Seminá Diakonie Zpracoval: Karel Kloda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz"

Transkript

1 Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda

2 Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie VI. Diskuse, otázky, námty a možnosti zkvalitnní služby diakona I. Definice: Diakonie je praktické prožívání kesanství, kdy spoluvící o sebe vzájemn peují, pomáhají si v duchovním i osobním rstu a v ešení problém. Cíl: Projevit zájem - naslouchat Hledat pomoc - doprovázet Vytváet komunikaní prostedí - sdílení Dodávat nadji - poskytovat sociální oporu Žijte mezi sebou v pokoji. Klademe vám na srdce, bratí, kárejte neukáznné, tšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mjte trplivost. 1.Tes.5,13b,14 Teplo a vn: Cílem je vytváet píjemné teplo ve spoleenství sboru a píjemnou vni v okolí. Pro dosažení tohoto cíle je zapotebí propojit tyto ti vztahy: diakon a Bh diakon a sbor diakon a potebný Diakon pomáhá: pi pijímání a integraci nových len do církve pi uvádní host do spoleenství v duchovním, intelektuálním a povahovém rstu len církve potebným, trpícím, starým, nemocným, osamlým a lidem v životních krizích v péi o bývalé leny pi údržb bohoslužebných prostor, budov a církevního majetku pi významných církevních obadech (kest, Veee Pán, svatba) pi vytváení a udržování píznivého klimatu ve spoleenství 2

3 II. Historie diakonie v Bibli: Výraz diakonie se v Novém zákon vyskytuje asi 30x. Filip. 1,1 se pekládá jako diakon I Tim. 3 jako Jáhen Jde však o bžné výrazy pekládané na mnoha místech podstatným jménem služebník. Odvozená slova diakoneo = sloužit a diakonia = služba asi 70x v NZ. Výraz diakonia neoznauje ve vtšin pípad funkci v církvi, ale spíše vyjaduje oporu a naplnní poteb jiných - službu. 1. význam - ten, který slouží u stolu = íšník. A. služebníci na svatb v Káni Jan 2, 5-9 B. Marta v Betánii Luk. 10,40 C. Petrova tchyn Marek 1,31 D. Pán Ježíš Marek 10,45 E. Kdo je v ele Luk. 22,26 Píkladem nejlepšího diakona je Pán Ježíš, který sedí v ele stolu a zárove slouží u stolu svého lidu. Diakonát je tímto znakem celé církve. 2. význam - Kristv nástroj v záchran svta: Kol. 1, Diakon je služebník P.J. hlásající nadji evangelia. 3. význam - Nástroj pomoci Kristov církvi: Kol. 1,24-25 I Tes.3,2 Stal jsem se služebníkem (diakonem) církve jak mi to uložil Bh. 4. význam - Nástroj k pomoci jednotlivým lenm církve: Filem. 13. Skut.ap.19,22 Táto forma diakonie, kázaní evangelia a pastoraní innost, se týká každého lena církve. 5. význam - Zvláštní dar v církvi: ím. 12,7. 16,1 I Petr. 4,11 I Kor. 12,28 Fil.1,1 6. význam - Správce fondu pro vdovy: Skut.ap. 6, význam - Píležitost využití aktivity žen v církví. Luk. 8,2 - Marie,Jana,Zuzana ím. 16,1 - Foibe I Tim. 3,11 - Práv tak ženy v (diakonii) této služb mají být estné, ne pomlouvané, stídmé, ve všem vrné. Kolem r.111 po Kr. podává zprávu Plinius- guvernér Bhitýnie o tom, že útrpným právem vyslýchal dv služebnice, kterým se íkalo diakonky ohledn kesanských obad. 3

4 III. Osobnost diakona 1. Životní postoj - pijetí života svého i druhých jako: - daru, šance - výzvy - odpovdnosti - milosti boží dti O.K. O.K. srovnávání - nadazenost O.K. K.O. rizikové faktory - sebelítost - neschopnost pomoci K.O. K.O. - pomáhám pro zvyšování vlastní hodnoty 2. Zpsobilost - duševní vyváženost a vysoká morální úrove 3. Spojení s Bohem - zápas o osobní rst, spiritualita, modlitby 4. Vdomí odpovdnosti - služba jako dar Bohu + láska k lidem 5. Vlastnosti potebné k služb Úcta k lidem + sebeúcta Ochota pomáhat Sebeovládání a trplivost Schopnost vytváet pátelské vztahy Umní povzbuzovat, dodávat nadji Schopnost odpouštt ( vlastní zkušenost božího odpuštní) Dvryhodnost Pozitivní vztah k církvi Ochota rst (sebevzdlání, kreativní využívání kritiky) IV. Strategie diakonie - vzájemná podpora zúastnných vedoucí oddlení, kazatel, vedoucí sboru - výbor sboru, atmosféra sboru - peovatel, dvrník, prvodce, pomocník - poteby fyzické, duševní, duchovní nebo sociální 4

5 Nedostatená podpora vedení neexistují cíle, vize neohodnocení práce chybí motivace nedostatek nových informací Nedostatená podpora ve spoleenství vztahové problémy náhrada formalismem nenaplnní poteb len ztráta len Nedostatená podpora diakona nedostatená informovanost o potebách špatná komunikace nechu k práci vlažnost Nenaplnní poteb jedince izolovanost neschopnost pijmout pomoc nespokojenost obviování, kritika špatné vztahy, nedvra ve spoleenství Formy diakonie: Dosavadní model Diakon tídy sobotní školy Pohotovostní jednotka Kazatel a vedoucí sboru volba diakon s pidlenými leny vedoucí tídy sobotní školy pro ešení akutního problému pastoraní pée V. Analýzy diakonie 1. Vnjší vlivy: P personální E ekonomická S sociální T - technická Kultura prostedí Kultura sboru (zvyky, tradice, vzdlání, sociální situace) 2. Vnitní vlivy: Osobnost lovka a jeho duchovní dary Spiritualita jedince (modlitební život, studium Bible) 5

6 3. Swot analýza kam investovat energii? S strengths co máme a mžeme nabídnout W weaknesses naše slabosti O oportunities píležitosti a možnosti T threats hrozby a rizika Silné stránky: služba jako pirozený dsledek následování Ježíše ochota sloužit dobré vztahy, pátelství tradice diakonie Slabé stránky: nedostatek asu nedostatek prostedk (auto, finance) izolovanost lidí nedvra zneužití dvry Píležitosti: poslání Ježíše ( bemena druhých nesme ) využití pirozené touhy ke služb využití pirozené touhy po pátelství využití Duchovních dar len modlitební zázemí možnost spolupráce evangelizace Hrozby: manipulace (nevhodná pomoc) izolace len nedvra ve vztazích a nezájem o poteby jiných ztráta identity v církvi ztráta poslání altruistický egoismus ztráta len (vymírání sboru) duchovní vlažnost VI. Diskuse, otázky, námty a možnosti zkvalitnní služby diakon Použitá literatura: Douglas, J.D. Hillyer, N. a spol. (1996). Nový biblický slovník. Návrat dom: Praha Ócsai, S. (1997). Diakonie. Peložil Žurek R. SOLIDEA DTP Partner: Praha www. Mss diakonie/ Diakonie.htm 6

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání ABSTRAKT V bakaláské práci se zabývám spiritualitou v život stedoškolské mládeže a zamuji se na nová náboženství. V teoretické ásti definuji základní pojmy, popisuji historický vývoj nových náboženství,

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více