Zelený Nový úděl pro Evropu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelený Nový úděl pro Evropu"

Transkript

1 PROHLÁŠENÍ! verze ze dne 4. března 2009 Zelený Nový úděl pro Evropu Evropa potřebuje nový směr. Finanční krize a úvěrové potíže zdůraznily nedostatky stávajících hospodářských a sociálních politik. Odhalily systémové selhání širšího rozsahu. Svět čelí závažné a zásadní krizi zdrojů, jež bude mít dopad na všechny oblasti našeho života, od potravin, které konzumujeme, až po energii, kterou využíváme. Hrozí nám také to, že zmeškáme dobu, kdy bychom mohli ještě předejít nejhorším dopadům krize klimatu. Tyto krize by měly být příležitostí k tomu, abychom dali našemu hospodářskému a sociálnímu systému takovou podobu, která příštím generacím nabídne budoucnost založenou na stabilitě, soběstačnosti a udržitelnosti. Evropa řeší sociální, hospodářské a environmentální problémy, které přesahují hranice států. Jak finanční krize opět ukázala, je jediným řešením těchto problémů spolupráce na evropské a celosvětové úrovni. Vyžaduje to takovou Evropskou unii, která bude rozhodně vystupovat v zájmu budoucnosti všech svých občanů a obyvatel. Zelení chtějí hledat řešení v zájmu udržitelné budoucnosti. Čelit výzvám znamená nacházet nové příležitosti. Přechod na zelenější ekonomiku a boj proti změně klimatu posílí zaměstnanost a povede k větší soběstačnosti a ke snižování naší škodlivé závislosti na dodávkách energie. Udržitelnější přístup k zemědělským, mořským a energetickým zdrojům je mimořádně důležitý v době, kdy ceny energie a potravin tvrdě postihují obyvatelstvo s nízkými a středními příjmy. Zelení chtějí odpovědnou Evropu. Evropská unie by měla bránit sociální systémy a pracovní podmínky před tlakem nelítostné a ničím neomezené hospodářské soutěže v Evropě i mimo ni. Hospodářské zájmy se nesmí rozvíjet na úkor lidských a občanských práv. Evropská unie musí svým občanům a obyvatelům naslouchat a nést vůči nim odpovědnost a současně obhajovat mír, demokracii a lidská práva na celém světě. Převládající neoliberální ideologie vytvořila v Evropě systém, ve kterém mají zájmy menšiny přednost před obecným blahem občanů. Zastánci této ideologie povýšili zisky znečišťujících průmyslových odvětví nad ochranu životního prostředí a veřejné zdraví. Mantra konkurenceschopnosti a růstu se používá ke snižování sociálních standardů a zhoršování pracovních podmínek. Neoliberální většina v Evropském parlamentu, Radě a Evropské komisi se podvoluje požadavkům průmyslových zájmových skupin a upřednostňuje tak krátkodobé zisky před obecným zájmem. Zelení nabízejí skutečnou alternativu pro Evropu. Zelený Nový úděl znamená solidární Evropu, jež může svým občanům zaručit dobrou kvalitu života založenou na hospodářské, sociální a environmentální udržitelnosti; skutečně demokratickou Evropu, která jedná v zájmu svých občanů, a nikoli v omezeném zájmu průmyslu; Evropu, která jedná v zájmu zelené budoucnosti.

2 Skutečná alternativa pro Evropu: zabezpečení naší energetické a environmentální budoucnosti Potřebujeme revoluci v oblasti zdrojů: změnu současného trendu nadměrného využívání zdrojů a ničení životního prostředí. Budeme-li i nadále pustošit naše omezené přírodní zdroje, budeme během dvaceti pěti let potřebovat k udržení našeho životního stylu novou planetu. Tento trend je nejen hospodářsky neudržitelný, ale vážně ohrožuje i naše klima, ekosystémy a biologickou rozmanitost. Dosavadní přístup nic neřeší. Dopady krize zdrojů a nebezpečná změna klimatu by zastínily dopady jakékoli finanční nebo hospodářské krize. Mnohá řešení jsou naštěstí již nablízku. Současné zpomalení hospodářské růstu je příležitostí změnit systém, abychom mohli zabránit extrémním dopadům krize zdrojů a krize klimatu a zajistit dobrou kvalitu života. Pokud se máme vyhnout nebezpečné změně klimatu, musíme výrazně snížit emise skleníkových plynů. Zelení chtějí, aby se EU zavázala ke snížení emisí o 40 % do roku 2020 a o % do roku 2050 oproti hodnotám z roku 1990, v souladu s platnými doporučeními Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) OSN. Evropa musí také hrát vedoucí úlohu při uzavírání závazné mezinárodní dohody o klimatu v rámci OSN založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. V této dohodě se průmyslové země musí zavázat k nezbytnému snížení emisí a současně musí přijmout odpovědnost za podporu úsilí rozvojových zemí zmírnit dopady a přizpůsobit se změnám, včetně snižování emisí vznikajících v důsledku odlesňování a poškozování lesů, zejména tropických pralesů. Boj proti změně klimatu je výhodný pro všechny. Kobminace ambiciózních a závazných cílů a pobídek a veřejných investic v oblasti zelených technologií a služeb pomohou vytvořit miliony zelených pracovních míst v Evropě a desítky milionů takových míst po celém světě, jež jsou mimořádně potřebná v době zpomalení hospodářského růstu. EU si musí stanovit cíl vytvořit pět milionů zelených pracovních míst v příštích pěti letech. Musíme výrazně změnit současné plýtvání energií a zároveň značně rozšířit využívání energie z obnovitelných zdrojů. Sníží se tím i naše nebezpečná závislost na dovozu nečisté energie z nestabilních zemí, včetně poškozující kolísavosti, kterou tento dovoz pro naše ekonomiky a společnosti představuje. Musíme využívat již existujících způsobů úspory energie. Pro zachování dobré kvality života v době rostoucích cen energie bude rozhodující využívat energii méně a účinněji. Zelení chtějí, aby Evropa mnohem více upřednostňovala energetickou účinnost stanovením závazných cílů snížit spotřebu energie o 20 % do roku 2020 a rovněž podporou a prosazováním inteligentních systémů vytápění a chlazení v průmyslu i v oblasti bydlení. Obnovitelné zdroje energie musí být jádrem evropské energetické politiky pro 21. století a Zelení požadují vytvoření Evropského společenství pro obnovitelné energie (ERENE) na podporu dlouhodobého cíle 100% podílu energie z obnovitelných zdrojů. Potřebujeme koordinovaný přísun investic do zelených technologií, v němž bude hrát úlohu Evropská investiční banka. Skutečné rozšíření obnovitelných zdrojů energie vyžaduje nový přístup k dodávkám energie: reálné oddělení vlastnictví distribuce energie od její výroby a zároveň podpora sítě bez hranic a lepší způsoby využívání energií.

3 Jaderná energie nemůže být součástí řešení změny klimatu. Drahé investice do této mrtvé technologie nepřispějí k naléhavé potřebě snížit emisí a budou odčerpávat velmi potřebné finanční prostředky, které by mohly být využity k podpoře výroby energie z udržitelných zdrojů. Uran je omezeným palivovým zdrojem a EU je nesmírně závislá na jeho dovozu z nestabilních zemí; jaderná energie proto nemůže být řešením dlouhodobé energetické bezpečnosti. Rizika spojená s využíváním jaderné energie jsou v současnosti navíc stejně reálná jako kdykoli dříve, ať již ve smyslu provozu jaderných zařízení, výroby jaderného paliva či nakládání s jaderným odpadem. Nelze nezmínit i možnost teroristických útoků a šíření jaderných zbraní do oblastí s pochybnými režimy, nebo zločineckým skupinám. Zásadní změny ve způsobech využívání energie a skoncování s poškozující závislostí na ropě musí rovněž představovat změnu směrem k zelenému chování. Doprava je nejrychleji rostoucím zdrojem emisí skleníkových plynů produkovaných lidmi. EU musí aktivně usilovat o vytvoření udržitelného systému dopravy. Důležitým krokem na cestě k úplnému zohlednění environmentálních nákladů je ukončení přímých a nepřímých dotací do neúčinných a znečišťujících druhů dopravy, jako je letecká a silniční doprava. Chceme urychlit investice do transevropského železničního systému a sítě. Nákladní doprava se musí v mnohem větší míře přesunout ze silnic na železnice a do říční dopravy. Je třeba podporovat dostupnou veřejnou dopravu a udržitelné způsoby dopravy ve městech, zejména jízdu na kole a chůzi. Krize zdrojů, které čelíme, daleko přesahuje oblast energetických zdrojů. Udržitelnější přístup k zemědělským a mořským zdrojům je nezbytný pro naše dobré životní podmínky, zdravé ekosystémy a zachování biologické rozmanitosti těchto ekosystémů. Zelení chtějí, aby Evropa svým občanům zajistila přístup ke zdravým potravinám za spravedlivé ceny spíše než omezený výběr, který se jim snaží nabízet potravinářský průmysl. Politiky v oblasti zemědělství, rybolovu i potravin v Evropě by měly povzbuzovat zemědělce, rybáře, státní orgány a spotřebitele ke společné odpovědnosti. Současná společná zemědělská politika podporuje nezodpovědnost v zemědělství, kdy agroprůmysl diktuje tržní podmínky a zaměřuje se na produkci ve snaze využívat dotace bez ohledu na důsledky tohoto chování pro životní prostředí. Zelení chtějí připravovaný přezkum využít ke změně zemědělské politiky EU v zájmu toho, aby politika podporovala a stimulovala zemědělce k výrobě kvalitních potravin udržitelným způsobem. Budoucnost zemědělství spočívá v organickém zemědělství a ve spravedlivém obchodu. Mimořádně důležitý je zde zákaz geneticky modifikovaných organismů (GMO). Geneticky modifikované plodiny představují pro evropskou biologickou rozmanitost vážnou hrozbu a rovněž rizika zkřížené kontaminace plodin v organickém a konvenčním zemědělství. Z toho důvodu usilují Zelení o to, aby se Evropská unie stala oblastí bez geneticky modifikovaných organismů. Zemědělské a potravinářské politiky by měly podporovat místní trhy se zemědělskými produkty a odstranit nadbytečnou přepravu. Měly by podporovat udržitelnější výrobní metody, které zachovávají biologickou rozmanitost a chrání vodní zdroje a zvyšují úrodnost půdy a zároveň snižují používání toxických a znečišťujících pesticidů a hnojiv. Tento přístup pomůže snížit emise skleníkových plynů z intenzivního zemědělství. Pomůže rovněž snížit rizika, která pro veřejné zdraví představuje průmyslové zemědělství. Se zvířaty je třeba v zemědělství i v jiných oblastech zacházet podle etických zásad.

4 Ústředním tématem programu Zelených je dosažení vysoké úrovně ochrany zvířat. Evropa potřebuje mnohem vyšší úroveň ochrany domácích i volně žijících zvířat. Budeme i nadále usilovat o to, aby skončilo převážení zvířat na dlouhé vzdálenosti, zpřísnily se standardy dobrých životních podmínek zvířat v zemědělství a zlepšilo se uplatňování platných právních předpisů týkajících se zacházení se zvířaty. S ohledem na změnu klimatu, zajišťování potravin a dobré životní podmínky zvířat je třeba více jednat a podpořit snížení spotřeby masa. Chceme, aby skončilo obchodování s kožešinami, a prosazujeme urychlené nahrazení testování na zvířatech jinými metodami, při kterých se nepoužívají zvířata. Společná rybářská politika byla lekcí sebezničení a vedla k tomu, že řada rybích populací klesla na kritickou úroveň. Je třeba ji neodkladně přeměnit ze současného modelu nešetrného a nadměrného využívání zdrojů na nástroj, který rybáře povede k odpovědnosti za udržitelné řízení rybolovu a zachování rybích populací. EU musí rovněž významně posílit závazná opatření na ochranu našich ohrožených moří a musí revidovat své vykořisťovatelské rybářské dohody s africkými zeměmi. Zdravá Evropa je bohatá Evropa. Občané EU jsou znepokojeni znečištěním vzduchu, který dýchají, vody, kterou používají, a potravin, které konzumují. Znečištěné životní prostředí poškozuje veřejné zdraví, které naopak klade značné nároky na společnost a ekonomiky. EU musí lépe řešit hrozby pro veřejné zdraví, ať už jde o znečišťující částice šířené vodou nebo vzduchem, hluk, toxické látky či hrozbu šíření nemocí. EU musí zastavit ztrátu biologické rozmanitosti na svém území i jinde ve světě. Sociální spravedlnost a globalizace: boj za spravedlivější Evropu Systém potřebuje změnu. Zelení chtějí zastavit lehkomyslnou deregulaci, která velkým podnikům umožnila, aby si diktovaly vlastní podmínky bez ohledu na skutečné širší dopady na hospodářství a společnost. Tento přístup stimuloval nebezpečné spekulace a nadměrné využívání, jež nás vtáhly do pasti, kterou představuje současná krize. Chceme dané příležitosti využít k tomu, abychom rozvinuli novou ekonomiku, založenou na dlouhodobé prosperitě, a nikoli krátkodobém prospěchu. Chceme odpovědnou a stabilní Evropu, která investuje podle etických zásad a kde je prosperita definována jako blaho všech jejích obyvatel. Finanční trhy je třeba kontrolovat, aby se již přestaly chovat jako kasina, ve kterých jsou domácnosti a obživa lidí jen žetony na stole. Nadnárodní povaha trhů vyžaduje koordinovanou evropskou reakci, která povede k mezinárodnímu úsilí a představuje vazbu na toto mezinárodní úsilí. Na úrovní EU musí existovat hlídací pes orgán, který by kontroloval a reguloval finanční trhy a služby. Právní předpisy EU musí zamezit daňovým únikům v jakékoli podobě a zabránit škodlivé daňové hospodářské soutěži v oblasti příjmů a úspor firem, která oslabuje sociální spravedlnost. Regulace finančních trhů předpokládá i sjednání mezinárodní dohody, která by postavila veškeré daňové ráje mimo zákon. Úvěry musí být spojeny s realistickým oceněním a rizikem. Je nezbytné udržet na uzdě nejhorší excesy neregulovaných trhů, zejména nebezpečné praktiky krátkého prodeje (short selling) zprostředkované obzvláště zajišťovacími (hedgovými) fondy. Je nutné stanovit horní hranici astronomickým platům a bonusům ve finančním odvětví, které odměňují povážlivost a nedbalost. Zelení se dlouhodobě zasazují o zavedení poplatků z finanční transakce, což by omezilo spekulace a vytvořilo zdroje, které bude možné použít k financování různých sociálních a environmentálních cílů, jež jsou nyní přehlíženy nebo nedostatečně financovány.

5 Finanční trhy musí být restrukturalizovány, aby mohla být široké veřejnosti poskytována ochrana. Rozumí se tím garantované úspory a zachování dostupnosti půjček. V době finanční krize musí být k dispozici levné úvěry, které by podpořily evropské podniky, obzvláště ty, které přispívají k udržitelnější Evropě. Zelený Nový úděl požaduje masivní investice do vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti zelených technologií zaměřených na budoucnost, které by postavily Evropu do čela celosvětové hospodářské revoluce. Skutečně prosperující, inovační, stabilní a udržitelné hospodářství vyžaduje spravedlivější společnost, v níž budou všem zaručeny spravedlivé pracovní podmínky, rovné příležitosti a důstojná životní úroveň. Evropa musí bránit společenské hodnoty a spravedlnost a současně se přizpůsobovat měnící se době. Omezení ochrany životního prostředí či kompromisy v otázce společenských hodnot by byly kontraproduktivní. Zelení chtějí posílit práva pracovníků. Evropská unie trpí značnou nerovnováhou. Vytvořila si přísná pravidla hospodářské soutěže, ale v oblasti pracovněprávních předpisů a sociálních práv nedokázala s tímto vývojem držet krok. Právní mezery a nejistoty vedou k takovým rozhodnutím Evropského soudního dvora, jež mají sklon upřednostňovat obchodní zájmy před právy pracovníků. Evropa se musí postavit do čela díky vyšší úrovni standardů spíše závodem ke dnu v oblasti pracovních podmínek. Zelení usilují o Evropu, která odmítá sociální dumping a vykořisťování. Je nezbytné, aby byla posílena sociální a pracovní práva a aby měli pracovníci možnost prostřednictvím kolektivního vyjednávání více působit na rozhodnutí, která se jich týkají. Ženy i muži, vysílaní pracovníci, pracovníci z řad přistěhovalců i dočasní pracovníci by měli obdržet stejnou odměnu za stejnou práci. Rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, zdravotní postižení, vyznání či sexuální orientaci musí být zaručeny na pracovišti i mimo něj. Evropské politiky, které ve jménu hospodářské soutěže oslabují veřejné služby, musí být ukončeny. Veřejné služby, jako je zdravotnictví a vzdělávání, mají stěžejní význam z důvodu obecného zájmu a nesmí být narušovány pravidly hospodářské soutěže. Musíme nalézt rovnováhu mezi svobodou poskytovat sociální služby a služby obecného zájmu a povinností zajistit rovný, dosažitelný a všeobecný přístup k těmto službám. Nikdo by neměl být vystaven nedůstojnému životu v chudobě. Zelený Nový úděl má za cíl ukončit prohlubování propasti mezi bohatými a chudými a zaručit důstojnou minimální životní úroveň pro všechny Evropany. Vlády by pro všechny, kdo jsou v nouzi, měly zavést minimální mzdy ze zákona či na základě kolektivních smluv a rovněž minimální příjem nad hranicí chudoby zajištěný prostřednictvím sociálního zabezpečení. EU by se měla řídit zásadou stejné odměny za stejnou práci, nikoli soutěžit o nejnižší mzdu. Evropa musí nabídnout větší stabilitu lidem v každém věku. Seniorům musí být zajištěno silnější postavení ve společnosti, které jim umožní aktivní podíl na hospodářském, sociálním a občanském životě. To obnáší zajištění důstojných penzí. Musí být vytvořeny podmínky pro existenci komunitních služeb zabývajících se individuálními potřebami slabých a zranitelných. Mladí lidé musejí mít přístup k jistějším pracovním místům a také lepší přístup ke vzdělávání, odborné přípravě a bydlení.

6 Evropa musí také hrát svou úlohu při vytváření spravedlivějších společností a snižování chudoby v jiných částech světa. Je třeba zvýšit úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Hlavní zásadou veškerých politik EU i jejího postoje v rámci celosvětových institucí musí být světová sociální a environmentální spravedlnost. Zelení chtějí zajistit, aby evropské vlády konečně splnily své dlouholeté přísliby a zvýšily zahraniční rozvojovou pomoc EU na 0,56 % HDP do roku 2010 a 0,7 % do roku Zelený Nový úděl dává prioritu spravedlivému obchodu. Obchod musí přinášet prospěch všem zúčastněným. Evropa příliš často používá svůj vliv při mezinárodních jednáních k uzavírání obchodů výhodných pro bohaté, na úkor hospodářských, společenských a environmentálních výhod pro chudé. Vývozní dotace pro zemědělské produkty pocházející z EU nadále poškozují ekonomiky chudých zemí a je třeba je okamžitě zastavit. Neměly by se již akceptovat sociálně nespravedlivé a ekologicky škodlivé praktiky uplatňované mezinárodními společnostmi v jiných částech světa, tak jako nejsou uplatňovány v Evropě. Doložky o sociálním a udržitelném rozvoji by proto v obchodních partnerstvích měly být závazné. Je nezbytné přimět WTO, aby změnila svůj program volného obchodu na program spravedlivého a udržitelného obchodu, čímž by upřednostnila ochranu obecného blaha a zmírňování chudoby. Evropa musí v praxi dělat to, co sama hlásá. Demokracie a lidská práva zodpovědná EU, jež naslouchá všem a které všichni naslouchají Evropa musí umět naslouchat a každý by měl být vyslyšen. Zelení usilují o reformu EU, aby se mohla stát skutečně participativní demokracií. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem EU, měl by mít právo iniciovat právní předpisy. Část poslanců Evropského parlamentu by měla být volena z celoevropských nadnárodních kandidátních listin, což by občanům umožnilo hlasovat pro kandidáty, kteří zastupují celou EU, nikoli jen svůj vnitrostátní či místní volební obvod. Je třeba aktivněji podporovat k účasti mladé lidi, například snížením věkové hranice pro účast ve volbách. Občané by dále měli mít možnost přímé demokracie prostřednictvím evropských referend o otázkách celoevropského významu. Zelení budou bojovat za uplatňování Listiny základních práv ve snaze zapojit všechny členy společnosti a chránit práva zranitelných skupin a menšin. Zahrnuje to boj za rovná práva žen, národnostních menšin, zejména Romů, osob se zdravotním postižením, lesbiček, gayů, bisexuálů, transgender a náboženských menšin, stejně tak jako za práva sociální a občanská. Znamená to také boj proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a jiné náboženské nesnášenlivosti, sexismu, diskriminace na základě sexuální orientace a pohlavní identity a všem formám násilného politického extremismu v Evropské unii. Lidská práva jsou tu pro všechny, a v členských státech EU především. Základní právo rovnosti mužů a žen se musí stát skutečností. Odpovídající právní předpisy v Evropě již existují, nejsou však jednotné. Zelení chtějí, aby byly nejlepší vnitrostátní právní předpisy uplatňovány v celé EU, ať již jde o rovnost, otázku legalizace potratu, problémy domácího násilí, mateřskou či otcovskou dovolenou nebo o politické zastoupení. Ženy tvoří pouze třetinu poslanců Evropského parlamentu a evropských komisařů. V řadách Zelených je však počet poslanců a poslankyň stejný a my chceme, aby nás EU v tomto následovala.

7 Zelení požadují plnou transparentnost pro všechny, kdo se podílejí na rozhodovacích procesech v EU. Předpokládá to nekompromisní postoj proti korupci na všech úrovních. Samotná EU musí být vůči veřejnosti, kterou zastupuje, odpovědnější. Je načase otevřít zavřené složky a zavřené dveře. Zelení budou nadále věnovat pozornost pochybným a mocným zájmovým skupinám, které se snaží ovlivňovat rozhodnutí v Bruselu. Transparentnost musí být povinností, nikoli volbou. Organizovaný zločin se stal nadnárodním jevem a představuje mimořádné nebezpečí ve všech členských státech. Jeho zisky prudce rostou v EU i mimo ni. Jednou z priorit Zelených je potírání zločineckých organizací za souběžného zachování občanských svobod. Mimořádně důležitou úlohu hrají v demokratickém procesu média. Zelení budou i nadále bránit pluralitu médií a nezávislost a svobodu tisku v Evropské unii i za jejími hranicemi. Zelený Nový úděl se zasazuje o evropské hodnoty a osobní svobody. Všichni, kdo zde žijí, by měli plně požívat svobody projevu a náboženské svobody v rámci sekulární společnosti. Těžce vydobytá práva a svobody nesmí být obětovány ve jménu boje proti terorismu a údajných bezpečnostních hrozeb. Totéž platí i pro údaje na internetu. Zelení jsou přesvědčeni, že by digitální práva měla mít stejnou hodnotu jako práva občanská. Vládní a obchodní zájmy by neměly převážit nad vaším soukromím. Vaše údaje jsou vaší záležitostí. Evropa vždy byla kontinentem migrace a přistěhovalectví. Zelený Nový úděl nabídne evropskou přistěhovaleckou politiku, která lidem, kteří chtějí žít v EU, poskytne spravedlivou šanci. Nesmí převládat zakořeněná mentalita pevnosti Evropa. Přistěhovalectví je příležitostí, nikoli hrozbou. Potřebujeme pozitivní politiku, které lidem umožní, aby přišli legálně a efektivně. Přistěhovalci, kteří v EU pracují, si zaslouží rovná práva a stejnou odměnu a také možnost evropského občanství a právo podílet se na politickém procesu. Lidé, kteří v Evropě hledají azyl, si zaslouží, aby se s nimi zacházelo lépe. Zelení jsou proti represivním právním předpisům o navracení nelegálních přistěhovalců a budou i nadále bojovat proti nehumánním a xenofobním právním předpisům. Evropa je povinna poskytnout přístřeší a ochranu těm, kteří je potřebují. Evropa by měla být mostem, po kterém budou moci lidé přijít a legálně zde žít. Může to však účinně naplňovat pouze v případě, že se na tom budou podílet všechny země EU, nikoli pokud bude vše ponecháno na hraničních zemích. Je nutné provést revizi Dublinské úmluvy, jejímž cílem je harmonizovat azylové politiky států EU a která v souladu s mezinárodními závazky zaručuje ochranu. Evropa musí rovněž lépe bojovat proti zavrženíhodnému obchodování s muži, ženami a dětmi na svých hranicích. Evropská unie musí jít svým chováním příkladem zbytku světa. Předpokládá to nový způsob zahraniční politiky. Musí svou energii věnovat řešení základních příčin mezinárodního napětí, a nikoli jen bojovat s jeho projevy. EU by měla posílit mnohostranné orgány a mezinárodní právní předpisy, zaměřit se na civilní nástroje zahraniční politiky a dodržovat zásadu maximální spravedlnosti ve všech svých vnějších politikách, včetně obchodu. Evropské politiky musí ve světě prosazovat mír, demokracii, lidská práva a musí tak činit trvale a souvisle. EU by také měla věnovat více svých sil a zdrojů podpoře mezinárodního společenství (zejména Organizaci spojených národů) při řešení sporů, které byly dlouho opomíjeny.

8 Mezinárodní spolupráce a humanitární pomoc musí být prioritou. Její významnou součástí by mělo být zřízení evropských civilních mírových sborů připravených k nevojenským intervencím za humanitárními účely. Usilujeme o Evropskou unii, která posiluje demokracii a lidská práva a současně podporuje pluralitní občanskou společnost na celém světě. Lidská práva nesmí být obětována za hospodářské zájmy. Zelený Nový úděl pro novou Evropu Zelení od svého vstupu do Evropského parlamentu v roce 1984 bojují za udržitelnou, sociální a demokratičtější Evropu. Uznáváme potřebu skutečně evropských řešení evropských problémů a jsme nejúžeji spolupracujícím politickým uskupením v Evropském parlamentu. Pomohlo nám to prokázat svou sílu a mít větší vliv na rozhodování na evropské úrovni, než by nám jinak náš počet dovolil. Jsme přesvědčeni, že Zelený Nový úděl nám pomůže překonat krize, kterým čelíme: krizi finanční, hospodářskou, energetickou, krizi zdrojů a klimatu. Zelený Nový úděl zahrnuje masivní investice do udržitelných odvětví, upřednostňuje kvalitu života a zajištění milionů nových zelených pracovních míst. Realizace Zeleného Nového údělu znamená vytváření aliancí. Budeme hledat spojence v občanské společnosti, v parlamentech a ve vládách, které budou usilovat o dosažení změny. Má-li se však Evropa vrátit na správnou cestu, znamená to zúčastnit se, přesvědčovat druhé a volit Zelené. Můžete ovlivnit budoucnost Evropy. Zvolte Zelený Nový úděl. Mějte vysoké cíle volte zelenou.

KDO JSME, O CO USILUJEME

KDO JSME, O CO USILUJEME KDO JSME, O CO USILUJEME Vážení čtenáři, jak je možné řešit četné problémy, před nimiž stojí lidé v Evropě i ve světě? To je základní otázka, od které se odvíjí naše činnost ve skupině Evropské sjednocené

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ

SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ Společná rybářská politika (SRP) byla poprvé formulována v Římské smlouvě. Původně byla propojena se společnou zemědělskou politikou, ale postupem času se osamostatňovala.

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-47

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-47 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2014/2214(INI) 10.6.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-47 Dubravka Šuica (PE557.114v01-00) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Sevillské programové prohlášení

Sevillské programové prohlášení Sevillské programové prohlášení European Trade Union Confederation (ETUC) Confédération européenne des syndicats (CES) CS Sevillské programové prohlášení Přijato XI. sjezdem Evropské odborové konfederace,

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE,

POLITICKÉ IDEOLOGIE, POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list 1. Doplňte tabulku:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST MISTR Opavsko 2014+ STRATEGICKÝ DOKUMENT pro obce, podnikatele a spolky, analýza problémů a shoda na prioritách při jejich řešení

Více

EVROPA, KTERÁ FUNGUJE

EVROPA, KTERÁ FUNGUJE EVROPA, KTERÁ FUNGUJE V roce 2014 dostaneme příležitost v této zásadní době v historii našeho kontinentu formovat budoucnost Evropy. Výběr, který v těchto volbách učiníte, může Evropu buď oslabit, nebo

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

CZ Co pro vás děláme?

CZ Co pro vás děláme? Co pro vás děláme? CZ Co pro vás děláme? V posledních letech Evropu zasáhla mezinárodní hospodářská a finanční krize nebývalých rozměrů. Systémy sociálního zabezpečení, zdravotnictví, penzijní systémy

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2012/0190(COD) 3.1.2013 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS Evropská akce v oblasti drog (EAD) ACTION ON DRU Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS European Action Víte, že? Asi 12 milionů osob v EU

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

Vyplatí se nám podpora investic do OZE? E15 Leading Minds Forum Budoucnost energetiky v ČR K.Šimeček - SVSE/AEM Představení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS 17. 10. 2012 B7-0000/2012. předložený na základě prohlášení Komise

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS 17. 10. 2012 B7-0000/2012. předložený na základě prohlášení Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 17. 10. 2012 B7-0000/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o udržitelném celosvětovém

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 R.J. Dubos Koncept člověka, kterému byla Bohem svěřena Země, aby se o ni staral a tím na

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více