanými politickými názory. Příslušnost k určité sociální skupině (respektive členství v určité skupině) z hlediska příslušnosti k určitému pohlaví může být také důvodem přiznání azylu, pokud členové takové sociální skupiny trpí nebo se obávají jakékoliv závažné diskriminace či tvrdého a nelidského zacházení. Ženy mohou být posuzovány jako sociální skupina, jsou-li vystaveny nátlaku a jsou-li ohrožovány ve vztahu k fyzickým, kulturním nebo jiným příčinám násilí v prostředí, ve kterém žijí a které jim odmítá nebo nemůže poskytnout adekvátní ochranu. Žena musí dokázat, že její strach z újmy je opodstatněný a skutečný, že důvodem obávané újmy je její pohlaví a jde o újma tak závažnou, že by mohlo jít o skutečné pronásledování - je-li pravděpodobné, že by pronásledování v případě návratu ženy pokračovalo a existuje-li oprávněný důvod k domněnce, že takto pronásledovaná žena nemůže ve své zemi očekávat odpovídající ochranu. Dále se staly opodstatněnými uváděné důvody typu: zabíjení novorozenců, mrzačení ženských pohlavních orgánů, upalování nevěst, nucená interrupce nebo povinná sterilizace. Tyto důvody jsou zcela odlišné od důvodů uváděných muži - žadateli o azyl. Tyto Směrnice specifikují újmu a její posuzování nejen na základě skutečnosti, že je žena vystavena národní politice nebo zákonu, se kterým nesouhlasí. Jako důkaz je potřeba doložit, že politika nebo zákony uvedené země jsou v podstatě perzekuční nebo že jsou používány jako způsob pronásledování nebo jsou vykonávány perzekučním způsobem. 15

16 4. 2. Spojené státy americké Ve Spojených státech byly v roce 1995 vydány Imigrační a naturalizační službou (INS) Směrnice pro azylové žádosti podané ženami. V praxi podle těchto Směrnic musí žadatelka o azyl dokázat, že: byla v minulosti pronásledována; že její obava z možného pronásledování v budoucnosti je opodstatněná; že pronásledování, kterého se obává je způsobováno vládou, jedincem nebo subjektem, který vláda nechce nebo nemůže kontrolovat; že k pronásledování dochází na základě některého z pěti základních důvodů uvedených v Ženevské úmluvě. Ve Směrnicích Spojených států nejsou hlavním důvodem pronásledování zkušenosti žen typu znásilnění a sexuálního zneužití, jak je tomu v Kanadě. Přesto se mezi uváděnými příklady, kdy ženy mohou získat ochranu daného státu, objevují případy žen, které se staly obětí sexuálního zneužití nebo znásilnění a jsou za to ve své společnosti odmítány a postihovány. Je zřejmé, jak je důležitá interpretace hlavních, tedy všeobecných důvodů uváděných ve Směrnicích jednotlivých států i v Ženevské úmluvě. Některé konkrétní zákony vztahující se k určitému pohlaví, mohou mít perzekuční charakter. Při jejich hodnocení se hledí na to, jsou-li namířeny přímo proti ženám svou formulací nebo aplikací a je-li uvedená sankce za porušení takového zákona závažná nebo je-li tak závažná újma, které se žena obává. Pokud je v žádosti o azyl použit důvod pronásledování na základě členství v určité sociální skupině, Směrnice Spojených států (INS) vyžadují 16

17 prokázání odůvodněného pronásledování. Musí být namířeno proti konkrétnímu jedinci, který je "členem skupiny osob sdílejících společnou, nezaměnitelnou charakteristiku". Ta musí být přitom taková, "že ji členové skupiny nemohou změnit, anebo by po nich takováto změna neměla být požadována, protože tato charakteristika je zásadní pro jejich individuální identitu nebo svědomí". Příklady žen, které splňují podmínky získání ochrany na základě členství v určité sociální skupině v souvislosti s příslušností k určitému pohlaví jsou shodné s příklady uváděnými v kanadských směrnicích. Jako další příklad zde mohu uvést případy žen, které se kvůli svému hlubokému přesvědčení nepodřizují přísným náboženským příkazům (v oblasti oblékání), jak k tomu dochází v některých zemích, zvláště v Afghánistánu. Dá se říci, že tyto ženy splňují podmínky pro získání ochrany a ta jim bývá plně poskytnuta Švýcarsko Ve Švýcarsku se problematikou pronásledování souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví zabývá Federální úřad pro uprchlíky. Podle švýcarského práva musí žadatelka o azyl - stejně jako ostatní žadatelé prokázat, že se nemůže vrátit do země původu a nemůže tam získat ochranu kvůli obavě z pronásledování alespoň na základě jednoho z pěti důvodů uvedených v Ženevské úmluvě. I když zde není konkrétněji vymezena příslušnost k určitému pohlaví jako důvod pro přiznání postavení uprchlíka ve Švýcarsku, má se za to, že definice uprchlíka může být tímto způsobem a v tomto smyslu interpretována. 17

18 Pokud žadatelka utrpěla újmu nebo pokud se jí obává a nepovažují-li švýcarské azylové zákony tuto újmu za "pronásledování", federální orgány mohou rozhodnout, zda může být vydán příkaz k návratu. Jestliže nejsou splněny všechny podmínky příkazu k návratu (Evropská úmluva, technicky možný návrat), je vydáno dočasné povolení k pobytu. Dále švýcarská federální vláda přijala opatření, která upravují postup azylového řízení v případě žadatelek o azyl, které často uváděly, že se staly obětí sexuálního násilí nebo uprchly před diskriminačními zákony. Mezi tato opatření patří, že každá žadatelka má právo na nezávislé azylové řízení bez ohledu na to, zda je doprovázena svým manželem nebo členem rodiny. S každou žadatelkou je interview vedeno zvlášť a samostatně. Musí být vytvořeny takové podmínky, aby žena - žadatelka o azyl mohla sdělit informace rozhodné pro udělení azylu bez obav již na počátku azylového řízení. Žena - žadatelka o azyl má právo na tlumočení osobou stejného pohlaví Pokud se stala obětí traumatického zážitku, vede interview specializovaný pracovník, který je schopen zacházet s následky traumatu. Pracovníkům, kteří rozhodují v azylovém řízení jsou k dispozici veškeré informace o kultuře, legislativních a sociálních právech v zemích původu, stejně tak jako již udělená rozhodnutí ve vztahu k pronásledování souvisejícího s určitým pohlavím. Pracovníci v řízení o udělení azylu jsou také od roku 1995 Federální úřadem speciálně školeni v problematice žadatelů o azyl, kteří se stali obětí traumatického zážitku. Tyto specifické kroky, které Federální úřad pro uprchlíky vykonal, potvrdily, jak důležitý je komplexní přístup orgánů činných v řízení o azylu k žadatelkám o azyl, včetně informovanosti a citlivosti při posuzování případů, které jsou specifické a které se vztahují k příslušnosti k určitému pohlaví. 18

19 4. 4. Členské státy Rady Evropy Některé státy, které jsou členskými státy Rady Evropy, aktivně prosazují všechny základní prvky Úmluvy, Směrnic UNHCR, Deklarací (viz. kapitola 3). I zde existují rozdíly mezi důvody a typy pronásledování, které jsou základem pro přiznání postavení uprchlíka ženám. Mezi ně patří i fakt, že řada států neakceptuje, že ženy v rámci některých zemí mohou představovat určitou sociální skupinu jako celek nebo jako jeho určitou část. Tyto státy kladou důraz na to, aby v uváděných důvodech figuroval jiný oficiální důvod pronásledování (náboženský nebo politický), a tím by se ženy staly členkami úzce definované skupiny, čímž by byl minimalizován důraz na jejich příslušnost k určitému pohlaví jako důvod pro udělení azylu. S tím souvisí problém, že některé státy neakceptují sexuální násilí jako takové za platný základ žádosti o udělení azylu. S výjimkou toho, jedná-li se o sexuální násilí takové intenzity, že je dostačující, nicméně žádost musí obsahovat alespoň jeden z dalších pěti základních důvodů uvedených v Ženevské úmluvě. Tato fakta vyplynula z průzkumu, který byl prováděn v roce 1995 organizací UNHCR. Od té doby nastala u některých zemí změna postoje ve vztahu k sexuálnímu násilí a znásilnění jako válečnému zločinu. Ve zvláštních případech přiznávají uprchlický status ženám, jejichž žádosti o udělení azylu jsou postaveny na důvodných obavách z pronásledování souvisejících s jejich příslušností k určitému pohlaví (jako příklad zde lze uvést Švédsko). Žádná z evropských zemí nemá tak liberální přístup, se kterým jsme se setkali v případě kanadských Směrnic o pronásledování souvisejícího s příslušností k určitému 19

20 pohlaví (Rady pro přistěhovalectví a uprchlictví (IRB), podle kterých může být i příslušnost k určitému pohlaví součástí definice členství v určité sociální skupině. Další otevřenou zemí je pak Švýcarsko, které propracovalo základní oficiální přístupy k ženám - žadatelkám o azyl. Ty upozorňují a berou ohled na případy, kdy se jedná o oběti traumatizujících skutečností. Tehdy nutný citlivý a hlavně odborný a profesionální přístup nejen při vedení vstupního interview Česká republika Česká republika je od roku 1993 členem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rady Evropy. Problematikou, která souvisí s vedením řízení o udělení azylu, se v České republice zabývá Odbor azylové a migrační politiky, který spadá pod Ministerstvo vnitra České republiky. Česká republika se ztotožnila s uznávanými mezinárodními konvencemi o lidských právech - Úmluvou z roku 1951, Protokolem z roku 1967, dále Mezinárodní smlouvou o občanských a politických právech z roku 1966, Evropskou dohodou o prevenci mučení a nehumánní nebo ponižující léčbě nebo trestání z roku 1984 a Dohodou o dětských právech z roku Dalším významným dokumentem, který se týká rovnosti podle pohlaví, včetně problému integrace azylantů řeší Pekingská deklarace a akční platforma z roku 1995 (viz. kapitola 3). Tyto mezinárodní dohody se různými způsoby podílejí na úpravě postavení účastníka řízení o udělení azylu před českými úřady. V českém právním řádu upravuje zásadu rovnosti bez ohledu na pohlaví Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Zvláště Listinou základních práv a svobod je rovnost garantována všem, tedy ženám i mužům, dále všem bez ohledu na jejich státní příslušnost, náboženství a 20

21 rasu. Ostatní právní předpisy týkající se práv a povinností nejen účastníků řízení o azylu, jsou formulovány neutrálně a to tak, aby muži i ženy mohli svá práva rovnoměrně využívat. Výše jmenované právní prameny mají univerzální princip - mají všeobecnou platnost. Problematiku spojenou s řízením o udělení azylu v České republice konkrétněji upravuje zákon č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů. Ten definuje, kdo a za jakých okolností může být považován za účastníka řízení o azylu. V paragrafech 12 a 13 jsou specifikovány důvody, na jejichž základě je možné udělit azyl v České republice: Důvody udělení azylu - 12: "Azyl ministerstvo cizinci udělí, bude-li v řízení o udělení azylu zjištěno, že cizinec a) je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo b) má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě, že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště. Zvláštní důvody udělení azylu - 13: (1) Manželu azylanta nebo jeho svobodným dětem mladším 18 let ministerstvo udělí na jejich žádost nebo na žádost azylanta azyl, i když v řízení o udělení azylu nebudou zjištěny důvody podle 12. Udělení azylu manželu azylanta je podmíněno trváním manželství ve státě, který azylant opustil z důvodů 12. (2) Rodičům azylanta mladšího 18 let ministerstvo udělí na jejich žádost azyl, i když v řízení o udělení azylu u nich nebudou zjištěny důvody podle 12. (3) Cizinci uvedení v předchozích odstavcích se musí po celou dobu řízení o udělení azylu zdržovat na území. 21

22 Jak je patrné, v zákoně o azylu jsou uvedeny základní důvody, které mohou být rozhodnými pro udělení azylu v České republice. Tyto důvody jsou shodné s důvody uvedenými v Ženevské úmluvě. Obavy žen z pronásledování z důvodů jejich příslušnosti k určitému pohlaví nejsou podle právního řádu České republiky důvodem pro přiznání azylu, na rozdíl od liberálního přístupu Kanady, Spojených států amerických a Švýcarska. V praxi se můžeme setkat s případy žen z Afghánistánu. Ty se potýkají s náboženskými, kulturními i sociálními změnami v zemi, které mění jejich životní styl a snaží se ovlivnit i jejich smýšlení a názory. Afghánské ženy mohou všeobecně známé důvody uvést a přitom se na ně může hledí jako na určitou sociální skupinu, kterou bezpochyby jsou (viz kapitola 3.). Další dokumenty důležité pro úpravu postavení žen a žen - azylantek v České republice, řeší problematiku spojenou s možnou diskriminací. Mezi tyto dokumenty patří Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 62/1987 Sb., o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen). V článku 1 této Úmluvy se uvádí, že diskriminací žen se rozumí "jakékoliv činění rozdílu, vyloučení nebo omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav a na základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti". Další výslovný zákaz diskriminace můžeme nalézt v Zákoně o zaměstnanosti (č. 167/1999 Sb.) a novele zákoníku práce. K faktickému zrovnoprávnění žen by měl napomoci soubor opatření přijatých vládou v dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen, kde se mimo jiné uvádí, že všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích jejich přípravy a provádění je nutné podřizovat hledisku rovných příležitostí mužů a žen (Usnesení 22

23 vlády ČR ze dne 10. května 1999 č. 452: úkol č všem členům vlády, průběžně). Mimo jiné česká legislativa pamatuje na integraci azylantů, a to ve Státním integračním programu ( zákona č. 325/1999 Sb.), který je zaměřen na pomoc azylantům při zajištění jejich začlenění do hostitelské společnosti. 5. Poskytování ochrany uprchlickým ženám (UNHCR) UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) působí v České republice od roku Pražská styčná kancelář je podřízená úřednímu orgánu v Ženevě. Úřad komisaře Spojených národů vznikl z podnětu Valného shromáždění OSN 1. ledna 1951 a dnes má své zástupce ve 171 zemích světa. Je zcela nepolitickou a nadnárodní organizací, jejíž aktivity mají čistě humanitární charakter. Dva hlavní úkoly UNHCR jsou podle jeho statutu poskytování mezinárodní ochrany uprchlíkům a hledání trvalých řešení jejich situace. UNHCR vydalo v červenci roku 1991 v Ženevě Příručku o poskytování ochrany uprchlickým ženám. Obsahuje základní informace a doporučení UNHCR, jak identifikovat specifické otázky ochrany, problémů a rizik, se kterými se ženy - žadatelky o azyl a azylantky tak často setkávají, včetně základních bodů, jak s žadatelkami o azyl a azylantkami komunikovat o jejich minulé i nové situaci v hostitelské společnosti. 23

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 101/2005-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Azs 201/2004 61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr.

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici.

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici. L 375/12 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2004 SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek)

Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek) Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek) Všechny připomínky považujeme za ZÁSADNÍ, není-li uvedeno jinak. Verze připomínek pro jednání Výboru pro práva cizinců

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Martina Štěpánková Slovo diskriminace je v poslední době slovem poměrně často používaným. Avšak co přesně se tímto pojmem míní a jak jej dále definuje zákon,

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více