č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008"

Transkript

1 č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 54/2010 Sb. (k ) mění 4 a přílohy č. 2, 3 a 4 105/2014 Sb. (k ) mění 3 a přílohu č /2014 Sb. (k ) mění 4 270/2015 Sb. (k ) mění přílohy č. 3 a 4 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 14 odst. 5 písm. b) a c), 37 odst. 9, 37b odst. 2, 39 odst. 12 a 78 odst. 2 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb., (dále jen zákon ): 1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: a) obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků a zařízení ke zpracování autovraků, b) technické požadavky na nakládání s autovraky, c) podmínky pro skladování autovraků, d) náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, e) způsob vedení průběžné evidence odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování autovraků, f) informační systém sledování toků vybraných autovraků, g) rozsah a způsob vedení průběžné evidence převzatých autovraků, h) způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobu jejich zpracování, i) způsob ohlašování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsob nakládání s těmito odpady, j) způsob ohlašování produkce jiných odpadů vzniklých v zařízení ke sběru autovraků a v zařízení ke zpracování autovraků. 2 Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zpracování autovraků a na nakládání s autovraky (1) Obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků je stanoven v bodě 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce a obsah provozního řádu zařízení ke zpracování autovraků je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. (2) Technické požadavky na nakládání s autovraky, na zařízení ke sběru autovraků a podmínky pro skladování autovraků jsou stanoveny v bodě 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce. (3) Technické požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a požadavky na jejich zpracování jsou stanoveny v bodě 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce. (4) Vyjmuté a demontované části z autovraků, které nebudou opětovně použity, zpracovatel autovraků roztřídí a zařadí podle jiného právního předpisu 2 ). Pokud zpracovatel autovraků po demontáži všech nebezpečných částí a odčerpání provozních náplní podle bodu přílohy č. 2 k této vyhlášce předává autovrak dalšímu zpracovateli, zařazuje jej způsobem uvedeným v jiném právním předpisu 2 ). 3 Náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vystaví vlastníkovi autovraku nebo obci písemné potvrzení o převzetí autovraku (dále jen potvrzení o převzetí autovraku ) podle přílohy č. 3. Potvrzení o převzetí autovraku se vystavuje, pokud byla odevzdána alespoň karoserie nebo rám s označením identifikačního čísla VIN 3 ) a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla.

2 4 Informační systém sledování toků vybraných autovraků a jeho doplňování (1) Informační systém sledování toků vybraných autovraků (dále jen informační systém ) je souborem údajů o vybraných autovracích, jehož účelem je zajistit provázanost údajů o převzatém vybraném autovraku s údaji o odpadech, které vznikly při nakládání s vybranými autovraky. Informační systém je napojen na kontaktní místa veřejné správy. (2) Informační systém vede ministerstvo v přenosovém standardu dat o odpadech 4 ). (3) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků se zapojuje do informačního systému zasíláním identifikačních údajů o provozovateli zařízení ke sběru vybraných autovraků a o osobě předávající vybraný autovrak, údajů o souhlasu k provozování zařízení ke sběru autovraků a údajů o převzatém vybraném autovraku a o chybějících částech převzatého autovraku v rozsahu požadovaném v potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, uvedeném v příloze č. 3. Údaje zasílá ministerstvu současně s vystavením potvrzení o převzetí autovraku v přenosovém standardu dat o odpadech 4 ) v elektronické podobě na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách. (4) Součástí údajů zasílaných ministerstvu podle odstavce 3 je fotodokumentace stavu přijímaných vybraných autovraků podle 37b odst. 1 písm. j) zákona, která obsahuje tyto tři fotografie: a) celkový pohled na autovrak, ze kterého je možné autovrak identifikovat a ze kterého je zřejmé, jaký je stav přijímaného autovraku a že se v době pořízení fotodokumentace nachází na provozovně provozovatele zařízení ke sběru autovraků, b) stav vybavení kabiny autovraku a c) identifikační číslo VIN. (5) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků zasílá fotodokumentaci ministerstvu do 96 hodin po zaslání ostatních údajů podle odstavce 3. (6) Zpracovatel autovraků se zapojuje do informačního systému splněním povinnosti stanovené v 39 odst. 5 zákona. (7) Krajský úřad doplňuje informační systém zasláním seznamu osob oprávněných ke sběru a zpracování autovraků ministerstvu v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech 4 ) do deseti dnů po ukončení každého kalendářního měsíce na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách. Seznam obsahuje tyto náležitosti: a) seznam odpadů uvedených v provozním řádu včetně jejich katalogového čísla, skutečné kategorie odpadu a názvu odpadu podle jiného právního předpisu 2 ), b) schválená kapacita zařízení, c) seznam schválených provozoven včetně názvu, adresy a identifikačního čísla příslušné základní územní jednotky, d) identifikace krajského úřadu 1. identifikační číslo krajského úřadu, 2. název úřadu, 3. adresa úřadu, 4. jméno a příjmení osoby zpracovávající seznam, e) identifikace osob oprávněných ke sběru a zpracování autovraků 1. obchodní firma nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu, 2. obchodní firma nebo jméno a příjmení a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, pokud jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, 3. identifikační číslo, bylo-li přiděleno, f) informace o vydaném rozhodnutí o souhlasu k provozování zařízení 1. číslo jednací, 2. datum nabytí právní moci, 3. doba platnosti, pokud je vydáno na dobu určitou, 4. způsoby využití či odstranění odpadů podle příloh č. 3 a 4 zákona. 5 Způsob vedení průběžné evidence (1) Osoba oprávněná ke sběru nebo zpracování autovraků vede průběžnou evidenci odpadů podle 39 odst. 1 zákona podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Evidence dále vždy obsahuje: a) datum převzetí odpadu a číslo zápisu do evidence,

3 b) údaje o převzatém autovraku a údaje o předávající osobě v rozsahu přílohy č. 3 k této vyhlášce, c) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. (2) Osoba oprávněná ke zpracování autovraků vede v rámci průběžné evidence odpadů odděleně evidenci materiálů a částí k opětovnému použití. Evidence materiálů a částí k opětovnému použití se nezasílá s ročním hlášením o sběru a zpracování autovraků, ale na vyžádání se předkládá kontrolním orgánům. 6 Ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků, způsobů jejich zpracování a ohlašování jiných odpadů (1) Osoby oprávněné ke sběru a zpracování autovraků zasílají roční hlášení o sběru a zpracování autovraků, hlášení o produkci odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsobu nakládání s těmito odpady a hlášení o produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou autovraky, za uplynulý kalendářní rok (dále jen roční hlášení ) podle přílohy č. 4. (2) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. U mobilního zařízení pro sběr autovraků se ohlašování provádí místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle adresy provozovny, která provozování mobilního zařízení zajišťuje. (3) Osoba oprávněná ke sběru nebo zpracování autovraků, která je zároveň: a) oprávněna ke zpracování, využívání nebo odstraňování elektroodpadů, k ročnímu hlášení připojuje hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů v rozsahu a s náležitostmi podle jiného právního předpisu 5 ) včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok; nakládání s jinými odpady než autovraky a elektroodpady ohlašuje pouze jednou podle listu č. 3 přílohy č. 4 k této vyhlášce, b) původcem odpadu katalogového čísla , připojuje k ročnímu hlášení údaje o složení kalu podle jiného právního předpisu 6 ). (4) Ohlašovací povinnost se plní zasláním ročního hlášení v elektronické podobě podle přílohy č. 4, a to v přenosovém standardu dat o odpadech 4 ) na elektronickou adresu, kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní na svých internetových stránkách. 7 Roční zpráva výrobců a akreditovaných zástupců Výrobce a akreditovaný zástupce zpracovává roční zprávu o dosažení cílů stanovených v 37 odst. 7 písm. b) zákona z vybraných vozidel vlastních značek demontovaných ve stanovených zařízeních výrobce a akreditovaného zástupce v rozsahu stanoveném v příloze č. 5. Roční zprávu zasílají v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech 4 ) na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách. 8 Přechodná ustanovení (1) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků, který má povinnost zapojit se do informačního systému, může zasílat údaje podle 4 odst. 3 do 31. prosince 2008 rovněž do 10 dnů po ukončení každého kalendářního měsíce v listinné nebo elektronické podobě. (2) Krajský úřad může doplňovat informační systém podle 4 odst. 5 do 31. prosince 2008 též v dosavadní elektronické podobě. 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu Ministr: RNDr. Bursík v. r. Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízen 1. Provozní řád zařízení ke sběru autovraků obsahuje: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

4 1.1. Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka a provozovatele zařízení (obchodní firma nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu nebo obchodní firma nebo jméno a příjmení a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, pokud jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno), včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména a příjmení vedoucích zaměstnanců zařízení, adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (číslo popisné parcely a katastrální území), projektovaná kapacita zařízení Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno a které jeho provozem vznikají, v zařazení podle přílohy č. 1 a č. 2 jiného právního předpisu 2) ), účel, k němuž je zařízení určeno Stručný popis zařízení: popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady apod.) Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, přejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení Organizační zajištění provozu zařízení Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie Opatření k zajištění bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí a zdraví lidí Vzor provozního deníku. 2. Provozní řád pro zařízení ke zpracování autovraků obsahuje všechny údaje uvedené v provozním řádu k zařízení ke sběru autovraků (bod 1.) a dále tyto následující údaje: 2.1. Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení Využitelné materiály získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům Monitorování provozu zařízení - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí, způsob a četnost jejich sledování a dokumentování, měření hlukových emisí, sledování množství,kvality a skutečných vlastností odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu s jinými předpisy, vliv na pracovní prostředí apod.) Informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování autovraku nebo jeho částí, u vybraných vozidel poskytované zpravidla akreditovaným zástupcem nebo výrobcem vozidla. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2008 Sb. Technické požadavky na nakládání s autovraky a na zařízení k nakládání s autovlaky 1. Podmínky pro skladování autovraků a požadavky na zařízení ke sběru autovraků 1.1. Místo k přejímce autovraků a místo pro soustřeďování autovraků před jejich přepravou do zařízení ke zpracování musí být vybaveno: a) plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, b) zařízením ke zjištění hmotnosti autovraků, c) pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady, d) zařízením umožňujícím přemísťování již nepojízdných autovraků Při nakládání s autovraky v zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (jako např. olejů, paliva, náplně chladícího, brzdového systému a klimatizace). Při skladování autovraků nesmí být autovraky vršeny na sebe, pokud nejsou umístěny ve stojanech, a nesmějí být skladovány v poloze na boku nebo na střeše. 2. Požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a na zpracování autovlaků 2.1. Požadavky na prostory a vybavení: Místa k přejímání, skladování autovraků, zpracování autovraků, shromažďování odpadů a skladování materiálů a součástí k opětovnému použití musí být zřetelně označena a musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny následující činnosti: a) příjem autovraků, zjištění jejich hmotnosti a provádění příslušných záznamů a vedení evidence, b) skladování autovraků a jejich částí zbavených škodlivin, c) odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků, d) skladování autovraků ajejich částí bez materiálů a součástek obsahujících škodliviny uvedené v bodě , e) demontáž,

5 f) skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které neobsahují žádné kapaliny, g) skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které obsahují kapaliny, h) skladování odpadů určených k využití nebo k odstranění, i) skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování Místa ke zpracování autovraků musí být vybavena a) plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, b) pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zařízením pro odstranění uniklých kapalin a shromažďovacími prostředky, které odpovídají vznikajícím odpadům, materiálům a částem k opětovnému využití a případně dalšími zařízeními k úpravě odpadů, c) zařízením k jímání nebo čištění odpadních vod včetně srážkových v souladu s vodním zákonem, d) skladovacími prostory pro použité pneumatiky, zabezpečené proti požáru; skladovými prostory pro jednotlivé demontované části autovraků včetně částí znečištěných olejem, e) příslušnými shromažďovacími prostředky pro oddělené shromažďování vymontovaných materiálů a částí (akumulátory, filtry, kondenzátory obsahující PCB/PCT), provozní náplně (palivo, motorový olej, olej z převodovky, olej z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené v autovraků, f) zařízením ke zjištění hmotnosti, pokud osoba oprávněná neprovozuje současně zařízení ke sběru autovraků Skladovat na sobě bez technických opatření je možné pouze dva autovraky. Skladovat na sobě více než dva autovraky je možné pouze s technickými opatřeními zabezpečujícími jejich stabilitu. Skladovat autovraky na sobě je možné pouze v případě, že již neobsahují provozní náplně a další nebezpečné látky (katalogové číslo ) Požadavky na zpracování autovraků Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků. Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků se provádí tak, aby byly odděleně shromažďovány všechny kapaliny, náplně a nebezpečné části. Chladící prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného systému. Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraků se kapaliny buď odčerpají, nebo se vypustí do maximální možné míry vedoucí k naplnění cílů použití a využití uvedených v 37 odst. 7 písm. b) zákona. K vypouštění provozních náplní z uzavřených nádrží se použije odsávací zařízení, v případě nádrží bez výpustných otvorů se vytvoří otvor umožňující gravitační vypouštění Demontáž autovraků Části a materiály obsahující škodliviny, které musí být při zpracování z vybraných autovraků odstraněny přednostně: a) baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn, b) potenciálně výbušné součásti (například airbagy), pokud je nelze deaktivovat, c) provozní náplně (palivo, motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných částí, d) všechny součásti obsahující rtuť, je-li to technicky proveditelné Zpracovatel autovraku, který jako první převezme autovrak, znehodnotí identifikační číslo VIN způsobem, který vylučuje jeho opětovné použití při zachování čitelnosti původních znaků. Zničení identifikačního čísla VIN provádí konečný zpracovatel karoserie nebo rámu Minimální technické požadavky na zpracování autovraku a zpracovatelské operace pro podporu recyklace: a) vyjmutí katalyzátoru, b) vyjmutí kovových konstrukčních částí obsahujících měď, hliník a hořčík, pokud tyto kovy nejsou odděleny během drcení, c) vyjmutí pneumatik, včetně rezervy, pokud je spolu s autovrakem předána k jeho zpracování, a objemných plastových konstrukčních částí (nárazníky, přístrojová deska a nádrže na kapaliny atd.), pokud tyto materiály nejsou odděleny během drcení tak, aby mohly být účinně recyklovány jako materiály, d) vyjmutí skel Zpracovatel autovraků zpracuje autovrak zařazený pod katalogové číslo buď sám, nebo jej předá jinému zpracovateli autovraků Při splnění podmínek bodů a je možné přeřadit autovrak z katalogového čísla * pod katalogové číslo bez vylučování nebezpečných vlastností autovraku. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

6 ... Vysvětlivky: Pořadové číslo potvrzení (PČP) - toto číslo musí být pro každé potvrzení vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků jedinečné v souvislé vzestupné řadě. Identifikační číslo potvrzení v systému (IČPS) - vyplňuje se jedinečné číslo generované informačním systémem sledování toku vybraných autovraků pro každé potvrzení o převzetí autovraků do zařízení vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků. IČO provozovatele - vyplňuje se identifikační číslo osoby provozovatele zařízení ke sběru autovraků; pokud má provozovatel IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. Označení provozovatele - vyplňuje se obchodní firma nebo název, je-li provozovatel právnickou osobou a jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, je-li provozovatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku. Adresa provozovny, ve které došlo k převzetí autovraků - uvádí se přesná a úplná adresa provozovny provozovatele, ve které došlo k převzetí autovraků. Přejímající osoba - vyplňuje se jméno a příjmení osoby, která potvrzení vystavila. Souhlas vydal - uvádí se název krajského úřadu, který vydal souhlas k provozu zařízení ke sběru autovraků.

7 Číslo jednací souhlasu - uvádí se číslo jednací souhlasu vydaného provozovateli ke sběru autovraků. Datum vydání souhlasu - uvádí se datum vydání souhlasu vydaného provozovateli ke sběru autovraků. Datum převzetí auto vraku - vyplňuje se datum převzetí vozidla provozovatelem do zařízení ke sběru autovraků. Číslo technického průkazu - uvádí se číslo technického průkazu. Registrační značka autovraků - vyplňuje se registrační značka, respektive dříve uváděná státní poznávací značka vozidla, které bylo předáno provozovateli. Rok výroby / první registrace vozidla ve státě registrace - uvádí se rok výroby nebo první registrace vozidla. Kategorie vozidla, výrobce a typ (model) - vyplňuje se podle údajů uvedených v technickém průkazu. Identifikační číslo vozidla (VIN) - vyplňuje se podle technického průkazu. Pokud je VIN méně než sedmnáctimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 17 míst, znaky jako /- se zapisují do samostatného políčka. Hmotnost autovraků - vyplňuje se hmotnost vozidla v tunách (s přesností na tři desetinná místa) zjištěná v okamžiku jeho předání do zařízení. Hmotnost autovraků dle technického průkazu - hmotnost v tunách (s přesností na tři desetinná místa) dle technického průkazu; od pohotovostní hmotnosti je třeba odečíst 40 kg (hmotnost paliva). Není-li v TP uvedena pohotovostní hmotnost, je možné zadat provozní hmotnost, od které se odečte 115 kg (hmotnost řidiče a paliva). Předávající - vyplňuje se jméno a příjmení osoby, která vozidlo do zařízení předala. V případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se uvádí název subjektu tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku. V případě obce se vyplňuje její název. Státní příslušnost předávajícího - uvádí se u fyzických osob. Adresa nebo sídlo předávající osoby - uvádí se trvalý pobyt osoby, která vozidlo do zařízení předala, v případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání adresa sídla, v případě obce se vyplňuje její adresa; trvalý pobyt se nevyžaduje u státních příslušníků jiných zemí EU a EHP. IČO nebo datum narození předávajícího - v případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se uvede IČO; v případě, zeje předávající fyzickou osobou, vyplňuje se v řádku pouze datum narození. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2008 Sb....

8 ......

9 Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o autovracích a odpadech. Na listu č. 2 a č. 3 se nevyplňují údaje o dílech vzniklých zpracováním autovraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Hlášení určeno pro ORP/SOP (kód, název) - vyplňuje se kód ORP a název místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterému je roční hlášení zasíláno. List č. 1 - Identifikace oprávněné osoby slouží k identifikaci oprávněné osoby k nakládání s vybranými autovraky nebo autovraky (dále provozovatel zařízení ke sběru nebo zpracovatel autovraků ) Oprávněná osoba - uvedou se informace o sídle ohlašovatele. IČO - uvede se identifikační číslo osoby provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. Označení oprávněné osoby - uvede se označení provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracovatele autovraků tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu. Ulice, č. p.. Obec, PSČ - uvede se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracovatele autovraků.

10 Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území má provozovatel zařízení ke sběru nebo zpracovatel autovraků adresu, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb., zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ IČZÚJ -uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, ve které se nachází sídlo oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu, stránka v databázi Číselník obcí a městských částí nebo získat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky, vydaný ČSÚ. Datum vyhotovení hlášení - uvádí se datum vyhotovení hlášení. PID (IPPC kód zařízení) - identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12 místného kódu složený z velkých písmen a čísel. Poznámka - zde může ohlašovatel využít možnosti zadat krátkou poznámku pro potřeby upřesnění hlášení (nepovinný údaj). Samostatná provozovna - rozumí se provozovna podle 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Jde o prostor, v němž je živnost provozována, nebo v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Provozovna musí být označena názvem subjektu zpracovatele autovraků, k němuž může být připojeno označení provozovny nebo jiné rozlišující označení. Identifikační číslo zařízení (IČZ) - vyplní se identifikační číslo zařízení oprávněné osoby přidělené krajským úřadem (zařízení podle 14 odst. 1 nebo 2 zákona, včetně zařízení, u kterého byl souhlas k provozování nahrazen integrovaným povolením podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů). Označení provozovny - uvádí se označení provozovny. Ulice, č. p./č. o.. Obec, PSČ - uvádí se přesná a úplná adresa samostatné provozovny. Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území je samostatná provozovna ke sběru nebo zpracovatele autovraků provozována, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve Sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ IČZÚJ - uvádí se identifikační číslo základní územní jednotky obce, ve které se provozovna provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracovatele autovraků nachází. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu, stránka v databázi Číselník obcí a městských částí nebo získat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky, vydaný ČSÚ. Hlášení vyplnil - uvádí se jméno, příjmení, číslo telefonu a osoby, která hlášení vyplnila a která odpovídá za pravdivost uvedených údajů. List č. 2 - Hlášení o sběru a zpracování vybraných autovraků, samostatně převzatých částí vybraných autovraků a odpadů vzniklých z vybraných autovraků za rok: Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách na tři desetinná místa. a) List č. 2 a dle potřeby v pořadí další strany listu č. 2 slouží pouze k hlášení údajů o množství převzatých a předaných vybraných autovraků, samostatně převzatých částí vybraných autovraků a o produkci a nakládání s odpady, které vznikly při zpracování vybraných autovraků. b) Každá strana listu č. 2 musí mít v záhlaví uvedeno IČO, IČZ a IČZÚJ provozovny, která hlášení podává, shodné s listem č. 1. c) Každou tovární značku autovraků a každý druh a kategorii autovraků je nutno uvést na samostatném řádku. d) Na samostatném řádku se uvádí množství produkce a nakládání s každým druhem odpadu vzniklým při zpracování vybraných autovraků. Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo záznamu. Ve sloupci 2 - uvádí se katalogové číslo odpadu dle podle Katalogu odpadů, v případě druhů odpadů vzniklých zpracováním vybraných autovraků se uvádí katalogové číslo odpadu přednostně zařazené do podskupiny U odpadů, pro které v podskupině není odpovídající katalogové číslo, se odpad zařadí podle postupu uvedeného v Katalogu odpadů. Ve sloupci 3 - uvádí se kategorie druhu odpadu podle Katalogu odpadů nebo v případě změny kategorie skutečná kategorie odpadu. Ve sloupci 4 - uvádí se firemní název značky autovraků (např. Škoda, Fiat apod.), v případě druhů odpadů vzniklých zpracováním vybraných autovraků název druhu odpadu podle Katalogu odpadů a to celkem za všechny tovární značky vybraných autovraků, které jsou uvedeny pod evidovanými sebranými vybranými autovraky. Ve sloupci 5 - uvádí se celkové množství: a) vlastních vybraných autovraků, podle jednotlivých značek, kategorií a druhů vybraných autovraků uvedených na samostatných řádcích. Uvádí se vždy celkové množství jedné tovární značky autovraků, jednoho druhu a jedné kategorie odpadu autovraků s kódem A00 ve sloupci 7, b) převzatých vybraných autovraků, podle jednotlivých značek, kategorií a druhů vybraných autovraků uvedených na samostatných řádcích. Uvádí se vždy celkové množství odebrané jedné tovární značky autovraků, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu autovraků a jednoho partnera ve sloupci 8 s kódem BN30 ve sloupci 7, pokud se jedná o první převzetí autovraků, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí dle 37b zákona, c) převzatých vybraných autovraků, podle jednotlivých značek, kategorií a druhů vybraných autovraků uvedených na samostatných řádcích. Uvádí se vždy celkové množství odebrané jedné tovární značky auto vraku, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu autovraku a jednoho partnera ve sloupci 8 s kódem B00 ve sloupci 7, pokud se nejedná o první převzetí autovraku (nebylo vydáno potvrzení o převzetí dle 37b zákona), d) vybraných autovraků, které bylo převedeno (zůstalo na skladu) z předchozího roku s kódem C00 ve sloupci 7, e) odpadů vzniklých z vybraných autovraků, které byly převedeny (zůstaly na skladu) z předchozího roku s kódem C00 ve sloupci 7,

11 f) jednoho druhu odpadu vzniklého ze zpracování vybraných autovraků ve sloupci 7. Ve sloupci 6 - uvádí se celkové množství: a) jedné tovární značky, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu vzniklého zpracováním vybraného autovraku, se kterým bylo nakládáno způsobem, uvedeným ve sloupci 7. Způsoby nakládání jsou uvedeny ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady ), b) předaných vybraných autovraků, c) předaných odpadů vzniklých z vybraných autovraků, d) využitých nebo odstraněných odpadů vzniklých z vybraných autovraků. Součet všech celkových množství uvedených ve sloupci 5 se musí rovnat součtu všech množství uvedených v sloupci 6, včetně zůstatků na skladu k vykazovaného roku. Ve sloupci 7 - uvádí se kód skutečného způsobu nakládání dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, s množstvím uvedeným ve sloupci 6. Partner - partnerem se rozumí původce, oprávněná osoba k nakládání s vybranými autovraky nebo autovraky, oprávněná osoba nebo nepodnikající fyzická osoba, od které byl autovrak, jeho části nebo odpad převzat nebo oprávněná osoba k nakládání s vybranými autovraky nebo autovraky nebo oprávněná osoba, které byl vybraný autovrak, nebo odpad předán k dalšímu využití či odstranění. Ve sloupci 8 - v případě převzetí vybraného autovraku nebo odpadu se uvede IČO, označení každého partnera, adresa jeho provozovny, identifikační číslo zařízení oprávněné osoby (IČZ) nebo číslo provozovny partnera (IČP), pokud bylo přiděleno, IČZÚJ obce na jejímž správním území má partner sídlo nebo na jejímž správním území se nachází provozovna partnera, od které byl vybraný autovrak nebo odpad převzat. V případě převzetí autovraku nebo odpadu od fyzické nepodnikající osoby se v partnerovi uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl autovrak nebo odpad vyprodukován. V případě předání vybraného autovraku nebo odpadu jiné oprávněné osobě, nebo jiné provozovně za účelem dalšího využití nebo odstranění se uvádí IČO, označení každé provozovny oprávněné osoby (příjemce odpadu), identifikační číslo zařízení (IČZ) oprávněné osoby nebo číslo provozovny partnera (IČP), pokud bylo přiděleno, adresa provozovny příjemce a IČZÚJ provozovny, na kterém se provozovna příjemce vybraného autovraku nebo odpadu nachází. Neuvádí se dopravce. V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede kód státu podle ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy. Ve sloupci 9 - uvádí se celkový počet kusů vybraných autovraků jedné značky, vyplňuje se pouze u autovraku, obsahujících podstatné části vozidla [ 37b odst. 1 písm. c) zákona o odpadech]. List č. 3 - Hlášení o sběru a zpracování jiných než vybraných autovraků, jejich částí, včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na tři desetinná místa. a) List č. 3 a dle potřeby v pořadí další strany listu č. 3 slouží k hlášení údajů o sběru a zpracování jiných než vybraných autovraků, jejich částí včetně hlášení o produkci a nakládání s jinými odpady za rok. Každá strana listu musí mít v záhlaví uvedeno IČO, IČZ a IČZÚJ provozovny, která hlášení podává, shodné s identifikačními čísly z listu č. 1. b) Každé katalogové číslo odpadu se uvádí na samostatném řádku. c) Všechny převzaté a zpracované jiné než vybrané auto vraky, a odpady vzniklé zpracováním těchto autovraků se přednostně zařazují pod katalogová čísla odpadů podskupiny Katalogu odpadů. U odpadů, pro které v podskupině není odpovídající katalogové číslo, se odpad zařadí podle postupu uvedeného v Katalogu odpadů. Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo záznamu. Ve sloupci 2 - uvádí se katalogové číslo odpadu podle Katalogu odpadů. Výhodné je uvádět katalogová čísla odpadů ve vzestupné řadě jak jsou uvedena v Katalogu odpadů. Odpady vzniklé zpracováním autovraků se přednostně zařazují pod katalogové číslo odpadu podskupiny U odpadů, pro které v podskupině není odpovídající katalogové číslo, se odpad zařadí podle postupu uvedeného v Katalogu odpadů. Ve sloupci 3 - uvádí se kategorie odpadu dle Katalogu odpadů nebo v případě změny kategorie se uvede skutečná kategorie odpadu. Pro účely evidence a ohlašování odpadů zůstává zachováno vžité označování kategorie N pro odpad nebezpečný (v Katalogu odpadů označený symbolem * ), O pro odpad ostatní a označení O/N pro odpady, které nejsou v Katalogu odpadů označeny jako nebezpečné a nemají zde ani tzv. zrcadlovou položku a kategorie nebezpečný odpad jim byla přiřazena na základě skutečných vlastností v souladu s 6 odst. 2 zákona o odpadech (v případě změny kategorie). Ve sloupci 4 - uvádí se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů (je možno uvést i zkrácený název). U odpadů končících na dvojčíslí 99 odpady jinak blíže neurčené se uvede bližší popis odpadu (např. vžitý technický název). Ve sloupci 5 - se uvádí vždy celkové množství v tunách, na tři desetinná místa. Ke každému druhu odpadu (kódu druhu odpadu) je nutno údaj o celkovém množství produkce nebo převzetí nebo zůstatku odpadu ve skladu uvést ve sloupci 5 na samostatném řádku. Na samostatném řádku se uvádí vždy celkové množství: a) jednoho druhu odpadu (v tunách, na tři desetinná místa) vyprodukovaného provozovatelem zařízení (vlastního odpadu), s kódem A00 ve sloupci 7 (za vyprodukovaný odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu pokud vznikl jiný druh odpadu, než byl původní, tj. odpad pod novým katalogovým číslem), b) převzatého jednoho druhu odpadu, které bylo odebráno od jednoho původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 7, c) převzatého jednoho druhu odpadu, které bylo odebráno od fyzické nepodnikající osoby s kódem BN30 ve sloupci 7, d) dovezeného nebo přepraveného odpadu z členského státu EU s kódem BN6 nebo BN16 ve sloupci 7.

12 Ve sloupci 6 - uvádí se celkové množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, odpovídající způsobu nakládání uvedenému ve sloupci 7, a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek. Přitom se rozlišuje, zda jde o nakládání s vlastním odpadem, převzatým odpadem nebo odpadem odebraným ze skladu. Bilančně, pro jeden druh odpadu, součet všech celkových množství uvedených v sloupci 5 se musí rovnat součtu všech množství dle jednotlivých způsobů nakládání, včetně zůstatku na skladu k vykazovaného roku, uvedených ve sloupci 6. Ve sloupci 7 - uvádí se kódy dle 1 skutečně provedených způsobů nakládání s odpady vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, s množstvím odpadů uvedených ve sloupci 6. Partner - partnerem se rozumí původce, oprávněná osoba k nakládání s vybranými autovraky nebo autovraky, oprávněná osoba nebo nepodnikající fyzická osoba, od které byl autovrak, jeho část nebo odpad převzat nebo oprávněná osoba k nakládání s autovraky, nebo oprávněná osoba, které byl autovrak nebo odpad předán k dalšímu využití či odstranění. Ve sloupci 8 - v případě převzetí autovraku nebo odpadu se uvede IČO, označení každého partnera, adresa jeho provozovny, identifikační číslo zařízení oprávněné osoby nebo Číslo provozovny partnera, IČZÚJ obce na jejímž správním území má partner sídlo nebo na jejímž správním území se nachází provozovna partnera, od které byl autovrak nebo odpad převzat. V případě převzetí autovraku nebo odpadu od fyzické nepodnikající osoby se v partnerovi uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl autovrak nebo odpad vyprodukován. V případě převzetí zpětně odebraného některého výrobku se uvede IČO, označení každého partnera, adresa jeho provozovny, identifikační číslo zařízení oprávněné osoby nebo číslo provozovny partnera, IČZÚJ obce na jejímž správním území má partner sídlo nebo na jejímž správním území se nachází provozovna partnera, od které byl zpětně odebraný některý výrobek převzat. V případě převzetí zpětně odebraného některého výrobku od fyzické nepodnikající osoby se v partnerovi uvede název a IČZÚJ obce, ve které zpětně odebraný některý výrobek vznikl. V případě předání autovraku nebo odpadu jiné oprávněné osobě, nebo jiné provozovně za účelem dalšího využití nebo odstranění se uvádí IČO, označení každé provozovny oprávněné osoby (příjemce odpadu), identifikační číslo zařízení oprávněné osoby nebo číslo provozovny příjemce, adresa provozovny příjemce a IČZÚJ provozovny, na kterém se provozovna příjemce autovraku nebo odpadu nachází. Neuvádí se dopravce. V případě opětovného použití N8 či N15 je jako partnera možné uvést i společnost, která není osobou oprávněnou k nakládání s odpady (kvalifikovaný zájemce o části vozidel či společnost provádějící protektorování). V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede kód státu podle ČSN, ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy. Ve sloupci 9 - uvádí se číslo osvědčení vydaného pověřenou osobou pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v případě odpadu, pro který bylo vydáno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. List č. 4 - Způsob nakládání s materiály a odpady, které vznikly z vybraných autovraků (kategorie vozidla M1, N1 a tříkolová motorová vozidla) a plnění cílů opětovného použití, využití a recyklace Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na tři desetinná místa. a) Tento list vyplňují všichni, kdo v daném roce provedli první převzetí vybraného autovraku (BN30) do zařízení ke sběru a zpracování autovraku. To znamená ti, kdo v daném roce evidovali autovraky v systému MA ISOH. b) Každá strana listu č. 4 musí mít v záhlaví uvedeno IČO, IČZ a IČZÚJ provozovny, která hlášení podává, shodné s listem č. 1 a pořadové číslo strany. Řádek č. 1 - uvádí se počet autovraku v kusech za zařízení, za které je hlášení podáváno. Uvádí se pouze autovraky evidované za dané zařízení v daném ohlašovacím roce v MA ISOH (převzaté pod kódem BN30), neuvádí se autovraky převzaté kódem B00 od jiného zpracovatele, ani autovraky v daném roce převedené z minulého roku (kód C00), dále se neuvádějí autovraky, které byly v MA ISOH stornované. Řádek č. 2 - uvádí se suma hmotností dle TP autovraků evidovaných v daném ohlašovacím roce v MA ISOH. Autovraků uvedených v řádku č. 1. Hmotnost dle TP (t) = hmotnost v tunách (s přesností na tři desetinná místa) dle technického průkazu; od pohotovostní hmotnosti je třeba odečíst 40 kg (hmotnost paliva). Není-li v TP uvedena pohotovostní hmotnost, je možné zadat provozní hmotnost, od které se odečte 115 kg (hmotnost řidiče a paliva). Řádek č. 3 - uvádí se suma hmotností uvedených v MA ISOH v poli Hmotnost (t). Uvádí se skutečná hmotnost autovraků v okamžiku převzetí do zařízení. Autovraků uvedených v řádku č. 1. Řádek č. 4 - uvádí se rozdíl mezi sumou hmotností dle TP a skutečnou hmotností přijatých autovraků. Tento rozdíl představuje hmotnost chybějících částí (náhradních dílů), které si případně odmontoval konečný uživatel autovraků. Řádek č. 5 - uvádí se hmotnost dílů, které provozovatel ohlašovaného zařízení demontoval za účelem opětovného použití, uvádí se pouze v roce, kdy bylo předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití provedeno. Řádek č. 6 - uvádí se množství odpadů ze zpracování autovraků, které zůstaly ve skladu z předchozího roku C00. Řádek č. 7 - součet množství odpadů ze zpracování autovraků uvedených pod kódy R13, D15, N5. Řádky č. 8 až 10 - nakládání s odpady vzniklými z vybraných autovraků - zpracování na šrédru. Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří předávají autovrak ke zpracování drtícímu zařízení. Tyto informace je provozovatel zařízení povinen zjistit od provozovatele drtícího zařízení. V případě, že požadované údaje nejsou k dispozici, není možné autovrak do takového zařízení předat. Při vývozu odpadu se vyplňuje, skutečné využití odpadu. Řádky č. 11 až 13 - nakládání s odpady vzniklými z vybraných autovraků - zpracování mimo šrédr. Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří autovrak zpracovávají nebo předávají autovrak ke zpracování dalšímu zařízení. Tyto informace je provozovatel zařízení povinen zjistit od provozovatele dalšího zařízení. V případě, že požadované údaje nejsou k dispozici, není možné autovrak do takového zařízení předat. Při vývozu odpadu se vyplňuje, skutečné využití odpadu provedené mimo území ČR. Řádky č. 14 až 15 - od 1. ledna 2015 musí být vybrané autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok. Stanovené cíle se počítají z předchozích řádků.

13 List č. 5: Materiál získaný z drcení autovraků (povinně vyplňují pouze zařízení, která ve svém provozu používají drtící zařízení) Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na tři desetinná místa. a) Vyplňují povinně pouze zařízení, která ve svém provozu používají drtící zařízení. b) Každá strana listu č. 5 musí mít v záhlaví uvedeno IČO, IČZ a IČZÚJ provozovny, která hlášení podává, shodné s listem č. 1 a pořadové číslo strany. Řádek č. 1 - uvádí se pouze hmotnost odpadů z autovraků vzniklých v České republice. Řádek č. 2 až 5 - podíl frakcí vznikajících na šrédru z odpadů z vybraných autovraků. Součet řádků č. 2 až 5 musí být 100. Řádek č. 6 až 10 - způsob nakládání s jednotlivými frakcemi vzniklými z odpadů z vybraných autovraků. Při vývozu odpadu se vyplňuje, skutečné využití odpadu provedené mimo území ČR. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

14 ... Tabulka č. 2 Způsob nakládání s materiály a odpady, které vznikly z vybraných autovraků vyvezených nebo přepravených z ČR za účelem jejich dalšího zpracování. Země vývozu Celková hmotnost Materiálové využití Energetické využití Odstranění Množství [ t ]

15 Celkem Vysvětlivky: Všechny hmotnostní údaje se udávají v tunách na tři desetinná místa. Výrobce / Akreditovaný zástupce - zatržením příslušného pole se označí ohlašovatel. IČ - vyplňuje se identifikační číslo výrobce nebo akreditovaného zástupce. Pokud 1Č výrobce nebo akreditovaného zástupce je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. Obchodní firma nebo název - vyplňuje se u výrobce nebo akreditovaného zástupce tak, jak je zapsán v obchodním nebo živnostenském rejstříku. IČZÚJ - vyplňuje se identifikační číslo základní územní jednotky obce, místa adresy výrobce nebo akreditovaného zástupce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem. Datum vyhotovení hlášení - uvádí se datum vyhotovení hlášení ve formátu dd/mm/rr. K tabulce č. 1 - Způsoby nakládání s vybranými autovraky v ČR Výrobní značka auta- vyplňuje se bez typového označení. Pořadové číslo - v případě více výrobních značek se každá výrobní značka auta (např. Škoda, Tatra) uvádí v tabulce č. 1 samostatně s označením čísla v vzestupném pořadí. Množství vybraných vozidel uvedených na trh - uvádí se součet vybraných vozidel skutečně uvedených na trh v České republice (podle 4 písm. s) zákona), bez ohledu na to, zda jsou vlastní výroby, dovezená z nečlenských států EU nebo přepravena ze členských států EU. Množství sesbíraných vybraných autovraků z kategorií (M1, N1 a tříkolové motorové vozidlo): Celkem - vyplňuje se celkové množství sesbíraných vybraných autovraků. Z toho zpracováno - vyplňuje se množství dosud zpracovaných vybraných autovraků v ČR. Z toho přepraveno do členského státu EU z ČR - vyplňuje se množství vybraných autovraků, které byly za účelem dalšího zpracování přepraveny z ČR do některého ze států EU. Z toho vyvezeno do státu, který není členským státem EU - vyplňuje se množství vybraných autovraků, které byly za účelem dalšího zpracování vyvezeny z ČR do některého ze států, který není členským státem EU. Způsob nakládání s materiály a odpady, které vznikly zpracováním vybraných autovraků v ČR - v jednotlivých řádcích se vyplňuje množství odpadů a materiálů, které vznikly zpracováním vybraných autovraků v ČR a se kterými bylo nakládáno jedním z uvedených způsobů. Opětovné použití - množství opětovně použitých výrobků nebo náhradních dílů pod kódem N8. Materiálové využití - součet množství uvedených pod kódy R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, N1, N10, N15. Energetické využití - množství uvedené pod kódem R1. Odstranění - součet množství uvedených pod kódy D1, D5, D10, D12. Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku - součet množství uvedených pod kódy R13, D15,N5. K tabulce č. 2 - Způsob nakládání s materiály a odpady, které vznikly z vybraných autovraků vyvezených nebo přepravených z České republiky za účelem jejich dalšího zpracování

16 V jednotlivých řádcích se vyplňují údaje pro každý stát, do kterého byl vývoz (N17) a přeshraniční přeprava (N7) vybraných autovraků za účelem jejich dalšího zpracování uskutečněn. V případě většího počtu států se do tabulky přidají další řádky. Sloupec 1 - vyplňuje se název státu a jeho mezinárodní kód podle ČSN, ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2. Sloupec 2 - vyplňuje se celková hmotnost všech vybraných autovraků vyvezených (N7 a N17) do daného státu podle jednotlivých výrobních značek aut uvedených v tabulce č. 1. Sloupec 3 - vyplňuje se množství odpadů a materiálů využitých materiálově (R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, N1, N10, N15) z množství vybraných vozidel uvedeného ve sloupci 2. Sloupec 4 - vyplňuje se množství odpadů a materiálů využitých energeticky (R1) z množství vybraných vozidel uvedeného ve sloupci 2. Sloupec 5 - vyplňuje se množství odpadů a materiálů z množství vybraných vozidel uvedeného ve sloupci 2, které byly odstraněny (D1, D5, D10, D12). Celkem - uvádí se součty hodnot v příslušném sloupci. Poznámky pod čarou 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností. Rozhodnutí Komise ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vyřazených vozidlech (2002/151/ES). 2 ) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 3 ) 4 odst. 4 písm. h) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. 4 ) 20 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 351/2008 Sb. 5 ) List č. 2 přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). 6 ) List č. 3 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 351/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008

VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008 VYHLÁŠKA č. 352/2008 Sb. ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru

Více

Nakládání s autovraky

Nakládání s autovraky Nakládání s autovraky Informace pro provozovatele zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků. A) Nová vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky (účinnost od 1.11.2008) Dnem 1.listopadu

Více

Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016

Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016 Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016 1) Obecné informace Novela vyhlášky Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) připravilo novelu vyhlášky

Více

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení určeno pro ORP/SOP (kód, název): vyhrazeno pro údaje podatelny LIST č. 1 Identifikace oprávněné osoby

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT Ohlašovací povinnost: Roční zpráva zpětného odběru baterií a akumulátorů Formulář: F_ ODPRZ_BAT Dle příslušné legislativy: Příloha

Více

Díl 7. Autovraky. Pro účely tohoto zákona se rozumí

Díl 7. Autovraky. Pro účely tohoto zákona se rozumí Díl 7 Autovraky 36 Pro účely tohoto zákona se rozumí a) autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Provozovatel zařízení ke sběru autovraků v této příloze vyplňuje zároveň produkci a

Více

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností) Strana

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

Vedení a ohlašování evidencí podle zákona o odpadech. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

Vedení a ohlašování evidencí podle zákona o odpadech. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Vedení a ohlašování evidencí podle zákona o odpadech Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Osnova přednášky Legislativa OH ve vztahu k evidencím a ohlašování odpadů Evidence a ohlašování

Více

č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008

č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik. Vykazovaný rok: Strana č. Celkový počet stran hlášení

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik. Vykazovaný rok: Strana č. Celkový počet stran hlášení Příloha č. 3 k vyhlášce č. /2015 Sb. Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik Vykazovaný rok: Evidenční číslo povinné osoby - Seznam: Povinná osoba / provozovatel kolektivního systému

Více

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Vykazovaný rok...

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Vykazovaný rok... Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Vykazovaný rok... Evidenční číslo (Vyplní MŽP) List č. Počet listů

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů N ávrh VYHLÁŠKA ze dne... 2015, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 1. O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a kraje Vysočina, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství

Více

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů N á v r h VYHLÁŠKA ze dne... 2015, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODP_SKL

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODP_SKL Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODP_SKL Ohlašovací povinnost: Skládky odpadů Formulář: F_ODP_SKL Dle příslušné legislativy: příloha č. 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. Verze

Více

Způsob vyplňování formuláře Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., v platném znění.

Způsob vyplňování formuláře Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., v platném znění. Způsob vyplňování formuláře Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., v platném znění. Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok. Množství kalů ČOV se udává v tunách sušiny za rok. List č. 1

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2017 o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Stručná příručka k novele vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky

Stručná příručka k novele vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky Stručná příručka k novele vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) připravilo zákon č. 169/2013 Sb., kterým byl novelizován zákon

Více

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Vysvětlivky: Požadované údaje se vyplňují v souladu s obchodním nebo živnostenským rejstříkem. Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na šest desetinných

Více

Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců Žádám o provedení (nehodící se škrtněte): Změny údajů zapsaných v Seznamu výrobců Výmaz ze Seznamu výrobců vepište nové údaje do příslušných

Více

641/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince Způsob a rozsah vedení evidence. 2 Rozsah ohlašování údajů z evidence

641/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince Způsob a rozsah vedení evidence. 2 Rozsah ohlašování údajů z evidence 641/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2004 o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb.,

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

Vyhláška č. 167/2002 Sb. Vyhláška č. 167/2002 Sb. Vyhláška je uvedena k 1. květnu 2014 v aktuálním znění, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 152/2003 Sb., vyhláškou č. 298/2006 Sb., vyhláškou č. 156/2008 Sb. a vyhláškou

Více

Samostatná provozovna. Číslo provozovny: Název provozovny:

Samostatná provozovna. Číslo provozovny: Název provozovny: Příloha Č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. ti 9tiS VUU.IS Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení určeno pro ORP (název): vyhrazeno pro údaje podatelny LIST č. I Identifikace původce nebo

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. IČ bylo-li přiděleno : Evidenci vyplnil: Datum vyhotovení dokladu: Za správnost: Razítko:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. IČ bylo-li přiděleno : Evidenci vyplnil: Datum vyhotovení dokladu: Za správnost: Razítko: Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů Vykazovaný rok.... Počet listů roční zprávy celkem Tabulka č. 1 List č.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem

Více

ROZHODNUTÍ. p o v o l u j e

ROZHODNUTÍ. p o v o l u j e Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/645/2014 Nový Knín, dne 9.6.2015 Č.j.: MUNK/1353/2015/STAV-Čer Vyřizuje: Červená Iveta Telefon: 318 593

Více

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Č. Subjekt Připomínky Vypořádání 1. Ministerstvo životního

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 1 Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky

Více

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda. Poslední aktualizace: 1.11.

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda. Poslední aktualizace: 1.11. ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda Poslední aktualizace: 1.11. 2013 Obecné požadavky 1. Pracovník OŽP stanovená a písemně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 210,- O B S A H: 294. Vyhláška, komunikacích Strana 3730 Sbírka zákonů č. 294 / 2015 Částka 122 294 VYHLÁŠKA

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: 56. Za kon o podmõânkaâch provozu vozidel na pozemnõâch komunikacõâch a o zmeïneï

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2013

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2013 č. 465/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013 o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice

Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice Obecně závazná VYHLÁŠKA OBCE Brumovice č. 3 /2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013 č.j.: 35/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 51 ze dne 30.01.2013 Smlouva o poskytnutí služeb v zařízení sběrného dvora Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 258. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení určeno pro ORP (název): vyhrazeno pro údaje podatelny: List č. 1 Identifikace původce nebo oprávněné osoby

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Šitbořice č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: 2 0 1 5

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: 2 0 1 5 Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: 2 1 Hlášení je určeno pro ORP (název): Olomouc Vyhrazeno pro údaje podatelny List č. 1 - Identifikace původce nebo oprávněné osoby Strana č. Celkový počet

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výi časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Vláda nařizuje podle 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ O Z N Á M E N Í podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění pro zjišťovací řízení ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ VERAN s.r.o. provozovna Úhřetice LISTOPAD 2011 O Z N

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE I. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE I) ZADAVATEL 1) Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6, IČ 00000205, DIČ CZ00000205,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Obecně závazná vyhláška města Lipník nad Bečvou č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících

Více

VYHLÁŠKA. Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539. ze dne 29. cervna 2006

VYHLÁŠKA. Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539. ze dne 29. cervna 2006 l Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539 355 VYHLÁŠKA ze dne 29. cervna 2006 o stanovení zpusobu a podmínek registrace, provozu, zpusobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 38 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 38 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 38 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : 93. Vyhláška o Katalogu odpadů 94. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 95. Sdělení

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Zadávací dokumentace pro zpracování nabídek k realizaci podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky

MĚSTO ÚVALY ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Působnost vyhlášky MĚSTO ÚVALY Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 02/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Příloha k čj.: 148/M/15, 4309/ENV/15

Příloha k čj.: 148/M/15, 4309/ENV/15 Přílohy VI Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky účinné od

Více

PŘÍPRAVA ZÁKONŮ O ODPADECH A KRAJSKÝCH PLÁNŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍPRAVA ZÁKONŮ O ODPADECH A KRAJSKÝCH PLÁNŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍPRAVA ZÁKONŮ O ODPADECH A KRAJSKÝCH PLÁNŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů Jindřichův Hradec, Odpady dnes a zítra 4. února 2016 OBSAH PREZENTACE

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Centrální sběrný dvůr Rychnov nad Kněžnou

PROVOZNÍ ŘÁD. Centrální sběrný dvůr Rychnov nad Kněžnou TS RK, s.r.o., Soukenická 1124, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU IČ 620 60 996 DIČ CZ620 60 996 PROVOZNÍ ŘÁD. ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU, VÝKUPU A ÚPRAVĚ ODPADŮ Centrální sběrný dvůr Rychnov nad Kněžnou Květen 2013 Radek

Více

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D. Odpady a recyklace Přednáška č.10 Legislativa v OH Předpisy v odp. hospodářství zákony vyhlášky technické normy Ostatní důležitá legislativa v oblasti ŽP Zákon 185/2001 Sb. (novela 154/2010,... 223/2015

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období I. 717 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001

Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 4/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Koryčany vydává dne

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část Základní informace k dani silniční Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

Více

Díl 7 Autovraky. c) výrobcem - konečný výrobce vozidla, který jej uvedl v České republice na trh, popřípadě jeho právní nástupce,

Díl 7 Autovraky. c) výrobcem - konečný výrobce vozidla, který jej uvedl v České republice na trh, popřípadě jeho právní nástupce, Pro účely tohoto zákona se rozumí Díl 7 Autovraky 36 a) autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí

Více

Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období duben až srpen 2015

Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období duben až srpen 2015 Metodický zpravodaj autoškol č. 85/2015 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období duben až srpen

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 38839/2015 Sp. zn.: S-JMK 22399/2015 OŽP/Sme Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Více

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 223/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 14. září 1995 o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11 Vyhláška města č. 43/11 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na území města Kladna" STATUTÁRNÍ

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více