Zelený Nový úděl pro Evropu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelený Nový úděl pro Evropu"

Transkript

1 PROHLÁŠENÍ! verze ze dne 4. března 2009 Zelený Nový úděl pro Evropu Evropa potřebuje nový směr. Finanční krize a úvěrové potíže zdůraznily nedostatky stávajících hospodářských a sociálních politik. Odhalily systémové selhání širšího rozsahu. Svět čelí závažné a zásadní krizi zdrojů, jež bude mít dopad na všechny oblasti našeho života, od potravin, které konzumujeme, až po energii, kterou využíváme. Hrozí nám také to, že zmeškáme dobu, kdy bychom mohli ještě předejít nejhorším dopadům krize klimatu. Tyto krize by měly být příležitostí k tomu, abychom dali našemu hospodářskému a sociálnímu systému takovou podobu, která příštím generacím nabídne budoucnost založenou na stabilitě, soběstačnosti a udržitelnosti. Evropa řeší sociální, hospodářské a environmentální problémy, které přesahují hranice států. Jak finanční krize opět ukázala, je jediným řešením těchto problémů spolupráce na evropské a celosvětové úrovni. Vyžaduje to takovou Evropskou unii, která bude rozhodně vystupovat v zájmu budoucnosti všech svých občanů a obyvatel. Zelení chtějí hledat řešení v zájmu udržitelné budoucnosti. Čelit výzvám znamená nacházet nové příležitosti. Přechod na zelenější ekonomiku a boj proti změně klimatu posílí zaměstnanost a povede k větší soběstačnosti a ke snižování naší škodlivé závislosti na dodávkách energie. Udržitelnější přístup k zemědělským, mořským a energetickým zdrojům je mimořádně důležitý v době, kdy ceny energie a potravin tvrdě postihují obyvatelstvo s nízkými a středními příjmy. Zelení chtějí odpovědnou Evropu. Evropská unie by měla bránit sociální systémy a pracovní podmínky před tlakem nelítostné a ničím neomezené hospodářské soutěže v Evropě i mimo ni. Hospodářské zájmy se nesmí rozvíjet na úkor lidských a občanských práv. Evropská unie musí svým občanům a obyvatelům naslouchat a nést vůči nim odpovědnost a současně obhajovat mír, demokracii a lidská práva na celém světě. Převládající neoliberální ideologie vytvořila v Evropě systém, ve kterém mají zájmy menšiny přednost před obecným blahem občanů. Zastánci této ideologie povýšili zisky znečišťujících průmyslových odvětví nad ochranu životního prostředí a veřejné zdraví. Mantra konkurenceschopnosti a růstu se používá ke snižování sociálních standardů a zhoršování pracovních podmínek. Neoliberální většina v Evropském parlamentu, Radě a Evropské komisi se podvoluje požadavkům průmyslových zájmových skupin a upřednostňuje tak krátkodobé zisky před obecným zájmem. Zelení nabízejí skutečnou alternativu pro Evropu. Zelený Nový úděl znamená solidární Evropu, jež může svým občanům zaručit dobrou kvalitu života založenou na hospodářské, sociální a environmentální udržitelnosti; skutečně demokratickou Evropu, která jedná v zájmu svých občanů, a nikoli v omezeném zájmu průmyslu; Evropu, která jedná v zájmu zelené budoucnosti.

2 Skutečná alternativa pro Evropu: zabezpečení naší energetické a environmentální budoucnosti Potřebujeme revoluci v oblasti zdrojů: změnu současného trendu nadměrného využívání zdrojů a ničení životního prostředí. Budeme-li i nadále pustošit naše omezené přírodní zdroje, budeme během dvaceti pěti let potřebovat k udržení našeho životního stylu novou planetu. Tento trend je nejen hospodářsky neudržitelný, ale vážně ohrožuje i naše klima, ekosystémy a biologickou rozmanitost. Dosavadní přístup nic neřeší. Dopady krize zdrojů a nebezpečná změna klimatu by zastínily dopady jakékoli finanční nebo hospodářské krize. Mnohá řešení jsou naštěstí již nablízku. Současné zpomalení hospodářské růstu je příležitostí změnit systém, abychom mohli zabránit extrémním dopadům krize zdrojů a krize klimatu a zajistit dobrou kvalitu života. Pokud se máme vyhnout nebezpečné změně klimatu, musíme výrazně snížit emise skleníkových plynů. Zelení chtějí, aby se EU zavázala ke snížení emisí o 40 % do roku 2020 a o % do roku 2050 oproti hodnotám z roku 1990, v souladu s platnými doporučeními Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) OSN. Evropa musí také hrát vedoucí úlohu při uzavírání závazné mezinárodní dohody o klimatu v rámci OSN založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. V této dohodě se průmyslové země musí zavázat k nezbytnému snížení emisí a současně musí přijmout odpovědnost za podporu úsilí rozvojových zemí zmírnit dopady a přizpůsobit se změnám, včetně snižování emisí vznikajících v důsledku odlesňování a poškozování lesů, zejména tropických pralesů. Boj proti změně klimatu je výhodný pro všechny. Kobminace ambiciózních a závazných cílů a pobídek a veřejných investic v oblasti zelených technologií a služeb pomohou vytvořit miliony zelených pracovních míst v Evropě a desítky milionů takových míst po celém světě, jež jsou mimořádně potřebná v době zpomalení hospodářského růstu. EU si musí stanovit cíl vytvořit pět milionů zelených pracovních míst v příštích pěti letech. Musíme výrazně změnit současné plýtvání energií a zároveň značně rozšířit využívání energie z obnovitelných zdrojů. Sníží se tím i naše nebezpečná závislost na dovozu nečisté energie z nestabilních zemí, včetně poškozující kolísavosti, kterou tento dovoz pro naše ekonomiky a společnosti představuje. Musíme využívat již existujících způsobů úspory energie. Pro zachování dobré kvality života v době rostoucích cen energie bude rozhodující využívat energii méně a účinněji. Zelení chtějí, aby Evropa mnohem více upřednostňovala energetickou účinnost stanovením závazných cílů snížit spotřebu energie o 20 % do roku 2020 a rovněž podporou a prosazováním inteligentních systémů vytápění a chlazení v průmyslu i v oblasti bydlení. Obnovitelné zdroje energie musí být jádrem evropské energetické politiky pro 21. století a Zelení požadují vytvoření Evropského společenství pro obnovitelné energie (ERENE) na podporu dlouhodobého cíle 100% podílu energie z obnovitelných zdrojů. Potřebujeme koordinovaný přísun investic do zelených technologií, v němž bude hrát úlohu Evropská investiční banka. Skutečné rozšíření obnovitelných zdrojů energie vyžaduje nový přístup k dodávkám energie: reálné oddělení vlastnictví distribuce energie od její výroby a zároveň podpora sítě bez hranic a lepší způsoby využívání energií.

3 Jaderná energie nemůže být součástí řešení změny klimatu. Drahé investice do této mrtvé technologie nepřispějí k naléhavé potřebě snížit emisí a budou odčerpávat velmi potřebné finanční prostředky, které by mohly být využity k podpoře výroby energie z udržitelných zdrojů. Uran je omezeným palivovým zdrojem a EU je nesmírně závislá na jeho dovozu z nestabilních zemí; jaderná energie proto nemůže být řešením dlouhodobé energetické bezpečnosti. Rizika spojená s využíváním jaderné energie jsou v současnosti navíc stejně reálná jako kdykoli dříve, ať již ve smyslu provozu jaderných zařízení, výroby jaderného paliva či nakládání s jaderným odpadem. Nelze nezmínit i možnost teroristických útoků a šíření jaderných zbraní do oblastí s pochybnými režimy, nebo zločineckým skupinám. Zásadní změny ve způsobech využívání energie a skoncování s poškozující závislostí na ropě musí rovněž představovat změnu směrem k zelenému chování. Doprava je nejrychleji rostoucím zdrojem emisí skleníkových plynů produkovaných lidmi. EU musí aktivně usilovat o vytvoření udržitelného systému dopravy. Důležitým krokem na cestě k úplnému zohlednění environmentálních nákladů je ukončení přímých a nepřímých dotací do neúčinných a znečišťujících druhů dopravy, jako je letecká a silniční doprava. Chceme urychlit investice do transevropského železničního systému a sítě. Nákladní doprava se musí v mnohem větší míře přesunout ze silnic na železnice a do říční dopravy. Je třeba podporovat dostupnou veřejnou dopravu a udržitelné způsoby dopravy ve městech, zejména jízdu na kole a chůzi. Krize zdrojů, které čelíme, daleko přesahuje oblast energetických zdrojů. Udržitelnější přístup k zemědělským a mořským zdrojům je nezbytný pro naše dobré životní podmínky, zdravé ekosystémy a zachování biologické rozmanitosti těchto ekosystémů. Zelení chtějí, aby Evropa svým občanům zajistila přístup ke zdravým potravinám za spravedlivé ceny spíše než omezený výběr, který se jim snaží nabízet potravinářský průmysl. Politiky v oblasti zemědělství, rybolovu i potravin v Evropě by měly povzbuzovat zemědělce, rybáře, státní orgány a spotřebitele ke společné odpovědnosti. Současná společná zemědělská politika podporuje nezodpovědnost v zemědělství, kdy agroprůmysl diktuje tržní podmínky a zaměřuje se na produkci ve snaze využívat dotace bez ohledu na důsledky tohoto chování pro životní prostředí. Zelení chtějí připravovaný přezkum využít ke změně zemědělské politiky EU v zájmu toho, aby politika podporovala a stimulovala zemědělce k výrobě kvalitních potravin udržitelným způsobem. Budoucnost zemědělství spočívá v organickém zemědělství a ve spravedlivém obchodu. Mimořádně důležitý je zde zákaz geneticky modifikovaných organismů (GMO). Geneticky modifikované plodiny představují pro evropskou biologickou rozmanitost vážnou hrozbu a rovněž rizika zkřížené kontaminace plodin v organickém a konvenčním zemědělství. Z toho důvodu usilují Zelení o to, aby se Evropská unie stala oblastí bez geneticky modifikovaných organismů. Zemědělské a potravinářské politiky by měly podporovat místní trhy se zemědělskými produkty a odstranit nadbytečnou přepravu. Měly by podporovat udržitelnější výrobní metody, které zachovávají biologickou rozmanitost a chrání vodní zdroje a zvyšují úrodnost půdy a zároveň snižují používání toxických a znečišťujících pesticidů a hnojiv. Tento přístup pomůže snížit emise skleníkových plynů z intenzivního zemědělství. Pomůže rovněž snížit rizika, která pro veřejné zdraví představuje průmyslové zemědělství. Se zvířaty je třeba v zemědělství i v jiných oblastech zacházet podle etických zásad.

4 Ústředním tématem programu Zelených je dosažení vysoké úrovně ochrany zvířat. Evropa potřebuje mnohem vyšší úroveň ochrany domácích i volně žijících zvířat. Budeme i nadále usilovat o to, aby skončilo převážení zvířat na dlouhé vzdálenosti, zpřísnily se standardy dobrých životních podmínek zvířat v zemědělství a zlepšilo se uplatňování platných právních předpisů týkajících se zacházení se zvířaty. S ohledem na změnu klimatu, zajišťování potravin a dobré životní podmínky zvířat je třeba více jednat a podpořit snížení spotřeby masa. Chceme, aby skončilo obchodování s kožešinami, a prosazujeme urychlené nahrazení testování na zvířatech jinými metodami, při kterých se nepoužívají zvířata. Společná rybářská politika byla lekcí sebezničení a vedla k tomu, že řada rybích populací klesla na kritickou úroveň. Je třeba ji neodkladně přeměnit ze současného modelu nešetrného a nadměrného využívání zdrojů na nástroj, který rybáře povede k odpovědnosti za udržitelné řízení rybolovu a zachování rybích populací. EU musí rovněž významně posílit závazná opatření na ochranu našich ohrožených moří a musí revidovat své vykořisťovatelské rybářské dohody s africkými zeměmi. Zdravá Evropa je bohatá Evropa. Občané EU jsou znepokojeni znečištěním vzduchu, který dýchají, vody, kterou používají, a potravin, které konzumují. Znečištěné životní prostředí poškozuje veřejné zdraví, které naopak klade značné nároky na společnost a ekonomiky. EU musí lépe řešit hrozby pro veřejné zdraví, ať už jde o znečišťující částice šířené vodou nebo vzduchem, hluk, toxické látky či hrozbu šíření nemocí. EU musí zastavit ztrátu biologické rozmanitosti na svém území i jinde ve světě. Sociální spravedlnost a globalizace: boj za spravedlivější Evropu Systém potřebuje změnu. Zelení chtějí zastavit lehkomyslnou deregulaci, která velkým podnikům umožnila, aby si diktovaly vlastní podmínky bez ohledu na skutečné širší dopady na hospodářství a společnost. Tento přístup stimuloval nebezpečné spekulace a nadměrné využívání, jež nás vtáhly do pasti, kterou představuje současná krize. Chceme dané příležitosti využít k tomu, abychom rozvinuli novou ekonomiku, založenou na dlouhodobé prosperitě, a nikoli krátkodobém prospěchu. Chceme odpovědnou a stabilní Evropu, která investuje podle etických zásad a kde je prosperita definována jako blaho všech jejích obyvatel. Finanční trhy je třeba kontrolovat, aby se již přestaly chovat jako kasina, ve kterých jsou domácnosti a obživa lidí jen žetony na stole. Nadnárodní povaha trhů vyžaduje koordinovanou evropskou reakci, která povede k mezinárodnímu úsilí a představuje vazbu na toto mezinárodní úsilí. Na úrovní EU musí existovat hlídací pes orgán, který by kontroloval a reguloval finanční trhy a služby. Právní předpisy EU musí zamezit daňovým únikům v jakékoli podobě a zabránit škodlivé daňové hospodářské soutěži v oblasti příjmů a úspor firem, která oslabuje sociální spravedlnost. Regulace finančních trhů předpokládá i sjednání mezinárodní dohody, která by postavila veškeré daňové ráje mimo zákon. Úvěry musí být spojeny s realistickým oceněním a rizikem. Je nezbytné udržet na uzdě nejhorší excesy neregulovaných trhů, zejména nebezpečné praktiky krátkého prodeje (short selling) zprostředkované obzvláště zajišťovacími (hedgovými) fondy. Je nutné stanovit horní hranici astronomickým platům a bonusům ve finančním odvětví, které odměňují povážlivost a nedbalost. Zelení se dlouhodobě zasazují o zavedení poplatků z finanční transakce, což by omezilo spekulace a vytvořilo zdroje, které bude možné použít k financování různých sociálních a environmentálních cílů, jež jsou nyní přehlíženy nebo nedostatečně financovány.

5 Finanční trhy musí být restrukturalizovány, aby mohla být široké veřejnosti poskytována ochrana. Rozumí se tím garantované úspory a zachování dostupnosti půjček. V době finanční krize musí být k dispozici levné úvěry, které by podpořily evropské podniky, obzvláště ty, které přispívají k udržitelnější Evropě. Zelený Nový úděl požaduje masivní investice do vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti zelených technologií zaměřených na budoucnost, které by postavily Evropu do čela celosvětové hospodářské revoluce. Skutečně prosperující, inovační, stabilní a udržitelné hospodářství vyžaduje spravedlivější společnost, v níž budou všem zaručeny spravedlivé pracovní podmínky, rovné příležitosti a důstojná životní úroveň. Evropa musí bránit společenské hodnoty a spravedlnost a současně se přizpůsobovat měnící se době. Omezení ochrany životního prostředí či kompromisy v otázce společenských hodnot by byly kontraproduktivní. Zelení chtějí posílit práva pracovníků. Evropská unie trpí značnou nerovnováhou. Vytvořila si přísná pravidla hospodářské soutěže, ale v oblasti pracovněprávních předpisů a sociálních práv nedokázala s tímto vývojem držet krok. Právní mezery a nejistoty vedou k takovým rozhodnutím Evropského soudního dvora, jež mají sklon upřednostňovat obchodní zájmy před právy pracovníků. Evropa se musí postavit do čela díky vyšší úrovni standardů spíše závodem ke dnu v oblasti pracovních podmínek. Zelení usilují o Evropu, která odmítá sociální dumping a vykořisťování. Je nezbytné, aby byla posílena sociální a pracovní práva a aby měli pracovníci možnost prostřednictvím kolektivního vyjednávání více působit na rozhodnutí, která se jich týkají. Ženy i muži, vysílaní pracovníci, pracovníci z řad přistěhovalců i dočasní pracovníci by měli obdržet stejnou odměnu za stejnou práci. Rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, zdravotní postižení, vyznání či sexuální orientaci musí být zaručeny na pracovišti i mimo něj. Evropské politiky, které ve jménu hospodářské soutěže oslabují veřejné služby, musí být ukončeny. Veřejné služby, jako je zdravotnictví a vzdělávání, mají stěžejní význam z důvodu obecného zájmu a nesmí být narušovány pravidly hospodářské soutěže. Musíme nalézt rovnováhu mezi svobodou poskytovat sociální služby a služby obecného zájmu a povinností zajistit rovný, dosažitelný a všeobecný přístup k těmto službám. Nikdo by neměl být vystaven nedůstojnému životu v chudobě. Zelený Nový úděl má za cíl ukončit prohlubování propasti mezi bohatými a chudými a zaručit důstojnou minimální životní úroveň pro všechny Evropany. Vlády by pro všechny, kdo jsou v nouzi, měly zavést minimální mzdy ze zákona či na základě kolektivních smluv a rovněž minimální příjem nad hranicí chudoby zajištěný prostřednictvím sociálního zabezpečení. EU by se měla řídit zásadou stejné odměny za stejnou práci, nikoli soutěžit o nejnižší mzdu. Evropa musí nabídnout větší stabilitu lidem v každém věku. Seniorům musí být zajištěno silnější postavení ve společnosti, které jim umožní aktivní podíl na hospodářském, sociálním a občanském životě. To obnáší zajištění důstojných penzí. Musí být vytvořeny podmínky pro existenci komunitních služeb zabývajících se individuálními potřebami slabých a zranitelných. Mladí lidé musejí mít přístup k jistějším pracovním místům a také lepší přístup ke vzdělávání, odborné přípravě a bydlení.

6 Evropa musí také hrát svou úlohu při vytváření spravedlivějších společností a snižování chudoby v jiných částech světa. Je třeba zvýšit úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Hlavní zásadou veškerých politik EU i jejího postoje v rámci celosvětových institucí musí být světová sociální a environmentální spravedlnost. Zelení chtějí zajistit, aby evropské vlády konečně splnily své dlouholeté přísliby a zvýšily zahraniční rozvojovou pomoc EU na 0,56 % HDP do roku 2010 a 0,7 % do roku Zelený Nový úděl dává prioritu spravedlivému obchodu. Obchod musí přinášet prospěch všem zúčastněným. Evropa příliš často používá svůj vliv při mezinárodních jednáních k uzavírání obchodů výhodných pro bohaté, na úkor hospodářských, společenských a environmentálních výhod pro chudé. Vývozní dotace pro zemědělské produkty pocházející z EU nadále poškozují ekonomiky chudých zemí a je třeba je okamžitě zastavit. Neměly by se již akceptovat sociálně nespravedlivé a ekologicky škodlivé praktiky uplatňované mezinárodními společnostmi v jiných částech světa, tak jako nejsou uplatňovány v Evropě. Doložky o sociálním a udržitelném rozvoji by proto v obchodních partnerstvích měly být závazné. Je nezbytné přimět WTO, aby změnila svůj program volného obchodu na program spravedlivého a udržitelného obchodu, čímž by upřednostnila ochranu obecného blaha a zmírňování chudoby. Evropa musí v praxi dělat to, co sama hlásá. Demokracie a lidská práva zodpovědná EU, jež naslouchá všem a které všichni naslouchají Evropa musí umět naslouchat a každý by měl být vyslyšen. Zelení usilují o reformu EU, aby se mohla stát skutečně participativní demokracií. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem EU, měl by mít právo iniciovat právní předpisy. Část poslanců Evropského parlamentu by měla být volena z celoevropských nadnárodních kandidátních listin, což by občanům umožnilo hlasovat pro kandidáty, kteří zastupují celou EU, nikoli jen svůj vnitrostátní či místní volební obvod. Je třeba aktivněji podporovat k účasti mladé lidi, například snížením věkové hranice pro účast ve volbách. Občané by dále měli mít možnost přímé demokracie prostřednictvím evropských referend o otázkách celoevropského významu. Zelení budou bojovat za uplatňování Listiny základních práv ve snaze zapojit všechny členy společnosti a chránit práva zranitelných skupin a menšin. Zahrnuje to boj za rovná práva žen, národnostních menšin, zejména Romů, osob se zdravotním postižením, lesbiček, gayů, bisexuálů, transgender a náboženských menšin, stejně tak jako za práva sociální a občanská. Znamená to také boj proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a jiné náboženské nesnášenlivosti, sexismu, diskriminace na základě sexuální orientace a pohlavní identity a všem formám násilného politického extremismu v Evropské unii. Lidská práva jsou tu pro všechny, a v členských státech EU především. Základní právo rovnosti mužů a žen se musí stát skutečností. Odpovídající právní předpisy v Evropě již existují, nejsou však jednotné. Zelení chtějí, aby byly nejlepší vnitrostátní právní předpisy uplatňovány v celé EU, ať již jde o rovnost, otázku legalizace potratu, problémy domácího násilí, mateřskou či otcovskou dovolenou nebo o politické zastoupení. Ženy tvoří pouze třetinu poslanců Evropského parlamentu a evropských komisařů. V řadách Zelených je však počet poslanců a poslankyň stejný a my chceme, aby nás EU v tomto následovala.

7 Zelení požadují plnou transparentnost pro všechny, kdo se podílejí na rozhodovacích procesech v EU. Předpokládá to nekompromisní postoj proti korupci na všech úrovních. Samotná EU musí být vůči veřejnosti, kterou zastupuje, odpovědnější. Je načase otevřít zavřené složky a zavřené dveře. Zelení budou nadále věnovat pozornost pochybným a mocným zájmovým skupinám, které se snaží ovlivňovat rozhodnutí v Bruselu. Transparentnost musí být povinností, nikoli volbou. Organizovaný zločin se stal nadnárodním jevem a představuje mimořádné nebezpečí ve všech členských státech. Jeho zisky prudce rostou v EU i mimo ni. Jednou z priorit Zelených je potírání zločineckých organizací za souběžného zachování občanských svobod. Mimořádně důležitou úlohu hrají v demokratickém procesu média. Zelení budou i nadále bránit pluralitu médií a nezávislost a svobodu tisku v Evropské unii i za jejími hranicemi. Zelený Nový úděl se zasazuje o evropské hodnoty a osobní svobody. Všichni, kdo zde žijí, by měli plně požívat svobody projevu a náboženské svobody v rámci sekulární společnosti. Těžce vydobytá práva a svobody nesmí být obětovány ve jménu boje proti terorismu a údajných bezpečnostních hrozeb. Totéž platí i pro údaje na internetu. Zelení jsou přesvědčeni, že by digitální práva měla mít stejnou hodnotu jako práva občanská. Vládní a obchodní zájmy by neměly převážit nad vaším soukromím. Vaše údaje jsou vaší záležitostí. Evropa vždy byla kontinentem migrace a přistěhovalectví. Zelený Nový úděl nabídne evropskou přistěhovaleckou politiku, která lidem, kteří chtějí žít v EU, poskytne spravedlivou šanci. Nesmí převládat zakořeněná mentalita pevnosti Evropa. Přistěhovalectví je příležitostí, nikoli hrozbou. Potřebujeme pozitivní politiku, které lidem umožní, aby přišli legálně a efektivně. Přistěhovalci, kteří v EU pracují, si zaslouží rovná práva a stejnou odměnu a také možnost evropského občanství a právo podílet se na politickém procesu. Lidé, kteří v Evropě hledají azyl, si zaslouží, aby se s nimi zacházelo lépe. Zelení jsou proti represivním právním předpisům o navracení nelegálních přistěhovalců a budou i nadále bojovat proti nehumánním a xenofobním právním předpisům. Evropa je povinna poskytnout přístřeší a ochranu těm, kteří je potřebují. Evropa by měla být mostem, po kterém budou moci lidé přijít a legálně zde žít. Může to však účinně naplňovat pouze v případě, že se na tom budou podílet všechny země EU, nikoli pokud bude vše ponecháno na hraničních zemích. Je nutné provést revizi Dublinské úmluvy, jejímž cílem je harmonizovat azylové politiky států EU a která v souladu s mezinárodními závazky zaručuje ochranu. Evropa musí rovněž lépe bojovat proti zavrženíhodnému obchodování s muži, ženami a dětmi na svých hranicích. Evropská unie musí jít svým chováním příkladem zbytku světa. Předpokládá to nový způsob zahraniční politiky. Musí svou energii věnovat řešení základních příčin mezinárodního napětí, a nikoli jen bojovat s jeho projevy. EU by měla posílit mnohostranné orgány a mezinárodní právní předpisy, zaměřit se na civilní nástroje zahraniční politiky a dodržovat zásadu maximální spravedlnosti ve všech svých vnějších politikách, včetně obchodu. Evropské politiky musí ve světě prosazovat mír, demokracii, lidská práva a musí tak činit trvale a souvisle. EU by také měla věnovat více svých sil a zdrojů podpoře mezinárodního společenství (zejména Organizaci spojených národů) při řešení sporů, které byly dlouho opomíjeny.

8 Mezinárodní spolupráce a humanitární pomoc musí být prioritou. Její významnou součástí by mělo být zřízení evropských civilních mírových sborů připravených k nevojenským intervencím za humanitárními účely. Usilujeme o Evropskou unii, která posiluje demokracii a lidská práva a současně podporuje pluralitní občanskou společnost na celém světě. Lidská práva nesmí být obětována za hospodářské zájmy. Zelený Nový úděl pro novou Evropu Zelení od svého vstupu do Evropského parlamentu v roce 1984 bojují za udržitelnou, sociální a demokratičtější Evropu. Uznáváme potřebu skutečně evropských řešení evropských problémů a jsme nejúžeji spolupracujícím politickým uskupením v Evropském parlamentu. Pomohlo nám to prokázat svou sílu a mít větší vliv na rozhodování na evropské úrovni, než by nám jinak náš počet dovolil. Jsme přesvědčeni, že Zelený Nový úděl nám pomůže překonat krize, kterým čelíme: krizi finanční, hospodářskou, energetickou, krizi zdrojů a klimatu. Zelený Nový úděl zahrnuje masivní investice do udržitelných odvětví, upřednostňuje kvalitu života a zajištění milionů nových zelených pracovních míst. Realizace Zeleného Nového údělu znamená vytváření aliancí. Budeme hledat spojence v občanské společnosti, v parlamentech a ve vládách, které budou usilovat o dosažení změny. Má-li se však Evropa vrátit na správnou cestu, znamená to zúčastnit se, přesvědčovat druhé a volit Zelené. Můžete ovlivnit budoucnost Evropy. Zvolte Zelený Nový úděl. Mějte vysoké cíle volte zelenou.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Chceme pro všechny Evropany šanci na smysluplnou práci

Chceme pro všechny Evropany šanci na smysluplnou práci www.zeleni.cz 1. Chceme pro všechny Evropany šanci na smysluplnou práci 2. Chceme energetickou modernizaci, která přinese stabilní pracovní místa 3. Chceme zdravý život ve zdravé krajině 4. Chceme v Bruselu

Více

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace Životní prostředí Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce se zachováním naší konkurenceschopnosti 2 P O L I

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace A. Úvod 53. Na první Konferenci Organizace spojených národů - Habitat, konané ve Vancouvru před dvaceti lety, byl přijat program rozvoje lidských sídel. Od

Více

EVROPA, KTERÁ FUNGUJE

EVROPA, KTERÁ FUNGUJE EVROPA, KTERÁ FUNGUJE V roce 2014 dostaneme příležitost v této zásadní době v historii našeho kontinentu formovat budoucnost Evropy. Výběr, který v těchto volbách učiníte, může Evropu buď oslabit, nebo

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Úvodní slovo předsedy ÚV KSČM Vážení spoluobčané, k volbám do PS PČR půjdeme v letošním roce za vyhrocené společenské a zejména ekonomické situace.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Průmysl zpět do práce

Průmysl zpět do práce Průmysl zpět do práce Cestovní mapa pro reindustrializaci Evropy a zajištění budoucnosti evropské průmyslové zaměstnanosti a závodů 1 Editorial: IndustriAll pro Evropu, celá Evropa pro průmysl IndustriAll

Více

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE

BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE Úvod Evropě se nikdy nedařilo lépe, nikdy nebyla tak bezpečná a svobodná. Po násilí první poloviny 20. století nastalo v evropských dějinách

Více

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin European Ideas Network Letní univerzita 2005 Lisabon Závěry pracovních skupin Partneři Doplňkoví partneři Představte si, že si nemusíte představovat......štíhlý, silný a efektivní stát! Think-tank estat

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více