EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7"

Transkript

1 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala: Nedělková Martina Vedoucí absolventské práce: Ing. Nidžar Popović Oponent: Mgr. Pavel Tychtl

2 Praha, duben 2001 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Praze dne 27. dubna

3 Chtěla bych poděkovat Heleně Kovaříkové a všem z Organizace pro pomoc uprchlíkům, kteří mi ochotně poskytovali informace a podklady a cenné připomínky pro mou práci. Dále bych chtěla velice poděkovat Džaně Popović, vedoucí mé absolventské práce, za její rady, ochotu a trpělivost. 3

4 4

5 Obsah 1. Úvod 4 2. Základní definice uprchlíka podle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíka Definice pronásledování v kontextu příslušnosti k určitému pohlaví 8 3. Historický přehled dokumentů upravujících definici příslušnosti k určitému pohlaví 9 4. Právní aspekty a současná praxe azylové politiky Kanada Spojené státy americké Švýcarsko Členské státy Rady Evropy Česká republika Poskytování ochrany uprchlickým ženám (UNHCR) Specifické problémy žen v rámci posuzování oprávněnosti obav z pronásledování podle UNHCR Úvod do problematiky integrace azylantů v České republice Pojem a proces integrace Problematika integrace azylantů v České republice obecně Specifické problémy integrace žen - azylantek v České republice Statistické přehledy MV ČR Studie žen - imigrantek, PPI Praha Závěr Literatura 43 Přílohy 5

6 1. Úvod " jsem srbské příslušnosti a mám středoškolské vzdělání a před svým útěkem z rodné země jsem byla zaměstnána ve vojenském štábu - povolávala jsem mladé muže do I. linie vojenského střetu na válečném poli, tedy na jistou smrt. Utrpení bylo nekonečné, až jsem se rozhodla svou vlast opustit a hledat klid a mír ve vaší zemi" D. J., narozena 1960, 2 děti, Bělehrad " mé problémy spočívaly v tom, že po příchodu Talibanu jsem byla omezena. Nesměla jsem chodit do práce - stejně jako ostatní ženy a děti nesměly navštěvovat školy mé nejstarší dceři, stejně jako ostatním afghánským dívkám, Taliban odpírá možnost vzdělání a zakazuje jim chodit do školy z důvodu jejich pohlaví" S. T., narozena 1973, 3 děti, Afghánistán " můj muž byl zabit během války, v roce Od roku 1990 jsem pracovala jako švadlena a vedla jsem obchod potom, co se v roce 1996 dostal k moci Taliban, jsem musela své podnikání ukončit a kvůli nařízením Talibanu jsem nesměla opustit dům několikrát mi bylo vyhrožováno po smrti mého bratra, který byl zabit při jednom z útoků, jsem zůstala bez ochrany mužského příbuzného a tak jsem nemohla svou rodinu uživit neviděla jsem žádnou šanci, jak jinak bych mohla v Kábulu se dvěma dětmi přežít" K. P., narozena 1964, 2 děti, Afghánistán 6

7 " bydleli jsme v hlavním městě můj otec byl obchodník a prosperoval. Po několika útocích mafie byl zabit ačkoliv jsme s matkou a sestrou neustále žádaly policii o řádné prošetření případu našeho otce, do dnešního dne nebyl pachatel vypátrán na úřadech nám vyhrožovali, abychom se tím případem nezabývaly útoky na naši rodinu pokračovaly a já ze strachu o svého syna jsem prostě musela odejít " M. B., narozena 1976, 1 dítě, Rusko " vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, během studií jsem se vdala a narodila se mi dcera. Když jsem školu dokončila, začala jsem podnikat a otevřela jsem si kadeřnický a kosmetický salon. Dařilo se mi výborně. Pravidelně můj salon kontrolovala inspekce a při jedné kontrole našli západoevropské časopisy s účesy a evropskou hudbu na kazetách. Dostala jsem vysokou pokutu a musela jsem salon zavřít. I když jsem pokutu zaplatila a splnila další podmínky, které mi nařídili, nebylo mi umožněno znovu podnikat. Státní úředník, který vydával povolení k podnikání, si neustále vymýšlel podmínky, za kterých bych mohla začít podnikat, dokonce mne přesvědčoval, abych opustila manžela a dceru stala jsem se terčem sexuálního vydírání " N. N., narozena 1979, 1dítě, Írán To jsou některé z příběhů žen, které v České republice žádají o azyl a se kterými jsem se během své praxe v Organizaci pro pomoc uprchlíkům setkala. Jsou příkladem uváděných důvodů, které ženy nutí opustit svou rodnou zem a vyměnit svůj životní styl, tradice, za nový a podle nich kvalitnější a hlavně bezpečnější život - svůj i své rodiny. 7

8 Ačkoliv si to běžně neuvědomujeme, existují společnosti, které nějakým způsobem brání ženám vykonávat jejich základní lidská práva. Často jsou nuceny čelit tvrdému až nelidskému zacházení. Stávají se oběťmi traumatizujících zážitků jen proto, že jsou ženami. Situace, ve kterých se nacházejí, vyžadují zvláštní opatření v oblasti ochrany - proti manipulaci, sexuálnímu a fyzickému zneužívání a proti diskriminaci při získávání pomoci a služeb. Téma postavení uprchlických žen v České republice je velice rozsáhlé. Zaujala mne jejich situace a možnosti integrace do naší společnosti. Zmapování této problematiky je cílem mé absolventské práce. Vysvětlím právní hledisko, kdy není na ženy hleděno jako na nejohroženější skupinu uprchlíků Dokládám to základní definicí uprchlíka podle Ženevské Úmluvy, stručným přehledem přijatých dokumentů, které mají za úkol uprchlické ženy při posuzování žádostí zvýhodnit. Včetně porovnání praktických postupů některých zemí a přístupu organizace UNHCR. Na tomto místě chci upozornit na některé užívané termíny. Při zpracovávání tohoto tématu jsem se setkala s tím, že právní předpisy jako jsou Ženevská úmluva, UNHCR, Směrnice a předpisy přijaté jednotlivými státy, používají anglický výraz: "asylum seeker". Do češtiny tento výraz můžeme přeložit jako uprchlík, žadatel o azyl. Český právní řád však, podle novely zákona o azylu, mluví o účastníkovi řízení o udělení azylu. Rozhodla jsem se, že budu tyto termíny používat tak, že v dokumentech UNHCR, Ženevské úmluvě a dalších cizích států budu mluvit o žadatelích/kách o azyl, uprchlických ženách. V rámci České republiky budu používat pojem účastník/ce řízení o udělení azylu, dále jen "účastník/ce řízení". Ve druhé části se věnuji problému integrace uprchlických žen do české společnosti, problémům, se kterými se setkávají, včetně statistických přehledů 8

9 Ministerstva vnitra a závěrům velice zajímavého průzkumu, který provedla Poradna pro integraci. V závěru se zamýšlím nad základními body, které mohou pomoci ke zlepšení přístupu k uprchlickým ženám a při vytváření programů pro ně. 2. Základní definice uprchlíka podle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíka První definice uprchlíka byla produktem studené války. Byla všeobecnou individualistickou definicí, na rozdíl od předchozích definic. Ty byly svázány s určitým občanem, etnickou skupinou nebo specifickou krizí. Uprchlíkem podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků, která byla přijata v roce 1951 v Ženevě (dále jen Ženevská Úmluva) a Protokolu z roku 1967 je osoba, která: "kvůli opodstatněnému strachu z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, členství v určité sociální skupině nebo politického názoru se nachází mimo zemi svého původu a nemůže nebo kvůli tomuto strachu nechce využít ochrany tohoto státu nebo, v případě že nemá žádné státní občanství a nachází se mimo zemi svého předchozího trvalého pobytu, se následkem takovýchto událostí nebo kvůli tomuto strachu nechce do této země vrátit" (UNHCR, 1999, kap. 1.1.). Samotný akt pronásledování (bez ohledu na závažnost), neopravňuje žadatele získat postavení uprchlíka. Potencionální účastník řízení o azylu musí dokázat, že jeho obavy jsou opodstatněné na základě alespoň jednoho z vyjmenovaných důvodů podle Ženevské úmluvy. 9

10 Je patrné, že k výše uvedeným důvodům však nepatří hledisko pohlaví. Ženy, stejně jako muži - žadatelé, musí dokazovat obavy z pronásledování na základě svého náboženství, rasy, politického názoru nebo příslušnosti k určité společenské vrstvě (sociální skupině). Ve většině případů nejsou ženy schopny účinně dokázat své důvody a obavy z pronásledování. Mnohým z nich to způsobuje velké problémy, zvláště tehdy, pokud příčiny pronásledování nespadají do rozsahu přímého odmítání tradičních, občanských nebo politických práv státem. Ženy opouští svou zemi původu kvůli závažné gender perzekuci oficiálními orgány nebo jejich místními komunitami. Ženy napadené příslušníky vojenských oddílů mohou narazit na potíže při dokazování toho, že se staly obětí pronásledování a ne náhodného násilí. Se ženami, které přicházejí do azylové země jako člen rodiny, nemusí být veden pohovor vůbec, nebo je veden jen zběžně, a přitom ony, spíše než jejich manželé se stávají oběťmi pronásledování Definice pronásledování v kontextu příslušnosti k určitému pohlaví V posledních letech převažuje názor, že pojem pronásledování je třeba interpretovat i s ohledem na problematiku příslušnosti k určitému pohlaví. Například v roce 1985 vyzval Evropský parlament státy, aby přiznaly postavení uprchlíka ženám, se kterými je krutě a nelidsky zacházeno z důvodu porušení morálních nebo etických pravidel společnosti, ve které žijí. Přestupkem se může stát řada věcí, od cizoložství až po nošení rtěnky. Trestem za přestupek může být i rozsudek smrti (UNHCR 1991, s. 19). Podle Evropského parlamentu tvoří tyto ženy určitou sociální skupinu, které by měl být udělen azyl na základě Ženevské úmluvy z roku Pro přesnější interpretaci bylo nutné stanovit definici pronásledování a vymezit problematiku pronásledování souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví. 10

11 Stalo se tak v červnu 1993 na Světové konferenci OSN o lidských právech, kdy se definice uprchlíka i mezinárodní agenda v oblasti lidských práv rozšířila o porušování práv souvisejících s příslušnosti k určitému pohlaví jako: "násilí namířené proti ženě kvůli tomu že je ženou, nebo postihující ženy nepřiměřeným způsobem. Zahrnuje činy způsobující fyzickou, mentální nebo sexuální újmu či utrpení, hrozby takových činů, nátlak a jiné odepírání svobody" (UNHCR, 1999, kap. 1.2.) Komise pro postavení žen při OSN potvrdila, že násilí páchané na ženách představuje porušování jejich mezinárodně uznávaných lidských práv a v prosinci 1993 byla Valným shromážděním OSN schválena Deklarace o odstranění násilí proti ženám, která jasně definuje násilí jako fyzické, sexuální a psychologické násilí, ke kterému dochází v rodině nebo ve společnosti a jež je pácháno nebo přehlíženo státem. 3. Historický přehled dokumentů upravujících pronásledování z důvodu příslušnosti k určitému pohlaví Evropský parlament v roce 1984 rozhodl, že ženy, které se obávají krutého nebo nelidského zacházení, jsou považovány za "sociální skupinu", na kterou se vztahuje Ženevská úmluva Dále v roce 1985 přijal Výkonný výbor programu Vysokého komisaře následující vyjádření: "Státy mohou při výkonu své suverenity přijmout interpretaci, že ženy - žadatelky o azyl čelící tvrdému nebo nelidskému zacházení kvůli tomu, že překročily sociální normy společnosti, ve které žijí, mohou být "určitou sociální skupinou" ve 11

12 smyslu čl. 1A(2) Úmluvy OSN o uprchlících) (Závěr č. 39, odst. (k) (1985) O uprchlických ženách a mezinárodní ochraně)." V roce 1991 vydalo UNHCR Směrnice o ochraně uprchlických žen, kde jsou státy vyzývány (odst. 71), aby "podporovaly uznání, skutečnosti, že důvod pro přiznání postavení uprchlíka se může objevit, pokud stát nemůže nebo nechce poskytnout ochranu ženám vystaveným zneužívání kvůli překročení sociálních standardů. Vláda sama nemusí být podněcovatelem takového zneužívání". Dále Směrnice také podporují názor, že pronásledování může znamenat "závažnou diskriminaci kvůli pohlaví" a "sexuální násilí pokud je použito se souhlasem nebo trpěno osobami mající úřední pravomoc zastrašit nebo potrestat." V roce 1993 Výkonný výbor potvrdil ve svém Závěru č. 73 (Ochrana uprchlíků a sexuální násilí) předchozí závěry o uprchlických ženách a položil důraz na mezinárodní nástroje z oblasti uprchlictví, lidských práv a humanitárního práva na ochranu žadatelů o azyl, uprchlíků a navrátilců ve vztahu k sexuálnímu násilí. Dále doporučuje, aby byly daným státem vypracovány směrnice, ve kterých by měla být zohledněna skutečnost, že uprchlické ženy často zakoušejí odlišný způsob pronásledování než muži. Dále je zde zdůrazněno, "že v azylovém řízení by mělo být se žadateli, kteří se mohli stát obětí sexuálního násilí, zacházeno se zvláštní citlivostí" (Závěr č. 73, odst. g). Je zde také zmíněna iniciativa státu v přípravě odborných školících programů pro pracovníky v azylovém řízení s důrazem na problematiku citlivosti žadatelů k otázkám pohlaví a kultury. Rada bezpečnosti v souladu s přijetím Deklarace o odstranění násilí proti ženám ustanovila v roce 1993 Mezinárodní trestní tribunál, který je určen ke stíhání zločinů spáchaných na území bývalé Jugoslávie. Do jurisdikce Tribunálu spadají 12

13 zločiny znásilnění a sexuálního násilí stejně jako systematické znásilňování, které v některých případech bývá definováno jako zločin proti lidskosti. V březnu 1995 vydalo UNHCR dokument Sexuální násilí proti uprchlíkům - Směrnice pro prevenci a reakci. V tomto dokumentu je násilí a další formy sexuálního násilí, pokud k němu dochází z důvodu rasy, náboženství, považováno za odůvodněné pronásledování, pokud se takovýchto činů dopouštějí úřady, nebo jsou-li těmito úřady alespoň tolerovány a odmítají-li nebo nejsou-li schopny takovému jednání zamezit nebo nabídnout účinnou ochranu (str. 59). V září 1995 Pekingská deklarace a akční program potvrdila závazek mezinárodního společenství, že práva žen a dívek jsou nezcizitelná, integrální a neoddělitelná součást všech lidských práv a základních svobod s důrazem na specifické zájmy a problémy ve vztahu k násilí proti ženám. V září 1999 konstatovalo Valné shromáždění OSN, že "afghánské ženy a dívky jsou z důvodu svého pohlaví v Afghánistánu hrubě diskriminovány, neboť nemohou chodit do školy, vzdělávat se, nemohou vykonávat jedno ze svých nejzákladnějších lidských práv" (United Nations, General Assembly; A/54/422, September 1999, Situation of human rights in Afghanistan). 4. Právní aspekty a současná praxe v některých zemích Každý stát zaujímá k problematice žen, které obtížně dokazují své obavy z pronásledování, jiná stanoviska. Pro porovnání uplatňovaných forem azylové politiky států, uvádím v následujících kapitolách příklady Kanady, Spojených států amerických, Švýcarska, obecně členských států Rady Evropy a samozřejmě České republiky. 13

14 4. 1. Kanada V Kanadě byla v roce 1993 zavedena Radou pro přistěhovalectví a uprchlictví (IRB) Směrnice o pronásledování kvůli příslušnosti k určitému pohlaví. Tyto Směrnice reagují na skutečnost, že v mnoha zemích jsou ženy pronásledovány pouze proto, že jsou ženami. Začínají obecnými důvody pro přiznání postavení uprchlíka ve smyslu Ženevské úmluvy, navíc jsou zde důkladněji interpretovány další důvody, které mohou být uvedeny v žádosti o poskytnutí azylu v souvislosti s obavou z pronásledování. Tyto další důvody jsou ve Směrnici uvedeny celkem ve čtyřech základních kategoriích podle toho, zda jde o ženy, které se obávají pronásledování: ze stejných důvodů jako muži - že se necítí být ohroženými z důvodu příslušnosti k určitému pohlaví, ale spíše jsou ohroženy pro svou identitu, pro to, v co věří. na základě příbuzenského vztahu (kvůli postavení, aktivitám a názorům své rodiny, svého partnera a příbuzných). Tato kategorie souhrnně zahrnuje jakýkoliv druh obtěžování žen, ačkoli ony jako takové nejsou přímo pronásledovány. Většinou se jedná o obtěžování z jednoho důvodu, tedy z důvodu poskytování informací o činnosti a konání jejích příbuzných. z důvodu tvrdé diskriminace nebo násilných činů páchaných veřejnými orgány nebo vládní mocí a kdy stát není ochoten nebo schopen pronásledované osoby chránit. z obavy týkající se překročení nebo nedodržení určitých norem, zvláště těch, které se týkají příslušnosti k určitému pohlaví, náboženského zvykového práva a podobně. 14

15 Jako příklad můžeme uvést postavení ženy v islámské společnosti, která nesouhlasí nebo nedodržuje nařízení státního náboženství na základě svého svobodného rozhodnutí. Může svou žádost podepřít oprávněnou obavou z pronásledování z náboženských důvodů. Žena, která vyjadřuje svůj nesouhlas s institucionalizovanou diskriminací žen nebo vyjadřuje své názory na nezávislosti na mužské dominanci ve své společnosti, může uvést jako důvod obavu z pronásledování v souvislosti s přisuzovanými politickými názory. Příslušnost k určité sociální skupině (respektive členství v určité skupině) z hlediska příslušnosti k určitému pohlaví může být také důvodem přiznání azylu, pokud členové takové sociální skupiny trpí nebo se obávají jakékoliv závažné diskriminace či tvrdého a nelidského zacházení. Ženy mohou být posuzovány jako sociální skupina, jsou-li vystaveny nátlaku a jsou-li ohrožovány ve vztahu k fyzickým, kulturním nebo jiným příčinám násilí v prostředí, ve kterém žijí a které jim odmítá nebo nemůže poskytnout adekvátní ochranu. Žena musí dokázat, že její strach z újmy je opodstatněný a skutečný, že důvodem obávané újmy je její pohlaví a jde o újma tak závažnou, že by mohlo jít o skutečné pronásledování - je-li pravděpodobné, že by pronásledování v případě návratu ženy pokračovalo a existuje-li oprávněný důvod k domněnce, že takto pronásledovaná žena nemůže ve své zemi očekávat odpovídající ochranu. Dále se staly opodstatněnými uváděné důvody typu: zabíjení novorozenců, mrzačení ženských pohlavních orgánů, upalování nevěst, nucená interrupce nebo povinná sterilizace. Tyto důvody jsou zcela odlišné od důvodů uváděných muži - žadateli o azyl. Tyto Směrnice specifikují újmu a její posuzování nejen na základě skutečnosti, že je žena vystavena národní politice nebo zákonu, se kterým nesouhlasí. Jako důkaz je potřeba doložit, že politika nebo zákony uvedené země jsou v podstatě perzekuční nebo že jsou používány jako způsob pronásledování nebo jsou vykonávány perzekučním způsobem. 15

16 4. 2. Spojené státy americké Ve Spojených státech byly v roce 1995 vydány Imigrační a naturalizační službou (INS) Směrnice pro azylové žádosti podané ženami. V praxi podle těchto Směrnic musí žadatelka o azyl dokázat, že: byla v minulosti pronásledována; že její obava z možného pronásledování v budoucnosti je opodstatněná; že pronásledování, kterého se obává je způsobováno vládou, jedincem nebo subjektem, který vláda nechce nebo nemůže kontrolovat; že k pronásledování dochází na základě některého z pěti základních důvodů uvedených v Ženevské úmluvě. Ve Směrnicích Spojených států nejsou hlavním důvodem pronásledování zkušenosti žen typu znásilnění a sexuálního zneužití, jak je tomu v Kanadě. Přesto se mezi uváděnými příklady, kdy ženy mohou získat ochranu daného státu, objevují případy žen, které se staly obětí sexuálního zneužití nebo znásilnění a jsou za to ve své společnosti odmítány a postihovány. Je zřejmé, jak je důležitá interpretace hlavních, tedy všeobecných důvodů uváděných ve Směrnicích jednotlivých států i v Ženevské úmluvě. Některé konkrétní zákony vztahující se k určitému pohlaví, mohou mít perzekuční charakter. Při jejich hodnocení se hledí na to, jsou-li namířeny přímo proti ženám svou formulací nebo aplikací a je-li uvedená sankce za porušení takového zákona závažná nebo je-li tak závažná újma, které se žena obává. Pokud je v žádosti o azyl použit důvod pronásledování na základě členství v určité sociální skupině, Směrnice Spojených států (INS) vyžadují 16

17 prokázání odůvodněného pronásledování. Musí být namířeno proti konkrétnímu jedinci, který je "členem skupiny osob sdílejících společnou, nezaměnitelnou charakteristiku". Ta musí být přitom taková, "že ji členové skupiny nemohou změnit, anebo by po nich takováto změna neměla být požadována, protože tato charakteristika je zásadní pro jejich individuální identitu nebo svědomí". Příklady žen, které splňují podmínky získání ochrany na základě členství v určité sociální skupině v souvislosti s příslušností k určitému pohlaví jsou shodné s příklady uváděnými v kanadských směrnicích. Jako další příklad zde mohu uvést případy žen, které se kvůli svému hlubokému přesvědčení nepodřizují přísným náboženským příkazům (v oblasti oblékání), jak k tomu dochází v některých zemích, zvláště v Afghánistánu. Dá se říci, že tyto ženy splňují podmínky pro získání ochrany a ta jim bývá plně poskytnuta Švýcarsko Ve Švýcarsku se problematikou pronásledování souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví zabývá Federální úřad pro uprchlíky. Podle švýcarského práva musí žadatelka o azyl - stejně jako ostatní žadatelé prokázat, že se nemůže vrátit do země původu a nemůže tam získat ochranu kvůli obavě z pronásledování alespoň na základě jednoho z pěti důvodů uvedených v Ženevské úmluvě. I když zde není konkrétněji vymezena příslušnost k určitému pohlaví jako důvod pro přiznání postavení uprchlíka ve Švýcarsku, má se za to, že definice uprchlíka může být tímto způsobem a v tomto smyslu interpretována. 17

18 Pokud žadatelka utrpěla újmu nebo pokud se jí obává a nepovažují-li švýcarské azylové zákony tuto újmu za "pronásledování", federální orgány mohou rozhodnout, zda může být vydán příkaz k návratu. Jestliže nejsou splněny všechny podmínky příkazu k návratu (Evropská úmluva, technicky možný návrat), je vydáno dočasné povolení k pobytu. Dále švýcarská federální vláda přijala opatření, která upravují postup azylového řízení v případě žadatelek o azyl, které často uváděly, že se staly obětí sexuálního násilí nebo uprchly před diskriminačními zákony. Mezi tato opatření patří, že každá žadatelka má právo na nezávislé azylové řízení bez ohledu na to, zda je doprovázena svým manželem nebo členem rodiny. S každou žadatelkou je interview vedeno zvlášť a samostatně. Musí být vytvořeny takové podmínky, aby žena - žadatelka o azyl mohla sdělit informace rozhodné pro udělení azylu bez obav již na počátku azylového řízení. Žena - žadatelka o azyl má právo na tlumočení osobou stejného pohlaví Pokud se stala obětí traumatického zážitku, vede interview specializovaný pracovník, který je schopen zacházet s následky traumatu. Pracovníkům, kteří rozhodují v azylovém řízení jsou k dispozici veškeré informace o kultuře, legislativních a sociálních právech v zemích původu, stejně tak jako již udělená rozhodnutí ve vztahu k pronásledování souvisejícího s určitým pohlavím. Pracovníci v řízení o udělení azylu jsou také od roku 1995 Federální úřadem speciálně školeni v problematice žadatelů o azyl, kteří se stali obětí traumatického zážitku. Tyto specifické kroky, které Federální úřad pro uprchlíky vykonal, potvrdily, jak důležitý je komplexní přístup orgánů činných v řízení o azylu k žadatelkám o azyl, včetně informovanosti a citlivosti při posuzování případů, které jsou specifické a které se vztahují k příslušnosti k určitému pohlaví. 18

19 4. 4. Členské státy Rady Evropy Některé státy, které jsou členskými státy Rady Evropy, aktivně prosazují všechny základní prvky Úmluvy, Směrnic UNHCR, Deklarací (viz. kapitola 3). I zde existují rozdíly mezi důvody a typy pronásledování, které jsou základem pro přiznání postavení uprchlíka ženám. Mezi ně patří i fakt, že řada států neakceptuje, že ženy v rámci některých zemí mohou představovat určitou sociální skupinu jako celek nebo jako jeho určitou část. Tyto státy kladou důraz na to, aby v uváděných důvodech figuroval jiný oficiální důvod pronásledování (náboženský nebo politický), a tím by se ženy staly členkami úzce definované skupiny, čímž by byl minimalizován důraz na jejich příslušnost k určitému pohlaví jako důvod pro udělení azylu. S tím souvisí problém, že některé státy neakceptují sexuální násilí jako takové za platný základ žádosti o udělení azylu. S výjimkou toho, jedná-li se o sexuální násilí takové intenzity, že je dostačující, nicméně žádost musí obsahovat alespoň jeden z dalších pěti základních důvodů uvedených v Ženevské úmluvě. Tato fakta vyplynula z průzkumu, který byl prováděn v roce 1995 organizací UNHCR. Od té doby nastala u některých zemí změna postoje ve vztahu k sexuálnímu násilí a znásilnění jako válečnému zločinu. Ve zvláštních případech přiznávají uprchlický status ženám, jejichž žádosti o udělení azylu jsou postaveny na důvodných obavách z pronásledování souvisejících s jejich příslušností k určitému pohlaví (jako příklad zde lze uvést Švédsko). Žádná z evropských zemí nemá tak liberální přístup, se kterým jsme se setkali v případě kanadských Směrnic o pronásledování souvisejícího s příslušností k určitému 19

20 pohlaví (Rady pro přistěhovalectví a uprchlictví (IRB), podle kterých může být i příslušnost k určitému pohlaví součástí definice členství v určité sociální skupině. Další otevřenou zemí je pak Švýcarsko, které propracovalo základní oficiální přístupy k ženám - žadatelkám o azyl. Ty upozorňují a berou ohled na případy, kdy se jedná o oběti traumatizujících skutečností. Tehdy nutný citlivý a hlavně odborný a profesionální přístup nejen při vedení vstupního interview Česká republika Česká republika je od roku 1993 členem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rady Evropy. Problematikou, která souvisí s vedením řízení o udělení azylu, se v České republice zabývá Odbor azylové a migrační politiky, který spadá pod Ministerstvo vnitra České republiky. Česká republika se ztotožnila s uznávanými mezinárodními konvencemi o lidských právech - Úmluvou z roku 1951, Protokolem z roku 1967, dále Mezinárodní smlouvou o občanských a politických právech z roku 1966, Evropskou dohodou o prevenci mučení a nehumánní nebo ponižující léčbě nebo trestání z roku 1984 a Dohodou o dětských právech z roku Dalším významným dokumentem, který se týká rovnosti podle pohlaví, včetně problému integrace azylantů řeší Pekingská deklarace a akční platforma z roku 1995 (viz. kapitola 3). Tyto mezinárodní dohody se různými způsoby podílejí na úpravě postavení účastníka řízení o udělení azylu před českými úřady. V českém právním řádu upravuje zásadu rovnosti bez ohledu na pohlaví Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Zvláště Listinou základních práv a svobod je rovnost garantována všem, tedy ženám i mužům, dále všem bez ohledu na jejich státní příslušnost, náboženství a 20

21 rasu. Ostatní právní předpisy týkající se práv a povinností nejen účastníků řízení o azylu, jsou formulovány neutrálně a to tak, aby muži i ženy mohli svá práva rovnoměrně využívat. Výše jmenované právní prameny mají univerzální princip - mají všeobecnou platnost. Problematiku spojenou s řízením o udělení azylu v České republice konkrétněji upravuje zákon č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů. Ten definuje, kdo a za jakých okolností může být považován za účastníka řízení o azylu. V paragrafech 12 a 13 jsou specifikovány důvody, na jejichž základě je možné udělit azyl v České republice: Důvody udělení azylu - 12: "Azyl ministerstvo cizinci udělí, bude-li v řízení o udělení azylu zjištěno, že cizinec a) je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo b) má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě, že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště. Zvláštní důvody udělení azylu - 13: (1) Manželu azylanta nebo jeho svobodným dětem mladším 18 let ministerstvo udělí na jejich žádost nebo na žádost azylanta azyl, i když v řízení o udělení azylu nebudou zjištěny důvody podle 12. Udělení azylu manželu azylanta je podmíněno trváním manželství ve státě, který azylant opustil z důvodů 12. (2) Rodičům azylanta mladšího 18 let ministerstvo udělí na jejich žádost azyl, i když v řízení o udělení azylu u nich nebudou zjištěny důvody podle 12. (3) Cizinci uvedení v předchozích odstavcích se musí po celou dobu řízení o udělení azylu zdržovat na území. 21

22 Jak je patrné, v zákoně o azylu jsou uvedeny základní důvody, které mohou být rozhodnými pro udělení azylu v České republice. Tyto důvody jsou shodné s důvody uvedenými v Ženevské úmluvě. Obavy žen z pronásledování z důvodů jejich příslušnosti k určitému pohlaví nejsou podle právního řádu České republiky důvodem pro přiznání azylu, na rozdíl od liberálního přístupu Kanady, Spojených států amerických a Švýcarska. V praxi se můžeme setkat s případy žen z Afghánistánu. Ty se potýkají s náboženskými, kulturními i sociálními změnami v zemi, které mění jejich životní styl a snaží se ovlivnit i jejich smýšlení a názory. Afghánské ženy mohou všeobecně známé důvody uvést a přitom se na ně může hledí jako na určitou sociální skupinu, kterou bezpochyby jsou (viz kapitola 3.). Další dokumenty důležité pro úpravu postavení žen a žen - azylantek v České republice, řeší problematiku spojenou s možnou diskriminací. Mezi tyto dokumenty patří Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 62/1987 Sb., o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen). V článku 1 této Úmluvy se uvádí, že diskriminací žen se rozumí "jakékoliv činění rozdílu, vyloučení nebo omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav a na základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti". Další výslovný zákaz diskriminace můžeme nalézt v Zákoně o zaměstnanosti (č. 167/1999 Sb.) a novele zákoníku práce. K faktickému zrovnoprávnění žen by měl napomoci soubor opatření přijatých vládou v dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen, kde se mimo jiné uvádí, že všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích jejich přípravy a provádění je nutné podřizovat hledisku rovných příležitostí mužů a žen (Usnesení 22

23 vlády ČR ze dne 10. května 1999 č. 452: úkol č všem členům vlády, průběžně). Mimo jiné česká legislativa pamatuje na integraci azylantů, a to ve Státním integračním programu ( zákona č. 325/1999 Sb.), který je zaměřen na pomoc azylantům při zajištění jejich začlenění do hostitelské společnosti. 5. Poskytování ochrany uprchlickým ženám (UNHCR) UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) působí v České republice od roku Pražská styčná kancelář je podřízená úřednímu orgánu v Ženevě. Úřad komisaře Spojených národů vznikl z podnětu Valného shromáždění OSN 1. ledna 1951 a dnes má své zástupce ve 171 zemích světa. Je zcela nepolitickou a nadnárodní organizací, jejíž aktivity mají čistě humanitární charakter. Dva hlavní úkoly UNHCR jsou podle jeho statutu poskytování mezinárodní ochrany uprchlíkům a hledání trvalých řešení jejich situace. UNHCR vydalo v červenci roku 1991 v Ženevě Příručku o poskytování ochrany uprchlickým ženám. Obsahuje základní informace a doporučení UNHCR, jak identifikovat specifické otázky ochrany, problémů a rizik, se kterými se ženy - žadatelky o azyl a azylantky tak často setkávají, včetně základních bodů, jak s žadatelkami o azyl a azylantkami komunikovat o jejich minulé i nové situaci v hostitelské společnosti. 23

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

Rezoluce Valného shromáždění OSN

Rezoluce Valného shromáždění OSN Rezoluce Valného shromáždění OSN UNHCR Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 428 ze dne 14. prosince 1950 Valné shromáždění

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Migrace lidské společnosti

Migrace lidské společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Migrace lidské společnosti VY_32_ INOVACE _06_102 Projekt MŠMT EU peníze středním

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 20. června 1994. o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání

USNESENÍ RADY. ze dne 20. června 1994. o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání USNESENÍ RADY ze dne 20. června 1994 o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 Distr. BEZ OMEZENÍ HCR/GIP/03/05 4. září 2003 Originál: angličtina UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Zaměstnávání uprchlíků. Kdo je uprchlíkem? Jak poznám žadatele o azyl a držitele mezinárodní ochrany?

Zaměstnávání uprchlíků. Kdo je uprchlíkem? Jak poznám žadatele o azyl a držitele mezinárodní ochrany? Zaměstnávání uprchlíků Kdo je uprchlíkem? Jak poznám žadatele o azyl a držitele mezinárodní ochrany? Kdo je uprchlíkem? Uprchlíkem je osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS Monika Matysová Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS 1. Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 35 Druhy správních trestů Za přestupek lze uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty,

Více

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ Pečovatelská služba Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE Jaká práva nám Listina zaručuje? 1. DŮSTOJNOST Právo na život, do kterého patří zákaz trestu smrti a poprav. Nikdo nesmí být podroben mučení či jinému ponižujícímu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. Seznam problémů a otázek k posouzení pravidelných zpráv

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. Seznam problémů a otázek k posouzení pravidelných zpráv Organizace spojených národů CEDAW /C/CZE/Q/5 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Rozdělovník: všeobecný 12. února 2010 Originál: v angličtině PŘEDBĚŽNÁ NEEDITOVANÁ VERZE Výbor pro odstranění

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Mgr. Zuzana Jeřábková (OPU) Kdo je nezletilý bez doprovodu (NBD)? nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje

Více