Zelený Nový úděl pro Evropu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelený Nový úděl pro Evropu"

Transkript

1 PROHLÁŠENÍ! verze ze dne 4. března 2009 Zelený Nový úděl pro Evropu Evropa potřebuje nový směr. Finanční krize a úvěrové potíže zdůraznily nedostatky stávajících hospodářských a sociálních politik. Odhalily systémové selhání širšího rozsahu. Svět čelí závažné a zásadní krizi zdrojů, jež bude mít dopad na všechny oblasti našeho života, od potravin, které konzumujeme, až po energii, kterou využíváme. Hrozí nám také to, že zmeškáme dobu, kdy bychom mohli ještě předejít nejhorším dopadům krize klimatu. Tyto krize by měly být příležitostí k tomu, abychom dali našemu hospodářskému a sociálnímu systému takovou podobu, která příštím generacím nabídne budoucnost založenou na stabilitě, soběstačnosti a udržitelnosti. Evropa řeší sociální, hospodářské a environmentální problémy, které přesahují hranice států. Jak finanční krize opět ukázala, je jediným řešením těchto problémů spolupráce na evropské a celosvětové úrovni. Vyžaduje to takovou Evropskou unii, která bude rozhodně vystupovat v zájmu budoucnosti všech svých občanů a obyvatel. Zelení chtějí hledat řešení v zájmu udržitelné budoucnosti. Čelit výzvám znamená nacházet nové příležitosti. Přechod na zelenější ekonomiku a boj proti změně klimatu posílí zaměstnanost a povede k větší soběstačnosti a ke snižování naší škodlivé závislosti na dodávkách energie. Udržitelnější přístup k zemědělským, mořským a energetickým zdrojům je mimořádně důležitý v době, kdy ceny energie a potravin tvrdě postihují obyvatelstvo s nízkými a středními příjmy. Zelení chtějí odpovědnou Evropu. Evropská unie by měla bránit sociální systémy a pracovní podmínky před tlakem nelítostné a ničím neomezené hospodářské soutěže v Evropě i mimo ni. Hospodářské zájmy se nesmí rozvíjet na úkor lidských a občanských práv. Evropská unie musí svým občanům a obyvatelům naslouchat a nést vůči nim odpovědnost a současně obhajovat mír, demokracii a lidská práva na celém světě. Převládající neoliberální ideologie vytvořila v Evropě systém, ve kterém mají zájmy menšiny přednost před obecným blahem občanů. Zastánci této ideologie povýšili zisky znečišťujících průmyslových odvětví nad ochranu životního prostředí a veřejné zdraví. Mantra konkurenceschopnosti a růstu se používá ke snižování sociálních standardů a zhoršování pracovních podmínek. Neoliberální většina v Evropském parlamentu, Radě a Evropské komisi se podvoluje požadavkům průmyslových zájmových skupin a upřednostňuje tak krátkodobé zisky před obecným zájmem. Zelení nabízejí skutečnou alternativu pro Evropu. Zelený Nový úděl znamená solidární Evropu, jež může svým občanům zaručit dobrou kvalitu života založenou na hospodářské, sociální a environmentální udržitelnosti; skutečně demokratickou Evropu, která jedná v zájmu svých občanů, a nikoli v omezeném zájmu průmyslu; Evropu, která jedná v zájmu zelené budoucnosti.

2 Skutečná alternativa pro Evropu: zabezpečení naší energetické a environmentální budoucnosti Potřebujeme revoluci v oblasti zdrojů: změnu současného trendu nadměrného využívání zdrojů a ničení životního prostředí. Budeme-li i nadále pustošit naše omezené přírodní zdroje, budeme během dvaceti pěti let potřebovat k udržení našeho životního stylu novou planetu. Tento trend je nejen hospodářsky neudržitelný, ale vážně ohrožuje i naše klima, ekosystémy a biologickou rozmanitost. Dosavadní přístup nic neřeší. Dopady krize zdrojů a nebezpečná změna klimatu by zastínily dopady jakékoli finanční nebo hospodářské krize. Mnohá řešení jsou naštěstí již nablízku. Současné zpomalení hospodářské růstu je příležitostí změnit systém, abychom mohli zabránit extrémním dopadům krize zdrojů a krize klimatu a zajistit dobrou kvalitu života. Pokud se máme vyhnout nebezpečné změně klimatu, musíme výrazně snížit emise skleníkových plynů. Zelení chtějí, aby se EU zavázala ke snížení emisí o 40 % do roku 2020 a o % do roku 2050 oproti hodnotám z roku 1990, v souladu s platnými doporučeními Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) OSN. Evropa musí také hrát vedoucí úlohu při uzavírání závazné mezinárodní dohody o klimatu v rámci OSN založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. V této dohodě se průmyslové země musí zavázat k nezbytnému snížení emisí a současně musí přijmout odpovědnost za podporu úsilí rozvojových zemí zmírnit dopady a přizpůsobit se změnám, včetně snižování emisí vznikajících v důsledku odlesňování a poškozování lesů, zejména tropických pralesů. Boj proti změně klimatu je výhodný pro všechny. Kobminace ambiciózních a závazných cílů a pobídek a veřejných investic v oblasti zelených technologií a služeb pomohou vytvořit miliony zelených pracovních míst v Evropě a desítky milionů takových míst po celém světě, jež jsou mimořádně potřebná v době zpomalení hospodářského růstu. EU si musí stanovit cíl vytvořit pět milionů zelených pracovních míst v příštích pěti letech. Musíme výrazně změnit současné plýtvání energií a zároveň značně rozšířit využívání energie z obnovitelných zdrojů. Sníží se tím i naše nebezpečná závislost na dovozu nečisté energie z nestabilních zemí, včetně poškozující kolísavosti, kterou tento dovoz pro naše ekonomiky a společnosti představuje. Musíme využívat již existujících způsobů úspory energie. Pro zachování dobré kvality života v době rostoucích cen energie bude rozhodující využívat energii méně a účinněji. Zelení chtějí, aby Evropa mnohem více upřednostňovala energetickou účinnost stanovením závazných cílů snížit spotřebu energie o 20 % do roku 2020 a rovněž podporou a prosazováním inteligentních systémů vytápění a chlazení v průmyslu i v oblasti bydlení. Obnovitelné zdroje energie musí být jádrem evropské energetické politiky pro 21. století a Zelení požadují vytvoření Evropského společenství pro obnovitelné energie (ERENE) na podporu dlouhodobého cíle 100% podílu energie z obnovitelných zdrojů. Potřebujeme koordinovaný přísun investic do zelených technologií, v němž bude hrát úlohu Evropská investiční banka. Skutečné rozšíření obnovitelných zdrojů energie vyžaduje nový přístup k dodávkám energie: reálné oddělení vlastnictví distribuce energie od její výroby a zároveň podpora sítě bez hranic a lepší způsoby využívání energií.

3 Jaderná energie nemůže být součástí řešení změny klimatu. Drahé investice do této mrtvé technologie nepřispějí k naléhavé potřebě snížit emisí a budou odčerpávat velmi potřebné finanční prostředky, které by mohly být využity k podpoře výroby energie z udržitelných zdrojů. Uran je omezeným palivovým zdrojem a EU je nesmírně závislá na jeho dovozu z nestabilních zemí; jaderná energie proto nemůže být řešením dlouhodobé energetické bezpečnosti. Rizika spojená s využíváním jaderné energie jsou v současnosti navíc stejně reálná jako kdykoli dříve, ať již ve smyslu provozu jaderných zařízení, výroby jaderného paliva či nakládání s jaderným odpadem. Nelze nezmínit i možnost teroristických útoků a šíření jaderných zbraní do oblastí s pochybnými režimy, nebo zločineckým skupinám. Zásadní změny ve způsobech využívání energie a skoncování s poškozující závislostí na ropě musí rovněž představovat změnu směrem k zelenému chování. Doprava je nejrychleji rostoucím zdrojem emisí skleníkových plynů produkovaných lidmi. EU musí aktivně usilovat o vytvoření udržitelného systému dopravy. Důležitým krokem na cestě k úplnému zohlednění environmentálních nákladů je ukončení přímých a nepřímých dotací do neúčinných a znečišťujících druhů dopravy, jako je letecká a silniční doprava. Chceme urychlit investice do transevropského železničního systému a sítě. Nákladní doprava se musí v mnohem větší míře přesunout ze silnic na železnice a do říční dopravy. Je třeba podporovat dostupnou veřejnou dopravu a udržitelné způsoby dopravy ve městech, zejména jízdu na kole a chůzi. Krize zdrojů, které čelíme, daleko přesahuje oblast energetických zdrojů. Udržitelnější přístup k zemědělským a mořským zdrojům je nezbytný pro naše dobré životní podmínky, zdravé ekosystémy a zachování biologické rozmanitosti těchto ekosystémů. Zelení chtějí, aby Evropa svým občanům zajistila přístup ke zdravým potravinám za spravedlivé ceny spíše než omezený výběr, který se jim snaží nabízet potravinářský průmysl. Politiky v oblasti zemědělství, rybolovu i potravin v Evropě by měly povzbuzovat zemědělce, rybáře, státní orgány a spotřebitele ke společné odpovědnosti. Současná společná zemědělská politika podporuje nezodpovědnost v zemědělství, kdy agroprůmysl diktuje tržní podmínky a zaměřuje se na produkci ve snaze využívat dotace bez ohledu na důsledky tohoto chování pro životní prostředí. Zelení chtějí připravovaný přezkum využít ke změně zemědělské politiky EU v zájmu toho, aby politika podporovala a stimulovala zemědělce k výrobě kvalitních potravin udržitelným způsobem. Budoucnost zemědělství spočívá v organickém zemědělství a ve spravedlivém obchodu. Mimořádně důležitý je zde zákaz geneticky modifikovaných organismů (GMO). Geneticky modifikované plodiny představují pro evropskou biologickou rozmanitost vážnou hrozbu a rovněž rizika zkřížené kontaminace plodin v organickém a konvenčním zemědělství. Z toho důvodu usilují Zelení o to, aby se Evropská unie stala oblastí bez geneticky modifikovaných organismů. Zemědělské a potravinářské politiky by měly podporovat místní trhy se zemědělskými produkty a odstranit nadbytečnou přepravu. Měly by podporovat udržitelnější výrobní metody, které zachovávají biologickou rozmanitost a chrání vodní zdroje a zvyšují úrodnost půdy a zároveň snižují používání toxických a znečišťujících pesticidů a hnojiv. Tento přístup pomůže snížit emise skleníkových plynů z intenzivního zemědělství. Pomůže rovněž snížit rizika, která pro veřejné zdraví představuje průmyslové zemědělství. Se zvířaty je třeba v zemědělství i v jiných oblastech zacházet podle etických zásad.

4 Ústředním tématem programu Zelených je dosažení vysoké úrovně ochrany zvířat. Evropa potřebuje mnohem vyšší úroveň ochrany domácích i volně žijících zvířat. Budeme i nadále usilovat o to, aby skončilo převážení zvířat na dlouhé vzdálenosti, zpřísnily se standardy dobrých životních podmínek zvířat v zemědělství a zlepšilo se uplatňování platných právních předpisů týkajících se zacházení se zvířaty. S ohledem na změnu klimatu, zajišťování potravin a dobré životní podmínky zvířat je třeba více jednat a podpořit snížení spotřeby masa. Chceme, aby skončilo obchodování s kožešinami, a prosazujeme urychlené nahrazení testování na zvířatech jinými metodami, při kterých se nepoužívají zvířata. Společná rybářská politika byla lekcí sebezničení a vedla k tomu, že řada rybích populací klesla na kritickou úroveň. Je třeba ji neodkladně přeměnit ze současného modelu nešetrného a nadměrného využívání zdrojů na nástroj, který rybáře povede k odpovědnosti za udržitelné řízení rybolovu a zachování rybích populací. EU musí rovněž významně posílit závazná opatření na ochranu našich ohrožených moří a musí revidovat své vykořisťovatelské rybářské dohody s africkými zeměmi. Zdravá Evropa je bohatá Evropa. Občané EU jsou znepokojeni znečištěním vzduchu, který dýchají, vody, kterou používají, a potravin, které konzumují. Znečištěné životní prostředí poškozuje veřejné zdraví, které naopak klade značné nároky na společnost a ekonomiky. EU musí lépe řešit hrozby pro veřejné zdraví, ať už jde o znečišťující částice šířené vodou nebo vzduchem, hluk, toxické látky či hrozbu šíření nemocí. EU musí zastavit ztrátu biologické rozmanitosti na svém území i jinde ve světě. Sociální spravedlnost a globalizace: boj za spravedlivější Evropu Systém potřebuje změnu. Zelení chtějí zastavit lehkomyslnou deregulaci, která velkým podnikům umožnila, aby si diktovaly vlastní podmínky bez ohledu na skutečné širší dopady na hospodářství a společnost. Tento přístup stimuloval nebezpečné spekulace a nadměrné využívání, jež nás vtáhly do pasti, kterou představuje současná krize. Chceme dané příležitosti využít k tomu, abychom rozvinuli novou ekonomiku, založenou na dlouhodobé prosperitě, a nikoli krátkodobém prospěchu. Chceme odpovědnou a stabilní Evropu, která investuje podle etických zásad a kde je prosperita definována jako blaho všech jejích obyvatel. Finanční trhy je třeba kontrolovat, aby se již přestaly chovat jako kasina, ve kterých jsou domácnosti a obživa lidí jen žetony na stole. Nadnárodní povaha trhů vyžaduje koordinovanou evropskou reakci, která povede k mezinárodnímu úsilí a představuje vazbu na toto mezinárodní úsilí. Na úrovní EU musí existovat hlídací pes orgán, který by kontroloval a reguloval finanční trhy a služby. Právní předpisy EU musí zamezit daňovým únikům v jakékoli podobě a zabránit škodlivé daňové hospodářské soutěži v oblasti příjmů a úspor firem, která oslabuje sociální spravedlnost. Regulace finančních trhů předpokládá i sjednání mezinárodní dohody, která by postavila veškeré daňové ráje mimo zákon. Úvěry musí být spojeny s realistickým oceněním a rizikem. Je nezbytné udržet na uzdě nejhorší excesy neregulovaných trhů, zejména nebezpečné praktiky krátkého prodeje (short selling) zprostředkované obzvláště zajišťovacími (hedgovými) fondy. Je nutné stanovit horní hranici astronomickým platům a bonusům ve finančním odvětví, které odměňují povážlivost a nedbalost. Zelení se dlouhodobě zasazují o zavedení poplatků z finanční transakce, což by omezilo spekulace a vytvořilo zdroje, které bude možné použít k financování různých sociálních a environmentálních cílů, jež jsou nyní přehlíženy nebo nedostatečně financovány.

5 Finanční trhy musí být restrukturalizovány, aby mohla být široké veřejnosti poskytována ochrana. Rozumí se tím garantované úspory a zachování dostupnosti půjček. V době finanční krize musí být k dispozici levné úvěry, které by podpořily evropské podniky, obzvláště ty, které přispívají k udržitelnější Evropě. Zelený Nový úděl požaduje masivní investice do vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti zelených technologií zaměřených na budoucnost, které by postavily Evropu do čela celosvětové hospodářské revoluce. Skutečně prosperující, inovační, stabilní a udržitelné hospodářství vyžaduje spravedlivější společnost, v níž budou všem zaručeny spravedlivé pracovní podmínky, rovné příležitosti a důstojná životní úroveň. Evropa musí bránit společenské hodnoty a spravedlnost a současně se přizpůsobovat měnící se době. Omezení ochrany životního prostředí či kompromisy v otázce společenských hodnot by byly kontraproduktivní. Zelení chtějí posílit práva pracovníků. Evropská unie trpí značnou nerovnováhou. Vytvořila si přísná pravidla hospodářské soutěže, ale v oblasti pracovněprávních předpisů a sociálních práv nedokázala s tímto vývojem držet krok. Právní mezery a nejistoty vedou k takovým rozhodnutím Evropského soudního dvora, jež mají sklon upřednostňovat obchodní zájmy před právy pracovníků. Evropa se musí postavit do čela díky vyšší úrovni standardů spíše závodem ke dnu v oblasti pracovních podmínek. Zelení usilují o Evropu, která odmítá sociální dumping a vykořisťování. Je nezbytné, aby byla posílena sociální a pracovní práva a aby měli pracovníci možnost prostřednictvím kolektivního vyjednávání více působit na rozhodnutí, která se jich týkají. Ženy i muži, vysílaní pracovníci, pracovníci z řad přistěhovalců i dočasní pracovníci by měli obdržet stejnou odměnu za stejnou práci. Rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, zdravotní postižení, vyznání či sexuální orientaci musí být zaručeny na pracovišti i mimo něj. Evropské politiky, které ve jménu hospodářské soutěže oslabují veřejné služby, musí být ukončeny. Veřejné služby, jako je zdravotnictví a vzdělávání, mají stěžejní význam z důvodu obecného zájmu a nesmí být narušovány pravidly hospodářské soutěže. Musíme nalézt rovnováhu mezi svobodou poskytovat sociální služby a služby obecného zájmu a povinností zajistit rovný, dosažitelný a všeobecný přístup k těmto službám. Nikdo by neměl být vystaven nedůstojnému životu v chudobě. Zelený Nový úděl má za cíl ukončit prohlubování propasti mezi bohatými a chudými a zaručit důstojnou minimální životní úroveň pro všechny Evropany. Vlády by pro všechny, kdo jsou v nouzi, měly zavést minimální mzdy ze zákona či na základě kolektivních smluv a rovněž minimální příjem nad hranicí chudoby zajištěný prostřednictvím sociálního zabezpečení. EU by se měla řídit zásadou stejné odměny za stejnou práci, nikoli soutěžit o nejnižší mzdu. Evropa musí nabídnout větší stabilitu lidem v každém věku. Seniorům musí být zajištěno silnější postavení ve společnosti, které jim umožní aktivní podíl na hospodářském, sociálním a občanském životě. To obnáší zajištění důstojných penzí. Musí být vytvořeny podmínky pro existenci komunitních služeb zabývajících se individuálními potřebami slabých a zranitelných. Mladí lidé musejí mít přístup k jistějším pracovním místům a také lepší přístup ke vzdělávání, odborné přípravě a bydlení.

6 Evropa musí také hrát svou úlohu při vytváření spravedlivějších společností a snižování chudoby v jiných částech světa. Je třeba zvýšit úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Hlavní zásadou veškerých politik EU i jejího postoje v rámci celosvětových institucí musí být světová sociální a environmentální spravedlnost. Zelení chtějí zajistit, aby evropské vlády konečně splnily své dlouholeté přísliby a zvýšily zahraniční rozvojovou pomoc EU na 0,56 % HDP do roku 2010 a 0,7 % do roku Zelený Nový úděl dává prioritu spravedlivému obchodu. Obchod musí přinášet prospěch všem zúčastněným. Evropa příliš často používá svůj vliv při mezinárodních jednáních k uzavírání obchodů výhodných pro bohaté, na úkor hospodářských, společenských a environmentálních výhod pro chudé. Vývozní dotace pro zemědělské produkty pocházející z EU nadále poškozují ekonomiky chudých zemí a je třeba je okamžitě zastavit. Neměly by se již akceptovat sociálně nespravedlivé a ekologicky škodlivé praktiky uplatňované mezinárodními společnostmi v jiných částech světa, tak jako nejsou uplatňovány v Evropě. Doložky o sociálním a udržitelném rozvoji by proto v obchodních partnerstvích měly být závazné. Je nezbytné přimět WTO, aby změnila svůj program volného obchodu na program spravedlivého a udržitelného obchodu, čímž by upřednostnila ochranu obecného blaha a zmírňování chudoby. Evropa musí v praxi dělat to, co sama hlásá. Demokracie a lidská práva zodpovědná EU, jež naslouchá všem a které všichni naslouchají Evropa musí umět naslouchat a každý by měl být vyslyšen. Zelení usilují o reformu EU, aby se mohla stát skutečně participativní demokracií. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem EU, měl by mít právo iniciovat právní předpisy. Část poslanců Evropského parlamentu by měla být volena z celoevropských nadnárodních kandidátních listin, což by občanům umožnilo hlasovat pro kandidáty, kteří zastupují celou EU, nikoli jen svůj vnitrostátní či místní volební obvod. Je třeba aktivněji podporovat k účasti mladé lidi, například snížením věkové hranice pro účast ve volbách. Občané by dále měli mít možnost přímé demokracie prostřednictvím evropských referend o otázkách celoevropského významu. Zelení budou bojovat za uplatňování Listiny základních práv ve snaze zapojit všechny členy společnosti a chránit práva zranitelných skupin a menšin. Zahrnuje to boj za rovná práva žen, národnostních menšin, zejména Romů, osob se zdravotním postižením, lesbiček, gayů, bisexuálů, transgender a náboženských menšin, stejně tak jako za práva sociální a občanská. Znamená to také boj proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a jiné náboženské nesnášenlivosti, sexismu, diskriminace na základě sexuální orientace a pohlavní identity a všem formám násilného politického extremismu v Evropské unii. Lidská práva jsou tu pro všechny, a v členských státech EU především. Základní právo rovnosti mužů a žen se musí stát skutečností. Odpovídající právní předpisy v Evropě již existují, nejsou však jednotné. Zelení chtějí, aby byly nejlepší vnitrostátní právní předpisy uplatňovány v celé EU, ať již jde o rovnost, otázku legalizace potratu, problémy domácího násilí, mateřskou či otcovskou dovolenou nebo o politické zastoupení. Ženy tvoří pouze třetinu poslanců Evropského parlamentu a evropských komisařů. V řadách Zelených je však počet poslanců a poslankyň stejný a my chceme, aby nás EU v tomto následovala.

7 Zelení požadují plnou transparentnost pro všechny, kdo se podílejí na rozhodovacích procesech v EU. Předpokládá to nekompromisní postoj proti korupci na všech úrovních. Samotná EU musí být vůči veřejnosti, kterou zastupuje, odpovědnější. Je načase otevřít zavřené složky a zavřené dveře. Zelení budou nadále věnovat pozornost pochybným a mocným zájmovým skupinám, které se snaží ovlivňovat rozhodnutí v Bruselu. Transparentnost musí být povinností, nikoli volbou. Organizovaný zločin se stal nadnárodním jevem a představuje mimořádné nebezpečí ve všech členských státech. Jeho zisky prudce rostou v EU i mimo ni. Jednou z priorit Zelených je potírání zločineckých organizací za souběžného zachování občanských svobod. Mimořádně důležitou úlohu hrají v demokratickém procesu média. Zelení budou i nadále bránit pluralitu médií a nezávislost a svobodu tisku v Evropské unii i za jejími hranicemi. Zelený Nový úděl se zasazuje o evropské hodnoty a osobní svobody. Všichni, kdo zde žijí, by měli plně požívat svobody projevu a náboženské svobody v rámci sekulární společnosti. Těžce vydobytá práva a svobody nesmí být obětovány ve jménu boje proti terorismu a údajných bezpečnostních hrozeb. Totéž platí i pro údaje na internetu. Zelení jsou přesvědčeni, že by digitální práva měla mít stejnou hodnotu jako práva občanská. Vládní a obchodní zájmy by neměly převážit nad vaším soukromím. Vaše údaje jsou vaší záležitostí. Evropa vždy byla kontinentem migrace a přistěhovalectví. Zelený Nový úděl nabídne evropskou přistěhovaleckou politiku, která lidem, kteří chtějí žít v EU, poskytne spravedlivou šanci. Nesmí převládat zakořeněná mentalita pevnosti Evropa. Přistěhovalectví je příležitostí, nikoli hrozbou. Potřebujeme pozitivní politiku, které lidem umožní, aby přišli legálně a efektivně. Přistěhovalci, kteří v EU pracují, si zaslouží rovná práva a stejnou odměnu a také možnost evropského občanství a právo podílet se na politickém procesu. Lidé, kteří v Evropě hledají azyl, si zaslouží, aby se s nimi zacházelo lépe. Zelení jsou proti represivním právním předpisům o navracení nelegálních přistěhovalců a budou i nadále bojovat proti nehumánním a xenofobním právním předpisům. Evropa je povinna poskytnout přístřeší a ochranu těm, kteří je potřebují. Evropa by měla být mostem, po kterém budou moci lidé přijít a legálně zde žít. Může to však účinně naplňovat pouze v případě, že se na tom budou podílet všechny země EU, nikoli pokud bude vše ponecháno na hraničních zemích. Je nutné provést revizi Dublinské úmluvy, jejímž cílem je harmonizovat azylové politiky států EU a která v souladu s mezinárodními závazky zaručuje ochranu. Evropa musí rovněž lépe bojovat proti zavrženíhodnému obchodování s muži, ženami a dětmi na svých hranicích. Evropská unie musí jít svým chováním příkladem zbytku světa. Předpokládá to nový způsob zahraniční politiky. Musí svou energii věnovat řešení základních příčin mezinárodního napětí, a nikoli jen bojovat s jeho projevy. EU by měla posílit mnohostranné orgány a mezinárodní právní předpisy, zaměřit se na civilní nástroje zahraniční politiky a dodržovat zásadu maximální spravedlnosti ve všech svých vnějších politikách, včetně obchodu. Evropské politiky musí ve světě prosazovat mír, demokracii, lidská práva a musí tak činit trvale a souvisle. EU by také měla věnovat více svých sil a zdrojů podpoře mezinárodního společenství (zejména Organizaci spojených národů) při řešení sporů, které byly dlouho opomíjeny.

8 Mezinárodní spolupráce a humanitární pomoc musí být prioritou. Její významnou součástí by mělo být zřízení evropských civilních mírových sborů připravených k nevojenským intervencím za humanitárními účely. Usilujeme o Evropskou unii, která posiluje demokracii a lidská práva a současně podporuje pluralitní občanskou společnost na celém světě. Lidská práva nesmí být obětována za hospodářské zájmy. Zelený Nový úděl pro novou Evropu Zelení od svého vstupu do Evropského parlamentu v roce 1984 bojují za udržitelnou, sociální a demokratičtější Evropu. Uznáváme potřebu skutečně evropských řešení evropských problémů a jsme nejúžeji spolupracujícím politickým uskupením v Evropském parlamentu. Pomohlo nám to prokázat svou sílu a mít větší vliv na rozhodování na evropské úrovni, než by nám jinak náš počet dovolil. Jsme přesvědčeni, že Zelený Nový úděl nám pomůže překonat krize, kterým čelíme: krizi finanční, hospodářskou, energetickou, krizi zdrojů a klimatu. Zelený Nový úděl zahrnuje masivní investice do udržitelných odvětví, upřednostňuje kvalitu života a zajištění milionů nových zelených pracovních míst. Realizace Zeleného Nového údělu znamená vytváření aliancí. Budeme hledat spojence v občanské společnosti, v parlamentech a ve vládách, které budou usilovat o dosažení změny. Má-li se však Evropa vrátit na správnou cestu, znamená to zúčastnit se, přesvědčovat druhé a volit Zelené. Můžete ovlivnit budoucnost Evropy. Zvolte Zelený Nový úděl. Mějte vysoké cíle volte zelenou.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 11.2.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 NÁRODNÍ ZPRÁVA Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 ČESKÁ REPUBLIKA Zastoupení Evropské komise v České republice Standardní Eurobarometr 80 / Podzim 2013 TNS Opinion

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

KDO JSME, O CO USILUJEME

KDO JSME, O CO USILUJEME KDO JSME, O CO USILUJEME Vážení čtenáři, jak je možné řešit četné problémy, před nimiž stojí lidé v Evropě i ve světě? To je základní otázka, od které se odvíjí naše činnost ve skupině Evropské sjednocené

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Dokument ze zasedání A7-0234/2010 20. 7. 2010

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Dokument ze zasedání A7-0234/2010 20. 7. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 20. 7. 2010 A7-0234/2010 ZPRÁVA o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství (2010/2010(INI)) Výbor pro zaměstnanost

Více

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Politická integrace Evropy vyvolává řadu otázek: mezivládní princip / nadnárodní princip? společenství suverénních států

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Delegace naleznou v příloze priority EU pro spolupráci s Radou Evropy v letech 2016 a 2017 ve znění přijatém Radou dne 18. ledna 2016.

Delegace naleznou v příloze priority EU pro spolupráci s Radou Evropy v letech 2016 a 2017 ve znění přijatém Radou dne 18. ledna 2016. Rada Evropské unie Brusel 18. ledna 2016 (OR. en) 5339/16 COSCE 1 CFSP/PESC 38 COHOM 1 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Generální sekretariát Rady Delegace 14919/15 COSCE

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 29. 6. 2012 2011/2050(INI) NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost týkající se

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

PŘÍLOHA. společného návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHA. společného návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final ANNEX 1 PŘÍLOHA společného návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji Unie v Radě

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Nájemní bydlení jak dál?

Nájemní bydlení jak dál? Nájemní bydlení jak dál? Ing. Mgr. Martin LUX, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Jilská1 110 00 Praha 1 martin.lux@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Východiska SFRB a podpora výstavby nájemních bytů

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.09 Vzdělávací oblast:

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Evropský zemědělský fond Naše návrhy pro zemědělství se soustředí na klíčový požadavek udržitelné hospodaření ve všech oblastech.

Evropský zemědělský fond Naše návrhy pro zemědělství se soustředí na klíčový požadavek udržitelné hospodaření ve všech oblastech. Platforma pro zemědělství a venkov (ARC) Sdělení občanské společnosti orgánům Evropské unie o budoucnosti politiky v oblasti zemědělství a venkova Listopad 2010: Shrnutí Dne 16. listopadu 2010 předá rozsáhlé

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor Evropský parlament 2014-2019 Hospodářský a měnový výbor 2016/2101(INI) 21.6.2016 NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (2016/2101(INI)) Hospodářský

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 7.12.2007 PE398.537v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh stanoviska Werner Langen Udržitelné zemědělství a bioplyn: Potřeba přezkoumání

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Dokument ze zasedání B7-0000/2013

Dokument ze zasedání B7-0000/2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 4. 12. 2013 B7-0000/2013 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o usnesení Evropského parlamentu

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. května 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. května 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0084 (NLE) 8488/17 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: MAMA 80 MED 33 CFSP/PESC 352 EG 4 ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. dubna 2015 o oborech státní služby Vláda nařizuje podle 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Obory státní služby Obory státní služby jsou uvedeny

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více