ŽENA - HRDINKOU DŘÍVE I DNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽENA - HRDINKOU DŘÍVE I DNES"

Transkript

1 Psychologická olympiáda 2013/2014 Hrdinství není přežitek ŽENA - HRDINKOU DŘÍVE I DNES Autor: Kateřina Balcarková Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Nový Jičín, 2014 Moravskoslezský kraj

2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST Úvod Zlo jménem gender Co to gender teorie jsou? Rovnost žen a mužů, genderová rovnost, rovnost pohlaví Rovné zacházení se ženami a muži Politika péče Postavení žen v legislativě EU Vyváženost žen a mužů v rozhodovacích procesech Zastoupení žen v politice Závěr... 6 PRAKTICKÁ ČÁST Cíl praktické části Hypotézy Metoda výzkumu Respondenti Interpretace výsledků Znázornění výsledků Vyhodnocení dotazníku Rozhovor Žena všedního dne Další z mnoha Vyhodnocení rozhovorů Závěr Seznam použitých zdrojů Přílohy Historie ženského hnutí Dotazník

3 TEORETICKÁ ČÁST 1 Úvod Každý si představí pod pojmem hrdina osobu, která dokázala něco výjimečného. Ať už jde o pomoc jinému, nebo boj o prosazení názoru. Já však vidím hrdinu v každém člověku, protože se musí prodírat životními situacemi, mnohdy velmi těžkými. Obzvlášť bych v této práci chtěla vyzdvihnout ženu. Ženu, která dává nový život, zvládá rodinu a překonává problémy, leckterá pracuje a má hlavní příjem v rodině. Ještě by měla mít příjemné vzezření a milé chování. Tedy, teď mluvím za ženy, a tak to cítím, že společnost z nás chce mít superhrdinky dne. Vyvíjený tlak ze strany společnosti se těžko zvládá, hlavně u dospívajících. Žena tedy je v této době hrdinkou ze všech pohledů. Ať už jako maminka, která si v dnešní době troufá na početnou rodinu, nebo jako úspěšná dáma, která musí skloubit pracovní i osobní život, aby mohla žít podle představ dnešní společnosti. Obdivuji upřímně všechny, které to zvládají. Mezi ně já zatím nepatřím. Určitě nejsem jediná, kdo si klade otázku, zdali to vše budu jednou zvládat. V teoretické části mé práce se zabývám dopady emancipace ženy, jak dobrými, tak i špatnými. Osvobození ženy považuji za jeden z nejdůležitějších kroků. O celém procesu osvobození ženy z historického pohledu se zabývám v přílohové části. Ženy získaly právo volit a později být voleny a účastnit se tak v rozhodovacích procesech. Ženy se začínaly více uplatňovat ve společnosti a mít rovnocenné postavení. Které, jak můžeme polemizovat, jim možná i uškodilo. Zdá se mi, že to přerostlo do chorobného pitvání gender teorií. Násilně se tak ženy oddělují od mužů a mnohdy vyhrocují celou situaci. Nejhorší ideou ženy je podle mě hnutí zvané feminismus. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo. A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Efezským 5-31, 33 Praktickou část jsem vypracovala pomocí dvou metod výzkumu. Zpracovala jsem dotazník a uskutečnila rozhovor se dvěma ženami. Výsledky byly pro mě zajímavé, obzvlášť rozhovor s mojí maminkou, u které mě zaujaly její názory a následné srovnání s úplně odlišným typem ženy. 2

4 2 Zlo jménem gender 2.1 Co to gender teorie jsou? Gender je sociologické zkoumání postavení žen ve společnosti. Slovo gender se používá k označení rozdílů mezi muži a ženami v rámci feminismu. U nás se tímto tématem zabývá oddělení Gender & sociologie na Akademii věd od roku Oddělení rozvíjí generově orientovanou sociologii s přesahy k feministické sociologii a představuje jednu z klíčových vědeckých institucí, které se v české republice věnují postavení mužů a žen ve společnosti. (1) 2.2 Rovnost žen a mužů, genderová rovnost, rovnost pohlaví Rovnost žen a mužů znamená, že ženy a muži mají stejné podmínky k tomu, aby naplňovali svá základní lidská práva, aby přispívali k ekonomickému, sociálnímu, kulturnímu a politickému rozvoji. Jinými slovy to znamená, že společnost hodnotí stejně podobnosti i rozdíly mezi muži a ženami a stejnou měrou si váží rolí, které plní. Princip rovnosti žen a mužů vychází z toho, že ženy i muži jsou plnohodnotnými partnery v domácnosti, komunitě a společnosti. (2) 2.3 Rovné zacházení se ženami a muži Rovné zacházení se ženami a muži znamená, že se s oběma pohlavími zachází spravedlivě, s ohledem na jejich specifické potřeby. Tento postoj tedy zahrnuje rovné zacházení jak se ženami, tak s muži, a to pokud jde o práva, povinnosti a příležitosti. K zajištění rovného zacházení se často musí přijímat různá opatření, která mají kompenzovat historické a společenské znevýhodnění, jež brání ženám a mužům žít podle stejně výhodných pravidel. (2) 2.4 Politika péče Genderové rozdělení placené práce a neplacené péče je jedním z hlavních témat feministického zkoumání postavení žen ve společnosti. Pojem péče, ať už o dítě nebo o seniora, představuje hlavní problém sociálních a generových nerovností. (1) Podle mého názoru, je toto špatná ideologie. Péče je tudíž otázkou jak morální, tak politickou. Tím chci říct, že současná žena vidí problém v otázce péče. V publikaci Variace na gender od autorky Kateřiny Zábrodské jsem se dočetla, že péče o dítě je přítěží v postavení ženy ve společnosti. To znamená, že celý feminismus 3

5 odmítá ženu jako primární vychovatelku dítěte. Odmítá to, co ženám přirozeně dáno už od počátku celé společnosti. V politice výrazně upozorňuje na koncepci rodičovské a mateřské dovolené a vyžaduje rovnost s muži ve výchově dětí, aby mohly ženy hrát významnější úlohu na trhu práce. Z pohledu genderu je problémem v České republice neexistující otcovská dovolená. V EU je otcovská dovolená už standardem. V roce 2001 došlo k reformě rodičovské dovolené a otcové ji mohou aspoň částečně využívat. V současné společnosti tak činí pouze 1% otců. V České republice jsou muži na rodičovské dovolené stále často vnímáni jako hrdinové, jsou společensky oceňováni a podporováni. Osobami primárně pečujícími o děti v České republice jsou však stále ženy. (3) 3 Postavení žen v legislativě EU V březnu 2006 bylo uveřejněno Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů v roce Tento plán naznačuje šest prioritních oblastí činnosti EU v oblasti rovného postavení žen a mužů na období let , kterými jsou: o stejná ekonomická nezávislost pro ženy a muže; o sladění soukromého a profesního života; o stejné zastoupení v rozhodovacích procesech; o odstraňování všech forem násilí založeného na pohlaví; o odstraňování stereotypů v oblasti pohlaví o podpora rovného postavení žen a mužů v zahraniční a rozvojové politice. (4) 3.1 Vyváženost žen a mužů v rozhodovacích procesech Na tento problém se zaměřuje rovněž Evropská unie, která trvalé nízké zastoupení žen ve všech oblastech rozhodování považuje za základní deficit demokracie. Vyžaduje přijetí opatření v Evropských společenstvích, a působí na členské země, aby přijímaly opatření ke zlepšení situace. Vyváženost pohlaví by měla být pravidlem ve všech vyspělých demokraciích. Tento požadavek se vztahuje na zastoupení žen v rozhodovacích pozicích v politice, ve veřejné správě i v ekonomické 4

6 oblasti a je zmíněn v řadě mezinárodních dokumentů, především v OSN (např.: úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen). (4) 3.2 Zastoupení žen v politice Uvedu analýzy zastoupení žen v zastupitelských orgánech i kandidátních listinách. Současný politický systém ženy výrazně znevýhodňuje, to uznali i naší politici. Nízká účast žen na rozhodování je závažný problém, který je třeba řešit. o Evropský parlament: 81,8 % 18,2 % o Vláda ČR: 82,35 % 17,65 % o Poslanecká sněmovna ČR: 80,5 % 19,5 % o Senát ČR: 82,7 % 17,3 % o Zastupitelstva krajů: 80,3 % 19,7 % o Zastupitelstva měst a obcí: 74 % 26 % (5) 5

7 4 Závěr Čím více se ženy pitvají v genderu a rozšiřují feminismus, tím více strhávají ty ostatní, které by chtěly mít klidný rodinný život. Vnímám emancipaci jako zásadní zlom. Uvědomění si vlastních individuálních zájmů je velmi důležité. Je to impuls pro další rozvoj. Ale stále je to muž, který by měl rodinu zajistit materiálně, nevidím ho maminku s plínkami a ženu nevidím jako horníka. Chtěla bych zdůraznit rovnost mezi mužem a ženou. Rovnost však neznamená stejnost. Rovnost znamená jen úpravu podmítek k tomu, aby se ženy mohly rozvíjet. Ženy musí všechno zvládnout- od profese, až po rodinu. Tlačí je do toho společnost, která je neúprosně nelítostná a znamená pro nás boj. Uvedu svůj příklad. Jsem jedna z těch, co žije, jak se říká na plný plyn. A přiznám, nezvládám to. Popíšu krátce svůj shon v životě. Žena by měla vypadat pěkně. To chci taky, chci se líbit mužům. Ale hlavně o co tu jde, abychom nevybočovali z řad. Přiznejme si, že na lidi bez vkusu se díváme trochu jinak. Mezi mladými je trendem posuzovat se podle vzhledu, a tady se to týká i mě. Problém je, že rodiče na tyto malichernosti nemají peníze. Tím pádem mě to nutí, vydělávat si peníze. Mám brigádu, která mi ubírá z drahocenného času a energie. Nemarním životem a chci se učit novým věcem. Mám koníčky. Hraji na housle, a je to obtížné. Ráda vydávám ty skřípavé zvuky a opravdu chci být dobrá, ale vyžaduje to každodenní přípravu a v období koncertů obzvlášť. Tedy spousty a spousty času. Umím další věci, které bych chtěla rozvíjet. Mám sen, že budu jednou malovat olejem, ale to trvá týdny a z těch střípků času, které mi zbývají, se ten sen nedá splnit. Když se to sečte, škola, příprava do ní a to všechno, je to náročné. Je to moderní koncept ženy, která musí vše zvládnout, v práci, doma a když na to jen pomyslím, už cítím ten tlak. Jsem snící člověk a nemám na sny čas, jsem poeta uzavřený v kleci, který se dusí tmou společnosti. Právě jsem došla. Toto způsobila divná společnost dnešní doby, která se nedala skloubit se sny. Lidské touhy jsou materialistické a uvádí vše do stresu, do záhuby, tak jako mě. Dusí a vše jiné chce přetvořit k obrazu svému. Mám dojem, že to je špatně. Nezávislost strhla ženy k tomu, aby byly takové. Panenky bez duše, chodící, spící. Rodinu nahradila kariéra. Tedy honba za úspěchem a krásou. Nezávislost se začala formovat do další pokročilejší podoby- feminismu. Jsem proti feminismu, tuto sektu neuznávám a myslím si, že žena by měla být s dětmi, plně se jim věnovat, vychovávat je a dávat jím dobrý příklad. To se změnilo a myslím si, že se tím změnila i společnost. 6

8 PRAKTICKÁ ČÁST 5 Cíl praktické části Ve své praktické části mě zajímal názor žen i mužů, na postavení ženy v České republice. Jak z aspektu genderu, tak i v politice. Také jestli vědí o moderních možnostech v rodičovství a plánovaném těhotenství, a jaký mají názor. Snažila jsem se také odhalit názory a pohledy dvou obyčejných a současně odlišných žen pomocí rozhovoru. Zásadní byl pro mě rozdíl v životním stylu a rozvržení profesního a rodinného života. 6 Hypotézy H1-Předpokládám, že většina respondentů si myslí, že pozice žen je v ČR dostačující. H2- Domnívám se, že s otcovskou dovolenou nebudou spíše souhlasit muži než ženy a ohledně plánovaného rodičovství budou rovněž přístupnější ženy. 7 Metoda výzkumu Výzkumnou část jsem zpracovala pomocí dotazníku a rozhovoru. V dotazníku jsem oslovovala své příbuzné a známé většinou přes sociální sítě. Skládá se ze tří uzavřených otázek s možností jedné odpovědi a dvou otevřených otázek. 8 Respondenti Výzkumu se zúčastnilo celkem 40 lidí od 17 do 90 let. Z toho bylo 20 mužů a 20 žen. Dvě ženy se podílely na rozhovoru. 9 Interpretace výsledků Odpovědi dotazníku byly zpracovány do grafů a rozděleny na odpovědi mužů a žen. 7

9 10 Znázornění výsledků Otázka č. 1: Víte co jsou to gender studie? nevím 5% Graf č. 1 - ženy Graf č. 2- muži nevím 10% 0% 0% ano 30% ne 40% ano 55% ne 60% Podle znázornění v grafu jsou muži méně informovaní o genderu. Otázka č. 2: Myslíte, že zastoupení žen v politice je dostačující? Graf č. 3- ženy ano 5% 0% 0% nevím 15% Graf č. 4- muži nevím 25% ne 80% ano 10% ne 65% Oba grafy znázorňují, že ženy podle respondentů nejsou dostatečně zastoupeny v politických funkcích. 8

10 Otázka č. 3: Myslíte si, že jsou ženy v ČR rovny mužům? Graf č. 5: ženy jak v čem 15% Graf č. 6: muži nevím 10% nevím 5% jak v čem 20% ne 5% ano 75% ano 70% ne 0% V obou grafech se shoduje názor, že ženy jsou v ČR rovny mužům. Otázka č. 4: Jaký máte názor na otcovskou dovolenou? nedopustila bych to nevím 5% 5% jen kdybych vydělávala více než muž 25% Graf č. 7: ženy možná bych to využila napůl 10% Graf č. 8: muži nebráním se tomu 5% jen v případě mannželčin 0% ých vyšších příjmů 15% je to dobrá věc 55% nikdy 80% Ženy se většinou této formě výchovy dětí nebrání, zatímco muži jsou zásadně proti. 9

11 Otázka č. 5: Jak hodnotíte trend plánovaného rodičovství? Graf č. 9- ženy Graf č. 10- muži nesouhlasím 10% zabráním otěhotnění 25% je to špatně 5% je to efektivní 65% nevím 5% 0% zabraňuje se nechtěným dětem 30% nevím 60% Ženám se forma plánovaného rodičovství líbí. Muži většinou nemají žádný názor. 11 Vyhodnocení dotazníku. H1- Má hypotéza se potvrdila jen v otázce rovnosti s muži. Ohledně žen v politice si respondenti stále myslí, že pozice žen je nedostačující. H2- Hypotéza se potvrdila. Muži zásadně nesouhlasí s otcovskou dovolenou, a co se týče plánovaného rodičovství, nevyjádřili většinou žádný názor. V první otázce jsem se dozvěděla, že o gender studiích zatím stále moc lidí neví, ale postupem času získávají na popularitě. Ženy si skrz tyto studie uvědomují svoji důležitost a myslím, že více než je třeba. Někdy se to zvrhává v nesmyslné porovnávání se a dokazování, v čem jsou ženy lepší. Na to navazovala má druhá otázka ohledně zastoupení v politice, protože tohle právě gender zkoumá. Tady se však jedná o zcela jinou situaci. Ženy si jsou s muži mentálně rovny, a tak by měly mít více možností prosazovat si své názory a spolupodílet se na rozhodování. Myslím si také, že tento krok by částečně uspokojil feministické ženy. 10

12 12 Rozhovor 12.1 Žena všedního dne Chtěla bych vás seznámit s obyčejnými dny mojí maminky. Je jí 44 let a má dvě děti. Mě a mého o dva roky staršího bratra. Za mého tátu je vdaná už 20 let. Bydlí v přestavěném finském domku se zahrádkou, psem a spoustou králíků. Pracuje jako ošetřovatelka v centru pro osoby s mentálním postižením v Ostravě-Porubě s názvem Čtyřlístek. o Chce se ti chodit do práce? Nebo bys čas raději strávila s dětmi? Nechce, ale ty peníze co mi dávají, aby mi posílali na účet. (smích) A děti už mě nepotřebují, jsou dost velké na to, abych s nimi potřebovala trávit tolik času. o Vyčerpává tě práce? Nevyčerpává, ale přestává mě bavit. I když práce s těmi lidmi mě baví, ale obtěžuje mě administrativa a nesmyslná nařízení. o Zdá se ti, že trávíš v práci spoustu času? Mám celodenní dvanáctihodinové služby, ale vyhovuje mi to. Mám i tak dost času, abych si vyřídila svoje věci. o Má tvá práce nějaké dopady na všední život v domácnosti? Ne, jediný dopad je, že má dcera musí přes víkendy vařit. Jen můj manžel není spokojen s tím, že nejsem celý den doma. Díky službám se mnohdy úplně míjíme. o Máš nějaké koníčky? Mám zahrádku a zvířátka. Někdy jezdím na výlety. Je fakt, že nemám moc styků s přáteli mimo pracoviště. Nemám potřebu a chci mít svůj klid, ale když už se dostanu do společnosti, tak si to užívám. 11

13 o Máš dost volného času pro sebe? Mám dost volného času, ale nejradši bych seděla doma. Nejhorší to je v létě, kdy je potřeba pracovat na zahrádce a to už se někdy cítím vážně unavená. o Pomáhají ti děti a manžel v domácnosti? Dcera je,, bordelářka a syn pomáhá venku, no a manžel dělá spíše takové ty hrubé práce, v domácnosti ne. o Shrňme tedy celkový tvůj den. Když mám volno tak vstanu, nakrmím, nakoupím, uvařím, uklidím, pak pracuji, nakrmím a jdu spát. Když jdu do práce tak vstanu, makám 12 hodin, přijdu, umyju se, přečtu pár stránek knihy, a když už na to nevidím, jdu spát. A tak to je pořád, jen sem tam zajdu na návštěvu. o Chtěla bys nějaké změny v životě? Ne, nechtěla. Jsem vlastně spokojená, jen kdybych do té práce nemusela. o Máš nějaký svůj sen? Vyhrát ve sportce (smích) a odstěhovat se na samotu. A opravdu mým snem je chovat zvířátka a sem tam bych zajela na dovolenou a byla bych spokojená. Vlastně bych žila v tom svém koníčku. Já vlastně nemám žádné ambice, ale stačil by mi ten stateček, ale zase moc nedřít. To bych opravdu nechtěla. o Považuješ ženu za hrdinku? Nepovažuji, žena je spíš otrok a způsobila si to sama svou emancipací. 12

14 12.2 Další z mnoha Představím vám ještě jednu ženu. Je to učitelka na střední škole. Má 38 let a bydlí v bytě 3+1 spolu s manželem a dvěma dětmi. Čtyřletým synem, který chodí do školky a sedmiletou dcerou v první třídě základní školy. o Baví vás práce? Baví mě práce a uspokojuje mě. A navíc finance jsou důležité, ale kdyby manžel vydělával miliony tak bych tam nešla. o Nevyčerpává vás ten celodenní shon? Často se cítím psychicky vyčerpaná a unavená. Nemám moc času na svůj osobní život, ale i přesto všechen ten zbytek času ráda obětuji pro děti. o Kde nabíráte nové síly a energii? Energii mám hlavně z dětí. Když mám čas, odpočívám u knihy. Letos jsem jela s celou rodinou na lyže. Ale hlavní je ta rodina, je to takové povzbuzení. o Máte nějaké koníčky? Hlavně rodinu! (smích) Na nic jiného mi nezbývá čas. Práce je hodně náročná na čas. Příprava, projekty, mimoškolní akce, různé kroužky, spousta lidí si myslí, že je jednoduché být učitel, ale není. Musím ještě zvládnout děti. Dcera má krasobruslení a musím tam s ní být, a když přijedeme, je večer. Musím se s ní poučit a něco málo zvládnout doma. o Rozumíte si stále s manželem? Máte pořád dobrý vztah? Mám hodného manžela, který mi pomáhá a je tolerantní. Manželství máme v pořádku, vynahrazujeme si to o víkendu. o Zvládáte sloučit děti, manžela a práci? Nemáte pocit, že někoho ochuzujete? Já si to neuvědomuji. Snažím se vše dělat na sto procent. 13

15 o Máte nějaký sen? Chci mít domeček se zahrádkou. o Vidíte ženu jako hrdinku? To teda ano. Příště chci být chlapem! Ženy opravdu musí zvládnout spoustu věcí, které by muž dohromady asi nezvládl. Být úspěšný jak doma tak i v práci. 13 Vyhodnocení rozhovorů Z rozhovoru vyplývá odlišnost obou žen. Každá uznává jiný životní styl a má nastavené jiné hodnoty v životě. Společně se shodly na klidném životě v domečku se zahrádkou, kde by mohly žít spokojeným životem a žít jakoby ve svém snu, jak obě uvedly. Maminka už má odrostlé děti a tak není tolik upnutá na rodině. Z toho se domnívám, že jí práce až tolik nezatěžuje. V případě paní učitelky, která má děti ve věku, ve kterém ji ještě intenzivně potřebují, si myslím, že ji vlastní zaměstnání a příprava na něj značně vyčerpává, jak psychicky, tak i fyzicky. Uvědomuje si však jeho nezbytnost hlavně z ekonomických důvodů. 14

16 14 Závěr Tato práce mi hodně pomohla uvědomit si rozdíly mezi muži a ženami. Přemýšlela jsem o tom, jak to má být správně. Studovala jsem historii, aby mi to pomohlo lépe pochopit celou situaci. Je to zvláštní, ale nejpřirozenější pro obě pohlaví mi přišla starověká doba, ale ještě dříve než se začaly tvořit říše a následná administrativa. Žena byla matkou a muž živil rodinu. Nikdo nebyl ponižován ani diskriminován, oba si byli rovni. Postupem času ženský život ubýval na hodnotě, až si svoji cenu musely vybojovat. To mi přišlo jako správné, nikdo neměl právo nás ponižovat. V dnešní době se však bojuje za malichernosti, neslučitelné s obyčejným životem ženy. Smyslem této práce bylo upozornit na nebezpečí gender studií a feminismu, který se snaží zavést nesmyslnou stejnost úplně ve všem. Je to nepřirozené a nedivím se, že jsou ženy tolik náchylné ke stresu a vyčerpání. Fyzickou konstitucí jsou slabší a psychický tlak také snášejí hůře než muži. Při této práci jsem přišla na jeden obrovský problém, který podle mě bude zabraňovat dalšímu rozvoji společnosti a bude dál rozdmýchávat nespokojenost v ženských srdcích. My nejsme stroje! Máme sny a touhy, ale jsou potlačovány. Když jsem se ptala ohledně koníčků, jak tedy rozvíjejí svou osobnost, nic mi neodpověděly. Je krásné obětovat se pro rodinu a práci, ale to ženám nedovoluje dostatek osobního rozvoje. Nejhorší je, že se s tím sžily. Je mi líto mé maminky. Myslím si, že díky tomu všemu je prázdným člověkem. Nenaplněná, bez hlubších zájmů. Jsem ráda za to, že si to uvědomuji, že tak můžu proti tomu bojovat. Nevzdám se své osobnosti! Žena tedy je a byla hrdinkou. Za dávných dob musela snášet ponižování a ukrutnou práci. Později když si uvědomovala sama sebe, musela si bojem vybojovat rovnost. Dnes je žena vystavována stresu i fyzické námaze, společností je tlačena k tomu aby vše zvládala a i přes to hrdinně vše sloučí a dokáže žít svůj život. Život partnerky, pracující ženy, matky, kamarádky, ženy v domácnosti, kuchařky, přítelkyně, poslankyně. 15

17 15 Seznam použitých zdrojů (1) Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.: Gender & sociologie. [online]. [cit ]. Dostupné z: (2) Gender a rozvoj: Teorie, koncepty a nové příležitosti. [online]. [cit ]. Dostupné z: (3) PressKit k aktuálním tématům a změnám v oblasti rodinné politiky. GENDER STUDIES, o. p. s. [online]. Březen 2012 [cit ]. Dostupné z: (4) Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu. In:. [online]. VÚPSV Praha, 2006 [cit ]. Dostupné z: (5) Statistiky a analýzy. [online] [cit ]. Dostupné z: (6) ZÁBRODSKÁ, Kateřina. Variace ne gender: Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita ISBN (7) Bible: Písmo svaté Starého a nového zákona. 18.(5. opravené) vydání. Praha: Česká biblická společnost, ISBN (8) Historie lidstva: Dětská ilustrovaná encyklopedie. 2. revidované vydání Praha: Slovart, ISBN (9) FRANCOIS DE SINGLY. Sociologie současné rodiny vyd. Praha: Portál, s. r. o., ISBN (10) FROUZOVÁ, Magdaléna. Závoj a džíny: Ženy v islámském světě. Praha: Vyšehrad, s. r. o., ISBN (11) TOMEŠ, Josef. Ženy ve spektru civilizací: K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, ISBN (12) Pestrý svět. Č. 47, s. 14, Vyd (13) Sirimavo Bandaranaike. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z (14) VYTLAČILOVÁ, Lenka. Sufražetky a legitimita: Co se stalo?. [online]. [cit ]. Dostupné z: -co-sestalo_.html (15) SOKAČOVÁ, Linda. Významné ženy a hnutí v historii feminismu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

18 16 Přílohy 16.1 Historie ženského hnutí Od počátků věků Úloha ženy byla v počátcích lidstva velmi významná. Jako význam ženy-matky pro zachování a udržení lidské populace. Toto je trvalým charakterem každé živočišné populace na Zemi, nejen lidské. Je to důkaz, že člověk je také součást přírody. Lidský jedinec se rodí jako kterýkoli jiný savec jako biologická bytost. Společenský a sociologický charakter získává až po narození. K dokončování hominizace dochází na začátku doby kamenné. Postavení ženy v této době bylo dáno dělbou práce, která je založená na fyzických a duševních schopnostech jedinců. To souviselo s pohlavím a věkem. K lovu a ochraně tlupy byla potřebná fyzická síla, ta patřila zejména mladým mužům. Ovšem v duševních schopnostech neexistuje rozdíl mezi pohlavími. U žen byla tedy při dělbě práce brána jejich mateřská funkce. To potvrzuje kult plodnosti a sexuální přitažlivosti v podobě sošek. Z toho lze usuzovat rovnocenné postavení žen v tehdejší společnosti. Také v jejich náboženství jsou bohyně stejně zastoupeny jako bozi. (8) Starověk Ve vzniklých říších mělo velký význam vojsko. Tažení vojsk sloužilo k udržení vnitřního pořádku a k získání území, ale také k získání pracovní síly. Přemožené obyvatelstvo nebylo likvidováno, ale použito v zemědělství. Byly to především ženy a děti. Tato zemědělská politika byla vůči ženám diskriminační. I když žena stále zůstávala matkou a symbolem přitažlivosti, nebylo již lhostejné, komu dětí patří a kdo je jejich otec. V pozdním starověku už nemělo zemědělství takový význam a rozvíjela se řemesla a poznání. V těchto dobách byly vyspělé říše, např. Antické Řecko, přísně hierarchizovány. Nejníž byl otrok, který neměl žádná práva. Postavení žen se v mnohém podobalo postavení otroků. Svobodný muž byl předurčen pro účast ve veřejném životě. To mu přikládalo vážnost a důležitost. Žena naopak byla připravována na domácí práce, hlídání dětí a zásob. Neměla žádné vzdělání ani práva. Ale už 17

19 v této době se objevují názory, že všichni lidé jsou si rovni. Především muž a žena. V antické společnosti byla stále žena oceňována jen jako matka. (8) Středověk Zde bylo stále zemědělství základním ekonomickým odvětvím. Pro ženu a celou rodinu byl velký počet dětí příznivý, neboť ty pomáhaly na poli a u obsluhy dobytka. Převažoval zde feudální systém, ten byl výhodnější než otrokářský, neboť celé rodiny byly na výsledku celé své práce zainteresovány a znamenal pro ně společenský rozvoj. Úloha žen zde tedy byla rodit děti a pomáhat v hospodářství. Také se v této době rozmohlo náboženství a to zejména křesťanství, které výrazně ovlivňovalo tehdejší život. (8) Novověk Vlivem objevení Ameriky dochází v Evropě ke zrychlení společenského rozvoje. Také se rozvíjejí řemesla a manufaktury, jako základ budoucí průmyslové revoluce. Zemědělství přestává být dominantní sférou hospodaření. Je to v důsledku technologického rozvoje, kdy se snižuje potřeba lidské práce v zemědělství. To zapříčiňuje migraci do měst- urbanizaci. Uvolňují se feudální vztahy a člověk se osvobozuje z poddanství. Je to období, kdy se zavádí povinná školní docházka, takže se zvyšuje celkový stupeň vzdělanosti. Snižuje se vliv náboženství a poprvé zde dochází k pokusům emancipace žen a to díky postupnému zvyšování životní úrovně obyvatelstva, zlepšení hygieny a zdravotní péče. Důsledkem těchto změň je snižující se intenzita úmrtnosti dětí a tím i porodnosti.(9) Ženy nebyly už tak zaměstnávané dětmi a prací na poli. To jim přinášelo jistý pocit stejné důležitosti jako mužům. Ovšem dlouho zažité tradice jejich podřadnosti jim nedovolovaly tak lehce se osvobodit. První organizovaná akce za získání volebního práva byla ve Spojených státech v roce Následovala protestní vlna, které se říkalo hnutí za osvobození ženy. (8) Hnutí za osvobození ženy Začátek V roce 1832 přijal britský parlament zákon, který povoloval volební právo majitelům pozemků a představitelům zámožných městských vrstev. Zároveň tento zákon poprvé stanovil, že voličem se 18

20 může stát pouze muž. Tímto zákonem připravil o volební právo i těch několik málo žen, které ho do té doby měly. Když se v roce 1968 přijímala další novela zákona, která povolovala volit i méně majetným městským vrstvám, parlament poprvé zvažoval volební právo i pro ženy. Ale toto se stále nedařilo prosadit, protože volební právo pro ženy neměla v programu žádná politická strana či vláda. Koncem století už pro toto právo pravidelně hlasovala polovina sněmovny. Prvním státem na světě, kde ženy dostávají volební právo, je Nový Zéland. Právo bylo schváleno v roce V Evropě a Spojených státech ještě dlouho potrvá, než se schválí. (14) Hlavní vlna Poprvé v roce 1803 malá skupinka žen zakládá aktivní Sociální politický svaz žen, který bojuje za volební práva. Přesný počet aktivistek není znám, odhaduje se tak na dvacet. Hlavní zakladatelkou byla Emmeline Pankhurstová a založila jej poté, co místní vedení socialistické strany otevřelo společenský sál, do kterého byl ženám vstup zakázán. Následovně se zakládaly i další organizace žen. Členky těchto organizací sbíraly podpisy na petice, psaly dopisy poslancům, zasílaly příspěvky do novin, popřípadě vystupovaly na veřejných shromážděních. (14) O rok později, se zákon projednával v parlamentu, ale díky poslancům se z toho stala taškařice. Ženy tímto změnily taktiku. Christabel, nejstarší dcera Emmeline Pankhurst, se vypravila v doprovodu své kamarádky na veřejné shromáždění liberální strany a požadovaly odpověď na to, jestli hodlají zákon přijmout. Nedostávalo se jí odpovědi tak svou otázku opakovala tak dlouho, než jí vyvedla policie, která jí za ztropené výtržnosti dala pokutu a strávila týden ve vězení. Tak vzniklo militantní hnutí sufražetek. Tato taktika se ujala a po Christabel jí opakovalo mnoho aktivistek. Nakonec na setkání s politiky ženy nepouštěly vůbec. (14) Sufražetky V roce 1905 použily jedny britské noviny pro označení žen bojující za volební právo slovo sufražetky. Slovo pochází z anglického suffrage což znamená hlasovací právo. Noviny je tímto chtěly urazit, ženám se naopak to slovo zalíbilo a začaly si tak říkat samy. Mnoho sufražetek porušovalo tehdejší zákony a pro své přesvědčení se nebály jít do vězení. Některé na sebe upozorňovaly tím, že se nechávaly přikovat k zábradlí známých budov. Ženám, které používaly mírnější metody k získání volebního práva, se říkalo sufražisky.(9) 19

21 Konečný boj V roce 1910 liberální strana vyhrála volby. Byla dokonce vytvořená komise, která měla připravit návrh zákona o volebním právu žen, tak, aby zákon měl šanci na přijetí oběma sněmovnami parlamentu. Tímto vyhlásily sufražetky příměří. To dodržovaly až do jara roku 1912, kdy došly k názoru, že premiér a jeho vláda nemysleli návrh vážně. Tohle gesto považovaly za poslední kapku do džbánku a začaly velmi radikálně zasahovat. Začátkem března sufražetky zorganizovaly nájezd na výlohy v centru Londýna a podařilo se jim vysklít většinu výloh na hlavní třídě Londýna. Policie zatkla několik set žen a boj se stále stupňoval. Sufražetky ničily telegrafní vedení, golfová hřiště, kulečníkové sály, zapalovaly neobydlené domy atd. (14) Rok 1913 byl pro sufražetky nejradikálnější a boj se stále stupňoval. Emily Davisonová se při koňských dostizích vrhla pod kopyta králova koně a na následky zranění zemřela. Její protest však způsobil, že kampani za volební právo se začala věnovat větší pozornost. (15) V tomto roce byly zapáleny čtyři domy sufražetkami a tři ženy zničily třináct obrazů v galerii v Manchesteru. Na nádraží vybuchla bomba, také i v opuštěném vagónu. Bylo zničeno i několik panských domů. Vznikl požár na závodišti, který byl vyčíslen na 3000 liber, další pokusy o zničení byly odhaleny. Jejich organizace napáchaly spousty škod a vláda už z nich byla v koncích (14). Bertha Brewster, britská sufražetka, napsala do Dailytelegraph vzkaz vládě: Všichni se shodují na tom, že řádění sufražetek je nutné udělat přítrž, ale nikdo neví jak to udělat. Jsou jen dvě možnosti, jak toho dosáhnout a obě budou účinné. Buď zabijete všechny ženy ve Spojeném království, nebo dáte volební právo ženám. (7) První světová válka Během války ( ) vyhlásily sufražetky příměří. Ženy pracovaly v továrnách, ve kterých se nesměla přerušit výroba i když muži byli na bojišti. Při tom měly možnost dokázat a dokázaly, že jsou stejně schopné jako muži. Po konci války získaly Britské ženy nad 30 let volební právo a za dva roky i ve Spojených státech. Stejného postavení jako muži dosáhly až v roce 1928, kdy byla věková hranice snížena na 21 let. V mnoha zemích bylo přiznáno volební právo až po druhé světové válce. (9) 20

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Příloha č.6 EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Na Evropské úrovni jsou nyní velmi aktuálním tématem rodiče, jejich minimální nároky na mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou i práva

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Výpočty Překonávání školního neúspěchu v České republice KOMPETENCE

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

Hodnoty a postoje v životě rodiny

Hodnoty a postoje v životě rodiny Hodnoty a postoje v životě rodiny PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. 1 www.nadacesirius.cz Hodnoty a postoje k rodinnému životu Vědci si od výzkumu rodičovských postojů slibovali vhled do rodinného prostředí,

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Gender mainstreaming Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Jak lze dosáhnout genderové rovnosti? Strategie na cestě ke konečnému cíli genderové rovnosti Integrování genderového hlediska

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX

Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX 1. krok identifikace důležitých oblastí života 2. krok ohodnocení oblastí života 3. krok přidělování bodů Prosím Vás

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform Přílohy Příloha č. 1: Průvodní text k elektronické podobě dotazníku, který byl vybrán jako kvantitativní metodologický postup k výzkumu syndromu vyhoření u muzejních průvodců a lektorů. Dobrý den, jsem

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče Příloha č. 2 : Dotazník pro děti Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi Příloha č. 4 : Žádost o souhlas s vyplněním dotazníku Příloha č. 1 - Dotazník

Více

Názory na manželství a rodičovství

Názory na manželství a rodičovství TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: seidlova@soc.cas.cz Názory na manželství a rodičovství Technické

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Občané o daních červen 2011

Občané o daních červen 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o daních červen 2011 Technické parametry

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK KRAJSKÉ VOLBY 2012 - PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK JIHOMORAVSKÝ KRAJ Číslo respondenta Tazatel Obec dotazování Datum ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ TAZETELE A PROJEKTU A. SCREENING A1. Bydlíte trvale v [DOPLNIT KRAJ]

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Podporované rozhodování; Dobrá praxe v Britské Kolumbii a Švédsku

Podporované rozhodování; Dobrá praxe v Britské Kolumbii a Švédsku Podporované rozhodování; Dobrá praxe v Britské Kolumbii a Švédsku Připraveno pro konferenci Quip 30. září 2015 Oyaro Louis Úvod Podporované rozhodování je v mezinárodním právu novým konceptem. Jeho rozvoj

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Představení průzkumu a informace k vyplnění dotazníku

Představení průzkumu a informace k vyplnění dotazníku Představení průzkumu a informace k vyplnění dotazníku Vážení respondenti, na následujícím listu máte k dispozici dotazník, který zjišťuje postoje studentů vybraných fakult ke korupci. Průzkum je určen

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro 2010 27. 8. 2010 David Procházka 2 Pozadí výzkumu Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pořádala před parlamentními volbami

Více

DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE

DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE Tento dotazník k diplomové práci na téma "Vliv médií na body image se zaměřením na poruchy příjmu potravy" zkoumá vliv médií na vnímání vlastního těla ve společnosti.

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1897 Kansas City USA, +1996 Branford USA Věnovala se ošetřovatelskému výzkumu

Více